ࡱ> sur_0ubjbj Dbb.24*(8$L}%^^(%%%%%%%s(%+T%!"@%RR47%$$$R8%$%$$$F[!$%M%0}%$y+p$py+$y+$ $%%$}%y+ :  %9/'/ 'DE-'EJ ',J'/ +'E1 F'JA 'D/DJEJ *#.J1 'D*FAJ0 AJ 'D'6('1) 'D*FAJ0J) 'DE1BE) 2721/2001 B11 'DEFA0 'D9/D 1A6 'D*8DE 'DH'B9 9DI B1'1G 'DB'6J (*#.J1 'D*FAJ0 DHBH9 'D*EJJ2 HD9/E BF'9) 'DEEJ2 ('DB1'1 'DE0CH1 AB/ 79F (G (D'&-*G 'DE$1.) 19/9/2001 7'D('K FB6G D#3('( 0C1G' AJG' . 'DB1'1 : D/I 'D*/BJB H'DE/'HD) H,/ #F 'D79F 'D*EJJ2J EB/E 6EF 'DE/) 'DB'FHFJ) D0' B11 B(HDG 4CD'K HD/I 97A 'DF81 9DI 'DB1'1 'DEEJ2 AB/ H,/ #FG :J1 5-J- HE.'DA DDB'FHF 0DC #F 'D/JF 'DEFA0 GH #*9'( 'DE-'EJ 'DEEJ2 'D('D:) .E3HF #DA /JF'1 H('D*'DJ J9/ EF 'D-BHB 'D4.5J) HD' J*9DB (9B'1 H9DJG JCHF *#.J1 'D*FAJ0 E.'DA D#-C'E 'DE'/) (53/#HD'K) EF B'FHF 'D*FAJ0 1BE 45 D3F) 1980 'DE9/D D0' B11 FB6 'DB1'1 'DEEJ2 H'9'/) 'D'6('1) 'D*FAJ0J) 'DI E1,9G' D'*('9 E' *B/E H'5/'1 'DB1'1 HAB 'DB'FHF 9DI #F J(BI 13E 'D*EJJ2 *'(9'K DDF*J,) H5/1 'DB1'1 ('D'*A'B AJ 28/1,(/1422 G@ 'DEH'A@@@@@@@B 15/*41JF #HD/2001 E(*) . -,2 'DFAB) D' J,H2 -,2 E(D: 'DFAB) 'DE3*E1) DB'! 'D/JF HDH C'F G0' 'D/JF EE*'2'K C#*9'( 'DE-'E') . AJ 'D'6('1) 'D*FAJ0J) 'DE1BE) 2201/2001 B11 'DEFA0 'D9/D 1A6 7D( 'DEEJ2) HD9/E BF'9*G' ('DB1'1 'DE0CH1 AB/ 79F* (G (D'&-*G' 'DE$1.) 11/10/2001 7'D() FB6G D#3('( 0C1*G' AJG' . 'DB1'1 : D/I 'D*/BJB H'DE/'HD) H,/ #F 'D79F 'D*EJJ2J EB/E 6EF 'DE/) 'DB'FHFJ) D0' B11 B(HDG 4CD'K HD/I 97A 'DF81 9DI 'DB1'1 'DEEJ2 AB/ H,/ #FG 5-J- HEH'AB DDB'FHF 0DC #F 'DE(D: 'DE3DE EF 'DEFA0 9DJG ('DE/JF) C'F 9F 'DFAB) 'D4G1J) 'DE3*E1) H#F 'DFAB) 'DE-CHE (G' 'DE/JF :J1 'DE*1'CE) ('DE3*E1)) EGE' (D:* *9*(1 /JF'K EE*'2'K D#F E(D: 'DFAB) .55 #5D'K DD79'E H'DC3H) H'D3CF HG0G D' JECF 'D'3*:F'! H'D9J4 (/HFG' %0 D' JECF -,2 E(D: 'DFAB) 'DE3*E1) (/JF (0E) 'DE-CHE DG ('DFAB) HDH C'F G0' 'D/JF EE*'2'K C#*9'( 'DE-'E') E+D'K D0' B11 *5/JB 'DB1'1 'DEEJ2 H1/ 'D79HF 'D*EJJ2J) H*-EJD 'DEEJ2 13E 'D*EJJ2 H5/1 'DB1'1 ('D'*A'B AJ 27/49('F/ 1422 G@ 'DEH'AB 12/*41JF 'D+'FJ/2001 E(*) . 