ࡱ> ~{|}G%bjbj77+|UUQO4]:,` ` ` t t t t 8 8 t R (0 0 0 NNN5Q7Q7Q7Q7Q7Q7Q$hU\WV[QY` N"@NN[QI 0 0 IIIN% 80 ` 0 5Qt t   N5QIIpMePH ` 5Q0 Lt t D6Q * #. /. ,9A1 E-E/ ,H'/ 'DA6DJ #3*'0 'DB'FHF 'DE/FJ CDJ) 'DB'FHF / ,'E9) 'DEH5D-'1+ 7'G1 'D/(': E/13 'DB'FHF 'DE/FJ 'DE3'9/ CDJ) 'DB'FHF / ,'E9) 'DEH5D'DEB/E) : ,1I 'D9ED AJ 9BH/ 'D(J9 ('D*B3J7 H(4CD E71/ 9DI %/1', (F/ (EH,(G J-*A8 'D('&9 (EDCJ) 'DE(J9 -*I 3/'/ ".1 B37 EF 'D+EF (D #F 'D(J9 'D'J,'1J DJ3 %D' -JD) J3**1 AJG' 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) H1'! AC1) 'D%,'1) 9D'H) 9DI 0DC J,9D 'DE419 AJ (96 'D/HD EF 'D'-*A'8 ('DEDCJ) ,2'!'K EF EBHE'* 'D(J9 ('D*B3J7 D' JFG6 EF /HFG . HCE' #F (96 'DABG'! F-H' G0' 'DEF-I AJ *91JAGE D9B/ 'D(J9 ('D*B3J7 D' (D #F EFGE EF D' J9'D, 'D(J9 ('D*B3J7 %D'Q EB*1F'K (417 'D'-*A'8 ('DEDCJ)() . GC0' JC'/ J*-HD 'D#5D HGH 'F*B'D 'DEDCJ) (E,1/ 'D9B/ 'DI '3*+F'! AJ 'D(J9 ('D*B3J7 %E' ('*A'B 'DE*9'B/JF 9DI 'D'-*A'8 ('DEDCJ) #H *B1J1 'DE419 DG' . F81'K D#GEJ) G0' 'D417 F1I H,H( 'D*5/J D(-+G AJ E(-+JF FC13 'D#HD EFGE' DEAGHE 'D417 H7(J9*G 'DB'FHFJ) H'D+'FJ D"+'1 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) . 'DE(-+ 'D#HD EAGHE 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) H7(J9*G 'DB'FHFJ) **5/I #HD'K D(J'F EAGHE 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) AJ 'D(J9 ('D*B3J7 +E F916 (9/ 0DC D(-+ 7(J9*G 'DB'FHFJ) H0DC AJ E7D(JF E**'DJJF : 'DE7D( 'D#HD EAGHE 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) J.69 'D(J9 ('D*B3J7 EF -J+ 'D#5D DDBH'9/ 'D9'E) AJ 'F*B'D 'DEDCJ) 'D3'1J) AJ 9B/ 'D(J9 H*B*6J *DC 'DBH'9/ 'D*A1B) (JF 'DEFBHD H'D9B'1 A%0' C'F 'DE(J9 EFBHD'K E9JF'K (0'*G #H *E (J9G ,2'A'K 'F*BD* EDCJ*G 'DI 'DE4*1J AH1 'D*9'B/ #E' 'DEFBHD 'DE9JF (FH9G AD' *F*BD EDCJ*G %D' ('D'A1'2() . H*5- G0G 'D#-C'E AJ CD EF 'D*BFJF 'DA1F3J H'DE51J H'D91'BJ() HAJ 'DB'FHF 'D'FCDJ2J A'F EDCJ) 'D(6'&9 'DE9JF) ('D0'* *F*BD 'DI 'DE4*1J AJ 'DHB* 'D0J J1:( 'DE*9'B/'F 'F*B'DG' AJG %D' #FG %0' *901 '3*,D'! %1'/) 'D71AJF AJA*16 'DE419 #F 'DEDCJ) *F*BD HB* %(1'E 'D9B/ E' /'E* 'D(6'&9 ,'G2) DD*3DJE() HD' J,9D 'DB'FHF 'D3HJ31J DD9B/ #+1'K E('41'K AJ FBD 'DEDCJ) H%FE' J9DB G0' 'D'F*B'D 9DI -5HD 'D*3DJE A*B*6J 'DE'/) 714 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D3HJ31J AJ AB1*G' 'D#HDI (#F "'D*3DJE 61H1J D%F*B'D EDCJ) 'DEFBHD'*" HJ3EI 'D'*A'B 9DI 'D*3DJE ('D9B/ 'D9JFJ() . #E' (5// 'F*B'D 'DEDCJ) AJ 'D9B'1 ADE *F*G, 'D*41J9'* E3DC'K EH-/'K H%FE' *('JF* #-C'EG' AJ G0' 'DE,'D H.D'5) 'D'E1 H,H/ '*,'GJF 'D#HD EFGE' J9/ 9B/ (J9 'D9B'1 9B/'K 16'&J'K AJE' J9*(1G 'D".1 9B/'K 4CDJ'K . AAJ 'DB'FHF 'DA1F3J J9/ 9B/ (J9 'D9B'1 9B/'K 16'&J'K (EH,(G *F*BD 'DEDCJ) AJE' (JF 'DE*9'B/JF %D'Q#F 'F*B'DG' ('DF3() DD:J1 D' JCHF E9*(1'K %D'Q EF HB* 'D*3,JD() . HAJ E51 J9/ 9B/ (J9 'D9B'1 9B/'K 16'&J'K #J6'K %D'Q #FG D' JFBD 'DEDCJ) AJE' (JF 'DE*9'B/JF HD' ('DF3() DD:J1 %D'Q ('D*3,JD() . A'D9B/ :J1 'DE3,D JCHF 9B/'K 5-J-'K J1*( "+'1G C'A) 9/' FBD 'DEDCJ) %D'Q #FG JF4J! 'D*2'E'K 9DI 9'*B 'D('&9 (FBDG' HG0' 'D'D*2'E JECF *FAJ0G ,(1'K 9F 'D('&9 ('D-5HD 9DI -CE (5-) HFA'0 9B/ 'D(J9 JBHE *3,JDG EB'E *3,JD 'D9B/ AJ FBD 'DEDCJ)() . 9DI .D'A E' *B/E J9/ 9B/ (J9 'D9B'1 9B/'K 4CDJ'K AJ 'DB'FHF 'D'F,DJ2J H'D3HJ31J H'D91'BJ . AJF(:J #F JCHF 'D9B/ AJ 'F,D*1' E-11'K AJ 3F/ C*'(J (deed- document) H%D'Q C'F :J1 B'(D DD*FAJ0 #E'E 'DB6'! H%0' '3*HAI 'D9B/ G0G 'D4CDJ) AGH D' JFBD 'DEDCJ) (0'*G H%FE' JECF *FAJ0G ,(1'K HD' J*E 'F*B'D 'DEDCJ) %D' (%,1'! 'D*51A 'DF'BD Conveyance 9F 71JB 'D*3,JD() . HAJ 'DB'FHF 'D3HJ31J D' JF9B/ (J9 'D9B'1 %D'Q %0' -11 AJ H1B) 13EJ)() acteauthentique H%0' '3*HAI 'D9B/ 'D4CD 'DE*B/E A%FG D' JFBD 'DEDCJ) 'DI 'DE4*1J (D J1*( (0E) 'D('&9 %E' (FBDG' HJ*E G0' 'D'F*B'D 9F 71JB 'DBJ/ AJ 'D3,D 'D9B'1J Register Foncier() . HJ9/ 9B/ (J9 'D9B'1 AJ 'DB'FHF 9B/'K 4CDJ'K #J6'K %D'Q #F G0G 'D4CDJ) D' **,3/ ('D*-1J1 AJ 3F/ 9'/J #H 13EJ CE' GH 'D-'D AJ 'DB'FHFJF 'D'F,DJ2J H'D3HJ31J %FE' **E+D ('D*3,JD AJ /'&1) 'D*3,JD 'D9B'1J HJ9/ 'D*3,JD 1CF'K AJ 'D9B/ D' JF9B/ EF /HFG() A'D(J9 :J1 'DE3,D J9/ :J1 EF9B/ #H ('7D #F ,'2 'D*9(J1 HDJ3 DG EF #+1 3HI #FG JDBI 9DI 9'*B 'DF'CD 'D*2'E'K (/A9 *9HJ6 DD71A 'D".1() . H('D*'DJ JCHF 'DE419 'D91'BJ B/ :'DI AJ 'D4CDJ) H'.*DA EHBAG 9F (96 'D/HD 'D*J '9*(1* (J9 'D9B'1 9B/'K 4CDJ'K #J6'K C3HJ31' AE*I -11 (J9 'D9B'1 GF'C AJ H1B) 13EJ) '9*(1 5-J-'K HE1*('K D'D*2'E 9DI 9'*B 'D('&9 (FBD 'DEDCJ) A%0' 'E*F9 ,'2 *FAJ0G ,(1'K 9FG ('D-5HD 9DI -CE ('D*3,JD HD' J,H2 0DC AJ 'DB'FHF 'D91'BJ D3F) 1977 E,J2'K 'D*FAJ0 'D9JFJ AJ -'D*J 'D(F'! H'D:1'3() CE' #F E-CE) 'D*EJJ2 '*,G* D'9*('1 'D(J9 :J1 'DE3,D 9B/'K :J1 E3EI HDJ3 (9B/ (J9 H'DE3$HDJ) 'DE*1*() 9DI 'DFCHD GJ E3$HDJ) 9B/J)() . EF E,ED 'D916 'DE*B/E J*6- #FG DJ3 +E) '1*('7 (JF 'F*B'D 'DEDCJ) H/A9 +EF 'DE(J9 (F'!K 9DI 0DC *F*BD 'DEDCJ) AJ 'D(J9 ('D*B3J7 'DI 'DE4*1J HAB'K DDBH'9/ 'DE*B/E) H(E,1/ *H'A1 41H7 G0' 'D'F*B'D (J/ #FG %0' C'F "FBD 'DEDCJ) EF 7(J9) 9B/ 'D(J9 %D'Q #FG DJ3 EF E3*D2E'*G "9DI -/ *9(J1 'DABG() H'DEB5H/ (0DC #F EF 'DEECF 'F9B'/ 'D(J9 /HF #F J*1*( 9DI 0DC 'F*B'D 'DEDCJ) AH1'K %FE' J*1'.I 'F*B'DG' 'DI A*1) D'-B) (9/ %(1'EG C-'D) (J9 'D#4J'! 'DE9JF) ('DFH9 H'D'4J'! 'DE3*B(DJ) HC0DC (J9 'D9B'1 B(D 'D*3,JD AJ (96 'DBH'FJF CE' 3(B (J'FG . HJF9B/ ',E'9 'DABG() 9DI #F 'DBH'9/ 'D*J B11G' 'DE419 (5// 'F*B'D 'DEDCJ) AH1 'D9B/ DJ3* EF 'DF8'E 'D9'E HDJ3* 3HI BH'9/ ECED) HEA31) D%1'/) 'DE*9'B/JF D0' J,H2 'D'*A'B 9DI .D'AG' (,9D 'F*B'D 'DEDCJ) D'-B'K 9DI %(1'E 'D9B/ 9F 71JB %6'A) -5HD G0' 'D'F*B'D 'DI #,D #H *9DJBG 9DI 417 . J0G( 1#J 'DI #FG D' J,H2 %6'A) 'F*B'D 'DEDCJ) 'DI #,D D#F 'D#,D J,9D E$B*) H'DEDCJ) -B /'&E *3*95J 7(J9*G 9DI 'D*HBJ*() DCF EF 'DABG EF J1I (-B- H,H( 'D*A1B) (JF 'D-B 'D9JFJ HGH -B 'DEDCJ) 0'*G 'D0J D' JB(D 'D*HBJ* H(JF 'D'D*2'E (FBD 'DEDCJ) 'D0J GH (7(J9*G C3'&1 'D'D*2'E'* BJ/ 7'1J! 9DI 'D0E) HE5J1G 'DI 'D2H'D -*E'K H('D*'DJ D' *3*95J 7(J9*G 9DI 'D*HBJ* HD' *#(I %6'A*G 'DI #,D() H9E'/ G0' 'D1#J 'FG AJ 'D#-H'D 'D*J J*1'.I AJG' 'F*B'D 'DEDCJ) 9F 'D9B/ JF4# 9DI 9'*B 'D('&9 'D*2'E (FBDG' CE' DH ('9 *',1 E-DG 'D*,'1J 9DI #F D' *F*BD EDCJ*G %D' (9/ 4G1 J5AJ AJG 9EDJ'*G 'DB'&E) AJECF *A3J1 0DC ('DBHD 'F 'D*2'E 'D('&9 (FBD 'DEDCJ) B/ F4# (E,1/ 'D9B/ HDCF #6JA *FAJ0G 'DI #,D() . HG0' 'D*A3J1 #B1( 'DI 'D/B) EF 'DBHD AJ E+D G0' 'DA16 #F 'D('&9 J-*A8 (EFA9) 'DE(J9 E/) 'D#,D E9 FBD EDCJ) 'D1B() AH1'K() . HHAB'K DE' *B/E JCHF *7(JB 'DB'9/) 'D*J B11G' 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ AJ 'DE'/) 292 EFG 'DB'6J) #FG "D' J5- AJ 'D9B/ 'B*1'F 'DEDCJ) (#,D" EB5H1'K 9DI 'D#,D 'DA'3. D#F 'DEDCJ) E*I 'F*BD* A9D' D' J,H2 *HBJ*G' DCF J,H2 B'FHF'K #F J*#.1 'F*B'D -B 'DEDCJ) 9F/ 'B*1'FG (#,D H'BA . AJ,H2 E+D'K *#,JD 'D*2'E 'D('&9 (FBD EDCJ) 'DE(J9 E/) 3F) HDCF D' J,H2 'D'*A'B 9DI #F *F*BD EDCJ) 'DE(J9 'DI 'DE4*1J E/) 3F) *9H/ (9/G' DD('&9 D#F 0DC J*9'16 E9 7(J9) -B 'DEDCJ) 'D0J J#(I 'D*HBJ*() . H417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) EH6H9 'D(-+ DJ3 %D'Q '*A'B'K 9DI %1,'! #H *#.J1 'F*B'D 'DEDCJ) H1(7 -5HD G0' 'D'F*B'D (HA'! 'D+EF C'ED'K 0DC #F 'D('&9 J4*17 (B'! 'DEDCJ) DG H9/E 'F*B'DG' 'DI 'DE4*1J 'DI #F JF,2 'D#.J1 3/'/ C'ED 'D'B3'7 . G0' 'D417 DJ3 HDJ/ 'D951 'D-/J+ %FE' 0H #5D 1HE'FJ B/JE AAJ 'DB'FHF 'D1HE'FJ %0' C'F 'D(J9 E9,D 'D+EF A%F EDCJ) 'DE(J9 D' *F*BD 'DI 'DE4*1J ('D1:E EF *3DJEG %D'Q (9/ /A9 'D+EF #E' %0' C'F 'D(J9 E$,D 'D+EF A'F 'DEDCJ) *F*BD 'DI 'DE4*1J -'D'K (E,1/ 'D*3DJE HDCF 'D('&9 J3*7J9 #F J-*A8 DFA3G ('DEDCJ) HJEF9 'F*B'DG' 'DI 'DE4*1J (EH,( 417 ED-B ('D*3DE J3EI Pactum reservati dominii () . HAJ 'D951 'D-/J+ 4'9 G0' 'D417 AJ 9BH/ 'D(J9 ('D*B3J7 A#5(- EF 'D41H7 'D/'1,) 'D*J D' JC'/ J.DH EFG' 9B/ (Clause de Style ) F81'K DE' J.HDG EF 6E'F DD('&9 AJ(BI 'DE(J9 EDC'K DG 9DI 'D1:E EF *3DJEG 'DI 'DE4*1J AC#FE' J5(- (-CE 'DE1GHF (-B ('&9G() (D #F 'DE419 AJ (96 'D/HD JB11 'D'-*A'8 ('DEDCJ) DE5D-) 'D('&9 (-CE 'DB'FHF /HF -',) 'DI '4*1'7G AJ 'D9B/ E+'D 0DC AJ D(F'F 'DB'FHF 'D5'/1 AJ 20 #J'1 1935 'DE*9DB ('D(J9 ('D*B3J7 DDE1C('* 'D3J'1) H'D"D'* 'D21'9J) H'D5F'9J) 'D0J JB6J AJ 'DE'/) 'D+'D+) EFG ((B'! EDCJ) 'DE(J9 DD('&9 'DI #F J*E /A9 'D+EF (C'EDG 1:E *3DJEG DDE4*1J() . HF8E* (96 'D*41J9'* G0' 'D417 (F5H5 51J-) C'DB'FHF 'D'F,DJ2J H'D3HJ31J H'DE51J H'D91'BJ() CE' #F 'DB6'! 'DA1F3J #B1 EF0 HB* 7HJD 5-) G0' 'D417 /HF 'D-',) 'DI F5 J,J2G 'DI E(/# '3*F'/'K 'DI E(/# -1J) 'D*9'B/() . C0DC #B1G 'DB6'! 'DE51J 'DB/JE B(D 5/H1 'DB'FHF 'DE/FJ 'D-'DJ() . H'D417 'DE(-H+ AJG 9'E 'D*7(JB AJ 3'&1 9BH/ 'D(J9 0'* 'D+EF 'DE$,D #H 'DEB37 3H'! #C'F E-DG' EFBHD'K #E 9B'1'K DCFG D' J5- AJ 'D(J9 'DE9,D 'D+EF ADJ3 D('&9 'D3J'1) 'D'-*A'8 (EDCJ*G' %0' *3DE B3E'K EF +EFG' FB/'K H*3DE ('D('BJ 5C'K D#F 'D5C #/') HA'! H'D'-*A'8 ('DEDCJ) JCHF AJ -'D) *#,JD 'D+EF CDG #H (96G(). H9DI 'D9EHE A'F 'DE,'D 'D-JHJ DG0' 'D417 'D(J9 ('D*B3J7 DDEFBHD'* 'DE9JF) ('D0'* -J+ *(JF #F EDCJ*G' *F*BD E('41) ('D9B/ CB'9/) 9'E) 'D'E1 'D0J D' J*E'4I E9 E5D-) 'D('&9 #E' AJ 'DEFBHD'* 'DE9JF) ('DFH9 AJBD 'DD,H! 'DI G0' 'D417 F81'K D#F EDCJ*G' D' *F*BD %D' ('D%A1'2 H'D:'D( #F 'D('&9 D' JBHE (0DC -*I J3*HAJ -BHBG C'ED) CE' #F 'D417 J*F'AI E9 7(J9) G0G 'DEFBHD'* D#FG' EE' J3*GDC ('D'3*9E'D HJECF 'D-5HD 9DJG' EF 'D#3H'B C'D#79E) H'DEF3H,'* . #E' AJ (J9 'D9B'1 AJ3*7J9 ('&9H 'D9B'1'* ('D*B3J7 6E'F -BHBGE ('D'E*F'9 9F *3,JD 'D(J9 -*I B(6 C'ED #B3'7 'D+EF (J/ #F G0' 'D#E1 B/ D' J,/J FA9'K AJ 'DBH'FJF 'D*J *,9D EF 9B/ (J9 'D9B'1 :J1 'DE3,D EF4# D'D*2'E 9DI 9'*B 'D('&9 (FBD 'DEDCJ) -J+ J3*7J9 'DE4*1J %,('1 'D('&9 9DI 'D*3,JD 9F 71JB /9HI 5-) HFA'0 9B/ 'D(J9 D0' J-*'7 'D('&9HF DG0' 'D#E1 (%/1',GE 417 JB6J (#F 'D9B'1 D' J3,D ('3E 'DE4*1J %D' 9F/ 3/'/ ,EJ9 'D#B3'7() HJ-BB G0' 'D417 A'9DJ*G ('DF3() DD('&9 AD' J3*7J9 'DE4*1J 'DD,H! 