ࡱ> Q|bjbjȃ+8k]\\\\  8B,n4 (J L L L L L L $c#W%Rp - ^p $::*$$$:J ::::J $$V@6J n > #. /. ,9A1 E-E/ ,H'/ 'DA6DJ #3*'0 'DB'FHF 'DE/FJ CDJ) 'DB'FHF / ,'E9) 'DEH5D 1- JECF *91JA 9B/ 'D%7'1 (#FG E,EH9) 9B/J) **#DA EF '*A'B J*6EF BH'9/ 9'E) *-// EB/E'K CJAJ) %(1'E H*FAJ0 9BH/ #.1I D'-B) H(EB*6'G JD*2E 'D71A'F (E1'9') G0G 'DBH'9/. EF 'D*91JA 'DE*B/E J*(JF DF' #F %(1'E 'D9B/ (JF 'DE41H9'* 'D'B*5'/J) H'D5F'9J) H'D*,'1J) J*7D( *9'HF'K -BJBJ'K ADE J9/ 'D9B/ 4#F'K EE' JECF %*E'EG H*FAJ0G AJ D-8) CE' GH 'D-'D AJ 9BH/ 'D-J') 'D,'1J) HGC0' B/ JD,# 'D71A'F %DI 'D*:D( 9DI 'D59H('* 'DB'FHFJ) 'D*J *C*FA 'D1H'(7 'DE3*B(DJ) (JF 'DE41H9'* 'D5F'9J) H'D*,'1J) (E' JD(J -',) G0G 'DE41H9'* %DI 9H'ED 'D'3*B1'1 H'D319) H'DE1HF) AJ %*E'E E9'ED'*G' HEF G0G 'D#3'DJ( #F J9ED 'D71A'F 9DI 'D*H5D %DI 9B/ %7'1 (4#F E9'ED'*GE' 'DE3*B(DJ) D' J*F'HD 3'&1 ,H'F( G0G 'DE9'ED'* H'F JB*51 /H1G 9DI *(3J7 %*E'E G0G 'DE9'ED'* H*3JJ1G' EF #,D *A'/J 9/E %EC'F 'D9B/ (JF 'D71AJF A@J 'DE3*B(D (). H9DI G0' A'F 9B/ 'D%7'1 J*6EF 'DBH'9/ 'D#3'3J) 'D*J *.69 DG' 9BH/ #.1I 3HA J,1J %(1'EG' AJ 'DE3*B(D . 2- H*'1J.J'K 'F*41 '3*9E'D G0' 'D'57D'- D9B/ 'D%7'1 AJ 'DABG H'DB6'! 'DA1F3JJF '0 #4'1 %DJG #-/ 'DABG'! 'DA1F3JJF 9'E 1931 (5// *-DJDG D417 'DEH1/ 'DH-J/ (). #E' AJ 'DB6'! 'DA1F3J AB/ 8G1 G0' 'D'57D'- D#HD E1) 9'E 1966 H0DC (EF'3() F2'9 J*9DB (*-/J/ +EF 'DHBH/ 'D0J *D*2E (G E-7'* 'D*H2J9 () . H9DI E' *B/E A'FF' 3FBHE (/1'3) G0' 'D9B/ AJ +D'+) E('-+ J.55 'D#HD D'F9B'/ 'D9B/ H'D+'FJ D"+'1G #E' 'D+'D+ A3JCHF 9F 'FB6'! 'D9B/ H#.J1'K 3*CHF DF' .'*E) DG0G 'D/1'3) . 'DE(-+ 'D#HD 'F9B'/ 9B/ 'D%7'1 3- B/ *+'1 *3'$D'* 9/J/) -HD 7(J9) 9B/ 'D%7'1 GD GH 9B/ E3EI H('D*'DJ A%F 'DE419 B/ .5G (BH'9/ H69G' D*3GJD 'D*9'B/ #E #F 'D#E1 DJ3 C0DC H'FE' GH 9B/ :J1 E3EI *F7(B 9DJG 'DBH'9/ 'D9'E) DD9B/ HDE J.5G 'DE419 (BH'9/ *A5JDJ) 4- AJ 'DH'B9 'FB3E 'DABG AJ G0' 'DE,'D A'DABG 'D*BDJ/J JEJ2 (JF '*,'GJF 1&J3JJF #-/GE' J6AJ 7(J9) 9B/J) 9DI 9B/ 'D%7'1() (JFE' J1I 'D".1 #F DG 7'(9'K :J1 9B/J #J E' J7DB 9DJG (#FG J*6EF (96 'D*H,JG'* (). HAJ 'DEB'(D J1A6 'DABG 'D-/J+ G0G 'D*A1B) AGJ *A1B) 8'G1J) -J+ J1I #FG J4CD E9 'D9BH/ 'D*J *(1E *7(JB'K DG E,EH9) 9B/J) E3*B(DJ) AGH DJ3 9B/'K H'-/'K (D J*6EF E,EH9) 9B/J) **#DA EF '*A'B #3'3J H9BH/ D'-B) J,1J %(1'EG' *7(JB'K DG0' 'D'*A'B () . 