ࡱ> q`0bjbjqPqPEB::ǙD vvv8 5&(ʁʁʁ    $h 9 ʁʁ )ʁʁ 55 ʁ iFahv F 0&6 o 5 5 L6',S i&555dH2~D5552~** /H1 'D1#J 'D9'E AJ -E'J) 'D-BHB H'D-1J'* 'D9'E) AJ 'D91'B(*) /.E57AI 3'DE 'DF,AJ E/13 'DB'FHF 'D/3*H1J CDJ) 'D-BHB / ,'E9) 'DEH5D 'DEB/E): 'D1#J 'D9'E '57D'- 4'&9 9DI 'D3F) 'DC*'( H'D('-+JF HC+J1' E' J0C1G 'D5-AJHF H'D3'3) HJ1/ AJ 'DEF'B4'* 'D(1DE'FJ) . (D 'FG J*1// 9DI 'D#D3F) AJ -J'*F' H#-'/J+F' 'DJHEJ). HCD %F3'F JG*E ('D1#J 'D9'E D#FG BH) 0'* *#+J1 C(J1 AJ -J') 'DF'3 . AGH 'D0J J(FJ 'D4G1) HJG/EG' HJ$'21 GJ&'* 'D./E'* 'D9'E) HJ5F9 'DBH'FJF HJD:JG' HJ19I 'D*B'DJ/ 'D',*E'9J) H'DE('/& 'D#.D'BJ) #H J*FC1 DG' HE9 %F 'D1#J 'D9'E J$+1 AJ 'D-J') 'DJHEJ) DCD %F3'F %D' %F BDJD' EF 'DF'3 GE 'D0JF JAC1HF AJG *ACJ1' 9EJB' HJ91AHF 'D71JB) 'D*J J9ED (G' . A(12* #GEJ) /1'3) 'D1#J 'D9'E AJ 'DHB* 'D-'61 -*I #5(-* EF #GE 'D/1'3'* 'D*J '3*-H0* 9DI #0G'F 'D('-+JF H'DEAC1JF (3(( BH) *#+J1 'D1#J 'D9'E 9DI E3'1 'DF4'7 'D3J'3J H'D',*E'9J H'D'B*5'/J .5H5' AJ 'D/HD 'D/JEB1'7J) . HJC'/ 'DABG'! J,E9HF 9DI '9*('1G BH) G'&D) EF BHI 'D/JEB1'7J) . AJ -JF 9C3 G0' AJ 'D/HD 'D*3D7J) 'D/C*'*H1J) 'D*J *9ED 9DI 'D*7HJ9 H'D*-CE AJ #1'! 'D,E'GJ1 " 'D1#J 'D9'E " E3*./E) H3'&D 'D%9D'E H'D/9'J) H'D4'&9'* H'D1B'() H'D*.D5 EF 'DE9'16) . H'D1#J 'D9'E DG EF 'D#GEJ) (-3( 7(J9) 'DF8'E 'D3J'3J 'D-'CE . A'D/JEB1'7J) *3*7J9 #F *$/J H8'&AG' (CA'!) -JFE' J*-BB *H'2F AJ (F'! 'DE,*E9 H-JFG' J5(- 'DB'FHF 'F9C'3' DD1#J 'D9'E A'F 0DC J,9D EF 'DJ3J1 -D E4CD) 'D51'9 9DI 'D3D7) H/H1G AJ -E'J) 'D-BHB H'D-1J'* 'D9'E) . A+BD 'D1#J 'D9'E 'D-/J+ AJ 'DE,*E9 'D/JEB1'7J JF4' AJ 4CD E7'D( ,2&J) #H AJ 4CD '-*,','* . H(0DC J9/QN 'D1#J 'D9'E EF #C+1 'DH3'&D *-BJB' DD*H'2F (JF 'DE*7D('* H'D-BHB . ACDE' -15* 'D3D7'* 'D-'CE) 9DI 'D*2'E '-*1'E #-C'E 'D/3*H1 H'DB'FHF CDE' (12 'D/H1 'DHB'&J AJ E,'D 'D6E'F'* . #GEJ) 'D(-+ : *CEF #GEJ) 'D(-+ EF .D'D 'DH8'&A 'DC(J1) 'D*J JBHE (G' 'D1#J 'D9'E 'D'J,'(J 'D(F'! AJ 'D*5/J 'DE('41 H:J1 'DE('41 D7(J9) 9ED E$33'* 'D/HD) HE1'B() E/I 'D*2'EG' (%-C'E 'D/3*H1 H-E'J) 'D-BHB H'D-1J'* 'D9'E) EF 'D'F*G'C'* D3D7) 'D/HD) D7(J9) CD GJ&) HE1'B() 3J1 9ED 'D-CHE) H%(1'2 G0G 'D'F*G'C'* H'D9ED 9DI *H,JG H*5HJ( 9ED 'D/HD). E4CD) 'D(-+ : %F 'D1#J 'D9'E E57D- 4'&9 J*3E ('D9EHEJ) H9/E 'D*-/J/ H.5H5' AJE' J*9DB (BJE*G HF7'BG HEHBA 'D/3*H1 EFG HE4CD) 'D(-+ */H1 EF .D'D 'D/1'3) 'DEB/E) DD1#J 'D9'E H'D9H'ED 'DE$+1) AJG H/H1G AJ 'DF8'E 'D3J'3J AJ 'D/HD) HGD *(DH1 %F4'! 1#J 9'E 91'BJ HE' *#+J1G 9DI 'D3'-) 'D91'BJ) GD 9ED 9DI -E'J) H5J'F) 'D-BHB H'D-1J'* DD%F3'F 'D91'BJ GD C'F DDB6'J' 'D.7J1) 'D*J #4:D* 'D91'BJJF B/ 9ED* 9DI %-/'+ 1#J 9'E 91'BJ . G/A 'D(-+ : 'DH5HD ('D/1'3) %DI *(J'F 'D#+1 'DC(J1 DD1#J 'D9'E HE' JF(:J #F JCHF 9DJG AJ (DH1) 1#J 9'E 91'BJ A'9D H'J,'(J AJ -E'J) 'D-BHB H'D-1J'* 'D9'E) DD%F3'F 'D91'BJ. EFG,J) 'D(-+ : '*(9F' 'D#3DH( 'D*'1J.J 'DF81J 'DH5AJ 'DB'FHFJ DD1#J 'D9'E . GJCD) 'D(-+: BEF' (*B3JE 'D(-+ %DI E7D( *EGJ/J H3* E('-+ H9DI 'DF-H 'D"*J : E7D( *EGJ/J: 'D*7H1 'D*'1J.J DD1#J 'D9'E 'DE(-+ 'D#HD : E'GJ) 'D1#J 'D9'E H#FH'9G 'DE(-+ 'D+'FJ : E1'-D *CHJF 'D1#J 'D9'E H'D*#+J1 AJG 'DE(-+ 'D+'D+ : H3'&D 'D*9(J1 9F 'D1#J 'D9'E HH8'&AG 'DE(-+ 'D1'(9 : 'D*F8JE 'D/3*H1J D-1J) 'D1#J H'D*9(J1 AJ 'D/3*H1 'D91'BJ 'D9'E 2005 . 'D.'*E) 'DE5'/1 'DE7D( 'D*EGJ/J 'D*7H1 'D*'1J.J DD1#J 'D9'E C'F 'D1#J 'D9'E J*CHF (71JB) (3J7) H0DC D#FG C'F B'&E' 9DI 'D1H'(7 'D4.5J) AJE' (JF #A1'/ 'D,E'9) -J+ J$+1 'DA1/ ('D".1JF HJ*#+1 (GE AJ FA3 'DHB* .'0 C'F DD*6'EF 'D',*E'9J /H1 ('12 AJ G0' 'DE,'D HC'F 'DA1/ AJ E-J7G 'D',*E'9J JBJE 'D#-/'+ CE' *(/H DG H'F JCHF DG 1#J -HDG' HJ*.0 EHBA' %2'&G'. AJ1,9 'DC*'( EAGHE 'D1#J 'D9'E %DI 'D%:1JB (5A*G C'F E1*(7' ('D/JEB1'7J) 'DE('41) 'D*J C'F* 3'&/) AJ /HJD'* 'DE/F 'D%:1JBJ) (.'5) HDE JCF *9(J1 'D1#J 'D9'E E91HA' (D C'F 'D*9(J1 'D4'&9 GH "5H* 'D49(" HB/ H1/* %4'1'* 9/J/) %DI 'D1#J 'D9'E HH3'&D 'D%9D'E AJ 'D-6'1'* 'DB/JE) AJ 'D91'B HE51 H'D5JF () HC'F* *F5( ,GH/ 'D/9') AJ 'D-6'1'* 'DB/JE) 9DI %4'9) 'D7'9) (JF 'DF'3 HEFG' ,'!* 3J'3) %6A'! 'D98E) 9DI 'D-C'E(). HB/ C'F* 8'G1) 'D1#J 'D9'E EH,H/) AJ 'D91'B 'DB/JE . '0 C'F -C'E ('(D H"4H1 H3HE1 1:E E' 91AH' (G EF (74 H'3*(/'/ J-3(HF DBH) 'D1#J 'D9'E -3'(' ED-H8'K(). HAJ 9G/ 'D%E(1'7H1J) 'D1HE'FJ) AB/ C'F 'D'G*E'E H'D*9(J1 9F 8'G1) 'D1#J 'D9'E H'D'G*E'E (G' J*E+D AJ H,H/ ,G'2 EF 'DEH8AJF JG*EHF (1#J 19'J' 'D%E(1'7H1J) HJ3EHF (@ "F'BDH' 'D#.('1" H91AH' 'DEF4H1'* #J6' (H5AG' #/H'* '*5'D HC'F J7DB 9DI G0G 'D8'G1) "'D'*A'B 'D9'E" #H "'D49H1 'D,E9J" H8D E3*E1' 7H'D 'E*/'/ 'D95H1 'DH37I 'DE3J-J)(). HAJ (/'J) 'D95H1 'DH37I DE JCF GF'C "1#J 9'E" D'F 'DE,E9'* 'D(41J) 'DE.*DA) C'F* 5:J1) HE*A1B) C'DE,E9'* 'D21'9J) HC'F 'DE0G( 'D/JFJ 3'&/' (*DC 'DA*1) +B'A) H-6'1) DG0G 'DE,E9'* 'D(41J) H'D3J71) 'DE7DB) DDE9*B/'* 'D/JFJ) 9DI *ACJ1 'D#A1'/.:J1 %F 8GH1 'D#/J'F 'D3E'HJ) AJ 9// EF 'DE,*E9'* 3'9/ 9DI BJ'E 8'G1) 'D1#J 'D9'E H91A 'D9'DE 'DE3J-J 9('1) " 'D'*A'B 'D9'E " #H " 'D%,E'9 " HGJ E(FJ) 9DI 'DEAGHE 'D1H'BJ DAC1) 'D49H1 'D9'E H'D*J C'F J3*9EDG' #F5'1 'D('(' H.5HEGE #F5'1 'D%E(1'7H1J) DD*9(J1 9F 'D*B'DJ/ 'D3'&/) H'D'*,'G'* 'D9'E) DD1#J 'D9'E(). H8G1 C*'( (*DC 'DA*1) #E+'D "'DJ3HF" H "HDJE E'DE3(H1J" H "EJC'AJDJ" HB'DH' ('F 5H* 'D49( EF 5H* 'DDG() . H('DF3() %DI 'D95H1 'DH37I 'D91(J) 'D%3D'EJ) .AE9 %F *9(J1 "'D1#J 'D9'E" DE J1/ AJ 'DB1'F 'DC1JE HD' AJ 'D-/J+ 'D41JA %D' %F E/DHD'*G *(/H H'6-) EF .D'D 'G*E'E 'D9/J/ (G H91A* G0G 'D8'G1) *-* 9F'HJF E.*DA) .#C/*G' 'DF5H5 'DB1"FJ) 'DC1JE) H'D#-'/J+ 'DF(HJ) H'DEE'13'* 'D3J'3J) 'D9EDJ) DD.DA'! 'D1'4/JF H'DHD') H91A* *-* 9FH'F " 'D4H1I " #H " 1#J #GD 'D-D H'D9B/ " AJ4J1 'DF5 #DB1'FJ AJ #C+1 EF #J) %DI 0DC HEFG' " 4'H1GE AJ 'D#E1"() #H " H#E1GE 4H1I (JFGE "(). HJ*1*( 9DI G0G 'DF5H5 61H1) 'D#.0 ("1'! #GD 'D-D H'D9B/ (H5AG' "1'! *9(1 9F 'D1#J 'D9'E DD#E) 'DB1"FJ) 'DE-E/J)() HFDE3 G0G 'D8'G1) EF .D'D 'D#-'/J+ 'DF(HJ) 'D41JA) HEFG' 9F 9(/ 'DDG (F 9E1 (() 9FGE' 9F 'D13HD E-E/ (() BHDG " '*(9H' 'D3H'/ 'D#98E " HFDE3 G0G 'D8'G1) EF .D'D 'DEE'13'* 'DF(HJ) H'D1'4/J) 9(1 *AB/GE D#-H'D 'D19J) D*7DB 9DJG' *3EJ'* E+D ""1'! 'D3H'/ 'D#98E" #H "1#J 'D19J)" #H "1#J #GD 'D-D H'D9B/" CE' 0C1F' 3'(B' .A#97I (0DC DD1#J 'D9'E 5D'-J) ,HG1J) EFG' *BHJE 'D-'CE %0' ,'F( 'D5H'( AJ BHDG HA9DG (). H0G( (96 'DC*'( %DI %F 'D1#J 'D9'E 'D%3D'EJ GH 'D%,E'9 C#-/ #/D) 'D#-C'E () . HAJ 951 'DFG6) F'/I 'DEAC1 (EJC'AJDJ ) (61H1) 'D'G*E'E ('*,'G'* 'D1#J 'D9'E H'-*1'E 'D%1'/) 'D9'E) 6EF F5'&-G 'D*J 3'BG' DD-C'E H'DEDHC H'D#E1'! AJ C*(G H#4G1G' C*'( " 'D#EJ1 " '0 JBHD " %F G/A 'D#EJ1 GH 'D-A'8 9DI 3E9*G H'F +1H*G *#*J EF E-() 49(G DG".... HC'F DD1#J 'D9'E /H1' C(J1' AJ 'F/D'9 'D+H1) 'D#E1JCJ) 9'E 1776 H'D+H1) 'DA1F3J) 9'E 1789 H(1H2G() . HAJ C*'('* " EHF*3JCJH " H1/* %4'1'* *B*1( EF EAGHE 'D1#J 'D9'E E+D " 'D1H- 'D9'E) " HC0DC " 1H3H " 9F/E' #7DB 9DJG " 'D%1'/) 'D9'E) " AGH (0DC '9/ D'3*./'E DA8) 'D1#J 'D9'E #+F'! 'D+H1) 'DA1F3J) .H4'9 '3*./'E EAGHE 'D1#J 'D9'E () "F0'C. HAJ 'DB1F 'D*'39 941 HE9 -/H+ 'D+H1) 'D5F'9J) 'F*BD E1C2 'D+BD AJ F4'7 'DAC1 'D3J'3J EF A1F3' %DI 'FCD*1' -J+ 3'/* 'DAD3A) 'DFA9J) 'DB'&E) 9DI 'C(1 'D39'/) D#C(1 9// EF 'D49( 9F/E' JA*4 'D49( 9F 5'D-G H39'/*G () . H*H'D* 'DC*( H'D/1'3'* 'DE*.55) ('D1#J 'D9'E A4G/ 'DB1F 'D941JF EF0 (/'J*G 'G*E'E' 9DEJ' E*EJ2' ('D1#J 'D9'E (H5AG E57D- H8'G1G HE'/) 9DEJ) E+D C*'( (/J3'J) 9'E 1905 (9FH'F "'D1#J 'D9'E H'DB'FHF" . HAJ 1908 C*'( ((*DJ) (9FH'F " -HD 9D'B) ,E'9) 'D6:7 ('D1#J 'D9'E H'D3J'3) 'D9'E) " H(9/ 'D-1( 'D9'DEJ) 'D+'FJ) 8G1* /1'3'* -HD 'D1#J 'D9'E H'D-1( 'DFA3J) HAJ A*1) 'D.E3JF'* (/' 'D'G*E'E (G0G 'D/1'3'* D/1'3) 'D9D'B) (JF 'D*DJA2JHF H'D1#J 'D9'E H8GH1 'DE1'C2 'DE*.55) D'3*7D'9 'D1#J 'D9'E HBJ'3G A#5(-* /1'3) 'D1#J 'D9'E EH69 'G*E'E 13EJ H:J1 13EJ H7FJ H%BDJEJ H/HDJ().H,9D EFG BH) 6:7 -BJBJ) D/I ':D( 'DF8E 'D3J'3J). 'DE(-+ 'D#HD E'GJ) 'D1#J 'D9'E H#FH'9G H3F*F'HD AJ G0' 'DE(-+ /1'3) EAGHE 'D1#J 'D9'E H#FH'9G H*B3JE'*G H9DI 'DF-H 'D"*J: #HD': EAGHE 'D1#J 'D9'E: 'D1#J 'D9'E AJ ,E'9) #H E,*E9 #H 'E) E9JF) J(JF H,G'* F81 'DF'3 HEH'BAGE %2'! B6'J'GE 'D9'E) 'DE-DJ) #H 'D/HDJ) H'D1#J 'D9'E D' J+(* 9DI -'D) H'-/) HDCF J3*,J( DDE*:J1'* H'D/H'A9 'DE3*BD) #H 'DE-CHE) 'D*J **5D ('D-J') 'D3J'3J) H'D',*E'9J) H'D'B*5'/J) DD49( . H'DABG 'DE9'51 J(0D ,GH/'K C(J1) EF ',D *A3J1 8'G1) 'D1#J 'D9'E . %D' %F ,EJ9 'D,GH/ 'D*J (0D* AJ G0' 'DE,'D DE *5D %DI F81J) AJ E9F'G' 'DE*C'ED (4'F *A3J1 8'G1) 'D1#J 'D9'E AD' *H,/ F81J) E3DE (G' DD1#J 'D9'E .() CE' %F 'DEAC1JF 'D3J'3JJF 1:E /1'3*GE DG0G 'D8'G1) DE JBHEH' ('3*./'E FA3 'D'57D'-'* 'D*J *9(1 9FG' . HEE' 2'/ AJ :EH6 8'G1) 'D1#J 'D9'E GH 9/E '*A'B 'DC*'( H'D('-+JF 9DI *91JA 'D1#J 'D9'E . H'F GF'C E' J1(H' 9DI #C+1 EF .E3JF *91JA' DD1#J 'D9'E . 9DI '9*('1 %F 'D1#J 'D9'E DJ3 '3E' D4J! H'-/. (D GH *5FJA D9/J/ EF 'D#4J'! EE' #/I %DI :EH6 EAGHEG H9/E H,H/ *91JA E-// DG () . H('D1:E EF :EH6 EAGHE 'D1#J 'D9'E . A'F GF'C #EH1'K E*AB'K 9DJG' JECF #F *B1(F' EF 0DC 'DEAGHE HGJ : #HD'K: 'D1#J 'D9'E DJ3 1#J' .'5' H%FE' GH *9(J1 9F EHBA E4*1C D#:D( 9F'51 'DE,*E9 'D3J'3J H'F G0G 'D"1'! **5D ('DE3'&D 'D9'E) 'DE.*DA 9DJG' H0'* 'D5'D- 'D9'E HDG' *#+J1 9DI 3DHC 'D#A1'/ H'D,E'9'* H'D3J'3) 'D-CHEJ) 'D9'E) H'F AC1) 'D1#J 'D9'E *A*16 H,H/ E4CD) 9'E) H.D'A -HD *DC 'DE4CD) 'D*J *H',G 'D,E'9) AJ CDJ'*G' #H ,2&J'*G' HAJ 'D-',) %DI %+'1) H'DI -3E +E #E'E G0G 'D59H() **9// H,G'* 'DF81 AJ(12 'D.D'A H'D*9'16 AJ 'DE5'D- 'D9'E) H*5H1 *B/JE -D HA6 D*DC 'DE4CD) (). +'FJ': %F AC1) 'D1#J 'D9'E *A*16 %EC'FJ) 'DEF'A3) H(-1J) E9 'D-B AJ 'D%9D'F 9F 'D1#J . #J #F JCHF DCD EH'7F 'D-B AJ *CHJF 1#JG (E.*DA 'DH3'&D /HF #F JA16 9DJG 1#J E9JF #H E5/1 E9JF EF E5'/1 'DE9DHE'* H/HF #F J.4I 9B'(' JEF9G EF %EC'FJ) 'D%9D'F 9F 1#J) . A%0' C'F* 'D/HD) *E*DC *F8JE G0' 'D-B %D' %FG' D' *E*DC EF9 E2'HD*G. +'D+': %F 'D-B AJ 'D%9D'F 9F 'D1#J D' J*CHF %D' EF .D'D 'D51'9 'DAC1J H'D-H'1 (JF E.*DA H,G'* 'DF81 HD' JECF #F JCHF -/J+ EF ,'F( H'-/ (). AJECFF' 'DBHD %F E57D- 'D1#J 'D9'E J3*9ED DD/D'D) 9DI *C'ED "1'! 'DF'3 HDJ3 E,1/ 'D*B'! #1'&GE #H *,E9G' H0DC (4'F E3'D) EGE) *AJ/ 'DE,*E9. AGH DJ3 'D1#J 'D',*E'9J (D GH 1#J ,E'9J E$J/JF HE9'16JF HD' JECF #F J9/QN 1#J'K 9'E' %D' %0' 9(1 9F H,GG F81 .'5) ('D3J'3) 'D9'E) HJD*BJ E9 9// C(J1 EF 'DF'3 AJ H,GG F81GE HJ-*HJ 'D1#J 'D9'E 9DI 9F'51 'D9BD'FJ) H'DEF7B AJ9*E/ 9DI 'D-B'&B CE' %F 'D1#J 'D9'E J4ED #C+1 EF 1/H/ 'DA9D 'D9'7AJ) . %0 %F 'D1#J 'D9'E F*', 'DEF'B4) 'D*J JD9( (G' CD EF 'D49H1 H'D9BD /H1JF E*E'2,JF HJ9J/ *5'19GE' 9F 71JB 'DEF'B4) (-J+ *5D %DI FH9 EF 'D'*A'B HG0' 'D'*A'B GH 'D1#J 'D9'E (). +'FJ': *91JAG: DJ3 +E) *91JA E,E9 9DJG (JF ABG'! 'DB'FHF HD' 9DE'! 'D3J'3) #H 'D',*E'9 . '0 %F G0G 'D*91JA'* 'DE97') H'F *,'H2* #C+1 EF (50) *91JA' (E,EH9G' %D' %FG' 9('1) 9F E,EH9) #1'! D,E9 C(J1 EF 'D#A1'/ ('DF3() DDE3'&D 0'* 'D5D) ('D5'D- 'D9'E HJECF #F *E'13 *#+J1'K 9DI 3DHC 'D#A1'/ H'D,E'9'* 'D3J'3J) H'D-CHE)() . D0DC J3*(9/ EF F8'EG *DC 'D"1'! 'D*J *9(1 9F H,GG F81 .'5) HD' **5D (#,G2) 'D-CE H*DC 'D*J D' JD*BJ 9F/G' 0DC 'D,E9 (-J+ */A9GE D'*.'0 EH'BA E9JF) AJ 'DE3'&D 'DE*5D) (G' . H'*AB 'DC+J1 EF 'DC*'( H'DEAC1JF 9DI #GEJ) 'D1#J 'D9'E . HDCFGE '.*DAH' AJ *91JA /BJB HE-// DG0' 'D'57D'- . AB/ JF(9 G0' 'D*91JA EF 'DF81) 'D',*E'9J) #H 'D3J'3J) *,'G 'D49H( E/I 'D%JE'F (/H1G' AJ 'DE4'1C) AJ 5F9 'DAC1 'D3J'3J #H B/ JF(9 'D*91JA EF AC1 %J/JHDH,J #H 9BJ/) E9JF) . H'D'9*B'/ 'D3'&/ %F 'D'.*D'A AJ 'D*91JA'* 'D*J BJD* AJ 'D1#J 'D9'E %FE' J1,9 AJ 'DEB'E 'D#HD %DI '.*D'A 'DF81) DD1#J 'D9'E *(9' D'.*D'A 'D*.55 AJ 'D3J'3) #H 'D',*E'9 #H 'D'B*5'/ #H 9DE 'DFA3 'D',*E'9J (). A6D'K 9F -/'+) 'D/1'3'* 'DE*9DB) ('D1#J 'D9'E. HE98E 'D*.55'* *-'HD *-/J/ E9FI 'D1#J 'D9'E (E,EH9) 'D"1'! 'DA1/J) 'D*J *F7HJ 9DI E,EH9) EF 'D5A'* H'D.5'&5 'D*J *97JG' /D'D) H#GEJ) E9JF). A'D1#J 'D9'E C8'G1) *F(9 EF .5'&5 'DE,*E9 'D3J'3J 'D*J *9C3 (H6H- H*(9' D7(J9) 'DE,*E9 FA3G HGJ 8'G1) -6'1J) . AGJ D' *9C3 .5'&5 'DE,*E9 A-3( H%FE' 'DEF'. 'D-6'1J 'D9'E 'D0J JF*EJ %DJG 0DC 'DE,*E9 . H(B/1 *9DB 'D#E1 ('D91'B A'DE3'D) *(/H :'E6) FH9' E' H:EH6 8'G1) 'D1#J 'D9'E E1*(7 (*#+1 'D8'G1) ('D9EDJ) 'D3J'3J) AJ 'D91'B 'D*J B'E* EF0 'D#J'E 'D#HDI (9/ 'D*'39 EF FJ3'F 2003 9DI 'DE-'55) 9DI #3'3 ( 7'&AJ - 91BJ - /JFJ ) 'D#E1 'D0J 3JAB/ 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ A9'DJ*G H+BDG AJ 'D-J') 'D3J'3J) D49( 'D91'B 9DI A16 %F 'D-J') 'D3J'3J) AJ 'D91'B 3*4G/ 1#J' 9'E' 91'BJ' E*E'3C' HBHJ' (A9D 'D7'&AJ) 'D3J'3J) 'D*J 3*-HD /HF (1H2 1#J 9'E 91'BJ B'/1 9DI 'DE3'GE) AJ (F'! E,*E9 H/HD) 951J) B'/1) 9DI -E'J) 'D-BHB H'D-1J'* 'D9'E) DD49( EF .D'D /H1G HH8'&AG 'D,DJD) (A9D 'D'-*D'D H*#+J1G . H9DI #J) -'D A'FG JECF 1/ 'D*9'1JA 'D*J #97J* DD1#J 'D9'E AJ 9/) '*,'G'* #(12G' . #. 'D'*,'G 'D',*E'9J AJ *91JA 'D1#J 'D9'E : #97I 'D#3*'0 James T.Young EAGHE' DD1#J 'D9'E H91AG (#FG 'D-CE 'D',*E'9J D,E'9) 0'* H9J 0'*J 9DI EH6H9 0J #GEJ) 9'E) (9/ EF'B4) 9DFJ) EB(HD). HDCF G0' 'DEAGHE :J1 H'6- H9'E H*FB5G 'D/B) . '0 'FG J,9D EF 'D'*,'G 'D',*E'9J AJ *91JAG DD1#J 'D9'E '*,'G' B'51' H:J1 4'ED(). (. 'D'*,'G 'D3J'3J AJ *91JA 'D1#J 'D9'E: J-// /'13H' 'D3J'3) H'D-CE '57D'- 'D1#J 'D9'E (AGE E9JF DDE5'D- 'D9'E) 'D#3'3J) J*CHF D/I C'A) #96'! 'D,E'9) .AJ4*17 'DAGE EF B(D 'DC'A) D#96'! 'D,E'9) D#FG -*I AJ 'DF8E 'D/JEB1'7J) 'D*J *#.0 (E(/# -CE 'D49( ('D49( *C*AJ (E(/# 'D#:D(J) DD*9(J1 9F 'D1#J 'D9'E /HF '4*1'7 C'A) #96'! 'D,E'9) DD'3*-'D) 'D9EDJ) HJB*6J AGE 'DE5'D- 'D9'E) 'D#3'3J) /HF *-/J/ B6J) E-//) #H E5D-) 9'E) E9JF) **,G %DJG' ,E'GJ1 'D49(() . ,. 'D'*,'G 'D4'ED DD1#J 'D9'E : J9/QN ADHJ/ 'D(1* Floyd Allport EF '(12 EF 91A AJ G0' 'D'*,'G '0 J1I AJ 'D1#J 'D9'E 9('1) 9F " *9(J1 ,E9 C(J1 EF 'D#A1'/ 9F "1'&GE AJ EHBA E9JF . #E' EF *DB'! #FA3GE. #H (F'! 9DI /9H) *H,G %DJGE (.5H5 E3'D) FG'&J) E9JF) #H 4.5 #H 'B*1'- 0J #GEJ) H'39) 'DF7'B (-J+ JCHF 4(G 'DE$J/JF #H 'DE9'16JF EF 'DC+1) H'D'3*E1'1 C'AJ) DD*#+J1 9DI #A9'DGE (71JB E('41 #H :J1 E('41 *,'G 'DEH6H9 'D0J GE (5//G (). A9DI 'D1:E EF E9'D,*G D,H'F( E.*DA) %D' 'FG J8D J1C2 9DI 'D1#J 'DA9DJ D' 'DC'EF 9DI 1:E EF 'FG D' JFC1 %F GF'C /1,'* E*A'H*) EF 'DE4'1C) H'D'G*E'E ('DF3() DDE3'&D 'DE.*DA) HD' J*6EF C0DC 4J&' 9F 'D'*5'D HBJ'/'* 'D1#J #H /H1 'D,E'9'* 'D#HDJ) AJ *CHJF 'D1#J 'D9'E HGJ 0'* #+1 A9'D *-BBG 9F/ 9EDJG *CHJF 'D1#J 'D9'E() . HB/ 91AG 'DABG 'D91(J H*1C (5E) 9DJG 9DI 'D1:E EF BD*G AC'F %3G'EG E-/H/'K A91AG 'D(96 9DI 'FG " E' J9(1 9F H,G'* F81 'D49( AJ 'D'4*1'C E9 'D3D7'* AJ '*.'0 'DB1'1'* D*4CJD 'D3J'3) 'D9'E) H'F *CHF G0G 'D3J'3) F*', *4'H1 -1 HEF .D'D EF'B4'* ,E'GJ1J) H-H'1 (JF 'D#A1'/ H29E'! 'D#:D(J) EF 'D49( 'D*J *-CE E9 -B 'D#BDJ) AJ 'DE9'16) () . A'D1#J JE+D F3() EF "1'! 'DE,*E9 5'-( 'D1#J 'D9'E HDJ3 GF'C %,E'9 H'-/ 9DI 1#J ('DE9FI 'DEAGHE D'F 'DE,EH9'* 'D,E'GJ1J) DG' "1'! E.*DA) **('JF (*('JF 'D3J'3'* H'.*D'AG' . HE98E 'DEF81JF J1HF /H1' F47' DD49( (5A*G ,HG1' DD/JEB1'7J) #6'A 'D1#J 'D9'E E:2I DG0' 'DF8'E 'D3J'3J H91AG '.1HF #J6' (#FG " %,E'9 CDE) #A1'/ 'D49( 9DI #E1 E9JF *,'G E4CD) E9JF) #H -'/+ E' AJ -'D) 'F*E'&GE %DI E,EH9) ',*E'9J) H'-/)().#H GH ',*E'9 #A1'/ 'D49( 'D0JF JF*EHF %DI E,EH9) ',*E'9J) H'-/) 9DI #E1 E9JF (-1J) AJ 'DE3'&D 'D9'E) 'DE.*DA 9DJG' . H'D*J J-*1E AJG' 'D,/D H'D.D'A H'DFB'4 H*E3 E5'D- 'D#:D(J) #H BJEG' 'D%F3'FJ) 'DE.*DA) (). AJ*6- EF 'D*9'1JA 'D3'(B) ('F 'DAC1 DE J5D %DI -/ 'D"F %DI *91JA ,'E9 JECF 'DH5HD %DJG (9/ H0DC DC+1) 'D*91JA'* EF ,'F( HC+1) 'DE3*,/'* DD8'G1) 'D3J'3J) EF ,'F( ".1 HD-/'+) 'D/1'3'* 'DE*9DB) ('D1#J 'D9'E 9DI 'D1:E EF H,H/G 'DB/JE C8'G1) H'.*D'A 'D*.55'* H'D.(1'* ('DF3() DD9DE'! 'D('-+JF H'DE*5DJF 9EDJ' ('D1#J 'D9'E EE' #/I (/H1G %DI 'D'.*D'A AJ *91JAG H*9//G HE/I 'D%JE'F (G (). H(9J/' 9F 'D.D'A'* 'DABGJ) H'D',*E'9J) H'D%F3'FJ) AJ *91JA 'D1#J 'D9'E A%FF' F91AG (#FG "'DEHBA #H 'D'*,'G 'D0J J*CHF D/I 'D:'D(J) 'D98EI D#(F'! 'D49( (#5-'( 'D1#J 'D9'E) (5H1) 9'E) HE$33'* *F8JEJ) 49(J) #H 13EJ) #E'E E3'&D *GE 'D5'D- 'D9'E DE,EH9 'D49( (A*1) 2EFJ) E9JF) (9/ FB'4 7HJD 6E'F D-BHBG H-1J*G AJG'. -J+ *FG6 (3(( H,H/ E4CD) #H EHBA 9'E J9(1 'D49( ( 'D1#J 'D9'E) 9FG' (H3'&D *9(J1 E.*DA) , *H+1 AJ 'D3J'3) D9'E) DD/HD) 'J,'(J' #H 3D(J' D-5HD 'DBF'9) D/JGE (#GEJ) '*.'0 G0' 'DEHBA #H 'D1#J" . +'D+'K: 41H7 'D1#J 'D9'E H.5'&5G : 41H7 'D1#J 'D9'E (): #F JCHF -5JD) 'D'7D'9 HE91A) H'AJ) (,H'F( 'D-/+ . #F JCHF 'D'G*E'E ('D-/+ #H 'DB6J) '-/ 'D(H'9+ 'DEGE) D*CHJF 'D1#J 'D9'E . #F **A'9D B7'9'* H'39) AJ 'DE,*E9 AJ -H'1 HFB'4 H(-+ H,G'* 'DF81 'DE.*DA) H'F D' JB*51 #E1 *CHJF 'D1#J 'D9'E 9DI #BDJ) EF 29E'! 'D1#J #H F.() E+BA) . HG0' D' J9FJ 'D'3*:F'! 9F /H1 29E'! 'D1#J AJ -4/ BHI 'DE,*E9 *,'G B6J) E' . .5'&5 'D1#J 'D9'E: DD1#J 'D9'E .5'&5 HGJ :(). J8D 'D1#J 'D9'E 3'CF' C'EF' -*I *(12 B6J) DD,E'9) ( 'D1#J 'D9'E ) H'DB6J) *8G1 -JFE' JH,/ *5'/E #H BDB #H .J() #ED . 'D1#J 'D9'E 'D,'1J GH E-'HD) DD*BDJD EF 'D*5'/E H'DBDB H.J() 'D#ED . J-*', 'D1#J 'D9'E %DI E7'(B*G D1#J 'D#:D(J) HE*E'4J' E9G' . J5(- 'D1#J 'D9'E 'D/'.DJ 8'G1' #H .'1,J' #J 'FG JC4A HJA5- 9F FA3G -JFE' *CHF BH) 'D/'A9 #H 'D9'ED E$+1) 98JE)K HJ8G1 DD9J'F %F 'D*9(J1 9F 'D1:() ('DA9D 3HA *CHF DG' F*'&, 7J() 'C+1 EF 'DF*'&, 'D3J&) . 'D1#J 'D9'E 4/J/ 'D-3'3J) ('DF3() DD-H'/+ 'DG'E) . %0' #97J DD49( AJ 'D(D/ 'D/JEB1'7J 'D-1 A15) 'D*9DJE H'D%9D'E 'D7J( A'F 'D1#J 'D9'E J(/H 5D( 'D9H/ HD' J3GD ./'9G 9F 71JB 'D/9'J) . HCDE' C'F 'D1#J 'D9'E 9'DE'K (E,1J'* 'D#EH1 C'F 'B/1 9DI 'DAGE H'D-CE 'D5-J- 9DI 'D#4J'! . EF 'D3GD 9DI 'DF'3 #F J-//H' 'D#G/'A DCFG EF 'D59( 9DJGE #F J(JFH' 'DH3'&D 'D*J *H5DGE %DI G0G 'D#G/'A . 'D*(1J1 (E9F'G 'DH'39 (*9DJD 'D3DHC (#3('( EF7BJ) JB(DG' 'D9BD E9 %F 'D#3('( 'D-BJBJ) 'FA9'DJ). 'D%(/'D HE9F'G %F 'D-'D) 'D'FA9'DJ) %0' H,/* 9'&B' EF EH6H9G' A%FG' B/ **-HD %DI EH6H9 ".1 J:D( #F JCHF (G (96 'D4(G #H 'D5D) ('DEH6H9 'D#HD #J 'D*-HD %DI 'D1:('* 'DEE'+D) DD*-BJB . 