'DI 'D/9HI 'DE0CH1) D#F EF 41H7 B(HDG' #F JCHF 'D*2'E 'D('&9 (FBD 'DEDCJ) 5-J-'K F'A0'K HGH DJ3 C0DC (EB*6I 'D417() . H('D1:E EF #F 'DB'9/) 'D9'E) GJ 5-) H,H'2 'D'*A'B 9DI '-*A'8 'D('&9 (EDCJ) 'DE(J9 %D' #F 'DE419 #-J'F'K D3(( #H D".1 B/ J*/.D D-81 G0' 'D417 F3(J'K (.5H5 ,'F( E9JF EF 'DE9'ED'* A9DI 3(JD 'DE+'D J-81 'DE419 'D3HJ31J 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) AJ *,'1) 'DE'4J)() . HJ-81G 'DB'FHF 'DCHJ*J AJ (J9 'D3J'1'* ('D*B3J7() . HJCHF 'D417 ('7D'K %0' #/1, AJ E+D G0G 'D-'D'* . J+H1 'D*3'$D AJ 'DB'FHF 'D91'BJ -HD ,H'2 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) AJ 'D9BH/ 'D4CDJ) #D' HGJ 9B/ (J9 'D9B'1 H9B/ (J9 'D3J'1) H9B/ (J9 'DEC'&F EF 'DE9DHE #F 'DEDCJ) *F*BD AJ G0G 'D-'D'* ('D9B/ 'DE3*HAJ D#1C'FG H41H7G HEF 6EFG' 'D4CDJ) HD' 4C #FG %0' A16 'DB'FHF 4CD'K E9JF'K D%F9B'/ 'D9B/ A'F G0' 'D4CD H',( 'D'*('9 D#FG EF 'DF8'E 'D9'E D' J3H: DD#A1'/ 'D'*A'B 9DI E.'DA*G . H*#3J3'K 9DI 0DC A'F 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) J*9'16 E9 'F*B'D 'DEDCJ) (-CE 'DB'FHF (E,1/ 'D*3,JD D0' F9*B/ #F G0' 'D417 :J1 ,'&2 AJ G0G 'D9BH/ -J+ *1,- 'DE5D-) 'D9'E) 'DE*E+D) (6E'F '3*B1'1 'DE9'ED'* H-E'J) 'D#:J'1 9DI E5D-) 'D#A1'/ 'DE*E+D) (417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) HJ$J/ 0DC #F /H'&1 'D*3,JD 'D9B'1J H'DE1H1 H'DC'*( 'D9/D 9DI 'D*H'DJ *E*F9 9F *3,JD G0' 'D417 AJ 3,D'*G' . ,/J1 ('D0C1 #F G0' 'D417 C'F 4'&9'K AJ (JH9'* 'D3J'1'* B(D 5/H1 B1'1 E,D3 BJ'/) 'D+H1) 'DE1BE 17 D3F) 1977 'DE9/D DB'FHF 'DE1H1 H'D0J ,9D 9B/ (J9 'D3J'1) 9B/'K 4CDJ'K D' JF9B/ %D' ('D*3,JD AJ /'&1) 'DE1H1 HJ(/H #F '3*-/'+ 'D4CDJ) B/ -BB* E' C'F J(:JG 'D('&9 EF 6E'F A#5(- D' JBHE (*3,JD 'D9B/ %D' (9/ '3*JA'&G 'D+EF C'ED'K H('D*'DJ AGH J-*A8 ('DEDCJ) EF 'DF'-J) 'D9EDJ) HDE F9+1 9DI B1'1 -/J+ DDB6'! 'D91'BJ JH6- EHBAG (5// G0G 'DE3#D) . H(E' #F 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) JE+D .1H,'K 9F 'DBH'9/ 'D9'E) . D0' H,( #F JCHF 'D'*A'B 9DJG 51J-'K D' D(3 AJG A%(1'E #J 9B/ (J9 ('D*B3J7 D' JF4& (-/ 0'*G '-*A'8'K ('DEDCJ)() . A%0' F5 AJ 'D9B/ 9DI #FG %0' *#.1 'DE4*1J (HA'! #J B37 EF 'D#B3'7 A'F (BJ) 'D#B3'7 *-D /A9) H'-/) HF5 AJG 9DI -81 *51A DDE4*1J ('DE(J9 'DI -JF 3/'/ ,EJ9 'D+EF A'F 0DC D' JAJ/ #F G0' 'D(J9 ('D*B3J7 E-*A8 AJG ('DEDCJ) DD('&9 'DI -JF 3/'/ ,EJ9 'D+EF() . H*0G( E-CE) *EJJ2 'D91'B 'DI #F 'D41C) 'DE/9J) B/ ('9* 'D7'(9*JF /HF #F *4*17 51'-) #F EDCJ*GE' *(BI DG' -*I *3/J/ 'DBJE) HCD E' AJ 'D#E1 #F B3E'K EF BJE) 'D7'(9*JF (BJ (0E) 'DE4*1J H-11* (G CE(J'D'* *3// E3*B(D'K H9DJG D' -B DDE/9J) AJ 'D7'(9*JF H%FE' #5(- E' *(BI EF 'D+EF /JF' DG' (0E) 'DE/9I 9DJG 'D#HD() . H*(JF DF' EF %E9'F 'DF81 AJ 9// EF B1'1'* 'DB6'! 'D91'BJ H9DI 1#3G E-CE) 'D*EJJ2 'FG' D' *A1B (JF 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) 'DE(-H+ AJG H417 ".1 J/FH EFG 'DI -/ (9J/ HGH 'D417 'DE'F9 EF 'D*51A . A*0G( E-CE) 'D*EJJ2 AJ %-/I B1'1'*G' (5// 417 E/HF AJ 3F/ (J9 3J'1) JEF9 'DE4*1J EF (J9 'D3J'1) 'DI 4.5 ".1 B(D 3/'/ 'D+EF "'DI #F 'D('&9 B/ '-*A8 (EDCJ) 'DE(J9 HGH 'D3J'1) 'DE-,H2) -*I '3*JA'! C'ED 'D+EF HDH *E *3DJE 'DE(J9& "() H*0G( AJ B1'1 ".1 'DI #F "'D9B/ 51J- AJ 9/E ,H'2 (J9 'DEEJ2 DD3J'1) %D' (9/ *3/J/ +EFG' C'ED'K HG0' 'D417 EH'AB D-CE 'DE'/) 534 A1 E/FJ 'D*J F5* 9DI #FG %0' C'F 'D(J9 E$,D 'D+EF ,'2 DD('&9 #F J-*A8 ('DEDCJ) & "() . D' 4C #F G0' 'D.D7 E-D FB/ D#F DCD EF 'D417JF 0'*J*G H-CEG 'DE3*BD 9F 'D".1 . A'D417 'DE'F9 EF 'D*51A BJ/ EF 'DBJH/ 'D%1'/J) 'DH'1/) 9DI -B 'DEDCJ) J-/ EF 3D7) 'DE'DC AJ 'D*51A (EDCG #H J3D(G'() . HB/ '4*17 'DE419 'DE51J H'DB6'! 'DA1F3J D5-*G 417JF #HDGE' #F JCHF E(FJ'K 9DI ('9+ E41H9 H'D+'FJ #F JCHF EB5H1'K 9DI E/) E9BHD) HJ*-BB G0'F 'D417'F (/'G) AJ 'D(J9 ('D*B3J7 F81'K DE41H9J) 'D('9+ HGH 6E'F '3*JA'! 'D+EF HDCHF E/*G E9BHD) HGJ E/) 'DHA'! ('D#B3'7 'DE$,D)() . A%0' *51A 'DE4*1J AJ 'D(J9 ('D*B3J7 .D'A'K DDEF9 C'F *51AG ('7D'K D9/E B'(DJ) 'DE-D ('DE(J9) DD*51A() . GC0' A'F 'D'.*D'A (JF 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) H'D417 'DE'F9 EF 'D*51A J*,DI AJ #F 'D%HD J,9D 'DEDCJ) D' *F*BD 'DI 'DE4*1J HD' J5(- E'DC'K %D' 9F/ HA'! 'D+EF #E' 'D+'FJ A'F 'DEDCJ) *F*BD 'DI 'DE4*1J HJ5(- E'DC'K HDG E('41) 3D7'* 'DEDCJ) EF '3*9E'D H'3*:D'D 9/' ECF) 'D*51A 'D*J J-1E EFG' E' /'E* C'ED 'D#B3'7 DE *HA (9/ . CE' #F *51A 'DE4*1J AJ -'D) 'D'-*A'8 ('DEDCJ) JCHF *51A'K AJ EDC 'D('&9 #E' AJ -'D) 'DEF9 AJCHF *51A'K AJ EDCG DCFG J(7D D#F 'DE(J9 :J1 B'(D DD*51A AJG. HD' JH,/ F5 AJ 'DB'FHF 'D91'BJ J,J2 #H J-81 'D417 'DE'F9 EF 'D*51A HD9D 0DC E' -/' ('DB6'! 'DI *7(JB #-C'E 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) 9DJG CE' #F 'DABG 'D91'BJ '.*DA AJ 5-*G AJ0G( 'D(96 'DI %,'2*G '3*F'/'K 'DI 'DBH'9/ 'D9'E) HJ1I AJG ".1HF '3*+F'!'K .7J1'K D' J+(* %D' (F5 51J-() . HFEJD 'DI *1,J- 'D1#J 'D#HD '3*F'/'K 'DI F5 'DE'/) 131 AJ 'D41H7 'D*BJ/J) 'D*J *B6J (5-) CD 417 AJG FA9 D#-/ 'D9'B/JF #H DD:J1 E' DE JCF EEFH9'K B'FHF'K HD' E.'DA'K DDF8'E 'D9'E H'D"/'( A'D417 'DE'F9 EF 'D*51A D' J9/H CHFG *7(JB'K D#-C'E 'DBH'9/ 'D9'E) AJ9ED (G EF :J1 F5() . HDCF D' J,H2 '9*('1G 417 #-*A'8 ('DEDCJ) DD#3('( 'DE*B/E) CE' D' J,H2 'DB6'! ((7D'FG() D#F EF :J1 'DE9BHD #F J,J2 'DE419 'D91'BJ 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) HGH 'D417 'D#BHI HJ-81 'D417 'DE'F9 HGH 'D#/FI BH) H#+1'K() . DCF E' E/I 5-) 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) AJ 'DABG 'D'3D'EJ #F 'D(J9 AJ 'DABG 'D'3D'EJ GH 9B/ E9'H6) *EDJC (*EDJC() .A-CE 'D(J9 HEB*6'G GH +(H* 'DEDC AJ 'DE(J9 DDE4*1J H+(H* 'DEDC AJ 'D+EF DD('&9() . HD#F E+D G0' 'D417 DE J1/ DG 0C1 D/I 'DABG'! 'DB/'EI AD' EF'5 EF 'D1,H9 'DI 'D"1'! 'DE.*DA) (5// -1J) 'D41H7 'D9B/J) HE/I '9*('1G' 419'K HE,ED 'DBHD 'F 'D',*G'/'* 'DABGJ) 'D'3D'EJ) AJ G0' 'D5// JECF *5FJAG' 'DI B3EJF : ',*G'/'* *E3C* (EB*6I 'D9B/ H'.1I '*,G* 'DI '7D'B -1J) 'D41H7() . A'D'*,'G 'D#HD JEF9 'DE*9'B/JF EF '4*1'7 E' J.'DA EB*6I 'D9B/ #J #+1G D#F "+'1 'D9B/ H#-C'EG **1*( (-CE 'D4'19 D' /.D D%1'/) 'D'F3'F AJG' HGH E(FI 'D',*G'/ 'D-FAJ H'D4'A9J H(96 'DE'DCJ)() . D0' A'F 'D417 'DE(-H+ AJG D' J5- AJ 8D G0G 'DE0'G( D#FG J.'DA EB*6I 9B/ 'D(J9 HGH 'F*B'D 'DEDCJ) AJ 'D-'D 'DI 'DE4*1J . ('D1:E EF 0DC ',*G/ (96 'DABG'! 'DE9'51JF AJ *5-J- G0' 'D417 AJ 8D E,D) 'D#-C'E 'D9/DJ)() . HB/ '3*F/ 'D(96 AJ 0DC 'DI CHFG 417'K EB*1F'K ('D9B/ H('D1:E EF '9*('1G A'3/'K AJ #5D 'DE0G( 'D-FAJ %D' #F 'DE,D) DE J$.0 AJG' (E0G( #(J -FJA) AJ 'D417 'DA'3/() . H0G( 1#J ".1 AJ *5-J-G '3*F'/'K 'DI #FG 417 *9DJBJ E3*F/'K 'DI %7D'B F5H5 'DE,D) AJ #F 'DE9DB ('D417 J,( +(H*G 9F/E' J+(* 'D417 (E/82 E,D)) H#F 'DEH'9J/ (5H1) 'D*9'DJB *CHF D'2E) (E/84 'DE,D))() . HDCF G'*'F 'DB'9/*'F D' -,) AJGE' 9DI 'DE7DH( A'D#HDI *AJ/ 9/E 1,9J) #+1 'D417 AJ 'DABG 'D'3D'EJ .D'A'K DDBH'FJF AJ 9/E 'D2'EJ) 'DH9/() . HJ(BI 'D1#J 'D#B1( DD5H'( *5-J- 'D417 ('9*('1G EF B(JD 'D417 'DE*9'1A 9DJG() D#F 'D91A E5-- DD41H7 (F81 'DABG'! 'D#-F'A A'DF'3 'DJHE '9*'/H' %/1', G0' 'D417 AJ 9BH/GE D0' JFBD( 5-J-'K HDH C'F E.'DA'K DEB*6I 'D(J9() . J0G( 'D'*,'G 'D+'FJ AJ 'DABG 'D%3D'EJ 'DI #F 'D#5D GH -1J) 'D41H7 'D9B/J) HGH E0G( 'D-F'(D) H,E'9) EF ABG'! 'DE'DCJ) HB/ (D: 4'$' C(J1'K 9DI J/ 'DABJGJF 'DE,*G/JF #(F *JEJ) H'(F 'D,H2J) AGE #B1( 'DI 'DABG 'DB'FHFJ 'D".0 (E(/# 3D7'F 'D%1'/)() . JBHD '(F *JEJ) "'F 'D#5D AJ 'D9BH/ H'D41H7 'D,H'2 H'D5-) HD' J-1E EFG' HJ(7D %D' E' /D 'D419 9DI *-1JEG H%(7'DG +E J(JF #F 'D'E'E #-E/ #C+1 'DABG'! 'D#1(9) *5-J-'K DD41H7 HD' JEF9G EF '9*('1 'D417 CHFG E.'DA'K DEB*6I 'D9B/ #H DE J1/ (G F5 AB/ (D:G AJ 'D9BH/ H'D41H7 EF 'D"+'1 9F 'DF(J (5DI 'DDG 9DJG H3DE) H'D5-'() E' D' *,/G 9F/ :J1G EF 'D#&E)() . (D #F 'D%E'E #-E/ #,'2 *9DJB 'D(J9 (417() .D'A'K D(BJ) 'DABG'! 'D0JF J1HF #F 9BH/ 'D*EDJC'* C'D(J9 H'DG() H'DB16 D' *B(D 'D*9DJB (-'D DEF'A') 0DC DEB*6I 'D9B/ . F1I #F G0' 'D'*,'G GH 'D0J J*AB E9 #5D 'D41J9) AJ 'D*J3J1 H1A9 'D-1, 9F 'DE3DEJF AJ E9'ED'*GE D0' D' *+1J( 9DJF' AJ *5-J- 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) '3*F'/'K 'DI "1'! E,*G/J 'D-F'(D) HC0DC BJ'3'K 9DI %,'2*GE #-*A'8 'D('&9 'DE(J9 (EF'A9 'DE(J9 E/) EF 'D2EF *F*BD (9/G' 'DI 'DE4*1J() . 'DE7D( 'D+'FJ 'D7(J9) 'DB'FHFJ) D417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) AJ 8D :J'( 'DF5 'D*41J9J '-*/E 'D.D'A AJ 'DABG H'DB6'! 'DA1F3J -HD 'D7(J9J) 'DB'FHFJ) D417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) H#3A1* 'D/1'3'* AJ G0' 'D5// 9F *B/JE +D'+) *CJJA'*: 417 H'BA J9DB F4H! 9B/ 'D(J9 9DI 'DHA'! ('D+EF . 417 A'3. J$/J 'DI A3. 'D9B/ AJ -'D) 9/E 'DHA'! ('D+EF . 417 H'BA J9DB FBD 'DEDCJ) AB7 9DI 417 /A9 'D+EF . A6D'K 9F 0DC '*,G (96 'DABG 'DI #F 'D417 'DE(-H+ AJG EF B(JD 'D#,D D' 'D417 ('9*('1G H5A'K DD'D*2'E() . D0' F1I #F 'D*H5D 'DI %97'! G0' 'D417 'DH5A 'DB'FHFJ 'D5-J- J*#*I EF .D'D "+'1G (96 'D*3'$D'* HE-'HD) 'D%,'() 9FG' : #HD'K : 'D417 H'BA #E A'3. D' 4C #F +E) F*'&, 9EDJ) .7J1) **E.6 9F 'D*3DJE (#-/ FH9J 'D417 A'9*('1 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) 417'K A'3.'K GH 9/E 'DHA'! ('D+EF J$/J 'DI #F J5(- 'DE4*1J -'D'K E'DC'K DDE(J9 HDCF %0' *-BB 'D417 2'D* EDCJ*G (#+1 1,9J H'3*1/ 'D('&9 5A*G CE'DC HJ9*(1 C#F DE JAB/ B7 EDCJ) 'DE(J9 HGC0' FCHF #E'E 'F*B'D DDEDCJ) +E 9H/*G' H('D9C3 *E'E'K %0' '9*(1F'G 417'K H'BA'K GH 'DHA'! ('D+EF C'ED'K AD' J5(- 'DE4*1J E'DC'K DDE(J9 %D' %0' *-BB 'D417 HJ(BI 'D('&9 E'DC'K DG HE*E*9'K (CD E' J.HDG -B 'DEDCJ) EF 3D7'* HE*I *-BB 'D417 'F*BD* 'DEDCJ) 'DI 'DE4*1J() . A'DE4*1J *-* 417 A'3. E'DC #E' 'DE4*1J *-* 417 H'BA DJ3 E'DC'K (D E,1/ -'&2() HG0' 'D*EJJ2 61H1J AJ E91A) E/I 'D3D7'* 'D*J JE'13G' 'DE4*1J 9DI 'DE(J9. AB/ *#1,- 'DB6'! 