ŠĻą”±į>ž’ ƒž’’’{|}~€’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Įq`ųæ0ČbjbjqPqPEų::ÜĶ¼ū’’’’’’¤¾ ¾ ¾ Ō X X X l “Š“Š“Š8ģŠlX‹Ül yÄ @ŒVŒ(~Œ~Œ~ŒīīīČĆŹĆŹĆŹĆŹĆŹĆŹĆ…ĒhķɊŹĆiX ‘ꍼ‘‘ŹĆč č ~Œ~Œh3ÄčŖčŖčŖ‘ č &~Œä R~ŒČĆčŖ‘ČĆčŖčŖŖzµf Ö6 "”»~Œ4Œ ĄČ¢”b9Ģ“Š& žąŗlĆ\IÄ0yÄņŗ¢wŹ$©ZwŹ$”»”»\wŹX š»|īŹøŽčŖHt¼`īīīŹĆŹĆ~ŖjīīīyÄ‘‘‘‘l l l dEŠRä7l l l ŠRl l l č č č č č č ’’’’ 9B/ 'DE3'(B)" /1'3) EB'1F)" (*) #.E./. 6-I E-E/ 39J/ #3*'0 'DB'FHF 'DE/FJ 'DE3'9/ CDJ) 'D-BHB / ,'E9) 'DEH5D'DE3*.D5 'F 9B/ 'DE3'(B) GH '-/ 'D9BH/ 'D*J -8J* ('G*E'E 'DABG'! 'DE3DEJF A*F'HDHG ('DEF'B4) H'D*-DJD H(JFH' 41H7G H#-C'EG H#-H'D 5-*G H(7D'FG ('9*('1G 9B/' E3*BD' 9F :J1G EF 'D9BH/ AJ -JF DE *F8E 'DBH'FJF 'DEB'1F) HEFG' 'DB'FHF 'D91'BJ 9B/ 'DE3'(B) AJ 'D#5D H%FE' #4'1* DG 6EFJ' AJ E916 *F8JEG' D#-C'E 'DEB'E1) H'D1G'F ('9*('1GE' EF 'D9BH/ 'D'-*E'DJ) 'D('7D) +E #H1/* '3*+F'!'* 9DI -CE 'D(7D'F H#-/ G0G 'D'3*+F'!'* GH E' #7DB 9DJG 'DE4@19 'D91'BJ (( 1G'F 'DE*('1JF 4.5J' AJ 'D#D9'( 'D1J'6J) )) HG0' 'D'3*+F'! E' GH AJ -BJB) 'D#E1 %D' 5H1) EF 5H1 'DE3'(B'* %D' 'FG D' J:7JG' ,EJ9G' H('D*'DJ A%F 'D*F8JE 'D*41J9J 'D-'DJ J3*H,( 'DBHD #F E' J.1, 9F -/H/ 'D'3*+F'! JCHF E1,9G DD#5D HGH 'D(7D'F HGH #E1 D' J3*BJE E9 E' J,1J 9DI '16 'DH'B9 HE9 E' '3*B1 9DJG 'DABG'! 'DE3DEHF AF,/ #-H'D *9*(1 AJG' 'DE3'(B'* E41H9) H,'&2) EF H,G) F81 419J) H(41H7 -//G' E,E9 'DABG 'D%3D'EJ %D' #F 'D*41J9'* 'DEB'1F) HEFG' 'DE419 'D91'BJ DE *F5 9DJG' HDE *F8EG' -J+ B51 'DE419 'D91'BJ E+D'K 5-) 'DE3'(B'* (E' #7DB 9DJG 1G'F 'DE*('1JF 4.5J'K AJ 'D#D9'( 'D1J'6J) H #H1'B 'DJ'F5J(. Abstract The competition is one of the contracts that were important Muslim scholars, they take it with discussion and analysis , indicated the conditions and terms truth or void as a separate contract from other contracts, while not organized comparative law, including the Iraqi law, hold a contest in origin but has referred to implicitly in the exhibition organized by the rules of gambling and betting as contracts Probability of false and reported exceptions to the rule of invalidity and one of these exceptions which was named by Iraqi legislator ((bet competitors personally in sports)) This exception is not in fact only a form of competition but it is not covered them all and therefore the organization the current legislative require to say that what comes out of the limits of the exception be due to out of a nullity, which is not compatible with what is happening on the reality with what settled by Muslim jurists, we find the conditions considered its competitions legitimately and the award from the standpoint of the legitimacy and the conditions set by most of Muslim scholars , but the legislation comparison, including the Iraqi legislature did not provide it and did not organized by the Iraqi legislature in limiting the validity of Contests for example a so-called competitors personally bet in sports and lottery. 'DEB/E) 'D-E/ DDG 1( 'D9'DEJF H 'D5D') H'D3D'E 9DI .'*E 'DE13DJF 3J/F' E-E/ H 9DI 'DG H#5-'(G 'D7J(JF 'D7'G1JF H9DI EF *(9 G/JG (%-3'F %DI JHE 'D/JF H(9/ F91A (EB/E) (-+F' EF .D'D 'DAB1'* 'D"*J) : #HD'K: 'D*91JA (EH6H9 'D(-+ %F 'D*7H1 'DG'&D 'D0J #-/+*G 'D+H1) 'D9DEJ) AJ E,'D 'D%*5'D'* HFBD 'DE9DHE'* H'D#9D'E -'DG -'D #J 4J! AJ G0G 'D-J') JECF #F *CHF DG ,H'F( 'J,'(J) %0' '3*:D 'D'3*:D'D 'D3DJE 'D#E+D H,H'F( 3D(J) %0' 3.1 D:'J'* :J1 EAJ/) #H :J1 E41H9). HD9D EF 'DE3'&D 'DE3*-/+) 'D*J J+'1 'D*3'$D -HD :'J'*G' HE/I 'D-',) %DJG' HE/I CHFG' H,G' E41B' #E E8DE'K DG0G 'D+H1) 'D9DEJ) GJ 'DE3'(B'* 'D*J F1'G' 9DI 'DA6'&J'* HFB1#G' AJ 'D5-A H'DE,D'* H*5DF' 9(1 13'&D 'D,H'D H'D,H'&2 'DEEFH-) 9FG' AB/ #5(-* G0G 'DE3'(B'* 0'* 5D) (-J') 'DF'3 H/.D* CD 'DE,'D'* DF,/G' AJ 'DE,'D 'D*,'1J H'D1J'6J H'DAFJ H'D9DEJ AC'F #F DA* 'F*('GF' C+1) #FH'9 'DE3'(B'* HC+1) %B('D 'DF'3 9DJG' #ED'K AJ E' J*1*( 9DJG' EF ,H'&2 HE' J15/ D#,DG' EF EC'A"* A-'HDF' #F FBA 9F/ EHBA 'DBH'FJF EFG' HE/I 'F3,'EG H*H'ABG E9 EHBA 'D41J9) 'D%3D'EJ) 'D:1'! H'D*J F8E* 6H'(7G' H-/H/G' A#,'2*G' %0' C'F AJG' FA9 DD#E) EF .D'D %0C'! 1H- 'DEF'A3) H1A9 'DCA'!'* H'DEG'1'* 'D%F3'FJ) -J+ DE JC*A 'DF(J 5DI 'DDG 9DJG H3DE ('D*H,JG 9DI 'D3('B (D +(* 9FG 9DJG 'D5D') H'D3D'E 'FG 5'19 H1'C6 H-61 'D3('B H'DF6'D HC'F J,J2 #5-'(G AJ 'D(9+ ('D:D() H'DE5'19) H('DHB* 0'*G FGI 13HD 'DDG 9DJG 'D5D') H'D3D'E 9F CD 3('B J:D( 611G H*8G1 EA3/*G HJAH* 9DI 'DE3DE E' #H,(G 'DDG *9'DI 9DJG EF H',('* DFA3G H#GDG AJ -JF H,/F' #F 'DBH'FJF 'DEB'1F) DE *F8E 9BH/ 'DE3'(B'* AJ 'D#5D H%FE' #4'1* DG' 6EFJ' AJ E916 *F8JEG' D#-C'E 'DEB'E1) H'D1G'F ('9*('1GE' EF 'D9BH/ 'D'-*E'DJ) 'D('7D) +E #H1/* '3*+F'!'* 9DI -CE 'D(7D'F G0' #-/ G0G 'D'3*+F'!'* GH E' #7DB 9DJG 'DE4@19 'D91'BJ (( 1G'F 'DE*('1JF 4.5J' AJ 'D#D9'( 'D1J'6J) )) HG0' 'D'3*+F'! E' GH AJ -BJB) 'D#E1 %D' 5H1) EF 5H1 'DE3'(B'* %D' 'FG D' J:7JG' ,EJ9G' H('D*'DJ J+'1 'D*3'$D 9F -CE 'DE3'(B'* 'D.'1,) 9F -/H/ G0' 'D'3*+F'! AGD *CHF E-CHE) ('D#5D #D' HGH BH'9/ 'DEB'E1) H'D1G'F 'D('7DJF #E #FG' :'&() 9F 'D*F8JE 'DB'FHFJ #5D' %F 'D*F8JE 'D*41J9J 'D-'DJ DG' ('9*('1G' '3*+F'! J3*H,( 'DBHD #F E' J.1, 9F -/H/ 'D'3*+F'! JCHF E1,9G DD#5D 'D#E1 'D0J J/9HF' %DI 'D%3*:1'( F81'K DD*F'B6 'D-'5D (JF E' J,1J 9DI '16 'DH'B9 HE' *F5 9DJG 'DBH'FJF ACJA JCHF 'D9B/ ('7D'K AJ 'DHB* 'D0J *BHE AJG 5-A 13EJ) #H BFH'* *DA2JHFJ) 13EJ) (%,1'! 'DE3'(B'* H15/ 'D,H'&2 DG' HGD J9FJ G0' #F EF J3*-B ,'&2) DF J-5D 9DJG' %0' 'E*F9 EF8E 'DE3'(B) 9F /A9G' A1',9 'DB6'! DDE7'D() (G'. DCD E' *B/E H,/F' #F G0' 'DEH6H9 ,/J1 ('D/1'3) H'D(-+ HDE 4*'*G AJ (-+ 9DEJ D%(1'2 .5H5J*G C9B/ E3*BD DG #-C'EG H41H7G HD(J'F 5-J-G EF ('7DG /'9JF 'DEHDI 92 H,D #F J*B(D 9EDF' G0' DJ69G AJ EJ2'F -3F'*F' H'F JHABF' %DI E' AJG .J1 D(D/F' H49(F' 'FG F9E 'DEHDI HF9E 'DF5J1. +'FJ'K:#GEJ) 'DEH6H9 H3(( '.*J'1G %F ED'-8*F' D*9// H*FH9 H'F*4'1 #4C'D H5H1 'DE3'(B'* 9(1 H3'&D 'D#9D'E 'DE.*DA) EF *DA2JHF H%0'9) H9(1 H3'&D 'D'*5'D EF .D'D 13'&D 'DE-EHD 'D*J *H,GG' 41C'* 'D%*5'D'* DDE4*1CJF E9G' */9HGE EF .D'DG' %DI 'D%,'() 9DI #3&D) E9JF) *0C1G' DGE H*9/GE (4EHDGE (B19) B/ J-5DHF EF .D'DG' AJ -'D) AH2GE 9DI ,'&2) BJE) H('DF81 DE' D'-8F'G EF %B('D EF B(D 'DF'3 9DI 'D%4*1'C (E+D G0G 'DE3'(B'* .'5) *DC 'D*J *F8EG' 'DBFH'* 'DA6'&J) CD G0' /A9F' %DI *3DJ7 'D6H! 9DI G0G 'D9BH/ DE91A) -CE 'D419 H'DB'FHF EFG'. A6D'K 9F #F 'DEH6H9 DE J-6 (#J) /1'3) **F'HDG EF 'DH,G) 'DB'FHFJ) 9DI -/ 9DEF' %D' #FF' H,/F' (96 'D/1'3'* 'D419J) 'D*J **F'HDG HDCFG' E-/H/) HE9/H/) #J6'K. +'D+'K:G/A 'D(-+ JCEF G/AF' EF (-+ G0' 'DEH6H9 %DI (J'F #-C'E 9B/ 'DE3'(B) HE-'HD) %(1'2 #-H'D 5-*G EF (7D'FG EF .D'D E91A) -CE G0' 'D9B/ EF 'DF'-J*JF 'D419J) H'DB'FHFJ) HE/I ,H'2 'D%4*1C (G EF 9/EG H'DHBHA 9F/ (96 #4C'D 'D*F'B6 'DE*E+D (EHBA 'DBH'FJF 'DEB'1F) 'D*J *9*(1 E+D G0' 'D9B/ ('7D' AJ 'DHB* 'D0J *3E- AJG H3'&D 'D#9D'E (*F8JE 'DE3'(B'* 9DF'K 9DI E1#I HE3E9 EF 'D,EJ9 AGD JECF DEF A'2 (G0G 'DE3'(B'* #F J7'D( ('D,'&2) 'DE15H/) DG' HCJA DG 'DE7'D() (G' %0' C'F 'DB'FHF J9*(1G' ('7D) H('D*'DJ GD JECF DEF8E G0G 'DE3'(B'* #F JE*F9 9F *3DJE 'D,'&2) HJ-8I ('D-E'J) 'DB'FHFJ). H9DI 'D9C3 EF 0DC F,/ #-H'D *9*(1 AJG' 'DE3'(B'* E41H9) H,'&2) EF H,G) F81 419J) H(41H7 -//G' E,E9 'DABG 'D%3D'EJ %D' #F 'D*41J9'* 'DEB'1F) HEFG' 'DE419 'D91'BJ DE *F5 9DJG' HDE *F8EG' -J+ B51 'DE419 'D91'BJ E+D'K 5-) 'DE3'(B'* (E' #7DB 9DJG 1G'F 'DE*('1JF 4.5J'K AJ 'D#D9'( 'D1J'6J) H #H1'B 'DJ'F5J(. 1'(9'K : F7'B 'D(-+ D' J.AI 9DI 'DB'1& #F 'DE3'(B) 1(E' *CHF (EB'(D 9H6 #H /HF EB'(D H'F 'DABG'! 'DE3DEHF H'D('-+JF AJ 'DEH6H9 EF 'DF'-J) 'D419J) HEF -J+ E/I 'D-D EF 'D-1E) *F'HDH' -CEG AJ 'D-'D*JF AJ -JF #FF' 3FB*51 AJ (-+F' D9B/ 'DE3'(B) 9DI 'D-'D) 'D#HDI AB7 #J 'D-'D) 'D*J *CHF AJG' 'DE3'(B) (9H6 E'/J' C'F G0' 'D9H6 #E E9FHJ' D#FF' F(-+ AJ 'D-CE 'DB'FHFJ D9B/ 'DE3'(B) EF 'DF'-J) 'DE/FJ) H'DB'FHF 'DE/FJ CE' GH E9DHE D' J9FI (#9E'D 'DDGH HD' J1*( 9DJG' -CE'. .'E3'K: EFG,J) 'D(-+ 3F9*E/ AJ (-+F' G0' #F 4'! 'DDG 'D#3DH( 'D*-DJDJ 'DEB'1F -J+ F*F'HD ('D*-DJD H'DEF'B4) #1'! 'DABG'! 'DE3DEJF EF 'DEH6H9 +E FB'1FG' (EHBA 'DE419 'D91'BJ H(96 'D*41J9'* 'D91(J) H'D#,F(J) H*-/J/'K '.*1F' EFG' EHBA CD EF 'DE419 'D3H1J H'DJEFJ H'DD(F'FJ H'DA1F3J. 3'/3'K: GJCDJ) 'D(-+ 'DEB/E) 'DE(-+ 'D#HD: 'D*91JA (9B/ 'DE3'(B) 'DE7D( 'D#HD: *91JA 9B/ 'DE3'(B) HE41H9J*G H'D:16 EFG #HD'K: *91JA 9B/ 'DE3'(B) +'FJ'K: E41H9J) 9B/ 'DE3'(B) +'D+'K: 'D:16 EF 9B/ 'DE3'(B) 'DE7D( 'D+'FJ: .5'&5 9B/ 'DE3'(B) H*CJJAG 'DB'FHFJ 'DA19 'D#HD: .5'&5 9B/ 'DE3'(B) 'DA19 'D+'FJ:'D*CJJA 'DB'FHFJ D9B/ 'DE3'(B) 'DE7D( 'D+'D+:#1C'F 9B/ 'DE3'(B) H*EJJ2G 9F :J1G 'DA19 'D#HD: #1C'F 9B/ 'DE3'(B) 'DA19 'D+'FJ: *EJJ2 9B/ 'DE3'(B) 9F :J1G 1.*EJJ2 9B/ 'DE3'(B) 9F 'D,9'D) 2.*EJJ2 9B/ 'DE3'(B) 9F 'DEB'E1) 3.*EJJ2 9B/ 'DE3'(B) 9F 'D1G'F 4.*EJJ2 9B/ 'DE3'(B) 9F 'DG() 'DE(-+ 'D+'FJ: #-C'E 9B/ 'DE3'(B) 'DE7D( 'D#HD: #-C'E 5-) 9B/ 'DE3'(B) 'DA19 'D#HD : 'D*2'E'* 'DE*3'(BJF 'DA19 'D+'FJ: 'D*2'E'* 'D-CE HEB/E 'D,'&2) 'DA19 'D+'D+: 'D5H1 'D*41J9J) DDE3'(B'* 'D5-J-) 'DE7D( 'D+'FJ: #-C'E (7D'F 9B/ 'DE3'(B) 'DA19 'D#HD: 'D(7D'F 'DA19 'D+'FJ :9/E 'D%,('1 9DI 'D/A9 'DA19 'D+'D+ : %3*1/'/ E' /A9 'D.'*E) #HD'K: 'DF*'&, +'FJ'K: 'D*H5J'* 'DE(-+ 'D#HD 'D*91JA (9B/ 'DE3'(B) D:16 'D*H5D %DI %/1'C H'6- H,DJ D9B/ 'DE3'(B) JB*6J 'D#E1 *91JA 9B/ 'DE3'(B) H(J'F E/I E41H9J*G H'D:16 EFG H'DHBHA 9F/ 'D*CJJA 'DB'FHFJ DG H*EJJ2G 9F :J1G HEF +E (J'F .5'&5 G0' 'D9B/ H#71'AG H#1C'FG.9DJG HDDHBHA 9F/ *A5JD'* G0G 'DE3'&D 3HA FB3E G0' 'DE(-+ %DI +D'+) E7'D( F.55 'D#HD D*91JA 9B/ 'DE3'(B) HE41H9J*G H'D:16 EFG HF.55 'D+'FJ D.5'&5 9B/ 'DE3'(B) H*CJJAG 'DB'FHFJ HF.55 'D+'D+ D#1C'F 9B/ 'DE3'(B) H*EJJ2G 9F :J1G H C'D#*J: 'DE7D( 'D#HD *91JA 9B/ 'DE3'(B) HE41H9J*G H'D:16 EFG F*F'HD AJ G0' 'DE7D( *91JA 9B/ 'DE3'(B) +E F(JF E/I E41H9J*G H 'D:16 EFG CD AJ AB1) E3*BD). #HD'K: *91JA 9B/ 'DE3'(B) #F *91JA 9B/ 'DE3'(B) D' J3*BJE %D' ('D%4'1) %DI *91JA 'DE3'(B) D:) H'57D'-'K. H'DE3'(B) D:) E5/1 DDA9D 'D1('9J: 3'(B %DI 'D4J! E3'(B) H3('B'K #J #319 H*B/E H'D3(RB (%3C'F 'D('! : 'D*B/E AJ 'D,1J HAJ CD 4J! H'3*N(B 'DBHE %DI 'D#E1 H*3'(BH': ('/1H' H#319H' H*BHD: DG AJ CD #E1 3(B H3'(B) H3(B #HDG 3'(B) AJ G0' 'D#E1:%0' 3(B 'DF'3 %DJG () HAJ G0' JBHD '(F EF8H1 (( 'D3(B 'DB/E AJ 'D,1J HAJ CD 4J!: HB/ 3(BG J3(BG HJ3(BG 3(B'K: *B/EG... H3'(BG E3'(B)K H3('B'K.. H'3*(B 'DBHE H*3'(BH': *.'71H'. H*3'(BH': *F'6DH'))() HEFG BHDG *9'DI (( H'3*(B' 'D('( )) H BHDG *9'DI (( A'D3'(B'* 3(B'K )) HBHDG *9'DI (( HEFGE 3'(B ('D.J1'* (%0F 'DDG )) H #E' 'D3(NB (( (A*- 'D('! )) AJ7DB 9DI 'DE'D 'DE#.H0 AJ 'DE3'(B) #H 'D0J JH69 (JF #GD 'D3('B HJ3EI 'D.71 H'DF/J H'DB19 H'D1GF H'D,9D H'DFH'D H'DH,R( H:J1 0DC. #E' 'DE3'(B) '57D'-'K A91AG' ABG'! 'D-FAJ) (#FG' (( GJ #F J3'(B 'D1,D 5'-(G AJ 'D.JD #H 'D%(D HF-H 0DC AJBHD %F 3(B*C AC0' H'F 3(B*FJ AC0' )) CE' ,'! AJ -'4J) 1/ 'DE-*'1 (( H'D3(NB (A*- 'D('! E' J,9D EF 'DE'D DD3'(B 9DI 3(BG H('D3CHF E5/1 3(B* )) #E' 9F/ 'DE'DCJ) A'DE3'(B) GJ (( 'DEA'9D) EF 'D,'F(JF ('9*('1 %1'/) CD EFGE' 'D3(RB )) CE' ,'! AJ -'4J) 'D.14J (#F (( 'D3(RB (3CHF 'D('! E5/1 3(B %0' *B/E H(A*-G' 'DE'D 'D0J JH69 (JF #GD 'D3('B )) H9F/ 'D-F'(D) 'DE3'(B) GJ (( 'DE,'1') (JF -JH'F HF-HG C3AF )) B'D '(F B/'EG (( 'D3(RB (3CHF 'D('! 'DE3'(B) H'D3(KB (A*-G' 'D,9D 'DE.1, AJ 'DE3'(B) )) #E' 'D4'A9J) AB/ 'B*51* *91JA'*GE 9DI 'D*#CJ/ 9DI 'DE9FI 'DD:HJ EF 0DC E' ,'! AJ E:FJ 'DE-*', -J+ 0C1 'D41(JFJ (( 'D3(B ('D3CHF E5/1 3(B: #J *B/E H('D*-1JC: 'DE'D 'DEH6H9 (JF #GD 'D3('B )) HJD'-8 9DI 'D*9'1JA 'D3'(B) %F E98EG' E(FJ 9DI 'D*91JA 'DD:HJ DDE3'(B) CE' J$.0 9DI *91JA 'D-FAJ) %FGE -51H' 'DE3'(B) 9DI 'D3(B 'D0J J,1J (JF 1,D H5'-(G AE'0' 9F 'DE3'(B) (JF A1JBJF #H #C+1 CE' JD'-8 9DI *91JAGE 'FG *91JA 'D4J! (FA3G #E' *91JA 'DE'DCJ) H'D-F'(D) AJD'-8 9DJG 9/E 'DH6H- H9/E '4*E'DG 9DI 'D6H'(7 'D*J *CHF (EH,(G' 'DE3'(B) E41H9) CE' 3F1I D'-B'K. HJ4J1 ,'F( EF 'D('-+JF %DI #F DDE3'(B) E9FJ'F 'D#HD 9'E -J+:, 9F 'DE9FI 'DD:HJ DG' HGJ 'D%31'9 %DI 'D4J! D*-5JD 'D*B/E 9DI 'D:J1 AJ 'DH5HD %DJG HGJ (DH: 'D:'J) B(D :J1G HE9FI .'5 *B*51 AJG 9DI 'DE3'(B) (JF 'DF'3 AJ 1CH( 'D.JD H'D%(D HF-HG' HB/ -'HD (96 'D('-+JF 'DE9'51JF 5J':) *91JA DDE3'(B) '3*F'/' %DI 'DE9FI 'DD:HJ DE57D- 'DE3'(B) H'9*/'/' ('D9F'51 'D#3'3J) 'D*J JF(:J #F **CHF EFG' 'DE3'(B) A91AG' (#FG' (( E7DB 'DEF'A3) (JF 4.5JF A#C+1 9DI *-5JD 4J! E' (D' EB'(D #H EB'(D ,9D DDE*B/E EFGE' HJCHF 0DC 'D,9D EF 'DE*3'(BJF #H EF '-/GE' #H EF 'D#E'E #H EF 71A +'D+)) HEF .D'D 'DE9FI 'DD:HJ H 'D%57D'-J DDE3'(B) 8G1* D/I ABG'! 'D41J9) 'DE-/+JF *91JA'* D9B/ 'DE3'(B) A91AG 'D(96 (#FG (( 9B/ (JF E*9'B/JF 9DI 9ED J9EDHFG DE91A) 'D#-0B EFGE AJG )) HBJD GH (( 9B/ (JF 71AJF #H #C+1 J$/I (#D) #H (:J1G' DE91A) 'D#-0B 9DI E'D #H E,'F'K )) HJ91AG #.1 (#FG ((9B/ (JF 71AJF #H #C+1 9DI 'DE:'D() (JFGE' AJ 'DE,'D 'D1J'6J #H 'D9DEJ HF-HG DE91A) 'DA'&2 EFGE' (9H6 #H (/HFG)) CE' JD'-8 #F 'DBH'FJF 'DEB'1F) DE *H1/ *91JA' D9B/ DDE3'(B) (D 'B*51* 9DI 'D%4'1) %DJG AJ 'DF5H5 'D*J #A1/*G' D#-C'E 'DEB'E1) H'D1G'F 6EF 'D9BH/ 'D'-*E'DJ) AG0' 'DE419 'D91'BJ (9/ #F F5 AJ 'DE'/) 975 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 9DI 'FG (( JB9 ('7D' CD '*A'B .'5 (EB'E1) #H 1G'F )) 9'/ AJ 'DE'/) 976 DDF5 9DI 'FG ((1- J3*+FI EF #-C'E 'DE'/) 'D3'(B) 'D1G'F 'D0J J9B/G AJE' (JFGE 'DE*('1HF 4.5J' AJ 'D#D9'( 'D1J'6J) HDCF DDE-CE) #F *.A6 EB/'1 G0' 'D1G'F %0' C'F E('D:' AJG 2- HJ3*+FI #J6' E' 1.5 AJG EF #H1'B 'DF5J( )) H,1J' 9DI G0' 3'1 C('1 41'- 'DBH'FJF 'DE/FJ) HEFGE 'D/C*H1 'D3FGH1J H'D/C*H1 E-E/ C'ED E13J 9F/ 41-GE' D9BH/ 'D:11 'D'-*E'DJ) A91AH' 'DEB'E1) H'D1G'F H9F/E' 91,H' DD%3*+F'! 'D0J #H1/*G 'D*41J9'* *71BH' %DJG ('9*('1G %3*+F'! #J6' EF -CE 'DEB'E1) H'D1G'F /HF 'D%4'1) %DI .5H5J) 'DE3'(B'* H9/E 5-) '9*('1G' 5H1) EF 5H1 'DEB'E1) H'D1G'F %D' %FG' E3*+F') EF -CE 'D(7D'F. %D' #F 'DE419 'DJEFJ D'-8 G0G 'D.5H5J) -J+ 9FHF 'D('( 'D+'FJ EF 'DB3E 'D.'E3 EF 'DC*'( 'D+'D+ EF B'FHFG 'DE/FJ *-* 9FH'F 'D3('B (( 'DE3'(B) )) AJ F5H5 E3*BD) 9F 'DF5H5 'DB'FHFJ) 'D.'5) (9B/ 'DEB'E1) H'D1G'F A,'! AJ 'DE'/) 1105 EFG (( J,H2 'D3('B (:J1 ,9D (( ,'&2) )) AJ 'D.JD H:J1G' HJ,H2 (,9D (( ,'&2) )) AJ 'D.JD H 'D%(D H'D1E'J) H'DJ'* 'D-1( C'D3J'1'* H'D7'&1'* ('D41H7 'DE(JF) AJ 'DEH'/ 'D*'DJ))) HE9 #F G0' 'DF5 DE J#* (*91JA DDE3'(B) (4CD 51J- %D' 'FG #4'1 6EFJ' %DI #F 'DE419 'DJEFJ B/ *#+1 (EHBA 'DABG'! 'DE3DEJF EF -J+ E91A*G H*F8JEG D#-C'E 9B/ 'DE3'(B) ('9*('1G 9B/'K E3*BD'K 9F 'DEB'E1) H'D1G'F CE' 'FG *H39 AJ EAGHE 'DE3'(B) '9*E'/'K 9DI 'D:'J) EF %('-*G' ADE JB51G' 9DI 'D.JD H 'D%(D H'D1E'J). HEF .D'D E' *B/E FD'-8 %F ABG'! 'D41J9) 'D%3D'EJ) 'D:1'! -J+: 9B/ 'DE3'(B) (%9*('1G 9B/'K 5-J-'K DG .5'&5G H6H'(7G H'3*BD'DJ*G 9F :J1G EF 'D9BH/ H9DI G0' 'DEFG', 3'1 'DE419 'DJEFJ H'F9B/ 1#J E,E9 'DABG 'D%3D'EJ H'D0J '9*(1 9B/ 'DE3'(B) 9B/'K 5-J-' KE*I 'F9B/ (41H7 H6H'(7 -//G' AJ B1'1G 'DE1BE 127 (( 1/14 )) H'D0J 5/1 9FG AJ /H1*G 'D1'(9) 941) 'DEF9B/) AJ 'D/H-) DDA*1) EF 11 -16 C'FHF 'D+'FJ 2003 A91A 9B/ 'DE3'(B) (#FG (( 'DE9'ED) 'D*J *BHE 9DI 'DEF'A3) (JF 4.5JF A#C+1 AJ *-BJB #E1 #H 'DBJ'E (9ED (9H6 ,'&2) #H (:J1 9H6 (( ,'&2))) )) HEF ,EJ9 E' *B/E HE9 %B1'1F' (#F 'D*9'1JA 'D*J 3(B 0C1G' D9B/ 'DE3'(B) B/ 3D7* 'D6H! 9DI ,'F( EF ,H'F( G0' 'D9B/ A%FF' F91AG (#FG (( 9B/ (JF 71AJF #H #C+1 9DI 'DEF'A3) AJ 9ED J*7D( EG'1) (/FJ) #H AC1J) DJ3 AJG .7H1) 9DI #-/ 'DE*3'(BJF HD' *9*E/ 'D:D() AJG 9DI E,1/ 'D-8 H'D5/A) (EB'(D ,'&2) EB/E) EF #-/GE' #H CDJGE (( (H,H/ E-DD )) #H EF 'D:J1 )). AG0' 'D*91JA JF7HJ 9DI 'D6H'(7 'D#3'3J) D9B/ 'DE3'(B) EF -J+ :- 'FG 9B/ (JF 71AJF #H #C+1 : %0 'FG JF9B/ (*H'AB %1'/*JF 9DI 'D#BD H%1*'(7GE' HJECF #F **9// #71'AG H*,*E9 AJG 9/) %1'/'*. 9DI 'DEF'A3) AJ 9ED J*7D( EG'1) (/FJ) #H AC1J): HG0' GH 5H1*J E-D 'D9B/ HGH 'D9ED 'D0J B/ J*E+D ('D,1J #H 'D3('-) #H 'D1E'J) #H 'D%,'() 9DI #3&D) E9JF) HAJ CD 'D#-H'D J*7D( %F,'2 G0' 'D9ED #F JCHF D/I 'DE*3'(B 5A'* (/FJ) #H B'(DJ) AC1J) *,9DG E*AHB'K HE*EJ2'K 9DI 'D#.1JF. DJ3 AJG .7H1) 9DI #-/ 'DE*3'(BJF:HG0' GH #-/ 41H7 5-) 'D9ED (%9*('1G E-D'K DD9B/ A%0' C'F AJG .7H1) A%F 'D9ED 3JCHF :J1 E41H9 EE' J$/J %DI (7D'F 'D9B/. HD' *9*E/ 'D:D() AJG 9DI E,1/ 'D-8 H'D5/A) HG0' GH 'DE9J'1 'D0J *(FI 9DI #3'3G E41H9J) 9B/ 'DE3'(B) H*EJ2G 9F :J1G EF 'D9BH/ 'D('7D). AJ EB'(D ,'&2): H'D,'&2) GJ 'DH,G 'D+'FJ EF #H,G 'DE-D AJ G0' 'D9B/ H'D*J B/ *CHF E(D:'K FB/J'K #H 4J&'K 9JFJ'K #H 3A1) 3J'-J) #H :J1 0DC E9 ED'-8) %F 'D,'&2) %0' 'F*A* A*3'(B 'D71AJF JCHF EF ('( 'DDGH HJ.1, ('D*'DJ 9F EJ/'F 'DE9'ED'* 'DE'DJ). EB/E) EF '-/GE' #H CDJGE' (( (H,H/ E-DD )) #H EF 'D:J1: HG0' 6'(7 E41H9J) 'D,'&2) H'D*J J$/J 9/E E41H9J*G' %DI (7D'F 9B/ 'DE3'(B). H41H7 5-) 'D,'&2) A6D'K 9F H,H( CHFG' 4J! EH,H/ #H EECF 'DH,H/ E9JF #H B'(D DD*9JF HEECF 'D*9'ED AJG A#F AJG' 417'K #.1 EF -J+ ,G) *B/JEG' HGJ #F *CHF EB/E) #E' EF '-/ 71AJ 9B/ 'DE3'(B) #H EF 'D:J1 #E' %0' C'F* EB/E) EF CD' 'D71AJF AGF' B/ JD*(3 9B/ 'DE3'(B) ('DEB'E1) AC'F #F '4*17 'D9DE'! 