'D*9HJ6 ('D8GH1 (5A) E' (B5/ *:7J) 5A) #.1I .. 'D5A) 'D8'G1) AJ 'D9'/) 5A) 7J() EB(HD) 9F 'D4.5 #E' 'D5A) 'DE3**1) A%FG' 5A) :J1 EB(HD) HJCHF GF'C 4J! EF 'DE('D:) AJ 'D5A) 'D8'G1) DDH5HD %DI 'D*:7J) (/1,) 'D*E'E . 'D%3B'7 (*A3J1 #9E'D 'D:J1 (-3( E' J,1J AJ FAH3F' . 'D*BE5 #J %F 'DA1/ J*BE5 E,EH9) EF 5A'* 4.5 J9,( (G H*BE5 G0G 'D5A'* J*6EF 'D-3F EFG' H'DB(J-. 'D'*A'B -J+ JEJD 'DF'3 AJ '*,'G'*GE F-H 'D'*A'B E9 'D#:D(J) 3H'! #C'F AJ 'D1#J #E AJ 'D'.*J'1(). 1'(9'K: #FH'9 'D1#J 'D9'E H*B3JE'*G: JB3E 'DABG () 'D1#J 'D9'E %DI #FH'9 E.*DA) H5H1' E*9//) H0DC 9DI HAB 'D81HA H'D#H6'9 'D*J *C4A H,H/G AJ AB1'* E9JF) EF F'-J) H-3( 'D2'HJ) 'D*J '*.0G' CD ('-+ C#3'3 D*B3JEG DD1#J 'D9'E EF F'-J) #.1I . HAJE' J#*J G0G 'D*B3JE'* H'D#FH'9 HC'D'*J: #HD':#FH'9 'D1#J 'D9'E EF -J+ 'DE/I 'D,:1'AJ: '0 JFB3E 'D1#J 'D9'E %DI #- 1#J 9'E E-DJ "H7FJ": HGH 'D1#J 'D9'E 'D3'&/ (JF 7'&A) E9JF) EF 'DF'3 AJ 49( EF 'D49H( AJ /HD) E' ('DF3() DB6J) #H E4CD) #H #2E) E9JF) *GE G0G 'D7'&A) . HB/ JE+D G0' 'D1#J 'D#:D(J) EF 'D,E'9) #H #C+1J*GE EE' J$/J AJ 'DFG'J) %DI 'D%,*E'9 -HD 1#J E9JF AJ G0G 'DB6J) HGH JE+D E-5D) 'D"1'! H'DB1'1'* H'D#-C'E 'D3'&/) AJ 'DE,*E9 H'D*J *C*3( 5A) 'D'3*B1'1 H*.*DA AJ H6H-G' H/D'D'*G' AJ #0G'F 'D#A1'/ /'.D 'D,E'9) HDCFG' *5/1 9F '*A'B E*('/D (JF ':D(J*GE H'B*F'9 C'ED EF BP(NDP #BDJ*GE 1:E '.*D'AGE AJ %/1'CGE DEAGHEG'. (- 1#J 9'E %BDJEJ: HGH 1#J 9'E 'D,E'9) 'D*J *9J4 6EF %BDJE J-*6F H-/'* 3J'3J) E*,'H1) 6EF %7'1 'D%BDJE - E+D 1#J 9'E 91(J - #A1JBJ - #H1(J . H'DEGE %F G0' 'D%BDJE B/ J*39 DJ5D %DI E3*HI 1#J 9'E B'1J ().-J+ *F-51 EB/E'* 'D1#J 'D9'E 'D%BDJEJ AJ 'DE5D-) 'DE4*1C) H'D'1*('7 'D*'1J.J H*B'1( 'D9'/'* H'D*B'DJ/ H'DE9*B/'* H*4'(G 'D#H6'9 'D3J'3J) H'D'B*5'/J) H'D',*E'9J) HH-/) 'DD:) H'D+B'A) (). ,- 1#J 9'E 9'DEJ: HJB5/ (G 'D'*,'G'* 'D*J *3J71 9DI #C+1 EF E,*E9 H'-/ #H 'D*J *9C3 *H'AB' AJ 'DEHBA (JF #C+1 EF H-/) 3J'3J) H'-/) HGH 3E) EF 3E'* 'DE,*E9 'D/HDJ 'D9'E (). #J #FG 'D1#J 'D0J J3H/ (JF #:D(J) 49H( 'D9'DE AJ A*1) E9JF) F-H B6J) #H #C+1 J-*/E AJG' 'DFB'4 H'D-H'1 H*E3 E5'D- 'D#31) 'D9'DEJ) #H BJEG' 'D%F3'FJ) E('41)K (). -J+ J*E+D 'D1#J 'D9'E 'D9'DEJ AJ 'D',*E'9'* H'DF/'!'* H'DE7'D( H'D4C'HI 'D*J *1A9 %DI 'DEF8E'* 'D/HDJ) H'DE8'G1'* HE3J1'* 'DE9'16) . -J+ JD9( 'D1#J 'D9'E 'D9'DEJ /H1' G'E' HC(J1 AJ -J') 'D,E'9'* HJ*2'J/ /'&E' DD9ED 9DI *H7J/ H/9E 'D3D'E H'D#EF 'D/HDJJF H'D-A'8 9DI -BHB 'D%F3'F H-1J'*G 'D9'E) A#5(- H,H/G -BJB) H'B9J) EDEH3) H0'* BH)(). +'FJ': #FH'9 'D1#J 'D9'E EF -J+ E/I *#+1G (H3'&D 'D%9D'E: HJFB3E G0' 'DFH9 EF 'D1#J 'D9'E %DI 'D#FH'9 'D"*J) : #- 1#J 9'E E3J71(B'&/) : HJB5/ (G 'D1#J 'D0J D' J*#+1 ('D/9'J) HDCFG J$+1 AJG' HJE+DG B'/) 'D1#J AJ 'D#E) EF 'D29E'! HC('1 'D3J'3JJF H'DEAC1JF 'D0JF J3GEHF (*H,JG 'DE,*E9 HBJ'/'* 'D1#J 'D9'E . HG$D'! JCHFHF F3() 6&JD) ,/' EF 'D49( *3*7J9 AGE -B'&B 'D#EH1 H*A3J1G' DD,EGH1 (). (- 1#J 9'E E+BA "B'1&" : HGH 1#J 'D7(B) 'DE*9DE) H'DE+BA) EF #A1'/ 'D49( HJ.*DA -,E G0G 'D7(B) (-3( /1,) 'D*9DJE H'D+B'A) HE/I 'DFB/ 'D-6'1J AJ 'DE,*E9 .HG$D'! JE+DHF H37' (JF B'/) 'D1#J HEF4&JG H(JF 'D#C+1J) 'D3'-B) 'D*J *5/B CD E' *0C1G H3'&D 'D%9D'E H'D/9'J) H9DI 0'DC A'D1#J 'D9'E 'DE+BA B/ J*#+1 (H3'&D 'D%9D'E HB/ J$+1 AJG' (B/1 E*A'H* (). ,-:1#J 9'E EF3'B " EFB'/": HJE+DG 'D3H'/ 'D#98E EF 'D49( H'D0J JFB'/ HJF3'B H1'! 'D1#J 'D9'E 'DE3J71 " 'DB'&/ "AJE' DG0' 'D#.J1 EF *#+J1 9F 71JB #,G2) 'D%9D'E H'D/9'J) H*,/ 'D4'&9'* DG' E,'D .5(' D/I 'D#C+1J) H'D*J F'D* -8'K BDJD' EF 'D*9DJE H'D+B'A) HGE JFB'/HF *E'E' DE' J5D %DJGE 9F 71JB 'D/9'J) H'D%9D'E HJFA9DHF (CD E' JF41 #H J0'9(). +'D+': #FH'9 'D1#J 'D9'E EF -J+ E/I '3*E1'1G : HJFB3E G0' 'DFH9 EF 'D1#J 'D9'E %DI 9/) #B3'E HGJ : #- 1#J 9'E /'&E : HGH 'D1#J 'D9'E 'D0J JBHE 9DI #33 -6'1J) H+B'AJ) H*'1J.J) HBHEJ) H/JFJ) HJ*5D '*5'D' H+JB' ('D#4J'! 'D+'(*) AJ 'D#E) HJ4*1C AJG CD #A1'/ 'D,E'9) HJE*'2 ('D'3*B1'1 H'D+('* 9DI E1 'D95H1 H'D#,J'D HD' *$+1 AJG 'D-H'/+ 'D,'1J) #H 'D81HA 'D7'1&) %D' F'/1' E+D 'D1#J 'D9'E 'D/'&E AJ E3'D) 41( 'D.E1 HD9( 'DEJ31 H'CD D-E 'D.F2J1(). (- 1#J 9'E E$B* : HGH 'D1#J 'D0J JF4# F*J,) -'/+ 9'16 HJF*GJ /H'E G0' 'D1#J (E,1/ %J,'/ 'D-D 'DEB(HD DG0G 'DE4CD) #H 'D-'/+) HG0' 'DFH9 D' J5D- #F *BHE 9DJG /1'3'* 9DI 9C3 'D1#J 'D9'E 'D/'&E (). HGH 'D1#J 'D0J *E+DG 'D#-2'( 'D3J'3J) #H 'DGJ&'* 'D9'E) #H 'D,E'9'* 0'* 'DE5'D- H'D,G'* #H 'DGJ&'* 'D.'5) 0'* 'D(1'E, 'DE-/H/) H'D#G/'A 'DE9JF) B/ J5D- DE91A) '*,'G'* 'D1#J 'D9'E HBJ'3G AJ -'D) 'D'F*.'('* H'3*B5'!'* 'D1#J 'D9'E (.5H5 E3'D) 9'E) E71H-) DD-H'1 H'DEF'B4) (). ,- 1#J 9'E JHEJ : HGH 'D1#J 'D0J J9*FBG E98E #A1'/ 'D,E'9) H'D0J J*CHF EF E,1J'* 'D#EH1 H'D#-/'+ 'DJHEJ) HGH 1#J 9'E JE+D ('3*E1'1 -1C) 'D1#J 'D9'E D/I 'D49H( H*-1CG H3'&D 'D%9D'E H'D4'&9'* H'DE5'D- 'DE('41) DDEH'7FJF HJCHF BJ'3 G0' 'DFH9 EF 'D1#J 'D9'E 5'D-' DE9'D,) B6'J' 'D-J') 'DJHEJ) DDEH'7FJF (). 1'(9': #FH'9 'D1#J 'D9'E EF -J+ 9// EE+DJG: HG0' 'DFH9 EF 'D1#J JFB3E %DI 9/) #FH'9 HGJ : #- 1#J 9'E #:D(J) : HJE+D 1#J 'D#:D(J) #J E' J2J/ 9DI 'DF5A D,E'9) #A1'/ 'D49( . HDJ3 'DEB5H/ ('D#:D(J) 'D-3'(J) #H 'D9//J) (D 'D#:D(J) 0'* 'D*#+J1 AJ 'DE,*E9 . H%0' C'F -CE 'D#:D(J) #E1'K E1:H('K AJG A%F 0DC J*7D( #F JCHF D/I ,EGH1 'DEH'7FJF #H 'D49( EF 'DE91A) H'DAGE D-B'&B 'D#EH1 E' JECFGE EF '*.'0 B1'1'*GE AB/ J*CHF 1#J 'D#:D(J) #-J'F' ('D*6DJD H-0A (96 'D-B'&B #H 'D/9'J) 'D*J JBHE (G' 'DB'/) H'D29E'! HAJ G0' J$/J %DI 9/E B/1) 'D,EGH1 9DI AGE 'D-B'&B 'D*J JF(:J #F JCHF 1#J) (F'! 9DI #3'3G' ().HJ1I ,'F( EF 'DABG'! %F 1#J 'D#:D(J) H-/G D' JCAJ D'F JCHF 1#J' 9'E' %D' %0' *H'A1* AJG 41H7 HEBHE'* #(12G' : 1- 61H1) H,H/ -CHE) EF8E) **HDI *3JJ1 'D#EH1 ('DE,*E9. 2- 61H1) H,H/ '*A'B 9'E (JF #A1'/ 'DE,*E9 9DI 7(J9) *DC 'D-CHE) HC0DC 9DI 'DE+D 'DBHEJ) 'D*J J,( #F *3H/ 'DE,*E9 . 3- #F D' J3H/ E,*E9 'D/HD) 'FB3'E'* -'/) AJE' (JF #A1'/G (3(( 'DD:) #H 'D/JF #H 'D,F3 #H 'D7(B) H:J1G' D'F 0DC 3J-HD /HF .DB 1#J 9'E J*3E HDH (B/1 E9BHD EF 'D'F3,'E HJ$/J %DI 4JH9 #FE'7 EF 'D*95( DD7'&A) H*9'16 'DE5'D- HJ9E/ CD A1JB %DI A16 E' J1J/ 'D".1HF 9FH) D' ('D%BF'9 . 4- *HA1 B/1 EF 'DH9J H'D0C'! JECFGE *B(D 'D"1'! 'D.'5) ('D4$HF 'D9'E) (CD -01 HEH6H9J) . 5- #F JCAD DD#BDJ) 'DE9'16) 'D-B AJ 'D*9(J1 ('DH3'&D 'D3DEJ) . 6- H,H( '-*1'E 'D#BDJ) 'DE9'16) D1#J 'D#:D(J) H'D.6H9 DG' . 7- 'D*2'E H3'&D 'D%9D'E ,'F( 'D-J'/ H'DF2'G)(). (- " 1#J 9'E #BDJ) : HGH 'D1#J 'D9'E 'D0J JE+D F5A 9// ,E'9) #H ,EGH1 'D1#J 'D9'E H'D0J B/ JCHF 'D5AH) AJ 'D,E'9) EF 'DE+BAJF #H 'D1#3E'DJJF EE' J,9D 1#J G0G 'D#BDJ) D' J3*G'F (G' H'-*E'D #F *5(- 'D#BDJ) #:D(J) E3*B(D' AJ5(- 1#J 'D#BDJ) E1'B() D3DHC 'D#C+1J) A*9E/ %DI *F(JG 'D,E'GJ1 %DI #.7'! 'D#:D(J) H*EF9 '3*(/'/ 'D#:D(J) ('D1#J (). ,- 1#J 9'E 3'-B : HGH 'D1#J 'D0J JE+D 'D#C+1J) 'D3'-B) DD,E'9) -JF *F'B4 B6J) EF 'DB6'J' - HJ5D CD #A1'/ 'D,E'9) #H 'D#C+1J) AJGE %DI B1'1 E9JF. HG0' 'DFH9 EF 'D1#J J4(G 'D%,E'9 HB/ JCHF 1#J' ,E'9J' (). H%0' C'F 'D16' 'D9'E J#*J 9F 71JB 'DEF'B4) %D' 'FG C+J1' E' JCHF F*J,) D'F/A'9 'D49( -JF' #H D*C'3DG AJ (-+ 'DE4CD'* 'D9'E) -JF'K ".1 AB/ JCHF #A1'/ 'D,E'9) E*#+1JF ("1'! 29JEGE #H (96 'D#96'! 'D('12JF 'D0JF J-EDHF 'D9(! 9FGE HAJ G0G 'D-'D) JCHF E9FI 'D16' 'D9'E %F 'DE3'D) DE *F'B4 CE' C'F JF(:J :J1 %F 'D49( %0' H5D %DI 1#J 3'-B AJ E3#D) 9F 71JB 'D(-+ H'DEF'B4) H'D*E-J5 C'F G0' #9DI E1'*( 'D/JEB1'7J) HBDE' J5D %DI 0DC(). /- 1#J 9'E '&*D'AJ : HJB5/ (G 1#J ,ED) EF 'D#BDJ'* 'DE.*DA) AJ '*,'G'*G' H'D*J *,E9* D*-BJB G/A E9JF *-* 81HA .'5) AGH DJ3 HDJ/ 'DEF'B4) (D GH F*', 9H'ED .'1,J) 9'16) HE' 2'D* G0G 'D9H'ED 0G( E9G' 'D1#J 'D'&*D'AJ HGH AJ 'D(D'/ 'D*J *C+1 AJG' 'D#-2'( 'D3J'3J) -J+ J59( AJG' 'DH5HD %DI 1#J 'D#:D(J) AJBHE 'D1#J 'D'&*D'AJ AJ -JF *D9( 'DBJ'/) #H 'D29'E) /H1' #3'3J' AJ 'DH5HD %DI 'D1#J 'D'&*D'AJ .5H5' AJ E1-D) 'D#2E'* 'D*J JE1 (G' 'D(D/ (). .'E3': #FH'9 'D1#J 'D9'E -3( %EC'FJ) 'D*9(J1 9FG : HG0' 'DFH9 EF 'D1#J 'D9'E JFB3E %DI FH9JF HGE' :- #- 1#J 9'E C'EF : G0' 'DFH9 EF 'D1#J 'D9'E JH,/ %0' C'F* GF'C E4CD) E9JF) **7D( '*.'0 EHBA E9JF DCF 'DF'3 9DI 'D1:E EF %-3'3GE (G0G 'DE4CD) AJ #9E'BGE A'F 1#JGE DE J*-// (H6H- -HD G0G 'DE4CD) HDE J*-HD '*,'GGE -J'DG' %DI 3DHC 'J,'(J HGH (0DC D' J8G1 %D' AJ 'D-'D'* 'D*J **7D( 9ED' E9JF' 0' '*,'G E9JF A9F/&0 J*-HD %0' '3*,/ EHBA -'3E %DI 1#J 9'E 8'G1 -3( 'D81HA 'DE-J7) ('D,E'9) (). HJCHF G0' 'DFH9 EF 'D1#J AJ E,*E9'* 'D-CE 'D4JH9J #H 'D/C*'*H1J H'D*J J.4I AJG' 'DA1/ 'D*51J- (1#JG AJ 'DE4'CD 'DE.*DA) 'D*J *-/+ AJ #E*G(). (- 1#J 9'E 8'G1: HJCHF 'D1#J 'D9'E 8'G1' #H 51J-' 9F/E' J*E 'D*9(J1 9E' J9*E1 AJ 'DFAH3 -J+ **H'A1 'D-1J) HD' J.4I 'DF'3 'D*9(J1 9F "1'&GE AJ 51'-) *'E) H**F'HDG H3'&D 'D%9D'E 'DE.*DA) HAJE' J8G1G 'DF'3 AJ #-'/J+GE HEF'B4'*G HEF *9DJB'*GE (). 3'/3': #FH'9 'D1#J 'D9'E EF -J+ H,H/G : HG0' 'DFH9 EF 'D1#J 'D9'E JFB3E %DI FH9JF GE' : #- 1#J 9'E EH,H/ A9D' : HGH 'D1#J 'D0J J*CHF HJ-/+ F*J,) (96 'D#-/'+ H*8G1 #+'1) AJ 'D*9DJB'* H'DEF'B4'*(). (- 1#J 9'E E*HB9 : HJ3EI ('D1#J 'D3'CF #H 'DC'EF HGH E' J-*ED 8GH1G EF *J'1'* 'D1#J 'D9'E %2'! -/+ EF 'D#-/'+ #H EHBA AJ 'DEH'BA #H 'D#2E'* H9F/E' J*#.1 'DF'3 9F (DH1) 1#JGE #H *-/J/ EHBAGE . H9F/E' JBA 'DF'3 EHBA' 3D(J' EF B6J) E' HJ*HB9 #F J9(1H' 9F EJHDGE %2'!G' HJBHEHF (9ED E' (). 3'(9': #FH'9 'D1#J 'D9'E EF -J+ .5H5J*G' DD%F3'F (). HG0' 'DFH9 EF 'D1#J 'D9'E JCHF 9DI FH9JF HGE' : #- 1#J 9'E 4.5J : HGH 'D1#J 'D9'E 'D0J JCHFG 'DA1/ DFA3G (9/ *ACJ1 AJ 'DEH6H9 HJ,'G1 (G 'DF'3 . (- 1#J 9'E .'5 : GH 0DC 'D,2! EF 'D1#J 'D4.5J 'D0J J-*A8 (G 'D%F3'F DFA3G AB7 HD' J(H- (G %DI :J1G EF 'DF'3 .HA' EF #F JAB/ EF5(G #H J916 FA3G DD611 HDG EF 'D#GEJ) D'F 'D%F3'F 9F/E' J9(1 9FG HJ97J 5H*G AJ 'D'F*.'('* 'D9'E) E+D' A-JF&0 JCHF DG '+1 E('41 AJ *B/J1 F*J,) 'DB6'J' 'D9'E) . +'EF' : #FH'9 'D1#J 'D9'E -3( F4'7G HE4'1C*G AJ 'D3J'3) 'D9'E) : HG0' 'DFH9 EF 'D1#J 'D9'E JFB3E %DI FH9JF HGE' : 1#J 9'E 3D(J : HGH 'DB7'9 'D0J D' JCHF 1#JG #GEJ) .'5) AJ 'D3J'3) 'D9'E) H'G*E'EG E-5H1 E+D' AJ 'D%/D'! (5H*G AJ 'D'F*.'('* -JF J/9J %DJG' HG0' 'DB7'9 J*DBI H,G'* 'DF81 'D.'5) ('D#EH1 'D9'E) HJF41G' HDCFG D' JF4& G0G 'D"1'! HD' J('/1 (G' . (- 1#J 9'E 'J,'(J : HGH 'D1#J 'D0J J4:D FA3G ('DB6'J' 0'* 'D5J:) 'D9'E) HGH 'D0J J1I AJ FA3G 7EH-' HEB/1) 9DI 'DBJ'/) H%B1'1G' G0' 'DB7'9 3H'! C'FH' 1,'D /HD) #H 5-AJJF #H E-'61JF J-3HF ('F DGE 1#J' AJ 'DE3'&D 'D9'E) 'D,'1J) HDGE .DAJ) F81J) #H AC1J) J5/1HF 9FG' AJ "1'&GE H/'A9' 'C(1 EF 'DEH'7F 'D9'/J EF ',D 'DH5HD ('D,E'9) H('D'*A'B E9G' #H BJ'/*G' %DI G/A E9JF (). 'DE(-+ 'D+'FJ E1'-D *CHJF 'D1#J 'D9'E H'D*#+J1 AJG +E) 9H'ED 9/J/) */.D AJ *CHJF 'D1#J 'D9'E EF0 #F JHD/ .(1' J3J1' (JF E,EH9) BDJD) EF 'DF'3 J+J1 'G*E'EGE -*I JC*( DG 'D0JH9 H'D'F*4'1 (JF B7'9'* H'39) EF 'D,E'9) HE9 0DC A%DI ,'F( 9H'ED *CHJF 'D1#J 'D9'E +E) 9H'ED #.1I *3'GE (B/1 #H (".1 AJ 'D*#+J1 9DJG H*4CJDG. H(E' %F 'D1#J 'D9'E GH 8'G1) ',*E'9J) (-CE CHFG J*5D ('D,E'9) HDJ3 ('DA1/ HEF 'D9F'51 'DECHF) DD1#J 'D9'E " 'D,E'9) " GJ 'D9F51 'D#HD 'DECHF DD1#J 'D9'E HD' JA31 G0' 'D9F51 DH-/) H,H/ H*CHJF 'D1#J 'D9'E . %0' D'(/ EF *HA1 9F'51 #.1I AJ#*J 9F51 "'DB6J)" #H " 'DE4CD) " #H "'D-/+ " #H 9F51 'DEH6H9 D'(/ %F J*3E (3E) 'D,/D #J 'FG B6J) :J1 E-3HE) *-* 'DFB'4 HE.*DA 9DJG' HE4CHC AJG' D'F CD 'DB6'J' 'DE*AB 9DJG' H'DE-3HE) 9DEJ' #H 91AJ' D' JECF #F *CHF 6EF /'&1) B6'J' 'D1#J 'D9'E CE' 'FG J3*D2E H,H/ 9F51 " 'DEHBA " (5A*G 'D9F51 'D+'D+ EF 'D1#J 'D9'E HJ#*J 9(1 *A'9D #A1'/ ,E'9) 'D1#J 6EF -H'1 HEF'B4'* E('41) #H :J1 E('41) 9DFJ) #H :J1 9DFJ) *F*GJ ('*.'0 EHBA JE+D 'D#:D(J) H*16I 9FG 'D#BDJ) 6EF %7'1 ,E'9) 'D1#J(). AJ*CHF 'D1#J 'D9'E 9F/E' *BHE EF'B4) H,/D -HD B6J) E9JF) *+J1 'G*E'E 9// C'A EF 'D1#J 'D9'E " 'DEH'7FJF" EF8H1' %DJGE EF .D'D (J&) ',*E'9J) HE.DA'* +B'AJ) H-6'1J) E9JF) #J #F JC*( DG' 'D:D() D#-/G' H0DC D'F 'D1#J 'D9'E D' JE-H 'D"1'! 'DE*('JF) (D J*9'J4 E9G' AJ 51'9 **/.D 3'&1 'DE$+1'* AJG -*I JF,DJ 'DEHBA AJ '*,'G E9JF . A'D1#J 'D9'E J(/# ('DEF'B4) 'D,E'9J) -HD E3'D) E9JF) %DI #F **-// #(9'/G' HJ*AHB '-/'G' HJC3( #:D(J) H:'D(' E' *(/# 'DEF'B4) (EH6H9 JGE A1/' #H 9// EF 'D#A1'/ HJ8D JF*BD (A9D H3'&D 'D'*5'D -*I *9'/ 5J':) 'DAC1) (AGE 'C(1 HJ*-BB DG0G 'DEF'B4'* 'D0JH9 'D,E'GJ1J H*(12 '*,'G'* E4//) (JF E4'J9JF H1'A6JF HJ-/+ FH9 EF 'D*H'AB J*CHF (G 'D1#J 'D9'E . HGH 8'G1) HB*J) H*8G1 CE' *.*AJ A,#)(). HJECF *B3JE 9H'ED *CHJF 'D1#J 'D9'E ,EJ9G' %DI E,EH9'* +D'+ HGJ :- #HD': 'D9H'ED 'D1&J3J) AJ *CHJF 'D1#J 'D9'E : #- 'D,EGH1: 'D0J J*CHF EFG 'DE,*E9 (A&'*G H7(B'*G HE3*HJ'*G 'DE.*DA) -J+ D' JECF #F J*H',/ 'D1#J 'D9'E HJ*CHF HJF*41 %D' (*H',/ 'D,EGH1 (*CHJF'*G 'DE.*DA) (). (- 'D9H'ED 'D-6'1J) H'D+B'AJ) : HGJ E,EH9) 'D9'/'* H'D*B'DJ/ H'D"/'( 'D4'&9) AJ 'DE,*E9 H'D*J *3'9/ 'D#A1'/ 9DI 'D*9'ED AJE' (JFGE H'D*CJA E9 9H'ED 'D(J&) HE9 'D81HA 'DE.*DA) 'D*J *-J7 (GE . A'D%F3'F HEF0 HD'/*G J5( FA3G AJ BH'D( 'DE,*E9 'D0J JF4' AJG HD' J-'HD 'D.1H, 9DI 'D#FE'7 'D*J *H'69 9DJG' G0' 'DE,*E9 -*I D' J*916 %DI 9B'( 'DE,*E9 HGH 9B'( B/ J$/J %DI *,'GD 'DE,*E9 D*51A'*G . %0' E' -'HD #F JE2, DG (2J B/ J+1 '4E&2'2 'D,E'9) #H #F J.1, (D:) ,/J/) HJECFF' 'DBHD ('F 'D-6'1) GJ #GE 9'ED J$+1 AJ 'D1#J 'D9'E(). A'D+B'A) (*9(J1 ".1 GJ 0DC 'DCD 'DE1C( 'D0J J-*HJ 9DI 'DE91A) H'D'9*B'/ H'DAF H'D#.D'B H'DB'FHF H'D9'/'* H'D*B'DJ/ H#J B/1'* EC*3() ('D%F3'F (H5AG 96H AJ 'DE,*E9(). H#E' E*:J1'* 'D+B'A) EF -J+ 'D*5FJA CE' -//G' ( 1'DA F3*HF ) HGJ #C+1 'D*5FJA'* H#H39G' '3*9E'D' AJ 'DHB* 'D-'DJ AGJ *4J1 %DI +D'+ E3*HJ'* (). * 'D9EHEJ'* : H*4J1 %DI *DC 'D.5'&5 'D,HG1J) AJ 'D+B'A) 'D*J **3E ('D9EHE HJ*7D(G' 'DE,*E9 E+D 'DBH'FJF H'DH+'&B 'D-CHEJ) H'D'B*5'/J) H'D/JFJ) * 'D(/'&D : GJ *DC 'D#FH'9 'D*J *CHF AJG' DD#A1'/ 'DE9JFJF '.*J'1'* E9JF) . * 'D.5H5J'* : HGJ *DC 'D.5'&5 'D.'5) D#/H'1 H8'&A E9JF) A'D.(J1 AJ -BD E9JF E+D' D/JG E91A) HEG'1'* .'5) (D HE57D-'* HF3B BJEJ J,9D EGF*G *.*DA 9F 'D".1JF HJ*6- EF G0' 'D*5FJA ('F 'D9EHEJ'* AJ 'D+B'A) GJ EF #C+1 'DE*:J1'* *#+J1' HB/1) 9DI 5J':) 'D1#J 'D9'E H'*,'G'*G HDCF G0' D' J9FJ ('F .5H5J'* 'D+B'A) D' *E*DC 'D*#+J1 #J6' H-*I G0G 'D.5H5J'* *B3E %DI EGFJ) H7(BJG H91BJG H9B'&/JG HDCFG' *5(- AJ 8D 'DB(HD 'D',*E'9J D#H39 41'&- 'DE,*E9 H*3GE AJ 5F9 +B'A) DG . J*6- %F 'DA1/ D' J3*7J9 #F J9J4 (9J/'K 9F 'D81HA 'D',*E'9J) D0' D' EA1 EF *#+J1 'DA1/ (BHI 'D9'/'* H'D*B'DJ/ H'D#/( H'D*'1J. AJ*CJA E9G' 9F 71JB 'DEF8E'* 'D',*E'9J) G0G 'D-6'1) 'D%F3'FJ) GJ 'D*J **-CE AJ 3DHCG AF-F 9DI -/ BHD (96GE() %FF' E-'7HF (/H'&1 +B'AJ) E4*1C) 'DE1C2 HCD /'&1) EF G0G 'D/H'&1 *3GE (F5J( C(J1 EF 71JB) *ACJ1F' H3DHCF' D0DC D,' .(1'! 'D1#J 'D9'E %DI /1'3) -6'1) 'DE,*E9'* 'D*J *.69 DFAH0GE DE91A) 'D1#J 'D9'E 'DEH,H/ ('DA9D #H 'DE*HB9 'D-/H+ (G/A 'D*CGF (3DHC #A1'/ 'D1#J 'D9'E. ,- '+1 'D-H'/+ H'DE4CD'* 'D9'E) : HGJ 'D9H'ED 'DG'E) AJ *CHJF 'D1#J 'D9'E H*4CJDG ('9*('1G' F*', BHI E*A'9D) /'.D 'DE,*E9 *B11 H*-// 'D3DHC H'D1#J 'D9'E . H*1*(7 BHI 'D#-/'+ (FH9JG' -J+ J.*DA *#+J1 'D#-/'+ 'D9'DEJ) 9F 'DBHEJ) H9F 'DE-DJ) #H 'DFH9J) 'D*J *.5 7'&A) E-//) AJ 'D1#J 'D9'E (). D0DC *9*(1 'D-H'/+ H'DE4CD'* 'DJHEJ) 'DE*5D) ('D-J') 'D3J'3J) H'D'B*5'/J) H'D',*E'9J) EF 'D9H'ED 'DG'E) 'D*J *G2 'DE,*E9 H*9ED 9DI *CHJF '*,'G'* ,/J/) DD1#J 'D9'E HB/ JCHF 'D1#J 'D9'E E$B*' () . /- 'D29E'! H'DB'/) : J9/QN 'D29E'! H'DB'/) EF 'D9H'ED 'DEGE) AJ *CHJF 'D1#J 'D9'E H'D*#+J1 AJG #E' 'D29E'! AJE*'2HF ('DB/1) 9DI E91A) 'D1#J 'D9'E HE91A) E4'91 H#-'3J3 'D,E'GJ1 DD1#J 'D9'E .D0DC A'F :J1 'D29JE 'DF'5- GH 'D0J J*CDE /'&E' AJ 'DEH6H9'* 'D*J *9(1 9F #-'3J3 HE4'91 'D1#J 'D9'E #H 'D*J *9(1 9F E4CD'* *4:D #0G'F 'DEH'7FJF AJ9(1 9F '*,'G'* 'D,E'9)( 'D1#J 'D9'E ) 'D*J J9J4 AJG' H9F 9BDG' 'D,E'9J H%D' DE' F,-* /9H*G . H-JFE' J5D %DI /1,) JCHF AJG' E-,H(' EF 'D49( . A'FG J5(- #/') BHJ) AJ *:JJ1 '*,'G'* 'DF'3 ( 'D1#J 'D9'E ) H'D*#+J1 AJGE H*CHJF 'D1#J 'D9'E 'DEFB'/ %DJG 'D49( ('D1#J 'D9'E) .() HJECF 'D*EJJ2 (JF FH9JF EF 'D29E'! FH9 J3'J1 '*,'G'* 'D,E'GJ1 H#.1 J-'HD #F JA16 9DJG' *,/J/' DE *91AG EF B(D HCD'GE' J$+1 AJ 'D1#J 'D9'E . 'D#HD #319 F,'-' H#BHI *#+J1' . D'F BH) 'DA1/ *#*J EF BH) 'D,E'9). H#E'E G0G 'D#GEJ) 'D*J *-*DG' 'D29'E) AJ *CHJF 'D1#J 'D9'E H*-/J/ '*,'G'*G DBJ EH6H9 'D29'E) #H 'DBJ'/) 'G*E'E'K C(J1'K EF 'D('-+JF AJ 'D1#J 'D9'E (). H*/DJD'K 9DI 0DC A%F 'D4.5J'* *.DB -HDG' ,H'K EF 'DF8'E H'D'3*B1'1 H%0' #DBJF' F81) 9DI 'DH2'1'* 'D*J '3*B1* AJ 'D-CE E+D'K (A1F3' A*1) :J1 B5J1) A%FF' F,/ #F 1$3'! *DC 'DH2'1'* C'FH' EF 1,'D 'D/HD) 'D98'E 'D0JF JE*'2HF (5A'* 9'DJ). H*1,9 BH) #HD&C 'D1$3'! %DI E' J-12HFG EF FAH0 9DI 1,'D 'D(1DE'F #H %DI E' J*E*9HF (G EF E-() *,'G 'D49((). G@- 'D%9D'E H'D/9'J) : JB5/ ('D%9D'E 'FG 9('1) 9F *2HJ/ 'D,E'GJ1 ('DE9DHE'* 'D/BJB) H'D%.('1 H'D-B'&B 'D5-J-) H'DH'6-) H'DF*'&, 'DE(FJ) 9DI 'D#1B'E H'D%-5'!'* HD' JCHF 'D%9D'E 5-J-' AJ 'D:'D( E' DE JCF E(FJ' 9DI G0G 'D#33 . #E' 'D/9'J) : AGJ E-'HD) 'D*#+J1 AJ 'D,E'GJ1 9F 71B 9H'7AGE H*3'9/GE AJ 3(JD G0G 'D:'J) *:'6J 'D/9'J) 9F (96 'D-B'&B 'DG'E) #H J-/+ AJG' *-HJ1'K A#5(-* 'D/9'J) (#4C'DG' 'DE.*DA) *$+1 *#+J1 (9J/ 'DE/I AJ *CHJF 'D1#J 'D9'E(). A*#+J1 H3'&D 'D%9D'E AJ 'D1#J 'D9'E J9/QN EF 'D#EH1 'D(/JGJ) D'F 'DA1/ E*9DE' #H #EJ' D'(/ DG #F JB1' #H J3E9 #H J4'G/ '-/ H3'&D 'D%9D'E . %0 %F *7H1G' #/I %DI 9D'B) E*('/D) HE*A'9D) E9 'DF8'E 'D3J'3J 'DE9(1 9FG ('D-CHE) A#,G2) 'D'*5'D *4CD AJ ':D( 'DF8E BFH'* '*5'D (JF 'D-CHE) H'D1#J 'D9'E D916 3J'3*G' HE4'1J9G' HGJ (G0' */A9 'DEH'7F EF -J+ D' J/1J %DI *CHJF 'D1#J 'D9'E. D0' *39I ':D( 'DF8E 'D3J'3J) %DI 6E'F 3J71*G' #H E1'B(*G' 'D4/J/) D#:D( H3'&D 'D'*5'D . '0 *D9( /H1' EGE' AJ *:JJ1 'D1#J 'D9'E HBJ'3 '3*7D'9 'D1#J 'D9'E () . A,'! *7H1 H3'&D 'D%9D'E 'D-/J+) EH'C('K DD*7H1 'D',*E'9J H'D'B*5'/J H'D3J'3J H3'1 'D*7H1 'D/JEB1'7J 'D9'DEJ 'D-/J+ EH'2J'K DD*7H1 'D/9'&J 'D%9D'EJ (3(( 'G*E'E 'D/HD 'D-/J+) ('D1#J 'D9'E H(%FE'&G H(9JF 'D-J') AJG EF -JF D".1 D*,EJ9 'DH9J 'D49(J -HD 3J'3'* %5D'-J) E9JF) #H D/9E .77 ',*E'9J) *3*G/A -D E4'CD 9'E) H#5(-* 'D/HD 'DE*B/E) *15/ 'DE('D: 'D7'&D) DD%9D'E 'D0J GH .'