5- H%0' C'F 9B/ 'D'*A'B J9/ 9B/'K AGH DJ3 9B/'K (3J7'K (D GH E,EH9) 9B/J) *EG/ D9BH/ D'-B) HGH #J6'K 9B/ :J1 E3EI . 'F /1'3*F' 3*F5( 9DI CJAJ) 'F9B'/ 'D9B/ %0 JF9B/ 9B/ 'D#.7'1 (4CD 5-J- '0' *H'A1* #1C'FG HGJ 'D*1'6J H'DE-D H'D3(( 4#FG 4#F 3'&1 'D9BH/ HAB'K DDBH'9/ 'D9'E) DD9B/ E9 (96 'D.5H5J) EE' JB*6J /1'3*G' *('9'K AJ +D'+) E7'D( . 'DE7D( 'D#HD 'D*1'6J 6- F9FJ ('D*1'6J '*A'B 'D%J,'( H'DB(HD 9DI H,G J+(* #+1G AJ 'DE9BH/ 9DJG HGH EF 'D9BH/ 'D16'&J) 'D0J D' J-*', %DI 'F9B'/G #J) 4CDJ) . CE' J,( #F **H'A1 AJ 71AJ) 'D#GDJ) 'DD'2E) H#F JCHF 16'GE' .'DJ'K EF 'D9JH( . HDCF ('D1:E EF *H'A1 'DBH'9/ 'D9'E) AJ 'D16' %D' #F DG0G 'D9BH/ .5H5J*JF GE' : J,( #F JF5( 16' 'D71AJF AJ G0' 'D9B/ 9DI *H-J/ E9'ED'*GE' 'DE3*B(DJ) #J J,( #F *F51A #1'/*GE' %DI *H-J/ %(1'E 9BH/ AJ 'DE3*B(D () HG0' JB*6J #HD'K (J'F 7(J9) 'D9BH/ 'D*J 3*(1E E3*B(D'K . 02 J,( #F J*F'HD 9B/ 'D%7'1 C0DC 'DE3'&D 'DE*9DB) (CJAJ) %(1'E 'D9BH/ 'DE3*B(DJ) 'D*J GJ 9BH/ *7(JBJ) EF -J+ EH'9J/G' H71JB) *FAJ0G' () . HGC0' A%F 9DI 'D71AJF HB* %(1'E 'D9BH/ 'D*7(JBJ) 'DE3*B(DJ) 'D*BJ/ ('-*1'E 'DBH'9/ H'D41H7 'D*J '*AB' 9DJG' AJ 9B/ 'D%7'1 HG0' 'D*BJ/ DD41H7 B/ JCHF CDJ'K #H ,2&J'K A%0' C'F 'D*BJ/ CDJ'K AD' *H,/ 59H() #E' AJ -'D) 'D*BJ/ 'D,2&J AJCHF ('*A'B 'D71AJF HB* %(1'E 'D9B/ 'D*7(JBJ H9/E *-/J/ 'D+EF ('D4CD 'DE0CH1 AJ 9B/ 'D%7'1 . 7- 'F *-/J/ 'D9F'51 'D,HG1J) DD9B/ EF 'DE3DE'* 'D*J D' JF9B/ 'D16' (/HFG' A%0' C'F 'D9B/ 'D*7(JBJ (J9'K E+D'K *9JF #F J*1'6I 'D71A'F (4#F 'DE(J9 H'D+EF 'DD0JF GE' JE+D'F 1CF 'DE-D . HDCF GD JD2E *-/J/ G0' 'D+EF #H 0C1G EB/E'K AJ 9B/ 'D%7'1 . 8- 'F *FAJ0 9B/ 'D%7'1 AJ E,'D 'D*H2J9 B/ J3*:1B 3FH'* 9/J/) J59( EF .D'DG' *-/J/ 'D+EF DD3D9 'D*J 3J*E *H1J/G' D0' JC*AJ 'D71A'F ('D%-'D) E+D'K %DI B'&E) #39'1 'DEH1/ 'D3'1J) HB* 'D*H1J/ . 