'DA1F3J E/) EF 'D2EF (JF FH9J 'D417 HDCF C+J1'K EF 'DB6') 'DA1F3JJF '1*#H' *CJJAG C417 A'3. #.0JF (F81 'D'9*('1 #F G0' 'D*CJJA GH 'D0J JF3,E E9 'D3D7'* 'DA9DJ) 'D*J JE'13G' 'DE4*1J 9DI 'DE(J9 'D0J DE JHA +EFG .5H5'K 'EC'FJ) '3*9E'DG H'3*:D'DG . A*CJJA 'D417 9DI #FG H'BA D9B/ J*6EF 9/) E-'0J1 AGH (9J/ 9F -B'&B 'DH'B9 HE.'DA DDBH'9/ 'D9'E) AJ F81J) 'D9B/ A'D#71'A *9'B/H' (4CD ('* HFA0H' 'D*2'E'*GE ('-*1'E C*3DJE 'DE(J9 H6E'FG /HF 'F*8'1 *-BB 'D417 'DE29HE() . +'FJ'O : 'D417 J9DB 9B/ 'D(J9 0'*G #E FBD 'DEDCJ) AB7 *B/E #F 'DB6'! 'DA1F3J B/ CJA 'D(J9 ('D*B3J7 E9 'D'-*A'8 ('DEDCJ) (#FG (J9 E9DB 9DI 417 H'BA #H (J9 E9DB 9DI 417 A'3. DCFG AJ B1'1'*G 'D#C+1 -/'+) E'D 'DI 'D417 'D#.J1 H'3*E1 'D-'D C0DC -*I 9'E 1979 -J+ -3E* E-CE) 'DFB6 'DA1F3J) 'D#E1 (*(FJG' 'D417 'DH'BA DCFG' B11* #F G0' 'D417 D' J$+1 9DI 'D9B/ AJ ,ED*G %FE' J9DB AB7 'D'D*2'E (FBD 'DEDCJ) . HDD*EJJ2 E' (JF *9DJB 9B/ 'D(J9 9DI 417 H'BA H'B*5'1 G0' 'D*9DJB 9DI FBD 'DEDCJ) AB7 #GEJ) C(J1) AAJ 'D-'D) 'D#HDI D' JFA0 'D9B/ B(D *-BB 'D417 H('D*'DJ A'F ,EJ9 "+'1G *CHF EHBHA) A%0' DE J*E HA'! 'D+EF 2'D 'D9B/ (#+1 1,9J H'3*1/ 'D('&9 'DE(J9 H(0DC *F*GJ *E'E'K 'D"+'1 'DB'FHFJ) DDF'4&) 9F 'D9B/ #E' AJ 'DA16 'D+'FJ AJF9B/ 'D(J9 5-J-'K F'A0'K HJ1*( C'A) "+'1G 9/' FBD 'DEDCJ) 'D0J J*1'.I D-JF *-BB 'D417 A%0' DE J*-BB 'E*F9 'F*B'D EDCJ) 'DE(J9 #E' 'D"+'1 'D#.1 'DF'4&) 9F 'D9B/ A*3*E1 HJF(:J 'FG'$G' ('*.'0 ',1'! ".1 C/9HI 'DA3.() . .D'5) 'DB6J) 'D*J *(F* AJG' E-CE) 'DFB6 'DA1F3J) 'D'*,'G 'DE*B/E H'D*J '4*G1* AJE' (9/ (#3E B6J) Mecarex() 'F 41C*JF C'F*' B/ '(1E*' 9B/ (J9 ('D*B3J7 'D*2E* AJG %-/'GE' (*,GJ2 EH'/ E9JF) H'D'.1I (HA'! 'D+EF 9DI #B3'7 H*6EF 'D9B/ 417'K JB6J (#F "CD 'DEH'/ 'DE('9) *(BI EDC'K DD('&9 -*I 'DHA'! 'DC'ED EF B(D 'DE4*1J" *E *3DJE E98E 'D*,GJ2'* HDE J*(B %D' 'DBDJD D*4:JDG' -JF 4( -1JB AJ E9'ED 'DE4*1J #/I 'DI *DA 'D*,GJ2'* HDE J(B %D' 'DBDJD D*4:JDG' -JF 4( -1JB AJ E9'ED 'DE4*1J #/I 'DI *DA 'D*,GJ2'* . 7'D( 'D('&9 (/A9 'DE*(BJ EF 'D+EF %D' #F 'DE4*1J DE J1A6 'D*3/J/ A-3( H%FE' 7'D( (%9'/) 'D#B3'7 'DE/AH9) 3'(B'K . -CE) E-CE) 'D'3*&F'A D5'D- 'D('&9 H-ED* 'DE4*1J *(9) 'DGD'C ('9*('1 'D417 'DE4'1 'DJG D' J-DD C417 H'BA H%FE' C417 A'3. AJCHF 'DE4*1J E'DC'K H9DJG *B9 *(9) 'DGD'C() . DCF E-CE) 'DFB6 (*'1J. 20/11/1979 FB6* G0' 'DB1'1 H'9*(1* #F E-CE) 'D'3*&F'A B/ :J1* EF 7(J9) 'D417 AGH DJ3 417'K A'3.'K D9B/ 'D(J9 H%FE' 417 JHBA 'F*B'D 'DEDCJ) -*I 'D/A9 'DC'ED DD+EF H'F*G* 'DI 'DB'! *(9) 9DI 9'*B 'D('&9 H#D2E*G (1/ E' B(6G EF #B3'7() . HG0' 'D*CJJA J(11 *FAJ0 'DE*9'B/JF D'D*2'E'*GE 'DE*('/D) 'D*J *CHF :J1 E41H7) CE' JECF /9E G0' 'D*CJJA EF .D'D 'D417 'DA'3. 'D51J- DD9B/ 'D0J JH,/ :'D('K ,F('K 'DI ,F( E9 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ)() . HB/ *(FI 'DE419 'DA1F3J '*,'G E-CE) 'DFB6 9F/ %5/'1G DDB'FHF 'DE1BE 335-80 AJ 12 #J'1 1980 H'D0J F5 AJ E'/*G 'D#HDI H('D-1A #F 'D417 "JHBA FBD 'DEDCJ) 9DI 'D/A9 'DC'ED DD+EF"() . +'D+'K : 'D'-*A'8 ('DEDCJ) AJ -BJB*G 417 #E #,D J1I ,'F( EF 'DABG 'DA1F3J #F 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) GH DJ3 417'K H'BA'K HD' 417'K A'3.'K %FE' AJ -BJB*G #,D (terme ) J$.1 FBD 'DEDCJ)() HH'6- E' DG0' 'D#E1 EF #GEJ) .5H5'K AJE' J*9DB ('D#+1 'D1,9J H9/EG A%0' C'F /A9 'D+EF 417'K H*E *-BBG '9*(1 'DE4*1J E'DC'K DDE(J9 EF D-8) '(1'E 'D9B/ H(#+1 1,9J H('D*'DJ *CHF 'D*51A'* 'D*J #,1'G' 9DI 'DE(J9 5-J-) F'A0) #E' %0' C'F HA'! 'D+EF #,D'K A'F*B'D 'DEDCJ) D' J1*/ (#+1 1,9J A*CHF *51A'* 'DE4*1J 'D*J #,1'G' B(D 'DHA'! 5'/1) EF :J1 E'DC() . *F5( E9'16) G0' 'D'*,'G 9DI 9/E *H'A1 EBHE'* 'D417 AJ H'B9) 'DHA'! ('D+EF 0DC #F 'DH'B9) 'DE3*B(DJ) AJ 'D417 JF(:J #F *CHF :J1 E-BB) 'DHBH9 H.'1,) 9F 1:('* 'D#71'A() (JFE' 'DHA'! ('D+EF EA1H6 ('D9B/ HJ9*E/ 9DI %1'/) 'DE4*1J H#J6'K %1'/) 'D('&9 AJ -'D) 'D*FAJ0 'D,(1J D0' A'F (F/ 'D'-*A'8 ('DEDCJ) JCJA (#FG #,D H'BA #C+1 EE' GH 417() . HJ1/ 9DI 0DC #F 'D417 %0' C'F AJ 'D#5D JF#I 9F 'D.6H9 D%1'/) 'D#4.'5 G0' GH 'D417 'D'-*E'DJ %D' #F 'D%1'/) JECF #F *D9( /H1'K AJ *-BB 'D417 HG0' #E1 JB1G 'DB'FHF E' /'E 'D417 D' J5D 'DI -/ '9*('1G 417'K %1'/J'K E-6'K A'DHA'! ('D+EF DJ3 3HI 417 %1'/J (3J7 7'DE' D' *3*(/ (*-BJBG %1'/) #-/ 'DE*9'B/JF (D *3'GE AB7 AJ *-BBG HDCFG' *CHF E-CHE) (81HA HED'(3'* .'5)() . AEF 'DE*HB9 /'&E'K #F J3H! 'DH69 'D'B*5'/J DDE4*1J AD' J*ECF EF 'DHA'! ('D'B3'7 (JFE' JB*6J 'D#,D #F JCHF -/H+ 'DH'B9) #E1'K E-*E'K D' JC*FAG #/FI 4C HJ4J1 'D'3*'0 Brocca (-B 'DI #FG DH C'F 'DHA'! ('D+EF E-BB 'DHBH9 DE' C'F 'D('&9 J491 ('D-',) 'DI 'D-E'J) 9F 71JB '4*1'7 'D'-*A'8 ('DEDCJ)() . JD'-8 (9/ 'D916 'DE*B/E 'F '9*('1 'D417 E-D 'D(-+ 417'K H'BA'K DFBD 'DEDCJ) GH 'D#B1( 'DI 'D/B) 7'DE' 'F 'DHA'! ('D+EF B/ D' J*-BB AJ -'D) 'AD'3 #H '93'1 'DE4*1J HGJ -'D'* C+J1) 'D-/H+ CE' #F 'D('&9 D' JF81 'DI G0' 'DHA'! ('9*('1G #E1'K E-BB'K (D JC*FAG 'D4C H'D'-*E'D . H'D*CJJA 'D0J 'F*GJF' 9F/G #.0* (G 'D*BFJ'* E-D 'DEB'1F) AAJ 'F,D*1' J91A 'D(J9 ('D*B3J7 E9 'D'-*A'8 ('DEDCJ) ('D(J9 'DE41H7 Conditional Sale DCF G0' 'D(J9 :J1 E9DB 9DI 417 CE' B/ *H-J (0DC *3EJ*G A*91JAG 'DH'1/ AJ 'DE'/) 189 EF B'FHF '&*E'F 'DE3*GDC J8G1 (,D'! #F 'DEDCJ) *(BI DD('&9 -*I *-BB 417 E9JF GH 9'/) HA'! C'ED 'D+EF A*F*BD 'DEDCJ) 'DI 'DE4*1J 9F/ *-BB 'D417() . CE' JF8E 'DE419 'D3HJ31J 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ)() %D' #F 'DF5H5 D' *C4A 51'-) 9F 7(J9) G0' 'D417 E9 0DC '3*B1 'DB6'! 'D3HJ31J H9DI 1#3G 'DE-CE) 'D'*-'/J) 'D9DJ' EF0 2EF (9J/ 9DI #F 'D417 GH 417 H'BA Condition suspensive J9DB FBD 'DEDCJ) 'D0J J*E ('D*3DJE() . H*F5 'DE'/) 430 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'DE51J AJ AB1*G' 'D#HDI #FG "%0' C'F 'D(J9 E$,D 'D+EF ,'2 DD('&9 #F J4*17 #F JCHF FBD 'DEDCJ) 'DI 'DE4*1J EHBHA'K 9DI '3*JA'! 'D+EF CDG HDH *E *3DJE 'DE(J9"() CE' #F 'DE419 'D91'BJ #.0 (9('1) 'DE41H9 'D*EGJ/J DDB'FHF 'DE/FJ 'DE51J HBFFG' ('DE'/) 534 / A1 'D*J *F5 9DI "%0' C'F 'D(J9 E$,D 'D+EF ,'2 DD('&9 #F J-*A8 ('DEDCJ) 'DI #F J3*HAJ 'D+EF CDG -*I DH *E *3DJE 'DE(J9" . HJ1I 'D'3*'0 'D3FGH1J #F 'D(J9 AJ G0G 'D-'D) GH (J9 E9DB 9DI 417 H'BA GH HA'! 'DE4*1J (C'ED 'D#B3'7 AJ EH'9J/G' 'DE-//) HJ6JA #F EDCJ) 'DE(J9 *F*BD 'DI 'DE4*1J E9DB) 9DI 417 H'BA HJ3*(BJ 'D('&9 EDCJ) 'DE(J9 E9DB) 9DI 417 A'3. HCD EF 'D417 'DH'BA H'DA'3. GF' -'/+ H'-/ GH HA'! 'DE4*1J (#B3'7 'D+EF& () J*6- #F 'D1#J 'DE*B/E() J,9D 'D(J9 ('D*B3J7 E9 'D'-*A'8 ('DEDCJ) (J9'K EH5HA'K #J E9DB'K 9DI 417 D' (J9'K ('*'K HDF' 9DI G0' 'D1#J 'DE".0 'D#*J) : 'F F5 'DE'/) 430 A1 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'DE51J 51J- AJ #F 'F*B'D 'DEDCJ) H-/G HDJ3 9B/ 'D(J9 GH 'D0J JCHF E9DB'K 9DI 417 H'BA GH HA'! C'ED 'D+EF D0' D' JECF 'D.1H, 9F 8'G1 'DF5 ('D*#HJD H'D',*G'/ -J+ D' E3': DD',*G'/ AJ EH1/ 'DF5 . 'F 'D'9E'D 'D*-6J1J) DDE41H9 'D*EGJ/J DDB'FHF 'DE/FJ 'DE51J *4J1 (H6H- 'DI #F 'D417 'DE*B/E JB*51 #+1G 9DI 'F*B'D 'DEDCJ) HD' JE*/ %DI 9B/ 'D(J9 0'*G . CE' #F 'DB6'! 'DE51J J1I "'F 'D(J9 E9 '-*A'8 'D('&9 ('DEDCJ) -*I J3*HAJ 'D+EF CDG (J9 ('* HDJ3 EHBHA'K 9DI '3*JA'! C'ED 'D+EF & A'D(J9 JF9B/ (E,1/ 'D9B/ HJF*, ,EJ9 "+'1G AJE' 9/' 'D*2'E 'D('&9 (FBD 'DEDCJ) A'FG J*1'.I D-JF 'DHA'! (,EJ9 'D+EF"() HG0' 'D1#J E/9HE ('D*#JJ/ EF ,'F( 91J6 EF 'DABG() . 'F 'D1#J 'DE*B/E 'D0J J,9D 'D(J9 ('D*B3J7 E9 'D'-*A'8 ('DEDCJ) (J9'K E9DB'K 9DI 417 H'BA B/ 3'/ AJ A1F3' /1-'K EF 'D2EF %D' #FG #5(- 'D"F EG,H1'K AJ CD EF 'DB6'! H'DABG (9/ #F *5/9 %2'! 4/) 'D'F*B'/'* 'D*J H,G* 'DJG 9DI 'DF-H 'DE(JF "FA'K . H(B/1 *9DB 'D#E1 ('DB'FHF 'D91'BJ FEJD 'DI '9*('1 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) EF B(JD 'D417 'D*BJJ/J EF 'DABG 'D'3D'EJ H'D0J *,GDG 'D*41J9'* 'D'.1 HG0' 'D417 J*F'HD #+1 'D9B/ H-CEG AJBJ/G (9/ #F C'F E7DB'K() . 'DE(-+ 'D+'FJ "+'1 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) E*I 'B*1F 'D(J9 ('D*B3J7 (417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) *1*( 9DI 0DC "+'1 *.*DA 9F *DC 'D*J *F*, 9F 'D(J9 ('D*B3J7 (5H1*G 'D(3J7) HD' *B*51 G0G 'D"+'1 9DI 'D9D'B) (JF 'D71AJF A-3( %FE' *E*/ 'DI 'D:J1 #J6'K H0DC AJ -'D*J 'D*51A ('DE(J9 H%AD'3 'DE4*1J . H3F(-+ #HD'K AJ #+1 'D417 AJE' (JF 'DE*9'B/JF +E #+1G ('DF3() DD:J1 AJ E7D(JF E**'DJJF : 'DE7D( 'D#HD #+1 'D417 AJE' (JF 'DE*9'B/JF *B/E #F 'D(J9 ('D*B3J7 E9 'D'-*A'8 ('DEDCJ) J9/ (J9'K ('*'K H'F 'F*B'D 'DEDCJ) H-/G JCHF EHBHA'K 9DI HA'! 'D'B3'7 C'A) HDCF D' #+1 DD417 9DI (BJ) 'D'D*2'E'* 'DF'4&) 9F 9B/ 'D(J9 HD' J*1*( 9DJG *97JDG' AJF(:J 9DI 'D('&9 #F JBHE (*3DJE 'DE(J9 DDE4*1J HAB'K D41H7 'D*9'B/ CE' #F 9DJG 6E'F *916 'D:J1 DDE4*1J AJ -J'2*G DDE(J9 H6E'F 9JH(G 'D.AJ) . H('DEB'(D JD*2E 'DE4*1J (3/'/ #B3'7 'D+EF ('DCJAJ) 'DE*AB 9DJG' H(*3DE 'DE(J9 H*-ED FAB'* HE5'1JA 'D(J9 AG0G 'D'D*2'E'* J*9JF *FAJ0G' CE' DH CF' (5// 9B/ (J9 '9*J'/J . %D' #F FBD 'DEDCJ) HGH ,HG1 'D(J9 HEB5H/G J*1'.I *FAJ0G 9F 'D9B/ H('D#.1I J9DB 9DI 417 H'BA GH HA'! 'D+EF C'ED'O . HJ0G( 1#J 'DI #F *9DJB -B 'DEDCJ) 9DI 417 H'BA J,9D DG0' 'D-B E'DCJF E'DC'K *-* 417 H'BA HGH EF 'F*BD* 'DJG 'DEDCJ) E9DB) 9DI G0' 'D417 HE'DC'K *-* 417 A'3. GH EF 'F*BD* EFG 'DEDCJ) 'DI 'DE'DC *-* 417 H'BA HJCHF 'DE'DC *-* 417 H'BA 0' -B :J1 C'ED 'DH,H/ #E' 'DE'DC *-* 417 A'3. A-BG C'ED 'DH,H/() :J1 #FG EF 'D59H() (EC'F 'D*3DJE (G0' 'D1#J 'D0J J,9D DCD EF 'D('&9 H'DE4*1J AJ 'D(J9 ('D*B3J7 E9 'D'-*A'8 ('DEDCJ) 5A) 'DE'DC HG0' :J1 3'&: HEF 'DEF7B 'DBHD #F 'D417 GH H5A DD'D*2'E JB*1F ('D-B 'D4.5J D' ('D-B 'D9JFJ HGH -B 'DEDCJ) AEF 'D#,/1 (F' GF' 'D1,H9 'DI E' B11F'G 3DA'K EF #FG E*I *1'.I 'F*B'D 'DEDCJ) F4# 'D*2'E (FBDG' 9DI 9'*B 'D('&9 HAJ G0' 'DA16 A'F 'D'D*2'E (FBD 'DEDCJ) GH 'D0J J9DB 9DI 417 H'BA H('D*'DJ A'FG JCHF :J1 C'ED 'DH,H/ HE*I *-BB 'D417 'C*ED H,H/G H#/I 'DI FBD 'DEDCJ) -B'K 'DI 'DE4*1J HG0' 'D*-DJD (1#JF' J*D'AI 'DC+J1 EF 'D59H('* HJ$/J 'DI 'DBHD #F 'D('&9 H-/G J(BI E'DC'K DDE(J9 9DI H,G 'D'3*BD'D #E' 'DE4*1J AGH DJ3 (E'DC B(D *-BB 'D417 H%FE' E,1/ -'&2 DDE(J9() . H(E' #F E1C2 'DE4*1J GH E,1/ -'&2 DDE(J9 DJ3 %D' A%FG D' J3*7J9 EF 'DF'-J) 'DF81J) EE'13) #J) 3D7) EF 3D7'* 'DE'DC C'D'3*9E'D H'D'3*:D'D H'D*51A . (J/ #F 'D#E1 J.