/E H-DJA DD*FEJ) 'D'B*5'/J) H'D',*E'9J) H#5(- DCD 1$3'! 'D/HD 'DE*B/E) AJ 'D9'DE E3*4'1HF AJ E,'D'* 'D1#J 'D9'E. A6D'K 9F #5-'( 'DE41H9'* 'D'B*5'/J) AJ 'D/HD 'DE*B/E) A#FGE JG*EHF 'G*E'E'K ('D:'K ('*,'G'* 'D1#J 'D9'E. HG0' 'D*B/E AJ H3'&D 'D%9D'E #97I 'D/HD 'DE*B/E) 3D'-'K 0' -/JF A#,G2) 'D%9D'E JECF '3*./'EG' DF41 'D-B'&B HDD*H9J) H'D*9DJE HD*H-J/ 5AHA 'D49( .DA E('/&G HE9*B/'*G D.J1 'D%F3'FJ) HJECF '3*./'E G0G 'D#,G2) DD3J71) 9DI 'D49H( (*H,JG %9D'E E9JF 'DB5/ EFG 'D*#+J1 AJ 'D1#J 'D9'E HDD%-'7) ((96 F8E 'D-CE 'D*J D' *3'J1 G0G 'D/HD 'DE*B/E)(). H- 'D4'&9'* : HGJ *BHE 9DI 'D#BH'D H'D#-'/J+ H'D#.('1 H'D1H'J'* 'D*J J*F'BDG' 'DF'3 /HF 'D*+(* EF 5-*G' H:'D(' E' JCHF E('D:' AJG' #H (9J/) 9F 'D5-) (G/A 'D*#+J1 AJ 'D1#J 'D9'E #H AJ BJ'/*G (71JB) :J1 3DJE) #H -1AG 9F AC1) #H '*,'G E9JF . H*9/QN 'D4'&9'* EF #GE 'D#3D-) 'D*J *3*./E AJ #HB'* 'D-1H( (5A) .'5) D#FG' *+J1 9H'7A 'D,E'GJ1 H*9ED 9DI (D(D) 'D#AC'1 H*-7JE 'D1H- 'DE9FHJ) DD49( (). HC+J1' E' JB(D (96 'DF'3 9DI *1HJ, 'D%4'9'* D#FGE J,/HF AJG' E*FA3' 9F 'D-','* H'D1:('* H'D"E'D 'D*J *E+D 'G*E'EGE HJ9,2HF 9F *-BJBG' AJ 'DH'B9 AJBHE 'DA1/ (*1/J/G' H,E'9*G HB/ *3GE H3'&D 'D%9D'E 0'*G' AJ F41 'D4'&9'* H*-1JA 'D#.('1 (5H1) E4HGG(). H**HD/ 'D4'&9'* EF .(1 D' #3'3 DG HB/ 41- 'D9'DE 'D1H3J " ('J 3H Bay Sow " 71JB) 8GH1 'D4'&9) H'F*4'1G' H%FG' **E 9DI E1'-D +D'+ A*(/# ('/1'C DD-'/+ EF ,'F( 4.5 #H 9/) #4.'5 J1,9 'G*E'EGE ('D-'/+ %DI 'DE:2I 'D',*E'9J H5/'G AJ FAH3GE . +E *,1J 9EDJ) *FBJ- ('D-0A #H ('D%6'A) -*I **A4I 'D9F'51 'DECHF) DD4'&9'* E9 (96G' 'D(96 EF ,G) HE9 +B'A) 'DE,*E9 H-6'1*G EF ,G) #.1I H9F/E' J*E 'D*FBJ- H'D*9/JD (5H1) *,9D 'D4'&9) E*B(D) H3GD) 'D'3*J9'( A%FG' *F7DB H*31J (JF 'D,E'GJ1().HJ*HBA F,'- 'D4'&9) AJ *-BJB #G/'AG' %0' *HA1 DG' 417'F GE' (). *HA1 9F51 'D#GEJ) AJ 'DE9DHE'* #H 'D%.('1 #H 'D#B'HJD 'D*J **6EFG' 'D%4'9) (-J+ *CHF /'.DG HH+JB) (#-/ 'DEH6H9'* 'D9'E) . *HA1 9F51 'D:EH6 : HD' JH,/ E,'D E*'- DD*#C/ EF 5-) #H C0( E' **6EFG *DC 'D4'&9'*. HDEH',GG 'D#+1 'D3J& DD4'&9'* 9DI 'D1#J 'D9'E AJ,( 9DI 'D3D7) 'DB'&E) %-'7) 'D1#J 'D9'E 9DE' ('D-B'&B H0DC AJ 'D-/H/ 'D*J JB*6JG' 'D5'D- 'D9'E CE' J,( 9DI H3'&D 'D%9D'E 'DBJ'E (/H1 'J,'(J A9'D 9F 71JB *H6J- #(9'/G' 'DE.*DA) H'D%31'9 %DI FBD 'D-B'&B C'ED) %DI 'D1#J 'D9'E D*AHJ* 'DA15) 9DI 'DE*1(5JF AJ *-BJB E#1(GE :J1 'DE41H9) (). CE' **-ED 'D*F8JE'* 'D49(J) (E.*DA #4C'DG' ,2' EFG HJ,( #F JCHF D/JG' *5H1 C'A HH'6- HAGE *'E D#(9'/ 'D4'&9) 'D*J *1J/ EH',G*G' H'F *3*./E DC4AG' #3DH( 'DE5'1-) 'DC'ED) (). +'FJ': 'D9H'ED 'D+'FHJ) AJ *CHJF 'D1#J 'D9'E : GF'C 9/) 9H'ED E3'9/) AJ *CHJF 'D1#J 'D9'E HGJ : 1- 'D/JEB1'7J) 'D3J'3J) : 0DC %F 'D/JEB1'7J) 'D*BDJ/J) %0 *9DJ EF BJE) 'DA1/ H*B/1 -1J) 1#J) */H1 9DI 'DEF'B4) *DE3' DD%1'/) 'D9'E) #H D-CE 'D49( DFA3G H*GJ& EF'.' ED'&E' D51'9 'D"1'! -HD 'D#-/'+ H'DE4CD'* 'D9'E) /HF 9F* #H *-CE 6/ 1#J E9'16 -*I J*ECF #BH'G' -,) H#3DEG' EF7B' EF 'D:D() H'D0JH9 . 2- *B'1( 'DE3*HI 'D',*E'9J H'D'B*5'/J : 0DC 'D'G*E'E ('DE4CD'* 'D9'E) :J1 E*3'HM (JF #A1'/ 'D,E'9) HCDE' '*39* 'DAH'1B 'D',*E'9J) H'D'B*5'/J) *6'1(* 'DE5'D- H*A'H* 'D'G*E'E ('DE3'&D 'D9'E) H'F4:D 'D#/FI (E' J*E*9 (G 'D#9DI H#5(-* B6J) 'DE3'H') 0'* #HDHJ) 9DI E' 9/'G' EF #EH1 %0 D' **-BB ('DAH'1B 'D'B*5'/J) 'D,3JE) E5D-) 'D,E'9) (E' JF'D EF AC1) 'D*5H1 'D9'E DDE5D-) 'D9'E) #H 'DG/A 'DE4*1C (). 3- H3'&D 'D'*5'D 'DAFJ) : 4G/ 'DB1F 'D-'DJ HE' J2'D *7H1'K G'&D'K AJ 'D*B/E 'DAFJ DH3'&D 'D'*5'D HJ1I 'DABJG " (J1/H " #F 'D,'F( 'DAFJ B/ #/I %DI *2'J/ H319) 'F*B'D 'DE9DHE'* H*7H1 'DH3'&D 'DAFJ) DD7('9) H'DFBD. H#J/ G0' 'D*7H1 #F 'D#BE'1 'D5F'9J) *,9D HB9 'D-/+ E3EH9'K HE1&J'K AJ D-8) HBH9G HDH 9(1 'DB'1'*. +'D+': 9H'ED 'D*#+J1 AJ '*,'G'* 'D1#J 'D9'E GF'C 9/) 9H'ED *$+1 AJ '*,'G'* 'D1#J 'D9'E HGJ :- #. H3'&D 'D%9D'E H'D/9'J) : HG0' 'D9'ED 3(B #F *F'HDF'G 3'(B' H(JF' #+1G AJ *CHJF 'D1#J 'D9'E. (. 'D#-2'( 'D3J'3J) : *F'HD 'DC+J1 EF C*'( HABG'! 'DB'FHF 'D/3*H1J H'D9DHE 'D3J'3J) *91JA 'D-2( H('D1:E EF 9/E '*A'BGE 9DI 9F'51 E9JF) %D' %FGE DE J*ABH' 9DI *91JA H'-/ D'F E9FI 'D-2( 'D3J'3J J.*DA HJ*('JF 2E'F'K HEC'F' H'.*D'A 'D#-2'( AJ F4#*G' H*CHJFG' 'DAC1J H'D*F8JEJ H*FH9 'D#/H'1 'D*J *67D9 (G' . HEF GF' '.*DA 'DABG'! AJ *91JA 'D-2( . AEFGE EF '9*E/ 9DI 9F51 'D*F8JE HEFGE '(12 /H1 'D%J/JHDH,J) H".1HF 91AHG AJ 6H! H8JA*G AJ *HDJ 'D-CE . HJ91A 'D-2( 'D3J'3J (#FG 9('1) 9F *F8JE J6E E,EH9) EF 'D#A1'/ DG' *5H1 AC1J E4*1C H*9ED 9DI *9(&) 'D1#J 'D9'E D5'D-G' EF ',D 'DH5HD %DI 'D3D7) (). A*3'GE 'D#-2'( 'D3J'3J) AJ *CHJF 'D1#J 'D9'E . '0 %F 'D49( ECHF EF E.*DA 'D#7J'A H'DBHEJ'* H'D'*,'G'* H'D#E2,) H*.*DA 7EH-'*GE H#0H'BGE H#E'DGE H#-D'EGE . D' J3*7J9HF (EA1/GE *H-J/ CDE*GE H*-/J/ '*,'G'*GE AGE (-',) %DI EF J1(7 (JF 'DE5'D- 'DA1/J) HJ-HDG' %DI E5'D- ,E'9J) H0DC (%6A'! 5(:) 3J'3J) 9DJG' . '0 J*HDI 'D-2( *H,JG 'DEH'7F "5'-( 'D1#J " H*H9J*G ('DE4'CD H'7D'9G 9DI -BJB) 'D#EH1 H(J'F #3('(G' H'B*1'- H3'&D -DG' HJ$/J 0DC %DI *CHJF H9J +B'AJ H3J'3J D/I 'D#A1'/ JECFGE EF 'DE4'1C) AJ 'DE3'&D 'D9'E) HJ97JGE 'DB/1) D5H'( 'D'.*J'1 '0 *BHE 'D#-2'( (*-HJD 'DEH'BA 'DA1/J) (9/ 'D*F3JB %DI 1#J 9'E JE+D '*,'G' 3J'3J' E*9//' 7(BJ' C'F #E AC1J'K AGH 'DH-J/ 'DB'/1 9DI (DH1) H*7D9'* ED'JJF 'D#A1'/ 'DE*('JFJF AJ /1,) 'D0C'! 'DE91A) 'D3J'3J) H'DE5D-) 'D'B*5'/J) H5(:G' AJ #J/JHDH,J) ,E'9J) H(/HFG D' J*3FI DD#A1'/ G,1 F81*GE 'DA1/J) (). ,. ,E'9'* 'D6:7 'D3J'3J : HGJ ,E'9'* D' *(:J 'DH5HD %DI 'D-CE HDCF DG' #:1'6 **AB E9 7(J9) *CHJFG' - AB/ *CHF #:1'6G' 3J'3J) #H ',*E'9J) #H 1J'6J) H*BHE 9DI E('/& E9JF) HDCF :'D(J*G' *CHF ,E'9'* E5'D- 'D(96 EFG' JG/A %DI FH'-M %F3'FJ) *91A ('DDH(J AJ 'DHD'J'* 'DE*-/) 'D#E1JCJ) (). #H GJ *F8JE'* FB'(J) HEGFJ) *6E E,EH9'* E9JF) EF 'D#A1'/ D' JG/AHF %DI 'DAH2 ('D-CE H*BD/ #EH1 'D3D7) AJ 'DE,*E9 H%FE' %DI 'D39J F-H *-BJB #G/'A HE5'D- E4*1C) HE*,'F3) .'5) (G' (). H'+1 ,E'9'* 'D6:7 AJ *CHJF 'D1#J 'D9'E J*('JF EF .D'D E' *BHE (G G0G 'D,E'9'* EF /H1 :J1 EFCH1 AJ 9EDJ) *CHJF 'D1#J 'D9'E H'D*#+J1 AJ '*,'G'*G (5A*G /9'E) D' :FI 9FG' '0 J0G( ,'F( EF 'DABG'! D#J F8'E /JEB1'7J -*I BJD 'FG DHD' H,H/ ,E'9'* 'D6:7 AJ 8D 'D#F8E) 'D/JEB1'7J) D9E/* *DC 'D#F8E) %DI .DBG' H*9G/*G' ('D19'J)(). AAJ 'F,D*1' E+D' JF81 %DI *DC 'D,E'9'* H.'5) (9/ 'D/H1 'D'J,'(J 'DG'E 'D0J B'E* (G .D'D 'D-1( 'D9'DEJ) 'D+'FJ) (5A*G' H3JD) EF 4'FG' *7HJ1 'DEAGHE 'DB/JE DD/JEB1'7J) H'D0J C'F JF-51 AJ 8DG H3'&D 'DE4'1C) 'D3J'3J) AJ 9EDJ) 'D'F*.'( 'D/H1J DJ5(- ('D%EC'F (9/ 8GH1 *DC 'D,E'9'* #F JBHE 'DEH'7FHF EF .D'DG' (#C(1 B/1 EECF AJ 'D*#+J1 AJ 'DB1'1'* 0'* 'D5D) (4$HFGE 'D-J'*J). HAJ #E1JC' ,1I 'D91A 9DI 9/E H69 #J 91'BJD EF 4'FG' 'D-/ EF %F4'! #H *CHJF ,E'9'* 'D6:7 '0 C'F* AJ 'D3'(B *E'13 9EDG' .AJ) () E9 9/E E.'DA*G' DE('/& 'DB'FHF 'D9'E . HJ9*E/ H,H/ 'D,E'9'* 'D6':7) %DI -/ E' 9DI 'DF8'E 'D3J'3J H'D/3*H1J AJ CD (D/ H*#+J1 CD H'-/ EF G0G 'D,E'9'* H'DFB'('* 'D6':7) 9DI E5'/1G' 'DE'DJ) H9// #96'&G' H5D*G' ('D,G'* 'D-CHEJ) H:J1 0DC EF 'D9H'ED 'DE'/J) H'DE9FHJ) AJD9( 'D1#J 'D9'E /H1' .7J1' HG'E' .D'D 'DF8E 'D/JEB1'7J) H'F *FH9 'D*F8JE'* 'D3J'3J) 'D49(J) EF #-2'( HFB'('* H,E9J'* H:J1G' J3'9/ 'D1#J 'D9'E %DI %J,'/ H3'&D J3*7J9 EF .D'DG' 'D*9(J1 9F 'D'*,'G'* 'DE.*DA) D,E'GJ1 'D49(. A#5(- 'D1#J 'D9'E 9E'/ #F8E) 'D-CE EF *5/J1 DDB1'1'* 'D3J'3J) AJ 'D/HD 'D/JEB1'7J) H('* J3B7 'D-CHE'* H'D1$3'! HJ-'3(GE /HF GH'/) (). H.D'5) 'DBHD 'FG %0' H,/ 1#J 9'E F'6, HBHJ H,/* AJ 8DG ,E'9'* EF8E) */9EG' E9'16) BHJ) *9ED DE5D-) 'D(D/ A'F CD G0G 'D#EH1 *5(- EF #BHI 'D6E'F'* D-1J) 'D1#J 'D9'E (5A) 9'E) .HEF #BHI 'D6E'F'* 'D*J *GJ& 'DEF'. 'DED'&E D5HF -BHB H-1J'* 'D'F3'F. /HF 'F **GE ('D6D'D) 'H 'D.J'F) 'H 'D9E'D) DE,1/ E9'16*G' HFB/G' D3J'3) 'D3D7) HGJ&'*G' H'/'! 9EDG' '0' C'F (5H1) 3J&) HJF9C3 #/'! G0G 'DGJ&'* ('D/HD) 9DI -BHB H-1J'* 'D'F3'F 'DE(-+ 'D+'D+ H3'&D 'D*9(J1 9F 'D1#J 'D9'E HH8'&AG H3F*F'HD AJ G0' 'DE(-+ /1'3) H3'&D 'D*9(J1 9F 'D1#J 'D9'E HH8'&AG 9DI 'DF-H 'D"*J: #HD'K: H3'&D 'D*9(J1 9F 'D1#J 'D9'E B'D .7J( 'D+H1) 'DA1F3J) ( EJ1'(H) JHE' E-'HD' *,3JE 'GEJ) 'D1#J 'D9'E 'F 'D1#J 'D9'E GH 3J/ 'DE419JF ,EJ9' H'DE3*(/ 'D0J D' J/'FJG AJ 'D3D7) 'DE7DB) E3*(/ '.1 H'D-BJB) 'F 0DC 'DE3*(/ AJE' J1I EJ1'(H GH 'D6E'F 'D'3'3J 6/ CD '3*(/'/ . A'D1#J 'D9'E 'DH'9J 'DE3*FJ1 JE+D BJ/' -BJBJ' .7J1' J-HD /HF 'F *E'13 'D3D7) 9DI F-H D' J*AB E9 6EJ1 'D,E'9) H*5H1G' DDB'FHF (D 'F 'D1#J 'D9'E FA3G GH 'DEBJ'3 'D0J D' EBJ'3 (9/G DE91A) E/I 5D'-J) 'DB'FHF DE,*E9 E9JF AJ HB* EF 'D'HB'* HEF GF' 5- E' JBHDG " EJ1'(H " EF 'F 'D1#J 'D9'E GH 3J/ 'DE419JF (). H'D1#J 'D9'E J9(1 9F FA3G C#/') 1B'(J) (H3'&7 E*9//) C'F* **.0 5H1) H'39) AJ F8'E 'D/JEB1'7J) 'DE('41) . -J+ J*HDI 'D49( CDG 'DE4'1C) AJ EF'B4) 'EH1G 'D9'E) EF'B4) C'ED) HC'F 'D1#J 'D9'E J9(1 9F FA3G (FA3G 'D' 'F 0DC '5(- E*901'K D'9*('1'* **9DB (E3'-) 'D/HD 'D-/J+) H'2/J'/ 9// 'D3C'F H9/E 'EC'FJ) ',*E'9 G0' 'D9// H'D'*A'B 9DI 1#J E9JF. CE' 'F EG'E 'D-CE DE *9/ CE' C'F* (D '*39* H*49(* H*FH9* (-J+ #6-* *-*', %DI EJ2'* E*JF) D' **H'A1 AJ ,EJ9 'A1'/ 'D49( . A8G1* E,EH9) EF 'DH3'&D AJ 8D 'D/JEB1'7J) 'D4(G 'DE('41)() H:J1G' EF 'DH3'&D 'D'.1I *9(1 9F *H,G 'D1#J 'D9'E DE,EH9 'D49( H3F*F'HDG' H9DI 'DF-H 'D'*J : 1. 'D'F*.'('* : D'4C 'F 'D'F*.'('* 9F/E' *CHF ,/J) H-1) GJ EF .J1 'DEB'JJ3 'D*J *9(1 9F '*,'G'* 'D1#J 'D9'E EF F'-J) HEF F'-J) '.1I *CHF BJ/' .7J1' 9DI EE'13) 'D3D7) EF -J+ CHFG' *69 G$D'! 'DEE'13JF DG' *-* 1B'() 'D1#J 'D9'E (5A) E3*E1) H*,9DGE /'&E' AJ -'D) 'F*8'1 'D-CE EF B(DG HD' 4C 'F 'D0J JE'13 'D3D7) HAJ *B/J1G 'FG 3JB/E DD1#J 'D9'E EF HB* D'.1 7'D(' 3F/G H*#JJ/G 'F J1'9J AJ EE'13*G 'D3J1 HAB' DE' *EDJG 'D'1'/) 'D9'E) AJ 5H1) 'DB'FHF H('D*'DJ D' J.1, 9DI 'D'71 'DB'FHFJ) 'DEH6H9J) H%D' '+'1 'D1#J 'D9'E HAB/ 3F/G H*901 9DJG 'F JH',GG H'F JC3( +B*G 9F/E' J-JF HB* 'D'F*.'('* HD' JECF 'F *BHD B79' 'F 'D'F*.'('* GJ '5D- 'DE9'JJ1 . HE' /'E* 'D'EH1 F3(J) :J1 E7DB) ADJ3 GF'C E9J'1 '.1 JA6D 'D'F*.'('* AJ E91A) '*,'G 'D1#J 'D9'E (). 9DI 'D1:E EF 'F 'D'F*.'('* D' */DF' %D' 9DI 'D4J! 'DBDJD AJE' J*9DB ('*,'G'* ':D(J) 'DF'.(JF ( 'D1#J 'D9'E ) 0DC 'F 'D'F*.'('* *C4A 'D#A6DJ) 'D'HDI 'D*J J1'G' (96 'DEH'7FJF ('DF3() DD'A1'/ 'D0JF 14-H' 'FA3GE CE' 'F 9//'K C(J1'K EF 'DF'.(JF ( 'D1#J 'D9'E ) D' JBHE ('DEA'6D) (JF 'DE14- (3) H'DE14- (5) (D 'F E98E 'DF'3 J*5H1HFG' 9DI 'FG 'F*.'( H'-/ EF (JF 'DE*B/EJF 'H 9/E 'D'F*.'( '5D' HC+J1' E' JF,- 'DE14- 'D0J *$J/G 'D'BDJ'* () . AH3JD) 'D'F*.'( *9*(1 EF 'DH3'&D 'D/JEB1'7J) DDH5HD 'DI 'D3D7) . D0' 1(7* 'D/JEB1'7J'* 'DE9'51) FA3G' (F8'E 'D'F*.'( A#5(- H3JD) D%3F'/ 'D3D7) %DI 'D-C'E H1(7* G0G 'D/JEB1'7J'* (JF 'D'F*.'( H-B *B1J1 'D'B*1'9 'D9'E (:J) 'DE4'1C) D#C(1 9// EECF EF #A1'/ 'D49( ( 'D1#J 'D9'E ) AJ 'D-J') 'D9'E) HGH E' ,9D EF E(/# 'D'B*1'9 'D9'E B'9/) B'FHFJ) 9'E) AJ CD 'D/JEB1'7J'* 'DE9'51) (). D0DC J9/ 'D1#J 'D9'E 'DE3*FJ1 (E+'() 6E'F) DG D' :FI 9FG' AJ -3F *7(JB '-C'E 'D/3*H1 H'DBH'FJF H'D*9DJE'* AEF ('( 'HDI 'F *CHF 1B'(*G E*7D() H61H1J) ('DF3() D9EDJ) 'F*.'( 'D-C'E HFH'( 'DE,'D3 'DFJ'() H:J1G' EF 'DGJ&'* 'D*J *FH( 9F 'A1'/ 'DE,*E9 AJ '/'1) 4$HFG. A'D-CHE) 'D/JEB1'7J) E'GJ 'D' -CHE) 1#J (5A) %F 'D/HD) 'DB'FHFJ) %FE' **,3/ AJ GJ&) 'DF'.(JF HEF +E J*'- AJ 8DG' DD1#J 'D9'E 'F JD9( /H1' #3'3J'K AJ 9EDJ) 'D-CE 'D0J JE'13G 9F 71JB 'DE$33'* 'D/3*H1J) 'DB'&E) AJ 'D/HD) H'F EF 41H7 -CHE) 'D1#J #F JCHF DDF'.(JF EF -J+ *CHJFGE E*H'2JJF E9 'D1#J 'D9'E H'F JCHF 'DFH'( #J6' 9DI '*5'D /'&E ('DF'.(JF(). HD#GEJ) 'D/H1 'D0J JBHE (G 'D1#J 'D9'E AJ 9EDJ) 'D1B'() 9DI 'D9EDJ) 'D'F*.'(J) A%F 'D1#J 'D9'E (5A*G 8'G1) 3J'3J) G'E) *DBI 9F'J) .'5) EF B(D EF (#J/JGE 5F'9) 'DB1'1 AJ C'A) 'D/HD H.'5) %('F 'DA*1'* 'D'F*.'(J) . H'F 'DC+J1 EF 'D/1'3'* *HDJ #GEJ) .'5) DD3DHC 'D'F*.'(J AJ G0G 'DA*1)(). HDD1#J 'D9'E /H1 EGE AJ 'D1B'() 9DI 'D9EDJ) 'D'F*.'(J) H0DC D6E'F ,/J*G' HF2'G*G' HE/I *9(J1 F*'&,G' 9F 'D%1'/) 'D9'E) DD#E) H'D*J **E+D AJ "1'! #:D(J) GJ&) 'DF'.(JF AJ 'DE,*E9 H'D*J *4CD B7'9'K 91J6'K HEGE'K AJG HGH 'D#E1 'D0J J9/ AJ ,HG1G 'F9C'3' DD1#J 'D9'E AJ 'DE,*E9 (). HJD'-8 %F 'D/3*H1 'D91'BJ 'D-'DJ D3F) 2005 ().H'D0J *E3C (E/'1 3J'/) 'DB'FHF C#3'3 DD-CE %FE' J9C3 1:() *41J9J) #CJ/) AJ .DB EF'. EF'3( DCJ JE'13 'D1#J 'D9'E 3D7'*G AJ 'DE,*E9 /HF #F JF*'(G .HA AJ *3D7 #H */.D H0DC (5A) %F 'D1#J 'D9'E JE+D E5/1 'D*41J9'* H'D*F8JE'* 'DE.*DA) AJ 'DE,*E9 HE9J'1 'D/JEB1'7J) AJ 'D,E'9) H'D-'&D /HF 5/H1 BH'FJF D' **E'4I H1:('* #A1'/ 'DE,*E9 . HDCF +(* 9DI 'DH1B F81J' /HF #F JF2D 9DI '16 'DH'B9 9EDJ' (-,) 'D81A 'D'3*+F'&J 'D1'GF H61H1) -E'J) E5D-) 'D(D/ EF 'D#.7'1 'DE-/B) (G HGH AJ 8D '-*D'D #,F(J . **B'0AG '*,'G'* *J'1'* 'D#-2'( 'D3J'3J) HCD -3( #,F/*G 'D*J J-EDG' A4** 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ H0G( (#GEJ*G AJ 8D 'D7'&AJ) 'D3J'3J) H'F9/'E 'D+B'A) 'D3J'3J) H9EDJ) *F8JE DD1#J 'D9'E 'D91'BJ ./E) DE5D-) 'D(D/ H5HF' DD-BHB H'D-1J'* 'D9'E) DD%F3'F 'D91'BJ .HGC0' J*(JF DF' E/I 'D#GEJ) 'D*J J*(H#G' 'D1#J 'D9'E AJ 'DHB* 'D1'GF HEF +E DJ3 (E3*:1( 'DBHD 'F *9*(1 1B'(*G EF B(D 'D(96 ().#C+1 #GEJ) EF 5H1 'D1B'() 'D#.1I . 2. 'D'3*A*'! 'D49(J : HJB5/ (G '.0 1#J 'D49( " 'D1#J 'D9'E " AJ EH6H9 E9JF JCHF 'D'3*A*'! 'D49(J *41J9' %0' E' *9DB EH6H9G ('D/3*H1 #H ('D*41J9 'D9'/J HB/ JCHF 3J'3J' %0' E' 'F5( EH6H9G 9DI 4'F EF 4$HF 'D-CE ().#E' EF -J+ H,H( %,1'! 'D'3*A*'! EF 9/EG A'FG B/ JCHF %,('1J' %0' -CE 'D/3*H1 (H,H( '.0 1#J 'D49( AJ EH6H9 E9JF E+D 'F J*7D( 'D/3*H1 '.0 EH'AB) 'D49( 9DI *9/JD F5H5G . HB/ JCHF 'D'3*A*'! '.*J'1J' %0' E' *1C 'D/3*H1 #E1 'D%,1'! 9DI %1'/) 'D,G) 'DEFH7) (G' 'D'3*A*'! H%E' EF -J+ EJ9'/ %,1'!G JFB3E %DI '3*A*'! 3'(B 9DI 'DB'FHF H'3*A*'! D'-B 9DJG AB/ J1I 'D(1DE'F B(D '*.'0 %,1'! G'E '3*7D'9 1#J 'D49( AJ916 'DAC1) 9DJG A%0' H'AB 9DJG' *HDI 'D(1DE'F H69 'DB'FHF HGF' J3EI ('D'3*A*'! 'D'3*4'1J 'D3'(B 9DI 'DB'FHF . H#E' 'D'3*A*'! 'DD'-B AGH J,1J (9/ H69 'DB'FHF (H'37) 'D(1DE'F 9F/ EH'AB) 'D49( " 'D1#J 'D9'E " 9DJG J5(- F'A0'K H%D' AD' JFA0 H'D'3*A*'! 'DD'-B H-/G GH 'D0J J9/ EF *7(JB'* 'D/JEB1'7J) 'D4(G E('41) #E' 'D'3*A*'! 'D3'(B AGH '3*4'1J E-6 HD' JEF9 'D(1DE'F EF %5/'1 B'FHF E.'DA #3A1 9FG 'D'3*A*'! (). H'DH'B9 %F 'D'3*A*'! 'D49(J GH EF #3'DJ( *-BJB 'D/JEB1'7J) D#FG J9(1 9F %1'/) 'D1#J 'D9'E %D' 'FG JAB/ BJE*G AJ 'D/HD 'D:J1 'D/JEB1'7J) D#FG' *G/1 -BHB H-1J'* 'D49( HC0DC JAB/ BJE*G AJ 'D/HD 'DE*.DA) 'B*5'/J' H',*E'9J' H+B'AJ' (). 3. 'D'9*1'6 'D49(J : HGH -B 'DEH'7FJF " 'D1#J 'D9'E " AJ %8G'1 9/E 'D16' 9F B'FHF #B1G 'D(1DE'F (*B/JE 91J6) EHB9) EF 9// E9JF EFGE AJ :6HF E/) E9JF) J8D 'DB'FHF AJG' :J1 F'A0 AJ916 'D#E1 9DI 'D'3*A*'! 'D49(J A'F H'AB* 9DJG :'D(J) 'DEB*19JF " 'D1#J 'D9'E " '3*B1 CE' DH DE JB/E '9*1'6 (4#FG H'F 1A6G 3B7 H'9*(1 C'F DE JCF (). AJ*6- %F 'D'9*1'6 'D49(J #69A #+1' EF 'D'3*A*'! 'D49(J . 4. 'D'B*1'- 'D49(J : J3'GE 'D1#J 'D9'E E3'GE) A9'D) HA9DJ) AJ 'D*41J9 . A%0' E' 1#I 9// E9JF EF 'DF'.(JF " 'D1#J 'D9'E " %F 'D-CHE) #:AD* %5/'1 *41J9 E' E9 61H1*G DD49( ADGE -B 'D*B/E ('B*1'- E41H9 B'FHF H1A9G %DI 'D(1DE'F DF81G HEF'B4*G HB/ JCHF 'D'B*1'- 'DEB/E E41H9 B'FHF E(H( CE' B/ JB*51 9DI E,1/ %(/'! 1:() AJ9/ 'D(1DE'F *41J9' (4#FG A%0' B(D 'D(1DE'F 'D'B*1'- (9/ 5J':*G (#3DH( B'FHFJ #5(- B'FHF' #E' %0' 1A6G #H 9/DG A'FG J916 9DI 'D'3*A*'! 'D49(J A%0' H'AB 9DJG 'D49( " 'D1#J 'D9'E" #5(- B'FHF' EF 5F9 'D1#J 'D9'E " 'D49( " /HF */.D EF ,'F( 'D(1DE'F (). 5. %B'D) 'DF'.(JF DF'&(GE : HJ*E+D G0' 'D-B AJ *B/E 9// E9JF EF 'DF'.(JF #5-'( " 'D1#J 'D9'E" (7D( D%B'D) '-/ 'DFH'( B(D 'F*G'! E/) FJ'(*G 'DB'FHFJ) AJ 'D(1DE'F HD0DC JA*- ('( 'D*14J- H%,1'! 9EDJ) 'D'F*.'('* EF ,/J/ AJ *DC 'D/'&1) HJ,H2 #F J*B/E G0' 'DF'&( 'D0J #BJD DD*14J- -*I J-CE 'D1#J 'D9'E 9DJG ('.*J'1 :J1G #H J-CE DG ('.*J'1G E1) +'FJ) HGF' J*9JF 9DI 'DE7'D(JF (%B'D*G /A9 FAB'* 'D'F*.'(().AEF -B 'D1#J 'D9'E %B'D) 'DFH'( %0' '.DH' (H',('*GE 6. 'D-D 'D49(J : *B11 (96 'D/3'*J1 -B 'DF'.(JF " 'D1#J 'D9'E " AJ -D 'DGJ&) 'D*41J9J) (#31G' H%B'D) ,EJ9 #96'&G' AJ7D( 'D1#J 'D9'E (H'37) 9// E9JF EF 'DF'.(JF " 'D1#J 'D9'E " -D 'DGJ&) 'D*41J9J) AJ916 G0' 'D#E1 9DI 'D49( DD'3*A*'! 9DJG A%0' H'AB 9DJG #:D(J) 'DE5H*JF "'D1#J 'D9'E" #H 'DF'.(JF 'F-D* 'DGJ&) 'D*41J9J) 'DB'&E) HH,( %,1'! 'F*.'('* ,/J/) (). 7. -B 92D 1&J3 'D/HD) : HJ*E+D 0DC AJ *B1J1 'D/3*H1 D-B 'D49( " 'D1#J 'D9'E" AJ 92D 1&J3 'D,EGH1J) (41H7 .'5) HAJ -/H/ E9JF) C'F JCHF 0DC (F'!K 9DI 'B*1'- (F3() E9JF) EF B(D 'D1#J 'D9'E EF #96'! 'DE,D3 'D*41J9J H(E,1/ -/H+ 0DC J*HBA 1&J3 'D/HD) 9F 'D9ED +E J916 'D#E1 9DI 'D1#J 'D9'E DD'3*A*'! 9DJG A%0' H'AB 9DJG 92D H'F DE JH'AB 'DF'.(HF " 'D1#J 'D9'E" .9DI B1'1 'DE,D3 '9*(1 0DC (E+'() 'F*.'( ,/J/ DD1&J3 HH,( -D 'DE,D3 'D*41J9J H%,1'! 'F*.'('* ,/J/) ().HJ9/QN 'D1#J 'D9'E AJ G0' 'D'3*A*'! -CE' (JF 1&J3 'D/HD) H(JF 'D(1DE'F HB/ '.0 (G0' 'D%,1'! /3*H1 AJDE'1 'D'E'FJ 1919 . 8. 'D+H1'* : HGJ #3DH( 9FJA DD*9(J1 9F 'D1#J 'D9'E -J+ *F/D9 -JF J*13. AJ 6EJ1 ,E'GJ1 'D1#J 'D9'E 'FG D' A'&/) EF 'D*9(J1 'DCD'EJ AB7 9F E7'D(GE H"E'DGE H-JF *CHF 'D3D7) 'D-'CE) AJ H'/ H"E'D HE*7D('* 'D,E'GJ1 " 'D1#J 'D9'E " AJ H'/ ".1 . AGJ E-5D) 'D%-3'3 ('D*.DA H'D%JE'F (61H1) 'D*.DJ 9F 'DBJH/ 'DEA1H6) 9DI 'D49( -J+ *G/A 'D+H1) %DI %-/'+ 'D*:J1 'D,01J 'D4'ED AJ 'D#AC'1 H'DBJE H'DE9'JJ1 'D#3'3J) H'D'B*5'/J) H'D',*E'9J) 'D3'&/) AJ 'DE,*E9 AGJ 9EDJ) E3*E1) DG' 5A) 'D/H'E E' /'E* 81HA 'DE,*E9 AJ -',) %DI *:JJ1 (). AF,/ %F 'D+H1) GJ #3DH( BHJ JE'13G 'D1#J 'D9'E D:16 #1'&G H"E'DG H*7D9'*G 9DI 'D3D7) 'D-'CE) HGJ #3DH( JE'13G (96 B'/) 'D1#J DA16 "1'&GE HE9*B/'*GE 9DI E3*HI 'DE,*E9 (#CEDG HJ-'HDHF /'&E' '3*B7'( 'D1#J 'D9'E DD,E'GJ1 DD-5HD 9DI 'D*#JJ/ 'D49(J 'DD'2E DF,'- G0G 'D+H1'* (). D0DC *9/ 'DBH) 'D3J'3J) 'D*J **3E ('D9FA HJD,' %DJG' 'D1#J 'D9'E DD/A'9 9F 1#J) . HGJ EF #GE H3'&D 6E'F -BHB 'D#A1'/ H-1J'*GE 'D9'E) D#FG' -5JD) 49H1 'D#A1'/ ('D8DE H9/E 'D*2'E 'D3D7) 'D-'CE) (6E'F H'-*1'E -BHBGE H-1J'*GE 'D9'E) . 