9/E *3/J/ (/D'* 'D'J,'1 DDE$,1 7D( *.DJ) /'1G 'DE3*#,1) %0' DE J/A9 'DE3*#,1 B37 'D'J,'1 1:E E1H1 (7) 3(9) #J'E 9DI '3*-B'BG H'F0'1 'DE$,1 DG (9/ 'FB6'&G' (H3'7) C'*( 'D9/D (H,H( /A9G .D'D (8) +E'FJ) #J'E EF *'1J. *(DJ:G ('D'F0'1 ('DE'/) 17/1 EF B'FHF 'J,'1 'D9B'1) . AJ 'D/9HI 3066/2001 '/9I 'DE/9HF D/I E-CE) (/'!) 'DEH5D #F 'DE/9I 9DJG J4:D 'D/'1 'DE1BE) 44/30 G@/66 E 'DE4J/) 9DI ,2! EF 'D9B'1 30/76 E39 -'HJ 'DCFJ3) 'D,FH(J) (5A*G E3*#,1'K ((/D 'J,'1 3FHJ B/1G #DA HE'&*J /JF'1 */A9 (#B3'7 4G1J) AJ (/'J) CD 4G1 HDE.'DA) 'DE/9I 9DJG #-C'E 'DB'FHF (*3/J/G (/D 'J,'1 4G1 "(/2001 .'1, 'DE/) 'DB'FHFJ) 'DE-//) HD3(B 'F0'1G (*3/J/ (/D 'J,'1 4G1 *EH2/2001 AB/ 7D(H' /9H*G DDE1'A9) H9FG' 'DB1'1 ('D2'EG (*.DJ) 'D9B'1 H*3DJEG 'DJGE .'DJ'K EF 'D4H':D H(F*J,) 'DE1'A9) AB/ #5/1* E-CE) 'DEH6H9 -CE'K -6H1J'K E$1. 1/10/2001 *6EF 'D2'E 'DE/9I 9DJG (*.DJ) 'D/'1 'DE1BE) #9D'G H*3DJEG 'DI 'DE/9JF .'DJ'K EF 'D4H':D HD9/E BF'9) 'DE/9I 9DJG ('D-CE 'DE0CH1 AB/ 79F (G (H'37) HCJDG (D'&-*G 'DE$1.) 11/10/2001 7'D('K FB6G D#3('( 0C1G' AJG' . 'DB1'1 : D/I 'D*/BJB H'DE/'HD) H,/ #F 'D79F 'D*EJJ2J EB/E 6EF 'DE/) 'DB'FHFJ) D0' B11 B(HDG 4CD'K HD/I 'DF81 AJ 'D-CE 'DEEJ2 AB/ H,/ #FG 5-J- HEH'AB DDB'FHF H0DC D#F 'DEEJ2 / 'DE/9I 9DJG C'F B/ 3J1 DG 'F0'1 (/A9 (/D 'J,'1 4G1 *EH2 / D9'E 2001 (H'37) 'DC'*( 'D9/D AJ 'DEH5D A3// (/D 'D'J,'1 'DE0CH1 +E *#.1 9F *3/J/ (/D 'D'J,'1 D4G1 "(/2001 HDE J/A9G' .D'D E/) .E3) 941 JHE'K EF *'1J. '3*-B'BG D0' JCHF B/ .'DA #-C'E 'DE'/) (17/1) EF B'FHF 'J,'1 'D9B'1 1BE 87 D3F) 1979 'DE9/D H-J+ #F E-CE) 'DEH6H9 B/ 1#* H,G) 'DF81 'DB'FHFJ) 'DE*B/E) AJ -CEG' 'DEEJ2 9DJG D0' B11 *5/JBG H1/ 'D79HF 'D*EJJ2J) H*-EJD 'DEEJ2 13E 'D*EJJ2 H5/1 'DB1'1 ('D'*A'B A@@J 19/49('F/1422 G@ 'DEH'AB 4/*41JF 'D+'FJ/2001 E(*) . *.DJ) D2J'/) #9E'1 #HD'/ 'DE$,1 H6JB 'D3CF J9*(1 'DE$,1 ('DE/9J) AJ -'D) 61H1) ED,&) (2J'/) #9E'1 #HD'/G (9/ *'1J. 9B/ 'D'J,'1 H6JB 'D/'1 'D*J J3CFG' %0' DE *CF DG #H D2H,*G #H D#HD'/G 'DB'51JF /'1 #.1I .'DJ) H5'D-) DD3CF AJ E/JF) 'DEH5D . AJ 'D/9HI 1949/2001 E-CE) (/'!) 