9- DB/ B6* E-CE) 'DFB6 'DA1F3J) D2EF 7HJD 9DI 'D-CE ((7D'F 9B/ 'D%7'1 D9/E *9JJF 'D+EF AJG -J+ '3*F/* G0G 'DE-CE) AJ ('/& 'D#E1 AJ *B/J1 'D(7D'F %DI 'DE'/) (1591) E/FJ A1F3J 'D*J *B'(DG' 'DE'/) (526-2) E/FJ 91'BJ H'D*J *D*2E (#F JCHF 'D+EF AJ 9B/ 'D(J9 E9JF'K H#F J*E *9JJFG (E91A) 'D71AJF () :J1 'F G0' 'D'*,'G #F*B/ EF B(D 'DABG 'DA1F3J -J+ '9*(1G .D7'K (JF 9B/ 'D%7'1 H'D9BH/ 'D*7(JBJ) 'DE3*B(DJ) AG0G 'D%1'/) DE *F51A '(*/'!K 9DI '(1'E 9B/ 'D(J9 H'FE' '*,G* %DI %(1'E 9B/ 'D%7'1 +E 'DI 9BH/ (J9 D'-B) *7(JB'K DG0' 'D9B/ () . AD' J,H2 '4*1'7 *9JJF 'D+EF AJ 9B/ 'D%7'1 D#F G0' J0C1 AJ 9B/ 'D(J9 . 10- #E'E 'F*B'/ 'DABG DEHBA 'DB6'! 'DA1F3J AB/ D,#* 'DE-CE) 'DI *B1J1 (7D'F 9B/ 'D%7'1 '3*F'/'K %DI 'DE'/) ( 1129 ) E/FJ A1F3J %0 *F5 9DI #F JCHF E-D 'D'D*2'E E9JF'K #H B'(D'K DD*9JJF EF -J+ EB/'1G () . #E'E G0' 'DEHBA 'D,/J/ 'FB3E 'DABG 'DA1F3J (JF E$J/ HE9'16 A0G( 'D(96 'DI #F 'D'3*F'/ %DI 'DE'/) ( 1129 ) E/FJ A1F3J DG E' J(11G -J+ J5D- #F JCHF #3'3'K DDBHD (H,H/ 9D'B) (JF 9B/ 'D%7'1 H'D9BH/ 'DE3*B(DJ) HJ$J/ G0' 'D'*,'G (7D'F 9B/ 'D%7'1 D9/E *-/J/ 'D+EF 9DI G0' 'D#3'3 -J+ JHA1 -E'J) DDEH29 'D0J GH 'D71A 'D69JA 'B*5'/J'K *,'G 'DEH1/ . %D' #F G0' 'D'*,'G DBJ E9'16) EF :'D(J) 'DABG () 9DI #3'3 #FG JF7HJ 9DI .D7 (JF E-D 9B/ 'D%7'1 HE-D CD EF 'D9BH/ 'DE3*B(DJ) . 11- H#.J1'K A#F E-CE) 'DFB6 'DA1F3J) -3E* 'D.D'A 9F/E' H69* E(/# B'FHF'K ,/J/' K B11* (EH,(G 'D9/HD 9E' ,1I 9DJG B6'$G' AJ G0G 'DB6J) (). HAJ 6H! 'DEHBA 'D,/J/ DE-CE) 'DFB6 'DA1F3J) 0G(* 'DGJ&) 'D9'E) DDE-CE) %DI #F 'DE'/) (1129) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'DA1F3J D' *31J (4#F *9JJF 'D+EF 9F/E' JB6J 'D'*A'B (%(1'E 9BH/ D'-B) HD' J$+1 AJ 5-) G0' 'D9B/ H'F 'D*93A AJ *-/J/ 'D+EF JECF #F JCHF ,2'$G 'D%D:'! #H 'D*9HJ6 () . HGC0' AB/ #,'2* 'DE-CE) #F JFA1/ #-/ 'D71AJF (*9JJF 'D+EF HDCF (417 #F D' JCHF E*93A'K HGC0' A#FG D' JD2E #F J*6EF 9B/ 'D%7'1 *-/J/'K DD+EF %0 JECF #F J*9JF G0' 'D+EF AJ HB* D'-B AJ 'D9BH/ 'D*7(JBJ) . 