9. 'DE8'G1'* 'D9'E) : *9/ 'DE8'G1'* 'D9'E) EF '(12 H3'&D 'D1#J 'D9'E 'D'J,'(J) D6E'F -BHB 'D#A1'/ H-1J'*GE 'D9'E) AJ 'DHB* 'D-'DJ D/H1G' 'DA'9D AJ *9(J1 'D#E) " 'D1#J 'D9'E " 9F "1'&G' F-H E4CD) 9'E) *G// H,H/G' H7EH-'*G' -J+ *G/A %DI %49'1 'D3D7) 'D-'CE) (1#J 'D#E) F-H E4CD) E9JF) #H 3.7GE H9/E EH'AB*GE 9DI *51A E9JF E+D 'DE8'G1'* 'D*J B'E* (DF/F HE98E 'D/HD 'D#H1(J) (3(( 'D'4*1'C ('D-1( E9 'DHD'J'* 'DE*-/) 'D#E1JCJ) AJ :2H 'D91'B H'DE8'G1'* 'D*J B'E* AJ '3('FJ' DD*9(J1 9F 3.7 'D49( 'D'3('FJ 9DI B1'1 'D-CHE) ('D'4*1'C AJ 'D-1( H:2H 'D91'B H'D*J 'F*G* (3BH7 'D-CHE) 'D'3('FJ) AJ 'F*.'('* *41J9J) (9/ G0G 'D-1( HAH2 'DE9'16) 'D'4*1'CJ) 'D'3('FJ) ().HC0DC 'D-'D AJ 3BH7 1&J3 H21'! '3*1'DJ' AJ #HD 'F*.'('* ,1* D3.7 'D49( 'D'3*1'DJ 'D1'A6 DD-1( . H*3E- 'D/HD 'D/JEB1'7J) (*F8JE 'DE8'G1'* 'D9'E) 'D3DEJ) CH3JD) /JEHB1'7J) DD*9(J1 9F 'D1#J 'D9'E -J+ JG*E 'DB'/) 'D/JEB1'7JHF ("1'! 'D,E'GJ1 " 'D1#J 'D9'E" .D'D 'DE8'G1'* 'D9'E) -J+ J.69HF G0G 'D"1'! DD/1'3'* 'DAH1J) D*-BJB E7'D(G' 'D49(J) AJ -/H/ 'D%EC'F'* 'DE*'-) H(D' *9'16 E9 'DE5D-) 'D9'E) DD/HD) . HE' 'DE8'G1'* 'D*J -/+* AJ A1F3' (('1J3 9'E 2003 H9'E 2004 *#JJ/ DEHBA 'D-CHE) 'DA1F3J) AJ 9/E 'D'4*1'C ('D-1( 9DI 'D91'B HB/ CAD /3*H1 'D91'B G0' 'D-B (). 10. 'DF/H'* H'D',*E'9'* H'DDB'!'* 'D9'E) : *G*E 'D/HD 'D/JEB1'7J) (9B/ ',*E'9'* HDB'!'* 9'E) HF/H'* ,E'GJ1J) HE$*E1'* 49(J) C*9(J1 9F -1J) 'D1#J H'DAC1 H'D*9(J1 H*4,J9 'D-CHE'* 'D/JEB1'7J) D49H(G' D-6H1 E+D G0G 'D#4C'D EF 'D*,E9'* 'D49(J) D*FEJ) 'DH9J 'D3J'3J D/JG' -*I *CHF #GD' DDE4'1C) 'D3J'3J) AJ %/'1) (D'/G' HAJ '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D0J JE3 E5'D- 'D49( H-','*G 'D#3'3J) (). -J+ *E*'2 G0G 'DDB'!'* ('D*F8JE H-3F 'D%9/'/ H'D*1*J( H('D*'DJ JECF F81J'K .D'DG' E91A) 'D1#J 'D9'E 'D-BJBJ DDEH'7FJF . HB/ CAD /3*H1 'D91'B D9'E 2005 G0' 'D-B #J6'K(). 11. '3*./'E #,G2) 'D%9D'E 'DE.*DA) : F*J,) DD*B/E 'D9DEJ AJ 4*I 'DE,'D'* HEFG' 'D%9D'E AB/ *B/E* H3'&D 'D'*5'D 'D,E'GJ1J *B/E' E0GD' . H'3*7'9* #F **.7I -',2 'D2E'F H'DEC'F (JF 'D49H( 'DE.*DA) H#5(-* 'D#.('1 H'D#F('! *F*BD (319) A'&B) -J+ C'F DG0' 'D*B/E 'DC(J1 '+1 9DI 'D1#J 'D9'E -J+ J3*9ED 'D1#J 'D9'E G0G 'D#,G2) 'DE*FH9) DD*9(J1 9F #AC'1G H"1'&G A8G1 -/J+ DD*9(J1 9F 'D1#J 'D9'E H.'5) AJ 'D/HD 'D/JEB1'7J) . :J1 %F 'D/HD 'D*3D7J) *D,# DH3'&D 'D%9D'E DE-'HD) 'D*#+J1 9DI ,E'GJ1 'D1#J 'D9'E H*3.1G' D./E) A&) -'CE) (). 12. (1BJ'* H13'&D 'D*#JJ/ H'D'-*,', H'DE0C1'* B/ J3*./E 'D1#J 'D9'E G0G 'DH3JD) AJ 'D*9(J1 9F 1#J) HGJ EAJ/) -J+ **39 1B9) 'D(D'/ A*CHF G0G 'D(1BJ'* H'D13'&D H'DE0C1'* CHE6'* 'D(1B 'D*J *6J! A*C4A DDB'/) F(6'* 'D1#J 'D9'E H*CHF E14/'K DGE DDHBHA 9DI '*,'G'* 'D1#J 'D9'E (). 13. 'DEB'79) : J9/QN #3DH( 'DEB'79) C#-/ 'DE8'G1 'D3D(J) DD*9(J1 9F 9/E 16' -J'D E4CD) E' E+D EB'79) 'D,E'GJ1 D-6H1 .7'( EF B'&/ #H 29JE '-*,',' 9DI 3J'3*G 'D*J D' JB1G' 'D1#J 'D9'E HGJ 0'* '+1 A9'D AJ '*,'G'* 'D1#J 'D9'E #H EB'79) '3*A*'! #H 'F*.'('* -J+ **E+D G0G 'D3D(J) AJ 'DH'B9 E8G1'K D'-*,', 'D,E'GJ1 ( 'D1#J 'D9'E ) 9DI 'DBJH/ 'DEA1H6) EF B(D 'D3D7) 'D-'CE) 9DI -BHBGE H-1J'*GE EE' /A9 G0G 'D3D7) 'D-'CE) DDB6'! 9DI G0G 'D3D(J) H'D9ED 9DI *:JJ1G' H*D'4JG' H%D' 'F*GI 'D#E1 (-/H+ +H1) #H 'FBD'( #H 95J'F E/FJ D%,1'! *:JJ1 ,01J DF8'E 'D-CE AJ 'D/HD) (). 14. *A4J 'D3D(J) H'D'3*G*'1 (JF 5AHA 'D49( -JF J3H/ 'DF8'E 'D*3D7J E,*E9 EF 'DE,*E9'* H*A16 'DBJH/ 9DI 'D-BHB H'D-1J'* HJ9,2 'D49( 9F 'D*9(J1 9F H,G'* F81G (,/J) **A4I 'D3D(J) (JF 5AHA 'D,E'GJ1 ('D1#J 'D9'E) HJ*.0 'D1#J 'D9'E E8G1 'DCEHF H9/E 'D8GH1 A*F9/E BFH'* 'D'*5'D (JF 'D49( HB'/*G HJ3H/ 'D'3*G*'1 (JF -BHBG (). 15. 'D*HBA 9F 'D9ED H'D%61'( J91A 'D*HBA 9F 'D9ED #H 'D%61'( (#FG " *HBA CD #H (96 'DEH8AJF #H 'D9E'D 9F 'D9ED (G/A *-3JF 81HA 'D9ED H'D-5HD 9DI E2'J' #A6D #H (B5/ E3'F/) F4'7 3J'3J #H ',*E'9J E9JF (). HJB5/ (G0G 'D#3'DJ( %49'1 'D3D7) 'D-'CE) (E7'D( 'D1#J 'D9'E . HB/ 8G1 E$J/HF DG0G 'D#3'DJ( DD*9(J1 9F 'D1#J 'D9'E (). HE9'16HF DG0G 'D#3'DJ( 'J6'K (). +'FJ'K: H8'&A 'D1#J 'D9'E *3*7J9 'D/JEB1'7J) #F *BHE (H8'&AG' ('DB/1 'D0J J*CHF (G 'D1#J 'D9'E (-1J) HJ9(1 9FG *9(J1' 5'/B' HC'ED' . A%0' C'F 'DF'3 #-1'1 AJ 'D*9(J1 9F #1'&GE (9/ 'DHBHA 9DI ,EJ9 'D-BHB 'DE*9DB) ('DB6'J' 0'* 'DFA9 'D9'E H(9/ #F JHDH' G0G 'D-B'&B CD 'D'9*('1 A-JF&0M *3*7J9 'D/JEB1'7J) #F *2/G1 HDD1#J 'D9'E 9/) H8'&A H-3( 'DF8'E 'D3J'3J 'D3'&/ HGJ: 1. 'D1#J 'D9'E J3F 'DBH'FJF HJD:JG' : DCJ FAGE G0G 'DH8JA) 3F(JF A'&/) 'DB'FHF EF 'DF'-J) 'D',*E'9J) AEF 'DE('/& 'D#3'3J) AJ 'DF8E 'D/JEB1'7J) 'D-1) E(/# .6H9 'D/HD) DDB'FHF #J .6H9 CD 'D3D7'* AJ 'D/HD) DDB'FHF -J+ JG/A %DI -E'J) 'D-BHB 'DA1/J) HH69 BJH/ 9DI 3D7) 'D-CE -*I D' *,H1 9DI -BHB 'D#A1'/ '0 D' J*9'16 E(/# 3J'/) 'DB'FHF E9 3D7) 'D1#J 'D9'E A'DB'FHF EF 5F9 'D49( H'D:16 EFG *F8JE 'DE,*E9 -*I D' *3H/ 'DAH6I (D %F 'DB'FHF JHA1 'D,H 'D-1 'DED'&E D-1J) 'D*9(J1 9F 'D"1'! /HF 'D3E'- (C(* -1J'* 'DAC1 H'D1#J E9 H69 6H'(7 D'2E) D9/E 'D%.D'D (#EF 'DE,*E9 H#G/'AG 'D#3'3J) (). AH,H/ 1#J 9'E BHJ J/9E E(/# H3J'/) 'DB'FHF HJ-EJ F8'E 'D/HD) 'DB'FHFJ) H'D*J */9E 'D1#J 'D9'E HJ97JG 'DA9'DJ) 3J6AJ 9DJG 'D419J) . A#5(- 'D%,E'9 'D0J JC'/ JF9B/ 9DI 61H1) *BJJ/ 'D/HD) ('DB'FHF H16H.G' D%-C'EG 5J'F) DD-BHB H'D-1J'* 'D9'E) H6E'F' D-3F EE'13) 'D3D7) 'D-'CE) D'.*5'5'*G' '0 'F 'F*4'1 'DH9J 'D/JEB1'7J H*#5JD F81J) 'D-BHB H'D-1J'* 'D9'E) AJ 6EJ1 'D,E'9'* 'D9'E) 'D-/J+) E9 'F*4'1 'D+B'A) HFEH 'DH9J 'D9'E DG 'D#+1 'DC(J1 AJ 2J'/) 'D/H1 'DBHJ JECF #F J$/JG 'D1#J 'D9'E C6E'F) DE(/# 'DE41H9J) (). AJD9( 'D1#J 'D9'E /H1' C(J1' AJ 'D*41J9 AGH 'D1CJ2) 'D*J *BHE 9DJG' 'DBH'FJF (9/ #F J(JF HJH6- '-*J','*G H"E'DG AJ5H:G' 'DE419HF AJ EH'/ 3H'! AJ 'D/3'*J1 #H 'DBH'FJF 'DE.*DA) A(/HF *96J/ 'D1#J 'D9'E *5(- 'DBH'FJF -(1'K 9DI 'DH1B #H -1HA EJ*) A'D1#J 'D9'E GH 'D-'CE 'D9BDJ H'DE419 'D-BJBJ H1'9J 'D-B H'D-1J) D0DC F,/ %F 'D9/J/ EF 'D/3'*J1 *$C/ 9DI 'D*E3C (E(/# 3J'/) 'DB'FHF HEFG' /3*H1 'D91'B D9'E 2005 (). C#3'3 DD-CE HC6E'F) #3'3J) DEE'13) 'D1#J 'D9'E 3D7*G AJ 'DE,*E9 /HF .HA EF *3D7 'D3D7) 'D-'CE) #H */.DG' DD6:7 9DJG #H '-*H'&G(). A(1DE'F'* 'D/HD 'D/JEB1'7J) *D9( /H1' EGE' AJ E,'D 3F 'DBH'FJF -J+ **7D( %,1'!'* /3*H1J) (1DE'FJ) .'5) **,3/ ('DEF'B4'* 'D*J *,1J /'.D 'D(1DE'F A'F 'D1#J 'D9'E JD9( /H1'K C(J1' AJ G0' 'DE,'D EF .D'D E' JB/EG 'D96H EF "1'! *,3/ 'D1#J 'D9'E DF'.(JG . HGC0' J3'GE 'D49( AJ %B1'1 'DBH'FJF (H3'7) EE+DJG 'D#E1 'D0J J-BB 'D*,'H( (JF 'D49( "5'-( 'D1#J 'D9'E " H'D(1DE'F H('D*'DJ 'D*#+J1 AJ 5/H1 'DBH'FJF 'DE*9DB) (-BHB H-1J'* 'D%F3'F. A*3E- 'DFB'4'* D,EGH1 'D1#J 'D9'E ('D%7D'9 9DI E' J/H1 H'D#3DH( 'DE*(9 AJ 916 E4'1J9 'DBH'FJF HEF'B4*G' HF41 *DC 'DEF'B4'* AJ E-'61 'D,D3'* H'D5-A H'D%0'9) H'D*DA2JHF HJECF #F JD9( 'D1#J 'D9'E /H1' C(J1' -*I AJ 'D/HD 'D*J D' JH,/ AJG' (1DE'F 9F/E' J3*A*J 'D49( 9DI E' *71-G 'D-CHE) EF E4'1J9 'DBH'FJF 9DI 'D'3*A*'! B(D 3FG'(). A'D1#J 'D9'E GH 'D0J J69 'DBH'FJF DD#EE H'D,E'9'* ADJ3* 'DBH'FJF AJ 'D/JEB1'7J) 'D-/J+) %D' *9(J1' 9F 1:('* 'D1#J 'D9'E H6E'F'K DDF8E 'D',*E'9J) H'DE+D 'D#.D'BJ) 'D*J J$EF (G' 'D,EJ9 HJ39HF %DI *-BJBG' H'DE-'A8) 9DJG' H'D1#J 'D9'E J*E+D AJ 'D(1DE'F'* H'DE,'D3 'D49(J) 'D*J *F*.( 'D,E'GJ1 " 'D1#J 'D9'E " #96'&G' 'F*.'('K -1'K DJFH( 9FG' AJ #EH1 'D*41J9 H#E' 'DBH'FJF 'D*J *A16 9DI 'DF'3 #H *3F #HD' +E JF*81 'D-5HD 9DI EH'AB) 'D,E'9) " 'D1#J 'D9'E" #H 16'G' H(9/ 0DC J7D( EF 'D1#J 'D9'E 'D*5/JB 9DJG' 'H J,(1 9DI B(HDG' AGJ BH'FJF D' JC*( DG' 'D(B'! D#FG' 3*2HD (2H'D 'D6:7 #H 'D%1G'( #H 'DBH) H'F 'DF'3 E*0E1HF EFG' HD' JB(DHF (G' H(B'&G' -*I HDH C'F* E9/) D5'D- 'DF'3 D'F G0G 'DBH'FJF JF7(B 9DJG' 'DE+D 'DB'&D (#FG' " 'DH3JD) 'D.'7&) D9ED 'D4J! 'D5-J-"(). HDE' C'F* E5'/B) 'D1#J 'D9'E 9DI 'DBH'FJF D'2E) /'&E' AJ 'D/HD 'D/JEB1'7J) AB/ '4*17 AJ /3'*J1G' 61H1) 916 'DBH'FJF 'D*J *5/1G' 'DGJ&) 'D*FAJ0J) AJ :J() 'D(1DE'F 9DI 'DGJ&) 'D*41J9J) AJ #HD /H1) EB(D) A'F H'AB* 9DJG' '3*E1 'D9ED (G' H'F DE *H'AB 9DJG' #5(-* C'F DE *CF "ED:')" (D %F /3'*J1 *DC 'D/HD 'D/JEB1'7J) *4*17 /9H) 'D(1DE'F AH1' %0' C'F AJ 97D) D916 'DBH'FJF 'D*J *9/G' 'D3D7) 'D*FAJ0J) HDG' 5A) 'D'3*9,'D HG0' J$C/ ('F 'D1#J 'D9'E GH E5/1 'DBH'FJF AJ 'D/HD 'D/JEB1'7J)(). #E' AJ 'D/HD 'D/C*'*H1J) 'D*3D7J) #H 'D/JEB1'7J) 4CD' A9D' H9ED' A'F 'DBH'FJF *3F H*A16 ('DBH) H'D%C1'G HJ*,'GD 'D/C*'*H1JHF #H 'DE3*(/HF '*,'G'* 'D1#J 'D9'E HD' J3E-HF (H,H/ 1#J 9'E -1 HD' JB1HF 'D71JB 'D3DJE D3F 'DBH'FJF 9DI 'D1:E EF 'F AJG' (1DE'F 4CDJ :J1 A9DJ E9(1 9F 'D1#J 'D9'E .'.*'1* 'DGJ&) 'D*FAJ0J) " 'D-CHEJ) " #96'&G -J+ D' JEDC #96'&G :J1 CDE) EH'ABHF .. EH'ABHF!! (). 2. 'D1#J 'D9'E 3F/' DDGJ&'* H'DE$33'* 'D',*E'9J) : 'FG EF /HF E3'F/) 'D1#J 'D9'E DDGJ&'* 'D',*E'9J) H*-(J0G D#9E'DG' AJ 8D 'D/JEB1'7J) A'F F4'7 *DC 'DGJ&'* 3JCHF E-/H/'K ,/'K %F DE J*HBA *E'E'K A9F/ (F'! E$33) 9'E) #H .'5) AJ,( #F *-8I (B/1 EF 'DFJ) 'D7J() 'D9'E) H'D16' 'D9'E EF B(D 'D1#J 'D9'E . '0 *D9( 'D3E9) DG0G 'DEF4') /H1' C(J1' 9DI 3E9*G' . H#-3F 'DH3'&D D/1'3) 9EDJ) *CHJF 'D1#J 'D9'E HH8JA*G #F JD'-8 E' J,1J /'.D 'D,E'9) 'D*J JF*EJ %DJG' AD'(/ DB'/) G0G 'DGJ&'* EF 3F/ EF 'D1#J 'D9'E (E.*DA 'D5H1 DD-5HD 9DJG . ABH) 'D1#J 'D9'E *BA /'&E' H1'! 'DF,'- 'D0J *-12G #J) GJ&) AJ F4'7G'(). 3. 'D1#J 'D9'E J19I 'DE+D 'D9DJ' 'D',*E'9J) H'D.DBJ) : - 'D1#J 'D9'E GH '-/ 9H'ED #1(9 *69 'DE+D 'D',*E'9J) HGJ 'DBH) H'D9'/'* H'D*B'DJ/ H'D1#J 'D9'E H'D9BD . -J+ JBHE 'D1#J 'D9'E (5F9 'DE+D 'D',*E'9J) 0DC %F 'D1#J 'D9'E GH #BHI 3F/ DD#.D'B F81' D6.'E) C*D) 'D,E'GJ1 AGH 4J! ,'1 HEH,H/ /'&E' HJ9ED AJ 'DEC'F FA3G 'D*J *F*GC AJG -1E) 'D#.D'B HGH D' J3*E9 %DI #J) -,, (D JB1 'D9BH() AJ 'D-'D HD' J3E- (#J *#.J1 #H *('7$ AJ *HBJ9 'D,2'! HJ(/J %,D'DG #H *-BJ1G AJ 'D*H H'DD-8) H'D*98JE H'DDHE GE' 'DD:) 'D*J J/A9 (G' 'D1#J 'D9'E 'D3DHC HJ9DF 'DE+D 'D#.D'BJ) HGE' 'DD0'F J1A9'F #H J-7'F EF B/1 'DE1! H4.5J*G . H'D1#J 'D9'E J69 'D#.D'B 9F 71JB /9H*G AJ 'D-'D H*#+J1G 9DI 'D4.5J) FA3G' (). D0DC J9/QN 'D1#J 'D9'E BH) E9FHJ) DD-CE 9DI 'D3DHC 'DEB(HD D/I 'D#A1'/ H'D,E'9'* AD' *3*7J9 'D3D7) A16 #FE'7 E9JF) EF 'D3DHC -*I DH D,#* %DI 'DB'FHF . H%FE' 'D'*,'G'* 'D9'E) AJ 'DE,*E9 GJ 'D*J **-CE AJ E3'&D 'D0HB H'DBJE 'DE9FHJ) ^tz|  4 6 ( * ̷oZE0)hK4hCJOJQJZ^JaJho()hhCJOJQJZ^JaJho()hhSpCJOJQJZ^JaJho(#hCJOJQJZ^JaJho(#hSpCJOJQJZ^JaJho(#h+y^CJOJQJZ^JaJho(#h}CJOJQJZ^JaJho((hZhf5CJ$Z\^J_H aJ$o()hV{hK4CJ$H*OJQJZ^JaJ$hhZh}CJ$Z^JaJ$o(hZh}CJ$Z^JaJ$b|6 * , . aQ$`a$gd_xbkd$$IfTl  V0 4 la$$If^gd}$$Ifgd+y^$$Ifgd} $a$gd}or* , . @ B H 6R8P,F !d!&&& &&&&& ("($(&(****/ / ///üjjjjj(jh}h}0JCJUZ^JaJh}h}CJH*Z^JaJh9h}CJZ^JaJ!h}h}5CJZ\^JaJh}h}CJZ^JaJ hvZo(hA hfZ&hSphfCJOJQJZ^JaJh#hvCJOJQJZ^JaJho(hK4hCJZ^JaJ). @ P6R8P,Fj@ !,!d! $a$gd} $a$gd $a$gd}$`a$gd}d!*(*/3<8 ;<>hCCC\DDRHLORRjST*XHX_Nahg h $a$gd}$`a$gd} $a$gd}////F3H3J3L3~3333f4h4j4l45 5>5@5777708284868;;;;<<<<>>>>BCCChCC\DD0E>Eͽ͎ͭ͟~h}h}CJZ^J_HaJ!h}h}5CJZ\^JaJh9h}CJZ^JaJ jrh}h}CJ^JaJ jyh}h}CJ^JaJh}h}CJZ^JaJ(jh}h}0JCJUZ^JaJh}h}CJH*Z^JaJ1>EJHLHNHRH:KKBKpKrKLLOOOOORR`R`SbSdSfShSjS X"X$X&X*XHXZZZZ____ hdhhhxjzj|j~jjjjnnnn n nnJnrnndqfqhqjqssssh}h}CJ^JaJ!h}h}5CJZ\^JaJ(jh}h}0JCJUZ^JaJh}h}CJH*Z^JaJh}h}CJZ^JaJD hdhj nLnsZ{FtԅHTxJ$ & F ^a$gd}$ & F ^a$gd}$`a$gd} $a$gd}szv|v~vvyyyyL{N{P{R{N~P~R~T~Frtʅ̅΅ЅԅFHRTvxHJ񻨐sh}h}5CJ\^JaJh}h}CJ^JaJ.jh}h}0J5CJUZ\^JaJ$h}h}5CJH*Z\^JaJ!h}h}5CJZ\^JaJ(jh}h}0JCJUZ^JaJh}h}CJH*Z^JaJh}h}CJZ^JaJ-J tv"$HJ Zrtvx@BDԔޘlnpr:<Կ񴧖Կ~nԿԿh}h}CJZ^JaJo(h+CJZ^JaJo(h+CJZ^JaJ!h}h}5CJZ\^JaJhhmCJZ^JaJo(h}CJ^JaJo((jh}h}0JCJUZ^JaJh}h}CJH*Z^JaJh}h}CJ^JaJh}h}CJZ^JaJ+J v$JZDԔޘD, 4$`a$gd} $a$gd} $a$gdhm$ & F 6^a$gd}$ & F ^a$gd}<>@BD~"$&,:*,.04f&f<°İȰ "$&(ķƷȷʷ&(*,0ͼۼͼͼͼͼͼͼͬͼͼh}h}CJZ^J_HaJ!h}h}5CJZ\^JaJh}h}CJZ^JaJh}h}CJH*Z^JaJ(jh}h}0JCJUZ^JaJD4fȰ*޳&ؼVν0B ,h $a$gd}0Xhjln68:<B . "$&(,N hBDллллллллл$h}h}5CJH*Z\^JaJh}h}CJZ^J_HaJ(jh}h}0JCJUZ^JaJh}h}CJH*Z^JaJh}h}CJZ^JaJ!h}h}5CJZ\^JaJ9DFHLl0rRTVXZ\bdfh $d02468:|~ĶĶĶĶĶĶăĶĶĶĶh9h}CJZ^JaJ(jh}h}0JCJUZ^JaJh}h}CJH*Z^JaJh}h}CJZ^JaJ!h}h}5CJZ\^JaJ$h}h}5CJH*Z\^JaJ.jh}h}0J5CJUZ\^JaJ3Ll0t\xl$` *#$`a$gd} $a$gd} $a$gd}^`xX24jl*,.024prtvBDFH   "  t⹫у%h}h}5CJZ\^J_HaJ(jh}h}0JCJUZ^JaJh}h}CJ^JaJo(hE$aCJZ^JaJh}h}CJ^JaJ!h}h}5CJZ\^JaJh}h}CJZ^JaJh}h}CJH*Z^JaJ3tvxzp~"""" #"#$#&#$$X'Z'\'^'((((( )))+,,....0/h11$2(2*2Z223Z6\6ͼͯ͟ͼͼͼͼͼͼͼͼh}h}5CJ\^JaJh}h}CJ^JaJ!h}h}5CJZ\^JaJh}h}CJZ^JaJ(jh}h}0JCJUZ^JaJh}h}CJH*Z^JaJ>*#$$( ))+.h11$22\6>AfHL6PRPPBQQZ $a$gd} $a$gd}$`a$gd}$ & F ^a$gd}\6j66|7~777 > >>>>F>B@D@F@H@AAAA.D0D2D4DHHHHLLLL6PPBQQUUUUYYYYZZ``b`d`f`ccccffffkkkkmmmmooллллллллллллллh9h}CJZ^JaJ(jh}h}0JCJUZ^JaJh}h}CJH*Z^JaJ!h}h}5CJZ\^JaJh}h}CJZ^JaJDZZckmphww8b<h<j@Ιțlh$`a$gd} $a$gd}oooVpXpZp\pwww whwwy y yyZ\^`.0248bƒăƃ<dʋ̋΋Ћ:<j @ęͼͼͼͼͱͼͼh}h}CJZ^JaJo(hfCJZ^JaJ!h}h}5CJZ\^JaJh}h}CJZ^JaJh}h}CJH*Z^JaJ(jh}h}0JCJUZ^JaJ?ęƙșʙț l ^`bdhz|~̯pܶ.024 "`bdfjF ͼͼͼͼͼͼͼͼͼ!h}h}5CJZ\^JaJh}h}CJZ^JaJ(jh}h}0JCJUZ^JaJh}h}CJH*Z^JaJJίxܶjF:$p$J**/ $gd} $a$gd}$`a$gd} :|~####$p$((((*@*B*D*F*J**/////0R4T4V4ͼͼͺͼͼͯͼͼhYCJZ^JaJU!h}h}5CJZ\^JaJh}h}CJZ^JaJ(jh}h}0JCJUZ^JaJh}h}CJH*Z^JaJEH'D#.D'BJ) H#FE'7 'D-J') 'D951J) AJ-CE 'D1#J 'D9'E 9DJG' ('DB(HD #H 'D1A6 (). 4. 'D1#J 'D9'E J1A9 ('D1H- 'DE9FHJ) HJED$G' -JHJ) : 'D1H- 'DE9FHJ) GJ 'G*E'E #A1'/ 'D,E'9) H-E'3*GE H'D1#J 'DE-(( %DI 'DFAH3 'D0J J9*FBG #A1'/ #J) ,E'9) EF 'DBJE 'D3'&/) GH 'D0J J.DB 'D1H- 'DE9FHJ) A'D1#J 'D9'E 'DBHJ 'DE*-/ E' (JF 'D#96'! E9F'G 1H- E9FHJ) 9'DJ) . A%0' C'F 'D1#J 'D9'E EFB3E'K (JF #96'&G #H #F JCHF *#J/G -BJBJ' #H %0' 'FB3E %DI 9/) "1'! BDJD) A'F 'D1H- 'DE9FHJ) AJ ,EJ9 G0G 'D-'D'* 3*CHF 69JA) H0'* E3*HI EF.A6 . AD' (/ EF *#JJ/ 'D1#J 'D9'E HDCF #HD .71 JG// 'D1H- 'DE9FHJ) GH 'D*71A AJ 'D-2(J) H'FB3'E 'D1#J 'D9'E %DI 1#JJF E*.'5EJF AJ 9FA H4/) H,9D 'DE5'D- 'D4.5J) AHB 'DE5D-) 'D9'E) . H'D.71 'D+'FJ GH *F'29 'DE'DCJF D.J1'* 'D(D'/ H'DE9/EJF -JFE' *2HD 'D7(B) 'DH37I 'D*J *-'A8 9DI *H'2F 'DE,*E9 . AEF 'D.J1 #F *9ED 'D/HD) 9DI *'EJF 'DE5'D- 'D'B*5'/J) D,EJ9 'D7(B'* H*B3JE .J1'* 'D(D'/ (JFG' B3E) 9'/D) H*B1J( 'DE3*HI #DE9'4J (JFGE' H(+ 1H- 'D*9'HF H'D*6'EF 'D',*E'9J (JFGE' ,EJ9' 6E'F' DH,H/ 1H- E9FHJ) 9'DJ) (). 5. JBHE 'D1#J 'D9'E (E1'B() 'D3J'3) 'D9'E) AJ 'D(D'/ : JHDJ 'D1#J 'D9'E #GEJ) C(J1) D*BJJE 'DF*'&, 'D*J J3A1 9FG' *7(JB 'D3J'3'* 'D9'E) AJ 'D(D'/ HAJ 4*I 'DE,'D'* H'DEJ'/JF H(H39G #F J(JF 9F E/I F,'-G' HA4DG' HJD'-8 %F G0' EH,H/ AJ ,EJ9 'DF8E H(:6 'DF81 9F -,E 'DF4'7'* 'D*J *BHE (G' 'D/HD) HFH9J*G' H'D1#J 'D9'E JCHF E$GD D'F J5/1 #-C'EG 9DI 9ED 'D-CHE) E' %0' C'F* 5-J-) #H 9'/D) #H #.D'BJ) H0DC EF .D'D 3J'B 'DF4'7'* 'D*J *BHE (G' .D'D A*1) EE'13*G' 'DE3$HDJ) #H EF .D'D 'D#-/'+ H'D-CE 9DJG' #+F'! HBH9G'. A'D1#J 'D9'E GH 'D0J JA16 9DI 'D-C'E H',( 'D*BJ/ ('DBH'9/ 'DEB11) D'3*9E'D 'D3D7) (). H#-C'E 'D1#J 'D9'E AJ G0' 'D4#F 0'* #GEJ) ('D:) D#FG' GJ 'D*J *-// EHBA 'D,E'GJ1 AJE' (9/ %2'! 'D3D7) HGJ 'D*J *9JF -,E 'D+B) 'D49(J) 'D*J **E*9 (G' 'D-CHE) H'D*J (/HFG' J59( 'D'3*E1'1 AJ 'D-CE(). 6. JBHE 'D1#J 'D9'E ('.*J'1 'DE3&HDJF : (H39 'D1#J 'D9'E #F JBHE ('.*J'1 'D#4.'5 D*($ 'DE1'C2 'DG'E) ('D/HD) H#,G2*G' HG$D'! J*HDHF EGE) *3JJ1 'D(D'/ H(5H1) E('41) H0DC EF .D'D 5J':) 'D3J'3) 'D9'E) H*9JJF #G/'AG' H*HAJ1 *-BJBG' -JF *.*DA 'DF8E 'D3J'3J) AJ '.*J'1 'D#4.'5 D*HDJ 'DE3$HDJ) 'D9'E) A(96G' J7(B 'D'F*.'('* 9DI E3*HJ'* E.*DA) .H(96G' JB51G' 9DI (96 'DEJ'/JF DED& 'DE1'C2 'DBJ'/J) AJG' A-3( HD' JECF DDE3&HDJF #F JB11H' 4J&' B(D #F JCHF 'D1#J 'D9'E B/ '3*CED *:J1G AJ 6H! 'D#-/'+ H(E9HF) 'D2EF H'D1#J 'D9'E (7J! 'D*#+J1 HDJ3 EF 'D3GD *DJJFG #H *:JJ1G H(96 'D#-J'F JF,2 (H'37) 'D+H1) 'DA9'D) (#319 E' JA9DG 'DE3$HDHF #FA3GE . A'DE3$HDHF (-',) DD1#J 'D9'E CJ J*51AH' /HF #F F4,( *51A'*GE (). 7. J3'GE 'D1#J 'D9'E AJ F4H( 'D+H1'* : 'F 'D'*,'G'* H'DEH'BA 'D*J **CHF AJ 'DA*1'* 'D*J *3(B 'D+H1'* 'H .D'DG' *916 'FE'7' H'6-) 9DI 'D1#J 'D9'E 'D0J JFAD* AJ '71 'DF8'E 'D3J'3J 'DB'&E +E JFBD( 9DJG D*/EJ1G H'-D'D F8'E 3J'3J '.1 (/D' EFG -J+ J3(B CD +H1) 1#J 9'E **(DH1 AJG E4'91 'D':D(J) H*-/+ AJG '*,'G'*G' EE' J4CD EB/E) HF0J1 H'1G'5'* D-1C) +H1J) EB(D) H'F 'DB/1) 9DI 'D*F($ (*51A'* 'D,E'GJ1 " 5'-( 'D1#J 'D9'E " 'DE3*B(DJ) EF .D'D '1'&GE J97I A*1) 2EFJ) C'AJ) DE*'(9) E' JECF 9EDG D'E*5'5 4-F) 'D:6( D/I 'D,E'GJ1 " 'D1#J 'D9'E " H'-*H'! 'FA,'1G' B(D 'F J5(- 'E1 H'B9' (). H'DH'B9 'F 'DF8E 'D3J'3J) 'D*J '3*H9(* '*,'G'* 'D,E'GJ1 " 'D1#J 'D9'E" EF .D'D *HAJ1 'DE3*D2E'* 'D61H1J) DD*9(J1 9F '-*J','* HH,G'* F81G' '3*7'9* 'F *-BB 'D'3*B1'1 H'F *6EF /H'E 3J1 9ED 'DE$33'* (4CD 7(J9J (). 8. J3'GE 'D1#J 'D9'E AJ 'D*FEJ) 'D'B*5'/J) : JG*E 'D1#J 'D9'E ('D-J') 'D'B*5'/J) HD' JB*51 9DI 'DF8E 'D'4*1'CJ) AB7 H'FE' -*I 'DF8E 'DDJ(1'DJ) H/H1 'D1#J 'D9'E AJ E+D G0G 'DF8E J-ED 3E'* H7(J9) 'DF8'E 'D3J'3J AJG' EF -J+ *BFJ'* *CHJF 'D1#J 'D9'E H'3'DJ( E4'1C) 'D,E'GJ1 " 'D1#J 'D9'E " AJ *3JJ1 'D4$$F 'D'B*5'/J) . A'F #J -CHE) EF 'D-CHE'* D' *3*7J9 'F *69 .7) 'B*5'/J) (E92D 9F 'D1#J 'D9'E B(D 'F *91A 9DI '*,'G'*G H*BA 9DI -BJB) 1:('*G H*7D9'*G H0DC AJ 'D'7'1 'D0J *-CEG %EC'FJ'*G' H'D#3DH( 'D0J *F*G,G DFA3G' A'F #J E41H9 D' JC*( DG 'DF,'- '0' DE JCF E*AB'K E9 '*,'G'* 'D1#J 'D9'E HE-BB' D'-*J','*G H1:('*G H'D1#J 'D9'E GH 'D0J J.*'1 'D3J'3) 'D'B*5'/J) 'D*J J1'G' 'C+1 *-BJB' D*7D9'*G(). 