'DEH5D '/9I 'DE/9J #F 'DE/9I 9DJG E3*#,1 'D/'1 'DE1BE) 20/402 'DEA12) EF 'DB79) 20/402 E 37 (9HJ2) (5H1) :J1 13EJ) ((/D 'J,'1 4G1J EB/'1G +D'+) "D'A /JF'1 H-J+ #F 'DE/9J B/ '3*,/* DG -'D) 61H1) ED,&) (9/ 9B/ 'D'J,'1 (3(( *B/E #9E'1 (F'*G H#HD'/G A#5(-* E4*ED'* 'D/'1 'D*J J3CFG' 'DE/9J E9 H'D/*G H2H,*G 6JB) ,/'K D0' HD6JB 'D3CF H/1! 'DE.'71 'D',*E'9J) 7D( 'D-CE ('D2'E 'DE/9I 9DJG (*.DJ) 'DE#,H1 EH6H9 'D/9HI H*3DJEG .'DJ'K EF 'D4H':D H*-EJDG 'DE5'1JA HF*J,) 'DE1'A9) AB/ #5/1* E-CE) 'DEH6H9 -CE'K -6H1J'K AJ 15/7/2001 *6EF 'D2'E 'DE/9I 9DJG (*.DJ) 'DE#,H1 EH6H9 'D/9HI H*3DJEG 'DI 'DE/9J .'DJ'K EF 'D4H':D HD9/E BF'9) 'DE/9I 9DJG ('D-CE 'DE0CH1 AB/ 79F (G (H'37) HCJDG (D'&-*G 'DE$1.) 22/7/2001 7'D('K FB6G D#3('( 0C1G' AJG' . 'DB1'1 : D/I 'D*/BJB H'DE/'HD) H,/ #F 'D79F 'D*EJJ2J EB/E 6EF 'DE/) 'DB'FHFJ) D0' B11 B(HDG 4CD'K HD/I 97A 'DF81 'DI 'D-CE 'DEEJ2 H,/ #FG ('DF81 'DI 'D'3('( 'D*J '3*F/ 'DJG' 5-J- HEH'AB DDB'FHF D*-BB -'D) 'D61H1) 'DED,&) AJ /9HI 'DE/9J ('DEEJ2 9DJG') (2J'/) #9E'1 #HD'/G (9/ *'1J. 9B/ 'D'J,'1 'DE$1. AJ 9'E 1991 H6JB 'D/'1 'D*J J3CFG' H'D-',) 'DI '4:'D 'D,2! 'DE4:HD EF B(D 'DE/9I 9DJG EF 'D9B'1 EH6H9 'D/9HI H'EC'FJ) 6EG 'DI E3CFG D#F ,2&J 'D9B'1 EA12JF (5H1) .'1,J) H9/E *EDC 'DE/9J HD' 2H,*G HD' #HD'/GE' 'DB'51JF D/'1 #.1I .'DJ) H5'D-) DD3CF AJ E/JF) 'DEH5D D0' ,'! 'DB1'1 'DEEJ2 EF7(B'K H-CE 'DE'/) 17 A12 EF B'FHF 'J,'1 'D9B'1 'DE9/D B11 *5/JBG H1/ 'D79F 'D*EJJ2J (4#FG H*-EJD 'DEEJ2 13E 'D*EJJ2 H5/1 'DB1'1 ('D'C+1J) AJ 18/,E'/I 'D".1)/1422 G@ 'DEH'AB 6/#JDHD/2001 E(*) . *.DJ) (3(( 2H', '(F 'DE'DC AJ 'D/9HI 287/2001 E-CE) (/'!) 