'DE3DEHF DD%(*9'/ 9F G0G 'D4(G) H,H/ HDH 4.5 H'-/ 9DI 'D#BD J4*1C AJ 'D3('B J#.0 'D,'&2) %0' A'2 HD' JD*2E (4J! %0' .31 HGH E' #7DB 9DJG ('DE-DD. +'FJ'K: E41H9J) 9B/ 'DE3'(B) 'DE3'(B'* E41H9) AJ CD #E1 F'A9 H/DJD E41H9J*G' F,/G AJ 'DC*'( H'D3F) H'D%,E'9 #E' 'DC*'(: ABHDG *9'DI (( B'DH' J' #('F' %F' 0G(F' F3*(B )) H-HD G0' J4J1 'DABG %DI #F 'D"J) 'DC1JE) H'F C'F AJG' 419 EF B(DF' %D' #F 0C1G AJ 'DB1'F 'DC1JE /HF %FC'1 /DJD 9DI ,H'2G HGH J/D 9DI E41H9J*G . ABHDG *9'DI 9DI D3'F %.H) JH3A 9DJG 'D3D'E (( F3*(B )) E9F'G 'D,1J 9DI 'D#B/'E :D'(' HBJD FF*'6D ('D1EJ ('D3G'E CE' '3*F/ 'DABG'!DDBHD (E41H9J) 'DE3'(B) %DI BHDG *9'DI (( H'9/H' DGE E' '3*79*E EF BH) )) HB/ A31 'DF(J 5DI 'DDG 9DJG H3DE 'DBH) ('D1EJ A9F 9B() (F 9'E1 'D,GFJ 16J 'DDG 9FG B'D 3E9* 13HD 'DDG 9DJG 'D5D') H'D3D'E HGH 9DI 'DEF(1 JBHD (( H'9/H' DGE E' '3*79*E EF BH) )) %D' #F 'DBH) 'D1EJ %D' #F 'DBH) 'D1EJ %D' #F 'DBH) 'D1EJ. #E' AJ 'D3F) 'DF(HJ) AB/ H1/* #-'/J+ F(HJ) 41JA) 9/J/) 9F 13HD 'DDG 5DI 'DDG 9DJG H3DE */D 9DI E41H9J) 'DE3'(B) EFG': E' H1/ 9F 9(/ 'DDG (F 9E1 16J 'DDG 9FG #F 13HD 'DDG 5DI 'DDG 9DJG H3DE 3'(B (JF 'D.JD 'D*J B/ #6E1* EF 'D-AJ'! HC'F #E/G' +FJ) 'DH/'9 H3'(B (JF 'D.JD 'D*J DE *6E1 A#13DG' EF +FJ) 'DH/'9 HC'F #E/G' E3,/ (FJ 21JB HC'F '(F 9E1 AJEF 3'(B (G'. AAJ 'D-/J+ E41H9J) 'DE3'(B) H%FG' DJ3* EF 'D9(+ (D EF 'D1J'6) 'DE-EH/) 'DEH5D) %DI *-5JD 'DEB'5/. H9F #F3 16J 'DDG 9FG B'D: C'F DDF(J 5DI 'DDG 9DJG H3DE F'B) *3EI 'D96('! D' *3(B #H D' *C'/ *3(B. A,'! #91'(J 9DI B9H/ DG A3(BG' A4B 0DC 9DI 'DE3DEJF -*I 91AG 'DF(J 5DI 'DDG 9DJG H3DE AB'D (( -B 9DI 'DDG #F D' J1*A9 4J! EF 'D/FJ' %D' H69G )) H9F 9'&4) 16J 'DDG 9FG' %FG' C'F* E9 'DF(J 5DI 'DDG 9DJG H3DE AJ 3A1 B'D* A3'(B*G A3(B*G 9DI 1,DJ ADE' -ED* 'DD-E 3'(B*G A3(BFJ AB'D ))G0G (*DC 'D3(B))) HBHDG 5DI 'DDG 9DJG H3DE ((D' 3(B %D' AJ F5D #H .A #H -'A1)) B'D 'D.7'(J 'D1H'J) 'D5-J-) AJ G0' 'D-/J+ 'D3(NB (( (A*- 'D('! )) J1J/ #F 'D,9D H'D97'! D' J3*-B %D' AJ 3('B 'D.JD H'D%(D HE' AJ E9F'GE' HAJ 'DF5D HGH 'D1EJ H0DC D#F G0G 'D#EH1 9/) AJ 'DB*'D HAJ (0D 'D,9D 9DJG' *1:J( AJ 'D,G'/ H'D*-1J6 9DJG CE' 1HJ #F 'DF(J 5DI 'DDG 9DJG H3DE E1 9DI BHE J1A9HF -,1'K DJ9DEH' 'D4/J/ EFGE ADE JFC1 9DJGE. CE' 1HJ #F 'DF(J 5DI 'DDG 9DJG H3DE 5'19 1C'F) (F J2J/ A519G 'DF(J 5DI 'DDG 9DJG H3DE. H1HI E3DE AJ -/J+ 7HJD #F 3DE) (F 'D#CH9 16J 'DDG 9FG 3'(B 1,D'K EF 'D#F5'1 (JF J/J 'DF(J 5DI 'DDG 9DJG H3DE AJ JHE 0J B1/ H9F #(J D(J/ DE'2) (F 2J'/ B'D (( 3#DF' 'F3 (F E'DC GD CF*E *1'GFHF 9DI 9G/ 13HD 'DDG 5DI 'DDG 9DJG H3DE AB'D: F9E DB/ 1'GF 9DI A13 JB'D DG 3(-G A,'!* 3'(B) AG4 D0DC H#9,(G)) H'DEB5H/ ('D1G'F GF' 'D3('B D#FG '3E J4*ED 9DI 'DE3'(B) ('D.JD -BJB) H9DI 'DE3'(B) ('D1EJ E,'2'K HDCD H'-/ EFGE' '3E .'5 A*.*5 'D.JD ('D1G'F HJ.*5 'D1EJ ('DF6'D. H(96GE J7DB '3E 'D1G'F 9DI 'DE3'(B) %0' C'F* (9H6 E7DB'K 3H'! C'F* 9DI 'D.JD #E :J1G. #E' AJ 'D%,E'9 AB/ ,'! AJ 'DE:FJ (( H',E9 'DE3DEHF 9DI ,H'2 'DE3'(B) AJ 'D,ED) )) H(G0' B'D '(F B/'EG (( H3'&1 #FH'9 'DD9( %0' DE J*6EF 611'K HD' 4:D'K 9F A16 A'D#5D %('-*G )) HDCF -5D 'D.D'A (JF 'DABG'! -HD (96 'D,2&J'* H'D*A5JD'* CE' 3J*(JF DF' D'-B'K EF .D'D 'D(-+. #E' 'DE3'(B'* 'D9DEJ) H'D+B'AJ) H'DAC1J) AE' J/D 9DI E41H9J*G' #F 'D13HD 5DI 'DDG 9DJG H3DE 71- 9DI #5-'(G E3#D) DJ.*(1 E' 9F/GE EF 'D9DE AB'D %F EF 'D4,1 4,1) D' J3B7 H1BG' H%FG' E+D 'DE3DE A-/+HFJ E' GJ B'D '(F 9E1: AHB9 'DF'3 AJ 4,1 'D(H'/J HHB9 AJ FA3J #FG' 'DF.D) A'3*-JJ* +E B'DH' -/+F' E' GJ J' 13HD 'DDG B'D: GJ 'DF.D). HAJ 1H'J) B'D 9E1 D#(FG D#F *CHF BD*G' #-( %DJ EF C0' HC0'. B'D 'DFHHJ: AJ G0' 'D-/J+ AH'&/ EFG' '3*-('( %DB'! 'D9'DE 'DE3#D) 9DI #5-'(G DJ.*(1 %AG'EGE HJ1:(GE AJ 'DAC1 H 'D%9*F'!. HFBD 9F 'D4'A9J 16J 'DDG 9FG: 'FG C'F J3#D #GDG E3#D) HJBHD: EF #,'( EFCE AJG' #97J*G /1GE'. HD#F 'DE3'(B) AJ G0' 'DE,'D *FEJ 'D1H- 'D9DEJ) H*-+ 9DI 7D( 'D9DE H 'D%3*2'/) EFG. G0' HB/ 'F*GI E,E9 'DABG 'D%3D'EJ %DI E41H9J) 'DE3'(B'* HDCF (6H'(7 -//G' (B1'1G 1BE 27 (( 1/14 )) 'D0J '*.0G AJ /H1*G 'D1'(9) 941) H'D*J 'F9B/* AJ /HD) B71 ('D/H-)) DDA*1) EF 11-16 C'FHF 'D+'FJ 9'E 2003 -J+ -// G0' 'DB1'1 E41H9J) 'DE3'(B'* ('D6H'(7 'D#*J):- 'DE3'(B) (D' 9H6 ,'&2) E41H9) AJ CD #E1 DE J1/ *-1JEG F5 HDE J*1*( 9DJG *1C H',( #H A9D E-1E. 'DE3'(B) (9H6 ,'&2) E41H9) %0' *HA1* AJG' 'D6H'(7 'D#*J):- #F *CHF #G/'A 'DE3'(B) HH3'&DG' HE,'D'*G' E41H9). #D' JCHF 'D9H6 ('D,'&2)) AJG' EF ,EJ9 'DE*3'(BJF. #F *-BB 'DE3'(B) EB5/' EF 'DEB'5/ 'DE9*(1) 419'. #D' J*1*( 9DJG' *1C H',( #H A9D E-1E (7'B'* (CH(HF'*) 'DE3'(B'* 'D*J */.D BJE*G' #H ,2! EFG' AJ E,EH9 'D,H'&2 D' *,H2 419'N D#FG' 61( EF 61H( 'DEJ31 'DE1'GF) (JF 71AJF A#C+1 9DI F*J,) A9D D:J1GE EF #EH1 E'/J) #H E9FHJ) -1'E D9EHE 'D"J'* H'D#-'/J+ 'DH'1/) AJ *-1JE 'DEJ31. /A9 E(D: 9DI 'DEC'DE'* 'DG'*AJ) DD/.HD AJ 'DE3'(B'* :J1 ,'&2 419'K %0' C'F 0DC 'DE(D: #H ,2! EFG J/.D AJ BJE) 'D,H'&2 EF9'K D#CD #EH'D 'DF'3 ('D('7D. D' E'F9 EF '3*A'/) EB/EJ 'D,H'&2 EF *1HJ, 3D9*GE AB7 /HF 'D%3*A'/) 'DE'DJ) 9F 71JB 'DE3'(B'* 'DE41H9) 41J7) #F *CHF BJE) 'D,H'&2 #H ,2! EFG' EF 'DE*3'(BJF H#D' JCHF AJ 'D*1HJ, :4 #H ./'9 #H .J'F) DDE3*GDCJF. *5'9/ EB/'1 'D,'&2) H'F.A'6G' ('D.3'1) 'DD'-B) DDAH2 :J1 ,'&2 419'K. (7'B'* 'DAF'/B H41C'* 'D7J1'F H'DE$33'* 'D*J *EF- FB'7'K *,D( EF'A9 E('-) GJ ,'&2) %0' C'F* E,'FJ) (( (:J1 9H6 )) H #E' %0' C'F* (9H6 A%FG' :J1 ,'&2) DE' AJG' EF 'D:11. AJD'-8 #F E,E9 'DABG 'D%3D'EJ '.0 (F81 'D%9*('1 H'B9 'DE,*E9'* 'DE9'51) HE' 4G/*G EF *FH9 #FH'9 'DE3'(B'* ADE JB51 E41H9J) 'DE3'(B'* 9DI *DC 'D*J H1/* 'D#-'/J+ 'DF(HJ) 'D41JA) (%,'2*G' (D '9*(1 'DE3'(B'* 9EHE'K 1J'6J) #H 9DEJ) #H +B'AJ) #H :J1G' ,'&2) E41H9) E*I C'F* (/HF 9H6 AJ CD #E1 DE J1/ 'DF5 (*-1JEG H(6H'(7 -//G' 'DB1'1 %0' C'F* 'DE3'(B'* (9H6 . HEE' *,/1 'D%4'1) %DJG #F 'DE3'(B) %0' AB/* (96 6H'(7G' 'D419J) *5(- #-J'F'K EB'E1) HG0G 'D#.J1) FGI 9FG' 'D4'19 H'D#/D) EF 'DC*'( H'D3F) 9DI 9/E E41H9J*G' C+J1) A%0' 9DEF' #F 'DE3'(B) B/ *FBD( EB'E1) %0' AB/* (96 41H7G' H6H'(7G' 'D419J) H'F .J7 1AJ9 B/ J-HDG' EF #E1 E41H9 %DI #.1 :J1 E41H9 'D#E1 'D0J J/9HF' %DI 'DHBHA 9F/ 'D:16 'D0J EF ',DG '9*(1* 'DE3'(B) #E1'K E41H9'K (G/A 'DH5HD %DI E9J'1 JECF EF .D'DG 'D*EJJ2 (JF 'D-'D*JF HG0' E' 3F*F'HDG AJ 'DA19 'DB'/E 'D0J .55F'G DD(-+ AJ 'D:16 EF 9B/ 'DE3'(B) HE9J'1 E41H9J*G. +'D+'K: 'D:16 EF 'DE3'(B'* HE9J'1 E41H9J*G' #F 'D:16 'D#3'3J EF 'DE3'(B'* 'D*J #,'2*G' 'D41J9) 'D%3D'EJ) 'D:1'! (E' +(* 9F 13HD 'DDG 5DI 'DDG 9DJG H3DE H9F 'DABG'! 'DE3DEJF GH 'D%3*9/'/ DD,G'/ AJ 3(JD 'DDG (*BHJ) 'D(/F 9DI 'DB*'D H2J'/) 'D*-/J H'D:D(). AAJ 'DE3'(B) 9DI 'D.JD */1J( 9DI 'DC1 H 'DA1 HAJ 'DE3'(B) 9DI 'D1EJ */1J( 9DI F,'- 'D%5'() H %-1'2 'DF51. B'D 'D41(JFJ (( D#F AJG *1:J( DD%3*9/'/ DD,G'/ )). HB'D '(F 14/ (( 'D:16 EF 'D3('B 'D*E1F DB*'D 'D9/H ))H(G0' B'D '(F 'DBJE(( H'DA1H3J) 'D419J) 'DF(HJ) 'D*J GJ EF '41A 9('/'* 'DBDH( H'D#(/'F 'D-'ED) D#GDG' 9DI 92) 'D1-EF 'D3'&B DGE %DI #9DI :1A 'D,F'F )). H9DI G0' 'D#3'3 -1E* 'D41J9) 'D%3D'EJ) 'DE3'(B'* 'D*J JF*AJ EFG' G0' 'D:16 H'F9B/ 'D1#J ,EGH1 'DABG'! 9DI -1E*G' DH,H/ 'DF5H5 'D51J-) 'D*J *FGI 9FG' HGJ: 'DF1/: HJ91A 9F/ 'D9'E) ('D7'HD) H/DJD -1E*G E' H1/ 9F #(J EH3I 'D#491J 16J 'DDG 9FG #FG B'D : 3E9* 13HD 'DDG 5DI 'DDG 9DJG H3DE JBHD (( EF D9( ('DF1/ AB/ 95I 'DDG H13HDG )) H9F 3DJE'F (F (1J/) 9F #(JG #F 'DF(J 5DI 'DDG 9DJG H3DE B'D : (( EF D9( ('DF1/4J1 AC#FE' 5(: J/G AJ D-E .F2J1 H/EG )) B'D 'DFHHJ : (( HE9FI 5(: J/G AJ D-E 'D.F2J1 H/EG AJ -'D #CDG EFGE' HGH *4(JG D*-1JEG (*-1JE #CDGE' )). F7'- 'DC('4 HFB'1 'D/JC):H/DJD -1E*G E' H1/ 9F '(F 9('3 16J 'DDG 9FG 'FG B'D : (( FGI 13HD 'DDG 5DI 'DDG 9DJG H3DE 9F 'D*-1J4 (JF 'D(G'&E )) DE' AJG EF *90J( DD-JH'F /HF #J) -',) #H EFA9) CE' D' J5- '*.'0 'D-JH'F :16'K AJ 'D1E'J). H %0' C'F G0' GH G/A 'D41J9) EF %,'2) 'DE3'(B'* A'F 'D*:JJ1 'D-'5D AJ 'DE,*E9 H*(/D H3'&D 'D,G'/ HEB'*D) 'D9/H J/A9F' %DI 'D(-+ 9F E9J'1 JECF EF .D'DG 'D*EJJ2 (JF 'DE3'(B'* 'DE41H9) H*DC :J1 'DE41H9). H('DF81 D*FH9 H *9// #4C'D 'DE3'(B'* AJ 'DHB* 'D-'61 H('DF81 H(*9EB AJ :'J) 'D41J9) 'D%3D'EJ) HEB5/G' EF %,'2) (96 #FH'9 'DE3'(B'* F,/G J*E+D AJ %J,'/ E,*E9 BHJ H4,'9 J3*7J9 'D/A'9 9F FA3G H %9D'! CDE) 'D%3D'E HDG0' F1I #F 'DC+J1 EF 'DE3'(B'* 'D1J'6J) H'DAC1J) 'D*J *-5D AJ 'DHB* 'D-'61 E*I C'F* (6H'(7 E41H9) A%FG' DF *CHF G/A'K (-/ 0'*G' (D H3JD) %DI :'J) #3EI H #F(D GJ 'D,G'/ AJ 3(JD 'DDG 'D0J GH EF #A6D 'D#9E'D HDJ3 AJ G0' D' 3E- 'DDG E.'DA) D#E1 'D13HD 5DI 'DDG 9DJG H3DE H.1H, 9F #H'E1 'D41J9) HFH'GJG' H %FE' GH 'DF81 %DI :'J'* 'D41J9) HEB'5/G' 4AJ9F' AJ G0' BHD 'DABG'! D' JFC1 *:J1 'D#-C'E (*:J1 'D#2E'F 9DJG A'F 'D#E1 J-*', %DI E9J'1 JECF EF .D'DG %,'2) (96 %4C'D 'DE3'(B'* 'D*J *,1J AJ 951F' 'D-'61 G0' 'DE9J'1 'D0J F9*B/ 'FG J*E+D ((( CD E' EF 4#FG *BHJ) 'DEG'1'* 'D(/FJ) H'DAC1J) /HF #F J:D( 611G H /HF #F *9*E/ 'D:D() AJG 9DI E,1/ 'D-8 H'D5/A) )) HJECF ('D%9*E'/ 9DI G0' 'DE9J'1 '3*(9'/ #J) E3'(B) J:D( 611G' CE' JECF EF .D'DG '3*(9'/ CD E3'(B) J9*E/ 'DAH2 AJG' 9DI E,1/ 'D-8 H'D5/A) H('D*#CJ/ G0' E' /A9 E,D3 'DABG 'D%3D'EJ 'D*'(9 D1'(7) 'D9'DE 'D%3D'EJ %DI *-1JE 'DE5'19) 'D-1) 'DE91HA) ('DE5'19) 'D#E1JCJ) DE' AJG' EF 611 -J+ '5/1 'DE,D3 B1'1'K (-1E*G' AJ /H1*G 'D9'41) 'DEF9B/) (EC) 'DEC1E) 9'E 1408G@ H0DC D#FG' D' *.DH EF 'D611 H'D%J0'! AJ 'D:'D( -J+ J*B'(D AJG' D'9('F HJ39I CD H'-/ EFGE' DD%7'-) (.5EG H%D-'B 'D611 (G EF 61( H1CD H1EJ H0DC EF ',D 'DH5HD %DI 'DAH2 H'D:D() HC0DC 'DED'CE) H'D*J '5/1 E,E9 'DABG 'D%3D'EJ B1'1'K (-1E*G' #J6'K AJ /H1*G 'D9'41) 0'*G' DE' AJG' EF %DB'! 'DFA3 %DI 'D*GDC) HB*D 'DFA3 'D*J -1E 'DDG %D' ('D-B HJECF ('DBJ'3 'DBHD (9/E E41H9J) CD E3'(B) J:D( 611G' H.7H1*G' 9DI 'DE*3'(BJF E+D E5'19) 'D+J1'F #H 'D#A'9J H*3DB BEE 'D,('D 'DH91) #H 'D4'GB) (%3*9E'D 'D-('D H'DBA2 ('D/1','* 'DGH'&J) AJ 'DGH'! HE:'E1'* 'D*-/J ('D3J'1) H0DC (BJ'/*G' (319) A'&B) #H 'D3J1 9DI ,'F( H'-/ EFG' H'DBA2 'D-1 EF 'D7'&1) (-J+ D' JA*- 'DE*3'(B 'DE8D) %D' 9F/ B1(G EF 'D#16 ((69 #E*'1 AB/ D' *A*- 'DE8D) AJF2D 'DE*3'(B 9DI 'D#16 ,+) G'E/) A6D'K 9F 'DC'1'*JG 0DC #FG' *BHE #5D'K 9DI 61( 'D.5E AJ 'D#E'CF 'D69JA) H'D-3'3) EF ,3E 'D%F3'F H:'D('K *$/J %DI 'D%5'() ('D9'G'* 'DE3*/JE) HB/ *A6J %DI 'DEH* #-J'F'K AE+D G0G 'DE3'(B'* H:J1G' EE' B/ JE'+DG' HJ4'(GG' J:D( 611G' H.7H1*G' A*CHF ('D*'DJ :J1 E41H9) H:J1 ,'&2) HJECF ('D%9*E'/ 9DI G0' 'DE9J'1 #J6'K 'DBHD (9/E E41H9J) CD #4C'D 'DE3'(B'* 'D#.1I 'D*J J:D( 611G' 9DI #-/ 'DE*3'(BJF %0' C'F :J1 -'0B HDH DE *CF 6'1) (-/ 0'*G' E+D 'D3('-) DEF D' J-3F 'D9HE H'DE('12) ('D3JHA D:J1 'D-'0B AJG' H:J1G'. HEF .D'D '3*(9'/ CD E3'(B) JCHF 'D3(B AJG' E9*E/' 9DI E,1/ 'D-8 H'D5/A) JECF 'DBHD (9/E H,H/ 'D:7'! 'DB'FHFJ HD' 'D-E'J) 'DB'FHFJ) D(96 5H1 'DE3'(B'* 'D*J *,1J AJ 'DHB* 'D-'61 HJ9*E/ 'DAH2 AJG' 9DI 'D-8 H'D5/A) E+D 'DE3'(B'* 'D*J **E EF .D'D '*5'D 'DE4*1C (BF') A6'&J) DD%,'() 9F E,EH9) EF 'D#3&D) *.HDG AJ -'D) %,'(*G 9DJG' 'D/.HD AJ B19) DDAH2 (,'&2) E'/J) #H 3A1) %DI %-/I 'D/HD . C0DC 'D#E1 ('DF3() D#H1'B 'DJ'F5J( EGE' C'F* 'D:'J) EFG' -*I DH C'F* D%:1'6 .J1J) E+D 19'J) 'D#J*'E #H (F'! 'DE3*4AJ'* H'DE/'13 H0DC 9F 71JB 41'! H1B) (E(D: E9JF J0G( %DI %-/I ,G'* 'D.J1 H'D(1 H9DI 'D9C3 EF 0DC A%F 'D9ED (G0' 'DE9J'1 3HA J3E- ('DBHD (E41H9J) 'DE3'(B'* 'D9DEJ) H'D+B'AJ) HDJ3 G0' ('D,/J/ AB/ '9*(1 'D4J.'F '(F *JEJ) H'(F 'DBJE 'DE3'(B'* 'D9DEJ) H'D+B'AJ) ED-B) ('DE3'(B'* 'D1J'6J) H'D93C1J) EF -J+ 'D,H'&2 H'DE41H9J) AB'D '(F 'DBJE (( H8'G1 0DC ,H'2 'D1G'F AJ 'D9DE HA'B' DD-FAJ) DBJ'E 'D/JF ('D,G'/ H'D9DE H'DDG '9DE )) HB'D '(F 'DBJE (( DE' C'F 'D,D'/ ('D3JA H'D3F'F H'D,/'D ('D-,) H'D(1G'F C'D#.HJF 'D4BJBJF H'DB1JFJF 'DE*5'-(JF C'F* #-C'E CD EFGE' 4(JG) (#-C'E 'D#.1 HE3*A'/) EFG A'D%5'() AJ 'D1EJ H'DF6'D C'D%5'() AJ 'D-,) H'DEB'D A'DA1H3J) A1H3J*'F : A1H3J) 'D9DE H'D(J'F HA1H3J) 'D1EJ H'D79F)) HGC0' A'D*3'(B AJ CD E' GH F'A9 AJ 'D/JF #H #EH1 'D/FJ' 'D*J AJG' FA9 DD#E) ,'&2 E-EH/ H0DC C'D*3'(B D-A8 'DB1'F 'DC1JE #H 'D*3'(B DE91A) #*BF 'D5F'9 H #C+1 'DE2'19JF %F*','K H'DE3'(B'* (JF 'D7D() DE91A) #C+1GE *AHB' ACD G0' ,'&2 H0DC D'F 'D*3'(B H'D*F'A3 AJ #EH1 'D/JF E-EH/ 419' -J+ B'D *9'DI (( HAJ 0DC ADJ*F'A3 'DE*F'A3HF )) HC0DC 'D*F'A3 AJ #EH1 'D/FJ' DE' JFA9 'D#E) H'DH7F E+D %*B'F 'D5F'9'* H,H/*G' -*I *F'A3 'D5F'9'* 'D#,F(J) H-*I *3*BD 'D/HD) '3*BD'D' 0'*J' J:FJG' 9F 'D41'! EF 'D.'1, AD' 4C #F G0' #E1 F'A9 DDA1/ H'DE,*E9 . H9DI 'D9C3 EF 0DC JCHF 'D:16 EF 'DE3'(B'* 'D9DEJ) H'D+B'AJ) :J1 E41H9 H*(7D 9DI #3'3G 'DE3'(B) %0' '9*E/ 'DAH2 AJG' 9DI E,1/ 'D-8 H'D5/A) #H C'F* D#E1 FGI 9FG 'D419 H-1EG E+D 'DE3'(B'* 'D*J *,1J DE91A) #A6D 1'B5 #H 1'B5) #H #-3F EE+D #H #,ED A*') #H #90( 5H*. 'DE7D( 'D+'FJ .5'&5 9B/ 'DE3'(B) H*CJJAG 'DB'FHFJ F*F'HD AJ G0' 'DE7D( .5'&5 9B/ 'DE3'(B) H*CJJAG 'DB'FHFJ CD AJ A19 E3*BD HC'D'*J: 'DA19 'D#HD .5'&5 9B/ 'DE3'(B) JECF %,E'D .5'&5 9B/ 'DE3'(B) AJ 'D#-H'D 'D*J *CHF AJG' 'DE3'(B) 5-J-) HE41H9) ('D#*J: 9B/ 'DE3'(B) 9B/ 16'&J : J9/ 9B/ 'DE3'(B) EF 'D9BH/ 'D16'&J) 'D*J JCAJ D%F9B'/G' E,1/ 'D*1'6J H0DC ('1*('7 %J,'( '-/ 'D71AJF (B(HD 'D#.1 H*7'(BGE' AD' J4*17 D%F9B'/G #J %,1'! 4CDJ HDCF G0' D' JEF9 EF #F J*AB 'D71A'F 9DI #F JCHF '*A'BGE' EC*H('. CE' JD'-8 #F 'D9H6 (( 'D,'&2) )) %0' C'F EB/E'K EF 71A +'D+ A#F G0' 'D#.J1 J5(- #J6'K EF #71'A 'D9B/ H*CAJ 'D16'&J) ('DF3() DG #J6'K DJF9B/ 'D9B/ 5-J-'K. 9B/ 'DE3'(B) EF 'D9BH/ 'DED2E) DD,'F(JF : JB3E 'DABG (5H1) 9'E) 'D9B/ EF -J+ #+1G %DI B3EJF 'D#HD 9B/ ED2E D,'F( H'-/ JCHF AJG '-/ 'DE*9'B/JF E/JF'K DD#.1 H'D#.J1 /'&F'K DD#HD . H'DFH9 'D+'FJ 9B/ ED2E DD,'F(JF -J+ JCHF AJG CD E*9'B/ /'&F'K HE/JF'K AJ 'DHB* FA3G DDE*9'B/ 'D#.1 -J+ #F G0' 'D9B/ JF*, 'D*2'E'* E*('/D) 9DI 9'*B 71AJG HG0' E' /9I %DI *3EJ*G ('D9B/ 'D*('/DJ. H9B/ 'DE3'(B) EF 'D9BH/ 'DED2E) DD,'F(JF 0DC 'FG JDBJ 9DI 9'*B CD EF 'DE*3'(BJF #H 'D71AJF HEB/E 'D9H6 #F C'F 71A'K +'D+'K E,EH9) EF 'D#D*2'E'* 3HA F(JFG' AJ 'DE(-+ 'D+'FJ EF G0' 'D(-+. HA6D'K 9F G0' A'F 9B/ 'DE3'(B) 9B/ D'2E D' J3*7J9 '-/ #71'AG 'D%3*(/'/ AJ A3.G H'D9B/ 'DD'2E GH '-/ #FH'9 'D9BH/ H*B3JE'*G' AJ 'DABG 'D#3D'EJ HJB'(DG 'D9B/ :J1 'DD'2E A'D9B/ JCHF D'2E'K %0' DE JCF AJ H39 '-/ 'D71AJF 'D%3*BD'D (A3.G HJCHF :J1 D'2E %0' C'F (EB/H1 '-/ 71AJG 'D%3*BD'D (A3.G C'DHC'D) H'DH/J9). HGF' JD'-8 #F 'DABG'! 'DE3DEJF B/ %.*DAH' -HD G0G 'D5A) AJ 9B/ 'DE3'(B) 9DI +D'+) #BH'D: 'DBHD 'D#HD: 'FG 9B/ ,'&2 (( #J :J1 D'2E )) H (G B'D 'D-FAJ) H'D-F'(D) HGH BHD DD4'A9J). 'DBHD 'D+'FJ: 'FG 9B/ D'2E H (G B'D 'DE'DCJ) HGH BHD DD4'A9J). 'DBHD 'D+'D+: GH 9B/ D'2E DEF 'D*2E 'D9H6 (( 'D,'&2) )) #E' EF DE JD*2E 'D9H6 A:J1 D'2E AJ -BG HGH 'DE0G( 9F/ 'D4'A9J). H/DJD 'DBHD 'D#HD: 'FG 9B/ 9DI E'D' **-BB 'DB/1) 9DI *3DJEG AC'F :J1 D'2E D#F 'D3(B 9B/ 9DI 'D%5'() HD' J/.D *-* B/1*G. H/DJD 'DBHD 'D+'FJ: 'FG 9B/ HEF 41H7 5-*G #F JCHF E9DHE 'D9H6 H'DE9H6 AH,( #F JCHF D'2E'K C'D%,'1) 71/'K H'D,9'D) 9C3'K H0DC D#F 'D%,'1) J4*17 AJG' #F JCHF 'D9ED E9DHE'K (.D'A 'D,9'D) 'D*J J,H2 #F JCHF 'D9ED AJG' E,GHD'K H9B/ 'DE3'(B) J4*17 #F JCHF 'D9ED AJG E9DHE'K AF'3( #F JCHF D'2E'K C'D%,'1). %F E' #A6I %DI %(7'D 'DE9BH/ ('D9B/ C'F EEFH9'K EFG AJ 'D9B/ H(B'! .J'1G AJG EA6M %DI %(7'DG 'DEB5H/ (G D#FG %0' *H,G 'D3(B 9DI #-/GE' A3. DE JL*H5D %DI 3(B HDE J3*-B AJG 9H6 H'D9B/ EH6H9 D%3*B1'1G H%3*-B'BG AF'A'G 'D.J'1 H6'G'G 'DD2HE. #E' /DJD 'DBHD 'D+'D+ : A'DBJ'3 9DI 9B/ 'D1GF AGH 9B/ D'2E EF ,'F( H:J1 D'2E EF ,'F( #.1 HH,G 'DBJ'3 #F 9B/ 'D1GF D'2E EF ,G) 'D1'GF D#F 'D-8 AJG DDE1*GF HC0DC AJ 9B/ 'DE3'(B) H'D0J J,( #F JCHF D'2E'K EF ,G) EF '.1, 'D9H6 D#F 'D-8 3JCHF DEF DE J.1, 4J&'K D#FG %E' #F J1(- H%0' DE J1(- AD' J.31 4J&'K. HB/ 0G(F' %DI *1,J- 'DBHD 'D+'FJ D1,'-) /DJDG 0DC #F /DJD 'DBHD 'D#HD J$.0 9DJG #F E' 0G(H' %DJG EF #F 'D3(B 9B/ 9DI 'D%5'() HD' J/.D *-* B/1*G #F 'D9ED (%9*('1G E-D'K DD9B/ AJ CD 'D9BH/ 'DD'2E) H:J1 'DD'2E) D'(/ #F JCHF EECF'K HDJ3 E3*-JD'K %D' 'FG D' J4*17 #F JCHF #CJ/ 'D*-BB. CE' J$.0 9DI /DJD 'DBHD 'D+'D+ #F 'DBJ'3 'D0J ,'! (G 9DI 9B/ 'D1GF GH BJ'3 E9 'DA'1B 0DC #F '1GF AJG 71A'F AB7 GE' 'D1'GF H'DE1*GF #E' 9B/ 'DE3'(B) AB/ JCHF AJG +D'+) #71'A H'F 'D-8 AJG D' J*9DB (#-/ 'D#71'A /HF :J1G CE' AJ 'D1GF H%FE' (CD' 'D71AJF H('DBHD 'D+'FJ #.0 'DE419 'DJEFJ -J+ ,'! AJ 'DE'/) 1107 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'DJEFJ E' F5G: (( %0' *E 'D3('B (,9D 9DI 'DF-H 'DE(JF AJ 'DE'/*JF 'D3'(B*JF C'F 9B/'K D'2E'K DDE*3'(BJF D' J-D %D' (16'GE )). 9B/ 'DE3'(B) EF 9BH/ 'DE9'H6) ('DF3() DDE*3'(BJF HEF 9BH/ 'D*(19 ('DF3() DEB/E 'D,'&2) #F C'F EF 'D:J1: J7DB H5A 'DE9'H6) 9DI CD 9B/ J#.0 AJG #-/ 'DE*9'B/JF EB'(D'K DE' J97J HJ97J EB'(D'K DE' #.0 HGF' */B 'DE3#D) ('DF3() D9B/ 'DE3'(B) -J+ #F 'D9B/ ('DF3() DDE*3'(BJF GH 9B/ E9'H6) 0DC #F CD' 'DE*3'(BJF J(0D ,G/'K ,3E'FJ'K #H AC1J'K AJ EB'(D 'D-5HD 9DI 'D9H6 (( 'D,'&2) )) AJ4*ED 'D97'! ('DF3() DG ('D9ED #H 'D,G/ 'D(/FJ #H 'DAC1J HJ*E+D 'D#.0 ('D9H6 #J 'D,'&2) H %F C'F -5HDG 9DJG' E-*ED'K ADJ3 AJ '-*E'DJ) 'D9H6 E' J:J1 EF H5A 'D9B/ (#FG E9'H6) 4#FG AJ 0DC C9B/ 'D*'EJF 'D0J J9*(1 EF 9BH/ 'DE9'H6) E9 %F 'D-5HD 9DI E(D: 'D*'EJF '-*E'DJ AJG. #E' ('DF3() DEB/E 'D9H6 %F C'F G0' 'D#.J1 EF :J1 'DE*3'(BJF AEB/E 'D9H6 3HA J97J AJ CD 'D#-H'D DD71A 'DA'&2 EF 'DE*3'(BJF 'D9H6 /HF %F J#.0 EB'(D'K DE' J97J H('D*'DJ A#F 9EDG G0' J9/ *(19'K HDJ3 E9'H6) HB/ JB'D %F EB/E 'D,'&2) 3HA J-5D 9DI EB'(D DE' J97J HJ*E+D G0' 'DEB'(D ('DAH2 'D0J J-BBG '-/ 'DE*3'(BJF HDCF J1/ 9DI G0' 'DBHD %F 'D9H6 'D0J J#.0G 'DE*9'B/ AJ 9B/ 'DE9'H6) EB'(D'K DE' J97JG J,( %F JCHF 0' BJE) E'DJ) */.D 0E*G 'DE'DJ) A*2J/G' 9F51'K EH,('K ,/J/'K. 9B/ 'DE3'(B) EF 'D9BH/ 'D'-*E'DJ) ('DF3() DDE*3'(BJF H'DE-//) ('DF3() D/'A9 'D,'&2) 'D9B/ 'D%-*E'DJ GH 'D9B/ 'D0J D' J91A AJG 'DE*9'B/ EB/'1 E' 3J97J HEB/'1 E' 3HA J#.0 HD' J*-// 0DC %D' AJ 'DE3*B(D *(9'K D-/H+ #E1 :J1 E-BB HG0' E' J5/B 9DI 71AJ 9B/ 'DE3'(B) -J+ %F 'D9H6 'D0J 3J-5D 9DJG '-/GE' J*HBA 9DI H'B9) :J1 E-BB) GJ 'DAH2 AJ 'DE3'(B) ACD EFGE' J(0D ,G/'K AJ EB'(D 'D-5HD 9DI 'D9H6. #E' %0' C'F 'D9H6 EB/E EF 71A +'D+ EF :J1 'DE*3'(BJF A'F 'D9B/ ('DF3() DG0' 'D71A J9*(1 E-//'K 0DC 'FG J91A E3(B'K E' 3HA J97J HGH 'D,'&2) HDJ3 G0' ('D:1J( A'D9B/ ('DF3() DG *(19 H':D( 9BH/ 'D*(19 *CHF E-//). 