*DA AJ 'DH'B9 'D9EDJ -J+ J*,DI 'D:16 EF 'D(J9 ('D*B3J7 AJ *ECJF 'DE4*1J EF 'D'F*A'9 ('D4J! H**,G %1'/) 'D71AJF 6EF'K D*-BJB *DC 'D:'J) D0' F,/ #F 'DE4*1J J3*9ED 'DE(J9 HJ3*:DG (D HJ*51A (G #-J'F'K HJ*6EF 'D'*A'B :'D('K (FH/'K #.1 ECED) *-// 3D7'* 'DE4*1J 9DI 'DE(J9 'DE-*A8 (EDCJ*G C,9D J/G 9DJG 9DI 3(JD 'DH/J9) #H 'D%,'1)(). H(E' #F EDCJ) 'DE(J9 *(BI DD('&9 'DI -JF 3/'/ ,EJ9 'D+EF A'F *51A 'DE4*1J ('DE(J9 JCHF H'1/'K 9DI 4J! D' JEDCG HJ.69 ('D*'DJ D#-C'E 'D*51A (EDC 'D:J1(). HAJ 'DB'FHF 'D91'BJ JCHF G0' 'D*51A *51A A6HDJ HJ.69 D#-C'E 'DE'/) 135 AJCHF EHBHA'K 9DI %,'2) 'DE'DC %F #,'2G FA0 H%D' AJ(7D HJ,( 'F J3*9ED .J'1 'D','2) #H 'DFB6 .D'D +D'+) #4G1 EF 'DJHE 'D0J J9DE AJG 'DE'DC (5/H1 'D9B/ A%0' DE J5/1 EFG E' J/D 9DI 'D1:() AJ FB6 'D9B/ '9*(1 F'A0'K() . HJ*1*( C0DC 9DI 9/E '9*('1 'DE4*1J E'DC'K #FG %0' B'E (15/ 'DEFBHD 'DE(J9 'D0J '-*A8 'D('&9 (EDCJ*G D./E) 9B'1 EEDHC DG A#F 0DC D' J,9DG 9B'1'K ('D*.5J5 A%0' #1'/ 'D('&9 'D*FAJ0 (('BJ 'D+EF ADG #F J-,2 9DI 'DE(J9 -,2 EFBHD HD' JD2E ('*.'0 %,1'!'* 'D-,2 9DI 'D9B'1() .H%0' '-*A8 'D('&9 (EDCJ) "D) 21'9J) EF9 0DC EF #F *5(- G0G 'D"D) 9B'1 ('D*.5J5 AJ #16 'DE4*1J HD' */.D ('D*'DJ AJ 6E'F 'D1GF DD/'&F 'DE1*GF D#F 'DE/JF 'D1'GF 'D0J '4*1I 'DEFBHD DE' J5(- (9/ E'DC'K DDEFBHD 'D0J '-*A8 'D('&9 (EDCJ*G -*I *E'E 'DHA'!() . HEF -B 'D('&9 7D( H69 'D-,2 9DI 'D(J9 HDH B/ #5(- (J/ 'D:J1 D#F '-*A'8G ('DEDCJ) JEF9 'DE4*1J EF 'D*51A AJG /HF EH'AB) 'D('&9() . HJ+J1 'D417 +D'+ E3'&D #3'3J) AJ 'D9D'B) (JF 'D('&9 H'DE4*1J #HDG' *-/J/ EF *B9 9DJG *(9) GD'C 'DE(J9 (3(( #,F(J H'D+'FJ) 'EC'FJ) .6H9 'DE4*1J D9BH() ,1JE) .J'F) 'D#E'F) %0' *51A ('DE(J9 H'D+'D+) : -HD E5J1 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ). AAJ CD EF 'DB'FHFJF 'DA1F3J H'D'FCDJ2J *1*(7 *(9) 'DGD'C ('DEDCJ) HAB'K DB'9/) 'F 'D4J! JGDC 9DI -3'( E'DCG() Res Perit domino A%0' GDC 'DE(J9 'D0J '-*A8 'D('&9 (EDCJ*G AJ J/ 'DE4*1J A%FG JGDC 9DI -3'( 'D('&9 HJF(:J 9DJG 1/ E' *3DEG EF #B3'7 'DI 'DE4*1J A*(9) GD'C 'DE(J9 *B9 9DI 'D('&9 B(D 'F*B'D 'DEDCJ) 9DI 'D1:E EF *3DJEG 'DI 'DE4*1J HJFB/ ,'F('K EF 'DABG() (-B 'D-CE 'DE*B/E HD9D E' J.AA EF H7#*G #F ('D'EC'F E.'DA*G D0' **6EF 9BH/ 'D(J9 ('D*B3J7 :'D('K (F/'K 51J-'K JB11 *-ED 'DE4*1J *(9) GD'C 'DE(J9 EF D-8) *3DJEG 'DJG . HAJ 'DB'FHF 'D3HJ31J *F*BD *(9) 'DGD'C 'DI 'DE4*1J (E,1/ '(1'E 'D9B/ E' DE J*AB 'DE*9'B/'F #H J*(JF EF 'D81HA '*,'G %1'/*GE' 'DI .D'A 0DC() . D0' A'F*B'D *(9) 'DGD'C 'DI 'DE4*1J D' J1*(7 (FBD 'DEDCJ) HD' -*I (*3DJE 'DE(J9 %FE' ('F9B'/ 'D9B/. HC'F EHBA 'DE419 'DE51J H'D91'BJ #C+1 /B) HEF7BJ) AJ 1(7 *(9) 'DGD'C ('D*3DJE /HF 'DEDCJ)() . H('D*'DJ E*I *E *3DJE 'DE(J9 'D0J '-*A8 (EDCJ*G 'DI 'DE4*1J *-ED 'DE4*1J *(9) 'DGD'C EF HB* 'D*3DJE H'D-CE 'DE*B/E J*AB E9 E' GH EB11 AJ 'DABG 'D'3D'EJ H'D0J 3'1 9DI G/JG 'DE419 'D91'BJ AJ 'D*EJJ2 (JF J/ 'D#E'F) HJ/ 'D6E'F AJ *-/J/ EF J*-ED *(9) GD'C 'DE'D 'DEEDHC *-* J/ :J1 E'DCG() AEF H69 J/G 9DI E'D EEDHC D:J1G (%0F 'DE'DC HC'F H'69 'DJ/ J1EJ 'DI *EDC 'DE'D A*CHF J/G J/ 6E'F HJ*-ED ('D*'DJ *(9) 'DGD'C HE+'DG 'DB'(6 DDE(J9 9DI 3HE 'D41'!() D0DC HEF ('( #HDI *CHF J/ 'DE4*1J 9DI 'DE(J9 'D0J '-*A8 (EDCJ*G J/ 6E'F #J6'K D#FG JB5/ EF -J'2*G 'D*EDC H9DI 0DC JCHF 6'EF'K GD'C 'D4J! H*DAG() . H%0' C'F 'DE4*1J J-H2 E'D'K EEDHC'K DD('&9 7JD) A*1) 3/'/G DD#B3'7 AGD J.69 D9BH() .J'F) 'D#E'F) (abus de confiance ) %0' *51A ('DE(J9 'DI 'D:J1 'DB'9/) 'D9'E) AJ E98E 'D*41J9'* AJ G0' 'D5// 'FG ('D1:E #F *51A 'DE4*1J B/ 'F5( 9DI E'D E' J2'D EEDHC'K DD('&9 %D' #F ,1JE) .J'F) 'D#E'F) D' *FG6 D#FG' *A*16 #F JCHF 'DE,FJ 9DJG B/ 3DE 'DE'D 'DI 'D,'FJ (9B/ EF 9BH/ 'D#E'F) 'D*J J-//G' 'DE419 -51'K H'D*J DJ3 EF (JFG' 'D(J9 ('D*B3J7() H1:() EF 'D('&9JF ('D*B3J7 AJ *HBJ9 'D,2'! 'D,F'&J 9DI 'DE4*1J D,#H' 'DI 3*1 'D(J9 ('D*B3J7 (5H1) 9B/ 'J,'1 9F 71JB 'D(J9 'D'J,'1J %D' #F 'DB6'! H'DE419 #-J'F'K 319'F E' #-(7 G0G 'DE-'HD) H1/ DD9B/ 5A*G 'D#5DJ) 1'A6'K *HBJ9 9BH() .J'F) 'D#E'F)() . DCF 'DE419 'D91'BJ DE J4# #F JB51 F7'B *-BB ,1JE) .J'F) 'D#E'F) 9DI -'D) *3DJE 'D4J! 'DI 'D,'FJ (9B/ EF 9BH/ 'D#E'F) #H 9DI 3(JD 'D#E'F) %FE' H39 F7'B 'D,1JE) D*4ED -'D) E' %0' C'F 'DE'D "B/ 9G/ (G 'DI 'D,'FJ (#J CJAJ) C'F* #H 3DE DG D#J :16 C'F"() HJ3*4A EF 'D9('1) 'D#.J1) #F 'DE419 DE J4*17 D*-BB 'D,1JE) %D' #F JCHF GF'C *3DJE 16'&J 3'(B 9DI '1*C'(G' H('D*'DJ 'FA1/ 'DE419 'D91'BJ 9F :'D(J) 'D*41J9'* 'D9B'(J) 'D'.1I() . HB/ #C/ 'DE419 G0' 'DFG, 51'-) (5// 'D(J9 ('D*B3J7 E9 'D'-*A'8 ('DEDCJ) A,'! AJ 'DE'/) 455 9BH('* "J9'B( ('D-(3 E/) D' *2J/ 9DI 3F) H(:1'E) D' *2J/ 9DI E'&) /JF'1 #H (%-/I G'*JF 'D9BH(*JF EF '4*1I E'D'K EFBHD'K '-*A8 'D('&9 (EDCJ*G 'DI 'F J3*HAJ +EFG CDG A*51A (G *51A'K J.1,G EF -H2*G /HF %0F 3'(B EF 'D('&9& " (F'! 9DI 0DC AB/ '9*(1 'DE419 'D91'BJ *51A 'DE4*1J ('DE'D 'DE(J9 ('D*B3J7 H'D0J '-*A8 'D('&9 (EDCJ*G EF 'D,1'&E 'DED-B) (.J'F) 'D#E'F) -E'J) D-B@HB 'D('&9JF() . HJ*6- EF F5 'DE'/) #F 'D,1JE) **7D( DBJ'EG' 41H7'K #1(9) : #F JCHF E-D 'D,1JE) E'D'K EFBHD'K '-*A8 'D('&9 (EDCJ*G 'DI -JF HA'! +EFG C'ED'K . #F JCHF 'DE4*1J B/ *51A ('DE'D *51A'K J.1,G EF -H2*G . *H'A1 'DB5/ 'D,F'&J HGH 9DE 'DE4*1J 'F 'DE'D E' J2'D EEDHC'K DD('&9 H'F51'A '1'/*G 'DI -1E'FG EFG C6E'F D-BG AJ -'D) 9/E *3/J/ 'D+EF() . H(E' #F G0G 'D,1JE) *-EJ E5D-) .'5) DD('&9 AD' *B'E 'D/9HI 'D,2'&J) AJG' %D' (4CHI EFG HJ,H2 DG 'D*F'2D 9F 4CH'G B(D 5/H1 -CE FG'&J AJG' H#H,( 'DE419 'JB'A *FAJ0 'D-CE %0' -5D 'D*F'2D (9/ 5/H1G() . HF1I #F 'D-CE) EF 0DC #F 'DE4*1J B/ JBHE (3/'/ 'D+EF C'ED'K 'DI 'D('&9 .D'D E1-D) 'D*-BJB #H 'DE-'CE) #H A*1) *FAJ0 'D9BH() H('D*'DJ J(BI +E) E5D-) DD('&9 AJ '3*E1'1 'JB'9 'D9BH() 9DJG (9/ #F '3*HAI -BG EFG . HF1I #F EHBA 'DE419 'D91'BJ 'DEFHG 9FG B/ #97I DD('&9JF 6E'F'K G'E'K %0 JB*1F 'D,2'! 'D,F'&J ('D,2'! 'DE/FJ HJ4CD 9'ED'K J1/9 'DE4*1J EF 'D%61'1 (-BHB 'D('&9JF ('D*B3J7 (D #F 'DE419 AJ (96 'D/HD H%2'! '3*-'D) *7(JB 9BH() .J'F) 'D#E'F) GF'C D,# 'DI 'F4'! ,1JE) ,/J/) .'5) CE' A9D 'DE419 'DE51J 9F/ %5/'1G DDB'FHF 1BE 100 D3F) 1957 ('3*-/'+G ,1JE) *51A 'DE4*1J ('D4J! 'DE(J9 ('D*B3J7 B(D 'DHA'! (+EFG() . H%0' C'F* 'D"+'1 'DE*B/E) **1*( 7'DE' DE J*E 3/'/ 'D#B3'7 A'F 'F*G'! E1-D) 'D*9DJB **6EF A16JF : -'D) HA'! 'D#B3'7 C'A) : %0' #HAI 'DE4*1J 'D+EF C'ED'K *-BB 'D417 'DH'BA H'F*BD* 'DI 'DE4*1J (#+1 1,9J E3*F/'K 'DI HB* 'D(J9 HDJ3 'DI HB* *-BB 'D417 H%0' C'F 'DE4*1J B/ *51A ('DE(J9 *9/ *51A'*G F'A0) EF0 'D(/'J) CE' *5(- +E1'* 'DE(J9 EDC'K DDE4*1J EF HB* 'D9B/() HDE' C'F 'D#,D EB11'K DE5D-) 'DE4*1J AJ,H2 DG #F JF2D 9FG H'F JHAJ 'D+EF AH1'K AJ #J HB* H('D*'DJ J*9,D 'F*B'D 'DEDCJ) 'DJG() . -'D) 9/E HA'! 'D#B3'7 : %0' '.D 'DE4*1J (3/'/ 'D#B3'7 'E*F9 'F*B'D 'DEDCJ) 'DJG HJ0G( ,'F( EF 'DABG 'DI #F 9B/ 'D(J9 J2HD (#+1 1,9J DE,1/ *.DA 'D417 'DH'BA DFBD 'DEDCJ) HJ9*(1 C#F DE JCF() (J/ #F G0' 'D1#J D' J5- %D' %0' C'F 'D71A'F B/ '*AB' 9DI 417 A'3. 51J- E$/'G '9*('1 'D9B/ EA3H.'K EF *DB'! FA3G /HF 'D-',) 'DI -CE 9F/ 'D'.D'D ('DHA'! 'E' (:J'( E+D G0' 'D417 AD' JF3-( #+1 *.DA 'D417 9DI 9B/ 'D(J9 0'*G %FE' J$/J AB7 'DI 'E*F'9 FBD 'DEDCJ) HJ(BI 9B/ 'D(J9 B'&E'K() HJCHF DD('&9 'D.J'1 (JF #E1JF : 7D( A3. 'D9B/ H'3*1/'/ 'DE(J9 E9 'D*9HJ6 HAB'K DDBH'9/ 'D9'E) AJ 'DA3. 'DB6'&J . CE' JECF DD('&9 'D*E3C ('D9B/ H'DE7'D() (*FAJ0G H'D2'E 'DE4*1J (('BJ 'D+EF() . HJB11 'DB6'! 'DE51J #FG %0' B'E ('&9 'D"D) 'DE-*A8 (-B 'DEDCJ) (*FAJ0 'D-CE 'D5'/1 DG 6/ 'DE4*1J (/A9 (BJ) 'D+EF H(J9 G0G 'D"D) ('D0'* A'FG (0DC J.*'1 FG'&J'K 71JB 'D/A9 . AD' J-B DG (9/ 0DC #F J9/D 9FG HJ*E3C ('D'-*A'8 ('DEDCJ) 'D0J 3B7 -BG AJG DF2HDG 'D6EFJ 9FG() . 9DI #F E,1/ -5HD 'D('&9 9DI -CE (('BJ 'D+EF D' JAJ/ -*E'K F2HDG 9F 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) . 'DE7D( 'D+'FJ #+1 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) ('DF3() DD:J1 D'JB*51 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) AJ '+1G 9DI 'D9D'B) AJE' (JF 'DE*9'B/JF (D JE*/ '+1G 'DI 'D:J1 'J6' . HF9'D, 'HD' E/I 'D'-*,', (417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) *,'G 'D:J1 'D0J *51A DG 'DE4*1J ('DE(J9 +E F9B( (/1'3) FA'0 G0' 'D417 *,'G 'D/'&FJF AJ -'D) 'AD'3 'DE4*1J . #HD' : -'D) *51A 'DE4*1J ('DE(J9 : '0' *51A 'DE4*1J ('DE(J9 'D0J '-*A8 'D('&9 (EDCJ*G A%E' 'F JCHF *51AG E*5A'K 'D5A) 0'*G' #J #F 'DE*51A 'DJG J9DE -B 'D('&9 ('DE(J9 (EB*6I 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) AJCHF G0' 'D*51A 5-J-' HJF*BD 'DE(J9 'DI 'DE*51A 'DJG E-ED' ('DBJ/ 0'*G 'DH'1/ 9DI EDCJ*G #J JCHF 'D(J9 'D+'FJ EHBHA' AJG 'F*B'D 'DEDCJ) 9DI 417 'DHA'! ('D+EF DD('&9 'D'5DJ(). H'E' 'F JCHF *51AG ('*' E7DB' AJCHF 5'/1' EF :J1 E'DC H*7(B '-C'E 'D*51A AJ EDC 'D:J1 -3( F8'E 'DB'FHFJ 'DE9EHD (G AJCHF 'D(J9 EHBHA' AJ B'FHF 'D91'BJ H('7D' F3(J' #J B'(D' DD%(7'D DE5D-) 'DE4*1J AJ 'D*BFJF'* 'D'.1I(). HAJ CD 'D'-H'D AGH D' JFA0 (-B 'D('&9 'DE'DC 'D-BJBJ 'D0J JCHF DG '3*1/'/ 'DE(J9 HJ3*7J9 AJ 3(JD 0DC 'D-,2 9DJG *-* J/ 'D:J1 'DE*51A 'DJG D'FG D'J2'D E'DC'K DG(). H'0' C'F DD('&9 'F J3*1/ 'DE(J9 'DE-*A8 (EDCJ*G 'D' 'F 'DE(J9 '0' C'F EFBHD' H*3DEG 'DE*51A 'DJG (-3F FJ) ,'GD' 'D'-*A'8 ('DEDCJ) ,'2 DDE*51A 'DJG 'F J*E3C *,'G 'D('&9 (B'9/) ('D-J@'2) A@J 'DEFB@HD 3F@/ 'DEDCJ@)) AJ*97@D -@B 'D'3*1/'/ . DCF 'D('&9 B/ JAD- AJ '3*1/'/ 'DE(J9 E*I '+(* 9/E *H'A1 41H7 *7(JB B'9/) 'D-J'2) AJ 'DEFBHD .5H5' '+('* 3H! 'DFJ) 'DE*51A 'DJG (#FG C'F J9DE (H,H/ 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) H'F EF *51A DG DJ3 E'DC'K DDE(J9(). 'D' 'F G0' 'D'+('* 93J1 AJ E98E 'D'-H'D A6D' 'F E4*1J 'DE(J9 'D0J '-*A8 'D('&9 (EDCJ*G J-H2G 'E'E 'D,EJ9 8'G1' 9DJG (E8G1 'DE'DC A0DC J/9E -3F FJ) 'DE*51A 'DJG 'DEA*16) '5D' ('9*('1G D' J9DE ('D417 HG0' 'D'A*1'6 CAJD (/A9 /9HI 'D('&9 ('D'3*1/'/ . HJ7(B 'DB6'! 