9. E1'B() 3J1 9ED 'DE$33'* : 'F 'D1#J 'D9'E JBHE (E1'B() 3J1 9ED 'DE$33'* DDF8'E 'D3J'3J HGH 'D0J JA16 '-*1'EG' EF B(D 'D9'EDJF AJG' 'H EF B(D 'D0JF DGE E3'3 ('DH8'&A 'D*J JBHE (G' H(0DC A'FG JECF 'F JEF9 '3'!) '3*9E'D 'D3D7) HE-'HD) *,'H2 'DE$33'* EF .D'D 'DE1'B() 'D49(J) A(96 'DF8E 'D3J'3J) *69 (H'37) 'DB'FHF 6E'F'* DE1'B() 'D1#J 'D9'E D'9E'D 'DE3$HDJF H3J1 9ED 'DE$33'* H(0DC J*A'/I *1'CE E4'91 'D*0E1 'D*J *$/J 'DI 'D'FA,'1 H'D(96 'D".1 EF 'DF8E J*:'6I 9F 0DC (-J+ J*H'1I 'D1#J 'D9'E 8'G1J' +E JFA,1 (5H1) E/E1) AJ 'HD A15) *3F- DG(). H3FB3E G0G 'DH8JA) -3( 'D/H1 'D0J JBHE (G 'D1#J 'D9'E AJ E1'B() 9ED E$33'* 'D/HD) DCD EF 'D3D7) 'D*41J9J) H'D*FAJ0J) H'DB6'&J) . A/H1 'D1#J 'D9'E AJ E1'B() 'D3D7) 'D*41J9J) AB/ 3(B DF' 'F '41F' 'DI /H1G AJ 5J':*G HE5'/B*G 9DI 'DBH'FJF AJ H8JA*G 'D'HDI 'D*J 3(B 'D'4'1) 'DJG' . H/H1 'D1#J 'D9'E AJ 'D1B'() 9DI '9E'D 'D3D7) 'D*FAJ0J) AEF 'DE9DHE 'F 'D3D7) 'D*FAJ0J) GJ '-/I 'D3D7'* 'D9'E) ('D/HD) A*BHE (*FAJ0 E' *5/1G 'D3D7) 'D*41J9J) EF BH'9/ B'FHFJ) ED2E) H*FAJ0 'D3J'3) 'D9'E) DD(D/ HGJ E5/1 *A3J1J DD9/J/ EF 'DBH'FJF . AGJ *9/QN ECED) DD3D7) 'D*41J9J) AJ E,'D *41J9 'DBH'FJF 'DEF8E) D-BHB 'D'F3'F H-1J'*G -J+ JE'13 'D1#J 'D9'E /H1G 9DI 'D3D7) 'D*FAJ0J) EF .D'D 'D'*J (). 'F 'D1#J 'D9'E J9/ 'DEH,G D3J'3) 'D3D7) 'D*FAJ0J) (,EJ9 H3'&DG H'D0J JD2E 'F J'.0 (F81 'D'9*('1 EH'BA H'*,'G'* 'D1#J 'D9'E 9F/ 3F 'DBH'FJF H'DB1'1'* 'DEF8E) D-BHB 'D'F3'F . 'F 'D1#J 'D9'E AJ ':D( 'D'-J'F JD9( /H1' ('12' AJ *-/J/ E,'D EE'13*G AJ 'D-BHB H'D-1J'* (-,) -E'J) 'DF8'E 'D9'E D0'DC J8G1 /H1 'D1#J 'D9'E (,EJ9 H3'&DG AJ *-/J/ F7'B 0DC 'DEAGHE DDF8'E 'D9'E H9/E *1CG DE4J&) 'D3D7) 'D*FAJ0J) . 'F 'D1#J 'D9'E JE'13 *'+J1G EF .D'D E' JB/EG 96H 'D(1DE'F EF 7D( '3*,H'( D#96'! 'D-CHE) AJE' J*9DB ('DBH'FJF 'DEF8E) D-BHB 'D'F3'F H-1J'*G '0 *EDC *DC 'D(1DE'F'* 'D5D'-J) D3-( 'D+B) 'H EF-G' EF 'D-CHE) . AJE+D 'D1#J 'D9'E 'DBH) 'DEH,GG DD3D7) 'D-'CE) .A9F/ EF'51) 1#J ':D(J) 'D49(J) D1#J 'H E(/' EB*1- A%FG J5(- BH) D' *3*7J9 'D-CHE'* 'D14J/) *,'GDG H9DJG' *7HJ1 3J'3*G' HBH'FJFG' D*F3,E E9 '*,'G'* 'D1#J 'D9'E (5A*G 5'-( 'D3D7) H9DI 'D-CHE) 'F *B1 (%1'/*G (). A'D1#J 'D9'E JE+D BH) E9'16) EB'HE) D7EH-'* 'D3D7) 'D*FAJ0J) H'F-1'A'*G' EE' J,9D 'D3D7) *-3( -3'(G B(D 'D'B/'E 9DI #J *51A -*I D' *CHF E*F'B6) E9 '*,'G'* 'D1#J 'D9'E HD1/ 'D-C'E 'DI ,'/) 'D5H'( '0' '1'/H' 'F JF-1AH' 9FG HJ-*1EH' *DC 'D-BHB H'D-1J'* DE,GH/ 'D1#J 'D9'E (). A'D6:7 'D49(J 'D0J JHD/G 'D1#J 'D9'E 9DI 'D-CHE) J/A9G' D*(FJ EHBA E-EH/ *,'G EH6H9 E9JF E+D 6:7 'D49( 'D'E1JCJ 9DI -CHE*G D'FG'! -1( AJ*F'E H'DE8'G1'* 'D*J 'F/D9* AJ 'H1(' 6/ 'D-1( 9DI 'D91'B EF B(D 'DHD'J'* 'DE*-/) 'D'E1JCJ) H(1J7'FJ' HGC0' *(/H 'D'GEJ) 'D3J'3J) DD1#J 'D9'E AJ 'DE-'HD'* 'D*J *(0DG' -CHE'* 'D9'DE D*H,JG 'D1#J 'D9'E D49H(G' H'D*'+J1 9DJG' H'5(- '/') D./E) 'D49( H*BHE *DC 'D-CHE) (*FAJ0 '1'/*G HJ1,9 0DC 'DI *7H1 H3'&D 'D*'+J1 AJG' H'D+B'A) 'D9'E)(). HJBHE 'D1#J 'D9'E (E1'B() 'D3D7) 'DB6'&J) . 'D*'+J1 AJG' HJ*E 9F 71JB 'D3E'- (F41 E' J/H1 .D'D 'D,D3'* 'DE.*DA) DDE-'CE'* (,EJ9 H3'&D 'DF41 -J+ 'FG' 3*3GE AJ *CHJF 1#J 9'E H0DC (*ECJFG' DEF D' *3E- DG 81HAG -6H1 ,D3'* 'DE-CE) 'F J**(9 E' J,1J AJG' H('D0'* AJ 'DB6'J' 0'* 'D'G*E'E 'D,E'GJ1J 'H (3(( '71'A 'D.5HE) AE+D' 'D-CHE) 71A'K AJG' 'H (3(( (H'9+G' 'D*J *+J1 'D9H'7A -J+ 'FG' *4CD 1#J 9'E AJ 'DFG'J) HD' J9FJ G0' 'D*/.D AJ 'D9ED 'DB6'&J -J+ **E*9 'D3D7) 'DB6'&J) ('D'3*BD'D JECFG' 'DBJ'E (9EDG' (). HC0DC J(12 /H1 'D1#J 'D9'E AJ E1'B(*G DD3D7) 'DB6'&J) AJ '-*1'EG' DBH'9/ H'-C'E 'D/3*H1 HJ97JF' 5H1) H'6-) 'DE9'DE '0' E' *-HD 'DB6'! EF 'DF'-J) 'DEH6H9J) DG 'DI 'DB6'! 'D3J'3J E*I E' 3J3 'DB6'! HC'F '/') (J/ 'D3D7) 'D-'CE) C5H* 'H 95'K D61( 'D*J'1'* 'D3J'3J) :J1 'DE*D'&E) E9 'D3D7) 'D-'CE) H('D*'DJ J5(- 'DB6'! 'D3J'3J D9() (J/ 'D-CHE) D*(1J1 *51A'*G' H,9DG' E41H9) H%JC'D 0DC DDB6'! 'DEH'DJ DG' 'DA'B/ D'3*BD'DG. A6D' 9F 'F*G'CG DE('/& 'D-BHB H'D-1J'* DD'F3'F HG0' E' JFAJ 9F 'DB6'! 5D'-J*G AJ 'F JBA -'&D' H6'EF'K (JF 'D3D7) H'D'A1'/ (). HEF GF' F9*B/ 'FG EF 'D61H1J HDD-JDHD) /HF 'F J:/H 'DB6'! 'H 'D3D7) 'DB6'&J) B6'!K 3J'3J' 'H EF/E,'K 9DI #J F-H #F D' JCHF AJ ',G2) 'D-CE 'D3J'3J) HE*#+1'K (3J'3) 'D-C'E H%D' (.D'A 0DC J5(- 'DB6'! A'3/' HH8JA*G *E+D 'F-1'A'K EE' D' ,/HI AJG EF #J F5 'H %9D'FK 9F 'D-BHB H'D-1J'* 'H 9F 'DE3'H') 'E'E 'DB'FHF 'H -*I 9F CA'D) -B 'D/A'9 . H('D*'DJ D' JECF 'D'9*1'A ('DB6'! '0' E' .1, 9F 'DCJ'F H'D'3*BD'D 'DD'2EJF D'3(': 5A) 'DB6'! 9DJG (). 10. JBHE 'D1#J 'D9'E 9DI *BDJD 'DA,H) (JF 'D-C'E H'DE-CHEJF : J9ED 'D1#J 'D9'E 9DI %J,'/ E,*E9 3DJE J4'1C AJ (F'! 'DH7F (5/B HE3$HDJ) A'D/JEB1'7J) 'D-B) D' **-BB 'D' (H,H/ 1#J 9'E F'6, JCAD *7(JB 'DBH'9/ 'D/3*H1J) H'DB'FHFJ)(). -J+ **E+D 1B'() 'D1#J 'D9'E ('D1B'() 'D49(J) 'DE('41) D0' JD2E 'F *CHF CDE*G E3EH9) 9F/ *51JA 'EH1 'DE,*E9 H*B1J1 'DE3'&D 'D9'E) 'D*J **5D ('D49( H*$+1 AJ -'61G HE3*B(DG (). 11. 'D1#J 'D9'E JD2E 'D-C'E ('-*1'E 'DBH'9/ 'D/3*H1J) : 'F DD1#J 'D9'E BH) HA'9DJ) C(J1) AJ -E'J) 'DBH'9/ 'D/3*H1J) (5A*G '-/ 'DH3'&D :J1 'DEF8E) ADG '+1 C(J1 AJ 'D3J'3'* 'D*J *7(BG' 'D-CHE'* H'F C'F E*('JF'K EF (D/ %DI '.1 (-3( 7(J9) 'DF8'E 'D3J'3J H'D'/JHDH,J) 'D*J J*(F'G' H'DE$33'* 'D13EJ) 'D*J AJG' A6D' 9F E3*HI 'D*7H1 'D'B*5'/J H'D',*E'9J H'D+B'AJ H'D-6'1J HBJEG' H1EH2G' (). ADE J9/ (H39 #J F8'E 3J'3J 'F J*,'GD H,H/ 'D1#J 'D9'E . CE' 'F *J'1'* 'D1#J 'D9'E 'H '*,'G'*G 0'* '+1 C(J1 AJ 6E'F -3F *7(JB 'DBH'9/ 'D/3*H1J) 'D*J GJ E6EHF) (H,H/G HBH*G. A9F/ CD E1) *.1B '-/I 3D7'* 'D/HD) *DC 'DBH'9/ J-/+ 1/ A9D D/I 'D1#J 'D9'E H'D0J J1:E 'D-C'E (5H1) :J1 E('41) 9DI *:JJ1 EHBAGE H'D'E*+'D DDBH'9/ 'D/3*H1J) (). EF .D'D '9*F'BG DDAC1) 'DB'FHFJ) 'D3'&/) 'D*J JBHE 9DJG' 'D/3*H1 H'D*J J4CD 'D5'D- 'D9'E ,2!'K EFG' . A3D7) 'D/HD) **-1C 6EF 'D-/H/ 'D*J J7HBG' (G' 'D1#J 'D9'E 'DEF(+B 9F 'D'E) 'D0J J3*7J9 (BH*G H'3*F'1*G EF 'J5'D 5H*G 'DI 'DGJ&) 'D-'CE) HJA16 9DJG' '-*1'E 'DBH'9/ 'D/3*H1J) .A*(12 E4CD) 'DH9J 'D',*E'9J H'DB'FHFJ H'D3J'3J . ACDE' '1*BI H9J 'DA1/ CDE' C'F* 'DBH'9/ 'D/3*H1J) *9(1 (5/B 9F 'DAC1) 'DB'FHFJ) 'D3'&/) D/JGE .CE' #F 'D-C'E 3J-3(HF -3'( 'D1#J 'D9'E B(D 'B/'EGE 9DI 'F*G'C 'DBH'9/ 'D/3*H1J) 'H 'D'9*/'! 9DI -1J'* 'DEH'7FJF(). 12. 'D1#J 'D9'E H3JD) DD*B/E H1/ 'D7:J'F : %F CD *B/E C(J1 #H 5:J1 AJ -J') 'D%F3'F . %FE' GJ +E1) -1J) 'D1#J H'D*9(J1 9FG 0DC %F 9E1'F 'D#16 JB*6J 'D*/'HD ('D1#J (JF #A1'/ 'D,E'9'* 'D%F3'FJ) 9DI '.*D'A E3*HJ'*G' HE,*E9'*G' . AE' C'F 'D*B/E 9ED' A1/J' H4.5J' AJ HB* EF 'D#HB'* H%FE' GH 9ED ,E'9J EF 'D/1,) 'D#HDI CE' %F -1J) 'D*9(J1 9F 'D1#J 'D3J'3J *ECF 'DEH'7F EF #F JB*1- 9DI 'D#E) E' J1I AJG 'DFA9 H'D.J1 H'F JB/E D(D/G 'DF5- H'D*H,JG %DI EH'7F 'DFB5 H*BHJE 'D3(D #H 'D.7# #H 'DB5H1 H'D-JDHD) /HF 'DA3'/ H'D9,2 H'D*B5J1 HJF(GG %DI 'D.71 H'D*-0J1 EFG H*ECF 'D1#J 'D9'E EF 'D4CHI H'D'F*B'/ HGH E' J3*D2E 'DEF'B4) AJ 'D4$HF 'D9'E) (5(1 H/HF EDD #H 6,1(). HJ3*7J9 'D1#J 'D9'E #F J1/ 'D7:J'F DD3D7) 'D-'CE) . A'D49( J3*7J9 #F JB/1 *51A'* -C'EG A'F C'F* 5-J-) #,'2G' H'F C'F* ('7D) -EDGE 9DI 'D9/HD 9FG' (E' GH E41H9 DG EF EB'HE) 'D7:J'F EF ,'F( 'D-C'E D.1H,GE 9DI E(/# *F5J(GE DD3D7) -JF 'D*2EH' 9F/ *HDJGE %J'G' ('-*1'E 'D-BHB H'D-1J'* H19'J) E5'D- 'D#A1'/ H*-BJB 'D#EF H'D39'/) D#(F'! 'D49( ( '5-'( 'D1#J 'D9'E ) H.1H,GE 9F G0' 'DH',( J9FJ -B 'DEH'7FJF AJ EB'HE*GE H'3*1/'/ 'D3D7) EF #J/JGE /A9' DD8DE 'D0J 'F2DHG ('D49( (5'-( 'D1#J 'D9'E)(). 'DE(-+ 'D1'(9 'D*F8JE 'D/3*H1J D-1J) 'D1#J H'D*9(J1 AJ 'D/3*H1 'D91'BJ D9'E 2005 *#*J -1J) 'D1#J H'D-B AJ 'D*9(J1 AJ EB/E) #FH'9 'D-1J'* B'7()K H'D*J J,( #F J-15 9DJG' 'D49( . %0 GJ 'DH3JD) 'D*J *6EF DD49( #F J(BI E7D9' 9DI 'DE9DHE'* 'D*J *D2EG DCJ JE'13 #9('! HE3$HDJ'* 'D3J'/) 'D+BJD) H(/HFG' B/ D' *71- (3'7 'D(-+ %D' (96 'DE3'&D 'D9'E) /HF :J1G' H(/HFG' B/ *F3'B 'D#E) %DI 4CD EF #4C'D 'D.6H9 H'D'FBJ'/ (-J+ *AB/ CD 9D'B) DG' ('D9'DE H4$$FG 'DC(1I (). HB/ ,'! AJ /3*H1 'D91'B D3F) 2005 AJ 5D(G 'DF5 9DI CA'D) -1J) 'D1#J H'D*9(J1 9FG (CD 'DH3'&D . DCD 'F3'F -*I :/I -B' /3*H1J' (9J/' 9F J/ 'DE419 'D9'/J 'D0J D' J3*7J9 'D'F*B'5 EFG AB/ ,'! AJ /3*H1 'D91'B D9'E 2005 9DI " 'F *CAD 'D/HD) (E' D' J.D ('DF8'E 'D9'E H'D'/'( ". # - -1J) 'D*9(J1 9F 'D1#J (CD 'DH3'&D ..............'D. . (- -1J) 'D5-'A) H'D7('9) H'D'9D'F H'D'9D'E H'DF41. ,- -1J) 'D',*E'9 H'D*8'G1 'D3DEJ H*F8E (B'FHF (). H,'! (EH69 '.1 EF 'D/3*H1 'FG D' J,H2 *BJJ/ 'H *-/J/ EE'13) #J EF 'D-BHB H'D-1J'* 'DH'1/) (G0' 'D/3*H1 'H *-/J/G' 'D' (B'FHF (). #J 'F 'D'5D 'D9'E JCHF ('D'7D'B H'3*+F'!K (*-/J/ 'D-1J) 'H 'D-B 9F 71JB 'DE419 'D9'/J 9F/E' '97'G 3D7) *F8JEG' (B'FHF . A-1J) 'D*9(J1 EF 'D-1J'* 'D'3'3J) 'D*J **5D ('D-1J) 'D4.5J) H(:J1 -1J) 'D*9(J1 9F 'D1#J H'DEF'B4) D' JCHF EF #ED AJ 3F *41J9 J$/J 'DI 5'D- 'D,E'9) H(:J1 G0G 'D-1J) 'J6' JCHF 3F 'D*41J9 E3*G/A' ('D/1,) 'D'HDI HJ9FJ 'HD E' J9FJ (1:() 'D-'CE H'F 1:() 'DE-CHEJF *'*J (9/ 0DC %0' DE **9'16 E9 'D1:() 'D#HDI H'F *-BB* E5D-) 'DE-CHEJF EF H1'! E+D G0' 'D*41J9 AGJ E5D-) 9'(1) :J1 EB5H/) (0'*G' . AAJ 'DF8'E 'D/JEB1'7J 'D0J J9ED 9DI *-BJB 1:() 'D'4.'5 'H ':D(J*GE 'D0JF JF6HHF *-* DH'&G . H-1J) 'D*9(J1 GJ ,2! D' J*,2' EF -BHB 'D3J'/) HGJ '/') A9'D) AJ J/ 'D#BDJ) D4F 'D-ED'* 'D3J'3J) (). HJB5/ (-1J) 'D*9(J1 GJ 'F J*ECF CD 'F3'F EF 'D*9(J1 9F '1'&G H'AC'1G (#J) H3JD) EF 'DH3'&D C'F JCHF 0DC ('DBHD 'H ('D13'&D 'H (H3'&D 'DF41 'DE.*DA) C'D(1J/ H'D(1B 'H 'D'0'9) 'H 'DE31- 'H 'D3JFE' 'H 'D*DJA2JHF 'H 'D5-A . A-1J) 'D*9(J1 9F 'D"1'! H'D*ECF EF 916G' HF41G' 3H'! ('DBHD 'H ('D*5HJ1 'H ('D7('9) 'H ('D'9D'F 'H ('D%9D'E H:J1 0DC EF H3'&D 'D*9(J1 B/ *B11 (H5AG' 'D-1J) 'D'5D 'D*J D' J*E 'D-H'1 'DEA*H- 'D' AJ F7'BG' H(/HFG' *AB/ -1J) 'D',*E'9 E:2'G' HD' *CHF DG' A'&/) H(G' JCHF 'D'A1'/ '-1'1'K D' J*GJ(HF EHBA' HD' J*1//HF H,D'K HD' JF*5AHF D:J1 'D-B 71JB'(). H-J+ #F E' *H.'G 'D/3*H1 EF 6E'F -1J) 'D1#J GH 'F JCHF 'D*E'3 'D"1'! H'D'AC'1 H*DBJG' 9F 'D:J1 HFBDG' 'DJG :J1 EBJ/) ('D-/H/ 'D'BDJEJ) 9DI '.*D'AG' HD' EF-51' AJ E5'/1 (0H'*G' *9/ EF BFH'*G' (D B5/ 'F **1'EI 'A'BG' H'F **9// EH'1/G' H'F **A*- E3'DCG' HJAJ6 EF'(9G' HD' J-HD /HF 0DC BJ/ JCHF 9'5A' (G' EB*-E' /1H(G' 0DC 'F D-1J) 'D*9(J1 'G/'A'K D' *1JE 9FG' HD' J*5H1 'F *39I D3H'G' HGJ 'F J8G1 EF .D'DG' 6H! 'D-BJB) ,DJ'K AD' J/'.D 'D('7D (96 9F'51G' HD' J*E 0DC 'D' EF .D'D '*5'D 'D"1'! H*A'9DG' HEB'(D*G' ((96 HBHA' 9DI E' JCHF EFG' 2'&A' 'H 5'/B'K . EF7HJ' 9DI E.'71 H'6-) 'H E-BB' DE5D-) E(*:'G . HD'2E 0DC 'F 'D/3*H1 D' J1EJ EF H1'! 6E'F -1J) 'D*9(J1 'F *CHF E/.D' 'DI *H'AB 9'E *BJ' (6E'FG' 'F JCHF C'AD' D*9// 'D'1'! H%13'&G' 9DI B'9/) EF G0G 'DE9DHE'* DJCHF 6H! 'D-BJB) E3'1'K DCD 9ED HE-//'K DCD '*,'G H(1H2'K D1#J 9'E. H-J+ 'F 'D/3*H1 'D91'BJ D9'E 2005 '13I 'DB'9/) 'D9'E) 'D*J *BHE 9DJG' -1J) 'D*9(J1(). -15 9DI 'F JCEDG' ('-/I 5H1G' 'D'C+1 'GEJ) H'D#(D: '+1'K ACAD -1J) 'D5-'A) C'5D 9'E() DJ-HD /HF 'D*/.D AJ 4$$FG' EF .D'D 'DBJH/ 'D*J *1GB 13'D*G' 'H *97D ./E'*G' AJ (F'! E,*E9'*G' H*7HJ1G' HDJ$EF EF .D'DG' 'A6D 'DA15 'D*J *CAD */AB 'D'F('! H'D"1'! H'D'AC'1 H*FBDG' 'DI 'DB7'9 H'D#:1'6 EF 'D1#J 'D9'E H(H,G .'5 F41 CD E7(H9 JCHF EF '/H'*G' . HDCF ','2 A16 1B'() 9DJG' AJ -'D'* '3*+F'&J) DEH',GG 'D.71 'D/'GE . D0DC *(12 'GEJ) -1J) 'D*9(J1 'D*J H1/* AJ 'D/3*H1 'DF'A0 . 'FG' '(D: E' *CHF '+1'K AJ E,'D '*5'DG' ('D4$$F 'D9'E) *('JF' DD'H6'9 'D'J,'(J) H'D3D(J) . HC'F EF -B 'DA1/ AJ 'D*9(J1 9F 'D1#J 'D0J J1J/ '9D'FG DJ3 E9DB' 9DI 5-*G HD' E1*(7' (*E'4JG E9 'D'*,'G 'D9'E AJ (J&) (0'*G' HD' ('DA'&/) 'D9EDJ) 'D*J JECF #F J,FJG' 'DA1/ H%FE' '1'/ 'DE419 'D/3*H1J EF 'J1'/G' (6E'F -1J) 'D*9(J1 'F *GJEF EA'GJEG' 9DI E8'G1 'D-J') AJ '9E'D EF'(*G' (E' J-HD (JF 'D3D7) 'D9'E) HA16 H',('*G' 9DI 'D9BD 'D9'E AD' JCHF DE9'JJ1G' E1,9' D*BJJE 'D'1'! 'D*J **5D (*CHJFG HD' 9'&B' /HF */ABG' (). H-J+ 'F EF 'DEB11 A6D'K 9F 'F -1J) 'D*9(J1 H*A'9D 'D'1'! 'D*J **HD/ 9FG' D' J,H2 *BJJ/G' (':D'D *9JB EE'13*G' 3H'! EF F'-J) A16 BJH/ E3(B) 9DI F41G' 'H EF F'-J) 'D9BH() 'DD'-B) 'D*J **H.I BE9G' . (D J*9JF 'F JFBD 'DEH'7FHF ( '5-'( 'D1#J 'D9'E ) EF .D'DG' H9D'FJ*G' *DC 'D'AC'1 'D*J *,HD AJ 9BHDGE AD' J*G'E3HF (G' F,J' (D J71-HFG' 92E'K HDH 9'16*G' 'D3D7) 'D9'E) '61'(' EF ,'F(GE H('DH3'&D 'D3DEJ) D*:JJ1 B/ JCHF E7DH(' . A'D-B'&B D' J,H2 '.A'!G' A6E'F /3*H1 'D91'B 'D-'DJ D-1J) 'D1#J H'D*9(J1 D' J9/QN E,1/ DD/A'9 9F 'DB6'J' 'D*J JECF 'F *+'1 (EH,( G0G 'DE'/) (D H-*I '.*J'1 'DH3'&D 'D*J JB/1HF EF'3(*G' HA9'DJ*G' 3H'! AJ E,'D 916G' 'H F41G' . A'D.7H1) *CEF AJ 'D%JE'F (G0G 'D-1J) 4CD' /HF EH6H9J) #J 3D(J'K AJ*9JF 'F JCHF 'D'51'1 9DJG' B(HD' (*(9'*G' H#D' JA16 '-/ 9DI :J1G HDH (BH) 'DB'FHF. AE*I E' *HA1* 'D81HA 'D0'*J) 'DEH6H9J) D*A9JD 'DE'/) 'D.'5) (CA'!) 'D/HD) D-1J) 'D1#J H'D*9(J1 HE' J*A19 9FG' A'FG' 3*9/QN B'9/) DCD *F8E /JEHB1'7J EF4H/ D' JBHE 'D' (G' 0DC 'F 'GE E' JEJ2 'DH+JB) 'D/3*H1J) HJ-// ED'E-G' 'D1&J3) GJ 'F 'D-CHE) .'69) DEH'7FJG' HD' JA16G' 'D' 'DF'.(HF HCDE' '9'B* 'D3D7) 'D9ED (G0G 'D-1J) C'F 0DC G/E' DD/JEHB1'7J) AJ A-H'G' 'DEB11 /3*H1J'K H'FC'1'K D-BJB) 'F -1J) 'D*9(J1 D' J,H2 A5DG' 9F '/H'*G' HH3'&DG' HE('41*G' J,( 'F *1*(7 (:'J'*G' ,HG1 'D-B 'H 'D-1J) AD' J97D E6EHFG' '-/ HD' JF'B6 'D'9*1'6 'DA'&/) 'DE*H.') EFG' . HE' 'D-B AJ 'D1B'() 'D49(J) HEFG' 'D1#J 'D9'E 'D' JB8G EF 'DEH'7FJF ( '5-'( 'D1#J 'D9'E) 'DE9FJJF ('D4$HF 'D9'E) 'D' A19' EF -1J) 'D*9(J1 HF*','K DG' . 9DE' 'F G0G 'D-1J) %/'E) D-BHB 3(B 'F *F'HD*G' 'DH+'&B 'D/3*H1J) 'D91'BJ) C'A) 9DI *B1J1 'D-BHB H'D-1J'* 'D9'E) AJ 5D(G' B5/'K AJ 'DE419 'D/3*H1J 'F JCHF 'DF5 9DJG' AJ 'D/3*H1 BJ/' 9DI 'DE419 'D9'/J AJE' J3FG AJ BH'9/ B'FHFJ) HAJ -/H/ 'DBH'9/ 'D/3*H1J) A'0' E' .1, 'DE419 'D9'/J AJE' JB11G EF *41J9'* 9DI G0' 'D6E'F 'D/3*H1J ('F BJ/ -1J) 'H -B'K 'H1/G 'D/3*H1 E7DB' 'H #G/1 'H 'F*B5 EF 'JGE' *-* 3*'1 'D*F8JE 'D,'&2 /3*H1J' HB9 9EDG E.'DA' DD/3*H1 HD+'1 'D1#J 'D9'E 9DJG HA6-G . HDCF -1J) 'D1#J H'D*9(J1 'D*J CADG' 'D/3*H1 HH3'&DG' J,( 'F *CHF AJ E-D (F'! HEH,G D3D7'* 'D/HD) EBJ/) AJ -/H/ 'DF8'E 'D9'E H'DB'FHF H'-*1'E 'DBJE 'D',*E'9J) H%0' C'F -B 'DA1/ AJ E('41) -1J) 'D1#J 'D*9(J1 9F 'D'1'! 'D*J J1J/ 'D*9(J1 9FG' H'9D'FG' J9/ EF 'D-BHB 'D3D(J) (5A*G 'F 6E'F 'D/3*H1 DG' E$/'G #D' **/.D 'D3D7) 'D*41J9J) 'H 'D*FAJ0J) AJ 4'FG' (*/'(J1 *91BD EE'13*G' 'H *-/ EFG' H%D' HB9 9EDG' E.'DA' DD/3*H1 A'F 5HF G0G 'D-1J) EE' J.D (G' J(/H D'2E' D6E'F *'EJF BJE 9DJ' D' F2'9 AJG' H'F C'F +E) .D'A -HD E6EHF G0G 'DBJE H'G/'AG' 0DC 'F 'D(96 JF81HF 'DI -1J) 'D1#J H'D*9(J1 (5A*G' 61H1J) D*HCJ/ 'D7(J9) 'D/JEB1'7J) H'D*E+JDJ) DD-CHE) HJ*9'ED E9G' '.1HF 'F7D'B' EF BH'EG' 916 9/J/ EF 'D'1'! **('JF AJE' (JFG' AJ E,'D EA*H- D*('/DG' H*A'9DG' H5HD' 'DI 'D-BJB) EF .D'D EB'(D*G' ((96 H*BJJEG' H9/*G' A&) '/') J9(1 'DA1/ EF .D'DG' 9F 0'*G HJ*9JF 6E'FG' AJ 'D'5D (:6 'DF81 9F 'D'+'1 'D',*E'9J) 'D3J'3J) 'DE*1*() 9DJG'().A*E*/ 'D-E'J) 'D/3*H1J) 'DI CD 'D'1'! E' 9/' *DC 'D*J **B/E BJE*G' 'D',*E'9J) 'H 'D*J JCHF DG' ,2! EF 'DBJE) 'D',*E'9J) HDCF ,1I 'D*9(J1 9FG' 9DI F-H J5'/1 'D-B AJ 'D-H'1 D*.31 'D-E'J) 'D*J CADG' 'D/3*H1 D-1J) 'D1#J H'D*9(J1 -*I B'D '-/GE 9F -1J) 'D1#J H'D*9(J1" 'F 'D'3'3 'DFA3J D-1J) 'D1#J H'D*9(J1 'FG' H3JD) DD*B/E H#/') D'5/'1 'D-CE H*-BJB 'D1B'() HAJ 1/ 'D7:J'F HAJ *-BJB 0'*J) 'D'F3'F (). HE' F1J/ 'F *BA 9F/G EF CD E'*B/E 'F -1J) 'D1#J *E+D 95( -1J'* 'DAC1 ,EJ9' H'DE-H1 'D0J */H1 -HDG C'A) *5FJA'* HECHF'* G0G 'D-1J) . AF1I 'F 'D'E1 3H'! *9DB (-1J) 'D1#J (5A) .'5) 'H (-1J'* 'DAC1 (5A) 9'E) . 'F 3J', G0G 'D-1J'* D'JCHF AJ 'DF5H5 'D*J /HF* (G' AJ EH'+JB 'D-BHB H'D-1J'* 3H'! 9DI 'D59J/ 'D/HDJ #H 'DE-DJ H'FE' 'D'GE EF 'DF5H5 'DE/HF) AJ 'DEH'+JB H'D/3'*J1 'D/HDJ) GJ 'DB/1) 9DI 'DEE'13) DCD E' J*A19 9F G0G 'D-1J) H'D*J CADG' 'D/3*H1 H*9FJ (G' 'DB/1) 9DI 'DEE'13) . AB/1) 'D*B1J1 DCD A1/ #J C'F* 'D/HD) 'D*J JF*EJ 'DJG' G0' 'DA1/ AJ 'D%B/'E 9DI '3*./'E -1J) 'D1#J HAJ 'DH3'&D 'DFA3J) B(D 'DE'/J) 'D*J *GJ&G' DG 3D7'* 'D/HD) ACE EF 'D-1J'* E/HF) AJ F5H5 (1'B) .'/9) HE9 0DC *6D GJ() G0G 'DF5H5 . A6D'K CAD /3*H1 'D91'B D9'E 2005 (). -1J) 'D5-'A) H'D7('9) H'D'9D'F H'D%9D'E H'DF41 H-1J) 'D',*E'9 H'D*8'G1 'D3DEJ (417 'F *F8E (B'FHF J5/1 EF 'DE419 DDB'FHF.. HB/ 'H1/ 'DE419 'D/3*H1J BJ/' 9DI 'DE419 'D9'/J (9/E 'D'.D'D (,HG1 #J -B 'H -1J) HGH J5/1 *F8JE 0DC (). CD'E C+J1 J-*', %DI *1,E) 9DI #16 'DH'B9. HGD A9D'K *E G0' #E BJ/ (B'FHF 'D%1G'( 'D0J BJ/ 'D-1J'* H#.D (E' *B/E. HAJ 'D'.J1 FBHD GD *(DH1 1#J 9'E 91'BJ A9'D H'/I /H1G EF .D'D 'DH8'&A 'DG'E) 'D*J J'.0G' 9DI 9'*BG AJ -E'J) -BHB 'D'F3'F H-1J*G HGD *HA1* 41H7G HEBHE'*G AJ 'F JCHF -5JD) 'D'7D'9 HE91A) H'AJ) ('D-/+ 'H 'DB6J) 'H 'F JCHF 3(( 'D'G*E'E ('D-/+ 'H 'DB6J) GH 'D/'A9 'DI *CHJFG H*A'9D B7'9'* H'39) AJ 'DE,*E9 AJ -H'1 HFB'4 H(-+ H,G'* 'DF81 HD' JB*51 9DI E,EH9) .'5) 'H 'BDJ) EF 29E'! 'D1#J 'H F.() E+BA) . DCF 'DED'-8 (9/ 'D'7D'9 9DI CD E' DG 5D) (G0' 'DEH6H9 . 'F 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ DE J*(DH1 (4CD A9'D HBHJ -3(E' 0C1F'G 3'(B' H'DFGH6 ('DH8'&A 'D-3'3) 'D*J J67D9 (G' AJ :J1G EF 'D(D/'F H'DF8E 'D3J'3J) 'D'.1I . HB/ JBHD 'D(96 'F 81HA 'D91'B .'5) HG0' '/9I 'DI (F'! 1#J 9'E BHJ HA9'D 6/ CD 'DE8'G1 'D4'0) 'D*J D-B* (49( 'D91'B HE$33'*G AJ 8D 'D'-*D'D 'D'FCDH 'E1JCJ 'D0J 4** 'D95() HB3E 'D49( HG/E 'DEBHE'* 'D'3'3J) 'D*J C'F JBHE 9DJG' 49( 'D91'B . H'H,/ +:1'* DD'JB'9 ('(F'! 49( 'D91'B H*-* 3*'1 HE8D) 'D/JEB1'7J) H'DB5/ EFG' H'6- DD9J'F HD' 59H() AJ 'C*4'A G0' /HD) (D' 3J'/) 'H '3*BD'D 'H DG' 'DB/1) 9DI '*.'0 'DB1'1'* 'DE5J1J) 'D*J *GE 'D1#J 'D9'E D49( 'D91'B H'B**'D (JF ECHF'* 'DF3J, 'D',*E'9J 'D91'BJ (E.*DA E3EJ'*G H'D*E*13 H'D*.F/B H1'! 