9B/ 'DE3'(B) EF 'D9BH/ 'DAH1J) 'D*FAJ0: JB3E 'D9B/ EF -J+ /H1 'D2EF AJG %DI 9B/ AH1J 'D*FAJ0 HGH 'D9B/ 'D0J **-// AJG 'D*2'E'* #71'AG (E,1/ '1*('7 'D%J,'( ('DB(HD (/HF %F JCHF 'D2EF AJG 9F51' ,HG1J' (-J+ **-// (G 'D*2'E'* H-BHB #71'AG. H 9B/ 'DE3'(B) EF 'D9BH/ 'DAH1J) 'D*FAJ0 A5-J- %F 'DH5HD DDAH2 ('DE3'(B) J-*', DA*1) EF 'D2EF *E*/ DA*1) 2EFJ) E9JF) B/ *CHF /B'&B #H 3'9'* #H #C+1 EF 0DC %D' %F 'D2EF GF' +'FHJ'K HDJ3 ,HG1J'K. 'DA19 'D+'FJ 'D*CJJA 'DB'FHFJ D9B/ 'DE3'(B) %F 'D*CJJA 'DB'FHFJ D#J H69 J9/ EF #/B H#59( E' JH',G 'DE.*5JF ('DB'FHF -J+ J*HBA 9DI G0' 'D*CJJA *-/J/ 'D#-C'E 'D*J *7(B 9DI 'D#H6'9 'DB'FHFJ) 'DE91H6) H*1,9 #GEJ) 'D(-+ AJ 'D*CJJA 'DB'FHFJ D9B/ 'DE3'(B) AJ E91A) 'D#-C'E 'DB'FHFJ) DG0' 'D9B/ HE' JDBJG 9DI 9'*B 71AJG EF 'D*2'E'*. H(G0' 'D5// H9F/ 'D(-+ 9F 'D*CJJA 'DB'FHFJ D9B/ 'DE3'(B) HEF .D'D .5'&5 G0' 'D9B/ F,/ 'FG JF/1, *-* E6EHF 'D9BH/ 'D'-*E'DJ) H'D*J F8EG' 'DE419 'D91'BJ AJ 'D('( 'D1'(9 EF 'DB'FHF 'DE/FJ H(5H1 +D'+) GJ 'DEB'E1) H'D1G'F H'DE1*( E/I 'D-J') H'D*#EJF 'D#E1 'D0J J9FJ %F 9B/ 'DE3'(B) H'F C'F EF 'D9BH/ 'D'-*E'DJ) %D' 'FG #E' %F JCHF :'&('K 9F 'D*F8JE 'DB'FHFJ #H %F 'DE419 '9*(1G EF #FH'9 'DEB'E1) H'D1G'F A'9*(1G ('7D'K AJ 'D#5D %D' AJ #-H'D '3*+F'&J) .55G' (1G'F 'DE*('1JF 4.5J' AJ 'D#D9'( 'D1J'6J) H#H1'B 'DF5J( H'D#.0 (G0' 'D1#J J9FJ %F CD #FH'9 'DE3'(B'* 'D*J *,1J AJ 'DHB* 'D-'61 ('7D) HE' J(FI 9DJG' ('7D #J6'N H('D*'DJ 9DI 'DE-'CE #F *1/ #J /9HI E6EHFG' *FAJ0 'D'D*2'E'* 'DF'4&) 9F 9B/ 'DE3'(B'*. H'DH'B9 %F G0G 'DF81) D' JECF %F *CHF 5-J-) AB/ HBAF' 9F/ E41H9J) 'DE3'(B'* AJ 'D41J9) 'D%3D'EJ) HD'-8F' #:1'6G' HE' B/ JCHF AJG' EF FA9 H.J1 DD#E) CE' D'-8F' %F 'DE3'(B'* (6H'(7G' 'DE41H9) *.1, 9F F7'B 'DEB'E1) H'D1G'F 'D('7D) H*/.D F7'B 'D9BH/ 'D5-J-) 'DE41H9) 'D#E1 'D0J J/9HF' DDBHD %F FB5 *41J9J J4H( B'FHFF' 'DE/FJ AJE' J*9DB (G0' 'D9B/ H'D0J D' *39A F5H5 'DB'FHF 'D#.1I AJ %/1',G *-*G' AD' JECF %/1',G *-* F5H5 'D(J9 #H 'D%J,'1 #H 'DHC'D) #H 'DCA'D) #H :J1G' EF 'D9BH/ 'DE3E') 'D#.1I 0DC 'FG 9B/ '-*E'DJ %D' %F :'J'*G 'DE41H9) H.5H5J*G 'D*J *EJ2G 9F 'DEB'E1) H'D1G'F *H,( 9DI 'DE419 %.1',G EF F7'B 'D(7D'F CE' GH 'D-'D ('DF3() DDE1*( E/I 'D-J') H'D*#EJF. HD' J.*DA 'D-'D AJ 'D*41J9'* 'DEB'1F) 9E' GH 9DJG AJ 'D*41J9 'D91'BJ -J+ DE *A1/ G0G 'D*41J9'* F5H5' B'FHFJ) *3*+FJ (EH,(G' 'DE3'(B'* 9F 9BH/ 'DEB'E1) 'D('7D) H*EJ2G' 9FG' HDE J40 9F G0' 'DEHBA 3HI 'DE419 'DJEFJ 'D0J H29 'DB3E 'D.'E3 EF B'FHFG 'DE/FJ H'D0J 9FHFG (9BH/ 'D:11 %DI ('(JF 'D#HD 'A1/G DDEB'E1) H'D1G'F H'D+'FJ DD3('B (( 'DE3'(B) )) HAJ -JF '9*(1 9B/ 'DEB'E1) H'D1G'F ('7D'K A'FG F8E #-C'E 'DE3'(B) (.E3) F5H5 B'FHFJ) /HF %F J9*(1G' '3*+F'! EF #-C'E 'DEB'E1) H%FE' ('9*('1G' 9B/ E3*BD (0'*G DG 6H'(7G H#-C'EG HG0' 'DEHBA ,/J1 ('D*#JJ/ AD' JECF ('9*B'/F' %F F9*(1 'DE3'(B'* 5H1) EF 5H1 'DEB'E1) %D' #FG' 5H1) E41H9) A'D('7D J(BI ('7D' H-*I DH #.0F' (EHBA 'DE419 'D91'BJ H'9*(1F' 9B/ 'DE3'(B) -'D) .'5) '3*+F'&J) *5- AJG' 'DEB'E1) E9 *-A8F' 9DI G0' 'D#E1 J(BI G0' 'D'3*+F'! .'5 AD' JECF 'D*H39 AJG HD' 'DBJ'3 9DJG H('D*'DJ J,( 'D#.0 (9('1'*G (-1AJ*G' HGJ (( 1G'F 'DE*('1JF 4.5J'K AJ 'D#D9'( 'D1J'6J) )) 'D#E1 'D0J J9FJ %F #FH'9 C+J1) EF 'DE3'(B'* 'D9DEJ) H'D+B'AJ) H'D1J'6J) 9/' 1G'F 'DE*('1JF 4.5J' 3HA *9*(1 ('7D). 9DJG HEF .D'D E' *B/E F9*B/ (61H1) 'D*F8JE 'DB'FHFJ D9B/ 'DE3'(B) ('9*('1G '-/ 5H1 'D9BH/ 'D'-*E'DJ) 'D5-J-) H*EJJ2G 9F 9B/ 'DEB'E1) 'D('7D H9/E '9*('1G E,1/ '3*+F'! 9F G0' 'D#.J1. 'DE7D( 'D+'D+ #1C'F 9B/ 'DE3'(B) H*EJJ2G 9F :J1G 9B/ 'DE3'(B) C#J 9B/ #.1 DG #1C'FG 'D*J JBHE CE' 'FG J*EJ2 9F :J1G EF 'DF8E 'DB'FHFJ) 'D*J B/ **4'(G E9G 9DJG HD:16 E91A) *DC 'D#1C'F H'DHBHA 9F/ *A5JD'* #H,G 'D*EJJ2 'D*J *EJ2G 9F :J1G 3HA FB3E G0' 'DE7D( %DI A19JF HC'D#*J: 'DA19 'D#HD #1C'F 9B/ 'DE3'(B) JF9B/ 'D9B/ E*I *H'A1* #1C'FG EF *1'6J HE-D H3(( HG0' 'D#E1 J5/B 9DI 9B/ 'DE3'(B) #J6'K. HAJ 5// 'F9B'/ G0' 'D9B/ F-'HD 'DHBHA 9F/ 'D,2&J'* 'D.'5) (G0' 'D9B/ *'1CJF 'D(-+ AJ CD E' DJ3 DG .5H5J) H*CAJ 'DBH'9/ 'D9'E) D'F7('BG' 9DJG AAJE' J*9DB ('D*1'6J H,/F' %F 'D#E1 J*7D( 'DHBHA 9F/ #71'A 'D9B/ EEF J5/1 9FGE 'D16' H*-/J/ #GDJ*GE E3*(9/JF (0DC 'D(-+ AJ 9JH( 'D%1'/) H5J:) 'D%J,'( H'DB(HD D#FG' D' *.*DA AJ G0' 'D9B/ 9F -CEG' AJ 'D9BH/ 'D#.1I 9EHE'. HAJE' J*9DB ('DE-D H,/F' %F 'D#E1 JB*6J 'DHBHA 9F/ %-/I 5H1*JG E*E+D' ('D9H6 #H 'D,'&2) DF3*(9/ 'D(-+ AJ 5H1*G 'D#.1I HGH 'D,G/ 'DE(0HD EF B(D 'DE*3'(BJF EF ',D %-1'2 'DAH2 #J 'D#/'! 'D0J J,( 9DI 'DE*3'(BJF 'DBJ'E (G D'3*-B'B 'D,'&2) D'F 'DBH'9/ 'D9'E) *CAJ D*4EDG (-CEG' HC0DC 'D-'D ('DF3() DD1CF 'D+'D+ HGH 'D3(( AA6D' 9F 9/E H,H/ .5H5J) **9DB (G AB/ 3(B H(JF' E' J1*(7 (G EF .D'D (-+F' DD:16 EF 'DE3'(B'* AJ 'DE7D( 'D#HD EF G0' 'D(-+ . 9DJG 3HA FB3E G0' 'DA19 %DI AB1*JF F.55 'D#HDI DD(-+ AJ #71'A 9B/ 'DE3'(B) HF.55 'D+'FJ) DD(-+ AJ 'D,'&2) HC'D'*J:- #HD' : #71'A 9B/ 'DE3'(B) JB*6J 9B/ 'DE3'(B) H,H/ 71AJF 9DI 'D#BD J,1J 'D*F'A3 (JFGE' E9*E/JF 9DI 'DEG'1) 'D(/FJ) #H 'DAC1J) DCD EFGE' H9DI G0' DH B'D 4.5 D#.1 DH B79* G0G 'DE3'A) ,1J' .D'D C0' /BJB) D#97J*C C0' AG0' J.1, 9F F7'B 9B/ 'DE3'(B) H%FE' GH EF ('( 'D*2'E 'D,'9D (%1'/*G 'DEFA1/) HC0DC 'D-'D DH *E 'D%9D'F 9F ,'&2) DCD EF -A8 'DB1'F 'DC1JE #H DCD EF JC*( (-+' AJ 9DE EF 'D9DHE 9DI 3(JD 'DE+'D AAJ G0G 'D#-H'D D' JH,/ E9FI 'D*F'A3 'D0J *BHE 9DJG 'DE3'(B'* H-J+ %F 'DE3'(B) B'&E) 9DI 'D*F'A3 A9DI 0DC J4*17 AJ 71AJ 9B/ 'DE3'(B) 'D*B'1( AJ 'D,3E H'D3F H'F *CHF DCD EFGE' 'D#GDJ) 'DD'2E) D'F9B'/ 'D9B/ H-J+ %F 9B/ 'DE3'(B) CE' 3(B H(JF' EF 9BH/ 'DE9'H6'* ('DF3() DDE*3'(BJF A'D#GDJ) 'DE7DH( *HA1G' AJ 71AJG GJ #GDJ) 'D#/'! 'DF'B5). HDCF CE' 3(B H(JF' JECF %F JCHF 'D9H6 EB/E'K EF 71A +'D+ EF :J1 'DE*3'(BJF 3H'! C'F G0' 'D71A 4.5' 7(J9J' #E E9FHJ' AGF' FCHF #E'E 71A #.1 D9B/ 'DE3'(B) J4*17 AJG #GDJ) 'D#/'! 'DC'ED) %F C'F 4.5' 7(J9J' D'F 'D9ED ('DF3() DG J9/ EF #9E'D 'D*(19 H'F JCHF 'D9ED /'.D' AJ -/H/ 'D:16 'D0J #33 EF ',DG %F C'F 4.5' E9FHJ'. HJD'-8 %F EF 'DABG'! 'DE3DEJF EF '4*17 AJ #71'A 9B/ 'DE3'(B) (96 'D41H7 EF 0DC 417 'D0CH1) -J+ '.*DA 'DABG'! 'DE3DEJF AJ ,H'2 'DE3'(B) ('DF3() DDF3'! A0G( 'D4'A9J) H'D-F'(D) %DI ,H'2 'D3(B DDF3'! %F C'F (D' 9H6 #E' %F C'F* 'DE3'(B) (9H6 AD' *,H2 9F/GE H/DJDGE AJ G0' %F 'DE3'(B) (9H6 %FE' *,H2 *-1J6' 9DI %*B'F 'D#3D-) 'DE3*9ED) AJ 'D,G'/ H'DF3'! D3F E#EH1'* ('D,G'/ E3*F/JF AJ 0DC 9DI BHD 'D13HD 5DI 'DDG 9DJG H3DE (( D' 3(B %D' AJ .A #H F5D #H -'A1 )) (*A3J1G *A3J1' -1AJ' :J1 B'(D DDBJ'3. H('D*#CJ/ A%F %4*1'7 'D0CH1) AJ 71AJ 9B/ 'DE3'(B) E-D F81 HDG0' F$J/ 'DABG 'D0J AF/G ('DBHD: (( HDF' 9DI G0' 'D1#J ED'-8*'F 'D#HDI **9DB ('D/DJD 'D0J '3*F/ %DJG 'DABG'! EF 'F*A'! 'D:'J) EF '4*1'C 'DF3'! AJ 'DE3'(B'* D#FGF D3F E#EH1'* ('D,G'/ AFBHD %F 'DE1#) *.'7( ('D,G'/ H9DI 1#J 'D-FAJ) H'DE'DCJ) H-*I 'D4'A9J) #FA3GE %0' C'F 'D,G'/ A16 9JF C#F J/.D 'DCA'1 (D/) DDE3DEJF. HDE J.'DA G0' 'D1#J 3HI 'D-F'(D) -J+ DE J9*(1H' 'DE1#) E.'7() (G -*I DH C'F A16 9JF H('D*'DJ D'-8 'DABG'! 'DE3DEHF %F 'DE1#) B/ J*-*E 9DJG' 'DB*'D DD/A'9 9F FA3G' HE*I C'F 'D,G'/ A16 9JF A'FG J*9JF 9DJG' 'DB*'D %F C'F* B'/1) 9DJG H-*I DH C'F 'D,G'/ A16' CA'&J'K AJ,H2 DG' 'D.1H, DDBJ'E (E' JDJB ((FJ*G' C%39'A 'D,1-I HB/ J*-*E 9DJG' 'D/A'9 9F FA3G' %0' '9*/I 9DJG' '-/ #A1'/ 'D9/H D' 3E- 'DDG. G0' EF ,G) HEF ,G) #.1I A'F 'D:16 EF 'DE3'(B'* JF51A %DI %J,'/ E,*E9 BHJ (/FJ' HAC1J' J3*7J9 %9D'! CDE) 'D%3D'E H'DHBHA (F/ E9 'DE,*E9'* 'D#.1I AJ E,'D'* 'D5F'9) H'D'.*1'9'* (#FH'9G' H:J1G' EF 'DE,'D'* HD' J.AI #F 'DE1#) GJ F5A 'DE,*E9 HGJ 'D*J *F4& 'DF5A 'D#.1 ACDE' 5D-* 5D- E9G' 3'&1 'DE,*E9 HDJ3 AJ '4*1'CG' AJ 'DE3'(B'* E'F9 419J E*I C'F '4*1'CG' (6H'(7G' 'DE41H9) HDE *CF 'DE3'(B) AJE' D' J*F'3( E9 7(J9) 'DE1#) E+D 'DE5'19) )). CE' JD'-8 #J6'K #F 'D(DBJFJ HGH EF ABG'! 'D4'A9J) '4*17 %3D'E 'DE*3'(BJF H/DJDG AJ G0' #F 'D:'J) EF 'DE3'(B'* GJ 'D'3*9/'/ DD,G'/ HD' J.'7( (G %D' 'DE3DEHF HDCF JD'-8 #F (BJ) 'DABG'! DE J*916H' DG0' 'D417 #5D'K D'F*A'! 'D-CE) EFG .'5) AJ G0' 'D2EF 'D0J '*39 AJG 'D(HF (JF H'B9 -'D 'D#E) 'D%3D'EJ) H:J1G' EF 'D#EE AJ EJ'/JF 'D*B/E 'D9DEJ (D -*I AJ 'DE,'D 'D1J'6J HAJ %,1'! 'DE3'(B'* 'DE41H9) E9 G$D'! B/ D' J.DH EF A'&/) 'C*3'( 'D.(1) H'DEG'1) H'D/DJD 9DI 0DC E5'19) 'DF(J 5DI 'DDG 9DJG H3DE D1C'F) HDE' JCF E3DE' (9/. +'FJ'O:'D,'&2) 'D,'&2) D:) GJ 'D97J) H'D*-A). H9F/ 'D(-+ AJ E1',9 'DABG D' F,/ *91JA'K E-//'K DD,'&2) '57D'-'K (D F,/ E57D-'* #.1I J7DBG' 'DABG 9DI E' AJG E9FI 'D97J) (/HF EB'(D HB/ 0C1* 'DEH3H9) 'DABGJ) %F 'DE9FI 'D%57D'-J DD,'&2) D' J.1, 9F 'DE9FI 'DD:HJ HGH #F 'DE1'/ ('D,'&2) 'D97J) HG0G 'D97J) *CHF EF :J1 417 #H EB'(D HB/ *CHF E41H7) (417 HG0G 'D#.J1) GJ EH6H9 (-+F' -J+ #F 417 'D-5HD 9DI 'D,'&2) GH 'DAH2 H'D:D(). HB/ D'-8F' #F EF 'DABG'! EF J7DB 9DI ,H'&2 'DE3'(B'* 'DA'8'K #.1I E+D 'D.71 H 'D,9D H'D3(B H#C+1 'D#DA'8 'DE3*./E) GH 'D9H6 HDCFF' H,/F' #F G0' 'DDA8 D' J3*BJE E9 E9FI 'D,H'&2 'D*J *B/E AJ 'DE3'(B'* D#F 'D9H6 D:) EF 9'6G H #9'6G H9H6G *9HJ6'K HG0' 'DDA8 J3*./E AJ EJ/'F 'DB'FHF AJ E,'D 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) -J+ J/A9 'DE.7& *9HJ6'K DD:J1 9E' J3((G DG EF 611 H#E' 'D,9D 'D0J '3*./EG ,'F( EF 'DABG AJ E,'D 'DE3'(B'* AD' J.AI 'FG J3*./E AJ E,'D 'DB'FHF AJ E,'D 'D'D*2'E ('D%1'/) 'DEFA1/) *-* 9FH'F 'D,9'D) AGH H'F 'B*1( EF -J+ 'DE9FI ('D,'&2) %D' #F DCD EFGE' F8'E B'FHFJ E3*BD 9F 'D#.1 H#E' 'D3(NNB (A*- 'D('! A%F BD) EF 'DABG'! '3*./EH' G0' 'DDA8 AJ E,'D 'DE3'(B'* DE' B/ J+J1G AJ 0GF 'DB'1& EF %1('C (JF E' %0' C'F 'DEB5H/ (G 'DA9D #E 'DF*J,). DG0' HB9 '.*J'1F' 9DI DA8 'D,'&2) D4JH9G H'F*4'1G AJ 951F' 'D-'61 9DI 'D3F 'DF'3 AJ E,'D 'DE3'(B'* CE' #F G0' 'DDA8 DJ3 ('D,/J/ AB/ H1/ 9DI D3'F 13HD 'DDG 5DI 'DDG 9DJG H3DE -J+ B'D 9DJG 'D5D') H'D3D'E (( EF C'F J$EF ('DDG H'DJHE 'D#.1 ADJC1E 6JAG ,'&2*G )) HB/ H1/ AJ *3EJ) JHE 'DA71 'FG JHE 'D,'&2) -J+ H1/ 9F 13HD 'DDG 5DI 'DDG 9DJG H3DE 'FG B'D (( HJ3EI 0DC 'DJHE AJ 'D3E'! JHE 'D,'&2) )). H'D,H'&2 EF -J+ E'GJ*G' B/ *CHF ,H'&2 E'/J) AJCHF DG' BJE) E'DJ) -BJBJ) AJ 0'*G' E+D 'DE('D: 'DE'DJ) H'D#4J'! 'DE'/J) 'DE.*DA) H'DC$H3 H'DEP/'DJ'* 'DE5F9) EF 'D0G( #H :J1G EF 'DE9'/F 'D+EJF) HB/ *CHF ,H'&2 E9FHJ) AD' *9/H #F *CHF -'A2' E9FHJ' DD4.5 'D0J JF'DG' HJ-*A8 (G' C0C1I H4G'/) 1E2J) E+D 'D4G'/'* 'D*B/J1J) H'DC$H3 H'DEP/'DJ'* %0' DE *CF E5FH9) EF E9'/F DG' BJE) E'DJ) J9*/ (G' . HCE' 3(B H(JF' A'F 'D:16 EF ,H'&2 'DE3'(B'* GH *-AJ2 'DE*3'(BJF 9DI 'DAH2 H'D-5HD 9DI 'DE1'C2 'D#HDI HD.DB ,H EF 'D*F'A3 (JFGE H(0DC J*-BB EB5H/ 'D3('B ADH A16 #F G0G 'DE3'(B'* *B'E EF :J1 ,H'&2 DE' H,/F' 'D%+'1) H'D*F'A3 'DE7DH( AJG' -J+ #FG' */A9 'DE*3'(BJF %DI (0D 'DE2J/ EF 'D,G/ DD8A1 ('D,'&2) . JBHD '(F B/'EG 1-EG 'DDG: (( HAJ 'DE3'(B) E9 'D9H6 E('D:) AJ 'D%,*G'/ AJ 'DFG'J) DG' H'D%-C'E DG' )). HGF' FD'-8 #F 'DABG'! '.*DAH' AJ 'DE3'(B'* 'D*J *15/ EF ',DG' 'D,H'&2 -J+ B3EH' 'DE3'(B'* EF -J+ ,H'2 (0D 'D,'&2) AJG' EF 9/EG %DI +D'+) #B3'E: 'DB3E 'D#HD: 'DE3'(B'* 'D*J F5 9DJG' 'D-/J+ 'D41JA AJ BHDG 9DJG 'D5D') H'D3D'E (( D' 3(B %D' AJ .A #H -'A1 #H F5D )). 'DB3E 'D+'FJ:'DE3'(B'* :J1 'DEF5H5 9DJG' AJ 'D-/J+ EE' C'F AJG' FA9 H9HF 9DI 'D,G'/ H'DB*'D AJ 3(JD 'DDG. 'DB3E 'D+'D+:'DE3'(B'* 'D*J J1'/ EFG' E,1/ 'DDGH H'DD9( H'D*J *B9 AJ /'&1) 'DE('- HDJ3* 0'* FA9 AJE' J*9DB (#EH1 'D,G'/. #E' ('DF3() DDB3E 'D#HD EF 'DE3'(B'* 'D*J H1/* (G' 'D3F) 'DF(HJ) AJ BHDG 9DJG 'D5D') H'D3D'E (( D' 3(B %D' AJ .A #H -'A1 #H F5D )) HCE' 3(B H(JF' A'F 'D3(NNB (A*- 'D('! GH 'D9H6 #H 'D,'&2) AJ 'DE3'(B) HE9FI 'D.A 'D(9J1 H'D-'A1 'D.JD H'DF5D 'D3GE AG0G 'D#FH'9 'D+D'+) 'D*J ,'! 0C1G' AJ 'D-/J+ 'D41JA 'D5-J- *,H2 'D,H'&2 AJG'. H'DABG'! E,E9HF 9DI G0' 'D-CE B'D '(F B/'EG 1-EG 'DDG: (( H'.*5* G0G 'D+D'+) (*,HJ2 'D9H6 AJG' D#FG' EF #D"* 'D-1( 'DE#EH1 (*9DJEG' H%-C'EG' H'D*AHB AJG' HAJ 'DE3'(B) (G' E9 'D9H6 E('D:) AJ 'D%,*G'/ AJ 'DFG'J) DG' H'D%-C'E DG' HB/ H1/ 'D419 ('D#E1 H'D*1:J( AJ A9DG' )). AG0' 'DB3E HGH E3'(B'* 'D%(D H'D.JD H'D1EJ J,H2 'D*3'(B AJG' E9 H,H/ 'D,H'&2 'D*J *97I DDA'&2JF (D' .D'A. #E' 'DB3E 'D+'FJ :J1 'DEF5H5 9DJG' AJ 'D-/J+ EE' C'F AJG' %9'F) 9DI 'D,G'/ H'DB*'D AJ 3(JD 'DDG #H C'F AJG' F51) DD/JF AG0' 'DB3E '.*DA* #1'! 'DABG'! AJG %DI BHDJF: 'D#HD 'FG D' *,H2 'D,H'&2 AJG' D#FG' .'1,) 9F 'DE3'(B'* 'D+D'+) 'DEF5H5 9DJG' AJ 'D-/J+ HG0' GH E0G( 'DE'DCJ) HH,G 9F/ 'D4'A9J) H #C+1 'D-F'(D) H'(F -2E 'D8'G1J. #E' 'DBHD 'D+'FJ AJ0G( %DI 5-) 'D,H'&2 9DI 'DE3'(B'* 'DE9JF) 9DI 'D,G'/ HEE' JF*A9 (G' AJ %B'E) 'D/JF HGH E0G( ,EGH1 'D-FAJ) H(96 'D4'A9J) H(96 'D-F'(D) :J1 #F #5-'( G0' 'DBHD *('JF* "1'!GE AJ #FH'9 'DE3'(B'* 'D*J *5D- #F *CHF 9/) DD,G'/ H#H39 G0G 'DE0'G( GH E0G( 'D-FAJ) -J+ 0G(H' %DI ,H'2 'DE3'(B'* 'D9DEJ) 'D*J AJG' EFA9) /JFJ) #H /FJHJ) %0' C'F 'D:16 EFG' %B'E) 'D/JF HF51*G H%8G'1 5-*G A#5-'( G0' 'DBHD '3*/DH' ('DBJ'3 H*H39H' AJ E9FI 'D.A H'D-'A1 H'DF5D HDE JB*51H' 9DJG' H1#H' #F 'D-/J+ ,'! 9DI 3(JD 'D*HCJ/ D' 9DI 3(JD 'D-51 ACE' #F AJ E3'(B) 'D%(D H'D.JD *E1JF'K 9DI 'DA1H3J) H'D4,'9) AC0DC :J1G' EF 'DE3'(B'* 'D(/FJ) A'F AJG' *E1JF 'D(/F 9DI 'D-1C) H'D.A) H'D%31'9 H'DF4'7 E' J5- BJ'3G' 9DI 'DE3'(B'* 'DH'1/) AJ 'D-/J+ 'D41JA H%/.'DG' AJ -CEG'. HG0' 'D1#J GH 'D1',- D/JF' HGH 'D#B1( DEB'5/ 'D41J9) AJ '9*B'/F' HG0' E' '3*B1* 9DJG 'DD,F) 'D/'&E) DD(-H+ 'D9DEJ) H'D%A*'! ('DEEDC) 'D91(J) 'D39H/J) AJ A*H'G' 'D*J ,'! (G' (( 'DE3'(B) E41H9) AJE' J3*9'F (G 9DI -1( 'DCA'1 EF 'D%(D H'D.JD H'D3G'E HE' AJ E9F'G' EF #D"* 'D-1( C'D7J'1'* H'D/('('* H'D:H'5'* 3H'! C'F 0DC (,H'&2 #E (/HF ,H'&2 )). HJECF #F J,'( 9F '3*/D'D #5-'( 'DBHD 'D#HD 'D0JF '-*,H' (-/J+ ((D' 3(B %D' AJ .A #H -'A1 #H F5D)) %F 'DE1'/ ('D-/J+: #-B E' (0D (G 'D3(B G0G 'D+D'+) DCE'D FA9G' HD#FG' C'F* #/H'* 'D-1( AJ 9G/G 9DJG 'D5D') H'D3D'E HC0DC %F H3'&D 'D-1( 'DJHE DJ3 AJG' 'D.JD H'D%(D H'D3G'E AB51 'DE3'(B) 9DJG' E9 9/E 'D-',) %DJG' AJ 'D-1( AJG *A1JB (JF 'DE*E'+D'* H'*G'E ('D*F'B6 AJ 41J9) 'DDG H,9D /JF 'DDG 5'D-'K D0DC 'D2E'F /HF 2E'FF'. #E' 'DB3E 'D+'D+ HGH 'DE3'(B'* 'D*J J1'/ EFG' E,1/ 'DDGH H'DD9( H'D*J *B9 AJ /'&1) 'DE('- HDJ3* 0'* FA9 AJE' J*9DB (#EH1 'D,G'/ H'DB*'D AG0' 'DB3E JC'/ 'DABG'! 'DE*B/EHF J,E9HF 9DI EF9 'D,H'&2 AJG' DCHFG' DJ3* 0'* EFA9) HD' A'&/) HD' *-BB E5D-)HJ3HB ,'F( EF 'DABG'! 'DE9'51JF DG0' 'DFH9 EF 'D#E+D) E3'(B'* C1) 'DB/E HC1) 'D7'&1) HC1) 'DJ/ H'D*F3 H'D(HDF, H:J1G' AJ -JF J1I C+J1 EF 'D9DE'! 'DE9'51JF ,H'2 %97'! 'D,'&2) AJ CD E3'(B) E('-) %0' .D* EF 'DBE'1 HEF 3'&1 'DE-'0J1 'D419J) E3*/DJF ('F 'D#5D AJ G0G 'DE3'(B) GH 'D%('-) HDJ3 'D*-1JE '3*F'/'K %DI 'DB'9/) 'D#5HDJ) 'D*J *B11 ('F 'D#5D AJ 'D#4J'! 'D%('-) HD#F H,H/ 'D,H'&2 AJ G0G 'DE3'(B'* D' J:J1 EF -BJB*G' 4J&'K HC0DC D#F G0G 'DE3'(B'* B/ #5(-* H'B9'K EA1H6'K AJ 2E'FF'. A'DE3'(B'* 'D*J AJG' FA9 'D4('( H #,J'D G0G 'D#E) H'D*J AJG' *BHJ) HFE'! D4.5J*G' DCJ F,'1J HF*AHB 9DI 'D#EE 'D#.1I D'4C H%FG' **E'4I E9 EB'5/ 'D41J9) ACD E' AJG *4,J9 9DI 9DE F'A9 #H 9ED 5'D- AGH EB(HD HCD E' AJG 'DFJ) 9DI *BHJ) 'D(/F AGH E-EH/ D#F 'DE$EF 'DBHJ #A6D EF 'DE$EF 'D69JA DBHDG 9DJG 'D5D') H'D3D'E (( 'DE$EF 'DBHJ .J1 H#-( %DI 'DDG EF 'DE$EF 'D69JA HAJ CD .J1 )) H9DI G0' JECF #F *B'3 CD E3'(B) AJG' *BHJ) DD(/F #H *F4J7 DDAC1 H*4,J9 DD9DE AJ,H2 15/ 'D,H'&2 DG' %F C'F* (6H'(7G' 'DE41H9). HG0' E' B11G E,E9 'DABG 'D%3D'EJ 'DEF(+B 9F EF8E) 'DE$*E1 'D%3D'EJ AJ /H1*G 'D1'(9) 941) 'DEF9B/) AJ 'D/H-) -J+ ,'! AJ B1'1G: (( 2- 'DE3'(B) (9H6 ,'&2) %0' *H'A1* AJG' 'D6H'(7 'D#*J): #. #F *CHF #G/'A 'DE3'(B) HH3'&DG' HE,'D'*G' E41H9). (. #D' JCHF 'D9H6 (('D,'&2))) AJG' EF ,EJ9 'DE*3'(BJF ,. #F *-BB 'DE3'(B) EB5/'K EF 'DEB'5/ 'DE9*(1) 419'K /. #D' J*1*( 9DJG' *1C H',( #H A9D E-1E )) H('D*'DJ E*I C'F 'D:16 #H 'DG/A 'D0J H69* D#,DG 'D,'&2) E41H9'K C'F* GJ E41H9) #J6'K C'DE3'(B'* 'D9DEJ) H E3'(B'* (1'!'* 'D%.*1'9 H 'D%(*C'1 HCD E' GH EAJ/ HF'A9. J(BI (9/ 0DC #F FBHD %F 'D,'&2) J,( #F **6EF ,ED) EF 'D41H7 D*CHF 5-J-) HGJ: J,( #F *CHF E41H9) AJ 0'*G' AD' J,H2 #F *CHF EF 'D#4J'! 'DE-1E) H'DEEFH9 'D*9'ED (G'. J,( #F *CHF 'D,'&2) E9DHE) 'D,F3 H'D5A) H'DB/1 B(D %,1'! 