'DE7D( 'D+'FJ E-D 9B/ 'D%7'1 12- 'F 'DG/A EF %(1'E 9B/ 'D%7'1 GH EF ',D %(1'E 9BH/ E3*B(DJ) HDG0' A#F E-D G0' 'D9B/ JF-51 AJ '-*1'E 'DBH'9/ H'D41H7 'DH'1/) AJG 9F/ %(1'E 9BH/ E3*B(DJ) . H9DI 0DC A'F *-/J/ E-D 9B/ 'D%7'1 JB6J (*-/J/ 'D9BH/ 'D*J 3*(1E *7(JB'K DG H('D*'DJ A'FG J,( #F **H'A1 AJG 'D41H7 'D*J **7D(G' 'DBH'9/ 'D9'E) AJ E-D 'D'D*2'E #J #F JCHF EECF'K HE9JF'K #H B'(D'K DD*9JJF HE41H9'K . EF GF' A%F 'DD,H! %DI 9B/ 'D%7'1 JCHF GH *3GJD 'D9BH/ 'DE3*B(DJ) H*HAJ1 'D319) HG0' JA*16 -*E'K #F JCHF %(1'E G0G 'D9BH/ EECF'K H:J1 E3*-JD H#F *CHF 'D9BH/ 'D*7(JBJ) E9JF) #H B'(D) DD*9JJF H0DC (*-/J/ FH9G' HEB/'1G' HE91A) E'GJ*G' #H 7(J9*G' . 13- H#.J1'K J,( #F *CHF 'D9BH/ 'D*7(JBJ) E41H9) A%0' DE *CF C0DC (#F C'F* E.'DA) DDF8'E 'D9'E #H 'D"/'( C*G1J( 3D9 #H 'D'*,'1 AJ 'DEH'/ 'DE./1) A%FG' *9/ ('7D). HGC0' A'F 9B/ 'D%7'1 JF9B/ E*I *H'A1 DG E-DG H#F JCHF G0' 'DE-D EECF'K HE9JF'K #H B'(D'K DD*9JJF HE41H9'K . %D' #F G0' D' JEF9 #F J*H'A1 DCD 9B/ *7(JBJ E3*B(DJ E-D HJD2E D'F9B'/G #F **H'A1 AJG 'DBH'9/ 'D9'E) DD9B/ . :J1 #F G0G 'D'3*BD'DJ) DD9BH/ 'D*7(JBJ) H9B/ 'D%7'1 D' JFAJ .6H9 'D9BH/ 'DE3*B(DJ) D9B/ 'D%7'1 D*-BJB 'D#G/'A 'D*J J1J/G' 'D71A'F #J #F 'D9B/ 'D*7(JBJ J3*F/ %DI 9B/ 'D%7'1 /'&E'K %0 %FG JG/A %DI 6E'F */AB 'DE9'ED'* (JF 'D71AJF H'3*E1'1G' 9DI #F *93A #-/ 'D71AJF AJ *-/J/ 'D+EF AJ 'D9B/ 'D*7(JBJ J,J2 DD71A 'D".1 7D( %D:'! 9B/ 'D%7'1 #H *9HJ6 'D71A 'DE*611 (G' D' JEF9 EF '3*E1'1 'D9D'B) (JF 'D71AJF . 'DE7D( 'D+'D+ 'D3(( AJ 9B/ 'D%7'1 14- D'4C #F 'F9B'/ 'D9B/ CE' #3DAF' J,( #F **H'A1 AJG 'D#1C'F HB/ 3(B #F *CDEF' 9F 'D*1'6J H'DE-D HDE J(B D/JF' 3HI 'D3(( HGH 'D1CF 'D+'D+ AJ 'F9B'/ 'D9B/ AJ,( #F **H'A1 AJ 'D9B/ 41H7 'D3(( (E9FJJG #J 3(( 'D9B/ H3(( 'D'D*2'E HEF +E J,( #F JCHF 'D('9+ 'D/'A9 DD71AJF 9DI %(1'E 9B/ 'D%7'1 E41H9'K H%D' C'F ('7D'K (). #E' 3(( 'D'D*2'E AGH 'D'D*2'E 'DEB'(D ('9*('1 #F G0' 'D9B/ EF 'D9BH/ 'DED2E) DD71AJF AJCHF 3(( 'D*2'E CD 71A GH 'D*2'E 'D71A 'D".1 HJ4*17 AJG #F JCHF EH,H/'K . HJ6JA (96 'DABG 'D-/J+ 9F51'K +'D+'K AJ 9B/ 'D%7'1 HGH 'D3(( ('DE9FI 'DAFJ #H 'D3(( 'DEEJ2 #J 'D3(( 'D0J JEJ2 G0' 'D9B/ 9F :J1G EF 'D9BH/ . 