'DA1F3J B'9/) 'D-J'2) AJ 'DEFBHD 3F/ 'DEDCJ)() (51'E) D/-6 E7'D() 'D('&9 ('D'3*1/'/ 'DE3*F/) 'DI 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) AAJ B6J) EA'/G' 'F 2H,' C'F B/ 'G/I 2H,*G C*(' '4*1'G' ('D*B3J7 ADE' -5D 'D7D'B (JFGE' 'E*F9 9F /A9 'D'B3'7 7'D( 'D('&9 'DE-*A8 ('DEDCJ) ('D'3*1/'/ AB6* DG E-CE) ((H1/H) (0DC *,'G 2H,) 'DE4*1J 'D' 'F E-CE) 'DFB6 FB6* G0' 'DB1'1 E3*F/) 'DI 'FG B/ *6EF .1B' DDB'9/) 'DEB11) AJ 'DE'/) 2279 EF 'DB'FHF 'DE/FJ A'D2H,) 'FE' C'F* B/ '3*A'/* EF G/J) 5:J1) HC'F* (-3F FJ) DDC*( EH6H9 'D/9HI(). HJ(11 'DEHBA 'DE*B/E #F B'9/) 'D-J'2) AJ 'DEFBHD H69* D'3*B1'1 'DE9'ED'* H(:J) *3GJD */'HD 'DEFBHD'* D0' D' JBHI 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) 9DI 'DHBHA (H,G G0G 'DB'9/) HD' J4CD '3*+F'! 9DJG'() A'D('&9 'DE-*A8 ('DEDCJ) JAB/ -BG AJ 'D'3*1/'/ E*I *51A 'DE4*1J ('DE(J9 'DI 'D:J1 -3F 'DFJ)() . J.*DA 'D#E1 AJ 'DB'FHF 'D3HJ31J -J+ #H,( 'DE419 4G1 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) 9F 71JB *3,JDG AJ 3,D 9'E *E3CG /'&1) 'DE*'(9)() HG0' 'D%4G'1 CAJD ('+('* 3H! FJ) 'DE*51A 'DJG #J 'A*1'6 9DEG (G0' 'D417 H('D*'DJ D' J3*7J9 'D*E3C (B'9/) 'D-J'2) AJ 'DEFBHD 3F/ 'DEDCJ) 'DEB11) ('DE'/) 714 A2 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D3HJ31J EE' JECF DD('&9 EF '3*1/'/ 'DE(J9() . C0DC 'D-'D AJ 'DB'FHF 'D'F,DJ2J -J+ 3(B (J'F #F 'DE4*1J AJ 'D(J9 ('D*B3J7 'DE41H7 #5(- (A6D B'FHF '&*E'F 'DE3*GDC E3*(9/'K EF F7'B *7(JB 'DE'/) 25 EF B'FHF (J9 'D(6'&9 H('D*'DJ :J1 B'/1 9DI FBD 'DEDCJ) 'DI 'DE*51A 'DJG() . HDCF E' -CE 'DB'FHF 'D91'BJ AJ G0' 'D5// EF .D'D %E9'F 'DF81 AJ 'DE'/*JF 1163 H1164 JECF 'DBHD #F DDE*51A 'DJG #F J/A9 E7'D() 'D('&9 'DE-*A8 ('DEDCJ) ('D'3*1/'/ 9F 71JB *E3CG (B'9/) 'D-J'2) AJ 'DEFBHD 3F/ 'DEDCJ) 'DEB11) ('DE'/) 1163 %D'Q #F 'DE'/) 1164 *,J2 DE'DC 'DEFBHD 'D0J .1, EF J/G (6J'9 #H 31B) #H :6( #H .J'F) #E'F) '3*1/'/G EF -'&2G -3F 'DFJ) HDE' C'F *51A 'DE4*1J ('DE(J9 'D0J '-*A8 'D('&9 (EDCJ*G J4CD ,1JE) .J'F) #E'F) '3*F'/'K 'DI 51J- F5 'DE'/) 445 9BH('* 91'BJ A'FG J,H2 DD('&9 '3*F'/'K 'DI 'DE'/) 1164 .D'D E/) +D'+ 3FH'* #F J3*1/ 'DE(J9 EF J/ 'DE*51A 'DJG ('D1:E EF #FG J-H2G (-3F FJ) H(3(( 5-J- . E9FI 0DC #F EA9HD B'9/) 'D-J'2) AJ 'DEFBHD 3HA J*97D HB*J'K .D'D G0G 'DA*1) 'D*J J.HD AJG' 'D('&@9 EE'13@) -B@G ('D'3*1/'/() . HGC0' F1I #F 'DE419 'D91'BJ B/ B79 4H7'K (9J/'K AJ 6E'F E5D-) 'D('&9JF ('D*B3J7 9F 71JB 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) 'D0J J9/ 0' A'9DJ) C(J1) AJ 'D*41J9 'D91'BJ() . +'FJ'K : -'D) %AD'3 'DE4*1J : J$/J 'D'AD'3 'DI *5AJ) ,E'9J) D#EH'D 'D*',1 'DEAD3 C'A) A%0' C'F 'DE4*1J B/ '3*DE 'D(6'9) #H /.D* E.'2FG +E #4G1 %AD'3G D' J(BI DD('&9 'D0J DE J3*HA -BG 'D+EF 3HI 'D/.HD AJ 'D*ADJ3) C/'&F 9'/J J.69 DB3E) 'D:1E'! AD' J3*7J9 E('41) /9HI 'DA3. H'D'3*1/'/ CE' J3B7 -BG AJ 'D'E*J'2 *-BJB'K DE(/# 'DE3'H') (JF 'D/'&FJF() . HB/ '3*B1 'D#E1 AJ A1F3' #F 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) D' JECF 'D*E3C (G *,'G /'&FJ 'DE4*1J HB/ *(F* E-CE) 'DFB6 'DA1F3J) G0' 'DE(/# (H6H- EF0 B1'1 DG' 9'E 1934 ,'! AJG "'F 'D#EH'D 'DEFBHD) 'D*J (J9* D#-/ 'D*,'1 'D0J HB9 (9/ 0DC *-* 7'&D) 'D'AD'3 H'D*5AJ) 'DB6'&J) *4CD 9F51'K EF 9F'51 ED#*G 'D8'G1) ADJ3 ('DE3*7'9 '3*1/'/G' EF B(D 'D('&9 AJ EH',G) ,E'9) 'D/'&FJF D' 9F 71JB /9HI 'DA3. HAB'K DDEH'/ 1184 H1654 E/FJ HD' *#3J3'K 9DI 'D417 'D9B/J 'D0J JHBA FBD 'DEDCJ) -*I 'D/A9 'DC'ED DD+EF"() . J*6@@@@- #F 'DEHB@@@A 'DE*B@@@/E J3*F@@@/ 'D@@@I AC@@@1) 'DE@@@D'!) 'D8'G@@@@@@@@1) La Solvabilite apparente A'DH69 'D8'G1 'D-J'2J JD9( /H1'K AJ 'D4G1) H'D'9*('1 'D*,'1J 'D0J J*-// ('DF3() DDE4*1J ('DBJ'3 'DI 'D(6'9) 'DEH/9) AJ E.'2FG A9F/E' *CHF 'D#EH'D 'DE('9) AJ -J'2) 'DE4*1J A'F 'D/'&FJF JA*16HF #F DG 5A) 'DE'DC AJ*9'EDHF E9G HJEF-HFG '&*E'FGE 9DI G0' 'D#3'3 D0DC A%F BH'FJF 'D'AD'3 *39I D6E'F 'D9/'D) AJ 'DE9'ED) (JF ,EJ9 G$D'! 'D#4.'5 'D0JF +B*GE AJ E/JFGE A9DJGE ('D*3'HJ *-ED E.'71 %AD'3G() . DCF F81J) 'DED'!) 'D8'G1) *916* D'-B'K D%F*B'/'* 4/J/) AJ 'DABG AGJ *(FI '&*E'F 'D*',1 9DI #EH'D DE *HA H1(E' DF JCHF (EB/H1G HA'$G' CE' #F H,H/ 'D(6'9) AJ 'DE.2F %0' C'F E9*E/'K AJ EF- 'D'&*E'F AJ 'DB1F 'D*'39 A%FG DE J9/ EB(HD'K 'DJHE A(/# 'DB6'! 'DA1F3J J-J/ 9F EHBAG 'DE*5D( HJB(D 'D'-*,', (417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) 9DI ,E'9) 'D/'&FJF %0' C'F 'D('&9 B/ #9DF 13EJ'K 1:(*G ('D'3*A'/) EF 'D417 B(D 'D-CE (4G1 %AD'3 'DE4*1J() . +E */.D 'DE419 'DA1F3J #.J1'K EB11'K FA'0 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) *,'G /'&FJ 'DE4*1J ('DB'FHF 'D5'/1 AJ 12 #J'1 1980 'DE9/D DDB'FHF 'DE1BE 563-67 D9'E 1967 'D.'5 (*5AJ) 'D#EH'D H'D%AD'3 HJ-*D G0' 'D-CE 'D"F 'DE'/) 121 EF B'FHF 'D%AD'3 'DA1F3J 'DF'A0 1BE 98- 85 D9'E 1985 . H(EB*6I 'D*9/JD 'D*41J9J J,H2 DD('&9 'DE-*A8 ('DEDCJ) '3*1/'/ 'D(6'&9 EF *ADJ3) 'DE4*1J E*,F('K E2'-E) (BJ) 'D/'&FJF DG ('D41H7 'D"*J) : #F J*E 'D'*A'B 9DI 'D417 C*'() (4CD 51J- B(D *3DJE 'D(6'9) 'DI 'DE4*1J #H 9DI 'D#C+1 -*I D-8) 'D*3DJE . #F JCHF 'DE(J9 E-*A8'K (0'*J*G HJECF *EJJ2G HA5DG 9F :J1G AJ D-8) EE'13) 'D'3*1/'/ . JF(:J *E3C 'D('&9 (-B EDCJ*G *,'G 'D*ADJ3) .D'D #1(9) #4G1 EF JHE %4G'1 -CE 'AD'3 'DE4*1J() . D' 4C #F G0' 'DEHBA 'D,/J/ DDE419 'DA1F3J B/ #/I 'DI *92J2 A9'DJ) 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) HB/ (11 (#FG J69 'DB'FHF 'DA1F3J ,F('K 'DI ,F( E9 F81'&G 'D#H1(JJF .5H5'K 'DBH'FJF AJ #DE'FJ' H3HJ31' H(D,JC' H%J7'DJ' CE' #FG JF3,E E9 E41H9 'D'*A'BJ) 'D#H1(J) 'DEH-/) DD%AD'3() . 9DI .D'A 'DB'FHF 'DA1F3J 'D0J 'C*AI (E,1/ C*'() 'D417 #H,( 'DE419 'D3HJ31J .6H9G DD%4G'1 AF5* 'DE'/) 715 EF 'DB'FHF 'DE/FJ (#F "'D417 'D0J (EH,(G J-*A8 'D('&9 (EDCJ) 'DEFBHD 'DE3DE 'DI 'DE4*1J D' J9*/ (G %D' %0' *E BJ/G AJ E-D 'D%B'E) 'D-'DJ DG0' 'D#.J1 AJ 3,D 9'E EE3HC EF B(D /'&1) 'DE*'(9)" . %F G0' 'D%4G'1 'DB'FHFJ JECF 'D':J'1 'D0JF J1HEHF EF- '&*E'F DDE4*1J EF ED'-8) 'D3,D DJ9DEH' E' GJ 'D#EH'D 'D*J (9G/*G H'D*J *9H/ EDCJ*G' AJ 'D-BJB) DD".1JF . HGC0' J9*(1 G0' 'D%4G'1 -,) (-BGE D0DC J*ECF 'D('&9 EF '3*1/'/ 'DE(J9 'DE-*A8 (EDCJ*G *,'G ,E'9) 'D/'&FJF 9DI #F **E E1'9') %,1'!'* 'D4G1 'DB'FHFJ) HG0' 'D%4G'1 .'5 ('DEFBHD'* /HF 'D9B'1'*() . HB/ #B1 'DB6'! 'D'F,DJ2J EF0 'DB/E -B 'D('&9 'DE-*A8 ('DEDCJ) AJ 'D'3*1/'/ 9F/ %AD'3 'DE4*1J H0DC AJ B6J) A-H'G' #F 4.5'K ('9 ('D*B3J7 D".1 E-1C'K :'2J'K D%3*./'EG AJ 9EDG 9DI #F *(BI EDCJ) 'DE-1C DD('&9 -*I J*E HA'! 'D#B3'7 C'ED) . HDCF 'DE4*1J (9/ #F '3*DE 'D,G'2 HB9 7'&D) 'D%AD'3 A7'D( 'D('&9 ('3*1/'/ 'DE-1C ('9*('1G E' J2'D E'DCG #B1 E,D3 'DDH1/'* (D' *1// E7'D(*G ('D'3*1/'/() H3F1I D'-B'K #F B'FHF '&*E'F 'DE3*GDC H69 BJH/'K 9DI -B 'D'3*1/'/ G/AG' -E'J) 'DE4*1J . #E' AJ E51 AB/ '3*B1* #-C'E 'DB6'! 9DI 9/E ,H'2 'D'-*,', ('D417 *,'G /'&FJ 'D*ADJ3) -J+ *H39 'DE51J AJ *7(JB 'DE'/) 354 EF B'FHF 'D*,'1) 'D*J *F5 9DI "%0' (J9* EFBHD'* D#-/ +E #4G1 'AD'3G AD' JCHF DD('&9 -B AJ 'D/9HI (A3. 'D(J9 HD' *,H2 DG %B'E) 'D/9HI ('D'3*1/'/"() . HAJ 'DB'FHF 'D91'BJ *F5 'DE'/) 646 'DF'A0) EF B'FHF 'D*,'1) D9'E 1970() #FG "%0' #AD3 'DE4*1J B(D /A9 'D+EF H(9/ /.HD 'D(6'&9 E.'2FG #H E.'2F HCJDG 'DECDA ((J9G' AD' J,H2 DD('&9 #F J7D( A3. 'D(J9 #H '3*1/'/ 'D(6'&9 CE' J3B7 -BG AJ 'D'E*J'2" JAGE EF 0DC #F E,1/ *3DJE 'D(6'&9 DDE4*1J 'D0J JB9 *-* 'D%AD'3 JEF9 'D('&9 EF '3*1/'/G' HB/ B6* 'DAB1) 'D+'FJ) EF G0G 'DE'/) 9DI A'9DJ) 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) ('DBHD "HCD 417 JCHF EF 4#FG *ECJF 'D('&9 EF '3*1/'/ 'D(6'&9 #H 'D'-*A'8 ('E*J'2G 9DJG' D' EF 4#FG *ECJF 'D('&9 EF '3*1/'/ 'D(6'&9 #H 'D'-*A'8 ('E*J'2G 9DJG' D' J-*, (G 9DI ,E'9) 'D/'&FJF" . 'D.'*E) : *(JF DF' EF G0G 'D/1'3) 'F 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) AJ 'D(J9 ('D*B3J7 E' GH 'D' 417 H'BA J,9D FBD 'DEDCJ) H-/G E9DB' 9DI 3/'/ 'D'B3'7 C'A) H**A'H* EC'F) 'D417 AJ 'D*BFJ'* 'DEB'1F) BH) H69A' A(JFE' J9,2 AJ 'DB'FHF 'DE51J 9F *HAJ1 -E'J) A'9D) DD('&9 ('D*B3J7 J-*D EC'F) ('12) AJ 'DB'FHFJF 'D'F,DJ2J H'D3HJ31J HJ*(DH1 /H1G C6E'F JEJFJ JCAD DD('&9 '3*JA'! -BG AJE' JEJD 'D'*,'G 'D*41J9J 'D-/J+ AJ A1F3' F-H *96J/ G0' 'D417 H*A9JDG . H'E' 'DB'FHF 'D91'BJ AJBA (JF G0' H0'C AJ,J2 'D'-*,', ('D417 *,'G 'DE*51A 'DJG -3F 'DFJ) HJEF9 FA'0) *,'G 'D/'&FJF AJ -'D) 'D'AD'3 . CE' 1'JF' ('F 'D417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) J9/ 'GE H'A6D 6E'F JECF *HAJ1G DD('&9 ('D*B3J7 CHFG JF5( 9DI 'D3D9) 'DE(J9) 0'*G' AJE' *BA 'D6E'F'* 'D'.1I 'DB'FHFJ) EFG' H'D'*A'BJ) 9',2) 9F *D(J) ,'-) 'D('&9 ('D*B3J7 'DI 'D3GHD) H'D319) . H'.J1' F/9H 'DE419 'D91'BJ (*/9JE 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) 9F 71JB '3(': E2J/ EF 'DA'9DJ) 9DJG DCJ J:FJ 'D('&9JF ('D*B3J7 *E'E' 9F 'DD,H! 'DI 'DH3'&D 'D'.1I D6E'F -BHBGE H(E' 'F 'DE419 B/ B(D FA'0 'D417 *,'G 'DE*51A 'DJG -3F 'DFJ) ADE J(BI 3HI 'B1'1 FA'0G *,'G /'&FJ *ADJ3) 'DE4*1J HDCJ JF(:J AJ FA3 'DHB* E1'9') E5D-) 'D':J'1 H9/E 'G/'1 -BHBGE 9F 71JB EF9 *-'JD 'DE4*1J '61'1'K (GE HJ*#*I 0DC 9F 71JB *B1J1 9/E FA'0G 'D417 *,'G 'D:J1 'D' '0' C'F E/HF' AJ E-11 (*'1J. +('* 3'(B 9DI -B 'D:J1 . E5'/1 'D(-+ : #HD'K : 'DE5'/1 'D91(J) : /. #-E/ 41A 'D/JF -CE (J9 'D3J'1'* B(D 3/'/ ,EJ9 #B3'7 'D+EF AJ 'DB'FHF 'DCHJ*J *9DJB EF4H1 (E,D) 'DE-'EJ *5/1G' ,E9J) 'DE-'EJF 'DCHJ*J) 'D3F) 'D1'(9) 'D'9/'/ 8-10 1980 . #-E/ F,J( 'DGD'DJ H /. -'E/ 2CJ 41- 'DB'FHF 'DE/FJ 9BH/ 'D(J9 H'D-H'D) H'DEB'J6) 73 E7(9) 'DA,'D) 'D,/J/) 'DB'G1) 1953 . /. '3E'9JD :'FE 'DH,J2 AJ 9B/ 'D(J9 EC*() 9(/ 'DDG HG() 'DB'G@@@1) 1963 . /. #FH1 3D7'F 'D9BH/ 'DE3E') 41- 9B/J 'D(J9 H'DEB'J6) /'1 'DFG6) 'D91(J) (J1H* 1983 . /. ('3E E-E/ 5'D- 'DB'FHF 'D*,'1J 'DB3E 'D'HD 72 H2'1) 'D*9DJE 'D9'DJ H'D(-+ 'D9DEJ E7(9) /'1 'D-CE) (:/'/ 1992 . /. (1G'E E-E/ 97' 'DDG 9B/ 'D(J9 E$33) 'D+B'A) 'D,'E9J) 'D'3CF/1J) 1983 . /. ,9A1 'DA6DJ 'DH,J2 AJ 'D9BH/ 'DE/FJ) 'D(J9 H'D'J,'1 H'DEB'HD) 72 /'1 'D+B'A) DDF41 H'D*H2J9 9E'F 1997 . /. *HAJB -3F A1, 9B/ 'D(J9 H'DEB'J6) 'DEC*( 'DE51J 'D-/J+ DD7('9) H'DF41 'D'3CF/1J) 1970 . /. 