'DEH5D '/9I HCJD 'DE/9J) (#F 'DE/9I 9DJG E3*#,1 'D/'1 *3D3D 103/74 1BE 'D('( 202/246 ,H'1 'DEH5D ((/D 'J,'1 3FHJ EB/'1G E'&) H941HF #DA /JF'1 H#F EHCD*G B/ #5(-* AJ -'D) 61H1) ED,&) HD-',*G' 'DI '3C'F #HD'/G' 'DE*2H,JF AJ 'D/'1 EH6H9 'D/9HI HD6JB 'D3CF H'3*F'/'K 'DI #-C'E 'DE'/) 17 A12 EF B'FHF 'J,'1 'D9B'1 'DE9/D) ('DB'FHF 1BE 56 D3F) 2000 AB/ 7D( /9H) 'DE/9I 9DJG H'D2'EG (*.DJ) 'D/'1 H*3DJEG' 'DI EHCD*G .'DJ) EF 'D4H':D H*-EJDG 'D13HE H'DE5'1JA H(F*J,) 'DE1'A9) AB/ #5/1* E-CE) 'DEH6H9 -CE'K -6H1J'K (*'1J. 2/6/2001 *6EF 'D2'E 'DE/9I 9DJG (*.DJ) 'D/'1 *3D3D 103/74 ,H'1 'DEH5D H*3DJEG' 'DI 'DE/9J) .'DJ) EF 'D4H':D H'D611 HD9/E BF'9) 'DE/9I 9DJG ('D-CE 'DE0CH1 AB/ 79F (G (H'37) HCJDG (D'&-*G 'DE$1.) 10/6/2001 7'D('K FB6G D#3('( 0C1G' AJG' . 'DB1'1 : D/I 'D*/BJB H'DE/'HD) H,/ #F 'D79F 'D*EJJ2J H'B9 6EF 'DE/) 'DB'FHFJ) D0' B11 B(HDG 4CD'K HD/I 97A 'DF81 9DI 'D-CE 'DEEJ2 H,/ #FG ('DF81 'DI 'D'3('( 'D*J ' \`pV h  46N`$$$ $>$$$$&$,6,6282:2<2X22889DGGGGHRHNNTTTUhub'0JZ^JaJ hub'H*Z^JaJ hub'Z^JaJ hub'Z^JaJ hub'Z^JaJ hub'Z^Jhub'Z^JaJ( jhub'5UZ\^JaJ hub'5Z\^JaJ > .^`r`kd$$IfTl4 V0 4 laf4 $$Ifa$$T$If`Ta$$$ `bdfhjlnpT V h 46L$$$$a$$a$$ $T`Ta$LN`&$($*$,$.$0$2$4$6$8$:$<$>$$$$&",$$a$$$a$",$,6,B2D2F2H2J2L2N2P2R2T2V2X222888GGGGGGG$$a$$$a$3*F/ 'DJG' 5-J- HEH'AB DDB'FHF D*-BB -'D) 'D61H1) 'DED,&) AJ /9HI 'DE/9J) ('DEEJ2 9DJG') (HBH9 2H', HD/G' (-) (*'1J. 6/5/2001 (9/ *'1J. 9B/ 'D'J,'1 'DH'B9 9'E 1997 H9/E *EDC HD/G' 'DE0CH1 HD' 2H,*G D/'1 .'DJ) H5'D-) DD3CF AJ E/JF) 'DEH5D D0' ,'! 'DB1'1 'DEEJ2 EF7(B'K H-CE 'DE'/) 17 A12 EF B'FHF 'J,'1 'D9B'1 'DE9/D ('DB'FHF 1BE 56 D3F) 2000 D0' B11 *5/JB 'DB1'1 'DEEJ2 H1/ 'D79F 'D*EJJ2J (4#FG H*-EJD 'DEEJ2 13E 'D*EJJ2 H5/1 'DB1'1 ('D'*A'B AJ 10/,E'/I 'D'HDI/1422 G@ 'DEH'AB 30/*EH2/2001 E(*) . *.DJ) D5/H1 -CE (B79 'D'('-) (-B 'DE$,1 AJ 'D/9HI 2992/2000 E-CE) (/'!) 'DEH5D '/9* 'DE/9J) (H'37) HCJDG' #F 'DE/9I 9DJG E3*#,1 EF EH1+G' 'D9B'1 'DE1BE 501/167 ,H'1 'DEH5D EF0 9'E 1987 H((/D 'J,'1 4G1J EB/'1G #1(9E'&) /JF'1 HDD61H1) 'DED,&) 'D*J '3*,/* DG' (5/H1 B1'1 6/G' AJ 'D/9HI 870/2000 (/'!) 