15- H'D#5D #F *CHF %1'/) CD EF 'D71AJF 51J-) AJ *H-J/ 9BH/GE' 'DE3*B(DJ) H'0' C'F G0' GH 'D#5D %D' 'FG J,H2 '3*+F'! #F *CHF G0G 'D%1'/) 6EFJ) J3*.D5 H,H/G' EF 81HA *C4A (H6H- 9F G0G 'D%1'/) C#F J9*E/ 'D71A'F 41H7'K H1/* (9B/ 3'(B #H #F JBHE (JFGE' *9'ED H1H'(7 *,'1J) E*5D) . 16- H0G(* E-CE) 'DFB6 'DA1F3J) 'DI #F B(HD 'D*',1 DD41H7 'D9'E) DD9BH/ 'D/'.D) AJ %7'1 EGF*G JCHF E*-BB'K %0' DE J9DF *-A8G 9DI G0G 'D41H7 9B( *3DEG DG' E'DE JH,/ '*A'B 51J- JB6J (.D'A 0DC (). H%0' '9*'/ 'D71A'F AJ %(1'E 9BH/ 9/J/) (JFGE' HAB'K D41H7 H'-/) AJ13D #-/GE' D'-B'K 13'D) %DI 'D71A 'D".1 J*6EF EH'AB*G 9DI 'D3J1 (FA3 E' ,1I 9DJG 'D*9'ED 'D3'(B (JFGE' . 'DE(-+ 'D+'FJ "+'1 'D9B/ 17- J1*( 9B/ 'D%7'1 "+'1'K **9DB ('D-BHB H'D'D*2'E'* (JF 71AJG 'DG/A EFG' *F8JE E9'ED'* *E*/ D3FH'* 7HJD) J*.DDG' (7(J9) 'D-'D %(1'E 9BH/ EF GF' A#FG JECF #F F1I 'D*2'E'* *3(B %(1'E 'D9BH/ 'DE3*B(DJ) J*6EFG' 9B/ 'D'7'1 H'D*2'E'* **9DB ('D9B@H/ 'DE3*B(DJ) . 'DE7D( 'D#HD 'D'D*2'E'* 'DAH1J) AJ 9B/ 'D%7'1 18- EE' D'4C AJG #F %(1'E 9B/ 'D%7'1 JF,E 9FG 'D*2'E'* *B9 9DI 9'*B 71AJG HJ,( *FAJ0G' B(D %(1'E 'D9BH/ 'DE3*B(DJ) 'D*7(JBJ) -J+ #F 'DG/A EF G0G 'D'D*2'E'* GH 'D*GJ&) D%(1'E 9BH/ E3*B(DJ) AGH *EGJ/ DD'*A'B 9DI G0G 'D9BH/ HG0' D' J9FJ #(/'K #F *FAJ0G' GH (E+'() 417 D'F9B'/ 'D9BH/ 'DE3*B(DJ) AD' *F51A %1'/) 'D71AJF %DI *9DJB 'F9B'/ 'D9BH/ 'DE0CH1) . 19- %F *FAJ0 'D'D*2'E'* 'DF'4&) 9F 9B/ 'D%7'1 D' JCHF DG #+1 1,9J HD' JD2E 'D71A'F (%(1'E 'D9BH/ 'D*7(JBJ) AGJ D' *2'D E-*ED) HJ*7D( D'F9B'/GE' 16' 'D71AJF A'DG/A EF 'D'D*2'E'* 'DE0CH1) AJ 9B/ 'D%7'1 GH *3GJD %(1'E 'D9BH/ 'DE3*B(DJ) . 20- H**FH9 'D'D*2'E'* 'D*J J,( 9DI 'D71AJF *FAJ0G' B(D %(1'E 'D9BH/ 'DE3*B(DJ) (-3( E' AJG' %0' C'F* *B11 'D*2'E'K (%(1'E G0G 'D9BH/ #E D' *B11 0DC AAJ 9B/ 'D%7'1 'D0J D' J*6EF 'D*2'E'K (%(1'E 'D9BH/ 'D*7(JBJ) 'DE3*B(DJ) *G/A 'D'D*2'E'* 'D3'(B) %DI %J,'/ *9'HF JBH/G' %DI %(1'E G0G 'D9BH/ C'D'D*2'E (*B/JE E+D'K 'D6E'F'* (F'!K 9DI '*A'B 9BH/ 'D*H2J9 HD' 4C 'F G0G *9/ .7H) F-H %(1'E 'D9BH/ 'DE3*B(DJ) . 