1E6'F #(H 'D39H/ /1H3 AJ 'D9BH/ 'DE3E') 9B/ 'D'J,'1 AJ 'DB'FHFJF 'DE51J H'DD(F'FJ (J1H* 1986 . /. 39/HF 'D9'E1J 'DH,J2 AJ 'D9BH/ 'DE3E') 'D(J9 H'D'J,'1 1974 . /. 3DJE'F E1B3 'DH'AJ AJ 41- 'DB'FHF 'DE/FJ AJ 'D9BH/ 'DE3E') 9B/ 'D(J9 ,3 75 . /. 3EJ1 *F':H 9B/ 'D(J9 EF4#) 'DE9'1A 'D'3CF/1J) 1973 . 9(/ 'D12'B #-E/ 'D3FGH1J 'DH3J7 AJ 41- 'DB'FHF 'DE/FJ ,4 'D9BH/ 'D*J *B9 9DI 'DEDCJ) 'DE,D/ 'D'HD 'D(J9 H'DEB'J6) E7(9) /'1 'DF41 DD,'E9'* 'DE51J) 1960 HC*'( -B 'DEDCJ) /'1 '-J'! 'D*1'+ (J1H* 1967 . 9(/ 'DEF9E 'D(/1'HJ 9B/ 'D(J9 AJ 'DB'FHF 'DE/FJ /'1 'DC*'( 'D91(J 'DB'G1) 1957 . /. 9/F'F .'D/ 'D*1CE'FJ 6H'(7 'D9B/ AJ 'DABG 'D'3D'EJ 71 /'1 'D41HB DDF41 ,/) 'D39H/J) 1981 . /. 9DJ ,E'D 'D/JF 9H6 'D9BH/ 'D*,'1J) /'1 'DAC1 'D91(J 'DB'G@@1) 1968 . /. :FJ -3HF 7G 'DH,J2 AJ 'D9BH/ 'DE3E') 9B/ 'D(J9 ,1 E7(9) 'DE9'1A (:/'/ 1969-1970 . /. A.1J 9(/ 'D12'B 'D-/J+J 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 E7(9) 'D2E'F (:/'/ 1996 . /. CE'D +1H* 'D1F/'HJ 41- #-C'E 9B/ 'D(J9 71 E7(9) /'1 'D3D'E (:/'/ 1973 . /. E-E/ 4*' #(H 39/ 'D417 CH5A DD*1'6J AJ 'DB'FHF 'DE/FJ 'DEB'1F H'D41J9) 'D'3D'EJ) EF4H1'* 9'DE 'DC*( 'DB'G1) 1980 . E-E/ 7G 'D(4J1 H /. :FJ -3HF 7G 'D-BHB 'D9JFJ) H2'1) 'D*9DJE 'D9'DJ H'D(-+ 'D9DEJ /'1 'DC*( DD7('9) H'DF41 ,'E9) 'DEH5D 1982 . /. E-E/ D(J( 4F( 41- #-C'E 9B/ 'D(J9 /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1966 . E-EH/ ,E'D 'D/JF 2CJ B'FHF 9B/ 'D(J9 AJ 'DB'FHF 'DE/FJ EF4H1'* CDJ) 'D-BHB ,'E9) 'DCHJ* 1974-1975 . /. E57AI #-E/ 'D21B'! 'DABG 'D%3D'EJ AJ ABGG 'D,/J/ ,1 'DE/.D DDABG 'D9'E 78 E7(9) 'D-J') /E4B 1964 . /. E57AI #-E/ 'D21B'! 41- 'DB'FHF 'DE/FJ 'D3H1J 'D9BH/ 'DE3E') 9B/ 'D(J9 H'DEB'J6) 76 E7'(9 A*I 'D91( /E4B 1965 . +'FJ'K : 'DE5'/1 'D',F(J) : Antoine Brocca Manuel de la Clause de reserve de Propriete, Lyon , 1982 . Choucri Cardah: La Vent en droit Compare Occidental el Oriontal, Li G. D. J., Paris, 1968 . D. Von Breitenstein , La Clause de reserve de propriete et le risque dune perte fortuite de la chose vendue, Rev. Trim . Dr. Com. 1980 . F. De Zulueta, The Roman Law of Sale, Clarendon Press, Oxford, London, 1966 . Joseph Hamel, Vente a temperament et Location Vente, Dalloz, 1930. Kenneth Smith and Denis J. Keenan , English Law, Fifth Edition, Pitman Publishing Ltd ..London 1975 . paul - Henri Steinauer, Les droit reels, Tom II, Editions Staempfli & Cie SA Berne, 1990 . Roger Houin . L introduction de la clause de reserve de propriete dans le droit Francais de la Faillite, J. C. P , 1980 . William Garcin et Jean Thieffry , La Clause de reserve de propriete , Publie Faculte de droit et Sciences Economiques Montpellier , Paris, 1980 . (*) (-+ E3*D EF 13'D) 'DE',3*J1 'DEH3HE) "'D(J9 ('D*B3J7 /1'3) EB'1F)" B/E* 'DI CDJ) 'DB'FHF 9'E 1998 . () 'F81 9DI 3(JD 'DE+'D : /. 'D3FGH1J 'DH3J7 ,4 E5/1 3'(@@B 5170 HE' (9/G' . () /. (1G'E E-E/ 97' 'DDG . 9B/ 'D(J9 E$33) 'D+B'A) 'D,'E9J) 'D'3CF/1J) 1983 549-50 . () #F81 'DEH'/ 1583 H1606 E/FJ A1F3J 204-205 E/FJ E51J 531 E/FJ 91'BJ . () 'DE'/) 17 A1 H'DE'/) 18 EF B'FHF (J9 'D(6'&9 'D'FCDJ2J D9'E 1979 H'F8@1 EA5D'K : D. W. Gerig, Sale of goods, Butterworths&Co. Publishers Ltd., London, 1979, P. 26-30. () 'F81 : - Pierre Tercier, Op. Cit., PP. 33 . () 'F81 'DE'/) 1583 E/FJ A1F3J H'DE13HE 'D5'/1 AJ 4 C'FHF 'D+'FJ 1955 'D.'5 (*F8JE 'D4G1 'D9B'1J H'F81 #J6'K :/. 9(/ 'DEF9E 'D(/1'HJ E5/1 3'(B 5271 . () 'DE'/) 934 E/FJ E51J . H'DE'/) 9 EF B'FHF *F8JE 'D4G1 'D9B'1J 'DE1BE 114 D3F) 1946 . () H0DC 9F 71JB 'D/9HI 'DE91HA) (/9HI 5-) 'D*9'B/ . 'F81 ('D*A5JD : 'D3FGH1J 'DH3J7 ,4 E5/1 3'(B 5487 HE' (9/G' . H'F81 #J6'K :/. 3EJ1 9(/ 'D3J/ *F':H 9B/ 'D(J9 EF4#) 'DE9'1A 'D'3CF/1J) 1973 5164 HE' (9/G' . () 'DE'/) 40 EF B'FHF 'DEDCJ) 'D'F,DJ2J Law of Property Act D9'E 1925 H'F81 AJ 0DC #J6'K : - Kenneth Smith and Denis J. Keenan , English Law, Fifth Edition, Pitman Publishing Ltd ..London 1975 . P.343-344 . - F .H. Lawson , Op. Cit, P.53 . () 'DE'/) 216 A1 EF *BFJF 'D'D*2'E'* 'D3HJ31J . () *F5 E/656 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D3HJ31J "'DBJ/ AJ 'D3,D 'D9B'1J 61H1J D'C*3'( EDCJ) 'D9B'1'*". () 'F81 'DE'/*'F 508H 1126 E/FJ 91'BJ H'DE'/) 3A2 EF B'FHF 'D*3,JD 'D9B'1J 1BE 43 D3F@) 1971 . () 'DE'/) 1127 E/FJ 91'BJ H'F81 : /. :FJ -3HF 7G E5/1 3'(B 5221 /. 39/HF 'D9'E1J E5/1 3'(B 5113 . () 'F81 DD*A5JD : /. ,9A1 'DA6DJ 'DH,J2 AJ 'D9BH/ 'DE/FJ) 586 . () 'F81 B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'DE1BE 987 / -BHBJ) / 1968 AJ 15/12/1968 EF4H1 AJ E,D) 'D9DHE 'DB'FHFJ) *5/1 9F CDJ) 'D-BHB (,'E9) (:/'/ 'D9// 'D#HD 1969 5179 . () /. #FH1 3D7'F 'D(J9 E5/1 3'(B 524 /. -3F 9DJ 'D0FHF 9B/ 'D(J9 E5/1 3'(B 521 /. 9('3 'D51'A 41- 9B/ 'D(J9 AJ 'DB'FHF 'DE/FJ 'DCHJ*J 71 /'1 'D(-H+ 'D9DEJ) 'DCHJ* 1975 567 . () /. *HAJB -3F A1, E5/1 3'(B 5188 /. ,EJD 'D41B'HJ E5/1 3'(B 5136 /. .EJ3 .61 9B/ 'D(J9 E5/1 3'(B 5111 /. 9('3 'D51'A 'D(J9 'DCHJ*J E5/1 3'(B 5377 /. :FJ -3HF 7G E5/1 3'(B 5209 /. EF5H1 E57AI E5/1 3'(B 596 . () /. 'D3FGH1J 'DH3J7 ,4 E5/1 3'(B 5420 E9 G'E4(1) . () /. 3DJE'F E1B3 'DH'AJ E5/1 3'(B 5361 G'E4(1) . () B'1( : /. 3EJ1 *F':H 'D(J9 E5/1 3'(B 5154 . () /. 3DJE'F E1B3 'DH'AJ E5/1 3'(B G'E4 5362 . () 'F81 AJ G0' 'DE9FI : /. 9(/ 'DF'51 *HAJB 'D97'1 E5/1 3'(B 5155 . () 'F81 : - F. De Zulueta, The Roman Law of Sale, Clarendon Press, Oxford, London, 1966, P.3, p.57 . - C. Cardahi. Op. Cit. , p.352 . () E57AI #-E/ 'D21B'! 41- 'DB'FHF 'DE/FJ 'D3H1J 'D9BH/ 'DE3E') 9B/ 'D(J9 H'DEB'J6) 76 E7'(9 A*I 'D91( /E4B 1965 5113 . () 'F81 AJ *A5JD'* 0DC : /. #/H'1 9(/ E5/1 3'(B 5132 HE' (9/G' . H'F81 AJ 'D91'B B'FHF *EDJC /H1 'D6('7 1BE 76 D3F) 1964 'D0J JB11 AJ E'/*G 'D+'FJ) 9/E *3,JD 'D/'1 EDC'K (#3E 'DE4*1J %D' (9/ *3/J/G C'ED 'D(/D HJ9*(1 'DB'FHF 'DCF/J 'D#-*A'8 ('DEDCJ) EF E'GJ) 'D(J9 ('D*B3J7 D' JFG6 (/HFG (E/1561) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'DCF/J . 'F81 : /. '(1'GJE #(H 'DDJD E5/1 3'(B 520 G'E4(12) . () 'DE'/) 189 EF B'FHF '&*E'F 'DE3*GDC 'D'F,DJ2J 715 E/FJ 3HJ31J 340 E/FJ E51J 534 E/FJ 91'BJ . ()J. Hamel, Op. Cit. , P. 41. () 'F81 'D#-C'E 'DE4'1 'DJG' AJ : 'DGD'DJ H2CJ E5/1 3'(B 5242 . () B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'D91'BJ) 1BE 729 / E/JF) #HDI / 1976 AJ 9/2/1977 EF4H1 AJ E,EH9) 'D#-C'E 'D9/DJ) 'D9// 'D#HD 'D3F) 'D+'EF) 1977 524 . () /. E-E/ JH3A 'D2:(J E5/1 3'(B 5234 . H*0G( E-CE) 'D*EJJ2 AJ 'D91'B 'DI #FG : "%0' 417 'F 'D/'1 D' *3,D %D' (9/ /A9 ,EJ9 'D#B3'7 A'F 0DC J9*(1 FBD'K DDEDCJ) (417 H'BA GH *3/J/ ,EJ9 'D#B3'7" H.D'5) 'DB6J) #F 41C) FA7 'D91'B B'E* (*3DJE 'D/'1 EH6H9 'D/9HI 'DI 'DEEJ2 DB'! 'D#B3'7 'D4G1J) 'D*J J/A9G' -*I %0' 'F*GI 3/'/ (/D 'DE(J9 *BHE 'D41C) (*3,JD 'D/'1 (%3EG AJ /'&1) 'D*3,JD 'D9B'1J -3( 'D*9'ED 'D0J 3'1* 9DJG (BJ) EF*3(JG' . 'F81 'DB1'1 'DE1BE 381 /-/1969 AJ 23/5/1970 EF4H1 AJ E,D) 'DB6'! 'D9// 'D+'D+ 'D3F) 'D.'E3) H'D941HF 1970 5243 . () /. .EJ3 .61 'D9BH/ 'DC(J1) E5/1 3'(B 543 . () 'F81 'DE'/) 715 A2 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D3HJ31J . () 'DE13HE ('DB'FHF 1BE 57 D3F) 1980 'DE9/D DDE'/) 5 EF B'FHF 'DE1H1 'DCHJ*J 1BE 67 D3F) 1976 HAJ 'F*B'/ G0' 'DEHBA 'F81 : /. -3'E 'D/JF 'D#GH'FJ E5/1 3'(B 5273-27 . () B1'1 'DE-CE) 'D'*-'/J) 'D3HJ31J) ATF 110 153 JT 1972 53 EF4H1 AJ : - Scyboz et Gillieron . Op. Cit., p.112. () '3*&F'A E.*D7 E51J 19 FHAE(1 1935 E-'E') 17-354 177 #H1/G /. 3DJE'F E1B3 'D(J9 E5/1 3'(B 587. () B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 1056 / -BHBJ) /1965 AJ 15/10/1966 EF4H1 AJ B6'! E-CE) *EJJ2 'D91'B 'DE,D/ 'D1'(9 B1'1'* 9'EJ 1966-1967 E7(9) 'D-CHEJ) (:/'/ 1970 589 . () B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 1BE 456/ E/JF) +'D+) /1974 AJ 2/7/1974 EF4H1 AJ 'DF41) 'DA6'&J) 'D9// 'D+'D+ 'D3F) 'D.'E3) 1974 524 . () B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'DE1BE 556 / E/FJ) #HDI / 1976 E3*9,D) AJ 8/9/1979 . E,EH9) 'D#-C'E 'D9/DJ) 'D9// 'D+'D+ 'D3F) 'D3'(9) 1976 511 . H'F81 #J6'K AJ FA3 'DE9FI 'DB1'1 'DE1BE 3046 / -BHBJ) / 1962 AJ 28/11/1962 #H1/G : -3F 'DACG'FJ EH3H9) 'DB6'! H'DABG DD/HD 'D91(J) ,16 'DB'G1) 1977 5517 . () E-E/ 7G 'D(4J1 H/.:FJ -3HF 7G 'D-BHB 'D9JFJ) H2'1) 'D*9DJE 'D9'DJ H'D(-+ 'D9DEJ /'1 'DC*( DD7('9) H'DF41 ,'E9) 'DEH5D 1982 589-90 . () 'F81 'DE'/*'F 823 H824 E/FJ E51J .H'F81 #J6'K AJ EHBA 'DB6'! 'DA1F3@@J : /. 9(/ 'D12'B 'D3FGH1J 'DH3J7 AJ 41- 'DB'FHF 'DE/FJ ,8 -B 'DEDCJ) /'1 %-J'! 'D*1'+ 'D91(J (J1H* 1967 5509 HE' (9/G' . () E,EH9) 'D#9E'D 'D*-6J1J) DDB'FHF 'DE/FJ 'DE51J . ,6 E5/1 3'(B 577 . () 'F81 AJ '3*91'6 G0' 'D.D'A : '3*'0*F' /. DJDI 9(/ 'DDG 39J/ /H1 'D%1'/) AJ *BJJ/ -B 'DEDCJ) (-+ EF4H1 AJ E,D) 'D-BHB *5/1 9F CDJ) 'D-BHB AJ 'D,'E9) 'DCHJ* 'D9// 'D1'(9 /J3E(1 1982 5216-217 . () 'F81 EF G0' 'D1#J : 'D3FGH1J 'DH3J7 ,@ 8 E5/1 3'(B 5506 G'E4 (2) '3*'0*F' DJDI 9(/ 'DDG 39J/. E5/1 3'(B 5217 E-E/ 7G (4J1 H9DJ -3HF 7G E5/1 3'(B 591 . () HC'F 'D'*,'G 'D3'(B DE-CE) 'D*EJJ2 'DB6'! ((7D'FG A,'! AJ %-/I B1'1'*G' " %0' 417 AJ 9B/ 'D(J9 9/E ,H'2 (J9 'D3J'1) 'DE(J9) 'DI 'D:J1 B(D *3/J/ C'ED 'D+EF AD' J9*/ (G0' 'D417 DEF'A'*G DEB*6I 'D9B/" . 1BE 'DB1'1 245/5/1958 AJ 13/2/1958 'DEF4H1 AJ E,D) 'DB6'! 'D9// 'D+'D+ 'D3F) 'D3'/3) 941 1958 5157 . () HB/ #B1 'DB6'! 'DE51J 'D*A1B) E' (JF 'D417JF -*I B(D 5/H1 'D*BJJF 'DE/FJ 'D-'DJ 'D0J F8E 'D417 'DE'F9 A,'! AJ %-/I B1'1'*G : #F 'D('&9 B/ J4*17 /HF #F J-*A8 (EDCJ) 'DE(J9- #D' J*51A 'DE4*1J AJ 'DE(J9 B(D 'DHA'! (+EFG . '3*&F'A E.*D7 12 E'13 1911 E23 5208 #H1/G : 'D3FGH1J ,4 E5/1 3'(B 5173 G'E4(1) . () 'DC'3'FJ E5/1 3'(B 5166 . () 'F81 'DE'/) 427 EF E14/ 'D-J1'F H'DE'/) 369 EF E,D) 'D#-C'E 'D9/DJ) . () /. 9/F'F .'D/ 'D*1CE'FJ 6H'(7 'D9B/ AJ 'DABG 'D'3D'EJ 71 /'1 'D41HB DDF41 ,/) 'D39H/J) 1981 5228. () /. E57AI #-E/ 'D21B'! 