'D7'&AJ) 'D3J'3J) H'DE0G(J) 'H 'DBHEJ) H'D'B**'D /'.D 'D7'&A) 'DH'-/) 3((G 'DE-*D ('D/1,) 'D'HDI H'D,GD HBD) 'DH9J 'D+B'AJ H'F9/'E 1H- 'DEH'7F) H'D'F*E'! DDH7F . H9/E '/1'C E'GH E.77 HE13HE DG0' 'D(D/ EF E.77 1GJ( D*,2&*G H*B3JEG ('D'AB 'DE*H37 HDJ3 'D(9J/ A1B'K A1B'K (A9D 'FB3'E 'DBHI 'D3J'3J) 9DI E-'H1 '3*B7'('* 9/) EFG' 7'&AJ) 'H 'DBHEJ) 'H 'D/JFJ) -J+ 'A*B/ 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ 'DI 'DE4'1C) 'DA9'D) AJ 'D4$$F 'D3J'3J) ('D*5HJ* 'H 'D96HJ) 'H *HDJ 'DEF'5( AJ 'DE$33'* 'D3J'3J) HEE'13) 'DBJ'/) 'H E-'HD) 'BF'9 'D3D7) 'H 'DF'3 ('D9ED (#3'DJ( E9JF) AJE' J*9DB ('D'G/'A 'D3J'3J) H*:DJ( '3*./'E EF7B 'DBH) H'D'(*9'/ 9F 'D-H'1 'DH7FJ AJ -D 'D'2E'* . HB/ 4G/ 'D91'B AJ 'DA*1) 'D3'JB) 9//'K EF 'D-H'/+ 'D.7J1) F*J,) 'D81HA 'D'EFJ) 'DE671() HB/ 8G1 (4CD ,DJ /H1 H'GEJ) 'D1#J 'D9'E AJ E1'B() 'D3D7'* 'D9'E) AJ EH',G*G DG0G 'D-H'/+ '0 '671G' 'D1#J 'D9'E AJ 'D9/J/ EF 'D-'D'* 'DI *4CJD 9/) D,'F *-BJBJ) 9DI #+1 6:7 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ 'D49(J H'D0J #,(1 'D-CHE) 9DI *4CJD D,'F *-BJBJ) AJ EH'6J9 9/) #+'1* -AJ8) 'D49( 'D91'BJ HDCF *3JJ3 H%GE'D F*'&, *-BJB G0G 'DD,'F F*J,) 'DE4'CD 'D*J *95A (G0' 'D(D/ E-J/JF HG'EDJF /H1 'D9BD'! H'GD 'D1#J EF 'DBHE H'D*5'19 H'D*F'A3 'D-2(J 'D3D(J H'DA&HJ 9DI E5'D- 6JB) /HF 'F JCHF GF'C 1#J 9'E JH5A 9F51 'D8DE 'DH'B9 9DI G0' 'D49( H*H,JGG F-H 'DE5'D- 'D9DJ' H(F'! /HD) 'DB'FHF A9F51 'DE4'1C) JCHF E+D' AJ 'D/HD 'D/JEB1'7J) DD-5HD 9DI 'D'1'! 'DE.*DA) (B5/ -E'J) H*-5JF 'D/HD) /'.DJ' H.'1,J' 9DI -/ 3H'! HB/ 4G/ 'D91'B AJ 'DA*1) 'DBDJD) 'DE'6J) EF 'D'-*D'D 9//'K EF 'D-H'/+ 'D,3'E 'D.7J1) F*J,) 'D81HA 'D'EFJ) 'DE671() AB/ 8G1 (4CD ,DJ /H1 H'GEJ) 'D1#J 'D9'E AJ E1'B(*G D3J1 H9ED 3D7'* 'D/HD) 'D9'E) AJ EH',G*G DG0G 'D-H'/+ '0 '671G' 'D1#J 'D9'E AJ 'D9/J/ EF 'D-'D'* 'DI *4CJD D,'F *-BJBG AJ G0G 'D-H'/+ H'D*J '+1* (49( 'D91'B HEFG -'/+) ,31 'D#&E) . 3,F '(H :1J( 3,F 'D,'/1J) 3'-) 'DF3H1 *A,J1 'D1H6) 'D93C1J) AJ 3'E1'! H'DB(( ...'D. EF 'DB6'J' 'D*J (12 AJG' /H1 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ AJ E1'B(*G DD3J'3'* 'D-CHEJ) H*4.J5G' HDCF /HF 'F J67D9 'D49( 9DI F*'&, G0G 'D*-BJB'* HF7'BG' EE' '/I 'DI %G/'1 /H1 'D1#J 'D9'E AJ -E'J) 'D-BHB H'D-1J'* 'D9'E) D49( 'D91'B . H*6DJD 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ (H'37) H3'&D 'D%9D'E #DEH,GG EF B(D 'D3D7) HGF'C 4J! ".1 A6D'K 9F 'FG DE *HAB E$33'* 'DE,*E9 'DE/FJ H9DI 'D1:E EF 'DF5 9DI /H1G' AJ /3*H1 'D91'B 9'E 2005 C,G) :J1 -CHEJ) *9ED AJ E1'B() 3J'3) 'D-CHE) AJ 4*I 'DE,D'* (). H'A*B'1 'DE,*E9 'D91'BJ %DI 'DE$33'* 'D*J *9ED 9DI BJ'3 'D1#J 'D9'E HE' J*E.6 9F '3*7D'9'* 'D1#J 'D9'E EF *H,JGG D3J'3'* 'D/HD) H*F(JGG' %DI EH'7F 'D.DD D*D'AJ 0DC . A'0' E' #1J/ DD1#J 'D9'E 'D91'BJ EF 'F JCHF ('12' HA9'D'K HE9(1'K -BJBJ'K D'(/ EF 'F JCHF 1#J'K 9'E' :J1 E57F9 'H #F JCHF B/ '*.0 B'D(' E9JF' F*J,) 6:H7'* 'H *G/J/'* 'H H9H/ (H8'&A CE' J:J( 9F 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ 9F51 'D*9//J) .5H5' '0' 9DEF' 'F 49( 'D91'B J*CHF EF 7H'&A H#DH'F 91BJ) H/JFJ) HBHEJ) '0 J$EF 'D*9//J (E4'71) 'D3D7) (JF 'DE,EH9'* 'DE.*DA) AJ 'DE,*E9 9DI 5J:) 'D*H'AB 'DH7FJ DD49( . '0 J,( 'F *CHF B1'1'* H*H,JG'* 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ E9(1) 9F '(F'! 'D49( . HJF(:J 'F *CHF 'D/HD) HCJD' 9F CD G0' 'D7JA 'DH'39 (EH,( E3$DJ*G' 'DH7FJ) AJ '.0 'D,'F( 'D-J'/J EF CD ECHF'* 'D49( HDJ3 EF'A3' DGE . '0 J-*', 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ 'DI +B'A) 'D*9//J) 'DB'&E) 9DI B(HD 'D'.1JF #J B(HD E4'1C) 'D1#J 'D9'E 'D".1 HB(HD *E+JDGE AJ 'D1#J H'D3D7) 9DI F-H E3'HM H*5-J- 3J1 'D9EDJ) 'D3J'3J) 9(1 'D'5D'- 'D3J'3J H'41'C ,EJ9 ECHF'* 'D49( (5H1) -BJBJ) *92J2' DD-J') 'D/JEB1'7J) 'DB'&E) H*H3J9 /H1 'D'F*.'('* HE' 3*A12G EF '3*-B'B'* 'F*.'(J) -2(J) 'DI '3*-B'B'* H7FJ) AJ 'DH5HD 'DI 'D3D7) HEFG' 'D3D7) 'D*41J9J) H5J':) 1#J 9'E 91'BJ (E' J./E E5'D- 'D49( 9DI 9C3 'DF8E 'D*J **(FI '/JHDH,J) H-J/) *9ED 9DI 1A6 'D1#J 'D'.1. HJ9/ 'DE.'DA 'H 'DE9'16 DG' .'&F'K 'H 9EJD'K J3*-B 'D90'( 'H 'DFAJ '0 'F 'D'3*(/'/ ('D1#J H'-*C'1 'D3D7) H3J'/) 'DFE7 'DH'-/ AJ 'DAC1 H'DEE'13) GH 'D3'&/ D*DC 'DF8E . A'D1#J 'D3'&/ GH 1#J 'DFE7 'DH'-/ H'D'J/HDH,J) 'DH'-/) H1#J 'D3D7). EE' 3JAB/ 'D1#J 'D9'E /H1G 'DA9'D AJ -E'J) -BHB 'D'F3'F H-1J'*G H'F H,/ 1#J '.1 AJ E+D G0G 'DF8E A'FG' 3*H,/ /'.D 'D-2( 'DH'-/ #J EE'13) 'DFB/ /'.D 'DFB'4'* 9DI HAB 'DF8'E 'D/'.DJ D*DC 'D'-2'( . H'D0J F1EJ 'DI BHDG 'FF' F7E- 'DI *CHJF 1#J 9'E 91'BJ A9'D J6E (CFA'*G 'D9/J/ EF 'DBJ'/'* 'D3J'3J) H'D/JFJ) H'D',*E'9J) H'D'B*5'/J) ,'E9' DGE HJ$33 DB'9/) H7FJ) *0H( AJG' CD 'DBHI H'D*J'1'* 'D',*E'9J) H'D3J'3J) 5'-() E41H9 H7FJ D'FB'0 G0' 'D(D/ H9F/G' 3HA DF **EJ2 #J EF 'DGHJ'* 'DA19J) 'H 'D7'&AJ) 'H 'D91BJ) 'H 'D/JFJ) 'H 'DBHEJ) ('3*+F'! 'DGHJ) 'D91'BJ) 'DH7FJ) 'D,'E9) . AEE' JG// 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ 'DJHE GH 'D7'&AJ) 'D3J'3J) H%0C'! 1H- 'D*B3JE 'D7'&AJ H'D91BJ H'DE0G(J 'H 'DBHEJ (3(( 'D'-*D'D . HE' *4CJD E,D3 'D-CE 'D3'(B H'.*J'1 'D-CHE) 'DE$B*) H'D'F*B'DJ) 'D*J *D*G .D'A DD1#J 'D9'E 'D91'BJ H%G/'1'K DG AC'F J(/H *92J2 'DGHJ) 'D91BJ) 9DI -3'( 'DGHJ) 'DH7FJ) 'D91'BJ) H'D.4J) EF */'9J'* H'F9C'3J'* 'D7'&AJ) 'D3J'3J) 9DI 'DE,*E9 'D91'BJ '5(- G',3'K J9J4 E9 'D91'BJJF HE' #A12*G 'D'F*.'('* 'DFJ'(J) AJ 30/1/2005 %D' /DJD 9DI 5-) G0' 'DBHD -J+ H5D 'DI 'DE,D3 'DFJ'(J 'H 'D(1DE'F 'D91'BJ FH'( DJ3 D'FG 91'BJ A-3( (D D'F CD F'&( C'F JE+D 7'&B*G 'H BHEJ*G 'H E0G(G EE' ,9D EF 'D7'&AJ) 'F *CHF -'61) (BH) AJ *DC 'D'F*.'('* -J+ D9( 'D9D'E 'D/JFJ /H1' C(J1' AJ H5HD -'EDJ 'D*J'1 'DE-'A8 'D/JFJ 4CD' H6EH1 'D'*,'G 'D/JEB1'7J 'DDJ(1'DJ 'D#E1 'D0J '0G( #5D AC1) 'DEH'7F) EG( 'D1J- H9DI -3'( 'DCA'!) H'D,/'1) H'DH7FJ) . H'.71 E' AJ 'D7'&AJ) 'D3J'3J) C0DC GJ *G//JG' DDH-/) 'DH7FJ) 'D91'BJ) 9F/E' *5(- 'D7'&AJ) H'DE0G(J) +B'A) J/JF (G' F3() C(J1) EF 'DE,*E9 'D91'BJ 3HA DF *$/J %DI *#3J3 /HD) B'FHFJ) *6EF D#A1'/G' 'D-BHB H'D-1J'* HDCF FBHD %F 'DE,*E9 'D91'BJ DE JCF JHE' EF 'D#J'E B'&E' 9DI 'D7'&AJ) #H 'DE0G(J) 'D*H,JG AC'F* 'DGHJ) 'DH7FJ) -'61) AJ CD E-F HE5'9( 'D-J') D49( 'D91'B 9DI GHJ*G 'DH7FJ) HDJ3 9DI #3'3 'D91B #H 'D7'&A) #H 'DE0G( #H 'DBHEJ) . AC'F* 'DH7FJ) GJ 'D#3'3 AJ '-*6'F CD #FH'9 'D7JA 'D91'BJ . D0DC *9/QN 'DH7FJ) GJ 'DH9'! #H 'D3/ 'DEFJ9 DH-/) 49( 'D91'B (CD 7JAG H5HD' %DI -'D) 'D*E'3C H'D*H-/ 'D0J J8G1 /1,) 9'DJ) EF 'D*A'9D 'D3J'3J 'DE*('/D (JF #96'! 'DE,*E9 *A'9D E3*F/ %DI 'DB(HD H'D16' /HF 'DB31 AJ 'D*H-/ HEF +E *-BJB 'D'F/E', 'D3J'3J HGF'C .71 #.1 9DI 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ GH B5H1 'D+B'A) 'D3J'3J) A'D+B'A) GJ 0DC 'DE1C( 'D0J J-*HJ 9DI 'DE91A) H'D'9*B'/ H'DAF H'D#.D'B H'DB'FHF H'D9'/'* H'D*B'DJ/ H'FG B/1'* EC*3() ('D%F3'F (H5AG 96H'K AJ 'DE,*E9 EF 'D9EHEJ'* H'D(/'&D H'D.5H5J'* '0 *D9( 'D9EHEJ'* AJ 'D+B'A) 'DB/1 'DC(J1 AJ 'DE*:J1'* *#+J1' HB/1) 9DI 5J':) 1#J 9'E ('*,'G'*G 'DE.*DA) '0 *9ED 'D+B'A) 9DI 'D*FEJ) 'D3J'3J) . D0DC A'DFE7 'D0J J,( #F J3H/ 'DE,*E9 'D91'BJ GH 'D0J J-6I (B(HD 9'E EF 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ (41'&- 'DE,*E9 C'A) 9(1 'D*H'5D (JF ECHF'* 'DE,*E9 'D91'BJ .5H5' %0' AGEF' H'F*G,F' E(/# 'D*9'J4 'D3DEJ (JF G0G 'DECHF'* H%(1'2 'D/H1 'DH7FJ DG H%(1'2 'D.5H5J) 'D98JE) D49( 'D91'B 9(1 H7FJ*G AJ 'D*A'9D 'D3J'3J 'DE*('/D (JF #96'! 'D49( *A'9DL E3*F/ 9DI 'DB(HD HDJ3 'DB31 . HDCF G0' 'D*410E H'D'.*D'A 'D3D(J H'D*.F/B 'D7'&AJ H'D91BJ H'DBHEJ D3HA J.DB 1#J'K 9'E' 91'BJ' E-/H/' .'5'K (CD A&) 9DI -/G H'DF*J,) 0G'( /H1G H#GEJ*G H/H1G 'DA9'D AJ 6E'F -BHB H-1J'* 'D%F3'F D*4**G H'.*D'AG 'DE,2# H:J1 'DEF*8E EE' 3J$/J %DI 'F-3'1 BH) 'D1#J 'D9'E . AE' EF H8JA) EF H8'&A 'D1#J 'D9'E 'D*J 0C1F'G' 3'(B'K B/ *-BB* #H '3*7'9 *-BJBG' . 'D.'*E) (9/ 'F 'F*GJF' EF C*'() 'D(-+ *H5DF' %DI 'DF*'&, 'D"*J): *(JF DF' EF /1'3) 'D1#J 'D9'E HE/I 'GEJ*G EF .D'D 'DH8'&A 'D*J J67D9 (G' H'D*J 3(B 'D'4'1) 'DJG' HE/I 'D'G*E'E 'D3'&/ AJ 'DHB* 'D-'61 DG0' 'DFH9 EF 'D/1'3'* 'D'F3'FJ) (A6D *'+J1 'D1#J 'D9'E AJ 'DE('/& 'D/JEB1'7J) . H'.0 JA16 H,H/G 9DI F8'E 'D-CE AJ 'D/HD) 'DE9'51) C9EDJ) H9D'B) /JEB1'7J) AD' *3*7J9 'J) -CHE) EF 'D-CHE'* 'F **,'GD E4'91 'D,E'GJ1 'D49(J) (5'-() 'D1#J 'D9'E) 9F 'D3J'3'* 'D*J *F*G,G' *,'GD' C'ED' . A-*I 'D/HD 'D/C*'*H1J) JCHF H69 3J'3) 'D-CHE) EH69 'D*FAJ0 'C+1 3GHD) HJ31'K '0 C'F* 'D,E'GJ1 ( 'D1#J 'D9'E) *1*6J G0G 'D3J'3) 'H **-E3 DG' . HJC4A DF' '+1 'D1#J 'D9'E AJ 'D+H1'* 9DI 7:J'F 'D3D7) AJ #J /HD) H'DEGJ& DD+H1'* 6/ 'D'3*(/'/ 'D0J *E'13G (96 'D-CHE'* 9F 71JB *GJ&) 'D1#J 'D9'E 'DH7FJ H9DI E.*DA 'D#59/) . AF8'E 'D-CE D' JECF 'F JBHE 'H J3*E1 9DI E,1/ 'DBH) 'H 'D9FA D0DC 9FJQN H-*I AJ 'D#F8E) 'D/C*'*H1J) 9F'J) ('D:) ('D1#J 'D9'E H*CJJAG (4CD J,9DG J/9E HJ$J/ 3J'3*GE ('B5I B/1 EECF EF 'D-E'3 H'DBH) . *(JF AJ '3*91'6F' D*91JA 'D1#J 'D9'E EF .D'D E' *F'HDG 'D9/J/ EF 'DC*'( H'DABG'! 'H 'DAD'3A) H'DE.*5JF EF .D'D 3D3D) 'DC*'('* H'D*J *E+D H,GG F81 'DC*'( H'D('-+JF AJ E,'D 'D9DHE 'D',*E'9J) H'D3J'3J) *(JF 'F GF'C *('JF'K H'.*D'A'K AJ H,G'* F81 GHD'! 'DC*'( H'D('-+JF AJ '97'&GE DEAGHE 'D1#J 'D9'E AJ *91JA H(J'F 7(J9*G HEF .D'D /1'3*F' DD9/J/ EF 'D*9'1JA DD1#J 'D9'E AJ 'DABGJF 'D91(J H'D:1(J H69F' E-'HD) (3J7) AB/ H69F' *91JA' DD1#J 'D9'E EF .D'D BJ'EF' (*,EJ9 'DFB'7 'DE*AB 9DJG' (JF GHD'! 'DC*'( H'D('-+JF D*B1J(F' EF EAGHE 'D1#J 'D9'E 'H *91JAG H7(J9*G . *H5DF' .D'D 'D(-+ 'FG D' *H,/ -*I 'D'F F81J) E*AB 9DJG' D*A3J1 8'G1) 'D1#J 'D9'E. H'F 'D1#J 'D9'E C'F B'&E' HEH,H/' 9DI E1H1 'D95H1 AGH E1*(7 ('DE,*E9 'D'F3'FJ 'JFE' H,/ 3H'! EF -J+ 'D2E'F 'H 'DEC'F *('JF EF -J+ BH*G H9DI E1 'D95H1 . 'D' 'FG '5(- BH) D' J3*G'F (G' AJ 'DHB* 'D-'DJ HE-7 'G*E'E C(J1 . H'5(-* 'D/HD *FAB 'D'EH'D 'D7'&D) DD*91A 9DJG DBF'9*G' ('F DD1#J 'D9'E GH '-/ 'D9H'ED 'D#3'3J) AJ *4CJD 'D3J'3) 'D-CHEJ) H'D*'+J1 AJG' . D'F 'DF8'E 'DE3*B1 J3*E/ 419J*G AJ *'JJ/ 'D1#J 'D9'E H16'G H'/') A9'D) AJ 1B'() 3J1 H9ED E$33'* 'D/HD) H6E'FG H-E'J*G DD-BHB H'D-1J'* 'D9'E) DD'F3'F EF .D'D *5/JG D*51A'* ',G2) 'D/HD) 3H'! AJ 'DF8'E 'D/JEB1'7J EF 9/EG H'+1 G0G 'D*51A'* 9DI -BHB 'D'F3'F H-1J'*G 'D9'E) . H*3,JDG 'D'F*G'C'* 'D*J *-/+ (-B 'D'F3'F (5H1) E('41) 'H :J1 E('41) . *(JF EF .D'D /1'3*F' H(-+F' 'F GF'C *B3JE'* E.*DA) H'FH'9 9/J/) DD1#J 'D9'E H7(J9*G HE/'G. H'F G0G 'D'FH'9 B'E* 9DI '3'3 'D2'HJ) 'D*J JF81 %DJG' EF B(D 'DC*'( H'D('-+JF '3'3 D*B3JE 'FH'9 'D1#J 'D9'E H-3( H,GG F81 CD EFGE. *(JF DF' EF .D'D 'D(-+ E/I E3'GE) 9/) 9H'ED AJ *CHJFG H*4CJDG AEF 9H'ED 7(J9J) 'DI 9H'ED ',*E'9J) H'B*5'/J) E6'A'K 'DJG' 7(J9) 'DF8'E 'D3J'3J 'D3'&/ AJ 'DE,*E9 . H'F GF'C 9H'ED 1&J3) *$+1 AJ 8'G1) 'D1#J 'D9'E H9H'ED E3'9/) *$+1 AJ 'D1#J 'D9'E H('D*'DJ *$+1 9DI /H1G AJ -E'J) 'D-BHB H'D-1J'* 'D9'E) . HE/I 'G*E'E 'DB'/) H'D29E'! HH3'&D 'D'9D'E H'D/9'J) DC3( 'D1#J 'D9'E H'D-5HD 9DI *'JJ/ 'D1#J 'D9'E EF B(DGE HGF'C 9/) ,G'* *-'HD *H8JA 'D1#J 'D9'E -3( 'DAC1) 'D*J *F*G,G' H'D*'+J1 AJ 3DHC 'DF'3 A'.0* 'D9/J/ EF 'D'-2'( 'D3J'3J) H,E'9'* 'D6:7 H'D29E'! H'DB'/) H'D1$3'! JD9(HF /H1'K C(J1'K AJ *4CJD H*CHJF 'D1#J 'D9'E . AG0G 'D9H'ED 'D1&J3) 'H 'DE3'9/) 9ED* 9DI *CHJF 'D1#J 'D9'E H'+1* AJ '*,'G'*G . *(JF DF' EF .D'D 'D(-+ 'F GF'DC 9/) H3'&D HE.*DA) AJ 'D*9(J1 9F 'D1#J 'D9'E H-3( H7(J9) 'DF8'E 'D3J'3J 'D3'&/ AJ 'D/HD) . H'F CD H3JD) EF G0G 'DH3'&D JECF 'F *D9( /H1' AJ 'D*9(J1 9F 'D1#J 'D9'E 'DC'EF D/I 'D'A1'/ AJ 'DE,*E9 H*9ED CD -3( 7(J9*G' H/H1G' AJ -E'J) 'D-BHB H'D-1J'* 'D9'E) DD'F3'F . H'F GF'C H3'&D 'H E8'G1 'J,'(J) H'.1I J7DB 9DJG' 3D(J) AJ 'D*9(J1 9F 'D1#J 'D9'E . H'FG D' JCAJ 'F *1/ G0G 'DH3'&D ,EJ9G' 'H (96G' AJ 5D( 'DH+JB) 'D/3*H1J) CF'-J) F81J) ACE EF 'D-BHB H'D-1J'* /HF* /HF 'F JCHF GF'C 'D*9(J1 'D5'/B 9FG' HBJ/* G0G 'D-BHB H'D-1J'* H(-,, 9/J/) . #J #9E'D 'D'1'/) DD1#J 'D9'E . *(JF DF' EF .D'D 'D(-+ 'F DD1#J 'D9'E 'GEJ) ('D:) 'D.7H1) EF .D'D 'DH8'&A 'D,DJD) 'D*J JBHE (G' H'D*J '41F' 'DJG' AJ 'D(-+ 9DI 3(JD 'DE+'D D' 'D-51 AJ 'D/HD 'D/JEB1'7J) E-'HD) EFG AJ (F'! 'D/HD) 0'* 'DF8'E 'D/JEB1'7J /HD) 'DB'FHF . *(JF DF' EF .D'D 'D/1'3) 'DF81J) DD1#J 'D9'E H'DE-'HD) 'D*7(JBJ) DG AJ 'D91'B . 9/E 'EC'FJ) BJ'E 'H F4H! 1#J 9'E 91'BJ BHJ J3*7J9 6E'F -BHB H-1J'* 'D'F3'F AJ 8D 'D'-*D'D. H'D/H1 'D0J JBHE (G E('41)K H:J1 E('41 AJ *EJJ9 H'D:'! /H1 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ H*H8JAG 'F H,/ (CD 'DH3'&D 'D*J JE*DCG' AJ 3(JD ./'9 'D49( 'D91'BJ H'D-7 EF B/1*G AJ (F'! H*BD/ 'D'EH1 AJ 'D/HD) (CD 'DH3'&D :J1 'DF2JG) AJ 8D 'D7'&AJ) 'D3J'3J) H'F9/'E 'D+B'A) 'D3J'3J) H%G/'1 DE(/# 'DEH'7F) H'D9J4 'DE4*1C H'DE-'A8) 9DI 'D3DE 'DE/FJ EF .D'D *4.J5G DDF29'* 'D7'&AJ) H'DBHEJ) H'D'+FJ) H'D91BJ) .'+1 G0' 9DI (F'! 1#J 9'E BHJ EF8E J3*7J9 'D/A'9 9F 'D-BHB H'D-1J'* 'D9'E) H'FG D' JECF 'D*91A 9DI 'D1#J 'D9'E 'D5-J- AJ 'D91'B H'D'9*E'/ 9DJG AJ 8D 'D81A 'D1'GF HHBH9 'D(D'/ *-* 'D'-*D'D 'D93C1J HA4D 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ AJ -E'J) -BHB H-1J'* 'D%F3'F 'D91'BJ (9/E *A9JDG DD3J71) 9DJG CE' 0C1F' EF B(D /HD) 'D'-*D'D H'/H'*G' 'D9'ED) AJ 'D91'B . 'D*H5J'* : *92J2 /H1 'DEH'7F) (JF 'A1'/ 'D49( 'D91'BJ (5'-( 'D1#J 'D9'E ) EF .D'D (+ HF41 1H- 'D*9'HF H'D*3'EJ AHB 'D,1'- H'D'D'E H'D9J4 'D3DEJ 'DE4*1C D(F'! 1#J 9'E BHJ EF8E . *HAJ1 'D41H7 'D0'*J) H'DEH6H9J) D-1J) 'D1#J H'D*9(J1 (E.*DA 'DH3'&D 'D*9(J1 9F 'D1#J H*HAJ1 'D-E'J) 'DB'FHFJ) H*GJ&) 'D,H 'DED'&E D%(1'2 /H1 -1J) 'D1#J H'D*9(J1 D'.0 EC'FG' AJ (F'! 1#J 9'E BHJ H'F J3E- ((1H2 8'G1) 'D1#J H'D1#J 'D".1 .('D*9(J1 9F H,GG 'DF81 'D#.1I /HF '*G'EG' ('D9E'D) 'H 'D.J'F) DE,1/ 'D'.*D'A ('D1#J . H*+BJA 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ H'DE,*E9 3J'3J' HB'FHFJ' DJCHF 'DH9J #GE 3E'* H.5'&5 'DE1-D) 'D*J J9J4G' HJE1 (G' 'D91'B 'DJHE . *6EJF 'D/3*H1 'D91'BJ 'DH3'&D 'D*J *F'HDF'G' AJ (F'! H*9(J1 9F 'D1#J 'D9'E H*HAJ1 'D6E'F) 'DCAJD) (*-BJB G0' '3H) ((96 /3'*J1 /HD 'D,H'1 DD*.D5 EF 'DE1-D) 'D1'GF) . '3*J9'( -','* 'DE,*E9 'D91'BJ HH69G' C'G/'A EF B(D 'D3D7) 6EF (1'E, HE1'-D H5J':*G' ('3DH( B'FHFJ 6E'F) D-BHB H-1J'* 'D'F3'F . '7D'9 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ (CD ECHF'*G HE$33'* 'DE,*E9 'DE/FJ 9DI CD 'D-B'&B 'DEH6H9J) HF*'&, D,'F 'D*-BJB'* 'D*J 4CD* EF B(D 'D-CHE) 9DI 'DB6'J' 'D1&J3J) 'D*J -/+* (5H1) 4A'A) H/1'3) F*'&,G' D*CHF E-A2 DD49( 'D91'BJ HD' *(BI F*'&, 'D*-BJB 31J) HD'49'1G' ('GEJ*G' ('9*('1G' 5'-() 'D3J'/) . *GJ&) H*HAJ1 'DH3'&D 'D*CFDH,J) 'D9DEJ) H'DAFJ) AJ 'D*91A H/1'3) 8'G1) 'D1#J 'D9'E H*4CJD E$33'* 'H GJ&'* *BHE ('3*B5'! '*,'G'* 'D1#J 'D9'E (9/ ,E9 'DE9DHE'* H*-DJDG' (5H1) 9DEJ) AFJ) E9 *92J2G' ('D-E'J) 'DB'FHFJ) H*GJ&) H3'&D *A9JDG' (E$33'* 'D/HD) 'D13EJ) H'D'G*E'E (F*J,) 'D'3*7D'9'* DD1#J 'D9'E AJ #J EH6H9 J7D( EFG' EF B(D E$33'* 'D/HD) HEFG' 'D-CHE) . 9/E '.6'9 H3'&D 'D'9D'E H'D'*5'D DD1B'() H'D'41'A 'D'/'1J 'D-CHEJ (5H1) E1C2J) D'FG J4CD 9B() 'E'E -1J) *('/D 'D'1'! H'D'AC'1 H'D*BDJD AJ /H1 'D1B'() 9DI 'D5-A H'DE5FA'* %D' E' C'F E*9DB' ('DF8'E 'D9'E H'D'/'( H'DE5D-) 'D3*1'*J,J) 'D9DJ' DD(D/ . *A9JD /H1 E$33'* 'DE,*E9 'DE/FJ CH3JD) DD*9(J1 9F 'D1#J 'D9'E (*6EJF /3*H1 'D91'B (61H1) 'D'.0 ('DH3'&D 'D/JEB1'7J) :J1 'DE('41) H*A9JD BJ'3 '3*7D'9'* 'D1#J 'D9'E AJ 'DE3'&D 'DE3*7D9) ('B*1'- DD3D7) 'D*41J9J) H'/') 1B'(J) 9DI 'D3D7) 'D3J'3J) 'DB'&E) . 'DE5'/1 'DB1"F 'DC1JE B'&E) 'DE5'/1 'D91(J) /.'(1'GJE 'E'E - 'D1#J 'D9'E H'D'*5'D ('D,E'GJ1 - EC*() 'D'F,DH 'DE51J) - 'DB'G1) -1969. /.%(1'GJE 9(/ 'D92J2 4J-' - 'DB'FHF 'D/3*H1J - 'D/'1 'D,'E9J) DD7('9) H'DF41 - (J1H* - 1983 . /.'-E/ (/1 - 'D1#J 'D9'E- 7(J9*G- H*CHJFG- HBJ'3G- H/H1G AJ 'D3J'3) 'D9'E) -73- HC'D) 'DE7(H9'* 'DCHJ* -1982 . /. '-E/ 3HJDE 'D9E1J - 'D1#J 'D9'E H'D/9'J) - 'D/'1 'DBHEJ) DD7('9) H'DF41 'DB'G1). /. '-E/ E-E/ '(H 2J/ - 3JCDH,J) 'D1#J 'D9'E H13'D*G 'D/JEB1'7J) - 9'DE 'DC*( - 'DB'G1) -1968 . /.%3E'9JD 'D:2'D - 'DB'FHF 'D/3*H1J H'DF8E 'D3J'3J) -* (. /.#FH1 'D.7J( - 'D/HD) H'DF8E 'D3J'3J) - 71- 'D41C) 'D9'E) DD7('9) - (J1H* -1970. /.%JG'( 2CJ 3D'E - 'D1B'() 'D3J'3J) 9DI #9E'D 'D3D7) 'D*FAJ0J) AJ 'DF8'E 'D(1DE'FJ 7 (D' - 9'DE 'DC*( - 'DB'G1) - 1983. /.(/1 .'F 9(/ 'D-CJE %(1'GJE - E9'JJ1 *EJ2 'D9ED 'DB6'&J EF H,GG F81 'D1#J 'D9'E - /JH'F 'DE7(H9'* 'D,'E9J) - 'D,2'&1 -1994 . /.(713 (713 :'DJ H'D/C*H1 E-EH/ .J1J 9J3I - E('/& 'D9DHE 'D3J'3J) -71 -1963. /.+1H* (/HJ - 'DF8E 'D3J'3) ,1 /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) -1970. /.+1H* (/HJ - 'DF8E 'D3J'3J) - /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) -1975 H 71964. ,A*4 ,HA'F /,H1 - 'D1#J 'D9'E AJ 'DF8'E 'D'4*1'CJ - *1,E) 5'/B 'D'3H/ 0 H2'1) 'D*9DJE 'D9'DJ H'D(-+ 'D9DEJ - (:/'/ - B3E 'D3J'3) - ,'E9) (:/'/ . /.,E'D 'D97JAJ - -1J) 'D5-'A) HAB *41J9'* 'D,EGH1J) 'D91(J) 'DE*-/) . 'DB'G1) -1971. ,HF 3*H*2HD H#D'F ,J1'1 - '3*7D'9 'D1#J 'D9'E *1,E) 9J3I 95AH1 EF4H1'* 9HJ/'* - (J1H* -1975 . /.-'E/ 9(/ 'DE',/ BHJ3J - /1'3'* AJ 'D1#J 'D9'E - *B/JE 'DE3*4'1 7'1B 'D(41J 71 - EC*() 'D41HB 'D9'E) - 'DB'G1) - 2003 . /.-3F E-E/ GF/ - 'DF8'E 'DB'FHFJ D-1J) 'D*9(J1 " 'D5-'A) H'DF41 " - /'1 'DC*( 'DB'FHFJ) - E51 - 2002 . /.-3FJF 9(/ 'DB'/1 - 'D1#J 'D9'E H'D/9'J) H-1J) 'D5-'A) - 72 - /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) -1962 . /.-EJ/) 3EJ3E - F81J) 'D1#J 'D9'E E/.D /'1 'D4$HF 'D+B'AJ) - (:/'/ 1992. /'JEHF/ C'1*AJD/ - 'D9DHE 'D3J'3J) - (:/'/ - 1964 . /'JEHF/ C'1AJD/ CFJD - 'D9DHE 'D3J'3J) - *1,E) /. A'6D 2CJ E-E/ - E1',9) '-E/ F',J 'DBJ3J - ,2 - EC*() 'DFG6) 'D91(J) - (:/'/ - 1991. /.1E2J 7G 'D4'91 -'DF81J) 'D9'E) DDB'FHF 'D/3*H1J H*7(JB'*G' AJ E51 -71-/'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) -1966 . /.1E6'F E-E/ (7J. 'DF81J) 'D9'E) DDB'FHF 'D/3*H1J H*7(JB'*G' AJ E51 71 /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) - 1996. /.39/ 'D/JF .61 - 'D1#J 'D9'E HBHI 'D*-1JC - 71 - 'DEH5D -1968 . /.39/ 9(/ 'D1-EF - 'D3DHC 'D%F3'FJ *-DJD HBJ'3 'D*:J1'* 'D8'G1) - 'DB'G1) - 1971. /.'D3J/ 5(1J - E('/& 'DB'FHF 'D/3*H1J - 'DB'G1) -1944 /.'D3J/ 5(1J- E('/& 'DB'FHF 'D/3*H1J - E7(9) D,F) 'D*#DJA - 74 - 'DB'G1) /.4'GJF'2 7D9* - 'D1#J 'D9'E - EC*() 'D'F,DH 'DE51J) - E7(9) ,'E9) 'DB'G1) H'DC*'( 'D,'E9J 1986. /.5'/B 'D'3H/ - 'D1#J 'D9'E - 8'G1) ',*E'9J) HBH) 3J'3J) - H2'1) 'D*9DJE 'D9'DJ H'D(-+ 'D9DEJ - (:/'/ -1991 . /.79JE) 'D,1A - E(/# 'DE41H9J) H6H'(7 .6H9 'D/HD) DDB'FHF ,2- EC*() 'DB'G1) 'D-/J+) - 'DB'G1) -1973 . /.9'/D E-J 'D/JF 'D'DH3J- 'D1#J 'D9'E AJ 'DB1F 'D+'D+ 'DG,1J - /'1 'D4$$F 'D+B'AJ) 'D9'E) - (:/'/ -1987 . /.9'E1 -3F AJ'6 - 'D1#J 'D9'E H-BHB 'D'F3'F -71- (:/'/. 