21- #E' %0' *6EF 9B/ 'D%7'1 'D*2'E'K (%(1'E 'D9BH/ 'DE3*B(DJ) A(G0' JD*2E 'D71A'F '(*/'!K (%(1'EG' HJ$/J ('D*'DJ %DI 'D41H9 A9D'K AJ %(1'E G0G 'D9BH/ AAJ 9BH/ 'D*H2J9 E+D'K J#*J 'D'D*2'E ('D-5HD 9DI (96 'DEH'AB'* 'D%/'1J) #H ED'C 'D9B'1'* . HAJ 9BH/ 'D*H2J9 'D'F*B'&J JD*2E 'DEH29 9'/) (%/.'D *9/JD'* ,HG1J) 9DI EF4#*G 'D*,'1J) H0DC (G/A ,0( 'DE3*GDC .'5) %0' *9DB 'D#E1 (*3HJB EF*,'* 0'* 3E9) C(J1) -J+ JD*2E 'DEH29 (*FAJ0 G0G 'D#9E'D 9DI FAB*G B(D %(1'E 'D9B/ 'DE3*B(DJ HB/ *CHF G0G 'D#9E'D 9DI 9'*B 'DEF*, %0' DE JEDC 'DEH29 %EC'F'* E'DJ) D9EDG' . HB/ *CHF GF'C E3'9/) E'DJ) EF 'DEF*, AJ 5H1) B16 D'3*./'EG AJ G0G 'D*-3JF'* CE' GH 'D-'D AJ 9BH/ 'D*1.J5 H9BH/ *H2J9 'DEF*,'* 'DFA7J) () . HJ,/1 'D%4'1) %DI #F 'D%.D'D (G0G 'D'D*2'E'* 'D3'(B) 9DI %(1'E 'D9BH/ 'DE3*B(DJ) #H 'D'E*F'9 9F *FAJ0G' B/ J$/J %DI A3. 9B/ 'D%7'1 . 'DE7D( 'D+'FJ 'D'D*2'E'* 'D.'5) ('D9BH/ 'DE3*B(DJ) 22- J*E*9 'D71A'F HB* %(1'E 9B/ 'D%7'1 (-1J) AJ %/1', 41H7 **F'HD (96 'D9F'51 'DEH6H9J) 'DD'2E) D'F9B'/ 'D9BH/ 'DE3*B(DJ) HDJ3 CD 'D9F'51 H%D' D' JCHF 'D9B/ 9B/ %7'1 AE+D'K D' J,H2 #F J*6EF 9B/ 'D*H2J9 *-/J/'K DD+EF H'FE' (J'F FH9 HCEJ) 'D(6'9) 'DE(J9) AJ 'D(JH9 'DE3*B(DJ) . 23- %F 'D#5D #F *F5( 'D41H7 'DH'1/) AJ 'DE3'&D 'D+'FHJ) AJ 'D9BH/ 'D*7(JBJ) 3H'! *DC 'D*J **9DB (BH'9/ %(1'E G0G 'D9BH/ #E (71JB) *FAJ0G' HJ,H2 #F J*F'HD 9B/ 'D%7'1 ,2!'K EF E6EHF G0G 'D9BH/ #J (*-/J/ (96 'D9F'51 'DEH6H9J) 'DD'2E) DD'F9B'/ (). #E' %0' *6EF 9B/ 'D%7'1 CD 'D9F'51 'DEH6H9J) 'DECHF) DD9B/ 'DE3*B(DJ AD' JECF '9*('1G CE' #3DAF' 9B/ %7'1 H'FE' J9*(1 EF 'D(/! 9B/'K H'-/'K J*E *FAJ0G 9DI E1'-D E*9'B() HD' J-*', AJ G0G 'D-'D) %DI *9(J1 ,/J/ DD%1'/) . 24- CE' JECF #F J*6EF 9B/ 'D%7'1 (96 'D'D*2'E'* 'D3D(J) HGJ *DC 'D*J *A16G' 41H7 'DB51 'D*J **6EFG' 9BH/ 'D*H2J9 3H'! *DC 'D*J **9DB (417 B51 'D(J9 #E (417 B51 'D41'! #E 'DB51 'DE*('/D () . HG0G 'D41H7 *9FJ 'D*2'E'K (9/E 'DEF'A3) (). 