'DE3'(B) AJF(:J 'D9DE ('D,'&2) %E' ('DE4'G/) #H ('DH5A #H 0C1 'DB/1 #J (9('1) #.1I #F *CHF 'D,'&2) E9JF) #H EECF) 'D*9JJF. #F *CHF 'D,'&2) EE' JB/1 9DI *3DJEG' AD' *5- 'D,'&2) %0' C'F* EE' D' JB/1 9DI *3DJEG' CF-H 3J'1) E31HB) #H 4J! E:5H( H:J1G' EE' GJ AJ -CE 'DE9/HE HJ*901 *3DJEG' #F *CHF 'D,'&2) EEDHC) DE97JG' AJ,( #F *CHF 'D,'&2) AJ EDCJ) EF 'D*2E (*B/JEG' HB* (0DG' 3H'! C'F 71A'K AJ 'DE3'(B) #H C'F #,F(J'K :J1 E4'1C AJG'. HGF' JF(:J 'D*HBA 9F/ G0G 'DE3#D) BDJD'K D(-+ 'D%-*E'D'* 'DH'1/) AJE' J*9DB (EB/E 'D,'&2) H'D*J D' *.1, 9F H'-/) EF +D'+: 'D#HDI #F *CHF 'D,'&2) EB/E) EF 71A #,F(J 9F 'DE*3'(BJF 'D+'FJ) #F *CHF 'D,'&2) EB/E) EF '-/ 'DE*3'(BJF 'D+'D+) #F *CHF 'D,'&2) EB/E) EF CD' 'DE*3'(BJF #E' ('DF3() DD-'D) 'D#HDI A'F 'DE1'/ ('D#,F(J GF' GH CD 71A .'1, 9F 'DE3'(B) (#F JCHF EF :J1 'DE*3'(BJF . H'D#,F(J #E' #F JCHF 4.5 7(J9J #H E9FHJ HD' .D'A -HD 5-) *B/JE 'D,'&2) AJ G0G 'D-'D) . #E' ('DF3() DD-'D) 'D+'FJ) ('F JCHF EB/E 'D,'&2) '-/ 'DE*3'(BJF AG0G 'D-'D) ,'&2) 9F/ ,EGH1 'DABG'! EF 'D-FAJ) H(96 'DE'DCJ) H'D4'A9J) H'D-F'(D) D#FG %0' ,'2 *B/JE 'D,'&2) EF :J1 'DE*3'(BJF A'D#HDI 'FG J,H2 EF (96GE HE+'D 0DC #F JBHD '-/ 'DE*3'(BJF DD#.1 %F 3(B*FJ ADC EFJ 'D,'&2) 'DAD'FJ) H'F 3(B*C AD' 4J! DJ 9DJC. HGF'C BHD AJ E0G( 'DE'DCJ) (#FG %0' #.1, 'D,'&2) '-/ 'DE*3'(BJF J4*17 #F D' *9H/ 'D,'&2) 9DJG %F A'2 ('D3('B (D *97I 'D,'&2) AJ G0G 'D-'D) DEF -61 'D3('B EF 'DE4'G/JF H:J1GE H-,) G0' 'DBHD 'FG DH 1,9* 'D,'&2) DE'F-G' D#5(-* 'DE3'(B) EB'E1) H(G0' 'D1#J '.0 'DE419 'DJEFJ -J+ ,'! AJ 'DE'/) ((1105)) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'DJEFJ E' F5G (( J,H2 'D3('B (:J1 ,9D (( ,'&2) )) AJ 'D.JD H:J1G' HJ,H2 (,9D ((,'&2))) AJ 'D.JD H'D%(D H'D1E'J) H'DJ'* 'D-1( C'D3J'1'* H'D7'&1'* ('D41H7 'DE(JF) AJ 'DEH'/ 'D*'DJ) )) H,'! AJ 'DE'/) ((1106)) EFG E' F5G: ((*4*17 D5-) 'D3('B 'DEF5H5 9DJG AJ 'DE'/) 'D3'(B) E' J#*J:-1-#F JCHF 'D,9D (( 'D,'&2) )) EF :J1 'DE*3'(BJF A%0' C'F EF '-/GE H,( #F J4*17 9DJG #F D' J9H/ 'D1(- %DJG %0' 3(B HJ51A AJ 'DE5'D-)) H'D1',- D/JF' E' 0G( %DJG 'D,EGH1 EF ,H'2 #F JCHF EB/E 'D,'&2) '-/ 'DE*3'(BJF A'F 3(B '.0 'D,'&2) H'3*1,9G' H'F 3(B 'D#.1 8A1 ('D,'&2). #E' '4*1'7 (96 'DE'DCJ) #F D' *9H/ 'D,'&2) %DI E'F-G' (-,) #F 0DC J9/ EF 'DBE'1 AJECF 'D%,'() 9DJG ('F -BJB) 'DBE'1 D' J.DH (G' '-/ 'D71AJF EF #F J:*FE #H J:1E HG0' E' D' JF7(B 9DI G0G 'D5H1) -J+ #F EB/E 'D,'&2) %E' 'FG J3DE %0' A'2 ('D3('B H%E' 'FG J:1E %0' .31 H 'DE*3'(B 'D#.1 %E' %F J3DE %0' .31 H%E' #F J:FE %0' A'2 HG0' D' J9/ BE'1'K H%FE' *CHF G0G 'D5H1) BE'1'K DH *E* 'DE3'(B) 9DI #3'3 #F B'D '-/ 'DE*3'(BJF DD#.1 #F 3(B*C ADJ 9DJC C0' H'F 3(B*FJ ADC 9DJ C0'. #E' ('DF3() DD-'D) 'D+'D+) 9F/E' *CHF 'D,'&2) EB/E) EF CD' 'DE*3'(BJF H0DC ('F J.1, ,EJ9 'DE*3'(BJF 'D,'&2) #J #F J4*1C ,EJ9 #71'A 'DE3'(B) AJ BJE) 'D,'&2) #H 'D,H'&2 'DE.55) DEF JAH2 ('DE3'(B) AG0G 'D5H1) '.*DA 'DABG'! AJG' 9DI +D'+) #BH'D GJ: 'D#HD : J0G( %DI 9/E ,H'2 *B/JE 'D,'&2) EF ,EJ9 'DE*3'(BJF 'D' %0' '/.D (JFGE E-DD A%0' '/.D 'DE-DD ,'2 (0D 'D,'&2) DEF 3(B HG0' E0G( 'D,EGH1 EF 'D-FAJ) H(96 'DE'DCJ) H'D4'A9J) H,EGH1 'D-F'(D) H'.*'1 G0' 'DBHD C0DC '(F -2E EF 'D8'G1J) %D' 'FG .5G (3('B 'D.JD AB7 /HF :J1G H'DE-DD GH 71A J4*1C AJ 'DE3'(B) /HF #F J4*1C AJ BJE) 'D,'&2) HDCFG' *9H/ DG AJ -'D) AH2G. 'DBHD 'D+'FJ : J0G( %DI 9/E ,H'2 *B/JE 'D,'&2) EF ,EJ9 'DE*3'(BJF HDH /.D (JFGE 'DE-DD HG0' GH 'DE4GH1 9F E0G( 'D%E'E E'DC. 'DBHD 'D+'D+ : J0G( %DI ,H'2 *B/JE 'D,'&2) EF 'DE*3'(BJF HDH (/HF E-DD HGH BHD 4J. 'D%3D'E '(F *JEJ) H*DEJ0G '(F 'DBJE. HJD'-8 %F #5-'( CD BHD '3*/DH' (E,EH9) EF 'D#/D): A#3*/D #5-'( 'DBHD 'D#HD (E' 1HJ 9F #(J G1J1) 16J 'DDG 9FG #F 13HD 'DDG 5DI 'DDG 9DJG H3DE B'D: (( EF #/.D A13'K (JF A13JF HGH D' J#EF #F J3(B AD' (#3 HEF #/.D A13'K (JF A13JF HB/ #EF #F J3(B AGH BE'1 )) CE' '3*/DH' (E' 1H'G '(F 9E1 16J 'DDG 9FGE' EF #F 'DF(J 5DI 'DDG 9DJG H3DE 3'(B (JF 'D.JD H,9D (JFGE' 3(B'K H,9D (JFGE' E-DD'K HB'D: (( D' 3(B %D' AJ -'A1 #H .A #H F5D )) AG0'F 'D-/J+'F J/D'F 9DI 'FG D'(/ EF %/.'D 'DE-DD AJ 'D3('B -*I JF*AJ 'DBE'1 D#F 'DE-DD %F A'2 ('D3('B :FE ('D,'&2) H'F .31 DE J:1E 4J&'K H(0DC *-D 'DE3'(B). #E' #5-'( 'DBHD 'D+'FJ 'DB'&DJF (9/E ,H'2 (0D 'D,'&2) EF 'DE*3'(BJF HDH '/.DH' (JFGE E-DD A%3*/DH' (#F E9FI 'DBE'1 J(BI B'&E'K D#F CD H'-/ EF 'DE*3'(BJF J-*ED #F J:FE #H J:1E E' 9/' 'DE-DD HG0' GH 9JF 'DBE'1. #E' #5-'( 'DBHD 'D+'D+ EEF #,'2H' #F *CHF 'D,'&2) EF 'DE*3'(BJF (/HF H,H/ E-DD A%3*/DH' (BHDG *9'DI (( J' #JG' 'D0JF 'EFH' #HAH' ('D9BH/ )) HG0' JB*6J 'D#E1 ('DHA'! DCD 9B/ %D' 9B/ -1EG 'DDG H13HDG #H #,E9* 'D#E) 9DI *-1JEG H9B/ 'DE3'(B) EF 'D,'F(JF DJ3 AJG 4J! EF 0DC A'DE*9'B/'F E#EH1'F ('DHA'! (G CE' %3*/DH' (BHDG 9DJG 'D5D') H'D3D'E: (( #F EF #98E 'DE3DEJF ,1E'K EF 3#D 9F 4J! DE J-1E A-1E 9DI 'DF'3 EF #,D E3#D*G )) HG0' J/D 9DI #F 'D9BH/ H'DE9'ED'* 9DI 'D-D -*I JBHE 'D/DJD EF C*'( 'DDG H3F) 13HDG 5DI 'DDG 9DJG H3DE 9DI *-1JEG' ACE' 'FG D' H',( %D' E' #H,(G 'DDG H13HDG AD' -1'E %D' E' -1EG 'DDG H13HDG H'D%3*/D'D (E7DB BHD 'DF(J 5DI 'DDG 9DJG H3DE AJ ,H'2 #.0 'D3(B AJ 'D.A H'D-'A1 H'DF5D HDE JBJ/G (0C1 'DE-DD ADH C'F 'DE-DD 417'K DC'F 0C1G #GE EF 0C1 E,'D'* 'D3('B. H'D1',- D/JF' E' 0G( %DJG 'D,EGH1 EF ,H'2 *B/JE 'D,'&2) EF ,EJ9 'DE*3'(BJF (417 /.HD 'DE-DD 'D0J %F A'2 '.0 'D,'&2) H'F DE JA2 DE J:1E 4J&' AAJ /.HD 'DE-DD JCHF GF'C 71A J:FE %0' A'2 HD' J:1E %0' .31 H('D*'DJ J.1, 'D9B/ 9F 5H1) 'DBE'1 .'5) #F G0G 'D-'D) D' *.'DA 'D-'D) 'D*J JCHF AJG' *B/JE 'D,'&2) EF '-/ 'DE*3'(BJF H'D*J ',E9 'DABG'! 9DI ,H'2G' A%0' A'2 'D0J DE JB/E 'D,'&2) #.0G' EF 'D0J B/EG' H%0' A'2 EB/E 'D,'&2) A'FG J-12 'D,'&2) HD' J:FE 4J&' EF 'DE3(HB D#F 'D#.J1 DE JB/E 4J&'K. HDCF %0' C'F /.HD 'DE-DD EF 4#FG #F J,9D 'DE3'(B) 5-J-) HJ,9D *B/JE 'D,'&2) EF (BJ) 'DE*3'(BJF ,'&2'K A%F EE' J,( ED'-8*G #F DJ3 CD /.HD D#J 4.5 J$/J %DI G0G 'DF*J,) (D J,( ED'-8) #F 'DABG'! '4*17H' D/.HD 'DE-DD 41H7'K GJ: #F JCHF 'DE-DD CA# DDE*3'(BJF A%0' DE JCF C0DC AD' J5- D#F H,H/G J5(- C9/EG #F D' J.1, 4J&' EF 'DE'D H'F BD A'F '.1, .1, EF -CE 'DE-DD H5'1 AJ -CE 'DE*3'(B #F J#.0 'D,'&2) %F A'2 HD' J:1E %F DE JA2 A'F 417 #F D' J#.0 %0' A'2 DE J5-. H('D*#CJ/ A%F G0G 'D41H7 ,/J1) ('D*#JJ/ D#F 'D:'J) EFG' #F D' JCHF /.HD 'DE-DD H3JD) DD*-'JD D%6A'! 'DE41H9J) H%97'! H5A 'DE3'(B) 9DI 'DEB'E1) 'D('7D). 'DA19 'D+'FJ *EJJ2 9B/ 'DE3'(B) 9F :J1G GF'C (96 'DF8E 'DB'FHFJ) 'D*J B/ *4*(G (9B/ 'DE3'(B) EE' JB*6J 'D*EJJ2 (JFGE' HD9D #C+1 G0G 'DF8E B1('K EF 9B/ 'DE3'(B) GJ CD EF 'D,9'D) H'DEB'E1) H'D1G'F H'DG() 9DJG 3HA F.55 DCD EFG' AB1) .'5) HC'D'*J: *EJJ2 'DE3'(B) 9F 'D,9'D) 'D,9D (6E 'D,JE H*3CJF 'D9JF HJ7DB 9DJG 'D,9D H'D,9'D) H'D,9JD) HGH AJ 'DD:) E' J,9D DD%F3'F 9DI #E1 JA9DG CEF JD*2E (,9D E9JF DEF J1/ 9DJG E*'9G 'D6'&9 #H /'(*G 'D4'1/) #H :J1 0DC #E' 9F/ 'D,EGH1 EF 'DE'DCJ) H'D4'A9J) H'D-F'(D) A'D,9'D) ,'&2) E41H9) %0 91AG' 'DE'DCJ) (#FG' (( E9'16) 9DI 9ED '/EJ J,( 9H6G (*E'EG D' (96G )) #E' 'D4'A9J) A91AHG' (#FG' (( 'D*2'E 9H6 E9DHE 9DI 9ED E9JF #H E,GHD 931 9EDG )) AJ -JF 91AG' 'D-F'(D) (#FG' (( %F J,9D ,9D' DEF J9ED DG 9ED' #H 1/ '(B #H 6'D) #H (F'! #H .J'7) H3'&1 E' J3*#,1 9DJG EF 'D#9E'D )) AJ -JF DE J91A 'D-FAJ) 'D,9'D) D#FG' :J1 E41H9) 9F/GE H9/HG' FH9' EF #FH'9 'D%,'2'* 'D('7D) %0' DE J9JF 'DE,9HD DG #E' %0' 9JF A'D,9'D) %,'1) A'3/). #E' 'DBH'FJF 'DEB'1F) AB/ 91A* 'D,9'D) %0 91AG' 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ AJ 'DE'/) 185 EFG (#FG' (( 1- EF H9/ (,9D J97JG DEF JBHE (9ED E9JF 'D*2E (%97'! 'D,9D DEF B'E (G0' 'D9ED -*I DH B'E (G /HF F81 %DI H9/ )) H'9*(1G' %-/I 'D-'D'* 'D*J *D2E AJG' 'D%1'/) 'DEFA1/) 5'-(G'. HJD'-8 #F 'D,9'D) B/ **4'(G E9 9B/ 'DE3'(B) %0 #F E9FI 'D,9D B1J( EF E9FI 'D,'&2) 'D*J *15/ DDA'&2 EF 'DE*3'(BJF .'5) H'F '3*-B'B 'D,9D D' J3*-B %D' (%*E'E 'D9ED CDG A'DE*3'(B D' J3*-B C'ED 'D,9D (( 'D,'&2) )) %D' %0' C3( 'DE3'(B) A%0' DE J3(B D' J3*-B 4J&'K EGE' (0D EF 'D,G/ HC0DC 'D-'D ('DF3() DD,9'D) -J+ D' J3*-B 'D,9D %D' %0' *E 'D9ED 'D0J 15/ 'D,9D D#,DG. HEF ,G) +'FJ) A%F 'D9ED AJ CD EF 'D,9'D) H'DE3'(B) H'D0J J(0D 'D,9D EF ',D 'DBJ'E (G GH #E1 :J1 E-BB AAJ 'DE3'(B) B/ J*-BB 'D3(B HB/ D' J*-BB HC0DC 'D-'D AJ 'D,9'D). CE' B/ **4'(G 'DE3'(B) E9 'D,9'D) AJ %F 'D,9D (( 'D,'&2) )) AJ 'DE3'(B) D'(/ #F *CHF E9DHE) DDE*3'(BJF HEB/H1'K 9DI *3DJEG' HC0DC 'D-'D AJ 'D,9'D) %0 %F 'D(96 '4*17 AJ 'D,9'D) %F JCHF 'D,9D E9DHE'K 8'G1'K EB/H1'K 9DI *3DJEG DCF #(J B/'EG EF 'D-F'(D) '-*ED *,HJ2 'D,9'D) E9 ,G'D) 'D9H6 %0' C'F* 'D,G'D) D' *EF9 'D*3DJE F-H #F JBHD EF 1/ 9(/J 'D"(B ADG F5AG HEF 1/ 6'D*J ADG +D+G' D#F 'D%E'E '-E/ B'D: %0' B'D 'D#EJ1 AJ 'D:2H: EF ,'! (941) 1$H3 ADG 1#3 ,'2. HE9 G0' 'D*4'(G A%F (JF 9B/ 'DE3'(B) H'D,9'D) A1HB C(J1) D9D #GEG' #F 'D9ED AJ 9B/ 'DE3'(B) D'(/ %F JCHF E9DHE' E-//' *-/J/' *'E' AAJ 3('B 'D.JD E+D' D'(/ %F *-// E3'A) 'D(/! H'DFG'J) H'F J9DE 'DE*3'(B %F 9DJG %F JB79 G0G 'DE3'A) #319 EF :J1G HAJ 'D1E'J) D'(/ %F *-// 9// 'D1EJ'* HAJ 'DE3'(B'* 'D9DEJ) D'(/ %F J91A 'DE*3'(B %F 9DJG 'D%,'() 9DI 9// E9JF EF 'D#3&D) HGC0' #E' AJ 'D,9'D) AJ,H2 %F JCHF 'D9ED AJG' E,GHD' CEF JBHD EF 'C*4A /H'! DDE16 'DAD'FJ ADG C0' A'D9ED AJ G0G 'D-'D) E,GHD' %D' 'FG JECF %F JCHF 'D9ED AJ 'D,9'D) E9DHE'K #J6'N CEF JBHD EF #5D- DJ 3'9*J ADG C0'. HGF'C A1B #.1 GH %F 'D9H6 J(0D AJ 'D,9'D) AJE' J9H/ 9'/) 9DI /'A9G ('DFA9 EF 1/ 6'D) H:J1G' #E' AJ 9B/ 'DE3'(B) A'F 'D9H6 #E' %F J(0D EF 'DE*3'(B DEF 3(BG #H EF 71A +'D+ DF JF*A9 4.5J' EF 3(B '-/GE' 9DI 'D#.1 (D J/A9 'D9H6 D:'J'* ',*E'9J) #H /JFJ) EF 'DFGH6 (H'B9 'D#E) H'D*4,J9 9DI 'DEF'A3). HEF ,G) #.1I A%F 71AJ 9B/ 'DE3'(B) D'(/ %F JCHF'F E9JFJF ('D0'* #E' AJ 'D,9'D) ACD %F3'F JECF #F J-5D 9DI 'D,9D %0' B'E ('D9ED HDH DE *CF 'D/9H) DDBJ'E ('D9ED EH,G) DG ('D0'*. HGF'C A1B #.1 J*E+D AJ #F 'D,'9D JECF DG 'D1,H9 9F 'D,9'D) B(D 'D41H9 ('D9ED #E' (9/ 'D41H9 AD' JECF AJ -JF #F DDE,9HD DG AJ #J HB* #F J*HBA 9F %*E'E 'D9ED 'D0J 15/ DG 'D,9D (E9FI #F 'D,9'D) CE' 1#JF' D' *D2E %D' 5'-(G' ('9*('1G' 5H1) EF 'D5H1 'D*J JD*2E AJG' 'D4.5 (%1'/*G 'DEFA1/) #E' 'DE3'(B) AGJ 9B/ HE*I E' 'F9B/ (#1C'FG 5-J-'K C'F D'2E' D' JECF %D:'$G ('D%1'/) 'DEFA1/) D#-/ 'DE*3'(BJF #H EF B(D 'D:J1 'D0J B/E 'D,'&2) %0' C'F* 'D,'&2) EB/E) EF 71A +'D+ :J1 'DE*3'(BJF. *EJJ2 'DE3'(B) 9F 'DEB'E1) 'DBE'1 D:) E5/1 EF B'E1 JB'D B'E1 'D1,D H*B'E1H' D9(H' 'DBE'1 H BJE1C 'D0J JB'E1C #E' '57D'-' A91AG 'D-FAJ) (#FG 'D0J J3*HJ AJG 'D,'F('F AJ '-*E'D 'D:1'E) #J #F CD H'-/ EF 'DEB'E1JF EEF J,H2 #F J0G( E'DG %DI 5'-(G HJ,H2 #F J3*AJ/ EF E'D 5'-(G AJ,H2 'D'2/J'/ H'D'F*B'5 AJ CD H'-/ EFGE' A5'1 BE'1'. #E' *91JA 'DE'DCJ) DDBE'1 AGH 'DE:'D() H'D-JD 9DI #CD #EH'D 'DF'3 (:J1 'D-B HJD'-8 %F G0' 'D*91JA 9'E -J+ J/.D AJG 'D./'9 H'D:5( H,-/ 'D-BHB H'D31B) HE' D' *7J( (G FA3 E'DCG #H -1E*G 'D41J9) H'F 7'(* (G FA3 E'DCG. #E' *91JA 'D4'A9J) H'D-F'(D) DDBE'1 AGH %F J,*E9 AJ -B CD H'-/ .71 'D:1E H'D:FE HGH B1J( EF *91JA 'D-FAJ). 68:<>@BD†ˆžØŗČńäÕÉÕÉÕµ ‹ ~qf\M>/hĻ$ĻCJZ^J_HaJo(h,t2CJZ^J_HaJo(h“xCJZ^J_HaJo(h»CJ^JaJh3CJ^JaJo(hĻ$ĻCJZ^JaJo(h3hKCJ^JaJ)hsQhKCJ&H*OJQJZ^JaJ&h)hsQhKCJ*H*OJQJZ^JaJ*h&h`uGCJ*H*OJQJZ^JaJ*ho(h`uGCJ^J_HaJh`uGCJZ^J_HaJo(h`uGCJZ^JaJo(h"ĀCJZ^J_HaJo(DˆŲ& ( < vxśūóóįįį~rrri` $A$a$gd"Ā $A$a$gd`uG $„„a$gd`uGbkd$$IfT–lÖ Ö”’† VÖ0’ ’’ ’’’ö†ööÖ’Ö’Ö’Ö’4Ö laö$„D „$If^„D a$gd‡1# $„„a$gd!XĪ nÄęÅÜĒČ ČżżżżżČÖŲš$ & ( 8 : < Ā Ä * , @ rvxńßÓʱ£“ƒp^N^N^N^>0h`uGh`uGCJZ^JaJh`uGh`uGCJZ^JaJo(h`uGh`uGCJZ^J_HaJ"h`uGh`uGCJZ^J_HaJo($h`uGhŸ& 5CJ(Z\_HaJ(o(hlśh[7_CJ$Z_HaJ$o(h[7_h[7_CJ Z^JaJ o(hŗK4hōåCJZ^JaJ)hŗK4hōåCJOJQJZ^JaJho(hmCJZ^JaJo(h»CJ^J_HaJ"hŽ=«hŽ=«CJZ^J_HaJo(h,t2CJZ^J_HaJo(xłś"œŅj-®-Ģ2ģ2“9Ž9Z=‚=Č?Ō?@8@¤@ā@ATAŽAŹAB B†B¾BžB*C‚CŠC–C˜CüC(DhD”DóéßŃƱ¢’Ć„Ć„Ć„Ć„Ć„w„w„w„w„w„w„w„w„wjw„w„wh– …CJZ^JaJo(h’QåCJZ^JaJo(h`uGh`uGCJZ^JaJh`uGh`uGCJZ^J_HaJh"ĀCJZ^J_HaJo("h"Āh`uGCJ Z^J_HaJ o(h"Āh`uGCJ Z^JaJ h`uGh"ĀCJZ^JaJh"ĀCJ^JaJh`uGCJ^JaJh`uGh`uGCJ^JaJ)ūüżž’FœŌØL+j-®-1Ź2Ģ2ī2“9öööööööööööźŽźźĪĪźźźźźźź$„„„Š`„Ša$gd"Ā $„„a$gd"Ā $„„a$gd`uG $A$a$gd"Ā“9Ž9Z=„=Œ?¶?Č?@¤@AŽAB†BžB‚CüChDęD`EÜETFŹFGrGčGpHIfIĀIóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó $„„a$gd`uG”DęD$E`EžEÜEFTF’FŹFĪFG&GrG¤GčGHpH¢HIIfI–IĀIņI:JjJųJśJ>K@K N¢N¤N OOĘOńäńäńäńäńäńäńäńäńäńäńäńäńäńŌʶ¦—…Ęugh<āh<āCJZ^JaJh<āh<āCJZ^JaJo("h<āh¶l…CJZ^J_HaJo(h<āCJZ^J_HaJo(h<āh<āCJZ^J_HaJh¶l…h<āCJZ^JaJo(h¶l…h<āCJZ^JaJh¶l…h<āCJZ^JaJo(h’QåCJZ^JaJo(h`uGh`uGCJZ^JaJ$ĀI:JØJøJÖJśJK@K¢N¤N¾NOĘOüOšPRVNXóóóóēÕÕÉÉÕÕ°›°É $„„a$gd¶'}$„„d¤Č7$8$H$a$gd<ā$„„„Šd¤Č7$8$H$`„Ša$gd<ā $„„a$gd<ā$„„¤Č7$8$H$a$gd¶l… $„„a$gd¶l… $„„a$gd`uGĘOüOšPØP®R°R²R“R¶RøRTTTT TRV`VÜYęYx†¶†läÖä b²'(Ž)*ų1,2ŠKęKÖ“&µ>×üŗ=>>īąŃĮŃ®—®ŃĮ®—®ŃĮŃĮŃĮąĮąĮąĮąĮąĮąĮąĮąĮ•Į}h(hėI<CJ OJQJZ^JaJ hnH tH .hėI<5CJ OJQJZ\^JaJ hnH tH U,jh 5h 50JCJUZ^J_HaJ%h 5h 5CJH*Z^J_HaJo(h<āh<āCJZ^J_HaJh 5CJZ^J_HaJo(h<āh<āCJZ^JaJ!h¶l…h<ā5CJZ\^JaJ'NXÜY[Ž\f_ĢmTsˆwBzĀzø{Ś} €‚x†z†¶†l‡\ŒH2öÜ‘óóóóóóóóóóóóóóóÜĒóóóóóó$„„d¤Č7$8$H$a$gd<ā$„Ÿ„d¤Č7$8$H$^„Ÿa$gd<ā $„„a$gd¶'}ܑ“n•.–Ü–Ņ— ›<@” ¢ø¤t„ź„N¦²¦§^§>Ø4©`Ŗ¬Š¬Ü­°°Ų“Ś“4µ¬¹āŗóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó $„„a$gd¶'}āŗ¾ŠæbĮŠŌŠ×TŁ6ŽdāläpäŒäŌäÖäzå|å”åŗåhę†éąķFšųšŖńóóóóóóóóóŽÉÉŽóóóóóóóóóó$„„d¤Č7$8$H$a$gd<ā$„„d¤Č7$8$H$a$gd<ā $„„a$gd¶'}Ŗń(ņóō0ō\ö<ų–śĘüLTž¦ ¬ „ $b––FL&¶'óóóóóóóóóóóóóóóóŽŽóóóóóó$„„d¤Č7$8$H$a$gd<ā $„„a$gd¶'}¶'ø'Ō'(Ž)ö)*ö1ų1,2::>DzGˆKŠKØKęKŚN¬TĄWęŃŃÅŃŃÅÅ°ÅÅÅÅÅÅ°ęÅÅÅ$„„d¤Č7$8$H$a$gd<ā $„„a$gd¶'}$„„d¤Č7$8$H$a$gd<ā$„„„Šd¤Č7$8$H$`„Ša$gd<āĄWŹZ$]ņ]_`Ų`ŹarfHg’hÖiĀotrĄup{\d‚¬ƒF„ņ„Z†œ‡¶‰&Š†ŠęŠhŒāŽóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó $„„a$gd¶'}āŽ •H™2› žŸōŸX „¤(¦@¬°Ī±f²³ ³Š“Ņ“Ō“Ö“š“&µĄ¶ō¶*»T¼óóóóóóóóóóóóóóóóóóóŽŽóóóó$„„d¤Č7$8$H$a$gd<ā $„„a$gd¶'}T¼t¾NĮžĀ2ʶŹĶfĪ"ŅXŅøŌfÖ>×Lž@’N6&Ō : Ņ2¦ō˜#¶%¶&ü&óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó $„„a$gd¶'}#E' 'D*41J9'* 'DEB'1F) AGJ H'F F8E* #-C'E 'DEB'E1) %D' #FG' DE *69 DG' 6H'(7 #H #1C'F EE' JB*6J 'D1,H9 %DI E('/& 'D41J9) 'D%3D'EJ) 9ED'K (#-C'E 'DE'/) 'D#HDI EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ DE91A) E*I JCHF 'D9ED EB'E1) H('D1,H9 DG' F,/ %F 'DABG'! 'DE3DEJF B/ H69H' 1CFJF J9/ 'D9ED (EH,(G EB'E1) GE': H,H/ 9F51 'DE'D (JF 'D71AJF 'DE*B'E1JF A%0' .1, 9F51 'DE'D EF 'D9B/ DE JCF BE'1' D#FG -JF&0 D' JCHF (JFGE' :'1E HD' :'FE. '3*H'! 'D71AJF AJ '-*E'D .71 'D:1E H'D:FE -J+ %F :1E 'D71A 'D:'1E JCHF DE5D-) 'D71A 'D:'FE H:FE 'D71A 'D:'FE JCHF EF E'D 'D71A 'D:'1E. H-J+ %F 9B/ 'DE3'(B) B/ JCHF (9H6 (( ,'&2) )) #H (/HF 9H6 A'F C'F (:J1 9H6 AD' J*5H1 /.HD 'DBE'1 AJG D:J'( 'D1CF 'D#HD #J 9F51 'DE'D CE' 'FG J.1, EF F7'B (-+F' G0' D#FG J.1, 9F F7'B 'DE9'ED'* 'DE'DJ). #E' %F C'F* 'DE3'(B) (9H6 AAJ G0G 'D-'D) %0' %3*HI 'D71A'F AJ %-*E'D .71 'D:1E H'D:FE J*5H1 9F/G' H,H/ 'DEB'E1) HJ*-BB 0DC AJ -'D) E' %0' %*AB 'D71A'F 9DI #F 'D,'&2) 3JB/EG' 'D.'31 EFGE' (#F B'D #-/GE' DD#.1: 3'(BFJ A%F 3(B*FJ ADC 9DJQ C0' H%F 3(B*C ADJ 9DJC C0' C0DC AJ -'D) E' %0' %4*1C CD' 'DE*3'(BJF #H 'DA1JBJF (BJE) 'D,'&2) 3H'!K 9DI 3(JD 'D*3'HJ #E 'D*A'H* HDE J/.D' (JFGE' E-DD'K #H %0' C'F* 'DE3'(B) EE' J9*E/ 'DAH2 AJG' 9DI E,1/ 'D-8 H'D5/A) HDJ3 9DI 'DEG'1) 'D(/FJ) #H 'DAC1J) DDE*3'(BJF AAJ G0G 'D#-H'D *CHF 'DE3'(B) AJ -BJB*G' EB'E1) ('7D) HAJ G0' 'D5// B'D 'D21C4J (( 'DA'5D (JF 'DE3'(B) 'D419J) H'DBE'1 %F 'DEB'E1 JCHF 9DI .71 EF %F J:FE #H J:1E (.D'A 'DE3'(B )). HGC0' A'F 'DE3'(B) *.*DA 9F 'DEB'E1) EF -J+ %F 'DEB'E1) :11 E-6 H'DE3'(B) *.DH EF 'D611 %0' 1H9J* AJG' 'D6H'(7 'D419J). H('D*'DJ A'F 'D*4'(G C(J1 (JF 'DE3'(B) H'DEB'E1) H'D9D'B) (JFGE' BHJ) (D %F 'DEB'E1) *9/ FH9'K EF #FH'9 'DE3'(B'* D#F 'DE3'(B) D' *.DH EF %F *CHF (:J1 9H6 #H (9H6 EF 'DE*3'(BJF ('D*3'HJ #H 'D*A'H* #H (9H6 EF '-/GE' #H EF 71A +'D+. A%0' C'F* 'DE3'(B) (9H6 EF 'DE*3'(BJF 3H'! ('D*3'HJ #H ('D*A'H* -JF&0 *CHF EB'E1) #E' %0' DE *CF (9H6 #H C'F 'D9H6 EF :J1 'DE*3'(BJF #H EF '-/GE' /HF 'D#.1 #H EF CDJGE' HDCF (H,H/ 'DE-DD A'F 'DE3'(B) D' *CHF AJ E+D G0G 'D-'D) EB'E1). H(F'!K 9DI G0' JECFF' 'DBHD ('F CD EB'E1) E3'(B) HDJ3 CD E3'(B) EB'E1) H'F 'DE3'(B) #9E EF 'DEB'E1) H'DEB'E1) '.5 EF 'DE3'(B) HG0' JF'B6 *E'E'K E' ,'!* (G 'D*41J9'* 'DEB'1F) H'D*J 9DI 'D9C3 EF 0DC '9*(1* 'DEB'E1) GJ 'D#5D H'DE3'(B) '3*+F'! 9FG' CE' 3(B H(JF'. HA6D'K 9F G0' A'F DDEB'E1) AJ 'D419 -CE'K .'5'K J.*DA 9F -CE 'DE3'(B) .A'DEB'E1) -1'E AJ 'D%3D'E HJA3B A'9DG' (H5AG' C(J1) EF 'DC('&1 'D*J H1/* F5H5 C+J1) AJ 'DFGJ 9FG' H*-1JEG' %DI 'D#(/ (.D'A 'DE3'(B) 'D*J H1/* 'DF5H5 9DI %,'2*G' (D H'D*4,J9 9DJG' %0' C'F 'DG/A EFG' E41H9'K H1H9J* AJG' 'D6H'(7 'D419J). HE9 G0' 'DA'1B (JF 'DEB'E1) H'DE3'(B) %D' %F G0' D' J9FJ %F CD E3'(B) 5-J-) ,'&2) (D D'(/ EF 'D#.0 (E9J'1 'DE3'(B'* 'DE41H9) HGH %F D' *CHF 'DE3'(B) EE' J:D( 611G' H9/E 'D%9*E'/ ('D3(B 9DI E,1/ 'D-8 #H 'D5/A) A'DE3'(B) H%F '(*9/* 9F 'DBE'1 %D' #FG' E9 0DC B/ *CHF :J1 E41H9) D9/E E41H9J) 'D:'J) #H 'DH3JD). *EJJ2 'DE3'(B) 9F 'D1G'F 'D1G'F AJ 'DD:) E#.H0 EF *1'GF 'DBHE %0' '.1, CD H'-/ EFGE 1GF'K H,'! AJ D3'F 'D91(: %F 'D1G'F H'DE1'GF) GJ 'DE3'(B) 9DI 'D.JD H:J1 0DC H'D1GF: GH 'D4J! 'DED2E HJ,E9 9DI 1G'F #E' '57D'-'K AB/ 91AG 'DC'3'FJ (BHDG (( 'D*2'E (417 )) CE' ,'! AJ -'4J) 'D(',H1J (#FG (( 'DE3'(B) 9DI 'D.JD HF-HG' ))HB/ H1/* CDE) 'D1G'F AJ .5H5 'DE3'(B) 9DI 'D.JD AJ 9/) #-'/J+ F(HJ) 41JA) EFG' #F #F3'K 16J 'DDG 9FG 3&D: #CF*E *1'GFHF 9DI 9G/ 13HD 'DDG 5DI 'DDG 9DJG H3DE B'D: F9E 1'GF 13HD 'DDG 5DI 'DDG 9DJG H3DE 9DI A13 DG A,'!* 3'(B) AG4 D0DC H#9,(G #E' AJ 'D%57D'- 'DB'FHFJ AB/ 91AG 'D3FGH1J (BHDG (( 9B/ J*9G/ (EH,(G CD EF 'DE1'GFJF %F J/A9 %0' DE J5/B BHDG AJ H'B9) :J1 E-BB) DDE*1'GF 'D0J J5/B BHDG AJG' E(D:'K EF 'DFBH/ #H #J 4J! #.1 J*AB 9DJG )) H91AG #.1 (#FG 9B/ (JF '+FJF #H #C+1 JB*6J 'D*2'E ('DE'D -3( 'D417 'DE*AB 9DJG. HJ6JA 'D#3*'0 'D3FGH1J (( HJ*AB CD EF 'D1G'F H'DEB'E1) AJ %F -B 'DE*9'B/ J*HBA 9DI H'B9) :J1 E-BB) HGJ %F J5/B BHD 'DE*1'GF AJ 'D1G'F H'F JC3( 'DEB'E1 'DD9( AJ 'DEB'E1) HDCF 'D1G'F J.*DA 9F 'DEB'E1) AJ %F 'DEB'E1 JBHE (/H1 'J,'(J AJ E-'HD) *-BJB 'DH'B9) :J1 'DE-BB) #E' 'DE1'GF AD' JBHE (/H1 AJ *-BJB 5/B BHDG )). H('D*'DJ JD'-8 %F 'DE57D- 'DB'FHFJ DDE1'GF) HGH 'D4'&9 AJ 951F' J.*DA 9F EAGHEG AJ 'DE'6J %0 C'F J9FJ AJ 'DE'6J: EF J4'1C (FA3G AJ 'D3('B E4'1C) A9DJ) H*-/J/'K AJ .5H5 'DE3'(B) 9DI 'D.JD (JFE' J9FJ 'DJHE: EF 1'GF 9DI AH2 A13 9DI :J1G' #H A1JB EF 'DD'9(JF 9DI :J1GE /HF %F J4'1C (FA3G AJ 'D3('B. CE' JD'-8 #J6'K 'FG D' JH,/ A1B AJ 'D-CE 'DB'FHFJ DD*41J9'* 'DEB'1F) (JF 'DEB'E1) H'D1G'F -J+ 9'D,* G0G 'D*41J9'* #-C'E 'D1G'F H'DEB'E1) AJ 'DF5H5 'DB'FHFJ) 0'*G' CE' JD'-8 #FG' (%3*+F'! 'DE419 'DJEFJ B/ #.0* ('DEAGHEJF 'D419J H'DB'FHFJ DD1G'F HG0' E' D' J,H2 D%.