'DABG 'D%3D'EJ AJ ABGG 'D,/J/ ,1 'DE/.D DDABG 'D9'E 78 E7(9) 'D-J') /E4B 1964 5514 . () H0DC 9F/E' C'F* E7(B) AJ 'DCHJ* -*I 9'E 1980 B(D 5/H1 'DB'FHF 'DE/FJ 'DCHJ*J 'F81 AJ G0G 'D',*G'/'* : /. E-E/ H-J/ 'D/JF 3H'1 *9DJB 'F*B'D 'DEDCJ) ('*A'B 'DE*('J9JF 9DI #/'! ,EJ9 'D+EF AJ 'DB'FHF 'DE/FJ 'DCHJ*J H'DABG 'D'3D'EJ (-+ EF4H1 AJ E,D) 'D%/'1) 'D9'E) J5/1G' E9G/ 'D%/'1) 'D9'E) ('D1J'6 ('D39H/J)) 'D9// 52 /J3E(1 1986 5209 HE' (9/G'. () /. E-EH/ ,E'D 'D/JF 2CJ B'FHF 9B/ 'D(J9 AJ 'DB'FHF 'DE/FJ EF4H1'* CDJ) 'D-BHB ,'E9) 'DCHJ* 1974- 1975 5177 . () /. 9'E1 'D51'A 'D(J9 'DCHJ*J E5/1 3'(B 5375 . () /. E-E/ H-J/ 3H'1 E5/1 3'(B 5214-215 . () HGH EHBA 'DE419 'D'1/FJ AJ *#5JD 'DE'/) 487 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D'1/FJ 'DE*9DB) (417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) 'F81 : 'DE0C1'* 'D'J6'-J) DDB'FHF 'DE/FJ 'D'1/FJ ,2 73 %5/'1 'DEC*( 'DAFJ DFB'() 'DE-'EJJF 'D'1/FJJF E7(9) 'D*HAJB 9E'F 1992 5501 . () E57AI 'D21B'! E5/1 3'(B 51517 E-E/ 3D'E E0CH1 E5/1 3'(B 5649 . () /. HG() 'D2-JDJ E5/1 3'(B 5206 . *F5 'DE'/) 1134 E/FJ A1F3J 9DI #F "'D9BH/ 'DE(1E) 9DI H,G 5-J- *F2D EF2D 'DB'FHF ('DF3() 'DI 9'B/JG'" . B'1( 'DABJG #(F *JEJ) "'D#5D AJ 'D9BH/ 16I 'DE*9'B/JF HEH,(G' GH E' #H,'G 9DI #FA3GE' ('D*9'B/" #(F *JEJ) 'DBH'9/ 'DFH1'FJ) 'DABGJ) E5/1 3'(B 5203 . () #(F *JEJ) 'DBH'9/ 'DFH1'FJ) E5/1 3'(B 5188 . () '(F *JEJ) F81J) 'D9B/ /'1 'DE91A) DD7('9) H'DF41 (J1H* (D' 3F) 7(9 5227 . () 'F81 : #(F *JEJ) 'DBH'9/ 'DFH1'FJ) E5/1 3'(B 5189 219 . () 'F81 AJ '3*91'6 G0G 'D'*,'G'* : - William Garcin et Jean Thieffry , La Clause de reserve de propriete , Publie Faculte de droit et Sciences Economiques Montpellier , Paris, 1980 , P.44 etc. () Antoine Brocca Manuel de la Clause de reserve de Propriete, Lyon , 1982, p.21 . ()Mazeaud (H.L.J) et Chabas , Op. Cit., P. 1112 . ()Garcin et Thieffry, Op. Cit., p. 47 . H'DB1'1'* 'D*J J4J1'F 'DJG' . (5// '9*('1G 417 H'BA : - Toulouse 19 oct. 1960 . D. 1962 , p. 96 : paris 3 Juillet 1968 , J,C.P. 1969. II. 15820 . H(5// '9*('1G 417 A'3. : - Trib . Civ . Valenciennes 30 Nov . 1956 . Gaz . pal . 1957 , I, 461 - Amiens 10 Janv . 1974, p. 363 Gaz .pal . 1974, I, 457 . () A. Brocca , Op. Cit., p. 26 . () 'F81 AJ *9DJB E3G( -HD 'DB6J) : - D. Von Breitenstein , La Clause de reserve de propriete et le risque d une perte fortuite de la chose vendue, Rev. Trim . Dr. Com. 1980. P. 43 etc . () J1(7 'DB'FHF 'DA1F3J *(9) 'DGD'C ('DEDCJ) H3J#*J (J'FG D'-B'K . ()Cass. Com. 20 nov 1979 (Affaire Mecarex) Bull. Civ., IV, No. 300 . () Von , Breitenstein, Op. Cit., p.47 . () & une Clause suspendant le transfert de propriete au paiement integral du prix Art. I du la loi No.80-335 du 12 mai 1980 . ()Luc Bihl , Op. Cit ., p.280 . () 'F81 AJ 'DEB'1F) (JF 'D417 H'D#,D :'D3FGH1J 'DH3J7 ,3 E5/1 3'(B 5131 . () HG0' E' *B11G 'DE'/) 1181 E/FJ A1F3J . ()A.Brocca , Op. Cit., p.25 . () 'F81 : /. E-E/ 4*' #(H 39/ 'D417 CH5A DD*1'6J AJ 'DB'FHF 'DE/FJ 'DEB'1F H'D41J9) 'D'3D'EJ) EF4H1'* 9'DE 'DC*( 'DB'G1) 1980 5119-122 . ()Brocca , Op. Cit., p. 25-26 . () 'F81 : -- Babb and C. Martin, Op. Cit., p.207 . - E.astwood, Op. Cit., p. 93-94 . () 'DE'/*'F 715 H716 E/FJ 3HJ31J H'DE'/) 226 (A) 'D*2'E'* 3HJ31J . () 'F81 : - paul - Henri Steinauer, Les droit reels, Tom II, Editions Staempfli & Cie SA Berne, 1990 , p.222 . H'F81 B1'1 'DE-CE) 'D'*-'/J) 'DE4'1 'DJG : - ATF 58/1932 II 347= JdT 1933 I402 . () H*4J1 'D#9E'D 'D*-6J1J) 'DI #F G0G 'DE'/) B/ FBD* 9F 'DE41H9 'DA1F3J 'D'J7'DJ E/331 H9F 'D*BFJF 'D'DE'FJ E/445 . H,'! AJ 5// G0G 'DAB1) #F G0' 'D417 6E'F *D,# 'DJG 9'/) 'D41C'* 'D*J *(J9 3D9*G' ('D*B3J7 C'D"D'* H91('* 'DFBD H'D#1'6J 'D*J *('9 (#+E'F EB37) A'-*A'8 'D('&9 (EDCJ) 'DE(J9 -*I J3*HAJ 'D+EF #(D: AJ 'D6E'F EF A3. 'D(J9 (9/ #F *CHF 'DEDCJ) B/ 'F*BD* . E,EH9) 'D#9E'D 'D*-6J1J) ,4 E5/1 3'(B 548-49 . () /. 'D3FGH1J 'DH3J7 ,4 E5/1 3'(B 5173-174 . () EF G0' 'D1#J #J6'K : /. ,9A1 'DA6DJ 'DH,J2 E5/1 3'(B 580 . /'1 1E6'F #(H 'D39H/ 'D(J9 E5/1 3'(B 526 . /. 9('3 'D51'A 'D(J9 H'D'J,'1 E5/1 3'(B 528-29 . /. 9DJ -3F JHF3 E5/1 3'(B 556 . () B1'1 E-CE) '3*&F'A 'DB'G1) 28/'C*H(1/1958 'DE-'E') 5125 'H1/G :/. 9DJ ,E'D 'D/JF 9H6 'D9BH/ 'D*,'1J) E5/1 3'(B 552 G'E4(2) . () EF G0' 'D1#J : /. *HAJB -3F A1, E5/1 3'(B 5188 . /. -3'E E5/1 3'(B 5272 . /. 3DJE'F E1B3 'DH'AJ E5/1 3'(B 5110 . /. 9(/ 'D92J2 9'E1 E5/1 3'(@B 5124 . /. 9(/ 'DEF9E 'D3J/ 1'HJ E5/1 3'(B 5257-258 . () 'F81 'DE'/) (131) E/FJ 91'BJ H'F81 AJ 'D*EJJ2 (JF 'D417 'D*BJJ/J H'D*9DJBJ : 2CJ 'D/JF 49('F E5/1 3'(B 59 . () /. 'D3FGH1J 'DH3J7 ,4 E5/1 3'(B 540-41 . /. 9(/ 'DE,J/ 'D-CJE H".1HF 'DH,J2 ,2 E5/1 3'(B 5166 . () HG0' E' J4J1 'DJG ('DA9D ,'F( EF 'DABG 'DA1F3J : - W. Garcin et J.Thieffry, Op. Cit, P.43 . () A. Brocca , Op. Cit., p.27 . () 'F81 : /. #-E/ 41A 'D/JF -CE (J9 'D3J'1'* B(D 3/'/ ,EJ9 #B3'7 'D+EF AJ 'DB'FHF 'DCHJ*J *9DJB EF4H1 (E,D) 'DE-'EJ *5/1G' ,E9J) 'DE-'EJF 'DCHJ*J) 'D3F) 'D1'(9) 'D'9/'/ 8-10 1980 565 HE' (9/G' . () H*0G( E-CE) 'D*EJJ2 'DI 'DI #F (J9 'DE5-- 9DJG DD3J'1) 'DI (,) D' JFA0 (-B 7'D( 'D*5-J- 'D0J J9/ D' J2'D E'DC'K DD3J'1) 9F/ +(H* 9/E *3/J/ ,EJ9 'D+EF 'DJG . 1BE 'DB1'1 911/E3/1972 AJ 5/10/1972 . 'DF41) 'DB6'&J) 'D9// 'D1'(9 'D3F) 'D+'D+) 1972 520 . == == H*0G( #J6'K 'DI #F 'D('&9 B/ '-*A8 (EDCJ) 'DE(J9 HGH 'D3J'1) 'DE-,H2) -*I '3*JA'! C'ED 'D+EF EE' JCHF (J9 'D3J'1) 'DI 'D4.5 'D+'D+ B(D /A9 C'ED 'D+EF 'DI 'D('&9 :J1 E9*(1 %D' %0' H'AB 'D('&9 9DI 'D(J9 (/HF *E3CG (G0' 'D417 . 1BE 'DB1'1 456/E3/1974 AJ 2/7/1974 E4'1 'DJG 3'(B'K . () /. 3DJE'F E1B3 'D(J9 E5/1 3'(B 584-85 . () '3*&F'A E.*D7 E51J 25 JHFJG 1942 E54 5256 #H1/G : /. 9(/ 'D3D'E 0GFJ E5/1 3'(B 5225 H'F81 #J6'K 'D#-C'E 'DE4'1 'DJG' AJ : 'D3FGH1J 'DH3J7 ,4 E5/1 3'(B 535 G'E4(1) . () B1'1 E-CE) *EJJ2 'D91'B 1BE 38/-BHBJ) +'FJ)/1969 AJ 29/10/1969 EF4H1 AJ B6'! E-CE) *EJJ2 'D91'B 'DE,D/ 'D3'/3 B1'1'* 9'E 1969 /'1 'D-1J) DD7('9) (:@/'/ 1972 5248 . () 'DE'/) 1138 E/FJ A1F3J / H'DE'/) 20A1 EF B'FHF (J9 'D(6'&9 'D'F,DJ2J . () 'F81 : - Von Brietenstien, Op . Cit., p.48-49 . - Eastwood , Op. Cit., p. 95 . () 'DE'/) 185 A1 EF *BFJF 'D'D*2'E'* 'D3HJ31J . () 'F81 'DE'/) 437 E/FJ E51J H'DE'/) 547 E/FJ 91'BJ . HF81'K D9/'D) G0' 'D-CE AB/ #.0* (G '*A'BJ) D'G'J DD(J9 'D/HDJ DD(6'&9 1964 (E/97) HC0DC '*A'BJ) 'D'EE 'DE*-/) 9'E 1980 (E/66) 'F81 : /. E-3F 4AJB E5/1 3'(B 5170 . () 'F81 'DEH'/ 426-427-428 E/FJ 91'BJ . H'F81 EA5D'K AJ G0' 'D5// : '3*'0*F' /. DJDI 9(/ 'DDG 39J/ J/ 'D#E'F) HJ/ 'D6E'F AJ 'DABG 'D'3D'EJ H'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ (-+ EF4H1 (E,D) /1'3'* 9DHE 'D41J9) H'DB'FHF *5/1 9F 'D,'E9) 'D'1/FJ) 'DE,D@@@/ 23 'D9// 1 1996 514 HE' (9/G' . () 'F81 E/548 E/FJ 91'BJ . () 'F81 9C3 G0' 'D1#J : /. 'D3FGH1J 'DH3J7 ,4 E5/1 3'(B 5178 G'E4 (1) -J+ JF*GJ 'DI 'DB'! *(9) 'DGD'C 9DI 'D('&9 . HEF G0' 'D1#J #J6'K : /. '(1'GJE #(H 'DDJD E5/1 3'(B 5282 . () HG0G 'D9BH/ GJ 'DH/J9) H'D%,'1) H9'1J) 'D'3*9E'D H'D1GF 'D-J'2J H'DHC'D) H'D9ED 'F81 : E/341 9BH('* E51J H'DE'/) 408 9BH('* A1F3J . () HEF 'DE$C/ #F 'JB'9 'D9BH() AJ E+D G0G 'D-'D) E.'DA DDB'9/) 'DEB11) AJ 'DB'FHF 'D,F'&J ((D' 9BH() %D' (F5)) AC'F 'D('&9 JF4& (E-6 %1'/*G -'D) ,F'&J) DE JF5 9DJG' B'FHF 'D9BH('* HD' JEDC 'D'A1'/ *#+JE "#A9'D DE J-1EG' 'DE419 . /. 9(/ 'D3D'E 0GFJ E5/1 3'(B 5232 . () 'F81 E/453 9BH('* 91'BJ . () 5A'! EG/J 'D7HJD ,1JE) .J'F) 'D#E'F) AJ 'DB'FHF 'D91'BJ 13'D) E',3*J1 EB/E) 'DI CDJ) 'DB'FHF ,'E9) (:/'/ 1982 5137 . () /. ,9A1 'DA6DJ 'D(J9 ('D*B3J7 E5/1 3'(B 534 . HEF GF' ADJ3 5-J-'K E' J0G( 'DJG (96 41'- 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ #F *51A 'DE4*1J ('DE(J9 AJ G0' 'DA16 D' J-BB ,1JE) .J'F) 'D#E'F) . D#F G0' 'DBHD D' J5- AJ 'DB'FHF 'D91'BJ . 'F81 : /. :FJ -3HF 7G E5/1 3'(B 5212 CE'D +1H* E5/1 3'(B 5177 G'E4 (1) . () 'F81 :/. A.1J 9(/ 'D12'B 'D-/J+J 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 E7(9) 'D2E'F (:/'/ 1996 5377-378 . () 'D471 'D#.J1 DDE'/) 455 EF B'FHF 'D9BH('* 'D91'BJ . () *F5 'DE'/) 42 EF 'DB'FHF 'DE0CH1 " J-81 9DI 'DE4*1J (/HF %0F 3'(B EF 'D('&9- #F J*51A (#J FH9 EF #FH'9 'D*51A'* AJ 'D3D9) EH6H9 'D*B3J7 B(D 'DHA'! (+EFG'" HF5 'DE'/) 45 9DI E9'B() EF J.'DA F5 'DE'/) (42) ('D-(3 E/) D' *2J/ 9DI +D'+) #4G1 H(:1'E) D' **,'H2 E'&) ,JFJG #H (%-/I G'*JF 'D9BH(*JF . HG0G 'D9BH() *7(JB HDH DE JH,/ 417 '-*A'8 ('DEDCJ) AJ 'D9B/  'F81 AJ *A5JD'* 0DC : /. E1'/ EFJ1 AGJE E5/1 3'(B 536-37 . () /. *HAJB -3F A1, E5/1 3'(B 5189 . () '3*&F'A E.*D7 E51J 10 E'JH 1943 E55 5148 #H1/G : /. 3DJE'F E1B3 'D(J9 E5/1 3'(B 584 G'E4 (1). () /. *HAJB -3F A1, E5/1 3(B 5190 /. 1E6'F #(H 'D39H/ 'D(J9 E5/1 3'(B 527 /. 9(/ 'D12'B 'D3FGH1J 'DH3J7 ,4 E5/1 3'(B 5175 /. CE'D +1H* E5/1 3'(B 5116 . () EF G0' 'D1#J : /. '3E'9JD :'FE E5/1 3'(B 5123 /. .EJ3 .61 'D(J9 E5/1 3'(B 5112 /. 3DJE'F E1B3 E5/1 3'(B 586 /. E-E/ D(J( 4J* E5/1 3@'(B 5113 . () 'F81 : E,EH9) 'D#9E'D 'D*-6J1J) ,4 E5/1 3'(B 549 . () '3*&F'A E.*D7 E51J 6 AJ(1'J1 1943 'DE-'E') 15 1BE 184 5388 . #H1/G : /. E-E/ C'ED E13J E5/1 3'(B G'E4 5216 . () 'F81 : '-E/ F,J( 'DGD'DJ H-'E/ 2CJ E5/1 3'(B 5167 168 /. 9(/ 'DEF9E 'D(/1'HJ E5/1 3'(B 5573 . () 'F81 'DEH'/ 135 E/FJ 91'BJ 466 E/FJ E51J 1599 E/FJ A1F3J . HAJ 'DB'FHF 'D3HJ31J JCHF (J9 EDC 'D:J1 5-J-' DCFG B'(D DDA3. D9/E '3*7'9) 'D('&9 *FAJ0 'D*2'EG (FBD 'DEDCJ) H0DC HAB' DDBH'9/ 'D9'E) /HF H,H/ F5 . 'F81 'D3FGH1J 'DH3J7 ,@4 'DE5/1 'D3'(B 5283 G'E4(2) . () H(G0' 'D5// B11* E-CE) 'D*EJJ2 'FG " '0' '-*A8 ('&9 'DE'CF) (EDC*JG' D-JF *3/J/ ,EJ9 +EFG' ADG '0' ('9G' E4*1JG' 'F J**(9 'DE'CF) AJ #J J/ C'F* D'3*-5'D 'D+EF 'DB37 " . 