'DEH5D H'DEFA0 D/I E/J1J) *FAJ0 'DEH5D ('D'6('1) 'D*FAJ0J) 'DE1BE) 2152/2000 D0DC 7D(* /9H) 'DE/9I 9DJG DDE1'A9) H'D-CE ('D2'EG *.DJ) 'D9B'1 'DEH5HA #9D'G H*3DJEG DG' .'DJ) EF 'D4H':D H*-EJDG 'DE5'1JA HF*J,) 'DE1'A9) AB/ #5/1* E-CE) 'DEH6H9 -CE'K -6H1J'K AJ 9/12/2000 *6EF 'D2'E 'DE/9I 9DJG (*.DJ) 'D/'1 'DE4J/) 9DI 'D9B'1 501/167 ,H'1 'DEH5D H*3DJEG' 'DI 'DE/9J) .'DJ) EF 'D4H':D H*-EJDG 'D13HE H'DE5'1JA HD9/E BF'9) 'DE/9I 9DJG ('D-CE 'DE0CH1 AB/ 79F (G (H'37) HCJDG (D'&-*G 'DE$1.) 18/12/2000 7'D('K FB6G D#3('( 0C1G' AJG' . 'DB1'1 : D/I 'D*/BJB H'DE/'HD) H,/ #F 'D79F 'D*EJJ2J H'B9 6EF 'DE/) 'DB'FHFJ) D0' B11 B(HDG 4CD'K HD/I 97A 'DF81 9DI 'D-CE 'DEEJ2 H,/ #FG ('DF81 'DI 'D'3('( 'D*J '3*F/ 'DJG' 5-J- HEH'AB DDB'FHF D*-BB -'D) 'D61H1) 'DED,&) AJ /9HI 'DE/9J) ('DEEJ2 9DJG') (5/H1 B1'1 B79 'D'('-) (-BG' AJ 'D/9HI 'DE1BE) 870/2000 (*'1J. 16/4/2000 H'C*3'(G 'D/1,) 'DB79J) HD9/E *EDCG' HD' 2H,G' HD' '(FG' 'DB'51 D/'1 #.1I .'DJ) H5'D-) DD3CF AJ E/JF) 'DEH5D HEH'AB) (BJ) 'D41C'! 9DI 3CF 'DE/9J) AJ 'D/'1 'DE7DH( *.DJ*G' HD' J,H2 B(HD /DJD JFB6J H-,J) 'D'-C'E 'D('*) ('DE'/) 106 '+('*) E' /'E* G0G 'D'-C'E B'&E) HDE *(7D (-CE B6'&J ,/J/ D0' ,'! 'D-CE 'DEEJ2 EF7(B'K H-CE 'DE'/) 17 A12 EF B'FHF 'J,'1 'D9B'1 'DE9/D B11 *5/JBG H1/ 'D79F 'D*EJJ2J (4#FG H*-EJD 'DEEJ2 13E 'D*EJJ2 H5/1 'DB1'1 ('D'*A'B AJ 17/0J 'DB9/)/1421 G@ 'DEH'AB 10/4('7/2001 E(*) . *.DJ) /C'F JF*GJ 'D'J,'1 ('F*G'! 'DE/) 'DE-//) AJ 'D9B/ /HF -',) 'DI *F(JG ('D'.D'! E' DE JCF E4*17'K AJ 'D9B/ #F 'D'J,'1 JE*/ 'DI E/) #.1I E-//) #H :J1 E-//) 9F/ 9/E 'D*F(JG ('D'.D'! AJ EJ9'/ E9JF B(D 'FB6'! E/) 'D'J,'1 (E 779/1 E/FJ) . AJ 'D/9HI 937/2001 '/9I 'DE/9J -3( *HDJ*G 9DI HBA ,'E9 'D9E1J (H'37) HCJDG D/I E-CE) (/'!) 'DEH5D #F 'DE/9I 9DJG E3*#,1 'D/C'F 'DE1BE) 6(/5/2/246 'D/F/'F HBA ,'E9 'D9E1J ((/D 'J,'1 3FHJ B/1G .E3HF #DA /JF'1 HD'F*G'! 