*D'A 'DEAGHEJF ('DE9FI CE' 3(B H(JF' AGJ 9F/E' B6* ((7D'F CD '*A'B .'5 (EB'E1) #H 1G'F #.0* ('DEAGHE 'DB'FHFJ DD1G'F #E' 9F/E' '3*+F* EF -CE 'D(7D'F 1G'F 'DE*('1JF 4.5J'K AJ 'D#D9'( 'D1J'6J) AD#FG' #.0* ('DEAGHE 'D419J DD1G'F A'DE419 'D91'BJ E+D'K '3*+FI EF #-C'E 'DEB'E1) H'D1G'F 'D('7D) -'D) H'-/) #7DB 9DJG' 1G'F 'DE*('1JF 4.5J'K AJ 'D#D9'( 'D1J'6J) AFD'-8 %F G0G 'D-'D) 'D%3*+F'&J) DJ3* 3HI 1G'F (EAGHEG 'D419J 'D0J H6-F'G H('D*'DJ AGH 'DE3'(B) (9JFG' #E' 'D1G'F (%9*('1G #5D #J (EAGHEG 'DB'FHFJ AGH H%F %*AB E9 'DE3'(B) AJ %F -B 'DE*9'B/ AJ CD EFGE' J*HBA 9DI H'B9) :J1 E-BB) HGJ %F J5/B BHD 'DE*1'GF AJ 'D1G'F H'F JC3( 'DE*3'(B AJ 'DE3'(B). %D' %F 'DE*3'(B J(0D ,G/'K D*-BJB 'D3(B H'DE1'GF D' J(0D ,G/'K D*-BJB 5/B BHDG. H%0' C'F 'D1G'F E-1E'K 419'K HB/ +(** -1E*G ('DC*'( H'D3F) H'D%,E'9 A'F 'DE3'(B) ,'&2) H5-J-) E*I *-BB* 6H'(7G' CE' 3(B H(JF'. 1'(9': *EJJ2 9B/ 'DE3'(B) 9F 'DG() 'DG() D:) EF HG( JG( H'57D'-' GJ : *EDJC 'D9JF AJ 'D-J') (:J1 9H6 H91AG' 'DE419 'D91'BJ AJ 'DE'/) 601 EF 'DB'FHF 'DE/FJ (#FG' :( 1- 'DG() GJ *EDJC E'D D#.1 /HF 9H6 ) HJ/B #E1 'D*EJJ2 (JF 9B/J 'DE3'(B) H'DG() %0' E' F81F' D9B/ 'DE3'(B) EF 2'HJ) EB/E 'D,'&2) 9F/E' JCHF G0' 'D#.J1 EF 'D:J1 -J+ J+'1 'D*3'$D 9F E/I CHF 'D*2'EG (*B/JE 'D,'&2) EF B(JD 'DG() 'DE-6) #H CHFG EF B(JD 'DG() 'DE41H7) 'D*J F5 9DJG' 'DE419 'D91'BJ AJ 'DE'/) 611 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ H'D*J ,'! AJG' : ( *5- 'DG() (417 'D9H6 HJ9*(1 'D417 ) - %0' E' '9*(1F' %F 'DAH2 GH 'D417 'DEB5H/ -.'5) H'F *51A CD EF 'DH'G( HEB/E 'D,'&2) J9/'F EF #9E'D 'D*(19 . HDCF E9 G0' 'D*4'(G (JF 'D*51A 'D5'/1 EF EB/E 'D,'&2) H(JF 9B/ 'DG() %D' %F GF'C #H,G '.*D'A C+J1) (JFGE' *3*H,( *EJJ2GE' 9F (96GE' H'3*BD'D CD EFGE' 9F 'D#.1 AJ 'D#-C'E H#HD #H,G 'D'.*D'A G0G %F *B/JE 'D,'&2) H'F C'F EF #9E'D 'D*(19 D'F EB/EG' D' J3*HAJ F8J1G 9H6' DG BJE) E'DJ) EF 4'FG %F J/.D %DI 0E*G 'DE'DJ) AJ2J/ 'D9F'51 'DEH,() AJG' A'FG (0'* 'DHB* DJ3 *(19' E-6' H%FE' EB'(D 9ED H,G/ J(0DG 'DA'&2 DDH5HD %DI G0G 'D,'&2) #J %F 'DE*3'(B JBHE (/H1 'J,'(J B(D %F J5D %DI 'D,'&2) (.D'A 'DEHGH( DG 'D0J JCHF /H1G 3D(J' AJ 9B/ 'DG() . HEF ,G) #.1I A'F 9/E H,H/ 'D9H6 'DE'DJ GH 'D0J JEJ2 9B/ 'DE3'(B) 9F 'DG() 'DE41H7) A,G/ 'DE*3'(BJF H',*G'/GE EF ',D 'DAH2 DF J9H/ 9DI EB/E 'D,'&2) (#J) EFA9) E'DJ) *6'A %DI 'D9F'51 'DEH,() AJ 0E*G 'DE'DJ) (.D'A 'DG() 'DE41H7) A'D9H6 AJG' D'(/ %F JCHF DG BJE) E'DJ) JF*A9 (G' 'DH'G(. HEF #H,G 'D'.*D'A 'D#.1I 'D9JFJ) AJ 9B/ 'DG() %0 %F 'DG() AJ 'DEFBHD 9B/ 9JFJ D' JF9B/ %D' ('DB(6 #J %F 'DB(6 1CF EF #1C'F 'D9B/ AJ -JF %F 9B/ 'DE3'(B) 9B/ 16'&J H*3DJE 'D,'&2) DDA'&2 '+1 DD9B/ HDJ3 1CF' AJG A'D9B/ JF9B/ (*1'6J 'D#71'A HJCHF 5-J-' E1*(' D'D*2'E'*G HEFG' *3DJE 'D,'&2) 9DI EF 'D*2E (G' H'D0J D' JECF DG *B/JEG' %D' (9/ E91A) 'DA'&2 EF 'DE*3'(BJF AJ FG'J) 'D3('B HJ*1*( 9DI G0' 'D#E1 H,H/ '.*D'A #.1 (JF 'D9B/JF -J+ J4*17 H,H/ 'DEHGH( HB* 'DG() HJD2E %F JCHF E9JF' EEDHC' DDH'G( AJ -JF %F 'D,'&2) AJ 9B/ 'DE3'(B) JCAJ %F *CHF -JF 'D9B/ EECF) 'DH,H/ HEECF) 'D*9JJF HJ,( %F *CHF EEDHC) DEF 'D*2E (*B/JEG' HB* *3DJEG' DDA'&2 HDH DE *CF AJ EDCG HB* 'D*9'B/ . HEF ,G) #.1I A'F 'DH'G( D' J6EF '3*-B'B 'DEHGH( %D' %0' *9E/ %.A'! 3(( 'D'3*-B'B #H C'F* 'DG() (9H6 (JFE' 3HA F,/ %F EB/E 'D,'&2) J6EF '3*-B'BG' DD:J1 H%D' DF JCHF D'D*2'EG (*B/JEG' #J E9FI . HEF #H,G 'D'.*D'A 'D#.1I #J6'K %F 'DEHGH( DG AJ 9B/ 'DG() JECF %F JCHF 5(J :J1 EEJ2 AJ -JF %F 'DE*3'(B AJ 9B/ 'DE3'(B) D' JECF %F JCHF 5(J :J1 EEJ2 #(/'K . HA6D'K 9F G0' A'F DDH'G( %F J1,9 ('DG() 9F/ *-BB 3(( EB(HD(JFE' D' JCHF DEF 'D*2E (*B/JE 'D,'&2) -B 'D9/HD (9/ 'D*9'B/ D' B(D 'DAH2 HD' (9/G. J(BI %F FBHD %F 'DG() D' **4'(G E9 9B/ 'DE3'(B) %D' 9F/E' *CHF 'D,'&2) AJ G0' 'D#.J1 EB/E) EF :J1 'DE*3'(BJF #J EF #,F(J 9F 'D3('B #E' %F C'F* 'D,'&2) EB/E) EF '-/GE' #H CDJGE' ( (H,H/ E-DD ) ADF JCHF GF'C +E) *4'(G (JF 'D9B/JF D'F*A'! 'D*(19 AJ *51A 'DE*3'(BJF HG0' H,G #.1 EF #H,G 'D'.*D'A. 'DE(-+ 'D+'FJ #-C'E 9B/ 'DE3'(B) E*I 'F9B/ 9B/ 'DE3'(B) 5-J-'K (#1C'FG H6H'(7G H41H7G #DBI 9DI 9'*B #71'AG ,ED) EF 'D%D*2'E'* CE' B/ JA*B/ 'D9B/ D#-/ G0G 'D6H'(7 H'D41H7 HAJ G0G 'D-'D) J5(- 9B/' ('7D' EF*,'K D#+'1 #.1I E.*DA) H('D*'DJ A'F 'D(-+ AJ #-C'E 9B/ 'DE3'(B) JB*6JF' 'D(-+ AJ #-C'E 5-) 'D9B/ EF ,G) HAJ #-C'E 5-) (7D'FG EF ,G) #.1I 9DJG 3HA FB3E G0' 'DE(-+ %DI E7D(JF F.55 #HDGE' D#-C'E 5-) 9B/ 'DE3'(B) HF.55 'D+'FJ D#-C'E (7D'F 9B/ 'DE3'(B) HC'D'*J: 'DE7D( 'D#HD #-C'E 5-) 9B/ 'DE3'(B) J1*( 9B/ 'DE3'(B) %0' 'F9B/ 5-J-'K E3*HAJ' D#1C'FG H6H'(7G H41H7G #-C'E'K **E+D ('D%D*2'E'* 'D*J JDBJG' 9DI 9'*B CD EF 71AJ 'DE3'(B) A6D'K 9F 'D%D*2'E'* 'D#.1I 'D*J *B9 9DI 9'*B EB/E 'D,'&2) %F C'F G0' 'D#.J1 EF 'D:J1 H#.1I 9DI 9'*B EF J/J1 'D3('B #D' HGH 'D-CE HJD'-8 %F 'D*2'E'* 'DE4*1CJF AJ 'DE3'(B) H'-/) (E9FI %F E' JB9 9DI 9'*B '-/ 'D#71'A GH 0'* E' JB9 9DI 'D71A 'D#.1. CE' #F 'D(-+ AJ #-C'E 5-) 9B/ 'DE3'(B) JB*6JF' 'DHBHA 9F/ 'D5H1 'D*41J9J) DDE3'(B'* 'D5-J-) H-CEG' HGJ 'D5H1 'D*J '9*(1*G' 'D*41J9'* 'DEB'1F) 5-J-) ,'&2) '3*+F'!K EF #-C'E 'DEB'E1) H'D1G'F 'D('7D) A#,'2*G' H1*(* 9DJG' #-C'EG'. 9DJG 3HA FB3E G0' 'DE7D( %DI +D'+) A1H9 F.55 'D#HD D'D*2'E'* 'DE*3'(BJF HF.55 'D+'FJ D'D*2'E'* 'D-CE HEB/E 'D,'&2) %0' C'F EF 'D:J1 HF.55 'D+'D+ DD5H1 'D*41J9J) DDE3'(B'* 'D5-J-) 'DA19 'D#HD 'D*2'E'* 'DE*3'(BJF (9/ /1'3*F' D*91JA 9B/ 'DE3'(B) HHBHAF' 9F/ .5'&5G H'D:16 EFG F3*7J9 #F FBHD #F 'D*2'E'* 9/J/) *B9 9DI 9'*B 'DE*3'(BJF *1,9 %DI 'D%1'/) 'DE4*1C) DD71AJF #H %DI E(/# -3F 'DFJ) H'F DE JF5 'D'*A'B 9DJG' 51'-) H**E+D ('D'*J: #HD' : 'D'D*2'E (E1'9') *9DJE'* H41H7 'DE3'(B) AEF 'D7(J9J #F 'DE3'(B) DF *,1J %D' HAB'K D71JB) E9JF) H'F AH2 #J E*3'(B AJG' J9*E/ 9DI 'D*2'E 'D71AJF (G0G 'D71JB) EE' JB*6J #F J(0D CD' 'DE*3'(BJF CD 'D,GH/ 'DEECF) DD*A'9D E9 'DE3'(B) DDH5HD %DI FG'J*G' HJ9*(1 G0' 'D'D*2'E EF 'D'D*2'E'* 'DG'E) 'D*J *B9 9DI 9'*B 'DE*3'(BJF H'DBHD ('9*('1G '-/ 'D*2'E'* 'DE*3'(BJF J9FJ %97'! 'D-B DEB/E 'D,'&2) %0' C'F EF 'D:J1 AJ 7D( A3. 'D9B/ %0' +(* D/JG 9/E #GDJ) '-/ 'DE*3'(BJF #H 9/E '3*9/'/G DDE3'(B) (5H1) -3F) AJ -JF *F*AJ 'D-CE) EF %97'! -B 'DA3. AJ -'D) E' %0' C'F* 'D,'&2) EB/E) EF '-/ 'DE*3'(BJF #H CD'GE' (((H,H/ E-DD)) -J+ #F EF +(* DG 9/E #GDJ) 'DE*3'(B 'D#.1 J3*7J9 #F J(0D ,G/' DJAH2 GH ('D,'&2) HD' JECF DG 'D'/9'! (9/E #GDJ) 'D71A 'D#.1 %0' C'F B/ A'2 G0' 'D#.J1 D'F '/9'$G G0' J$.0 9DI 'FG -,) DD*G1( EF *B/JE 'D,'&2). +'FJ' : CE' JD*2E 'DE*3'(BJF EF ,G) #.1I (9/E 'D:4 H'D*-'JD EF ',D 'DAH2 ('DE3'(B) E+'D 0DC *9'7J 'DEF47'* AJ 'DE3'(B'* 'D1J'6J) A%0' E' +(* :4 'DE*3'(B 'D0J A'2 A'F 'D:4 JA3/ CD 4J! HJ9*(1 AJ G0G 'D-'D) .'31' DD3('B HJ+(* AH2 'DE*3'(B 'D#.1 #H 'DE3'(B 'D0J JDJG ('DF*J,) HD9D AJ G0' 'D#E1 .5H5J) DG0' 'D9B/ 0DC #F 'D%.D'D ('D%D*2'E'* 'DF'4&) 9FG H'DEDB') 9DI 9'*B 'DE*3'(BJF J-BB F*J,) EA'/G' .3'1) 'D71A 'D0J '.D ('D*2'E'*G H+(H* AH2 'D71A 'D#.1 AJ -JF #F 'D%.D'D ('D%D*2'E'* 'D9B/J) HAB' DDBH'9/ 'D9'E) J1*( 'DE3$HDJ) 'D9B/J) H-CEG' 'D*9HJ6 H %D*2'E 'D71A 'DE.D ('D*2'E'*G (*9HJ6 'D71A 'D#.1. +'D+' : H#.J1'K JD*2E 'DE*3'(B (*B/JE 'D,'&2) %0' C'F 'D'*A'B B/ *E 9DI #F *B/E 'D,'&2) EF '-/ 'DE*3'(BJF #H CDJGE' 9DI 3(JD 'D*3'HJ #H 'D*A'H* (H,H/ E-DD HG0' 'D#.J1 D' JD*2E (4J! AJ -'D) .3'1*G. 'DA19 'D+'FJ 'D*2'E'* 'D-CE HEB/E 'D,'&2) *B*6J E98E 'DE3'(B'* H,H/ -CE J/J1 'DE3'(B) HJ41A 9DI E/I 'D*2'E 'DE*3'(BJF (*9DJE'*G' EF -J+ HB* 'D(/! HHB* 'D'F*G'! H71JB) 'DE3'(B) HE/I 5-) 'D%,'() 9F 'D#3&D) %0' C'F* 'DE3'(B) AC1J) H:J1 0DC EF 'D#EH1 'D*J *B9 9DI 9'*B 'D-CE H'D*J *DBJ 9DI 9'*BG 'D*2'E 9'E (#/'&G' (/B) H-J'/J) H9/E 'D*-J2 D#-/ 'D71AJF 9DI -3'( 'D#.1. CE' JB9 9DI 9'*B 'D-CE 'D*2'E (-3F %/'1) 'DE3'(B) H9/E 'D3E'- ('D%.D'D (G' DJ3 EF B(D 'DE*3'(BJF A-3( H%FE' EF 'DE*A1,JF 'DEH,H/JF %0' 5/1 EFGE E' J$+1 9DI -3F 3J1 'DE3'(B) H9DI #/'! 'DE*3'(BJF A%0' #1'/ '-/ 'DE*3'(BJF 'D*7HJD H'D*4':D (E' D' -',) %DJG #H #1'/ *6JJ9 'DHB* (E' GH .'1, 9F %7'1 'DE3'(B) A'F 9DI 'D-CE EF9G EF 0DC DE' DG EF 3D7) %/'1) 'DE3'(B) H*H,JG 'DE*3'(B D0' J4*17 AJG #F JCHF #EJF' H9'/D' (JF 'D71AJF D' JEJD %DI '-/ 'D#71'A 9DI -3'( 'D#.1 HJF(:J #F JCHF *H,JG 'DE*3'(B (E' J$/J %DI 'DEB5H/ EF /HF E('D:) #H 2J'/) #H *,1J- D'F C+1) 'DCD'E J$+1 AJ *1CJ2 'DE*3'(BJF HFA3J*GE. CE' JD*2E 'D-CE (EF9 'D*4:J( H'D0J JECF #F JCHF EF '-/ 'DE*3'(BJF C'F JE/- FA3G 9F/ *-BJB 'DF,'- H'D*B/E AJ ,HD) EF ,HD'* 'DE3'(B) #H J0E 5'-(G 9F/ 'D.7# #H J5/1 EFG CD'E J:J8 'DE*3'(B 'D#.1 HB/ '.*DA 'DABG'! 'DE3DEHF AJ -CE *4:J( 'DE*3'(BJF %DI BHDJF:- 'DBHD 'D#HD HGH BHD 'D4'A9J) H'D-F'(D) H'D0J JB6J (EF9 'DE*3'(BJF EF 0DC CDG D'F 'D:16 EFG 'D*4HJ4 9DI 'D71A 'D#.1. 'DBHD 'D+'FJ HGH DDE'DCJ) HJB6J (,H'2 'A*.'1 'DE*3'(BJF ('D'F*3'( %DI #( #H B(JD) #H *3EJ) DDFA3 CE' #,'2H' 'D5J'- 9F/ 'D3(B DE' AJG EF 'D*4,J9 H%1'-) 'DFA3 EF 'D*9( (417 %D' JCHF AJ 0DC A-4 #H #0J) DDE*3'(B 'D#.1 H'D1',- H'DDG '9DE BHD 'DE'DCJ) AJ ,H'2 'A*.'1 'DE*3'(B (-/H/ DE' H1/ 9F E,'G/ 'FG B'D 1#J* '(F 9E1 J4*/ (JF 'DG/AJF A%0' #5'( F5DG B'D: #F' (G' #F' (G'. #E' *4:J( 'DE*A1,JF #+F'! 'DE3'(B) (*4,J9 HE/- '-/ 'DE*3'(BJF H0E 'D#.1 H#0J*G ('DCD'E A0G( 'D4'A9J) H'D-F'(D) AJ 1H'J) %DI EF9 0DC D#FG J.D ('DF4'7 HJ$+1 AJ E,1I 'DE3'(B) H0G( 'D-F'(D) AJ 1H'J) #.1I %DI C1'G) 0DC DE' AJG EF C31 BD( '-/GE' H:J8G. HJ0G( 1#J EF 'DABG'! 'DE-/+JF %DI ,H'2 E/- 'DE5J( H*4,J9G %0' 8G1 EFG *AHB D'F AJG *-1J6 DG 9DI 2J'/) 'D,G/ DDAH2 ('DE3'(B) BJ'3'K 9DI ,H'2 E/- 'DE*3'(B DFA3G HD'F 'D#E1 D' J.DH EF H,H/ #F5'1 DCD E*3'(B A9F/ AH2G (,HD) D' JEDCHF %D' #F J4,9HFG HJ-+HFG 9DI 'DEH'5D) DDAH2 ('DE3'(B) HDCF J,H2 G0' 'D*4,J9 (417 %D' J*9/I 0DC %DI #0J) 'D71A 'D#.1 (,EJ9 #FH'9 'D%J0'! C'D'3*G2'! #H 'D3.1J) -*I D' *-5D 'D6:JF) H'D*F'29 (JF 'DE*A1,JF H'D0J J$/J :'D(' %DI 'DE.'5E). H'DH'B9 #F EH6H9 'D*2'E'* 'D-CE EF8E EF B(D 'DEF8E'* 'D1J'6J) H*-CEG BH'9/ 1J'6J) 9'/) H'F E' JGEF' EF 'D*2'E'*G G0G GJ E/I *#+J1 %.D'DG (G' 9DI 9B/ 'DE3'(B) EF 'DF'-J) 'DB'FHFJ) AE*I E' +(* (EH,( 'DBH'9/ 'D1J'6J) 9/E -J'/J) 'D-CE H*#+J1G 9DI F*J,) 'DE3'(B) AF1I 'FG JECF DDB'6J #F D' J-CE ('D,'&2) DD71A 'D0J A'2 AH2' :J1 E-B. #E' 'D*2'E'* EB/E 'D,'&2) 9F/E' JCHF 71A' +'D+' EF :J1 'DE*3'(BJF A'FG JD*2E (*B/JE 'D,'&2) 'D*J *E 'D'*A'B 9DJG' DD71A 'D0J A'2 HDJ3 AJ G0' 'D#E1 EF :EH6 A9DJG #F J3DE 'D,'&2) 9JFG' /HF FB5'F AJ 'DBJE) #H 'DFH9J) DD71A 'D0J A'2 #E' #F B/E ,'&2) EF FH9 #A6D ADJ3 AJ G0' 6J1 DDA'&2 . CE' JD*2E EB/E 'D,'&2) (6E'F '3*-B'BG' DD:J1 CD' #H ,2!' A%0' '3*-B* 'D,'&2) DD:J1 AF1I 'FG JECF DDA'&2 'D1,H9 9DI EB/EG' DDE7'D() ('D*9HJ6 HEF ('( #HDI JD*2E EB/E 'D,'&2) (9/E 'D*916 'D4.5J DDA'&2 ('F*A'9G ('D,'&2) H*EDCG' *EDC' G'/&'. HD9D 'D*3'$D 'D0J J71- FA3G GF' GH: E' '+1 EH* EB/E 'D,'&2) 9DI 9B/ 'DE3'(B) HDD%,'() 9F G0' 'D*3'$D FBHD #F EB/E 'D,'&2) %0' C'F '-/ 'DE*3'(BJF A'F EH*G (9/ 'D9B/ HB(D %,1'! 'DE3'(B) #H (9/G HB(D FG'J*G' J$/J %DI 'F*G'! 'D9B/ HDH C'F 'DE4*1CHF AJ 'D3('B #C+1 EF 4.5JF D#FG DH '4*1C AJ 'DE3'(B) DFG'J*G' DC'F EF 'DE-*ED #F JAH2 GH H*9H/ DG 'D,'&2) 'D*J 'D*2E (*B/JEG' H1(E' DE JD*2E (G' %D' D9DEG 'FG 'D#B/1 9DI 'DAH2 H'D:D() #E' #F C'F EH*G (9/ AH2 :J1G EF 'DE*3'(BJF A'F 'D*2'EG (*B/JE 'D,'&2) J(BI B'&E' H*$.0 'D,'&2) EF *1C*G . #E' #F C'F EB/E 'D,'&2) #,F(J #J EF :J1 'DE*3'(BJF A'F EH*G (9/ 'D9B/ 3H'! B(D %,1'! 'DE3'(B) #H (9/G' #E (9/ AH2 '-/ 'DE*3'(BJF AAJ CD 'D#-H'D D' J$+1 EH*G 9DI 9B/ 'DE3'(B) 'D0J J(BI 5-J-' H*$.0 'D,'&2) EF *1C*G . HEF ,G) #.1I J+'1 'D*3'$D 9F E/I -B EB/E 'D,'&2) AJ 'D9/HD 9F 'D*2'EG (*B/JEG' H 'D#E1 D' J.DH AJ G0G 'D-'D) #J6' EF #F JCHF EB/E 'D,'&2) '-/ 'DE*3'(BJF #H #F JCHF EF 'D:J1 A%0' C'F* 'D,'&2) EB/E) EF '-/ 'DE*3'(BJF AD' JECF DG0' 'D#.J1 'D9/HD 9F 'D*2'EG B(D %,1'! 'D3('B EF /HF E3$HDJ) %D' %0' *916 D3(( #,F(J JEF9G EF 'D'4*1'C AJ 'D3('B EF E16 #H %5'() #H EF9 3A1 DD-6H1 %DI EC'F %,1'! 'DE3'(B) E+D' HEF ('( #HDI D' JCHF DG -B 'D9/HD 9F 'D*2'EG (*B/JE 'D,'&2) #+F'! 'D3('B #H (9/ AH2 :J1G EF 'DE*3'(BJF . #E' %0' C'F EB/E 'D,'&2) EF :J1 'DE*3'(BJF ACE' 3(B H(JF' #F 9B/ 'DE3'(B) 9B/ 16'&J JF9B/ (E,1/ '1*('7 'D%J,'( ('DB(HD H'FG 9B/ D'2E D#71'AG HJ*1*( 9DI G0' 'D#E1 #F EB/E 'D,'&2) E*I 'D*2E (*B/JEG' ADJ3 DG (9/ 0DC 'D9/HD 9F 'D*2'EG G0' 3H'! B(D %,1'! 'D3('B #E (9/ FG'J*G HGF' B/ JBHD B'&D E' 'DE'F9 EF %97'! EB/E 'D,'&2) -B 'D9/HD 9FG' %0' C'F 'D9/HD 9F 'D'D*2'E (*B/JEG' B(D %,1'! 'D3('B ADJ3 AJ 9/HDG E' JD-B 611' ('DE*3'(BJF G0' 'DE'F9 'D0J F,/G J*E+D AJ 61H1) '3*B1'1 'DE9'ED'* H9/E 'D*D'9( (E4'91 'DF'3 (%:D'B 'D('( #E'E CD EF *3HD DG FA3G #F J,9D EF 'D#E1 EH6H9' DD3.1J) ('D#.1JF (*B/JE 'DH9H/ 'D.'/9) .'5) H'F 'D*2'EG C'F 9F %1'/) -1) HH'9J) . J(BI #.J1'K #F FBHD #F 'D,'&2) AJ 'DA*1) E' (JF 'F9B'/ 'D9B/ %DI -JF AH2 '-/ 'DE*3'(BJF *(BI 9DI EDCJ) EB/EG' 'D#E1 'D0J J,9D *51AG (G' .D'D G0G 'DA*1) 5-J-' ,'&2' A%0' C'F* 'D,'&2) EF 'DE+DJ'* ADJ3 AJ 'D#E1 E4CD) DH,H/ #E+'DG' AJ 'D#3H'B #E' #F C'F* EF 'DBJEJ'* #J 'D#4J'! 'DE-//) ('D0'* C#F *CHF A13' #5JD' E9JF'K ('D'3E #H DH-) AFJ) E4GH1) DAF'F E9JF A'F *51AG (G' JCHF 5-J-' #J6' %D' 'FG JBJE E3$HDJ*G *,'G 'DA'&2 'D0J JCHF DG 'D1,H9 9DI EF 'D*2E (*B/JE 'D,'&2) ('D*9HJ6 . 'DA19 'D+'D+ 'D5H1 'D*41J9J) DDE3'(B'* 'D5-J-) #A1/* 'D*41J9'* 'DEB'1F) F5H5'K 6EF*G' #-C'E'K .'5) AJE' '9*(1*G '3*+F'!K EF #-C'E 'DEB'E1) H'D1G'F H'9*(1* (EH,(G -'D'* .'5) EF 'DEB'E1) H'D1G'F ,'&2) HE41H9) H9F/ 'DHBHA 9F/ G0G 'D-'D'* F,/ #F EFG' E'D' JECF '9*('1G EB'E1) HD' 1G'F #5D'K (D GH EF ('( 'DE3'(B) 'D5-J-) 'D*J EJ2G' 'DABG'! 'DE3DEHF 9F 'DEB'E1) H'D1G'F CE' 3(B H(JF' HEFG' E' J9/ ('DA9D 5H1) EF 5H1 'DEB'E1) H'D1G'F %D' #F 'D*41J9'* 'DEB'1F) '3*+F*G' EF -CEG' H #,'2*G' D#3('( 3HA FBA 9F/G' 9F/ 916F' DG0G 'D%3*+F'!'* ('D*A5JD EF .D'D *B3JE G0' 'DA19 %DI 'DAB1'* 'D#*J): #HD'K: 1G'F 'DE*('1JF 4.5J'K AJ 'D#D9'( 'D1J'6J) F5* 'DE'/) 976 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 9DI 'FG ((1- J3*+FI EF #-C'E 'DE'/) 'D3'(B) 'D1G'F 'D0J J9B/G AJE' (JFGE 'DE*('1HF 4.5J'K AJ 'D#D9'( 'D1J'6J) HDCF DDE-CE) #F *.A6 EB/'1 G0' 'D1G'F %0' C'F E('D:'K AJG )) A(EH,( G0' 'DF5 '3*+FI 'DE419 EF #-C'E 'DEB'E1) H'D1G'F 'D('7D) (( 'D1G'F 'D0J J9B/G AJE' (JFGE 'DE*('1HF 4.5J'K AJ 'D#D9'( 'D1J'6J) )) H'D#D9'( 'D1J'6J) GJ 'D*J *BHE 9DI 'DEG'1) AJ 1J'6) 'D,3E HB/ #H1/* 'DAB1) 'D#HDI EF 'DE'/) 1966 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'DA1F3J #E+D) 9DI G0G 'D#D9'( -J+ F5* (( J3*+FI EF -CE 'DE'/) 'D3'(B) 'D#D9'( 'D.'5) ('3*9E'D 'D3D'- H('D,1J #H (E3'(B'* 'D.JD H('DE3'(B) ('D91('* H(D9( 'DC1) HJ9*(1 0DC EF 'D#D9'( 'D*J *BHE 9DI 'DEG'1) H1J'6) 'D,3E )) H(EH,( G0' 'DF5 J/.D AJ EAGHE 'D#D9'( 'D1J'6J) H*CHF 'DE3'(B) AJG' EB'(D ,'&2) E41H9) ,EJ9 'D9'( 'D,E('2 H'D#D9'( 'D3HJ/J) H'DC1) H'D*F3 H*F3 'D7'HD) H'D,1J H'DBA2 H3('B 'D.JD H'DE('12) ('D4J4 H 'D(DJ'1/ H 'D*,/JA H'D1E'J) HCD E3'(B) J9*E/ 'DAH2 AJG' 9DI 'DEG'1) 'D(/FJ) AJ -JF D' J/.D AJ EAGHE 'D#D9'( 'D1J'6J) H*CHF 'DE3'(B) (,'&2) :J1 E41H9) AJ CD E' D' J9*E/ 9DI 'DEG'1) 'D(/FJ) HDH '9*E/ 9DI 'DEG'1) 'DAC1J) 3H'! C'F DD-8 H'D5/A) F5J( AJ *-BJB 'DAH2 E+D 'D9'( 'DH1B H'D7'HD) H'D/HEJFH #E DE JCF E+D 'DE3'(B'* 'DAC1J) H'D+B'AJ). H('D1,H9 %DI EHBA 'DE419 'D91'BJ F,/ 'FG '4*17 DCJ JCHF 'D9B/ 5-J-'K #F JCHF B/ *E (JF 'DE*('1JF #FA3GE H'DF5 51J- AJ G0' 'DE9FI %0 F5* 'DE'/) 9769DI 'FG (( 'D1G'F 'D0J J9B/G AJE' (JFGE 'DE*('1HF 4.5J'K)) HJD'-8 %F CDE) 'D1G'F 'D*J '3*./EG' 'DE419 AJ G0G 'DAB1) '9*E/G' (E9F'G' 'D419J 'D0J J9FJ 'DE4'1C) 'DA9DJ) ('D3('B EF B(D 'DE*1'GFJF AJ -JF '9*E/ 'DE9FI 'DB'FHFJ DD1G'F AJ 'DE'/) 975 H'D0J D' JBHE AJG 'DE*1'GFHF (#J /H1 'J,'(J D*-BJB 'DH'B9) 'D*J J9DB 9DJG' 'D1G'F. AJ -JF %9*(1 'D#3*'0 'D3FGH1J E57D- 'D1G'F (%9*('1G -'D) '3*+F'&J) ,'&2) .7'K EF B(D 'DE419 0DC #F 'D1G'F EF H,G) F81G D' J3*./E %D' 9F/E' D' JBHE 'DE*1'GF (#J /H1 AJ *-BJB 5/B BHDG D0DC A%FG J9*(1 G0' 'D%3*+F'! EB'E1) E('-) (F5 'DB'FHF. HE9 %-*1'EF' D1#J 'D#3*'0 'D/C*H1 9(/ 'D1-EF 'D3FGH1J %D' #FF' D' F$J/G D#FF' 3(B H#F EJ2F' (JF 'DE3'(B) H'DEB'E1) HE6EHF 'D%3*+F'! 'D0J #H1/*G 'D*41J9'* 'DEB'1F) E'GH AJ -BJB*G %D' 5H1) EF 5H1 9B/ 'DE3'(B) 'D0J #,'2*G 'D41J9) 'D%3D'EJ) 'D:1'! H'D0J J.*DA 9F 'DEB'E1) 'D('7D) CE' 3(B H(JF'. H9DI 0DC D' JCHF 'D9B/ 5-J-'K (D JCHF 1G'F'K :J1 E41H9 %0' *1'GF #4.'5 EF :J1 'DE*3'(BJF #FA3GE 9DI AH2 'DE*3'(BJF #H 'DE*('1JF CE' #7DB 9DJGE 'DE419 AAJ 3('B 'D.JD E+D'K %0' *E 'D9B/ (JF 'DE*3'(BJF #FA3GE C'F 5-J-'K #E' %0' *1'GF :J1 'DE*3'(BJF 9DI EF JAH2 EF 'DE*3'(BJF A'F 'D9B/ JCHF 1G'F'K ('7D'K %D' %0' H,/ F5 JAJ/ (.D'A 0DC. HJD'-8 #F 'DE419 #,'2 G0G 'DE3'(B'* H'9*(1G' 5-J-) '3*+F'! EF #-C'E 'DEB'E1) H'D1G'F 'D('7D) D*4,J9 G0G 'D#D9'( H%J,'/ -'A2 EF 'DC3( DD%B('D 9DJG' D#F 'D#D9'( CE' *BHD 'DE0C1) 'D%J6'-J) DDE41H9 'D*EGJ/J DDB'FHF 'DE51J (( JCHF EF 4#FG' *BHJ) 'D,3E H'3*CE'D #3('( 'D5-) )). H%0' *E 'D9B/ (JF 'DE*3'(BJF 5-J-'K A'F EF .31 'DE3'(B) JD*2E (/A9 'D,'&2) 'DE*AB 9DJG' DEF C3( %D' #F 'DE419 0C1 AJ 'D9('1) 'D#.J1) EF 'DAB1) 'D#HDI EF 'DE'/) 976 E/FJ 'FG (( JECF DE-CE) #F *.A6 EB/'1 G0' 'D1G'F %0' C'F E('D:'K AJG )) A%0' '*AB 'DE*3'(B'F 9DI ,'&2) ('G6) 'DBJE) *2J/ AJ BJE*G' C+J1'K 9E' *B*6JG #GEJ) 'DE3'(B) (-/ 0'*G' #H ,'H2* -/H/ E' *A16G -'D) 'DE*3'(BJF #H E' *A16G +1H) CD EFGE' '9*(1 G0' E6'1() HC'F 'D,2'! #F *.A6 'DE-CE) BJE) 'D,'&2) %DI 'D-/ 'DEF'3( H*B6J ('F J/A9 'D.'31 BJE) 'BD EF 0DC DEF A'2 HG0G 'D3D7) 'D*B/J1J) #97*G' 'D*41J9'* 'DEB'1F) DE-'CEG' #J6'K. #E' 'DE419 'DA1F3J AB/ F5 AJ 'DAB1) 'D+'FJ) EF 'DE'/) 1966 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 9DI 'FG (( HE9 0DC J,H2 DDE-CE) #F *1A6 'D7D( %0' *(JF* #F 'DE(D: ('G6 )) A'DE419 'DA1F3J '9*(1 'DE3'(B) CDG' :J1 E41H9) HEF ('( 'DE6'1() AJ -'D) E' %0' C'F E(D: 'D,'&2) ('G6'K HB6I ((7D'F 'DE3'(B) #5D'K HEF +E #97I DDB'6J 'D-B AJ 1A6 7D( 'DA'&2 /HF #F JB6J DG -*I (E(D: E.A6. HGC0' A%F 'D%3*+F'! 