'DE(-+ 'D+'D+ 'FB6'! 'D9B/ 25- 'D#5D #F 9B/ 'D%7'1 JFB6J ('F*G'! 'DE/) %0' '*AB 'D71A'F 9DI E/) E9JF) A%0' DE J*E 'D'*A'B 9DI E/) E-//) 'F9B/ 'D9B/ DE/) :J1 E9JF) HGC0' A%F 'FB6'! 9B/ 'D%7'1 JCHF *(9'K AJE' %0' C'F E-// 'DE/) #H :J1 E-// CE' 3F1I 0DC . HEE' D'4C AJG #F 9B/ 'D'7'1 J9*(1 E-// 'DE/) %0' '*AB 'D71A'F CE' #3DAF' 9DI *-/J/ E/) DG HAJ G0G 'D-'D) JFB6J ('F*G'! 'DE/) 'DE-//) AJ 'D9B/ /HF -',) 'DI '*.'0 #J %,1'! #J (/HF *H,JG %F0'1 3'(B EF #-/ 'D71AJF . HDCF EF 'DEECF #F J*6EF 'D9B/ 'D'*A'B 9DI *E/J/G AAJ G0G 'D-'D) JE*/ G0' 'D9B/ . CE' JECF DD71AJF AJ -'D) 'F*G'! 'DE/) 'D'*A'B 9DI *,/J/G (FA3 'D41H7 3'(B) #H E:'J1) . HB/ JCHF 'D'*A'B 9DI 'D*,/J/ (9/ 'F*G'! 'DE/) 51'-) HJECF #F JCHF *,/J/'K 6EFJ'K A0' '3*E1 'D71A'F AJ *FAJ0 9B/ 'D%7'1 AAJ G0G 'D-'D) JF9B/ DE/) :J1 E-//) E' DE J*AB 'D71A'F 51'-) 9DI :J1 0DC . 26- H%0' C'F 'D#5D #F JF*GJ 'D9B/ ('F*G'! E/*G 'DE9JF) %D' #FG B/ *CHF GF'C #3('( *$/J %DI 'FB6'&G B(D E/*G H0DC %E' (HA') #-/ 'D71AJF #H 2H'D #GDJ*G . A%0' *HAJ #-/ 71AJ 'D9B/ #FB6 G0' 'D9B/ ('9*('1G #F 4.5J) CD EF 71AJG E-D '9*('1 -J+ J*E '.*J'1 'D4.5 'DE*9'B/ ('DF81 %DI %EC'FJ'*G 'DE'DJ) H'DAFJ) H'3EG 'D*,'1J H3E9*G HG0' E' FD'-8G H'6-'K AJ 9BH/ 'D*H2J9 . CE' #F 2H'D 'D#GDJ) #H FB5'FG' %0' C'F 'D9B/ (JF 'D#4.'5 'D7(J9JJF J$+1 AJ 'D9B/ A%0' C'F 'DE*9'B/ C'ED 'D#GDJ) HB* %(1'E 9B/ 'D%7'1 +E 71# 9'16 #/I 0DC %DI 'F9/'E 'D#GDJ) #H FB5'FG' ADF J3*7J9 D'-B'K %(1'E G0' 'D9B/ 'D#E1 'D0J J$/J %DI 'FB6'! 9B/ 'D'7'1 H0DC D'3*-'D) *FAJ0 'D'D*2'E'* 'DF'4&) 9FG . 27- #E' %0' C'F 9B/ 'D%7'1 :J1 E-// 'DE/) ,'2 DCD 71AJ 'D9B/ #F JB11 %FG'!G ('1'/*G 'DEFA1/) (417 %.7'1 'D71A 'D".1 (1:(*G AJ 'D%FG'! . A6D'K 9F 0DC JF(:J #D' JCHF 'D%FG'! E419'K ('D*93A (). 'D.'