1BE 'DB1'1 398 E1 1975 AJ 10 /10 / 1975 E,EH9) '-C'E 'D9/DJ) 'D9// 'D1'(9 'D3F) 'D3'/3) 1975 512 H*B11 'J6' 'FG " DJ3 D('&9 'D3J'1) 'F J-,2G' DB'! +EFG' 'DE$,D (9/ 'F ('9G' E4*1JG' D4.5 '.1 '0' DE J-*A8 'D('&9 'D'HD (-B (B'! EDCJ) 'D3J'1) DG D-JF *3/J/ 'D+EF " 1BE 'DB1'1 1167 E2 1974 AJ 3 /12 / 1974 . 'DF41) 'DB6'&J) 'D9// 'D1'(9 'D3F) 'D.'E3) 1974 529 . () HB/ -CE 'DB6'! 'DE51J ('D'3*1/'/ AJ B6J) C'F AJG' 'DE*51A 'DJG 5'-( E916 DD3J'1'* A'3*F*,* 'DE-CE) 'F 'DE*51A 'DJG 3J! 'DFJG DE J7'D( 'D('&9 'DJG (E3*F/'* EDC*JG E9 9DEG 'F (J9 'D3J'1'* ('D*B3J7 EF*41' ,/' HJ*-ED 'F *CHF 'D3J'1) E' *2'D EEDHC) DD:J1 '3*&F'A E.*D7 21 E'JH 1935 E/47 5321 '4'1 'DJG : 3DJE'F E1B3 'D'J,'1 'DE5/1 'D3'(B 583 G'E4 (65) . () En Fait de Meubles , Ia Possession Vaut Titre HGJ 'DB'9/) 'DEF5H5 9DJG' ('DE'/) 2279 E/FJ A1F3J . () Dam Setrin C/ ste . Editions Andre Vial et autres , Gaz .Pal 10 Juillet 1980 . Panorama de Jurisprudence . 'DE4'1 'DJG AJ : - Garcin et Thieffry , Op .Cit , 43-44 . ()Luc Bihl, Op. Cit., p. 279-280 . H'F81 C0DC /. '3E'9JD :'FE E5/1 3'(B 5124-125 /. E-E/ D(J( 4J* E5/1 3'(B 5113-114 . () H%0' C'F G0' GH 'D-CE 'D9'E AJ 'DB'FHF 'DA1F3J %D' #F +E) BH'FJF GF'C #.69* (96 'D(JH9 DF8'E 'D'4G'1 E+'D 0DC 'DB'FHF 'D5'/1 AJ J'J1 1951 'D.'5 ('D(J9 ('D*B3J7 DE9/'* 'D*,GJ2 'DEGFJ) A%0' 1H9J* ',1'!'* 'D4G1 ,'2 DD('&9 'D'-*,', ('DEDCJ) *,'G 'DC'A) HEFGE 'D:J1 'DE*51A 'DJG ('DE(J9 . #F81 : - De Juglart et Ippolito , Op . Cit ., p. 312 . () 'DE'/) 715 A1 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D3HJ31J . ()Paul Henri Steinauer . Op . Cit., P. 218 . () 1',9 E' 0C1 #J6'K (5// 'D(J9 'D'J,'1J 552 EF G0G 'D/1'3) . () HE/) 'D+D'+ 3FH'* GJ E/) 3BH7 D' E/) *B'/E D0' AGJ D' *CHF 916) DDHBHA #H 'D'FB7'9 . 'F81 : E-E/ 7G 'D(4J1 H:FJ -3HF 7G E5/1 3'(B 5259 . () HD' E+JD DG0' 'D-CE AJ 'DB'FHF 'DE51J D#F 'DE'/) 977 EFG D' *,J2 'D'3*1/'/ %D' AJ -'D*J 'D6J'9 H'D31B) /HF .J'F) 'D#E'F) CE' #F *51A 'DE4*1J ('DE(J9 'DE-*A8 (EDCJ*G D' J4CD ,1JE) .J'F) #E'F) HAB E' *B/E . () /. 12B 'DDG #F7'CJ HFG'/ 'D3('9J E5/1 3'(B 5707 . ()Cass Civ. 28 mars et 22 Oct. 1934 : D.P. 1934 , I, 151 note vandamme. A. Brocca , Op. Cit., p. 17 . ()Roger Houin . L introduction de la clause de reserve de propriete dans le droit Francais de la Faillite, J. C. P , 1980 1- no. 2978 . () A. Brocca . Op. Cit., p.19 . H'F81 'DB6'! 'DEFHG 9FG : - Cass . Com. 22 Dec. 1975: D.P. 1976 Somm., 22 . () 'F81 : - Luc Bihl , Op .Cit ., P. 278-279. HB/ -CE 'DB6'! 'DA1F3J (#F DJ3 D('&9 'D5HA '3*1/'/G %0' *-HD 'DI EF*H,'* 5HAJ) . - Trib Com. Nice, 27 Oct. 1980 , D. 1981 . IR. 9 . HD' JECF '3*1/'/ 'DEH'/ 'DEF/E,) AJ *1CJ( 'D3J'1'* . - Trib. Com. 18 julill 1989 : Bull. Civ. IV. No. 228. D. 1991. Somm. 45 . HD' *3*1/ 'D-JH'F'* (9/ 0(-G' . - com. 22mars 1994 Bull Civ IV, no. 121 comp . () Roger Houm . Op. Cit., P.2978 . () 'F81 EA5D'K (5// %,1'!'* 'D4G1 AJ 'DB'FHF 'D3HJ31J : - Paul Henri Steinauer , Op . Cit., p. 218-222 . () B6J) : - McEntire V. Crlossley Bros Ltd . (1895) . #F81 : - Diamond , Comm. And Cons. Credit, Op. Cit., p. 279 . () 'F81 : /. 9(/ 'DEF9E 'D(/1'HJ E5/1 3'(B 5261 H'D#-C'E 'D*J J4J1 'DJG' AJ G'E4 (1) 5262 . () JB*6J 'D*FHJG 'DI #F 'D('( 'D.'5 ('D%AD'3 'DEH'/ (566-791) EF B'FHF 'D*,'1) 'D3'(B 1BE 149 D3F) 1970 D' J2'D F'A0'K (EH,( 'DE'/) (331) EF B'FHF 'D*,'1) 'D-'DJ 30 D9'E 1984 . 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (1/'D3F) 'D+'EF)) 9// (16) "0'1 (2003) ================ ======================= /H1 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) AJ 'D(J9 ('D*B3J7 PAGE 4 PAGE 3 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (1/'D3F) 'D+'EF)) 9// (16) 3F) (2003) [51-551] /H1 417 'D'-*A'8 ('DEDCJ) AJ 'D(J9 ('D*B3J7(*)  68:N T n ( prtv޸ޣ޸޸޸jZ0JaJ ^JUZH*aJ ^JZ^J ZaJ ^J ZaJ ^JjZ0JCJaJ ^JUZCJH*aJ ^JZCJaJ ^J5CJ\^JZZ^J ZaJ^JZCJaJ ^JjZaJ(^JUZ0JaJ(^J ZaJ(^J3 Dn8:N T n ( $$$$$Tl V $$$$$T$$T$ Dn8:N T n ( !%*d,26;TBlHLM4PXQYĿ|wrmhcX^=>pMZ]gh      %pBDFHLl !!!!$$$$%%%%&(((*(,(F*H*J*L*\-^-`-b-t/v/x/z/1111222226666L;;;;;l<<~==ʽҸʽҸaJ ^JjZ0JaJ ^JUZH*aJ ^J ZaJ ^JjZ0JCJaJ ^JUZCJH*aJ ^JZCJaJ ^J CJaJ ^JH!%*d,26;TBlHLM4PXQY_d2il>o,ssB~\^$===@@@@@@@@AAAAHBJBLBNBDDDDKKKK@MBMDMFM\O^O`ObOOOOO[[ [ []] ] ]z_|_~__bbbbdddd f"f$f&fThVhXhZh&i(i*i,i0o2o4o6onqpqrqtq&r(r*r,r s"s$s&st t"t$t ZaJ ^JZH*aJ ^JjZ0JaJ ^JUZY_d2il>o,ssB~\^z̈$&(^>4pڑTbĿ|wrmhc^YT2ӲZLjU   ǽսֽ/nek?3 $ttttt wwwwxxxx@zBzDzFz{{{{}} }"}6~8~:~<~~~~~ʄ̄΄Є$&(*PRTV^z̈24684pΑБґԑz|~Ԗ֖ؖږTVXZ\.Z5\aJ ^JZ^J ZaJ ^JjZ0JaJ ^JUZH*aJ ^J ZaJ ^JP^z̈$&(^>4pڑTb*D. & F$.<>@B0246$&(*FHJL2T&(*,ȼ8:<>ξоҾԾ(*,.~Z5\aJ ^J ZaJ ^JjZ0JaJ ^JUZH*aJ ^JaJ ^JU*D.z$&Bxt0J@`V R"¸|wrmhc^YT[~وԉ;8 >ߙJHcqrG?   b 1 .z$&Bxt0J@`V R"v & F$ & F&Bx0J|~0246*,.0468: , TVXZNPRTDFHJHaJ ^JZ^J ZaJ ^JjZ0JaJ ^JU ZaJ ^JZH*aJ ^JTHJLNhjln   JLNP"j  &"("*","%%%ӾӾӾӾjZ0JCJaJ ^JUZCJH*aJ ^JZ5CJ\aJ ^JZCJaJ ^JZ^J ZaJ ^J ZaJ ^JjZ0JaJ ^JUZH*aJ ^JE"v ` p6"j0"$'+*.238990:<@D@J^K.LŻzuolgda^X K a .uv  :w @BDچ܆ކ2468:J̉ΉЉ҉JLNPČ 246̾̾̾̾^JjZ0J^JUZ^J Z0J^J ZH*^J ZaJ ^JZ5\aJ ^J ZaJ ^JZCJaJ ^J CJaJ ^JKJmnoop^q`q0rrdssuLv wwvx2yyz{|`}H~DF~$ & F h & F h & F0rrdssuLv wwvx2yyz{|`}H~DF~ eĺ~tj`[VOE;   ; WX J      a   j  -  H   ~ e=CPQЄ~>چ4J̉J 4$A$r$p$$$A$$A$ & F =CPQЄ~>چ4J̉J 4XΒhZ֖H$ҘΙܚ @ԧ&V^̭4Ҳ2&l,"| <   x    J68:XZ\^ ΒВҒԒhjlnZ\^`֖ؖږܖHJLN$&(*ҘʙΙЙҙԙܚޚ^JZ^J ZH*^JjZ0J^JU\XΒhZ֖H$ҘΙܚ $A$$A$r$$p$@BDFԧ$&(*, VXZ\^`bḓέЭҭ468:ҲԲֲز2468&(*,lnpr ¾ľƾ,.02^JjZ0J^JUZ^J ZH*^J\@ԧ&V^̭4Ҳ2&l,"|$$A$$$p"$&(|~(*,.pVYZ[\n(^`dfhj $&(*:>@BD^JjZ0J^JUZ^J ZH*^J\(pY n(^d$>HL4\*J LN(.D:J.PhX,&0 vR0Z @2p> d(pY n(^d$>HL$p$$A$$A$$A$r$ "JLNPJL "$4\*,.0JLNP L CJaJ^JZCJaJ^JjZ0JCJaJ^JUZCJH*aJ^JjZ0J^JUZ^J^J ZH*^JLL4\*J LN(.D$$p$A$r$$A$NPRT(*,..024D:<>@JLNP.024PRTVhjZCJH*aJ^J ZCJ^JjZ0JCJ^JUZCJH*^J^JjZ0J^JUZ^J ZH*^JM:J.PhX,&0 vR$p$$A$jlnXZ\^,.02&(*, .0246   tvxz|PRTVX0Z~ٽʶ CJaJ^JjZH*^JU^JZ^JjZ0J^JU ZH*^JZCJaJ^JZCJH*aJ^JjZ0JCJaJ^JUHR0Z @2p>NT$$p$A$$$A$>@BDF0p0NTBDFHJ  " 2  !!!!!!!!!>#@#j###### ZCJ^J ZCJ^J ^JZ^J ZH*^JjZ0J^JUW>NTD 2  !!>###d$f$~$$$$$$%(%*%.%%%%%  !D 2  !!>#@###d$f$~$$$$$$%(%$$d%d&d'd&`#$ $d%d&d'd$p$$A$### $b$d$f$h$j$v$x$z$|$~$$$$$$$$$$$$$$$$%%%"%$%&%(%,%.%%%%%%%¼ CJaJ ^JZCJH*aJ(^JZCJaJ(^J ZCJ ^J Z<^J ZCJ^J ZCJ^J Z0JaJ^J 0JaJ^JjZ0JaJ^JUjZaJ^JUZ^J Z^JZ+(%*%,%.%%%%%%%$A$$ ) 0&P ' (5!"#$%(2*2 [&@&Normal$A$8@8 Heading 1$@& CJaJ^J<@< Heading 2 $$@& CJ0aJ4^J>@> Heading 3 $$@&5\aJ^J8@8 Heading 4 $$@&aJ^J<A@<Default Paragraph Font.@. Footnote Text8&@8Footnote ReferenceH*6B@6 Body Text$ CJaJ^JLC@"LBody Text Indent $aJ^JhnH6P@26 Body Text 2$aJ^J2>@B2Title$aJ^JhnH, @R,Footer 9r &)@a& Page Number,@r,Header 9r HR@HBody Text Indent 2 $TaJ^J}m S Z Zb$dH j%e #$%%+,-n/E01+2256778c89J:!;;<=q==>f@@)BDF>GkI,MMFPKQRRSTUOVWX[[\h]v__bbdilnhopqrstuvwxRyy{|}T~5YʄA†fulՐ uUP\OS Ƥݥsp-l#qND)Pk81 o a r ` \/QmY{dJG S!!]"""C$f$#%h%%%\&~&&&'''Y((q)+T+&,,-...//1k2%33(4{445667(899X99;;;q==>>i??$@@ACLEEgFFQHHHHIVJJJKKMMNNNOO3-36-|N=$t.H%i6j#% !$',.03579<^. DJm~LR(%%#%(*-/2468;=Y".L0r>%"&)+1:!!@  @ ( p l" 0jJ))? B S ?\ D( T N0n"2 # N2 3 jJ 02`B B c $DjJ 1n"1`B B c $DjJ N11T N0n"2 # N2 3 jJ 02`B B c $DjJ 1n"1`B B c $DjJ N11-P" rNn"s]}"s!hk9<ch+ 1 B G ) 2 ` g R Y ru~@CehUZlo 3:$'~#EN G!J!/$2$%%&&&&7'>'j(q(8)>),,l,o,,,.!.b.e...// ///22 33Y3\344=5@5Q5T5s5|5555555667777777888999"9=9@9e9j9q9t9u9z9 ::::; ;=;@;;; < <<<==/>2>>>>>>>>>>>???????@@AAAAAAB BSCVCCC6D9DHEKEFFGGwH~HHJKJMMMMMMMMMMMMMMNNOOOOQQQQQQySzSS"T'TWWXXX&XnXuXvX|XXXXXYYZY]YjYlYYYYYYYYZ`Zy[|[n\x\)],]^^M^T^U^]^^^``````aaa aHaKaaaabb2c7cccccd d*d2dIdNdOdTdye|effshzh{hhhh3i7iiik kkkkl?lBlnnooppss0t:tetgttttt uu`ucuuu)v-v\v_vnvsvvvvvww x(xxxSzTzXz\zezyz|zM{P{{{{{||}}t}w}M~S~ADEG*,RXY\-2 -016/2 $'x{KQ .2]abelpz~58oq ʍύ[dekw~ (*JMNPX[vzmrِܐݐߐ6:vz>Ajly}ǒȒϒ#&')MPŕDGPTї՗$'dg")*- RYŞǞОמޞ),ݟQT07""),[bկٯ :=z̰а7<~αұ9@FKmt29X_/45A˵̵ֵݵ !()0JRS[fjkoŷ޷ V[\aظ).U]^hNUVa:CDMǽͽ $)=?@HJLlx˾ѾDIKPmrtz¿ȿԿ׿ "+.15:IN| (3QV`akn./45:S]^h".1cfBF >BCG%tx r{|w~YaAGKT_fgnUY+34< QUMT_d-56A 078?hqr{hk !&SXY`&.IRU[\cgly <BFNx} ,=@Z`dhx{ "#()./7DJ 14<FJSW`dlS[ bf 8ADGKP (0gkt|}2:;Cgklp&.fnowx !'*:@@CDGcf| {7<BJKST\ludi(0hp@HIQRZ}$+,67:7>7=>D#'EIJN!&.237$+y}~#&29]`oqx#<>\^svwzlp [_`dnrs|} ,1:@CFOV"%&) R V w ~          " * / 5 U Z        6 : @ D ] a h k    DHRXfiFKLU} 16_b+.!"67RScdjkwx X ^ ^ d 17hnLR)/5";"$$&&&&**--J0P022|44557777 =&=> >?? AA-B/BKVWgh:;mn WXJK01jkJK &0'069T]ab056<=BCFdj}Xfmrt#)+"#NPbhnp#')nelmvw^_,23:BU'(hikpuv,-xy#$xy*+bghiWX tu-. #:Bjy~>?f k q       A B     / 7 L ]      " D F L V ] c   AY_fnowx<LWjopzLM'+.AHMAD#C:\My Documents\Rafedeen16\Raf8.docAHMAD#C:\My Documents\Rafedeen16\Raf8.docAHMAD#C:\My Documents\Rafedeen16\Raf8.docAHMAD#C:\My Documents\Rafedeen16\Raf8.docAHMAD#C:\My Documents\Rafedeen16\Raf8.docAHMAD#C:\My Documents\Rafedeen16\Raf8.docAHMAD-C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of Raf8.asdAHMAD-C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of Raf8.asdAHMAD-C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of Raf8.asdAHMAD#C:\My Documents\Rafedeen16\Raf8.doc QJꭺmA &JxG+4X &A&OMF(^dM)^`c[vB-4\\T f`hhCJo(.hho(.hCJo(.hho(.hhCJo(.hh^Jo(-hhCJo(.hhCJo(.hhCJo(. dM`c[ f4\QJJxG+OMmA &A @]T>?aUUUUUUbbbbbbbbbbb b b bbb-@@@@@n@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @$ G"Times New Roman5Symbol3& "ArialM @Traditional ArabicU @MCS Taybah S_U normal.; @Akhbar MTG @MCS ARAFAT HIGHC @MCS AL SHAMALK @Simplified ArabicE @Monotype Koufi#1hprNSs&ISs&fQT!0P ,'E9) 'DEH5D HODAAHMAD Oh+'0p  , 8 DPX`h oHODA ODAANormalAHMADl246Microsoft Word 8.0@$@@V>@$f ՜.+,D՜.+,D hp COLLEGE OF LAWTQU Title 6> _PID_GUIDAN{618F6D01-464B-11D7-AEC3-96BDB61C2270} !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijlmnopqrtuvwxyzRoot EntrymmaryInformation F@8,1Tablej?WWordDocument+|SummaryInformation(kDocumentSummaryInformation8sCompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q