'D0J #H1/*G 'D*41J9'* 'DEB'1F) HEFG' 'DE419 'D91'BJ 1:E #GEJ*G CHFG 'DF5 'DH-J/ 'D0J JF8E #-C'E 9B/ 'DE3'(B) %D' #F E' J$.0 9DI 'DF5 'FG '9*(1 G0G 'D5H1) EF 'DE3'(B'* -'D) %3*+F'&J) -J+ '9*(1G' 5-J-) %3*+F'!K 9F 'D#5D HGH 'DEB'E1) H'D1G'F 'D('7DJF H'D5-J- CE' 3(B HH6-F' #F 'DE3'(B) *.*DA 9F CD EF 'DEB'E1) H'D1G'F HD' JECF (#J -'D EF 'D#-H'D #F *CHF 5H1) E41H9) 9FGE' (D #F 'D9C3 GH 'D5-J- A'DE3'(B) 9F/E' *AB/ '-/ 6H'(7G' GJ 'D*J **-HD %DI EB'E1) ('7D). CE' J$.0 9DI 'DF5 EF ,G) #.1I #F 'DE419 DE J69 6H'(7 JECF (EH,(G' E91A) E*I *CHF G0G 'D#D9'( 'D1J'6J) 5-J-) HDE J-// ,G) *B/JE 'D,'&2) AE'0' DH '4*1C CD' 'DE*3'(BJF AJ BJE) 'D,'&2) AG0G 'D-'D) CE' 3(B H(JF' C'F* E-D ,/D 'DABG'! 'DE3DEJF AEFGE EF '9*(1G' :J1 E41H9) HEFGE EF #,'2G' (/HF 417 HEFGE EF #,'2G' (417 H,H/ 'DE-DD HGH 'D1#J 'D0J #J/F'G AJ -JF DE J(JF 'DE419 'D91'BJ EHBAG EFG' HDE J0C1 #J6'K -'D) E' %0' C'F* 'D,'&2) EB/E) EF #,F(J EF :J1 'DE*3'(BJF HGJ -'D) J9*(1G' 'DABG'! 'DE3DEHF 5-J-) H,'&2) #J6'K. HEF ,G) #.1I JD'-8 #F 'DABG'! 'DE3DEHF '.1,H' EF -CE 'DE3'(B'* 'D,'&2) 'DE3'(B'* 'D*J H%F C'F 'DAH2 AJG' J9*E/ 9DI 'DEG'1) 'D(/FJ) %D' #F 611G' J:D( 9DI FA9G' HEF #E+D*G' 'DJHE 'DED'CE) H'DE5'19) 'D-1) AJ -JF #F 'DF5 'D91'BJ DJ3 AJG E' JBJ/ G0' 'D%3*+F'! HJ.1, EFG 'DE3'(B'* 'D0J JCHF EF 4#FG' 'D%61'1 ('DE*3'(BJF HJCHF ('D*'DJ 611G' #C+1 EF FA9G'. H#.J1'K E' J$.0 9DI 'DF5 'FG B'51 9F '3*J9'( 'DE3'(B'* 'D*J J9*E/ 'DAH2 AJG' 9DI 'DEG'1) 'DAC1J) HDJ3 'D(/FJ) E+D 'DE3'(B'* 'DAC1J) H'D(/FJ). +'FJ'K: 'D9'( 'DF5J( 'DF5J( D9() J3'GE AJG' 9// C(J1 EF 'DF'3 CD J/A9 E(D:'K 5:J1'K '(*:'! 'DC3( AAJ G0G 'DD9() JH69 E(D: #H 9/) E('D: *-* 'D3-( AJCHF DCD E3'GE 1BE E9JF HJ3-( EF (JF G0G 'D#1B'E 9F 71JB A-5 'D-8 'D1BE #H 'D#1B'E 'DA'&2) HD9() 'DJ'F5J( 9DI G0' 'DH,G *9*(1 EB'E1) JF7(B 9DJG' *91JA 'DEB'E1) 'D0J #H1/G 'DABG'! 'DE3DEHF H*F7(B 9DJG' #1C'FG' CE' #FG' *9*(1 1G'F (EAGHEG 'DB'FHFJ D#F CD E3'GE AJG' J1'GF 9DI #F 1BEG GH 'DA'&2 A'F 5/B BHDG A'2 ('DF5J( H'F DE J5/B .31 'DE(D: 'D0J /A9G /HF #F JCHF DG /H1 'J,'(J AJ *-BJB 'DAH2 HA-5 'D-8 GH 'D0J J*-CE AJ *9JJF EF GH 'DA'&2 D0DC A'D#5D #F ,EJ9 'D9'( 'DF5J( D'(/ #F *CHF :J1 ,'&2) H:J1 E41H9) HJCHF -CEG' -CE 'DEB'E1) H'D1G'F 'D('7DJF H('D*'DJ J,H2 DCD E3'GE AJG' #F J3*1/ E' /A9G HJ3*1/ EF 'DA'&2 E' C3( %D' #F 'D*41J9'* 'DEB'1F) 9DI 'D9C3 EF 0DC '9*(1*G' ,'&2) AB/ F5* 'DAB1) 'D+'FJ) EF 'DE'/) 976 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 9DI 'FG (( 2-J3*+FI #J6'K E' 1.5 AJG EF #H1'B 'DF5J( )). HG0' GH 'D-'D AJ 'D*41J9'* 'DEB'1F) #J6'K -J+ *3*+FI 'D9'( 'DF5J( EF -CE 'D(7D'F 'DH'1/ 9DI 'DEB'E1) H'D1G'F. HAJ 0DC *0C1 'DE0C1) 'D%J6'-J) DDE41H9 'D*EGJ/J DDB'FHF 'DE/FJ 'DE51J (( *H.J'K D*-BJB (96 'D#:1'6 'D.J1J) 'D*J *BHE 9DI 'B*7'9 ,2! EF 'DC3( 'D0J */1G G0G 'D#D9'( )). G0' H%F #H1'B 'DF5J( #C+1 E' *CHF D-'EDG' AEF J*B/E ('DH1B) 0'* 'D1BE 'DA'&2 JCHF DG 'D-B AJ 'D,'&2) 'DEC3H() HDJ3 9DI -'ED 'DH1B) #F J+(* EDCJ*G %J'G' A%0' AB/* 'DH1B) ,'2 D5'-(G' #F J+(* EDCJ*G DG' ('D1:E EF AB/G' HAB'K DDBH'9/ 'D9'E) AJ 'D%+('* E9 ED'-8) #F 'D9(1) AJ 'DH1B) 'DA'&2) (BJE) 'D,'&2) 'DEC3H() D' (+EF 'DH1B) A%0' C'F* 'D,'&2) *2J/ AJ BJE*G' 9F 'D-/ 'DB'FHFJ 'D0J J*7D( 'D%+('* ('DC*'() DE J,2 'D%+('* %D' ('DC*'() #H (E' JBHE EB'EG' -*I DH C'F +EF 'DH1B) 'BD EF 'D-/ 'DB'FHFJ H'DA'&2 GH EF JEDC 'DH1B) HB* 'D3-( D' EF JEDCG' HB* /A9 'D,'&2) ADH C'F EF JEDC 'DH1B) 'DA'&2) HB* 'D3-( D' J9DE (AH2G H('9 'DH1B) (9/ 'D3-( %DI :J1G ,'2 DG #F J79F AJ 'D(J9 ('D:D7 HC'F GH 'D0J J3*-B 'D,'&2) D' 'DE4*1J. H'DB'FHF 'D0J JF8E 'D9'( 'DF5J( AJ 'D91'B GH B'FHF 'DJ'F5J('* H'D%C**'('* 1BE 116 D3F) 1969 'DE9/D -J+ 91A 'DJ'F5J( AJ 'DAB1) (1) EF 'DE'/) 'D#HDI EFG (#FG (( 'D9EDJ) 'D*J J3E- DD,EGH1 ('D%4*1'C AJG' D:16 'D-5HD 9DI FBH/ #H #J E'D #.1 ('D%B*1'9 #H 'D-8 H*4ED C0DC 'DE1'GF'* 'D*J *,1J ('D71JB) 'DE91HA) ('3E (( *H*' DJ2J*1 )) #J 71JB) ,E9 E('D: 'DE1'GF'* H*H2J9G' 9DI 'D1'(-JF )) AJ -JF 91A 'D%C**'( AJ 'DAB1) (2) EF 'DE'/) FA3G' (#FG (( ,E9 'DFBH/ H'D#EH'D EF 'D,EGH1 7H9'K H '.*J'1'K D*-BJB EFA9) EF 'DEF'A9 'D9'E) #H DEB5/ .J1J #H /JFJ #H +B'AJ #H 1J'6J (71JB 'D*(19 'DE('41 #H (%B'E) -AD'* #H 'D9'( #H E('1J'* #H #3H'B .J1J) #H *H2J9 4'1'* )). CE' EF9 G0' 'DB'FHF %B'E) J'F5J( (/HF %3*-5'D #0F EF 'D3D7) 'DE.*5) -J+ F5* 'DAB1) (1) EF 'DE'/) 'D+'FJ) 9DI 'FG ((D' J,H2 %B'E) J'F5J( #H E('41*G B(D %3*-5'D %0F (0DC EF 'D3D7) 'DE.*5) (F'!K 9DI *H5J) D,F) 'DJ'F5J('* )) HEF G0' J*6- #F 'DE419 'D91'BJ #,'2 'DJ'F5J( (5H1) 9'E) /HF #F J-51G ('D#:1'6 'D.J1J) J$J/ 0DC E' F5* 9DJG 'DAB1) 'D+'D+) EF 'DE'/) 'D+'FJ) 941) EF 'DB'FHF H'D*J ,'! AJG' (( 3-DH2J1 'DE'DJ) #F J9AJ ,H'&2 'DJ'F5J( 'D0J JB'E D#:1'6 .J1J) #H H7FJ) #H BHEJ) EF -5) 'D.2JF) 'D('D:) (( 10% )) 941) EF 'DE'&) EF E(D: 'D,'&2) CD'K #H ,2!K )) HG0' J9FJ (EAGHE 'DE.'DA) #F ,H'&2 'DJ'F5J( JECF #F *CHF D#:1'6 #.1I :J1 .J1J) HD' JCHF DDH2J1 5D'-J) %9A'&G EF G0G 'DF3() 'DE.55) D-3'( .2JF) 'D/HD). H'D-'D 0'*G AJ 'D*41J9JF 'D3H1J H'DD(F'FJ -J+ 1.5 'DE419'F 'D3H1J H'DD(F'FJ ('DJ'F5J( #J'K C'F FH9G .J1J' C'F #E :J1 0DC AJ -JF JD'-8 #F 'DE419 'DE51J AJ B'FHF 'DJ'F5J( 1BE 10 D3F) 1905 1.5 ('DJ'F5J( AB7 %0' C'F D#:1'6 .J1J) H(*1.J5 %/'1J EF 'D-CHE). H#J'K C'F 'D#E1 3H'! C'F 'DJ'F5J( D#:1'6 .J1J) CE' AJ 'D*41J9 'DE51J #H D#:1'6 #.1I A6D'K 9F 'D:16 'D.J1J CE' AJ 'D*41J9 'D91'BJ H'D3H1J H'DD(F'FJ AAJ CD*' 'D-'D*JF J9*E/ 'DAH2 AJG 9DI E,1/ 'D-8 H'D5/A) D' 9DI 'DEG'1) 'D(/FJ) #H 'DAC1J) DDE*3'(BJF H('D*'DJ D' JECF %9*('1G E3'(B) E41H9) HF9*B/ #FG D' *H,/ -CE) *B*6J '3*+F'!G EF -CE 'DEB'E1) H'D1G'F 'D('7DJF A-*I DH C'F 'D:16 EFG .J1J'K A'F 'D:'J) D' *(11 'DH3JD) CE' #FG' *F'B6 E' F5 9DJG 'D/3*H1 'D91'BJ 'D0J '9*(1 'D41J9) 'D%3D'EJ) E5/1 EF E5'/1 'D*41J9 9DJG F/9H 'DE419 'D91'BJ %DI %D:'! B'FHF 'DJ'F5J('* H'D%C**'('* 1BE 116 D3F) 1969 H*9/JD'*G C'A) H%D:'! 'DAB1) 'D+'FJ) EF 'DE'/) 976 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ . +'D+'K : 'DE1'GF) 9DI 3('B 'D.JD J9*(1 3('B 'D.JD EF 'D#D9'( 'D1J'6J) 'D*J *BHE 9DI 'DEG'1) 'D(/FJ) HEF +E *5- 'DE3'(B'* AJG' %0' C'F 'D*9'B/ (JF 'DE*3'(BJF #H 'DE*('1JF #FA3GE. #E' %0' C'F 'D*9'B/ EF :J1 'DE*('1JF AGF' FCHF #E'E 1G'F -CEG 'D(7D'F H(EH,(G J,H2 DEF /A9 'D1G'F #F J3*1/ E' /A9 H J,H2 C0DC '3*1/'/ 'D,'&2) EF 'DA'&2. HE9 0DC A'F 'DE419 'D91'BJ AJ B'FHF 'DJ'F5J('* H'D%C**'('* 1BE 116 D3F) 1969 'DE9/D B6I AJ 'DE'/) 'D1'(9) 941) EFG (*#3J3 F'/M ('3E F'/J 'DA1H3J) 'D91'BJ H,9D EF EG'EG 'D#41'A 9DI 'DE1'GF'* .CE' B6I AJ 'DAB1) (2) EF 'DE'/) 'D.'E3) 941) EFG 9DI #F *B3E E('D: E1'GF'* 3('B 'D.JD CE' JDJ: (( 6% %DI H2'1) 'DE'DJ) 4% %DI #E'F) (:/'/ 10% %DI F'/J 'DA1H3J) H*51A 9DI 'D,H'&2 DD.JHD 'DA'&2) HD3/ FAB'* 'DF'/J HE' *(BI J51A 9DI 'DE4'1J9 'D.J1J) H80% DDE*1'GFJF )). HGF' J+'1 'D*3'$D 9F #J 'D-CEJF GH 'DH',( 'D*7(JB GD GH -CE 'DB'FHF 'DE/FJ 'D0J J9*(1 'DE1'GF'* EF :J1 'DE*3'(BJF ('7D) HD' J,J2 'DE7'D() ('D,'&2) HJ97J DEF /A9 'D-B AJ '3*1/'/ E' /A9G #E' 'D-CE 'D0J #H1/G B'FHF 'DJ'F5J('* H'D%C**'( ('9*('1G B'FHF .'5 H'D0J J9*(1 'DE1'GF) 9DI 3('B 'D.JD E41H9) HD' J,H2 DDE*1'GFJF #F J3*1/H' E' /A9HG EF 1G'F HDEF A'2 AJ 'DE1'GF) -B 'DE7'D() (E' A'2 EF E('D: 1G'F ('D*#CJ/ #F 'DB'9/) 'DB'FHFJ) *B6J ('F 'D.'5 JBJ/ 'D9'E H-J+ #F B'FHF 'DJ'F5J('* H'D%C**'('* F5 .'5 A%FG ('D*'DJ JBJ/ F5 'DB'FHF 'DE/FJ 'D9'E HJCHF GH 'DH',( 'D*7(JB %D' #F G0' 'DB'FHF 'D.'5 E.'DA D#-C'E 'D41J9) 'D%3D'EJ) 'D:1'! H('D*'DJ JCHF E*F'B6' E9 #-C'E 'D/3*H1 'D91'BJ 'D0J J9*(1 'D41J9) 'D%3D'EJ) '-/ E5'/1 'D*41J9 A'D#HDI *7(JB -CE 'DE'/) 975 EF 'DB'FHF 'DE/FJ H'9*('1 G0G 'DE1'GF'* ('7D) HJD'-8 #F 'D#3*'0 'D3FGH1J HGH (5// (-+ G0G 'DE3#D) AJ 'D*41J9 'DE51J 'D0J J+'1 AJG 'D*3'$D FA3G ('DF81 DD*9'16 'D-'5D (JF EHBA 'DB'FHF 'DE/FJ 'D0J J9*(1 'DE1'GF'* EF :J1 'DE*3'(BJF ('7D) H(JF EHBA B'FHF 'DJ'F5J( 'DE51J 'D0J #,'2 'DE1'GF'* 9DI 3('B 'D.JD H'D1E'J) 0G( %DI 'DBHD (( HF1I #F 'DE1'GF'* 9DI 3('B 'D.JD -*I DH C'F GF'C *1.J5 %/'1J *(BI :J1 E41H9) EF 'DF'-J) 'DE/FJ) EE' J*1*( 9DJG #F 'DE1'GF EF :J1 'DE*('1JF AJ 3('B 'D.JD D' J,(1 9DI /A9 'D.3'1) H'F /A9G' J3*1/G' H'F 'DA'&2 AJ 'DE1'GF) EF :J1 'DE*('1JF D' J3*7J9 'DE7'D() (E' C3( HG0' J,9D H69 'D3('B 'DE1.5 AJG H69'K :J1 E3*B1)) 'DE7D( 'D+'FJ #-C'E (7D'F 9B/ 'DE3'(B) #F 'DE3'(B) *-*', %DI ,ED) 6H'(7 DCJ *CHF 5-J-) ,'&2) AJ,( #F D' JCHF AJG' 611 9DI '-/ 'DE*3'(BJF #HD' H'F D' JCHF 'DAH2 AJG' E9*E/' 9DI E,1/ 'D-8 H'D5/A) +'FJ' H'F *CHF ,G) *B/JE 'D,'&2) E41H9) +'D+' H9DI 'DB'6J #F J*#C/ EF '3*JA'! 9B/ 'DE3'(B) DG0G 'D6H'(7 A%0' +(* DG 9/E E41H9J) 'D9ED E-D 'DE3'(B) (#F C'F EF 'D#9E'D 'D.71) 'D*J EF 4#FG' %D-'B 'D611 (#-/ 'DE*3'(BJF #H CDJGE' A9DJG #F JB6J ((7D'F 'D9B/ CE' #F 9DJG #F JB6J ('D(7D'F %0' E' +(* DG #F 'DAH2 AJ 'DE3'(B) D' J9*E/ 9DI 'DEG'1) 'D(/FJ) #H 'DAC1J) DDE*3'(BJF H%FE' 9DI E,1/ 'D-8 H'D5/A) #H %0' +(* DG 9/E E41H9J) ,G) *B/JE 'D,'&2) ('F C'F 'D'*A'B B/ 'F9B/ 9DI #F *B/E 'D,'&2) EF 'D.'31 EF 'D71AJF #H C'F 'DE*3'(BJF B/ '4*1C' AJ BJE*G' 3H'! ('D*3'HJ #H ('D*A'H* HDE J/.D' (JFGE' E-D' D'F 'D9B/ AJ CD*' 'D-'D*JF DE JCF 3HI EB'E1) -CEG' 'D(7D'F #J6'K . DG0' A'F G0' 'D*B'1( 'DC(J1 (JF #-C'E 'DE3'(B) H#-C'E 'DEB'E1) J/A9F' %DI 'DHBHA 9F/ #-C'E G0G 'D#.J1) 'D*J *F7(B AJ #-H'D (7D'F 9B/ 'DE3'(B) 9EHE'. H9DI G0' 'D#3'3 A'F ,ED) EF 'DF*'&, **1*( 9DI (7D'F 9B/ 'DE3'(B) 3HA FBA 9F/ *A5JD'*G' EF .D'D *B3JE G0' 'DE7D( %DI 'DA1H9 'D#*J) :- 'DA19 'D#HD 'D(7D'F '*AB* 'D*41J9'* 'DEB'1F) 9DI (7D'F 9B/ 'DEB'E1) DE.'DA*G DDF8'E 'D9'E H'D#/'( AGH E.'DA DDF8'E 'D9'E D'F 'D+1H'* 'D*J J*/'HDG' 'DEB'E1HF HC+J1' E' JF,E 9F */'HDG' .1'( 'D(JH* 'D9'E1) H'D95A (#31 #EF) *DBI AJ 'D-6J6 EF HG/) 'DAB1 DJ3* ('D+1H'* 'D*J JBHE */'HDG' 9DI 'D9ED H'D%F*', A'DEB'E1 D' J9ED HD' JF*, (D J.*7A E'D' DE J(0D ,G/' E41H9' AJ C3(G HDH #F E,*E9' 'F51A 'DF'3 AJG %DI 'DEB'E1) /HF :J1G' EF 'D#9E'D DE' 2'/* +1H) G0' 'DE,*E9 4J&' HD'B*51 'D#E1 9DI #F *F*BD 'D+1H) /HF #F *2J/ EF J/ %DI J/ D' DA6D 'D9ED AJEF C3( (D DE,1/ 'D-8 H'DE5'/A) H'DEB'E1 JF51A 9F 'D9ED 'DEF*, H**#5D AJ FA3G C'DE1'(J :1J2) 'D,49 H%0' C'F 'DE1'(J J9*E/ 9DI '3*:D'D -',) 'DF'3 A'F 'DEB'E1 J9*E/ 9DI -3F 7'D9G HEH'*') 'D-8 DG +E #F 'DEB'E1) E.'DA) DD#/'( D'F 'DEB'E1 JBHI AJ FA3G 'D%+1'! D' 9F 71JB 'D9ED H'DC/ (D 9F 71JB 'DE5'/A). HJ*1*( 9DI (7D'F 9B/ 'DEB'E1) ,2'$G 'DE/FJ HGH %D' JF*, 'D9B/ #+1'K HG0' EF F'-J*JF 'D#HDI #F EF .31 AJ EB'E1) D' JD*2E (4J! AD' J,(1 9DI 'DHA'! DEF A'2 H%0' 1A9 G0' 'D#.J1 9DJG /9HI J7'D(G AJG' ('DHA'! C'F DG #F J/A9 G0G 'D/9HI ((7D'F 'D9B/ HG0' E' J3EI (/A9 'DEB'E1) H'DF'-J) 'D+'FJ) GJ #F EF .31 DH 'FG /A9 .3'1*G 7H9' 9F (JF) H'.*J'1 C'F DG E9 0DC #F J3*1/ E' /A9 %0 #F 'D9B/ ('7D D' JD2EG (4J! AJCHF B/ /A9 E' GH :J1 E3*-B AJ 0E*G AJ3*1/G (/9HI '3*1/'/ E' /A9 (:J1 -B CE' #F 'DE419 DE JB*51 9DI 'D,2'! 'DE/FJ (D ,'H2G %DI 'D9BH() 'D,F'&J) -J+ .55 'DE419 A5D .'5 (D9( 'DBE'1 GH 'DA5D 'D3'(9 EF 'D('( 'D+'EF EF B'FHF 'D9BH('* 'D91'BJ 1BE 111 D3F) 1969 'DE9/D AF5* 'DE'/) 389 EFG 9DI 'FG ((1- J9'B( ('D-(3 E/) D' *2J/ 9DI 3F) H(:1'E) D' *2J/ 9DI 100 /JF'1 #H (%-/I G'*JF 'D9BH(*JF CD EF A*- #H #/'1 E-D' D#D9'( 'DBE'1 H'9/G D/.HD 'DF'3 HC0DC CD EF F8E #D9'(' EF G0' 'DB(JD AJ E-D 9'E #H E-D EA*H- DD,EGH1 #H AJ E-D #H EF2D '9/ DG0' 'D:16 2- HJ9'B( ('D9BH() 0'*G' 5J'1A) 'DE-D 3- HJ9'B( ('D-(3 E/) D' *2J/ 9DI 4G1 #H (:1'E) D' *2J/ 9DI 50 /JF'1 EF H,/ JD9( 'DBE'1 AJ 'DE-D'* 'DE0CH1) AJ 'DAB1) (1) 4- *6(7 'DFBH/ H'D#/H'* 'D*J '3*9ED* AJ 'DD9( HJ-CE (E5'/1*G' 5- HDDE-CE) #F *-CE #J6'K (%:D'B 'DE-D DE/) D' *2J/ 9DI 3F))). HJD'-8 #F 'DEB'E1 C+J1' E' B/ JB*16 -*I J*ECF EF 'DEB'E1) HDE' C'F* 'DEB'E1) E.'DA) DDF8'E 'D9'E H'D#/'( A'F 'DB16 AJ G0G 'D-'D) JCHF 3((G :J1 E41H9 HEF +E JCHF ('7D' GH #J6'K HD' JCHF 'DEB16 ED*2E' (%97'! 'DEB'E1 E(D: 'DB16 H%0' C'F B/ #97'G %J'G ,'2 DG #F J3*1/G EFG AJ 'D-'D /HF E1'9') D#,D 'DB16 HJ3*1/G D' (EH,( 9B/ 'DB16 D'F G0' 'D9B/ ('7D HDCF (EH,( B'9/) '3*1/'/ E' /A9 /HF -B HDCF J,( D(7D'F 'DB16 #F JCHF 'DEB16 9'DE' 9DI 'D#BD (3(( 'DB16 HGH *ECJF 'DEB*16 EF 'DEB'E1) A%0' DE JCF 9'DE' (0DC C'F 'DB16 5-J-' %0 #F 'D3(( :J1 'DE41H9 D' J(7D 'D9B/ %D' %0' C'F E9DHE' #H JF(:J #F JCHF E9DHE' EF CD' 'DE*9'B/JF #E' %0' C'F 'DEB16 9'DE' (3(( 'DB16 H'F 'DEB*16 %FE' 'B*16 DJ*ECF EF 'DEB'E1) A'F 'DB16 JCHF ('7D' D9/E E41H9J) 'D3((. HDJ3 EF 'D61H1J D(7D'F 'DB16 '4*1'7 #F JCHF 'DEB16 B/ B5/ #F JECF 'DEB*16 EF 'DEB'E1) HEF ('( #HDI D' J4*17 D(7D'F 'DB16 #F JCHF 'DEB16 GH 'D0J JB'E1 E9 'DEB*16 HB/ '*AB' 9DI 'DB16 -*I JECF 'DEB16 'DEB*16 EF 'DE6J AJ 'DEB'E1) E9G HDCF %0' C'F 'DB16 *'DJ' DDEB'E1) HB5/ 'DEB*16 EF 'D'B*1'6 #F J3// .3'1*G AJ0G( 'D#3*'0 'D3FGH1J %DI #F 9B/ 'DB16 AJ G0G 'D-'D) JCHF 5-J-' E(11' 0DC ('DBHD 'FG (( J,H2 DDEB'E1 %0' /A9 'D.3'1) #F J3*1/ E' /A9 HDCF DJ3 G0' E9F'G AJE' F1I #F /A9 'D.3'1) #E1 :J1 E41H9 (D E9F'G #F G0' 'D/A9 JCHF :J1 B'&E 9DI -B ED2E HEF +E ,'2 'D'3*1/'/ DG0' F1I 'FG %0' ,'2 'DBHD #F 'D'B*1'6 DDEB'E1) ('7D D'F 3(( 'D'B*1'6 GH 'DEB'E1) HGJ #E1 :J1 E41H9 A'F 'DBHD ('F 'D'B*1'6 D3/'/ 'D.3'1) AJ 'DEB'E1) ('7D D' J3*F/ %DI #3'3 ADJ3 3/'/ G0G 'D.3'1) #E1'K :J1 E41H9 CE' 3(B 'DBHD H'DEB*16 %0' 3// (E(D: 'DB16 .3'1*G +E #1'/ '3*1/'/ E' /A9G C'F DG 0DC HG0' AJ 'D9D'B) AJE' (JF 'DEB*16 HEF C3( 'DEB'E1) .HD' 4'F D0DC AJ 'D9D'B) AJE' (JF 'DEB*16 H'DEB16 AG0G 'D9D'B) J-CEG' 9B/ 'DB16 HG0' 'D9B/ DE J4(G (7D'F AJF9B/ 5-J-' )) H1#J 'D#3*'0 'D3FGH1J -HD G0G 'DE3'D) ,/J1 ('D*#JJ/ ('D*#CJ/ AA6D' 9F '3*F'/G 9DI #3'3 B'FHFJ 3DJE A'F 'DBHD (.D'AG 3HA J,9D 'DE*3'(B 'DEB'E1 AJ EHBA D' J-3/ 9DJG A(/D' EF #F JCHF #E'EG 4.5 H'-/ GH 'DEB'E1 'D0J C3( H'D0J J7'D(G (BJE) .3'1*G AJ 'DEB'E1) 3HA JF8E %DJG 4.5 #.1 GH 'DEB16 'D0J J7'D(G (E(D: 'DB16 /HF 'F*8'1 -DHD 'D#,D D#FG 3HA J3B7 9F/ 'DBHD ((7D'F 'DB16 . HGC0' A'F 'D#-C'E 'D3'(B) 3*CHF E-D' DD*7(JB AJ 'D#-H'D 'D*J *AB/ 'DE3'(B) AJG' (96 6H'(7G' D*CHF AJ -BJB*G' EB'E1) ('7D) H*CHF E-D' DD*7(JB #J6'K AJ CD -'D) JCHF AJG' 9B/ 'DE3'(B) ('7D' D9/E 5-) #1C'FG ('F C'F 'D16' 5'/1' EF :J1 #GDG E+D' #H C'F 'D9ED E-D 'DE3'(B) :J1 E41H9 D.7H1*G HDE' B/ J3((G EF 611 (#-/ 'DE*3'(BJF #H CD'GE' H.7H1) 'D9ED E-D 'DE3'(B) *3*H,( 'D(7D'F -*I DH C'F 'D9ED B/ *E ('DA9D 3H'! 'D-B 611 ('DE*3'(BJF #E DE JD-B DE' AJ 0DC EF 1/9 DD:J1 9DI 9/E *91J6 #FA3GE %DI 'D*GDC). 'DA19 'D+'FJ 9/E 'D%,('1 9DI 'D/A9 DE' C'F 9B/ 'DEB'E1) ('7D' A'F EF .31 D' JD*2E ('D.3'1) HD' J,(1 9DI /A9G' %0 #F 'D9B/ 'D('7D D' JHD/ 'D*2'E' HD' J*1*( 9DJG '+1 HJ3*7J9 EF .31 #F J1A9 /9HI ((7D'F 'D9B/ HDCF 'D:'D( GH #F J*1(5 -*I J1A9 9DJG EF C3( 'DEB'E1) /9HI J7'D(G AJG' ('DHA'! H9F/ 0DC J/A9 G0G 'D/9HI (E' J3EI (/A9 'DEB'E1) HJ*E3C AJ G0' 'D/A9 ('F 'D/JF /JF EB'E1) HEF +E D' JD*2E (/A9G D(7D'F 'D9B/. HDE' C'F /A9 'DEB'E1) J9*(1 EF 'DF8'E 'D9'E A'FG JECF 'D*E3C (G AJ #J) -'D) C'F* 9DJG' 'D/9HI HJECF 'D*E3C (G D#HD E1) #E'E E-CE) 'D'3*&F'A H#E'E E-CE) 'D*EJJ2 HJ,H2 #F *B6J (G 'DE-CE) EF *DB'! FA3G' E*I +(* DG' #F 'D9B/ AJ -BJB*G E' GH %D' EB'E1). HJ,H2 #F J*E3C ('D(7D'F H(/A9 'DEB'E1) CD EF DG E5D-) AJ 0DC AJ,H2 G0' DD71A 'D0J .31 HD.DAG 'D9'E EF H'1+ HEH5I DG (,2! 4'&9 EF 'D*1C) HD.DAG 'D.'5 %0' C'F* 'D.3'1) H'1/) 9DI 9JF 'F*BD* EDCJ*G' %DI G0' 'D.DA 'D.'5. HJ,H2 0DC #J6'K D/'&F 'D.'31 D' (EH,( 'D/9HI :J1 'DE('41) AB7 (D (71JB E('41 #J6'K -*I JB11 (7D'F 'D9B/ AD' J2'-EG EF C3( AJ 'D*FAJ0 9DI #EH'D 'DE/JF. HDE' C'F (7D'F 'DEB'E1) EF 'DF8'E 'D9'E AD' J,H2 'DF2HD 9FG HD' 'D'*A'B 9DI E' J.'DAG C0DC D' JD-B 'D9B/ 'D%,'2) HJ*1*( 9DI 0DC #F EF .31 D' J,(1 9DI /A9 'D.3'1) -*I DH #,'2 'D9B/ D'F 'D%,'2) D' *D-B 'D9B/ 'D('7D . DG0' A'F %B1'1 EF .31 ('F AJ 0E*G /JF' F'4&' 9F G0' 'D9B/ #H *9G/G (/A9 G0' 'D/JF HDH C*'() D' J*1*( 9DJG #J '+1 AD' J$.0 (%B1'1G HD' JD*2E ('DHA'! (*9G/G -*I DH 5/1 'D%B1'1 #H 'D*9G/ (9/ 'FB6'! E/) 7HJD) 9DI 'DEB'E1). HJCHF ('7D' #J6'K *-1J1 'D.'31 AJ 'DD9( CE(J'D) #H 4JC' ('DE(D: 'D0J .31G D5'D- EF C3( A%0' -11 CE(J'D) #H 4JC ,'2 DG #F J/A9 'D1,H9 9DJG (G0G 'D#H1'B (/A9 'DEB'E1) AD' J,(1 9DI 'DHA'! (D ,'2 DG #J6'KN #F J3*1/ G0G 'D#H1'B (/9HI 'D(7D'F HDCF %0' 8G1* G0G 'D#H1'B D4.5 -3F 'DFJ) DE *,2 EH',G*G (/A9 'DEB'E1) 7(B' DDBH'9/ 'DEB11) AJ *8GJ1 'D#H1'B 'D*,'1J). A%0' ',(1 EF .31 9DI 'D/A9 D-'ED 'DH1B) -3F 'DFJ) C'F DG #F J1,9 (E' /A9G 9DI EF C3( (D #F DG #F J/.D G0' 'D#.J1 6'EF' AJ 'D/9HI 'DE1AH9) 9DJG EF -'ED 'DH1B) -3F 'DFJ). H%0' -11 5C' D5'D- EF C3( C'F G0' 'D4JC ('7D' 3H'! '9*(1F' 'DC'3( DE J3*HA E' C3( %D' (B(6 'D4JC #H '3*HA'G (E,1/ *-1J1 'D4JC D5'D-G HB(D 'DB(6 AAJ 'D-'D) 'D#HDI D' J,H2 DDC'3( HDE' J3*HA E' C3( #F J,(1 'D.'31 9DI 'DHA'! HJ,H2 /A9 E7'D(*G (/A9 'DEB'E1) HAJ 'D-'D) 'D+'FJ) %0' '9*(1 'DC'3( B/ '3*HAI E' C3(G DE J,2 DG #F J3*(BJ E' '3*HA'G HDD.'31 #F J3*1/G E9 ED'-8) #F 'D#E1 J.