9B/ 'D'J,'1 AJ 31/12/1999 HBJ'E D,F) *B/J1 EF'A9 'D9B'1'* 'DEHBHA) AJ #HB'A FJFHI D*B/J1 EFA9) 'D/C'F 9F 71JB 'DE2'J/) 'D9DFJ) %D' #F 'DE/9I 9DJG DE JA5- 9F 1:(*G (*,/J/ 9B/ 'D'J,'1 1:E 'D'F0'1 'DE3J1 'DJG 9F 71JB C'*( 9/D 'DEH5D (9// 22916 AJ 9/12/2000 H9DJG AB/ #5(- '4:'DG DD/C'F /HF 3F/ B'FHFJ H7D( /9H*G DDE1'A9) H9FG' 'D2'EG (*.DJ) 'D/C'F H*3DJEG' .'DJ) EF 'D4H':D HF*J,) 'DE1'A9) AB/ #5/1* E-CE) 'DEH6H9 -CE'K -6H1J'K AJ 25/8/2001 *6EF 'D2'E 'DE/9I 9DJG (*.DJ) 'D/C'F 'DE1BE) #9D'G H*3DJEG' 'DI 'DE/9J .'DJ) EF 'D4H':D H*-EJDG 'D13HE HD9/E BF'9) 'DE/9I 9DJG ('D-CE 'DE0CH1 AB/ 79F (G (H'37) HCJDG (D'&-*G 'DE$1.) 1/9/2001 7'D('K FB6G D#3('( 0C1G' AJG' . 'DB1'1 : D/I 'D*/BJB H'DE/'HD) H,/ #F 'D79F 'D*EJJ2J EB/E 6EF 'DE/) 'DB'FHFJ) D0' B11 B(HDG 4CD'K HD/I 'DF81 AJ 'DB1'1 'DEEJ2 AB/ H,/ #FG 5-J- HEH'AB DDB'FHF 0DC D'F*G'! 'D'J,'1 AJ 31/12/1999 H-J+ #F 'D'J,'1 JF*GJ ('F*G'! 'DE/) 'DE-//) AJ 'D9B/ /HF -',) 'DI *F(JG ('D'.D'! 9ED'K (#-C'E 'DE'/) (779/1) EF 'DB'FHF 'DE/FJ D0' JCHF 'DEEJ2 9DJG / 'DE/9J E-B'K AJ 'D'/9'! HG0' E' B6* (G E-CE) 'DEH6H9 AJ -CEG' 'DEEJ2 D0' B11 *5/JBG H1/ 'D79HF 'D*EJJ2J) H*-EJD 'DEEJ2 13E 'D*EJJ2 H5/1 'DB1'1 ('D'*A'B AJ 15/49('F/1422 G@ 'DEH'AB 31/*41JF #HD/2001 E(*) . *3(J( 'D#-C'E J,( #F J4*ED 'D-CE #H 'DB1'1 9DI H5A 'D,1JE) 'DE3F/) 'DI 'DE*GE HE'/*G' 'DB'FHFJ) H'D'3('( 'D*J '3*F/* 'DJG' 'DE-CE) AJ '5/'1 -CEG' #H B1'1G' (E 224/# EF B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,F'&J)) . AJ 'D'6('1) 293/:. E/2000 #5/1* E-CE) ,F- *D9A1 (*'1J. 29/9/2001 B1'1'K JB6J (-(3 'DE*GE (4. E) E/) 3F) H'-/) H'D2'EG (/A9 :1'E) B/1G' *39) H3*HF EDJHF /JF'1 'DI .2JF) 'D/HD) HAB 'DE'/) 459 B. 9 HD9/E BF'9) 'DEEJ2 ('DB1'1 'DE0CH1 AB/ 79F (G (D'&-*G 'DE$1.) 1/10/2001 7'D('K FB6G D#3('( 0C1G' AJG' . 'DB1'1 : D/I 'D*/BJB H'DE/'HD) H,/ #F 'D79F 'D*EJJ2J EB/E 6EF 'DE/) 'DB'FHFJ) D0' B11 B(HDG 4CD'K HD/I 'DF81 AJ 'DB1'1 'DEEJ2 AB/ H,/ #FG :J1 5-J- HE.'DA DDB'FHF H0DC D#F 'D-CE ('D'/'F) DE J*6EF 'DH5A 'DE(JF AJ 'DE'/) 224 EF B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) D9/E (J'FG H5A 'D,1JE) 'DE3F/) 'DI 'DE*GE H'DE'/) 'DB'FHFJ) (5H1) C'ED) (AB1'*G' 'DH',() 'D*7(JB H'D'3('( 'D*J '3*F/* 'DJG' 'DE-CE) AJ '5/'1 -CEG' CE' #F 'D-CE ('D9BH() DE J4*ED 9DI 'DE'/) 'DB'FHFJ) (5H1) C'ED) HE/) 'D*HBJA D#F 'D'-C'E (7(J9*G' -'3E) HD' *B(D 'D*9DJB H#F 'D'4'1) AJ B1'1 'D-CE ('D9BH() 'DI '-*3'( E/) *HBJAG #F H,/* EF (---/---/---) HD:'J) (---/---/---) J/D 9DI 9/E E1'9') 5J':) 'D'-C'E 'DB6'&J) H#F 0DC J9*(1 EF 'D'.7'! 'D,HG1J) AJ 'D',1'!'* 'D'5HDJ) HGJ E$+1) AJ 'D-CE D0' B11 FB6 'D-CE 'D5'/1 ('D'/'F) H'D9BH() H'9'/) 'D'H1'B 'DI 'DE-CE) D',1'! 'DE-'CE) E,//'K D'*('9 E' *B/E H'5/'1 'D-CE HAB 'DB'FHF H5/1 'DB1'1 ('D'*A'B '3*F'/'K D#-C'E 'DE'/*JF 249/# H 259/#/7 EF B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) AJ 27/49('F/1422 G@ 'DEH'AB 12/*41JF 'D+'FJ/2001 E(*) (*) B1'1 E-CE) '3*&F'A FJFHI (5A*G' 'D*EJJ2J) 'D9// 34/*. */2001 AJ 15/10/2001 . (*) B1'1 E-CE) '3*&F'A FJFHI (5A*G' 'D*EJJ2J) 'D9// 373/*. */2001 AJ 12/11/2001 . (*) B1'1 E-CE) '3*&F'A FJFHI (5A*G' 'D*EJJ2J) 'D9// 856/*. (/2001 AJ 4/11/2001 . (*) B1'1 E-CE) '3*&F'A FJFHI (5A*G' 'D*EJJ2J) 'D9// 620/*. (/2001 A@J 6/9/2001 . (*) B1'1 E-CE) '3*&F'A FJFHI (5A*G' 'D*EJJ2J) 'D9// 441/*. (/2001 AJ 30/7/2001 . (*) B1'1 E-CE) '3*&F'A FJFHI (5A*G' 'D*EJJ2J) 'D9// 61/*. (/2001 A@J 10/2/2001 . (*) B1'1 E-CE) '3*&F'A FJFHI (5A*G' 'D*EJJ2J) 'D9// 763/*. */2001 AJ 31/10/2001 . (*) B1'1 E-CE) '3*&F'A FJFHI (5A*G' 'D*EJJ2J) 'D9// 400/*. ,/2001 AJ 12/11/2001 .   'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (1/'D3F) 'D+'EF)) 9// (17) *EH2 (2003) =============== =================================== B1'1'* E-CE) '3*&F'A FJFHI PAGE 222 PAGE 223 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (1/'D3F) 'D+'EF)) 9// (17) 3F) (2003) [5217-5231] B1'1'* E-CE) '3*&F'A FJFHI (5A*G' 'D*EJJ2J) GGGGGGGGGHHRHTHNNNTTTUUUUU U UU$$a$$$a$TTU,U.UV]]b b"b$b@b\b^bc4fFf6n8n:nb@b\b^b$$a$$$a$^bc2f4fFf>n@nBnno*ppnqrrXsZs^s`sdsfsjslspsrs$$^`a$$a$$rsssssst