2003. /.9(/ 'D-EJ/ -,'2J - 'D1#J 'D9'E H'D-1( 'DFA3J) - 1978 . /.9(/ 'D-EJ/ E*HDJ - 'DB'FHF 'D/3*H1J H'D#F8E) 'D3J'3J) -,1- 75 - 'DB'G1) -1974. /.9(/ 'D-EJ/ E*HDJ - F81'* AJ #F8E) 'D-CE AJ 'D/HD 'DF'EJ) H(H,G .'5 AJ E51 ('DEB'1F) E9 #F8E) 'D/JEB1'7J'* 'D:1(J) -72- EF4'* 'DE9'1A ('D%3CF/1J) - 1992 . /.9(/ 'D16' 'D79'F EAGHE 'D+H1) -71- /'1 'DE91A) -(:/'/ -1980. /.9(/ 'D98JE 9(/ 'D3D'E 9(/ 'D-EJ/ - -BHB 'D%F3'F H-1J'*G 'D9'E) -HAB' D#-/+ 'D/3'*J1 'D9'DEJ) H'DEH'+JB 'D/HDJ) - /1'3) EB'1F) - 71- /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) - 2005 . /.9(/ 'DA*'- E-E/ .DJD - 'DEH8A 'D9'E HEE'13) 'D-1J) 'D3J'3J) -71- /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) - -2002 . /.9(/ 'DD7JA -E2) - 'D%9D'E H'D/9'J) -71- E7(9) 'DE9'1A - (:/'/ -1968 . /.9+E'F .DJD 'DE('/& 'D/3*H1J) 'D9'E) /'1 'DAC1 'D91(J 'DB'G1) 1956. /.9+E'F .DJD 9+E'F . H/.3DJE'F 'D7E'HJ - 'DB'FHF 'D/3*H1J - 'DB'G1) - 1954. /.9E'/ 9(/ 'D-EJ/ 'DF,'1 - 'DFB/ 'DE('- - /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) 1977. /.:'2J %3E'9JD 1('J9) - 'D1#J 'D9'E H'D9D'B'* 'D9'E) - /'1 'D(41 'D9'E) DDF41- 9E'F - 1987 . /.A'1HB 'DCJD'FJ - '3*BD'D 'DB6'! -71- /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) -1977. /.A$'/ /J'( - 'D1#J 'D9'E H71B BJ'3G 'D/'1 'DBHEJ) - 'DB'G1) -1962. /.AH'/ 'D97'1 - 'DF8E 'DB'FHFJ) H'DB'FHF 'D/3*H1J - 71 - 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) - 1974. /.C1JE JH3A '-E/ C4'C4 - 'D-1J'* 'D9'E) AJ 'D#F8E) 'D3J'3J) 'DE9'51) - EF4') 'DE9'1A ('D'3CF/1J) -1977 . DJHF /HCJ - /1H3 AJ 'DB'FHF 'D9'E - *1,E) /. 14/J .'D/ - E,D) 'D9/'D) - 'D9// 4 - 'D3F) 'D.'E3) - 1979 . /.E-3F .DJD - 'DB'FHF 'D/3*H1J H'DF8E 'D3J'3J) - 'DB'G1) 1987. /.E-E/ 'F3 ,9A1 - 'DEH8A 'D9'E HEE'13*G 'D9ED 'DFB'(J - 'DB'G1) . /.E-E/ #F3 B'3E ,9A1 - 'DF8E 'D3J'3J) H'DB'FHF 'D/3*H1J - /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) -1999. /.E-E/ 1A9* 9(/ 'DHG'( - 'D#F8E) 'D3J'3J) - EF4H1'* #D-D(J 'D-BHBJ) -(J1H* -2004. /.E-E/ 'D4'A9J E5D-J #(H 1#3 - F8E 'D-CE 'DE9'51) - /1'3) EB'1F) AJ #5HD 'DF8E 'D3J'3J) - 'DB'G1) - 1989 . /.E-E/ 9(/ 'D1$$A (GF3J - 'D1#J 'D9'E AJ 'D'3D'E - EC*() 'DH9J 'D91(J - 'DB'G1) - 1966 . /.E-E/ 9(/ 'DB'/1 9H/) - 'DE'D H'D-CE AJ 'D'3D'E - 'DE.*'1 'D'3D'EJ - 'DB'G1) - 1977. /.E-E/ 95AH1 - '3*BD'D 'D3D7) 'DB6'&J) - E7(9) '7D3 7 (D' - 'DB'G1) . /.E-E/ C'8E 'DE4G/'FJ - 'DF8E 'D3J'3J) - H2'1) 'D*9DJE 'D9'DJ H'D(-+ 'D9DEJ - (:/'/ 1991. /.E-E/ C'ED DJD) - 'DE('/& 'D/3*H1J) 'D9'E) H'DF8E 'D3J'3J) -71 - 'DB'G1) -1958 . /.E-E/ C'ED DJD) 'DF8E 'D3J'3J) 'D/HD) H'D-CHE) /'1 'DAC1 'DB'G1) 1980. /.E-E/ E-E/ (/1'F - 'DF8E 'D3J'3J) 'DE9'51) /1'3) *-DJDJ) EB'1F) - /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) -1997 . /.E-EH/ 41JA (3JHFJ - 'D/JEB1'7J) H'D-1J'* 'D9'E) -(-* (D' EC'F 'DF41 . /.E-J 'D/JF 9(/ 'D-DJE - 'D'*5'D ('D,E'GJ1 H'D1#J 'D9'E - 'D#5HD H'DAFHF - EC*() 'D'F,DH 'DE51J) - 'DB'G1) -1993 . /.E.*'1 'D*G'EJ - 'D1#J 'D9'E H'D-1( 'DFA3J) - ,1 - 74- - /'1 'DE9'1A - 'DB'G1) -1979 . /.E57AI #(H 2J/ AGEJ 'D/3*H1 'DE51J ABG'K HB6'!K 73 'DEC*() 'DB'FHFJ) /'1 'DE7(H9'* 'D,'9J) 'D%3CF/1J) 1996. /.E57AI CE'D H5AJ - 'DF8'E 'D/3*H1J 'D'3D'EJ EB'1F) ('DF8E 'D951J) - EC*() HG(J - 1974 . /.F'G/ 1E2J - 'D1#J 'D9'E H3JCHDH,J) 'D3J'3) - EC*() 'D'F,DH 'DE51J) - 'DB'G1) - 1991 . /.F(JD) 9(/ 'D-DJE C'ED - 'D'-2'( 'D3J'3J) AJ 'D9'DE 'DE9'51 - /'1 'DAC1 'D91(J - 'DB'G1) 1977. /.F8'E (1C'* . H/. 9+E'F 1$HA . H-/. E-E/ 'D-DH - E('/& 9DE 'D3J'3) -71 -/'1 'DC1ED DDF41 H'D*H2J9 - 9E'F 'D#1/F -1984 . /.F9E) 'D39J/ - E-'61'* 'D1#J 'D9'E - E7(H9'* ,'E9) (:/'/ 1971. /.J-JI 'D,ED - 'D#F8E) 'D3J'3J) 'DE9'51) - /'1 'D41HB - 'DB'G1) -1976 . /.J-JI 'D,ED - 'DB'FHF 'D/3*H1J - /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) - 1974 . 'D#7'1J- H'D13'&D: /.#FH1 #13D'F 'D/JEB1'7J) (JF 'DAC1 'DA1/J H'DAC1 'D'4*1'CJ '71H-) /C*H1') CDJ) 'D-BHB ,'E9) 'DB'G1) 1971. ,9A1 5'/B EG/J - 6E'F'* -BHB 'D%F3'F - /1'3) /3*H1J) - 13'D) E',3*J1 - CDJ) 'D41J9) - ,'E9) (:/'/. 1986 . /.3-1 E-E/ F,J( #D(J'*J - 'D*F8JE 'D/3*H1J D6E'F'* -BHB 'D%F3'F H-1J'*G -/1'3) EB'1F) AJ /3'*J1 (96 'D/HD 'D91(J) '71H-) /C*H1'G CDJ) 'DB'FHF ,'E9) 'DEH5D - 2003 . /.39J/ 'EJF %(1'GJE 31', - 'D1#J 'D9'E - EBHE'*G H#+1G 9DI 'DF8E 'D3J'3J) 'DE9'51) - 'DGJ&) 'DE51J) 'D9'E) DDC*'( - 1978 . /.A*-J 9(/ 'DF(J 'DH-J/J - 6E'F'* FA'0 'DBH'9/ 'D/3*H1J) - #71H-) /C*H1'G - CDJ) 'D-BHB - ,'E9) 'DB'G1) - 1982 . /.E-E/ 'D4'A9J 9(/ 'D1$HA E5JD-J 1#3 - 'D*F8JE'* 'D3J'3J) 'D49(J) - #71H-) /C*H1'G - CDJ) 'D-BHB - ,'E9) 'DB'G1) - 1973 . /.E-E/ 9(/ 'DB'/1 -'*E - 'D%9D'E H'D/9'J) (H5AG' BH) 3J'3J) D'3*B1'1 'D-CE HF41 'D#EF H'D3D'E 'D9'DEJ - #71H-) /C*H1'G - CDJ) 'D-BHB -,'E9) 'DB'G1) -1960 . /.F9JE 97J) - E3'GE) AJ /1'3) 'DF81J) 'D9'E) DD-1J'* 'DA1/J) - #71H-) /C*H1'G - CDJ) 'D-BHB - ,'E9) 'DB'G1) - -1964 . 'D(-H+ H'DEB'D'* : '-E/ E71 E-E/ / 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ ..... %DI #JF . (-+ EF4H1 AJ E,D) #H1'B 91'BJ) - E1C2 'DA,1 DD/1'3'* H'D(-H+ 'D91'BJ) - 'D9// 'D+'D+ - *EH2 - 2005 . 'D/3'*J1 H%9D'F'* 'D-BHB: /3*H1 'D91'B 'D9'E 2005 . 'D%9D'F 'D9'DEJ D-BHB 'D%F3'F D9'E 1948 . 'DE5'/1 'D',F(J) : Berelson , Janawitz, public opinion and communication ,1966 . Bogardus(E.S) the making of public opinion - 1957. Childs , harwood L, public opinion, nature formation and Rolen.N.J. princeton .N.J van nostrand- 1965. Doop , Leonard, public opinion and propaganda, Archon books ,1960. Foloy all port : to wards asciense of public opinion, public opinion Quartarly. Gordon, G,N, Falk ,I, H odapp, w. the idea Invaders new York- 1963. Mcphee, William. N. and William A. Glaser, public opinion and congressional Elections -1961. (*) #3*DE 'D(-+ AJ 31/8/2008 *** B(D DDF41 AJ 8/10/2008 . (1) /. 5'/B 'D#3H/ - 'D1#J 'D9'E 8'G1) ',*E'9J) HBH) 3J'3J) - 7 1991 H2'1) 'D*9DJE 'D9'DJ - (:/'/ -5 6-7 -39/ 'D/JF .61 - 'D1#J 'D9'E HBHI 'D*-1JC - 71- 'DEH5D -1968 -5 15 . (1) /. %(1'GJE %E'E - 'D%9D'E H'D'*5'D ('D,E'GJ1 - EC*() 'D'F,DH 'DE51J) - 'DB'G1) 1969 - 5 219 /. 5'/B 'D#3H/ - E5/1 3'(B - 58./. 9'E1 -3F AJ'6- 'D1#J 'D9'E H-BHB 'D%F3'F - 71 (:/'/ 2003 - 511. (2) /. 5'/B 'D#3H/ - E5/1 3'(B - 58 H(FA3 'DE9FI J1',9 DDE2J/ /. 9(/ 'D-EJ/ -,'2J - 'D1#J 'D9'E H'D%9D'E H'D-1( 'DFA3J) - 1987 - 535. (3) /. 9'E1 -3F AJ'6 - E5/1 3'(B -511 /. A$'/ 0('( - 'D1'DJ 'D9'E H71B BJ'3G - 'D/'1 'DBHEJ) - 'DB'G1) - 1962 - 514 (1) /. A$'/ 0J'( - E5/1 3'(B - 515. (2) /.'-E/ (/1 - 'D1#J 'D9'E - 7(J9*G H*CHJFG HBJ'3G H/H1G AJ 'D3J'3) 'D9'E) - 73 HC'D) 'DE7(H9'* - 'DCHJ* 1982 - 535. (3) 3H1) "D 9E1'F 'D"J) 159. (4) 3H1) 'D4H1I - 'D"J) 38. (5) /. 9'E1 -3F AJ'6 - E5/1 3'(B - 511-12 (1) /. '-E/ E-E/ #(H 2J/ - 3JCHDH,J) 'D1#J 'D9'E H13'D*G 'D/JEB1'7J) - 9'DE 'DC*( - 'DB'G1) -1968- 597-98. (2) /.E-E/ 9(/ 'D1$$A (GF3J - 'D1#J 'D9'E AJ 'D%3D'E - EC*() 'DH9J 'D91(J - 'DB'G1) 1966 - 528 . H /.9'/D E-J 'D/JF 'D'DH3J 'D1#J 'D9'E AJ 'DB1F 'D+'D+ 'DG,1J - /'1 'D4$HF 'D+B'AJ) 'D9'E) - (:/'/ 1987 - 527 551. (3) /. 9'E1 -3F AJ'6 - E5/1 3'(B 512 H /. 39/ 'D/JF .61 - 'D1#J 'D9'E HBHI 'D*-1JC - 71 - 'DEH5D -1968-515 . (4) /.39/ 'D/JF .61 - E5/1 3'(B - 516. (5) ,A*4 ,HA'F /,H1 - 'D1#J 'D9'E AJ 'DF8'E 'D'4*1'CJ - *1,E) /. 5'/B 'D#3H/ - H2'1'G 'D9DJE 'D9'DJ H'D(-+ 'D9DEJ B3E 'D3J'3) -,'E9) (:/'/ - 5@@12-13. (1) /. E57AI CE'D H5AJ - 'DF8'E 'D/3*H1J 'D%3D'EJ EB'1F) ('DF8E 'D951J) - EC*() HG(J - 'DB'G1)-1974 - 590. H/.9(/ 'DB'/1 9H/) 'DE'D H'D-CE AJ 'D%3D'E 'DE.*'1 'D%3D'EJ 'DB'G1) 1977 5116 HE'(9/G'. () Berelson , Janawitz, public opinion and communication 1966.p1 () Childs ,Harwood L. public opinion, Nature Formation and Rolen N.J Princeton , N.J vannosr 1965. p.p 12-28. (2) /. 5'/B 'D#3H/ - 'D1#J 'D9'E - 8'G1) ',*E'9J) HBH) 3J'3J) -CDJ) 'D9DHE 'D3J'3J) - ,'E9) (:/'/ 1991 5102. (3) /. '-E/ (/1 - 'D1#J 'D9'E - 7(J9*G H*CHJFG HBJ'3G H/H1G AJ 'D3J'3) 'D9'E) - EC*() :1J( - 7 1976 - 583. (1) /. %(1'GJE %E'E 'D1#J 'D9'E H'D'*5'D ('D,E'GJ1 - EC*() 'D'F,DH 'DE51J - 'DB'G1) - 1969 - 5 194 (2) /. '-E/ (/1 - 'D1#J 'D9'E H'D%9D'E - /1'3) D#5HD 'DF81J'* - B3E 'D9DHE 'D3J'3J) - CDJ) 'D*,'1) - ,'E9) 'DCHJ* -1971 - 590 . (3) Bagardus ( E.S.): The making of public opinion 1957-p51. (1) /. A*-J 9(/ 'DF(J 'DH-J/J - 6E'F'* FA'0 'DBH'9/ 'D/3*H1J) - CDJ) 'D-BHB - ,'E9) 'DB'G1) - 1982 - 5 277. (2) /. 39J/ #EJF %(1'GJE 31', - 'D1#J 'D9'E - EBHE'*G H#+1G 9DI 'DF8E 'D3J'3J) 'DE9'51) - CDJ) 'D-BHB - ,'E9) 'DB'G1) - 'DGJ&) 'DE51J) 'D9'E) DDC*'( - 1978 55. () Foloy Allport: Towards asciense of public opinion public opinion Quarterly Vol. 1. p.23 () Doob , L eonard , public opinion and propaganda Archon book , 1966.p35 (3) /. C1JE JH3A '-E/ C4'C4 - 'D-1J'* 'D9'E) AJ 'D#F8E) 'D3J'3J) 'DE9'51) -EF4') 'DE9'1A ('D%3CF/1J) - 1977 - 5 503. (1) /. 1E2J 'D4'91 - 'DF81J) 'D9'E) DDB'FHF 'D/3*H1J - E7(9) ,'E9) 9JF 4E3 'DB'G1) -1979 - 5321. (2) D:16 'D'7D'9 9DI 'DE2J/ EF 'D*9'1JA DDABG 'D91(J -J1',9 - /. 1E6'F E-E/ (7J. - 'DF81J) 'D9'E) DDB'FHF 'D/3*H1J H*7(JB'*G' AJ E51 -/'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) 1996 - 5462 H /.E-E/ #F3 B'3E ,9A1 - 'DF8E 'D3J'3J) H'DB'FHF 'D/3*H1J - /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) 1999 -5288 ./. 39/ 9(/ 'D1-EF - 'D3DHC 'D%F3'FJ *-DJD HBJ'3 'D*:J1'* 'D8'G1) - 'DB'G1) 1971 - 5475. /.E.*'1 'D*G'EJ - 'D1#J 'D9'E H'D-1( 'DFA3J) ,1-74 - /'1 'DE9'1A . 'D%3CF/1J) 1979 - 517 . /. -3FJF 9(/ 'DB'/1 - 'D1#J 'D9'E H'D/9'J) H-1J) 'D5-'A) - 72 - /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) - 1962 - 515. /. 9(/ 'DD7JA -E2) - 'D%9D'E H'D/9'J) - 71 - E7(9) 'DE9'1A - (:/'/ - 1968 - 520 . /. :'2J %3E'9JD 1('J9) - 'D1#J 'D9'E H'D9D'B'* 'D9'E) - /'1 'D(41 DDF41 - 'D#1/F - 1987 - 5939 HE' (9/G' . /. -EJ/) 3EJ3E - F81J) 'D1#J 'D9'E - /'1 'D4$HF 'D+B'AJ) - (:/'/ -1992 - 549 . /. 4'GJF'2 7D9* - 'D1#J 'D9'E - EC*() 'D'F,DH 'DE51J) - E7(9) ,'E9) 'DB'G1) H'DC*'( 'D,'E9J - 1986 -5159 HE' (9/G' . (3) /. E-E/ 'D4'A9J '(H 1'3- F8E 'D-CE 'DE9'51) - /1'3) EB'1F) AJ #5HD 'DF8E 'D3J'3J) - 'DB'G1) - 1989 - 5580. (1) '-E/ E71 E-E/ - 'D1#J 'D9'E 'D91'BJ %DI #JF - (-+ EF4H1 AJ E,D) #H1'B 91'BJ) - E1C2 'DA,1 DD/1'3'* H'D(-H+ 'D91'BJ) -93 *EH2 2005 530 (2) /. -3FJF 9(/ 'DB'/1 - E5/1 3'(B - 546-47 H(FA3 'DE9FI DDE2J/ J1',9 /'JEHF/ C'1*AJDJ/ - 'D9DHE 'D3J'3J) - (:/'/ -1964 - 553 H,HF 3*H*2HD H#D'F ,J1'1 - '3*7D'9 'D1#J 'D9'E - (J1H* - 1975 - 530 . (1) /. A$'/ 0J'( - 'D1#J 'D9'E H71B BJ'3G - 'D/'1 'DBHEJ) - 'DB'G1) 1962 - 521 HE' (9/G' . (1) /. 9(/ 'D98JE 9(/ 'D3D'E 9(/ 'D-EJ/ - -BHB 'D%F3'F H-1J'*G 'D9'E) HAB' D#-/+ 'DH3'&D 'D9'DEJ) H'DEH'+JB 'D/HDJ) - /1'3) EB'1F) 71 - /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) 2005 - 5772 . (2) /. 1E2J 7G 'D4'91 - 'DF81J) 'D9'E) DDB'FHF 'D/3*H1J - E7(9) ,'E9) 9JF 4E3 'DB'G1) 1979 5324 . (1) /. :'2J %3E'9JD 1('J9) - 'D1#J 'D9'E - 'D9D'B'* 'D9'E) - /'1 'D(41 DDF41 - 9E'F -1987 -516 -H - / E.*'1 'D*G'EJ - 'D1#J 'D9'E H'D(-H+ 'DFA3J) - ,1- 74 - /'1 'DE9'1A - 'DB'G1) - 1979 - 5 72-73. (2) /. :'2J %3E'9JD 1('J9) - E5/1 3'(B - 517. () Gordon , C,N, Falk, I. Hodapp, W. The idea Invaders, newyork, 1963 . p. 187. (4) /.9(/ 'D98JE 9(/ 'D3D'E 9(/ 'D-EJ/ - E5/1 3'(B 5776. (1) /. 1E2J 7G 'D4'91 - E5/1 3'(B - 5325H - /. -3FJF 9(/ 'DB'/1 - E5/1 3'(B- 556 . (2) /. E-J 'D/JF 9(/ 'D-DJE - 'D'*5'D ('D,E'GJ1 H 'D1#J 'D9'E -'D#5HD H'DAFHF - EC*() 'D'F,DH 'DE51J) - 'DB'G1) - 1993 - 538. H- / 1E2J 7G 'D4'91 - E5/1 3'(B - 5326. (3) /. '-E/ (/1 - 'D1#J 'D9'E - 7(J9*G H*CHJFG HBJ'3G H/H1G AJ 'D3J'3) 'D9'E) - HC'D) 'DE7(H9'* - 'DCHJ* -1982 574 H /. '-E/ #(H 2J/ - 3JCHDH,J' 'D1#J 'D9'E H13'D*G 'D/JEB1'7J) - 9'DE 'DC*( - 'DB'G1) -1968 578. (4) /. A$'/ /J'( - 'D1#J 'D9'E H71B BJ'3G - E7'(9 'D/'1 'DBHEJ) - 'DB'G1) 1962- 511 H - / E-J 'D/JF 9(/ 'D-DJE - E5/1 3'(B - 540 . (4) /. 39J/ 'EJF '(1'GJE 'D31', - E5/1 3'(B - 514 . ()Mcphee, William N . and William A.Glaser, public opinion and congress ional Elections 1961 -p.p - 17-21 (2) /. 1E2J 7G 'D4'91 - E5/1 3'(B - 5328 H /. E-J 'D/JF 9(/ 'D-DJE - E5/1 3'(B 539 H /. 39/ 'D/JF .61 - 'D1#J 'D9'E HBHI 'D*-1JC - 'DEH5D - 1968 534. (3) /. 1E2J 7G 'D4'91 - E5/1 3'(B -5328 H /. E-J 'D/JF 9(/ 'D-DJE - E5/1 3'(B 539. H /. 39/ 'D/JF .61 - E5/1 3'(B - 534. (1) /. 9(/ 'D-EJ/ E*HDJ - F81'* AJ #F8E) 'D-CE AJ 'D/HD 'DF'EJ) H(H,G .'5 AJ E51 ('DEB'1F) (#F8E) 'D/JEB1'7J'* 'D:1(J) - 72- EF4#) 'DE9'1A ('D%3CF/1J) -1992- 5175 HE' (9/G' . H /. 1E6'F E-E/ (7J. - E5/1 3'(B- 5469-468. H /. F'G/ 1E2J - 'D1#J 'D9'E H3JCHDH,J' 'D3J'3) - EC*() 'D'F,DH 'DE51J) - 'DB'G1) - 1991- 547. (2) /. 39/ 'D/JF .61 - E5/1 3'(B 534 H - /. -3FJF 9(/ 'DB'/1 - 'D1#J 'D9'E H'D/9'J) H-1J) 'D5-'A) - 72 -/'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) -1962- 550. (1) /. E-J 'D/JF 9(/ 'D-DJE-E5/1 3'(B - 539 H- /. '-E/ (/1 - E5/1 3'(B - 571. (2) /. 1E2J 7G 'D4'91 - E5/1 3'(B - 5329 H- /.-3FJF 9(/ 'DB'/1 - E5/1 3'(B 551 . (3) /. F8'E (1C'* H /. 9+E'F 1$HA H /. E-E/ 'D-DH - E('/& 9DE 'D3J'3) - 71 - /'1 'DC1ED DDF41 H'D*H2J9 - 9E'F - 'D#1/F -1984 - 5206 HE' (9/G' H /. 9(/ 'DD7JA -E2) - 'D%9D'E H'D/9'J) - 71- E7(9) 'DE9'1A -1968 - 531. (1) E-J 'D/JF 9(/ 'D-DJE - E5/1 3'(B - 539-38 H - /. E-E/ '-E/ #(H 2J/ - E5/1 3'(B 574 . (2) /. A$'/ /J'( - E5/1 3'(B - 511 . (3) /. E-E/ 9(/ 'DB'/1 -'*E - 'D%9D'E H'D/9'J) (H5AG' 3J'3) D'3*B1'1 'D-CE HF41 'D#EF H'D3D'E 'D9'DEJ - -BHB 'DB'G1) -1960 - 5126 . H - / :'2J %3E'9JD 1('J9) - E5/1 3'(B - 519 H/. 5'/B 'D#3H/ - 'D1#J 'D9'E - 8'G1) ',*E'9J) HBH) 3J'3J) - ,'E9) (:/'/ - 1993 - 5133 H/. %(1'GJE %E'E - 'D1#J 'D9'E - 'D'*5'D ('D,E'GJ1 - EC*() 'D'F,DH 'DE51J) - 'DB'G1) - 1975 5175 HE' (9/G' . (4) /. E-J 'D/JF 9(/ 'D-DJE - E5/1 3'(B - 540 H - HA$'/ /J'( - E5/1 3'(B - 511 HE' (9/G' . (5) /. 39/ 'D/JF .61 - E5/1 3'(B - 533 . (6) /. -3FJF 9(/ 'DB'/1 - E5/1 3'(B . 5 49-50 . (1) /. '-E/ (/1 - E5/1 3'(B - 573. (1) /. -'E/ 9(/ 'DE',/ BHJ3J - /1'3'* AJ 'D1#J 'D9'E - *B/JE 'DE3*4'1 7'1B 'D(41J 71 - EC*() 'D41HB 'D9'E) - 'DB'G1) - 2003 - 584 . H/.9'E1 -3F AJ'6 - E5/1 3'(B - 58-9 H,'F 3*H*2HD H'D'F ,J1'1 - E5/1 3'(B- 532. (2) /. 1E2J 7G 'D4'91 - E5/1 3'(B - 5332 H - / - -3FJF 9(/ 'DB'/1 - E5/1 3'(B 570 . (3) /. :'2J %3E'9JD 1('J9) - E5/1 3'(B - 523 . (1) /. 4'GJF'2 7D9* - E5/1 3'(B- 5249 .H - / A$'/ /J'( - E5/1 3'(B - 523-24 . H(FA3 'DE9FI JF81 'D/C*H1 (713 (713 :'DJ H'D/C*H1 E-EH/ .J1J 9J3I - E('/& 'D9DHE 'D3J'3J) -71 -1963 -5420 . (2) '-E/ E71 E-E/. E5/1 3'(B -32. (3) /. -EJ/) 3EJ3E - F81J) 'D1#J 'D9'E - E/.D /'1 'D4$HF 'D+B'AJ) - (:/'/ -1992 -585. (1) /. F9E) 'D39J/ - E-'61'* 'D1#J 'D9'E - E7(H9'* ,'E9) (:/'/ - 1971 - 59 . (2) /. :'2J %3E'9JD 1('J9) - E5/1 3'(B- 524 . (3) /. 1E2J 7G 'D4'91 - E5/1 3'(B - 5335 H -/ A$'/ /J'( - E5/1 3'(B - 524 . () Doob , Leonard . W: public opinion and propaganda . new York, Holt and co . 1948 ,p.p 87-89 (2) /. 1E2J 7G 'D4'91 - E5/1 3'(B - 5337 H /. +1H* (/HJ - 'DF8E 'D3J'3) ,1 /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) -1970 - 512-13 . (3) /.9(/ 'D-EJ/ E*HDJ F81'* AJ #F8E) 'D-CE AJ 'D/HD 'DF'EJ) E5/1 3'(B 5155. (4) /. 9(/ 'DD7JA -E2) - E5/1 3'(B -537 HE' (9/G' H /. :'2J %3E'9JD 1('J9) - E5/1 3'(B - 529 H /.%3E'9JD 'D:2'D - 'DB'FHF 'D/3*H1J H'DF8E 'D3J'3J) -* ( - 5483 H -/ E5AI #(H 2J/ AGEJ - 'D/3*H1 'DE51J ABG' HABG'! - 7-3 - 'DEC*() 'DB'FHFJ) - /'1 'DE7(H9'* 'D,'E9J) ('D%3CF/1J) -1996- 5263-264. (1) /. 9'E1 -3F AJ'6 - 'D1#J 'D9'E H-BHB 'D%F3'F -71- (:/'/ - 2003 - 5 16-17. H/. E-J 'D/JF 9(/ 'D-DJE -E5/1 3'(B 544 HE' (9/G' . H /. '-E/ 3HJDE 'D9E1J - 'D1#J 'D9'E H'D/9'J) - 'D/'1 'DBHEJ) DD7('9) H'DF41 - 'DB'G1) -517. (2) /.39J/ 'EJF %(1'GJE 'D31', - E5/1 3'(B 596. (3) /. ,E'D 'D97JAJ - -1J) 'D5-'A) HAB *41J9'* 'D,EGH1J) 'D91(J) 'DE*-/) . 'DB'G1) -1971 -529 (1) /. 1E2J 7G 'D4'91 - E5/1 3'(B - 5 342. (2) /. 1E2J 7G 'D4'91 - E5/1 3'(B- 5343. (3) /. F8'E (1C'* H".1HF - E5/1 3'(B - 5263-264. (4) /. 1E6'F E-E/ (7J. - E5/1 3'(B - 5463. (1) / 1E2J 7G 'D4'91 - E5/1 3'(B - 5343. (2) /. F9JE 97J) - E3'GE) AJ /1'3) 'DF81J) 'D9'E) DD-1J'* 'DA1/J) - -BHB 'DB'G1) - 1964 - 5317 . (1) /. E-E/ C'8E 'DE4G/'FJ - 'DF8E 'D3J'3J) - H2'1) 'D*9DJE 'D9'DJ H'D(-+ 'D9DEJ - (:/'/ 1991 - 27 . H/. F(JD) 9(/ 'D-DJE C'ED - 'D'-2'( 'D3J'3J) AJ 'D9'DE 'DE9'51 - /'1 'DAC1 'D91(J - 'DB'G1) - 1977 - 572 . H /. (71J (713 :'DJ . H- / E-E/ .J1J 9J3I -E('/& 'D9DHE 'D3J'3J) - 71- 'DB'G1) 1983 - 5382 H /. E-E/ 'D4'A9J 9(/ 'D1$HA E5DJ-J 1#3- 'DEF8E'* 'D3J'3J) 'D49(J) '71H-) /C*H1'G- CDJ) 'D-BHB- -BHB 'DB'G1)- ,'E9) 'DB'G1) 1973- 513 . (1) /. E-E/ C'8E 'DE4G/'FJ - E5/1 3'(B - 5226-227 . H/. 39/ 'D/JF .61 - E5/1 3'(B- 549. (2) /. 39J/ #EJF %(1'GJE 31', - E5/1 3'(B - 5236 (3) /. 1E6'F E-E/ (7J. - E5/1 3'(B - 5484 . H- / %3E'9JD 'D:2'D - 'DB'FHF 'D/3*H1J - 'DF8E 'D3J'3J) - 73 'DE$33) 'D,'E9J) DD/1'3'* H'DF41 H'D*H2J9 - 1987 - 5 159 . (4) /. E-E/ E-E/ (/1'F - 'DF8E 'D3J'3J) 'DE9'51) - /1'3) *-DJDJ) EB'1F) ./'1 'DFG6) 'D91(J) -'DB'G1) -1997 - 5238. (1) /. %3E'9JD 'D:2'D - E5/1 3'(B - 5159 . (2) / 39J/ 'EJF '(1'GJE 31', - E5/1 3'(B - 5237. (1) /. J-JI 'D,ED - 'D#F8E) 'D3J'3J) 'DE9'51) -/'1 'D41HB - 'DB'G1) -1976 - 5123 HE' (9/G' . (2) /. +1H* (/HJ - 'DF8E 'D3J'3J) - ,1 - /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) - 1962 - 5 165 -166 .H /. E-3F .DJD - 'DB'FHF 'D/3*H1J H'DF8E 'D3J'3J) - 'DB'G1) - 1987 - 5505 . H /. A$'/ 'D97'1 - 'DF8E 'D3J'3J) H'DB'FHF 'D/3*H1J - /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) - 1974 -5269 . H/. 