*DA AJ A1F3' %0 #F 'DB'FHF 'DA1F3J D' J,J2 DD.'31 #F J3*1/ E' HA'G HEF +E D' *,H2 EH',G) 'D.'31 (/A9 'DEB'E1) AB/ '3*HAI E' C3(G (E,1/ *-1J1 'D4JC D5'D-G AD' J1/ E' '3*HA'G. HEF ,G) #.1I D' J,H2 %/E', /JF 'DEB'E1) AJ -3'( ,'1 H'D%/E', AJ -3'( ,'1 J*E (%-/I 71JB*JF #E' ('F J/1, 'DC'3( E' C3( AJ 'D-3'( 'D,'1J /JF' 9DI 'D.'31 H#E' #F J/1, 'D.'31 E' .31 AJ 'D-3'( 'D,'1J -B' DDC'3( HCD*' 'D71JB*JF D' *,H2 AAJ 'D71JB) 'D#HDI %0' #/1, 'DC'3( E' C3( AJ 'D-3'( 'D,'1J /JF' 9DI 'D.'31 JCHF (0DC B/ ',(1G 9DI 'DHA'! (/JF 'DEB'E1) HG0' D' J,H2 HAJ 'D71JB) 'D+'FJ) %0' #/1, 'D.'31 E' .31 AJ 'D-3'( 'D,'1J -B' DDC'3( JECF 'DBHD #J6'K ('F E,1/ %/E', 'D.3'1) AJ 'D-3'( 'D,'1J D' J9*(1 HA'! DG' AJ,H2 DD.'31 #F J1,9 AJE' A9D H%0' 1,9 DE J,(1 9DI 'DHA'! HAJ G0' 'D5// J0G( 'D#3*'0 'D3FGH1J %DI 'DBHD (#FG (( HE*I DH 3DEF' ,/D' #F %/1', 'D.3'1) AJ 'D-3'( 'D,'1J J9*(1 HA'! A'F 'D.'31 J3*7J9 #F J3*1/ E' HA'G HEF +E J,H2 DG #F J9/D 9E' #/1, EF 'D.3'1) AJ 'D-3'( 'D,'1J )). CE' HJD'-8 'FG %0' -HD 'DC'3( /JF 'DEB'E1) DD:J1 -H'D) -B C'F* 'D-H'D) ('7D) H#ECF DDE-'D 9DJG #J 'D.'31 #F J/A9 E7'D() 'DE-'D DG (/A9 'DEB'E1) -*I DH C'F B/ B(D 'D-H'D) 0DC #F B(HDG DD-H'D) D' J9*(1 %,'2) DD(7D'F %0 'D(7D'F D' *D-BG 'D%,'2) . HB/ #,'2 'DE419 DDE-'D 9DJG #F J*E3C B(D 'DE-'D DG ('D/AH9 'D*J C'F DG #F J*E3C (G' B(D 'DE-JD HB/ C'F DG #F J*E3C B(D 'DE-JD (/A9 'DEB'E1) AJ3*7J9 #0F #F J*E3C (G0' 'D/A9 B(D 'DE-'D DG -*I DH C'F G0' 'D#.J1 -3F 'DFJ) D' J9DE #F 'D-B 'D0J -HD DG E5/1G 'DEB'E1). #E' %0' -HD 'D.'31 /JF 'DEB'E1) 9DI 'D:J1 -H'D) /JF ADDE-'D 9DJG #J6'K #F J*E3C B(D 'DC'3( ('D/AH9 'D*J C'F DD.'31 #F J*E3C (G' HB/ C'F DD.'31 #F J*E3C (/A9 'DEB'E1) AJ,H2 C0DC DDE-'D 9DJG #F J*E3C (G0' 'D/A9. HDE' C'F 9B/ 'DEB'E1) ('7D A'F *,/J/G JCHF :J1 EECF J3*HJ AJ 0DC #F JCHF 'D*,/J/ (*:JJ1 'DE-D #H (*:JJ1 'DE5/1 #H (*:JJ1 'D/'&F #H (*:JJ1 'DE/JF: A%0' C'F 'D*,/J/ (*:JJ1 'DE-D CE' %0' .31 'DEB'E1 E(D:' C(J1' EF 'DFBH/ A,// 'D/JF ('F 'D*2E (FBD EDCJ) EF2D #H 4J! #.1 :J1 'DFBH/ A'F 'D*,/J/ JCHF ('7D D#FG (FJ 9DI 9B/ ('7D HEF +E D' J,(1 'D.'31 9DI FBD EDCJ) 'DEF2D #H 'D4J! 'D#.1 (D DG #F J/A9 E7'D(*G (0DC (/A9 'DEB'E1). H%0' C'F 'D*,/J/ (*:JJ1 'DE5/1 CE' %0' -11 'D.'31 DDC'3( 3F/' H0C1 AJG 'FG B16 HB5/ (0DC #F J,// /JF 'DEB'E1) AJ,9D E5/1G B16' A'FG J3*7J9 #F J/A9 E7'D(*G (E(D: 'DB16 (/A9 'DEB'E1) %0 'D*,/J/ HB/ (FJ 9DI 9B/ ('7D JCHF ('7D' E+DG. H%0' C'F 'D*,/J/ (*:JJ1 'D/'&F CE' %0' '*AB 'DC'3( H'D.'31 H4.5 +'D+ 9DI *,/J/ /JF 'DEB'E1) ('F JCHF 'D4.5 'D+'D+ GH 'D/'&F EC'F 'DC'3( A'D*,/J/ #J6'K ('7D HDD.'31 #F J/A9 1,H9 'D/'&F 'D,/J/ 9DJG (/A9 'DEB'E1). H%0' C'F 'D*,/J/ (*:JJ1 'DE/JF CE' %0' '*AB 'DC'3( E9 4.5 #.1 9DI #F JCHF GH 'DE/JF EC'F 'D.'31 A'F 'D*,/J/ JCHF ('7D' #J6'K HDDE/JF 'D,/J/ #F J/A9 1,H9 'DC'3( 9DJG (/A9 'DEB'E1). HEF ,G) #.1I D' JFB6J /JF DD.'31 AJ 0E*G DDC'3( (/JF 'DEB'E1) EB'5) A'F /JF 'DEB'E1) ('7D HD' *B9 'DEB'5) (JF /JF ('7D H/JF 5-J-. HC0DC DH C'F 'D.'31 H'1+' DDC'3( HE'* 'DC'3( A'F /JF 'DEB'E1) D' JFB6J ('*-'/ 'D0E) D'F 'D0E) D' **-/ AJ /JF ('7D. CE' HD' *,H2 CA'D) /JF 'DEB'E1) %0 #F CA'D) 'D/JF 'D('7D *CHF ('7D) H%0' HAI 'DCAJD 'D/JF ,'2 DG #F J3*1/G EEF HA'G %J'G C0DC *B/JE 1GF 3H'! C'F 1GF' -J'2J'K #H *'EJFJ'K D6E'F /JF 'DEB'E1) JCHF ('7D' HDD1'GF #F J3*1/ E' 1GFG 1GF -J'2) H'F J7D( *B1J1 (7D'F 'D1GF 'D*#EJFJ H47( 'D1GF EF 'D3,D'* CE' #F 'D5D- 'DH'B9 9DI /JF EB'E1) JCHF ('7D A%0' *5'D- 'D.'31 E9 'DC'3( 9DI #F J/A9 DG E(D:' EF 'DE'D GH 'DBJE) 'D*J *5'D-' 9DI #F *CHF GJ EB/'1 'D.3'1) C'F 'D5D- ('7D' HD' J,H2 DDC'3( E7'D() 'D.'31 (E(D: 'D5D- HDH /A9 'D.'31 G0' 'DE(D: DDC'3( ,'2 DG #F J3*1/G. HGC0' A%F 'D#-C'E 'D3'(B) 3*CHF E-D'K DD*7(JB #J6'K 9F/E' J+(* DDB'6J (7D'F 9B/ 'DE3'(B) AJ 0'*G #H D#FG AJ -BJB*G DE JCF 3HI EB'E1) ('7D) #5D'K AD' J,(1 EF %D*2E (*B/JE 'D,'&2) 9DI #F J3DEG' DDA'&2. 'DA19 'D+'D+ '3*1/'/ E' /A9 J,H2 DD.'31 AJ 'DEB'E1) 7(B' D#-C'E 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ H(96 'D*41J9'* 'DEB'1F) #F J3*1/ E' /A9G -J+ F5* 'DE'/) 975 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 9DI 'FG (( 1- JB9 ('7D' CD '*A'B .'5 (EB'E1) #H 1G'F 2- HDEF .31 AJ EB'E1) #H 1G'F #F J3*1/ E' /A9G .D'D 3F) EF 'DHB* 'D0J #/I AJG E' .31G HDH C'F GF'C '*A'B JB6J (:J1 0DC HDG #F J+(* E' #/'G (,EJ9 71B 'D%+('* 'DB'FHFJ) )) HDJ3 AJ G0' %D' *7(JB 3DJE D#-C'E 'D(7D'F HDB'9/) '3*1/'/ E' /A9 /HF -B A9B/ 'DEB'E1) ('7D DE.'DA*G DDF8'E 'D9'E H 'D#/'( HJ*1*( 9DI (7D'FG 'FG D' JF*, #J '+1 A%0' /A9 'D.'31 E' .31G JCHF B/ /A9 E' GH :J1 E3*-B AJ 0E*G AJCHF DG 'D-B AJ '3*1/'/ E' /A9 /HF -B #E' 'DBHD (#FG D' J,H2 'D'3*1/'/ 9DI #3'3 'FG D' J,H2 DEF HAI ('D*2'E E.'DA DD#/'( #F J3*1/ E' /A9G %D' %0' C'F GH AJ 'D*2'EG DE J.'DA 'D#/'( A'F /JF 'DEB'E1) E3*+FI EF G0' 'D-CE 'D0J D' J*E'4I E9 EF7B 'D(7D'F 0DC #F EF7B 'D(7D'F JB6J AJ 'D9B/ 'D('7D #J'K C'F 3(( 'D(7D'F (%9'/) CD 4J! %DI #5DG A%0' C'F '-/ 'DE*9'B/JF B/ 3DE 4J&' DD#.1 *FAJ0' DD9B/ 'D('7D ,'2 DG '3*1/'/G H(0DC A'F 'D-CE 'D0J JB6J (,H'2 '3*1/'/ 'D.'31 E' /A9G HA'! D/JF EB'E1) JCHF E*E'4J' E9 'DBH'9/ 'D9'E) AJ F81J) 'D(7D'F. H'D-CE (,H'2 'D'3*1/'/ J*E'4I #J6'K E9 B'9/) '3*1/'/ E' /A9 /HF -B H%0' C'F 'D.'31 B/ /A9 E' .31G HGH 9'DE ((7D'F 9B/ 'DEB'E1) A'F 9DEG ('D(7D'F D' JEF9G EF '3*1/'/ E' /A9 7(B' DD#-C'E 'DEB11) AJ B'9/) /A9 :J1 'DE3*-B . G0' HJD'-8 'FG 9F/ 1A9 /9HI (7D'F 9B/ 'DEB'E1) HC0DC 9F/ 'D*E3C (/A9 'DEB'E1) A'FG J,H2 %+('* 'D/9HI #H 'D/A9 H'F 'D/JF /JF EB'E1) (,EJ9 71B 'D%+('* HEFG' 'D(JF) H'DB1'&F HDH 2'/* BJE) 'D.3'1) 9F 'DF5'( 'DB'FHFJ DD%+('* ('DC*'() D'F 'D9B/ :J1 E41H9 DE.'DA*G DDF8'E 'D9'E H'D#/'( A%0' /A9 'D.'31 E' .31G H#1'/ '3*1/'/ E' /A9 A'FG J,H2 DG #F J+(* 'D/A9 (,EJ9 71B 'D%+('* HEFG' 'D(JF) H'DB1'&F -*I DH C'F 'D0J /A9G J2J/ 9F 'DF5'( 'DB'FHFJ H0DC DFA3 '9*('1'* 'DF8'E 'D9'E HG0' E' F5 9DJG 'DE419 'D91'BJ 51'-) AJ 'DE'/) 975 H'D*J ,'! AJG' (( HDG #F J+(* E' #/'G (,EJ9 'D71B )). HCE' #F (7D'F 9B/ 'DEB'E1) EF 'DF8'E 'D9'E C0DC ,H'2 '3*1/'/ 'D.'31 E' /A9G EF .3'1) AGH EB11 DDF8'E 'D9'E HJ*1*( 9DI 0DC 'FG D' J,H2 'D'*A'B 9DI E' J.'DA B'9/) ,H'2 'D'3*1/'/ HJ(BI DD.'31 -B '3*1/'/ E' /A9 -*I DH C'F GF'C '*A'B (JFG H(JF EF C3( 9DI 'FG D' J,H2 DG #F J3*1/ E' /A9 HJ9*(1 G0' 'D'*A'B ('7D' DE.'DA*G DDF8'E 'D9'E H'DF5 51J- AJ G0' 'DE9FI. HGC0' **#C/ AC1) 'D'3*1/'/ %0 #-'7G' 'DB'FHF (6E'F'* +D'+) *3/ 'D71JB 9DI 'D*-'JD AGH B/ #,'2 'D'3*1/'/ 51'-) H-1E 'D'*A'B 9DI 9/E ,H'2G H#('- %+('* 'D/A9 (,EJ9 'D71B. G0' H**B'/E /9HI 'D'3*1/'/ ('FB6'! 3F) EF 'DHB* 'D0J #/I AJG 'D.'31 E' .31G H*B11 'DE'/) 975 E/FJ 91'BJ G0' 'D-CE ('DF5 9DI 'FG ((HDEF .31 AJ EB'E1) #H 1G'F #F J3*1/ E' /A9G .D'D 3F) EF 'DHB* 'D0J #/I AJG E' .31G ... )) HJD'-8 #F E/) 'D*B'/E G0G D' **AB E9 E/) 'D*B'/E 'DEB11) (EH,( 'D#-C'E 'D9'E) AJ /A9 :J1 'DE3*-B %0 #F E/) 'D'3*1/'/ 7(B' DG0G 'D#-C'E 'D9'E) GJ +D'+ 3FH'* EF 'DJHE 'D0J 9DE AJG 'D4.5 (-BG AJ 'D1,H9 HD' *3E9 'D/9HI C0DC (9/ 'FB6'! .E3 941) 3F) EF 'DJHE 'D0J F4# AJG -B 'D1,H9. HEE' *,/1 'D%4'1) %DJG #F EF 'D*41J9'* 'DEB'1F) EF DE J#.0 (G0G 'DB'9/) HDE J,2 DEF /A9 '3*1/'/ E' /A9 HG0' GH EHBA CD EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'DA1F3J H'DB'FHF 'DD(F'FJ -J+ *B6J 'DE'/) 1967 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'DA1F3J ('F EF .31 D' J,H2 DG AJ #J) -'D #F J3*1/ E' /A9G E.*'1' E' DE JCF GF'C AJ ,'F( EF C3( :4 #H ./'9 #H '-*J'D. CE' F5* 'DE'/) ((1026)) EF 'DB'FHF 'DD(F'FJ 9DI 'FG ((D' J-B DD.'31 #F J3*1/ E' /A9G %.*J'1'K AJ D9( #H E1'GF) .'DJJF EF CD :4)) HG0' J9FJ #F 'D-CE AJ 'DB'FHFJF 'DA1F3J H'DD(F'FJ JB6J (9/E ,H'2 '3*1/'/ E' /A9 %0' *H'A1 417'F 'D#HD %0' C'F EF C3( DE JD,# %DI 'D:4 #H 'D./'9 #H 'D'-*J'D -*I J*ECF EF 'DC3( A%0' C'F B/ D,# %DI 4J! EF 0DC DE J,2 DG #F J*B'6I C3(' :J1 41JA -*I EF H,G) F81 'DE*B'E1JF A%0' *B'6I G0' 'DC3( :J1 'D41JA HDH (E7DB '.*J'1 EF .31 H,( 9DJG 1/G H'D+'FJ %0' C'F EF .31 B/ /A9 E.*'1'K E' .31G #J /A9 HGH 9DI (JF) EF #E1G EF 'FG :J1 E,(1 9DI 'D/A9 A%0' HB9 AJ :D7 3H'! C'F 'D:D7 AJ 'DH'B9 CE' %0' /A9 H1+) 'D.'31 E(D: 3F/ 5'/1 EF EH1+GE /HF #F J*(JFH' #F 'D/JF 'D+'(* (G0' 'D3F/ GH /JF EB'E1) #H C'F 'D:D7 AJ 'DB'FHF CE' %0' /A9 'D.'31 FA3G E' .31G HGH J9*B/ 'FG E,(1 B'FHF'K 9DI 'D/A9 A'FG J3*7J9 '3*1/'/ E' /A9G D#FG DE J/A9 E.*'1'K H9F (JF) EF 'D#E1 (D /A9 D#FG C'F J9*B/ 'FG E,(1 B'FHF' 9DI 'D/A9 . C0DC %0' C'F 'D/A9 B/ ,'! 9F 71JB 'D%C1'G A'FG D' JCHF /A9' E9*(1' %0 D' JECF 'DBHD ('F 'D.'31 B/ /A9 E.*'1'K HEF +E J,H2 DG '3*1/'/ E' /A9 HJ*5D (9JH( 'D/A9 #J6'K FB5 'D#GDJ) AJ,( #F JCHF 'D.'31 'D0J /A9 E.*'1' E' .31G #GD'K DD/A9 . #J J,( #F *CHF DG #GDJ) 'D*51A AJE' /A9G EF 'D.3'1) H*CHF DG #GDJ) 'D*51A AJE' /A9G %0' C'F C'ED 'D#GDJ) #J ('D: 3F 'D14/ A%0' DE *CF DG #GDJ) 'D*51A AJE' /A9G C'F 'D/A9 :J1 E9*(1 H,'2 DD.'31 AJ G0G 'D-'D) #F J3*1/ E' /A9. A%0' *H'A1 'D417'F 'DE*B/E'F HDE JCF 'D.'31 6-J) :4 AJ 'DD9( H/A9 E' .31G E.*'1' HGH #GD DD*51A AJE' /A9G DE J,2 DG #F J3*1/ E' /A9. HJ(11 ,'F( EF 'DABG G0' 'D#E1 ('DBHD #F 0DC J1,9 %DI #F /JF 'DEB'E1) GH /JF 7(J9J AJ,1J 9DJG -CE G0' 'D/JF HGH %D' J,(1 'DE/JF 9DI 'D/A9 HDCF %0' /A9 'D/JF E.*'1' DE J3*79 #F J3*1/G. HDCF GF'C 1#J #.1 J0G( %DI #F /JF 'DEB'E1) D' JECF #F JCHF /JF' 7(J9J' D#FG :J1 E41H9 DE.'DA*G DDF8'E 'D9'E HD' J,H2 #F JBHE 'D*2'E 7(J9J J.'DA 'DF8'E 'D9'E HJ9DD #5-'( G0' 'D1#J 9/E ,H'2 'D'3*1/'/ ('F 'D/JF :J1 E41H9 DE.'DA*G DDF8'E 'D9'E H'D#/'( A%0' /A9 'DE/JF 'D/JF HC'F 9/E 'DE41H9J) #*J'K EF ,G*G #H GH 41JC AJG CE' AJ 'DEB'E1) DE J3*79 #F J3*1/ E' /A9 D#FG 71A ( EDH+) AJ 9/E 'DE41H9J) HD' J,H2 DG #F J-*, (:4 5/1 EF ,'F(G. HGC0' A%F 'D#-C'E 'D3'(B) *CHF E-D'K DD*7(JB H*9H/ 'D,'&2) DEF %D*2E (*B/JEG' %0' C'F 9B/ 'DE3'(B) ('7D'K (-/ 0'*G #H DCHFG EB'E1) ('7D). 'D.'*E) EF .D'D (-+F' AJ EH6H9 9B/ 'DE3'(B) /1'3) EB'1F) *H5DF' %DI ,ED) EF 'DF*'&, H'D*H5J'* FH1/G' AJE' J#*J:- #HD'K: 'DF*'&, DE *9'D, 'D*41J9'* 'DEB'1F) HEFG' E419F' 'D91'BJ #-C'E 9B/ 'DE3'(B) ('9*('1G 9B/ 5-J- HE41H9 DG #-C'EG H6H'(7G 'D*J *EJ2G 9F :J1G (D #4'1* %DJG #+F'! E9'D,*G' D#-C'E 'DEB'E1) H'D1G'F 'D('7D) H0DC (%J1'/G' '3*+F'! 9DI G0G 'D#-C'E (E' '57D-* 9DJG 1G'F 'DE*('1JF 4.5J'K AJ 'D#D9'( 'D1J'6J) HB/ (JF' %F G0' 'D%3*+F'! D' J39A AJ E9'D,) 'DEH6H9 DCHFG '3*+F'! D' J,H2 'DBJ'3 9DJG HD' 'D*H39 AJG EF ,G) HD#FG DJ3 EF 'D5-J- '9*('1 9B/ 'DE3'(B) 'D5-J- '3*+F'! EF #-C'E 'DEB'E1) H'D1G'F 'D('7D) D'.*D'AG 9FGE' EF -J+ 'DG/A H'DE41H9J) H'D#-C'E HGC0' A'F FB5 *41J9J J4H( *F8JE G0' 'D9B/. #H1/ 'DABG'! 'DE3DEHF *91JA'* C+J1) DDE3'(B) E9*E/) AJ ':D(G' 9DI 'DE9FI 'DD:HJ DG' AJ -JF DE *H1/ 'D*41J9'* 'DEB'1F) *91JA' D9B/ 'DE3'(B) 'D#E1 'D0J /9'F' %DI *91JAG (#FG ((9B/ (JF 71AJF #H #C+1 9DI 'DEF'A3) AJ 9ED J*7D( EG'1) (/FJ) #H AC1J) DJ3 AJG .7H1) 9DI '-/ 'DE*3'(BJF HD' J9*E/ 9DI E,1/ 'D-8 H'D5/A) (EB'(D ,'&2) EB/E) EF '-/GE' #H CD'GE' ((H,H/ E-DD) #H EF 'D:J1) . %,1'! 'DE3'(B'* #E1 E41H9 #,'2*G 'D41J9) 'D%3D'EJ) (#/D) EF 'DC*'( H'D3F) H%,E'9 'DABG'! E*I C'F 'D:16 EFG' *BHJ) 'D(/F DD%3*9/'/ DD,G'/ H'F7D'B'K EF G0' 'D:16 '.*DA 'DABG'! -HD 'DE3'(B) 'DE41H9). H('DF81 D*FH9 H3'&D 'D,G'/ H'.*D'AG' AJ 'DHB* 'D-'61 'D#E1 'D0J /A9 E,E9 'DABG 'D%3D'EJ %DI 'D*H39 AJ EAGHE 'DE3'(B'* 'DE41H9) AJ B1'1G 1BE 27 (1/14) 'D0J '*.0G AJ /H1*G 'D1'(9) 941) 'DEF9B/) AJ 'D/H-) DDA*1) EF 11 16 C'FHF 'D+'FJ EF 9'E 2003 -J+ '.0 (F81 'D'9*('1 H'B9 'DE,*E9'* 'DE9'51) HE' 4G/*G EF *FH9 #FH'9 'DE3'(B'* ADE JB51 E41H9J) 'DE3'(B'* 9DI *DC 'D*J H1/* 'D#-'/J+ 'DF(HJ) 'D41JA) (%,'2*G' (D '9*(1 'DE3'(B'* 9EHE' 1J'6J) #H 9DEJ) #H +B'AJ) #H :J1G' ,'&2) E41H9) %0' C'F* (/HF 9H6 AJ CD #E1 DE J1/ 'DF5 (*-1JEG H(6H'(7 -//G' 'DB1'1 %0' C'F* 'DE3'(B) (9H6 . %F 'D:16 'D#3'3J EF 'DE3'(B'* 'D*J #,'2*G' 'D41J9) 'D%3D'EJ) 'D:1'! (E' +(* 9F 13HD 'DDG 5DI 'DDG 9DJG H3DE H9F 'DABG'! 'DE3DEJF GH DD'3*9/'/ DD,G'/ AJ 3(JD 'DDG (*BHJ) 'D(/F 9DI 'DB*'D H2J'/) 'D*-/J H'D:D() H('DF81 D*FH9 H*9// #4C'D 'DE3'(B'* AJ 'DHB* 'D-'61 H('DF81 (*9EB AJ :'J) 'D41J9) 'D%3D'EJ) HEB5/G' EF %,'2) (96 #FH'9 'DE3'(B'* H'D0J F,/G J*E+D AJ %J,'/ E,*E9 BHJ H4,'9 J3*7J9 'D/A'9 9F FA3G H%9D'! CDE) 'D%3D'E 'D#E1 'D0J /9'F' DDBHD %F 'DC+J1 EF 'DE3'(B'* 'D1J'6J) H'DAC1J) 'D*J *,1J AJ 'DHB* 'D-'61 E*I C'F* (6H'(7 E41H9) A%FG' DF *CHF G/A' (-/ 0'*G' (D H3JD) %DI :'J) #3EI H#F(D GJ 'D,G'/ AJ 3(JD 'DDG HH,/F' %F 'D#E1 J-*', %DI E9J'1 JECF EF .D'DG %,'2) (96 #4C'D 'DE3'(B'* 'D*J *,1J AJ 951F' 'D-'61 HG0' 'DE9J'1 J*E+D ('9*B'/F' ( ( CD E' EF 4'FG *BHJ) 'DEG'1'* 'D(/FJ) H'DAC1J) /HF %F J:D( 611G H/HF %F *9*E/ 'D:D() AJG 9DI E,1/ 'D-8 H'D5/A) ) H(0DC A'F 6H'(7 5-) 'DE3'(B'* D/JF' **E+D ('D'*J: 1-%F D' *CHF AJG' .7H1) 9DI '-/ 'DE*3'(BJF 2-%F D' JCHF 'DAH2 AJG' E9*E/' 9DI 'D-8 H'D5/A) 3- E41H9J) ,G) *B/JE 'D,'&2). 9B/ 'DE3'(B) 9B/ 16'&J ED2E DD,'F(JF DG .5H5J) AJE' J*9DB (CHFG 9B/ E9'H6) ('DF3() DD71AJF H9B/ *(19 ('DF3() DEB/E 'D,'&2) %F C'F EF 'D:J1 CE' 'FG EF 'D9BH/ 'D%-*E'DJ) ('DF3() DD71AJF H9B/ E-// ('DF3() DEB/E 'D,'&2) %F C'F EF 'D:J1 CE' H'FG 9B/ AH1J H'F C'F 'D2EF DG /H1 AJ *FAJ0 'DE3'(B) %D' 'FG /H1 +'FHJ' HDJ3 ,HG1J' CE' 'FG 9B/ D'2E D' J3*7J9 '-/ #71'AG 'D'3*(/'/ (A3.G . GF'C (96 'DF8E 'DB'FHFJ) 'D*J B/ *4*(G (9B/ 'DE3'(B) EE' 'B*6'F' *EJJ2G 9FG' HGJ CD EF 'D,9'D) H'DEB'E1) H'D1G'F AH,/F' %F 5D'* *4'(G C+J1) *1(7 9B/ 'DE3'(B) (G0G 'DF8E 'DB'FHFJ) %D' %F 5D'* 'D'.*D'A #C+1 'D#E1 'D0J J3*H,( 9/E %/1', 9B/ 'DE3'(B) *-* F7'B #J EF G0G 'DF8E JB*6J 9B/ 'DE3'(B) H,H/ 71AJF 9DI 'D#BD J,1J 'D*F'A3 (JFGE' HB/ J6E 'D9B/ 71A' #.1 GH EB/E 'D,'&2) %F C'F *B/JEG' EF B(D 'D:J1 H-J+ %F 'D9B/ E9'H6) ('DF3() DDE*3'(BJF H*(19 ('DF3() DEB/E 'D,'&2) %F C'F EF 'D:J1 AJ4*17 AJ 'D71AJF #GDJ) 'D#/'! 'DF'B5) HAJ EB/E 'D,'&2) 'D#,F(J #GDJ) 'D#/'! 'DC'ED) . '.*DA 'DABG'! 'DE3DEHF AJ 'DE3'(B'* 'D*J *15/ 'D,H'&2 EF ',DG' A'*ABH' 9DI ,H'2 (0D 'D,'&2) AJ 'DE3'(B'* 'D*J F5 'D-/J+ 'DF(HJ 'D41JA AJ BHDG 9DJG 'D5D') H'D3D'E ( D' 3(B %D' AJ .A #H -'A1 #H F5D ) HC'/H' %F J*ABH' 9DI 9/E ,H'2 (0DG' AJ 'DE3'(B'* 'D*J J1'/ EFG' E,1/ 'DDGH H'DD9( H'D*J *B9 AJ /'&1) 'DE('- HDCFG' DJ3* 0'* FA9 DD#E) AJ -JF '.*DAH' -HD 'DE3'(B'* :J1 'DEF5H5 9DJG' AJ 'D-/J+ 'D41JA HDCF AJG' FA9 H9HF DD#E) AEFGE EF #,'2 (0D 'D,'&2) AJG' HEFGE EF DE J,2 0DC H(/H1F' #J/F' 'D1#J 'D0J J0G( %DI ,H'2 %97'! 'D,'&2) AJ CD E3'(B) E('-) AJ CD E' AJG *4,J9 9DI 9DE F'A9 #H 9ED 5'D- EF *BHJ) DD(/F #H *F4J7 DDAC1 H*4,J9 DD9DE %0' C'F* (6H'(7G' 'DE41H9) . '.*DA 'DABG'! 'DE3DEHF -HD E41H9J) ,G) *B/JE 'D,'&2) A'*ABH' 9DI 5-) *B/JEG' %0' C'F* EB/E) EF 71A #,F(J 9F 'DE*3'(BJF CE' #FGE '*ABH' (3HI BHD AJ E0G( 'DE'DCJ) ) 9DI ,H'2 *B/JE 'D,'&2) EF '-/ 'DE*3'(BJF ('F B'D '-/ 'DE*3'(BJF DD#.1 %F 3(B*FJ ADC EFJ 'D,'&2) 'DAD'FJ) H'F 3(B*C AD' 4J! DJ 9DJC %D' #FGE '.*DAH' -HD 'D-'D) 'D*J *CHF 'D,'&2) AJG' EB/E) EF CD' 'DE*3'(BJF ('F '4*1C' AJ BJE*G' 3H'! ('D*3'HJ #E ('D*A'H* AEFGE EF DE J,2 G0G 'D-'D) HEFGE EF #,'2G' E7DB' HEFGE EF BJ/G' (417 H,H/ E-DD HGH 71A J/.D 'D3('B J#.0 'D,'&2) %F A'2 HD' JCHF ED2E (4J %F .31 HGH 'D1#J 'D0J #J/F'G D1,'-) 'D#/D) 'D*J '3*F/ %DJG' E9 'D#.0 (F81 'D'9*('1 'FG DJ3 CD /.HD D#J 4.5 J$/J %DI '9*('1G E-DD' (D D'(/ %F **H'A1 AJ 'DE-DD ,ED) EF 'D41H7 *E* 'D%4'1) %DJG' .D'D 'D(-+. #A1/* 'D*41J9'* 'DEB'1F) F5H5' 6EF*G' #-C'E'K .'5) AJE' '9*(1*G '3*+F'! EF #-C'E 'DEB'E1) H'D1G'F H'9*(1* (EH,(G -'D'* .'5) EF 'DEB'E1) H'D1G'F ,'&2) H5-J-) **E+D G0G 'D5H1 'D*41J9J) (1G'F 'DE*('1JF 4.5J' AJ 'D#D9'( 'D1J'6J) H'D9'( 'DF5J( H'DE1'GF) 9DI 3('B 'D.JD HB/ HBAF' 9F/ G0G 'D5H1 'D*41J9J) HH,/F' %F 'D-'D) 'D#HDI EFG' D' JECF '9*('1G' EB'E1) HD' 1G'F #5D'K (D GJ EF ('( 'DE3'(B) 'D5-J-) 'DE41H9) #E' 'D-'D*JF 'D#.J1*JF AGJ ('DA9D 5H1 DDEB'E1) H'D1G'F 'D*J J,( %F *CHF ('7D) %D' %F 'D*41J9'* 'DEB'1F) '3*+F*G' EF -CE 'D(7D'F H#,'2*G' D#3('( DE F$J/G'. %0' DE J3*HA 9B/ 'DE3'(B) 6H'(7G A'FG JCHF 9B/' ('7D' AJ 0'*G #H JCHF AJ -BJB*G EB'E1) -CEG' 'D(7D'F #J6'K A%0' +(* 9/E E41H9J) 'D9ED E-D 'DE3'(B) ('F C'F EF 'D#9E'D 'D.71) 'D*J EF 4'FG' %D-'B 'D611 (#-/ 'DE*3'(BJF #H CDJGE' #H C'F 'D*1'6J 5'/1' EF :J1 #GDG A'F 'D9B/ JCHF ('7D' CE' 'FG JCHF ('7D' #J6' DCHFG EB'E1) AJ -'D) E' %0' C'F* 'DE3'(B) EE' J9*E/ 'DAH2 AJG' 9DI E,1/ 'D-8 H'D5/A) #H C'F* ,G) *B/JE 'D,'&2) :J1 E41H9) ('F C'F 'D'*A'B B/ 'F9B/ 9DI %F *B/E 'D,'&2) EF 'D.'31 EF 'D71AJF #H C'F 'DE*3'(BJF B/ '4*1C' AJ BJE*G' 3H'! ('D*3'HJ #E ('D*A'H* HDE J/.D' (JFGE' E-DD' HAJ CD*' 'D-'D*JF 3H'! C'F 'D9B/ ('7D' AJ 0'*G #E ('7D' DCHFG EB'E1) AJ -BJB*G A'F E' J*1*( 9DI (7D'FG 'FG D' JF*, #+1' H('D*'DJ A'F EF 'D*2E (*B/JE 'D,'&2) D' J,(1 9DI 'DHA'! DEF A'2 H%0' C'F B/ B/E 'D,'&2) 7H9' 9F (JF) H'.*J'1 C'F DG E9 0DC '3*1/'/G' D'F 'D9B/ ('7D AJCHF (0DC B/ /A9 E' GH :J1 E3*-B AJ 0E*G AJ3*1/G (/9HI '3*1/'/ E' /A9 (:J1 -B . %0' AB/* 'DE3'(B) '-/ 41H7G' ('F C'F 'DAH2 AJG' E9*E/' 9DI 'D-8 H'D5/A) CE' AJ E98E 'DE3'(B'* 'D,'1J) AJ 'DHB* 'D-'61 9DI 4'4'* 'D*DA2JHF 9(1 'DA6'&J'* H'D13'&D 'DB5J1) 'D*J *5D 9(1 'DGH'*A 'D,H'D) H'D*J */9H 'DE4*1CJF EF .D'DG' %DI 'D'4*1'C AJG' 9F 71JB 'D%,'() 9DI #3&D) E9JF) *.HD EF J4*1C AJG' 'D/.HD AJ B19) DDAH2 (,'&2) E9JF) AAJ G0G 'DE3'(B'* A6D' 9F '9*E'/ 'DAH2 AJG' 9DI E,1/ 'D-8 H'D5/A) HDJ3 9DI 'DEG'1) 'D(/FJ) #H 'DAC1J) A'F 'D,'&2) 'DEB/E) *,E9 BJE*G' EF 'DE4*1CJF ,EJ9' -J+ *9*E/ 9DI #,H1 'DEC'DE'* HG0' E' J/.DG' EJ/'F 'DEB'E1) 'D('7D). +'FJ' : 'D*H5J'* 61H1) 'D*F8JE 'D*41J9J D9B/ 'DE3'(B) AJ A5D E3*BD 6EF 'D('( 'D1'(9 'DE.55 DD9BH/ 'D'-*E'DJ) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ H(5H1) E3*BD) 9F 9B/J 'DEB'E1) H'D1G'F D'.*D'AG 9FGE' . %F J#.0 'DB6'! 'D91'BJ (EHBA E,E9 'DABG 'D%3D'EJ AJ*H39 AJ EAGHE 'DE3'(B'* 'DE41H9) D*4ED CD 'DE3'(B'* 'D1J'6J) H'D9DEJ) H'D+B'AJ) 9DI -/ 3H'! E' /'E 'DF5 DE J1/ (*-1JEG' %0' *E* (6H'(7 E41H9) H9DI ,H'2 (0D 'D,'&2) AJ CD E' AJG *4,J9 9DI 9DE F'A9 #H 9ED 5'D- EF *BHJ) DD(/F #H *F4J7 DDAC1 H*4,J9 DD9DE . %F JF5 'DE419 9DI 6H'(7 5-) 'DE3'(B'* H'D*J **E+D ('D'*J : #-%F D' JCHF AJ 'DE3'(B) .7H1) 9DI '-/ 'DE*3'(BJF .