t tRtttttttttttttttttttttttu"u*u4u@uBuVuZu\u^ubuȸ丮vvvvkvhub'<CJZ^Jhub'CJZ^Jhub'CJZ^Jjhub'UZhub'0JZ^JaJ hjZ0JZ^JaJmHnHuhub'0J^JaJjhub'0JUZ^JaJjhub'UZ^JaJ hub'Z^J hub'Z^Jhub' hub'Zhub'CJZ^Jhub'CJZ^J*rs t tttttttttBu^u`ubudu$*$$d%d&d'dNOPQa$$$&`#$$)$$d%d&d'dNOPQbuduuuuuuhub'Z^JaJ hub' hub'Zhub'CJZ^JaJ0hub'Z^JaJ(duuuuuuuu$a$$$$B 00P&P ' (5!"#$% (2*2Dp|$$If!vh#v:V l4 V0 54f4b 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~^J _HmH nH sH tH J`J Normal$A$_HaJmH sH tH B@B Heading 1$$@&a$^JaJB@B Heading 2$$@&a$^JaJDA`D Default Paragraph FontVi@V 0 Table Normal :V 44 la (k ( 0No List 4>@4 Title$a$^JaJ6@6 Footnote Text@&@@ Footnote ReferenceH*<B@"< Body Text$a$^JaJ4 @24 Footer 9r .)@A. Page Number4@R4 Header 9r PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] Iv!(.1QE911141 YTrsbuu<?A`L",GU^brsduu !;=>@B!t!t@  @ (  N0n"2 # s"*?N2 3 jJ 02`B B c $DjJ 1n"1`B B c $DjJ N11 N0n"2 # s"*?N2 3 jJ 02`B B c $DjJ 1n"1`B B c $DjJ N11( " s *jJ))?3"? B S ?1P" rNn"s]}"s .8FL*24:HLNRfp]b  X ` b h  %JS!!2GMV^`f'->FHN !u!y!{!!!!!"|"""##$$%%%%%%&&''( ((($(,(3(((())***!*'**++,,--... .#.p.t....///d/h////00 0X0\000000000000000001(1B1m1y1111111111111 .8EI)+36MNei\_W Y a d IM ,FJUW_b&*=?GJz!!!!{"~"%%%%((+(/(((** *#*..o.p...//c/d///00W0X0000000000011B1d1111111111.0000000001B1111111ub'jZ.!.@1HHDUnknown G.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial; @Akhbar MTU @MCS Taybah S_U normal.G @MCS ARAFAT HIGHC @MCS AL SHAMALK ASimplified ArabicE b@Monotype KoufiM ATraditional ArabicA$BCambria Math#hyg&C3z='S='S!r4.. KqHP $PjZ2! xx *#.J1 'D*FAJ0rhRenasoOh+'0\  $ 0<DLT rhNormalRenaso51Microsoft Office Word@\ @c+@!$[='՜.+,0 hp lawcolS. Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghiklmnopqtRoot Entry F2 F[vData D1TableLy+WordDocumentDSummaryInformation(bDocumentSummaryInformation8jCompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q