'D3J/ 5(1J - E('/& 'DB'FHF 'D/3*H1J - 'DB'G1) - 1944 - 598 HE' (9/G' . H /. 9+E'F .DJD 9+E'F - H / - 3DJE'F 'D7E'HJ - 'DB'FHF 'D/3*H1J - 'DB'G1) - 1954 - 5144 HE' (9/G' . H - / E-E/ C'ED DJD) - 'DE('/& 'D/3*H1J) 'D9'E) H'DF8E 'D3J'3J) - 71 - 'DB'G1) 1958 - 5 567 HE' (9/G' . (1) /. J-JI 'D,ED - E5/1 3'(B -5125 . (2) /. '-E/ (/1 - E5/1 3'(B - 5350 . (3) /. 'FH1 13D'F - 'D/JEB1'7J) (JF 'DAC1 'DA1/J H'DAC1 'D'4*1'CJ - 1./ CDJ) 'D-BHB - ,'E9) 'DB'G1) - 1971 - 584 HE' (9/G' . H / - +1H* (/HJ - 'DF8E 'D3J'3J) - /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) - 1975 - 5212 HE' (9/G' . (1) /. %3E'9JD 'D:2'D - E5/1 3'(B - 5170 . (2) /. F8'E (1C'* H'.1JF -E5/1 3'(B - 5 265 . (3) /. E-E/ E-E/ (/1'F -E5/1 3'(B -5243 . (4) 'DE'/) (5) EF /3*H1 'D91'B D9'E 2005 'DF'A0 . (1) /. 1E6'F E-E/ (7J. - E5/1 3'(B - 5468. (2) /. +1H* (/HJ - 'DF8E 'D3J'3J) ,1 - E5/1 3'(B- 5184 . H- / E',/ 1':( 'D-DH - 'D'3*A*'! 'D49(J H'D41J9) 'D%3D'EJ) - 1 'DE7(H9'* 'D,'E9J) ('D%3CF/1J) 1983 -551 HE' (9/G' H- / E-EH/ 1A9* 9(/ 'DHG'( - 'D#F8E) 'D3J'3J) - EF4H1'* 'D-D(J 'D-BHBJ) -(J1H* 200 - 5310 HE' (9/G' . H /. 'D3J/ 5(1J - E('/& 'DB'FHF 'D/3*H1J - E7(9) D,F) 'D*#DJA - 74 ( * 5100. (3) /. +1H* (/HJ - E5/1 3'(B - 5185 . (1) /. C1JE JH3A '-E/ C4'C4 - 'D-1J'* 'D9'E) AJ 'D#F8E) 'D3J'3J) 'DE9'51) - EF4') 'DE9'1A - 'D%3CF/1J) - 1978 - 5514 . (2) /. 'D3J/ 5(1J - E5/1 3'(B - 5101 . (3) /. C1JE JH3A '-E/ C4'C4 - E5/1 3'(B - 519 . H- E-E/ 1A9* 9(/ 'DHG'( - E5/1 3'(B - 5312 - 313 . (1) /. 9(/ 'D-EJ/ E*HDJ - 'DB'FHF 'D/3*H1J - 'D#F8E) 'D3J'3J) -,1 - 75 - 'DB'G1) - 1974 5179. (2) /. E-E/ C'8E 'DE4G/'FJ - E5/1 3'(B -531 . (3) /. C1JE JH3A '-E/ C4'C4- E5/1 3'(B - 5520 . (1) /. 9(/ 'D16' 'D79'F - EAGHE 'D+H1) -71- /'1 'DE91A) - (:/'/ - 1980 -573 . H/. #FH1 'D.7J( - 'D/HD) H'DF8E 'D3J'3J) - 71- 'D41C) 'D9'E) DD7('9) - (J1H* -1970 - 5120 HE' (9/G' . (2) /. %(1'GJE %E'E - 'D%9D'E H'D'*5'D ('D,E'GJ1 - 71 EC*() - 'D'F,DH 'DE51J) - 'DB'G1) 51. (3) /. 9(/ 'D98JE 9(/ 'D3D'E 9(/ 'D-DJE - E5/1 3'(B - 5790 . (1) 'DE'/) 36- 3 - /3*H1 'D91'B 'D9'E - 2005 'DF'A0 . (2) /. (713 (713 :'DJ . H - / E-EH/ .J1J 9J3I - E5/1 3'(B -5123 . (3) 'DE'/) 36/3 EF /3*H1 'D91'B D9'E 2005 'DF'A0. (4) /. 39J/ #EJF %(1'GJE 31', - E5/1 3'(B - 541 HDDE2J/ 9F G0' 'DEH6H9 J1',9 /. -'E/ 9(/ 'DE',/ BHJ3J - /1'3'* AJ 'D1#J 'D9'E - EB'1('* 3J'3J) - E5/1 3'(B 5298 HE' (9/G' (1) /. 39J/ #EJF %(1'GJE 'D31', - E5/1 3'(B 542 (2) /. 9(/ 'D98JE 9(/ 'D3D'E 9(/ 'D-EJ/. E5/1 3'(B - 5793 HE' (9/G' . (3) /. 39J/ #EJF %(1'GJE 31', - E5/1 3'(B -544 (4) /. +1H* (/HJ - 'DB'FHF 'D%/'1J - ,1 - 'DB'G1) - 1975 - 5224 . H9(/ 'DA*'- '-E/ .DJD - 'DEH8A 'D9'E HEE'13) 'D-1J) 'D3J'3J) - 71 - /'1 'DFG6) 'D91(J) -2002 - 5468 . (1) HDDE2J/ J1',9 'D/C*H1 E-E/ 'F3 B'3E ,9A1 - 'DEH8A 'D9'E HEE'13) 'D9ED 'DFB'(J - E5/1 3'(B -587. (2) 9(/ 'DA*'- E-E/ .DJD - E5/1 3'(B 5469. (3) /. 39J/ #EJF %(1'GJE 31', - E5/1 3'(B - 5265 (1) /. 79JE) 'D,1A - E(/# 'D419J) H6H'(7 .6H9 'D/HD) DDB'FHF - ,2 EC*() 'DB'G1) 'D-/J+) - 'DB'G1) -1872- 567. (2) 'DE'/) 5 EF /3*H1 'D91'B D9'E 2005 'DF'A0. (3) /. 39J/ 'EJF '(1'GJE 31',- E5/1 3'(B - 5267 HE' (9/G' . (1) /. 3-1 E-E/ F,J( 'D(J'*J - 'D*F8JE 'D/3*H1J D6E'F'* -BHB 'D'F3'F H-1J'*G - /1'3) EB'1F) AJ /3'*J1 (96 'D/HD 'D91(J) - CDJ) 'DB'FHF - ,'E9) 'DEH5D 2003 5178 H,9A1 5'/B EG/J - 6E'F'* -BHB 'D%F3'F - /1'3) /3*H1J) - E',3*J1 - CDJ) 'D41J9) - ,'E9) (:/'/ -1986 - 588-89. (2) /. E-J 'D/JF 9(/ 'D-DJE - E5/1 3'(B - 552 . (3) 'DE5/1 'D3'(B FA3G - 552 . (1) /. -3FJF 9(/ 'DB'/1 - E5/1 3'(B - 560-61 . H - 39/ 'D/JF .61 - E5/1 3'(B - 544-45 . (2) /.-3FJF 9(/ 'DB'/1 - E5/1 3'(B - 569 . (3) /. E-J 'D/JF 9(/ 'D-DJE - E5/1 3'(B - 553 . (1) /. 5'/B 'D#3H/ - E5/1 3'(B - 5413 (2) /. E-J 'D/JF 9(/ 'D-DJE - E5/1 3'(B - 552 . (1) ,'F 3*H*2D H#D'F ,J1'1 - E5/1 3'(B - 5220 . (2) /. 5'/B 'D'3H/ - E5/1 3'(B - 5413 . (3) ,HF 3*H*2D H#D'F ,J1'1 - E5/1 3'(B - 5412. (1) /. 9(/ 'D-EJ/ -,'2J - 'D1#J 'D9'E H'D-1( 'DFA3J) - /'1 'D1#J 'D9'E - 'DB'G1) -1978-560. (2) /. 5'/B 'D'3H/ - E5/1 3'(B - 5417. (3) /. 9(/ 'D-EJ/ -,'2J - E5/1 3'(B - 560 . (1) /. 5'/B 'D'3H/ - E5/1 3'(B - 5412. (2) /. ,9A1 5'/B EG/J - E5/1 3'(B - 590-91 . H- / 3-1 E-E/ F,J( - E5/1 3'(B - 5180 (1) /. (713 (713 :'DJ .H/. E-EH/ .J1J 9J3I - E5/1 3'(B - 5219. (2) /. J-JI 'D,ED E5/1 3'(B - 5124. (3) /. F8'E (1C'* H'.1HF - E5/1 3'(B - 5264- 265 . DDE2J/ -HD 'F*G'C'* 'D3D7) 'DB6'&J) DDBH'9/ 'D/3*H1J) J1',9 /. J-JI 'D,ED - 'DB'FHF 'D/3*H1J - /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) -1974 5124. H/. E-E/ 95AH1 - '3*BD'D 'D3D7) 'DB6'&J) - E7(9) '7D3 7 (D'-1968 -520-25. (4) /. 3-1 E-E/ F,J( 'D(J'*J - E5/1 3'(B - 5188 (1) 'DE5/1 FA3G - 5188. (2) /. E-E/ 95AH1 - '3*BD'D 'D3D7) 'DB6'&J) - E7(9) '7D3 7 (D' - 1968 560 . H- (/1 .'F 9(/ 'D-CJE '(1'GJE - E9'JJ1 *EJ2 'D9ED 'DB6'&J AJ H,GG F81 'DB'FHF 'D9'E /JH'F 'DE7(H9'* 'D,'E9J) - 'D,2'&1 1994 512 HE' (9/G' . H/.A'1HB 'DCJD'FJ - '3*BD'D 'DB6'! 71 - /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) 1977 -520-25 . H /. '(1'GJE 9(/ 'D92J2 4J-' - 'DB'FHF 'D/3*H1J - 'D/'1 'D,'E9J) DD7('9) H'DF41 - (J1H* 1983 - 5708 . (3) /. 1E2J 7G 'D4'91 - 'DF81J) 'D9'E) DDB'FHF 'D/3*H1J - /1'3) .'5) DD/3*H1 'DCHJ*J - E7'(9 /'1 'D3J'3) - 'DCHJ* - 1972 - 510 . (1) /. C1JE JH3A '-E/ C4'C4 - E5/1 3'(B - 5512 . (2) /. 5'/B 'D'3H/ -E5/1 3'(B -5399 (3) /. DJHF /HCJ - /1H3 BJ 'DB'FHF 'D9'E. *1,E) 'D/C*H1 1,/J .'D/ - E,D) 'D9/'D) - 'D9//4 -'D3F)'D.'E3) 1979 - 573 (4) /. 'JG'( 2CJ 3D'E - 'D1B'() 'D3J'3J) 9DI #9E'D 'D3D7) 'D*FAJ0J) AJ 'DF8'E 'D(1DE'FJ 7 (D' - 9'DE 'DC*( - 'DB'G1) -1983 5151 252. (1) /. E-EH/ 41JA (3JHFJ - 'D/JEB1'7J) - 'D-1J'* 'D9'E) - (-* - 587-88 . (2) E5/1 3'(B -FA3G-588. (1) /. E-E/ 41JA (3JHFJ- E5/1 3'(B FA3G - 584 . (2) 'DE'/) 36- #-(-, EF /3*H1 'D91'B D3F) 2005 . (3) 'DE'/) 44 - EF /3*H1 'D91'B D3F) 2005 . (4) /. E-EH/ 41JA (3JHFJ - E5/1 3'(B - 586 (1) /. -3F E-E/ GF/ - 'DF8'E 'DB'FHFJ D-1J) 'D*9(J1 ( 'D5-'A) H'DF41 ) /'1 'DC*( 'DB'FHFJ) 'DB'G1) - 2004 -513 . (2) 'DE'/) 36 -# - EF /3*H1 'D91'B D3F) 2005 . (3) 'DE'/) 36/+'FJ'K EF /3*H1 ,EGH1J) 'D91'B D9'E 2005. (1) /. -3F E-E/ GF/ - E5/1 3'(B -514 . (1) /. '(1'GJE /1HJ4 - 'DB'FHF 'D/3*H1J - 'DF81J) 'D9'E) H'D1B'() 'D/3*H1J) 74 - /'1 'DFG6) 'D91(J) - 'DB'G1) -2004 - 5327. (1) /. 9E'/ 9(/ 'D-EJ/ 'DF,'1 - 'DFB/ 'DE('- -'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) -1977 -547 HE' (9/G' . H'D/C*H1 -3F E-E/ GF/ - E5/1 3'(B - 522 . (2) 'DE'/) 36- 302 EF /3*H1 'D91'B D9'E 2005 . (3) 'DE'/) 44 EF /3*H1 'D91'B - 9'E 2005 . (1) 'DE'/) 43 EF /3*H1 'D91'B D9'E 2005   PAGE 310 /H1 'D1#J 'D9'E AJ -E'J) 'D-BHB H'D-1J'* 'D9'E) AJ 'D91'B PAGE 309 E,D) 'D1'A/JF DD-BHB 'DE,D/ (10) 'D9// (38) 'D3F) (2008) Rafidain Of Law Journal, Vol. (10), No. (38), Year (2008) Rafidain Of Law Journal, Vol. (10), No. (38), Year (2008) /06\6x;;@AE`F(HIKQUY@]]j``8jjhoBs$ & F ^a$gd}$`a$gd} $a$gd}V4X455556\6n;p;r;t;x;;????DDEE&H(HKKKKMMMMQQQQUUUUYYYY6]8]:]<]@]]____``b`d`f`j``dcfchcjcefff.j0jh}h}CJ^JaJ!h}h}5CJZ\^JaJ(jh}h}0JCJUZ^JaJh}h}CJZ^JaJh}h}CJH*Z^JaJE0j2j4j8jj^o`obodo8s:ssBssvvvv4z6z8z:z:{<{>{@{€Ā2468hjlnΪЪҪԪ4ͼͮhh}CJZ^JaJ!h}h}5CJZ\^JaJh}h}CJZ^JaJh}h}CJH*Z^JaJ(jh}h}0JCJUZ^JaJCBs^ssx>z4|Ȁ‹xn26H $gd9 $a$gd$`a$gd} $a$gd} $a$gd}46H\^n p * , NP ,.02H ##V$X$T%V%''b*d*P,R,L.\.x..V/X/000011Z2ƹƹƹƹƹƹƮƹƹƹƹƹƹƆsƹƹƹƹ$h9h}5>*CJZ\^JaJh9h9CJZ^JaJo(h!CJ^JaJo(h!CJZ^JaJo(h}CJ^JaJo(h}h}CJ^JaJh}h}CJZ^JaJ!h}h}5CJZ\^JaJh9h}CJZ^JaJh}CJZ^JaJo(-^p , P .02H#X$V%'d*$ & F a$gd}$ ^a$gd}$ a$gd!$ & F ^`a$gd}$ & F ^`a$gdd*R,L.\.x..X/001\22v3j4h566$7F889$ & F 61W^1`Wa$gd9$ & F 1W^1`Wa$gd9 $a$gd}$ & F a$gd}Z2\222t3v3h4j4f5h56666"7$7D8F88899::r;t;@<B<<<D=F=>N>P>R>,?.?@@@@:AB@BCCDDEEFFFFvFxFGGPHRHHHHH*J,JJKKK(L*LLL MhZ[CJZ^JaJhCJZ^JaJh}h}CJZ^JaJh}h}CJ^JaJN9:t;B<<F=R>.?@@*CJ\^JaJ$h9h}5>*CJZ\^JaJh}h}CJZ^JaJh}h}CJ^JaJh!CJZ^JaJo(h!CJZ^JaJBZZ[\P]^^_<``Xa~ahb*CJZ\^JaJh}h}CJZ^JaJh}h}CJ^JaJhxiijk8kkk0lldmmnooo $a$gd@$ & F hA$^ha$gd}$ & F ^a$gd}$ & F ^a$gd} $a$gd}$ & F 6^a$gd}pp pp*p,p.p2p4poBpq(s8t$uluZvvv$wwyzz{}~~$A$gd} $a$gd} $gd8n $gd $gdhm $gd; $a$gdvzzzz{{||}}}~~ ~"~$~~~~@~~܃ރ "$Љ}h9h!CJaJo(h!CJZaJh9h!0JCJH*ZaJh9h!CJ_HaJ$jh9h!0JCJH*UaJh!0JCJH*ZaJo(h9h!CJZaJh!CJZaJo(h9h!CJZ_HaJh9h!CJaJ1ރօnX ,h|$~ڗ $gdhm $gd*t) $gd8n$A$gd} $gd}$&؅څ܅ޅnprVXZ\ "$fhjlz|~ “"$&(|~ؗܗޗz|~ǹǹǹǹǹǩǹǹǹǹǹǹh9h!0JCJH*ZaJh!0JCJH*ZaJo(h9h!CJZ_HaJ$jh9h!0JCJH*UaJh9h!CJaJh9h!CJZaJBڗ~ΞJ`"ĥz.x`hȬ $gdj( $gd} $gd $gd*t) $gdhm$A$gd}ΞОҞ^`bd "$&¥ĥƥȥxz|~,.02vxz|^`bdfhjlƬȬʬ̬ $jh9h!0JCJH*UaJh!0JCJH*ZaJo(h9h!CJZ_HaJh9h!CJaJh9h!CJZaJIȬ^0t pf Rt2ڻ<p $gdf$A$gd} $gd $gdE$a\^`b.024rtvx "$prtxdfhj PRTVrtvx02468ػڻڹ$jh9h!0JCJH*UaJh9h!CJZ_HaJh9h!CJaJh9h!CJZaJh!0JCJH*ZaJo(Iڻܻ޻:<>@&(*,prtvVXZ\ VXZ\NPRTõh9h!CJZaJo(h!CJZaJh9h!CJaJh9h!CJZaJh!0JCJH*ZaJo(h9h!CJZ_HaJGpF(rXt XPV \" $gd( $gd $gd}TVXZ "$ Z\^` "$&8:<>8:<>(*,.DFh9h!CJaJh9h!CJZaJh!0JCJH*ZaJo(h9h!CJZ_HaJP::*F2JB>|.2 $gd $gdmA $gd(FHJ0246HJLN @BDF<>@Bz|~,.020246@BDFh9h!CJaJh9h!CJZaJh!0JCJH*ZaJo(h9h!CJZ_HaJP2BXLr0`6 .RdJ $gdVXZ\JLNPprtv.024^`bd468: "$,.02÷h9h!CJaJo(h!CJZaJh9h!CJZ_HaJh9h!CJaJh!0JCJH*ZaJo(h9h!CJZaJHPRTV bdfhHJLNdfhj\^`bhjln "nprtxz~ɽ$jhZh!0JCJUZaJh!jh!UZ^JhOjh9h!CJZaJh!0JCJH*ZaJo(h9h!CJZ_HaJh9h!CJaJ@f^jprvx|~ $gdYz$&dPa$gdZ$&`#$gdS$ $gd} $gd ,.468 ,.02³󔈔xxppdppXh9h!5\^Jh\)h!5\^Jh!5<\h!5\_H h!5\h!5Z\^Jo(h!5Z\^Jh! hYzh!5Z\^JaJo(hYzh!5Z\^Jo(hYzh!5Z\^J he0JCJZaJmHnHu$jhZh!0JCJUZaJhZh!0JCJaJ"802 $a$gd@$$dA$N`a$gd/$$dA$N`a$gd$&dP`a$gdZ$&`#$gdS$ h}hfCJ^J_HaJo(hOjh!C0&P P:pV{<0BP' (5!"#$% (2~$$If!vh5#v:V l V0 54F@F 9'/J $A$a$_HaJhmH sH tH<@< 9FH'F 1$@& CJ^JaJ<@< 9FH'F 2$@& CJ^JaJB@B 9FH'F 3$@&5CJ \^JaJ H@H 9FH'F 4$$@&a$5CJ \^JaJ N@N 9FH'F 5$$ & F@& CJ^JaJB@B 9FH'F 6$@&5CJ\^JaJN@N 9FH'F 7$$d@&a$5CJ\^JaJ>A@> .7 'DAB1) 'D'A*1'6JPi@P ,/HD 9'/J :V 44 la ,k, (D' B'&E) 8B@8 F5 #3'3J CJ^JaJ8@8 F5 -'4J) 3ADJ)@&@@ E1,9 -'4J) 3ADJ)H*^JRC@"R F5 #3'3J (E3'A) ('/&) CJ^JaJ@ @2@ *0JJD 5A-) 9r aJ,)@A, 1BE 5A-)^J<@R< 1#3 5A-) 9r aJBP@bB F5 #3'3J 2$a$ CJ^JaJzsz v 4(C) ,/HD7:V0$A$^J;u_4kG& !#%(S)+=1345>789(;X=>E:E7IIJ@KLNuOPRNS`TUW[g\5]^`bcdde"fjn|qrt?uujy{Y|~"y;QysQ]z"؜ tަ1aű,SQ[ Llid?+; _ |b}J~@"z$(m(+H78;<J:5FeZ'sY  P ) MX^\0U$M}t )!v!!!Q""#B$!%S%%%&7&b&&&((-))E*p***-E-j-A.l....!/00 1G11262f23x333.4`4 5<555Z6667777989W999 :2:b::::E;l;;;<R<x<===]??@4@@0AyAAAA BKBBB%CLCCND}DDDDJ   !"#$%&'()*+,-./0123456::'s M\})!!B$%b&&(E**-A..01f23 5Z677W9 :b::;<=?0AAKB%CLCCDDDDDDDDDDDDDDDDD !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHI B J !8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ! 8ڃ! 8ڃ! 8ڃ! 8ڃ! 8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ!8ڃ! 8ڃ!!8ڃ!"8ڃ!#8ڃ!$8ڃ!%8ڃ!&8ڃ!'8ڃ!(8ڃ!)8ڃ!*8ڃ!+8ڃ!,8ڃ!-8ڃ!.8ڃ!/8ڃ 08ڃ 18ڃ 28ڃ 38ڃ 48ڃ 58ڃ 68ڃ LSm!>'6-38;?EcIMRWk\QbVflrx~qƟg?;mjtR<Vm` "W)1R8\>EaMTX\c0jpw{m?~& ]x~ R  3 ({4B; M!"a#:$%}&B'()? *+,t-. /0P1!2O3+4L56W 78J9:v ; <t=#>?X@ ABzCDEiFsGHCI1> ()r ( # b v ~ cuL.G) "#)%%A&($(+,/020A13&359#=F=\===>>>_???@@A%BB;CDFDDEE-E"FPFjFoHIJDKLLMNyOPP3QRdTUUUTXXXZlZZZ[k\^``ac d4dddde&fVffghIh:ijjjnqqrudvvLwxxz^|}]ba~q. ܜ3x)NŤJZɱʷ4Ws5<Pn#JpmC|/c.@c O(^D"'38;=>nPyQ?V)Y{]]]`acfvg0jlpmpppqqgs ttuw xyyy3yyyYzz{H{{|||'}r}~Y~~2O w+~dӃ9m J`A8|։?+ۋF=;^/BF~$&Hb|+՘%iƙǙh]h]˘˘˘a ˘QQQ QQ   QQ   QQ  #   ˘˘$ 7 Q  QQ'3yMv:M1> ()r ( # b v ~ cuL.G) "#)%%A&($(+,/020A13&359#=F=\===>>>_???@@A%BB;CDFDDEE-E"FPFjFoHIJDKLLMNyOPP3QRdTUUUTXXXZlZZZ[k\^``ac d4dddde&fVffghIh:ijjjnqqrudvvLwxxz^|}]ba~q. ܜ3x)NŤJZɱʷ4Ws5<Pn#JpmC|/c.@c O(^D"'38;=>nPyQ?V)Y{]]]`acfvg0jlpmpppqqgs ttuw xyyy3yyyYzz{H{{|||'}r}~Y~~2O w+~dӃ9m J`A8|։?+ۋF=;^/BF~$&Hb|+՘%iƙǙtr ,Hrޝ!Hߟ]ϡ: bϣoˤ]$v0drڬͭXR%ܰGݱV#q´Dg;x=k yͿ)Rk 7h 13aJpq-?}'Iy!Rw)Y 3_?Hx$p@YDo;<xy00000 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 00000000000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0! 0" 0# 0$ 0% 0& 0' 0( 0) 0* 0+ 0, 0- 0. 0/ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0: 0; 0< 0= 0> 0? 0@ 0A 0B 0C 0D 0E 0F0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0 00 0 0 0 0 0 0 00@000000@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@000@000000@0@0@0@0@0@0@0000000000@0@0@0@0@0@0@0000@0000@0@0@0@0@0@0@000@0@0@0@000000000@0000000000000000000000000000@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@000D0I000I000I000I000@0@0@0@00@0@0@0@0@0@0|X Ǚy@0 00 K00@H0I00I00K00@0|X V * />EsJ<0Dt\6oę V40j4Z2 M:cpz$ڻF   . d! hJ4*#Z/Bsd*9KZhoڗȬp2   V]a !!8@0( B S ?F$D=D>D\>D>YYbb9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsState9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace X"%\_F H mp.2;C $$''o(q()*'././/F0M0003383?3F3f3h344Z8_899$;&;@@BBwDyDPFRFPGXG%H-H JJ$M&MtWwWWWYY[[[[__``ffffgg4i7iLpRpFqHqyu~uce;CĒƒߙӜ֜5:lnbioqãȣϣң adpr24rw§<>BG_aʩΩlnê$@DfhūګBD¬Ȭ giڭ ٯݯޯFJNS_dprзҷz26"&TV25~jmVXJMqz+-:@W\ CEpr#%ORegmrBEy{/3X]ce '. ov+2vy< D P V }   . 6 = B C G m s ~   @ D     ' +   G J a d q u  qx$&HM;>dj#&OQTXtw;A+-SZ ,.giru }    !!!!!!!!!!""\"^"h"m"|""""""""""""""""# ###]#_#i#k#u#w#x########!$%$+$2$3$:$b$i$$$$$$$$%&%-%D%F%N%T%%%%%%%%%%%&&R&U&&&&&&&&&''!'$'<'>'P'V'''''!(#(+(0(7(=(>(C(D(K(L(Q(d(h((((((() )))#)&)e)l)t)x)))))****,*3*x*~**+++0+2+V+[+++++ , ,",(,I,O,,,,,,,,-&-)-[-a--- . .k.m.....y/~/////////////00,010X0d00000000000'1/1e1h1i1m1}11111111a2c22222!3#3)3.3=3?3E3G3Q3V333~44444444#5%5i5l5555555>6C6b6h66666 777$7c7f7j7p777R8T8U8[8x8|88888888888b9d9e9j999999999::: :::::;;<<A<E<r<y<<<=!=C=G=i=o=========== > >> >>>>>>>>>N?Q?u?{????? @@@@A@I@w@~@@@@@@@AAAAAABBGBHBLBBBBBBBBBBBC!C6CUYU[UVV!Z#ZZZZZ]]]]^^^^^^Z^c^j^o^^^________/`6```````>aCaaa,b.bSbXbmbtbbbFcKc{c}ccc&d.d/d4dLdNdyd|ddddddddddddd4eip^e~"#(Ź̹+/QW *0&-4;$*|BFGN?F8<=BEKmq$)&17>CekkqQW-1]ds{ 37Vbw| jp!<DyMX3@!(x  b f ' / v } ~ ck !!!-!/!$$)%.%g'i'("(d(n(++, ,--1-7-H00001177O9T9<=E===f>m>>>Y?^?????WA`AAAB$BgBiB1C:C DDFDLDDDEEEEEF"F&FFGHHHI:I=IIIJJKKLLMM-Q2QUUUVVVWX\XXXaZkZZZv\|\bbcc^dcdddeeeeafgfggjjgqlqqqrrttuufvovvvzz{{Z|]|i|r|~~&.;@}df`g!RV#-/4&( &!JV ʷϷ*24;.2nrRYbh19 ?E4?HQsx+2<<<<q]z]{]]mmpqy yyyQzXz{{||||J~Q~‚X_A!*25Ë?E>E`g %AGu{ė+3oxߘ.0Ǚ04ΝܝRUۡޡ/4jn֣ڣoŤkqѭ٭HL^aϯүް!%?C39pwԼؼGNel kp8? @CDL :::::::::::::::::::1> ) 45Pn{]]pqyy݄Aw~H|ǙZwǙ L314%O*N[7p gR~5 κz7 fn|n/nhK" xC`#zm3o $"f$&8e$(z^2Lk&2*~lM36op7 ƁnC*`AFCN΄_ OVbtWpv:\d-Lc@?)hzU.iR>mmIRomt=XqpvMt>diuZ\J$u([pwH-k^`k^Jo(-RR^R`^J."L"^"`L^J. ^ `^J. ^ `^J.L^`L^J.bb^b`^J.22^2`^J.L^`L^J.h ^`hH..^`o(.h jLj^j`LhH.h : : ^: `hH.h  ^ `hH.h L^`LhH.h ^`hH.h zz^z`hH.h JLJ^J`LhH.z^`z^Jo(-^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.k^`k^Jo(-^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J..^`CJ^JaJo(-RR^R`^J."L"^"`L^J. ^ `^J. ^ `^J.L^`L^J.bb^b`^J.22^2`^J.L^`L^J.h^`^J.h^`^J.hpLp^p`L^J.h@ @ ^@ `^J.h^`^J.hL^`L^J.h^`^J.h^`^J.hPLP^P`L^J. ]`CJ^JaJ.h^`^J.h^`^J.hpLp^p`L^J.h@ @ ^@ `^J.h^`^J.hL^`L^J.h^`^J.h^`^J.hPLP^P`L^J.z^`z^Jo(-^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.k^`k^Jo(-^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.z^`z^Jo(-RR^R`^J."L"^"`L^J. ^ `^J. ^ `^J.L^`L^J.bb^b`^J.22^2`^J.L^`L^J.^`OJPJQJo(- ^`OJ QJ o(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o PP^P`OJ QJ o(.^`CJ^JaJo(-RR^R`^J."L"^"`L^J. ^ `^J. ^ `^J.L^`L^J.bb^b`^J.22^2`^J.L^`L^J.k^`k^Jo(-^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J..^`CJ^JaJo(-RR^R`^J."L"^"`L^J. ^ `^J. ^ `^J.L^`L^J.bb^b`^J.22^2`^J.L^`L^J.h^`^J.h^`^J.hpLp^p`L^J.h@ @ ^@ `^J.h^`^J.hL^`L^J.h^`^J.h^`^J.hPLP^P`L^J.z^`z^Jo(-RR^R`^J."L"^"`L^J. ^ `^J. ^ `^J.L^`L^J.bb^b`^J.22^2`^J.L^`L^J.k^`k^Jo(-^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.h ss^s`hH.h CC^C`hH.h L ^ `LhH.h  ^ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h SS^S`hH.h ##^#`hH.h L^`LhH.^`^Jo(-^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.k^`k^Jo(-^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J..^`CJ^JaJo(-^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.^`^Jo(-^`^J._ L_ ^_ `L^J./ / ^/ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.oo^o`^J.?L?^?`L^J.z^`z^Jo(-^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J..^`CJ^JaJo(-^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.08^`CJ^JaJo(-RR^R`^J."L"^"`L^J. ^ `^J. ^ `^J.L^`L^J.bb^b`^J.22^2`^J.L^`L^J..k^`kCJ^JaJo(-^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.k^`k^Jo(-^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.h ^`hH.h ^`hH.h jLj^j`LhH.h : : ^: `hH.h  ^ `hH.h L^`LhH.h ^`hH.h zz^z`hH.h JLJ^J`LhH.hk^`k^Jo(-h^`^J.hpLp^p`L^J.h@ @ ^@ `^J.h^`^J.hL^`L^J.h^`^J.h^`^J.hPLP^P`L^J..^`CJ^JaJo(-RR^R`^J."L"^"`L^J. ^ `^J. ^ `^J.L^`L^J.bb^b`^J.22^2`^J.L^`L^J..^`CJ^JaJo(-RR^R`^J."L"^"`L^J. ^ `^J. ^ `^J.L^`L^J.bb^b`^J.22^2`^J.L^`L^J. O*MtFC$&op7o $5 k&2:\U.i$uom[pwmme$(RC`#?)hLcL31^2Xqp OVK"M3/z7 nCtWiu     jW    j'V    ̑D    t             ,F        6O`    D!g($p$A(j(*t)w<*u3=.4K4|4X;^?6@{]@m6AmA-EmK GRZ[#x\T^+y^9_X_E$aeel8nUomqnq*xYz)a}:}BKOj ,/g'ppSp&zKz2+V. _x99Y 2aV@K9}zrhmw-o PWvwV{}Z~ifV;fjBBMbe\)(>Ǚ,@<Z @T 43nUnknown Gz Times New Roman5Symbol3& z ArialQ`@PT Simple Bold RuledA @Ali-A-SahifaCAGA ArabesqueQLathaEras Light ITCM`@Traditional ArabicK @Simplified Arabic?5 z Courier New;Wingdings#Ah*F"&@)=\J)=\J24d 3qHP(?K42$'D*#EJF EF 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) DDE-'EJrashabassam              Oh+'0  @ L X dpx( rasha Normal.dotbassam64Microsoft Office Word@_@Bӈ@$b@WhJ)=\՜.+,0 hp matoush %  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !#$%&'()+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FPceahData "1Table*WordDocumentEBSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjn F Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q