( -%D' JCHF 'DAH2 AJ 'DE3'(B) EE' J9*E/ 9DI E,1/ 'D-8 H'D5/A) . , -E41H9J) ,G) *B/JE 'D,'&2) ('F *CHF EB/E) EF #,F(J 9F 'DE*3'(BJF #H EF '-/GE' #H EF CDJGE' (H,H/ E-DD. %D:'! B'FHF 'DJ'F5J('* H'D'C**'('* 'D91'BJ 1BE 116 D3F) 1969 D*9'16G E9 E('/& 'D41J9) 'D%3D'EJ) H('D*'DJ E9 'D/3*H1 'D91'BJ 'D0J J9*(1 'D41J9) 'D%3D'EJ) '-/ E5'/1 'D*41J9 %D:'! 'DAB1) 'D#HDI EF 'DE'/) 976 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ DH1H/G' AJ :J1 E-DG H'D0J J,( %F JCHF 6EF F5H5 9B/ 'DE3'(B) 'DEB*1- %D:'! 'DAB1) (2) EF 'DE'/) 976 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ H9/E '3*+F'! 'D9'( 'DF5J( EF #-C'E 'D(7D'F D#FG' AJ -BJB*G' 1G'F ('7D EGE' C'F* :'J*G' -*I DH C'F* D%:1'6 .J1J) D'F 'D:'J) D' *(11 'DH3JD) . H #.1 /9H'F' #F 'D-E/ DDG 1( 'D9'DEJF +(* 'DE5'/1 #HD'K- 'DE5'/1 ('DD:) 'D91(J) : #- 'DC*( : /. 'D3J/ 97J) 9(/ 'DH'-/ E('/& H'B*5'/J'* 'D61'&( /1'3) EB'1F) ('DAC1 'D%3D'EJ /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 2000 . /. 9'/D ADJ- 'D9DJ H/. 7D'D C/'HJ 'B*5'/J'* 'DE'DJ) 'D9'E) 'DC*'( 'D+'FJ ('D%J1'/'* 'D9'E) H'DEH'2F) 'D9'E) DD/HD)) /'1 'DC*( DD7('9) H'DF41 ,'E9) 'DEH5D 'D91'B 1989 . 9D'! 'D/JF 'D3E1BF/J *-A) 'DABG'! 'D,2! 'D+'D+ /'1 'DC*( 'D9DEJ) (J1H* 1984 5 318. 'DE'H1/J 9DJ (F E-E/ (F -(J( 'D#-C'E 'D3D7'FJ) H'DHD'J'* 'D/JFJ) ((D' E7) 'DB'G1) 1960 . E-E/ 'D-(J( 'D*,C'FJ 'DF81J) 'D9'E) DDB6'! H'D%+('* AJ 'D41J9) 'D%3D'EJ) E9 EB'1F'* ('DB'FHF 'DH69J /'1 'D4$HF / "A'B 91(J) (:/'/ ((D' *) . E-E/ E1*6I 'D-3JFJ 'D2(J/J *', 'D91H3 'D,2! 'D#HD *-BJB 9(/ 'D3*'1 '-E/ A1', ((D' *) . (- 'D(-H+ H'DEB'D'* : 1. /. 'D3J/ 97J) 9(/ 'DH'-/ 'D61J() 'D(J&J) E,D) 'D9DHE 'DB'FHFJ) H'D'B*5'/J) 'D9// 'D+'FJ 'D3F) (43) CDJ) 'D-BHB ,'E9) 9JF 4E3 'DB'G1) 2001 . 2. /. CE'D 12JB /H1 'D/HD) AJ -E'J) 'D(J&) EF4H1 9DI 'D4(C) 'D9'DEJ) HYPERLINK "http://www.bbekhi.fr" www.bbekhi.fr . 3. 'D%,1'!'* 'D3HJ31J) 'D.'5) (-E'J) 'D(J&) / HC'D) 'D#F('! 'D3HJ31J) www. Swiss info. ch ,-'D13'&D 'D,'E9J) 3D'A) 7'1B 9(/'DC1JE 'D-E'J) 'D/HDJ) DD(J&) EF 8'G1) 'D'-*('3 'D-1'1J 13'D) E',3*J1 EB/E) %DI CDJ) 'DB'FHF ,'E9) (:/'/ 2003. +'FJ'K- 'D'*A'BJ'* H'DH+'&B 'D/HDJ) : %9D'F 1JH /J ,'FJ1H 'D.'5 ('D(J&) H'D*FEJ) -2J1'F 1992. '*A'BJ) 'D#EE 'DE*-/) -HD 'D*FH9 'D(JHDH,J 2006 U.N.E.P . 'D*B1J1 'D3FHJ D(1F'E, 'D#EE 'DE*-/) DD(J&) AJ 'DEF7B) 'D91(J) D9'E 2006 (E*1,E 'DI 'DD:) 'D91(J)) . U.N.E.P Post conflict in The Arab region, UN, 2006 +'D+'K- 'DBH'FJF H'D#F8E) : B'FHF 'D%/'1) 'DE-DJ) 'D3H1J 1BE 15 D3F) 1971 . B'FHF -E'J) H*-3JF 'D(J&) 'D91'BJ 1BE 3 D3F) 1997 . B'FHF 'D(J&) 'D3H1J 1BE 50 D3F) 2002 . 'DE13HE 'D*41J9J 1BE 42 D3F) 2005 'D3H1J 'D.'5 (A16 13HE (J&J) 9DI '3*J1'/ 'D3J'1'* . B'FHF -E'J) 'D(J&) 'D'1/FJ 1BE 52 D3F) 2006 . B'FHF 'D'3*+E'1 'D91'BJ 1BE 64 D3F) 2007 . B'FHF 'D'3*+E'1 'D91'BJ 'D.'5 (*5AJ) 'DFA7 'D.'E 1BE 13 D3F) 2008 . 1'(9'K- 'DE5'/1 'D#,F(J) : #- 'DC*( : 1- Cambridge Learners Dictionary, Camb. Univ. Press, UK. 2003 . (- 'D(-H+ : 1- Christopher st. John, Applying a Green Filter to business subsidies, C.F.E.D, Vol. 2, Num 7, July, 2000 . 2- Damon Franz, The environmental Tax shift : polluters pay more so you can pay less-money matters, the Environmental Magazine, March- April, Washington, D.C, Earth Action Network, 2002 . 3- Impact of imposition of environmental tax on economy and energy in Japan, http:// criepi. Denken. Or. Jp/en/ e-publication/ a. 2002. 4- J. Andraw hoerner, harnessing the Tax code for Environmental protection, State note published, Vol.14, No. 16, April, Washington, DC. 1998 . (*)#3*DE 'D(-+ AJ 15/4/2010 *** B(D DDF41 AJ 26/5/2010. (1) /. 'D3J/ 97J) 9(/ 'DH'-/ E('/& H'B*5'/J'* 'D61'&( /1'3) EB'1F) ('DAC1 'D%3D'EJ /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 2000 .   PAGE 8 9B/ 'DE3'(B) "/1'3) EB'1F)" PAGE 7 E,D) 'D1'A/JF DD-BHB 'DE,D/ (12) 'D9// (45) 'D3F) (2010) Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (45), Year (2010) Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (45), Year (2010) ü&ģ+ 0V2š79R:n;ø=ŗ=¼=Ų=>>>^A`AzAŖA¬A®DvFÜGóóóóóóóóóŽÉÉŽŽ½½ÉÉŽ½½½ $„„a$gdėI<$„„d¤Č7$8$H$a$gdėI<$„„d¤Č7$8$H$a$gdėI< $„„a$gd¶'}>`AØAŖA¬AVkdkfk6l‚®„®†®ˆ® ®¢®ļ×æ×ļƝÆ}n\J5(h×Uh 55CJ(Z\^J_HaJ(o("he,h 5CJ(Z^J_HaJ(o("h 55CJ(Z\^J_HaJ(o(h 5CJZ^J_HaJo(h`uGh`uGCJZ^J_HaJh?[Hh!CJZ^J_HaJ"h!h!CJZ^J_HaJo(h!h!CJZ^J_HaJ.hėI<5CJOJQJZ\^JaJhnH tH .hėI<5CJ OJQJZ\^JaJ hnH tH hėI<hėI<CJZ^J_HaJÜGŽGöGHŲIHPōT~V€V‚VœVÖV^Y^`ī`ŌcÄe\iģk$np6täuąyž~Ą‚Ā‚܂óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó $„„a$gdėI<܂ ƒT‡¶‡8‘ę”™ ›ĄZ¢„ŲØܬ²°Ü°ø>ŗŅæąÄhŹ\Ė`ĢžŃąŃ°ā²āĪāććóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó $„„a$gdėI<ć ė¢ėŗėŹė6ņŽłŚłĢśHūČūŒ€ bd~Ŗ¬šŽlŠź:$^*T.ų/1B3óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó $„„a$gdėI<B35“68 9:f>ö?ų?ś?@2@4@ųH°J*OīQ@S$W¤Zjd@jTkVkfkóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóŽ$„„d¤Č7$8$H$a$gd?[H $„„a$gdėI<fkŗDŗFŗ»v»x»®»°»²»“»~¼€¼Ī¼īßÓßÓĮ¬Į—ß…ßp^—ßQßÓßQßÓßp^p—ßQßh 5CJ^J_HaJo("h 55CJ Z\^J_HaJ o((h×Uh 55CJ Z\^J_HaJ o("h,, h 5CJZ^J_HaJo((ht.€h 55CJZ\^J_HaJo((h,, h 55CJZ\^J_HaJo("h 55CJZ\^J_HaJo(h 5CJ^J_HaJh 5CJZ^J_HaJo("h×Uh 5CJZ^J_HaJo(\¹Ģ¹Fŗv»x»°»“»¼€¼Š¼~½ܽ4¾¾¾Ą¾Ā¾ś¾ž¾æ˜æšæœæžæ æŗæšššäääÕÕÕÕÕÕÕäääääääääää$ & F„ī„a$gd 5 $„„a$gd 5$ & F„ī„a$gd 5Ī¼Š¼|½~½Ś½ܽ2¾4¾¼¾¾¾Ą¾Ā¾Ņ¾ų¾ś¾ž¾æ˜æžæ æøæŗæņćņćņćņćņŌĀ­›ŒzeYŌIe7"h 55CJZ\^J_HaJo(h6PLh 5CJ^J_HaJo(h 5CJ^J_HaJ(h×Uh 55CJZ\^J_HaJo("h6PLh 5CJZ^J_HaJo(h 5CJ Z^J_HaJ o("h×Uh 5CJ Z^J_HaJ o((h×Uh 55CJ Z\^J_HaJ o("hšb­h 5CJZ^J_HaJo(h 5CJZ^J_HaJo(h 5CJZ^J_HaJo(h 5CJ^J_HaJo(ŗæ¼æ–ĄšĄĀĀ(Ć*ĆNÄPÄRÄTÄVÄXÄZÄ\Ä^Ä`ÄbÄdÄfÄhÄjÄlÄnÄóįįįįįįįÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ $„„a$gd`uG$„h„„˜ž^„h`„˜ža$gd 5 $„„a$gd 5ŗæ¼æNÄnÄpÄrÄtÄ”Ä˜ÄšÄœÄ¢Ä¦ÄŹÄĪÄŠÄŅÄŲÄÜÄąÄęÄčÄ<Å>ÅPÅėßĶ»„»—Š—Š—Š—Š—Š—Š»s^O@Oh 5CJZ^J_HaJo(h 5CJZ^J_HaJo()hX+•h 55CJOJQJZ\^JaJ-hX+•h 55CJOJQJZ\^J_HaJhN5-CJZ^JaJo(h®O[hN5-CJZ^JaJ*h‡1#h;-g0JCJH*OJQJZ^JaJ#h‡1#h;-gCJOJQJZ^JaJ"h`uGh`uGCJZ^J_HaJo(h 5CJ^J_HaJ(h6PLh 55CJZ\^J_HaJo(nĹĹÅāÅäÅęÅźÅģÅšÅņÅöÅųÅüÅžÅĘĘNĘPĘfĘó厎×××××××××Ę²²²”$„„„‚„ņ’& #$gd’ 2$„„&dPĘ’a$gdŖ"¼$„„„‘„j& #$gdSmP$„„$„„ $„“„^„“a$gd 5 $„„a$gdN5-PÅRÅŽÅąÅāÅäÅęÅčÅģÅīÅņÅōÅųÅśÅžÅĘ ĘĘĘĘĘĘņćÖ榢–¢–¢–¢–¢zdzJzd8"hŖ"¼5CJZ\^J_HaJo(2h”6÷0J5CJOJQJZ\^JaJmHnHu*hž'h—@0J5CJOJQJ\^JaJ6jhž'h—@0J5CJOJQJUZ\^JaJjh> æUZ^Jh> æ0hX+•h 55CJOJQJZ\^J_HaJo(-h 5h 55CJOJQJZ\^J_HaJh 5CJ^J_HaJo(h 5CJZ^J_HaJo(h 5CJZ^J_HaJĘLĘNĘPĘRĘ^Ę`ĘbĘdĘfʤʦĘØĘ¾ĘĄĘĀĘŲĘąĘāĘäĘęĘīŁÕ¼©¼’¼©ƒscƒUGƒGƒ;Õhž'h;-gCJZ_H h`uG5CJZ\^Jo(hž'5CJZ\^Jo(h`uG5CJZ\^J_Ho(hž'5CJZ\^J_Ho(hŽ=«hž'5CJZ\^J,h”6÷0JCJOJQJZ^JaJmHnHu$h“^hŹŹ0JCJOJQJ^JaJ0jh“^hŹŹ0JCJOJQJUZ^JaJh;-g(hŖ"¼hSmP5CJOJQJZ\aJo("hŠCń5CJOJQJZ\aJo(fĘäĘęĘ^Ē`ĒŲĒŚĒÜĒŽĒąĒāĒäĒęĒčĒźĒģĒīĒšĒņĒōĒöĒēĻ¹²¹²²²²²²²²²²²²²²²$„„$„h$dA$NĘ’]„ha$gdXl)$„„„’’&dPĘ’`„’’a$gdž'$„„„’’&dPĘ’`„’’a$gd`uGęĘ$Ē&Ē(Ē8Ē:Ē<ĒNĒVĒXĒ\Ē^Ē`ĒžĒ Ē¢Ē²Ē“Ē¶ĒČĒŠĒŅĒÖĒŲĒŚĒÜĒśĒČČČ Č ČČöļčöļčöčöŻĶÉöĀčö¹°öčöŻ¤É œ˜”œ~"h`uGh`uGCJZ^J_HaJo(hį\AhŸK?hk;ūh)qoh> æhŃ`3h;-g5\^JhXl)5\_Hh;-g5\_H hZ\5\h;-ghŃ`3h;-g5CJ\^JaJhŃ`3h;-g5<\ hXl)5\ h;-g5\hŃ`3h;-g5\ öĒųĒśĒüĒžĒČČČČČ Č ČČųųųųųųųųųųųģ $„„a$gd`uG$„„ C0&P P:pž'<0BP°Ž' °(5!°°"°„#„$„%°°Š°Š Š(2~$$If–!vh5Ö†#v†:V –l VÖ0’ ’’ ’’’ö†ö5Ö†4Ö½DŠÉźyłŗĪŒ‚ŖK© www.bbekhi.frąÉźyłŗĪŒ‚ŖK© ,http://www.bbekhi.fr/†œ F@ń’F 9'/J$„„A$_HhmH sH tH<@< 9FH'F 1$@& CJ^JaJ<@< 9FH'F 2$@& CJ^JaJB@B 9FH'F 3$@&5CJ \^JaJ H@H 9FH'F 4$$@&a$5CJ \^JaJ N@N 9FH'F 5$$ & F„„õ@& CJ^JaJB@B 9FH'F 6$@&5CJ\^JaJN@N 9FH'F 7$$dŲ@&a$5CJ\^JaJ>A@ņ’”> .7 'DAB1) 'D'A*1'6JPi@ó’³P ,/HD 9'/J :V ö4Ö4Ö laö ,kō’Į, (D' B'&E) 8B@ņ8 F5 #3'3J CJ^JaJ8@8 F5 -'4J) 3ADJ)@&@¢@ E1,9 -'4J) 3ADJ)H*^J RC@"R F5 #3'3J (E3'A) ('/&) CJ^JaJ@ @2@ *0JJD 5A-) Ę9r aJ,)@¢A, 1BE 5A-)^J <@R< 1#3 5A-) Ę9r aJBP@bB F5 #3'3J 2$a$ CJ^JaJzš³sz ±vÜ 4(C) ,/HD7:VÖ0’’’’’’$„„A$^JdR@‚d Ž=«F5 #3'3J (E3'A) ('/&) 2$„„dą¤x^„Dž¢‘D ¢sē Char Char^J _HhmH sH tH4U@¢”4 #Ą Hyperlink >*ph’*žO¢±* Ÿ& long_text>ž¢Į> 1E_ Char Char2_HmH sH tH pžOŅp `uG 31/ 'DAB1'*$„Š„d¤Č^„Šm$CJOJ PJ QJ ^JaJhtH _'(¬Ļ9ŗ»¾ ¬Ļ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’   ’’¬Ļ’’’’’’’’’’’’’’’’’’¬Ļų’’’’"Dl“”ž»¼ś ū ü ż ž ’    © Ō š Ś ¬»ŻĪkl}ąõ³ČĢįźX’Ķ I…Ē : y ¶ ō 0!k!!æ!ś!>"‡"¹"ē"##Z#b#q#ƒ##¦#W%X%e%%é%&S&/)-*ō*+M,¹-ģ4°7Ź9';g;ā;ó<‹=>?BACAaA¼A4DŖDŸEFōFŽG½HItIļI–K¤L¦NVObPĄPūP-Q_QQµQ%R R6STKTōT^VrXsX XÜZw[]ī]·^nhīi°j!m8opLpppqpĆpÄpŠpćp:qÉröt)v‚vŪvw’w xx4y$zQ{i|,~°€…‚Ł‚Ü„Č…Š†‹†˜†·†Q‡Ń‡’Š),‘į‘ā‘š‘’õ’““———#› Ć”Ź£Ė£Ś£ł£s„\Øę©k«˜¬’¬‘­®r®ė®?±Ŗ±O²ń²ēµ@·ęø¾»“½8æÜæ)ĄĄ3ĮŌĮįĀĆIĆyĆ:ÄwÅÖČŖŹŸĖ Ķ‡ĶĪ2ĪHŠŃ&ŌÖķÖ9׉×Ö×nŲoŲpŲqŲ~Ų™ŲfŁ€Ł›Ū0Ü@Ż­ŽUßįać‡ä9åē2ēbč9é„éĖźEėĢė@ļøļņĀóõōõ>ųxłŸśqż€ž’#’›µŠr2Ī\  ‚ ƒ ‘ „ ¦ § T U b z { ü ą“” “‘ÉäåęóT©§‡S ›!·"Ø#Ą%—&•($+---5-O/€/A46)8u9…:Ņ<4>@BžCDÆGÄHŽKNŁPSQÕQtT•Tż\ž\ ]&]']uava‚aŠaĄdlh’h iIi‰iklåqÖs×säsśsūsrulvŪwyš{Ā}Ō€Ļ‚”ƒ3„F…,†’†³‡5ˆ؈ŲŠ ‹”‹¢‹Ƌ¾‹æ‹!ż:“œ”E•7—÷˜ŚÅ O”P”X”Ć”Ņ”¤‰„‰Ø‘¬ ®ÆB°Ö²Ėµū·ž»Č½Ł½‡¾·æĪĄyĮłĮæĀĄĀęĀēĀčĀéĀõĀöĀĆ#ĆŸĆSÄ¦Ä Å¢ÅĘĘĘŗĘ:ĒĒ—Ē˜Ē™Ē¬Ē­Ē*Č+ČRČSČ‹ČČČ`ÉaÉ}ÉÉ°ÉåÉ ŹdŹ“ŹæŹĖĖĖ"Ė$Ė0ĖqĖrĖsĖtĖuĖ‚ĖƒĖšĖņĖÆĢ°Ģ9Ķ:ĶĢĶĶĶĪĶĻĶŠĶŃĶŅĶÓĶŌĶÕĶÖĶ×ĶŲĶŁĶŚĶŪĶÜĶĪ•Ī–Ī—Ī˜ĪšĪ›ĪĪžĪ Ī”Ī£Ī¤ĪÆĪ°ĪĢĪĶĪŲĪĻĻTĻUĻ‘Ļ’Ļ“Ļ”Ļ•Ļ–Ļ—Ļ˜Ļ™ĻšĻ›ĻœĻĻžĻŸĻ Ļ”Ļ¢Ļ£Ļ¤Ļ„Ļ¦Ļ§ĻØĻ©ĻŖĻ­Ļ˜0€€˜0€€©0€€Š©0€€Š©0€€Š ™0€€Ō ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0 €€˜ 0 €€˜ 0 €€˜0€€˜ 0 €€˜ 0 €€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€00»˜@0€€Iˆ00¶˜@0€€Iˆ00¶˜@0€€Iˆ00¶˜@0€€Iˆ00¶˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€€˜@0€€˜@0€€€˜@0€€˜@0€€€Iˆ008¶˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€Iˆ0·"Dl“”ž»¼ś ū ü ż ž ’    © Ō š Ś ¬»ŻĪkl}ąõ³ČĢįźX’Ķ I…Ē : y ¶ ō 0!k!!æ!ś!>"‡"¹"ē"##Z#b#q#ƒ##¦#X%e%%é%&S&/)-*ō*+M,¹-ģ4°7Ź9';g;ā;ó<‹=>?BACAaA¼A4DŖDŸEFōFŽG½HItIļI–K¤L¦NVObPĄPūP-Q_QQµQ%R R6STKTōT^VrXsX XÜZw[]ī]·^nhīi°j!m8opLpppqpĆpÄpŠpćp:qÉröt)v‚vŪvw’w xx4y$zQ{i|,~°€…‚Ł‚Ü„Č…Š†‹†˜†·†Q‡Ń‡’Š),‘į‘ā‘š‘’õ’““———#› Ć”Ź£Ė£Ś£ł£s„\Øę©k«˜¬’¬‘­®r®ė®?±Ŗ±O²ń²ēµ@·ęø¾»“½8æÜæ)ĄĄ3ĮŌĮįĀĆIĆyĆ:ÄwÅÖČŖŹŸĖ Ķ‡ĶĪ2ĪHŠŃ&ŌÖķÖ9׉×Ö×nŲoŲpŲqŲ~Ų™ŲfŁ€Ł›Ū0Ü@Ż­ŽUßįać‡ä9åē2ēbč9é„éĖźEėĢė@ļøļņĀóõōõ>ųxłŸśqż€ž’#’›µŠr2Ī\  ‚ ƒ ‘ „ ¦ § T U b z { ü ą“” “‘ÉäåęóT©§‡S ›!·"Ø#Ą%—&•($+---5-O/€/A46)8u9…:Ņ<4>@BžCDÆGÄHŽKNŁPSQÕQtT•Tż\ž\ ]&]']uava‚aŠaĄdlh’h iIi‰iklåqÖs×säsśsūsrulvŪwyš{Ā}Ō€Ļ‚”ƒ3„F…,†’†³‡5ˆ؈ŲŠ ‹”‹¢‹Ƌ¾‹æ‹!ż:“œ”E•7—÷˜ŚÅ O”P”X”Ć”Ņ”¤‰„‰Ø‘¬ ®ÆB°Ö²Ėµū·ž»Č½Ł½‡¾·æĪĄyĮłĮæĀĄĀęĀēĀĶĶĪĶĻĶŠĶŃĶŅĶÓĶŌĶÕĶÖĶ×ĶŲĶŁĶŚĶŪĶ­Ļš0€€š0€€«0€€«0€€«0€€ ›0€€ š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š@0€€š@0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š@N 0€€š@O 0€€š@P 0€€š@Q 0€€š@R 0€€š@S 0€€š@T 0€€š@U 0€€š@V 0€€š@W 0 €€š@X 0 €€š@Y 0 €€š0€€šZ 0 €€š[ 0 €€š\ 0€€š] 0€€š^ 0€€š_ 0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€ š0€€ 5€½śśśżČx”DĘO>¢®"·Ī¼ŗæPÅĘęĘČģļšóõęļńóõ÷ųśū“9ĀINXܑāŗŖń¶'ĄWāŽT¼ü&ÜG܂ćB3fkȄņŸØ«ü®\¹ŗænÄfĘöĒČķńņōö÷ųłśūüżåēčéźėģķīšņōöłū ČīĒ'Ē5Ē¬ĻX’„ 5<>ż!’•€!’•€štš !š,bš$šŠĪ“ĶŪR‚ŽöR%Q—ēų’RŃ’’’’@ń’’’’’’€€€÷šH šš0š( š šš’šš0š( š ššB šS šæĖ’ ?š¬Ļż’’kó„ló¼Ė#mó\”nó<õ#oó|õ#pó¼õ#qóüõ#ró<ö#só|ö#tó¼ö#uóüö#vó<÷#wó|÷#xó¼÷#3Ė3Ė^Ė^ĖeĖ’Ė’Ė€Ģ€ĢöĢöĢ³Ķ³ĶæĶ­Ļ   <Ė<ĖcĖgĖgĖšĖšĖŠĢŠĢūĢūĢ½ĶĮĶĮĶ­Ļ 9*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€State€9 *€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€place€8*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€City€B *€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€country-region€ ž   ¦Ø14$ - €‰¾Į§Ŗ*/{„@H¹¾")*,7:VY® µ J#Q#)$)N*V*•*›*õ+ż+X,`, 00Ģ0Š0•3™3!4*4V4]4Ō4Ū4ū78ė9ó9©;³;ź<ń</=7=|@@ø@Ą@ŲBŽBųBCˆCŽCEE}EE™EœEBFIF…G‹GFIKIŽI’I–IœI›N£NGOPOYP_PņPųPoSxS#U+UHUMU%Y.YąYčYśYZ4\9\n\w\]]|]ƒ] b)b÷cłcbejeŠg“gõnūn×oÜonqvqqŠq×qßqšr¢rttĮtĖt3u>G>ō>ż>??CC)I1IšIųIĮKĖKĢK×KGLPLyL‚LÉLĻLMM;NBN¬N³NäNīNßRęRüSTTTćUķUīUłU\XfXgXpX]YgYhYsYkaqaŠa×abbfbjbldrdźińiÆu±uŻußu v"v v}‹’ū‚‚‚ł‚ž‚*ƒ1ƒKƒNƒ@‰G‰K‰S‰u‹z‹¢؍}ŽƒŽøŽ¾Ž ’’Ė˜Ә÷™š ››   ” ”£ £¦ ¦u§z§Õ¬Ū¬.­8­`®g®„Æ«ÆŁ³į³ŗæ½æŚĄäĄ§Ć«Ć^ÄgĦĮÄÅŵżÅÅĘÉĘ“Ē•Ē­Ē²ĒøĒĮĒYČ\Č]Č_Č`ČfČÉÉwŹ~ŹRĖVĖ’Ė”ĖĶ Ķ ĶĶĶĶ@ĶFĶGĶNĶÜĶ˜Ī˜ĪšĪšĪ›Ī›ĪĪžĪ Ī”Ī£Ī¤ĪĻ ĻUĻ]Ļ’Ļ“ĻØĻ­Ļ!”œ  »ĮŌŚįčšö"(ej› ŅŲ P U m!s!™!Ÿ!Ž!å!""W"\"Ÿ"«"Ń"Ö"Z#a#i#p#y##ƒ#‰#¦#Ŗ#m$q$X%^%%“%H&Q&ö'ż' --`;e;‹=Ž=aAjArB|B4D7DŸE¢EcFgF@KFK„LØLļMņM¦NŖNbPjPFQJQbQfQQ“Q%R-R R£RKTQTZZ[ [š]ó]īiņi>pDpŒppÄpÉpćpēp‚v‡vŪvąvww’w—w xx „„Ü„ß„Ź…Ķ…‹††Q‡V‡,‘0‘ā‘č‘õ’ś’““–‘–Ņ£Ł£’¬­‘­–­® ®r®w®?±C±Ŗ±­±O²T²æ¾Ć¾ææææÜæąæ)Ą,ĄūĄžĄ3Į5ĮįĀēĀĆ ĆIĆPĆÖĆāĆ1Ä9ÄĶĶĪ Ī9×;׉׋×Ö×ß×qŲvŲbčeč‚ééEėKėĢėŠė@ļEļÖņßņvžyž€ž„ž+1ĘĶƒ ‰ U [ ü ’ ąä”™ Ø“·&ęėóū§¬ė"ń"Ø#¬#—&š&- --"-e/k/H HŁPßPSQUQ&U)Už\][`_`va{a‚a‰ah„h•h›hLiTi×sÜsDwIw”ƒ„ƒ³‡¶‡5ˆ:ˆ¢‹§‹Ƌ¶‹ŚŽP”W”X”Z”Ź”Ń”Č½Ļ½¾†¾éæńæ[ĄdĄhĄoĄyĮ~ĮĆ!Ć5Ć=ĆĘĘ.Ę6Ę,Ē8Ē‚Ē…Ē‡Ē’Ē“Ē•Ē›Ē¢ĒGČPČæČĘČrÉ|ÉXŹbŹĖ Ė'Ė.ĖXĖhĖiĖoĖxĖ€ĖéĖļĖĢĢ ĶĶĶ7ĶĆĶÉĶÜĶ+Ī3Ī˜Ī˜ĪšĪšĪ›Ī›ĪĪžĪ Ī”Ī£Ī¤Ī®Ī¾ĪĆĪĶĪ×ĪęĪīĪ’Ļ“ĻØĻŖĻ­Ļ333333333333/Tx”##Z#b#‚#ƒ##é%& xxfŁ€Łē2ēõōõĆ”Ņ”Č½Ł½Ć#Ć+ČSČaÉÉÜĶ–Ī–Ī˜Ī˜ĪšĪšĪ›Ī›ĪĪžĪ Ī”Ī£Ī¤Ī°ĪĖĪ6ĻSĻsĻĻ’Ļ“ĻØĻ­ĻÜĶ˜Ī˜ĪšĪšĪ›Ī›ĪĪžĪ Ī”Ī£Ī¤Ī’Ļ“ĻØĻ­Ļž’’’žYŗĖ’’œn…ā¶’’’’’’’’CCl"ų‘öa’’’’’’’’’@ ¼fˆŚ¦’’’’’’’’’‚D9rZ‹LĶ’’’’’’’’’*²|p4’’’’’’’’’* „õ„˜žĘõ]„õ`„˜žCJ^J aJ.h „Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž‡hˆH.h „ „˜žĘ ^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’Ęp^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜žĘ^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’Ęą^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜žĘ°^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜žĘ€^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’ĘP^„P`„L’‡hˆH.h „„˜žĘ^„`„˜ž‡hˆH.h „ģ„˜žĘģ^„ģ`„˜ž‡hˆH.’h „¼„L’Ę¼^„¼`„L’‡hˆH.h „Œ „˜žĘŒ ^„Œ `„˜ž‡hˆH.h „\ „˜žĘ\ ^„\ `„˜ž‡hˆH.’h „,„L’Ę,^„,`„L’‡hˆH.h „ü„˜žĘü^„ü`„˜ž‡hˆH.h „Ģ„˜žĘĢ^„Ģ`„˜ž‡hˆH.’h „œ„L’Ęœ^„œ`„L’‡hˆH.„ī„zžĘī^„ī`„zžo(-€ „ „˜žĘ ^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’Ęp^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜žĘ^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’Ęą^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜žĘ°^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜žĘ€^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’ĘP^„P`„L’‡hˆH.„ī„zžĘī^„ī`„zžo(-€ „ „˜žĘ ^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’Ęp^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜žĘ^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’Ęą^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜žĘ°^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜žĘ€^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’ĘP^„P`„L’‡hˆH.’œž’’’|žž’’’Ģžž’’’žžž’’’lžžž’’’¼žžž’’’ Ÿžž’’’\Ÿžž’’’¬Ÿžž’’’Thžž’’’phžž’’’|hžž’’’ü/žž’’’L0žž’’’Ų3žž’’’č+žž’’’Œ.žž’’’,1žž’’’H ž@ ¼f‚D9r*²|CCl"’’’’’’’’ˆž Bh OJQJo(·š’’’’Ųž ˜Bh OJQJo(·š’’’’(žž ˜Bh OJQJo(·š’’’’xžž ņ0Bh OJQJo(·š’’’’Ȟžąņ0Bh OJQJo(·š’’’’Ÿž Bh OJQJo(·š’’’’hŸž ņ0Bh OJQJo(·š’’’’øŸž  ņ0Bh OJQJo(·š’’’’X6ž Bh OJQJo(·š’’’’„6ž`ņ0Bh OJQJo(·š’’’’07žąņ0Bh OJQJo(·š’’’’0ž Bh OJQJo(·š’’’’¬3ž `ń’Bh OJQJo(·š’’’’X.ž Bh OJQJo(·š’’’’Ä0ž Bh OJQJo(·š’’’’š0ž 6Bh OJQJo(·š’’’’ ž Bh OJQJo(·š’’’’T ž Bh OJQJo(·š’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’         䇞ž    o:Ģ    }$”¬oēƒ`ø6aSŁåŲ¬S?¢TvoFZź|w‹o hŠqITö8[“^žL c †' ·~ a  i@ įD d_ A Ÿ& Ņ( vsoIhA)sQæŠTXaŲ Ņdśž'ŗ*—@%\Ld[pČu»\;īAĮRœ?~dčrG3ūx6\–)\-3’p4va&5 z) !ƒ>!6[!"›m"X#™#‡1#3:#>#g($³B$JW$Ųp$nf%[i%łw&v&"(>&(ćA(%^(Xl)Žv*Ģ$+ - '-N5-ł1.K.2_.†/"-/ }/äK1Ļ22’ 2,t2˜!3²]3Ń`3=.4ŗK4X^4|4 5)%7”67¼@7br9;ėI<'=K)=•0=§0=>Ø>Ł'>Šz>ŸK?^?• @+@æ6@{]@ū_@6h@m6AqE¼MEČjF`uG?[HXJKģ'Kb:K/BKRuLįEN³|OSmP&QhjQ(RR GRķTąFUµkUįyV$XņNXõwXŽdYUZMjZa [ā=[m[“m[S$\#x\QW] T^[7_1E_£X_x_ƒ6`¶m`ƒal(arcŠJcDgdDze5=f&ff;-gk}g8išiSi{mi kelR:lŠrl{:mŠ"n(n˜9nCBnŒ(o“Uo)qo~xomqŁZq“nq“|rŠsēs +tšStvdUv†5wĘpw„x*xÆAxj`x“xß>zČ?{ōV{z{’{{^^|‡c|¶'}.})a}æP~’q~N7m64‚Į]‚:}‚ :ƒ…GƒŒ„s„ …%…– …¶l…Ņo† ,‡ė;ˆō\ˆĖŠD;Š?‹×Œ½Z\€|j}=p‘(‘Ū8‘³’V\“z“ ”€s”rI•.–S–KU–d ˜SpšĮrš+`›Sa›0œ§9œ0žFęblž¤4žQdž’& ‘7”Ū[¢gy¤~_¦œz¦×b§NØKØb©V.«Ž=« ­÷q­… ®ē<®ģ$ÆFEÆ? °ķ9°ÆK°¾d°‰°«R±ä}±j&²Ŗ8²AG²OK²ū[²_x²7?³f³³+“wµ9µg,¶ā?¶u¶9·Bø5[ŗŖ »Ī,»ÖA»/]»2a»Ó¼¤¼¶¼Ŗ"¼‘G¼ V¼VE½šn½Ōj¾¢z¾> æüæ#ĄzrĄJ[ĮĀ"ĀA^Ā¶eĀ%Ć-HĘ{'Ē‡sĒČ oČOɐ|ÉŹŹĻ%ĖŠ&ĖŁwĖĢŠ7Ģ–QĢ-cĢIoĢQsĢsĪĄ-Ī!XĪ ĻĻ$Ļ™JĻ~SŠbYŃŅNFŅdŅ·ÓÉ Ō§{ŌļՌBÖ­×aש0×>^ףp׏wŲjŁKŚ8ŚJ|Ś© Ū’WŪ”+ܱv܈w܌Żõ{Ž›G߇gߋyßL"ąŽįĄ]įlįnį‹yį<āuāGć$ućŖ}äōåø åo åµDå’Qå@]å~iåŠåØ"ę`5ęĀAęHē¢sē?éjźä'ė·Vė’KģPSģzjģyģßfļArļŠCń±jń+$ņø|ōõõ#õ öÖBöŪ÷*÷”6÷ˆEłh~śk;ūbeū\)üTüńżŁżAžč’śR’©Z’Ó{’"“” š Ż}õČé%­Ļ=Q’@d !"®„é¬Ļ@@$@@@D@F@H@`@ü’’Unknown’’’’’’’’’’’’ G‡z €’Times New Roman5€Symbol3& ‡z €’ArialQ²`€@PT Simple Bold RuledE¼² ”ō@Monotype Koufia² @Ali-A-SahifaTimes New RomanK² @Simplified ArabicU² @MCS Jeddah S_U normal.3LathaM²`@Traditional Arabic7&’į’¬@ ŸCalibri#ˆšŠhśµóFU÷qfKˆļDķˆėFļDķˆėF±š4dńĢńĢ 2ƒqšÜ’żHXš’?č’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ŗK42’’$'D*#EJF EF 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) DDE-'EJrashalawcoll$   ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0Œ˜ČŌäš < H T `lt|„č(ĒįŹĆćķä ćä ĒįćÓÄęįķÉ ĒįćĻäķÉ įįćĶĒćķrashaNormallawcoll75Microsoft Office Word@0½’@¼īŌ ±Ā@TrĖčĖ@f¹…b9ĢļDķˆž’ÕĶ՜.“—+,ł®DÕĶ՜.“—+,ł®X hp€ˆ˜  Ø°ø Ą ńčmatoushFėńĢę %ĒįŹĆćķä ćä ĒįćÓÄęįķÉ ĒįćĻäķÉ įįćĶĒćķ ĒįŚäęĒä¬ 8@ _PID_HLINKSčAdVhttp://www.bbekhi.fr/ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽßąįāćäåęēčéźėģķīļšńņóōõö÷ųłśūüżž’   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽßąįāćäåęēčéźėģķīļšńņóōõö÷ųłśūüž’’’ž’ž’’’   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijž’’’lmnopqrž’’’tuvwxyzž’’’ż’’’ż’’’ż’’’ż’’’ż’’’ż’’’‚ž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄFł°”b9Ģ„€Data ’’’’’’’’’’’’ż1Table’’’’›ŹWordDocument’’’’EųSummaryInformation(’’’’’’’’’’’’kDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’sCompObj’’’’’’’’’’’’n’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFćÓŹäĻ Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8ō9²q