*E@@@@@@@) : 28- (9/ E' 'F*GJF' EF /1'3) 9B/ 'D%7'1 F3*7J9 #F FBHD %F 9B/ 'D%7'1 JG/A %DI *F8JE 9D'B'* *3*E1 DE/) 7HJD) **.DDG' E9'ED'* E*C11) (JF 'D71AJF E3*B(D'K H**7D( %(1'E 9BH/ 9/J/) H0DC (%.6'9G' DBH'9/ H'-/) A*5(- 9BH/'K E3*B(DJ) . HJ9*(1 9B/ 'D%7'1 9B/'K FG'&J'K HDJ3 *EGJ/J'K AD' J*3E (7'(9 HB*J HG0' J9FJ #F CD 9B/ J(1E *7(JB'K DG A'FG J9*(1 ECED'K D9B/ 'D%7'1 AGE' JCHF'F E9'K E,EH9) 9B/J) E*1'(7) ('D#5D AGJ D' *,9D EFGE' 9B/'K H'-/'K E3*E1'K . H#.J1'K D'(/ EF 'D%4'1) %DI #F 9B/ 'D%7'1 J.69 DDBH'9/ 'D9'E) DD9B/ AG0G 'DBH'9/ DG' EF 'DE1HF) E' JCAJ D'3*J9'( G0G 'DAC1) . 'DE5@@@@@'/1 : Creda Le contrat cadre. t. 1. Paris. 1995. Ferrier (D) Driot de la distribution. Letec. 1995. Gatsi (J) Le Contrat Cadre. Paris. L. G. D. J. 1996. Ghestin La notion de contrat. D. 1990. Gore (F) La determination du prix dons les contrats dits marches de bier. Gaz. Pal. 1979. Mousseron (J. m) La gestion des risques par le contrat. R. T. D. C. 1988. Mousseron et Seube A propos des contrats dassitonces et fourniture D. 1973. Rouhette (G) Contribution d ietude critiqne de la notion de contrat. These. Paris. 1965. () Mousseron (J. m) La gestion des risques par le contrat. R. T. D. C. 1988. P. 481 ets. () Voirin: Note sous Cass. Req. 17 fiv. 1931. P. 41. () Paris. 26 Janv. 1966. P. 294. () Ghestin La notion de contrat. D. 1990. Ch. 147. () Rouhette (G) Contribution d ietude critiqne de la notion de contrat. These. Paris. 1965. P. 636. () Creda Le contrat cadre. T. 1. Exploration comparative France Allemagne Italic Angleterre Etats Unies 1995. no 231. () Pollaud Dulian et Ronzano La Contrat Cadre par dela les paradoxes. R. T. D. C.. 1996. P. 179. () Schmid (J) La prix du contrat de fourniture. D. 1985. P. 230. () Cass. Com. 27 av. 1971. D. 1972. P. 353 note Ghestin. () Mousseron et Seube A propos des contrats dassitonces et fourniture D. 1973. Chron. 197. () Cass. Com. 11 oct 1978. 1. C. P. 1979-11-19034 notce Loussouarn. () Gore (F) La determination du prix dons les contrats dits marches de bier. Gaz. Pal. 1979. P. 84. () Cass. Com. 22 Janv. 1991. D. 1991. P. 175. Cass. Civ. 29 Nov. 1994. R. T. D. Com. 1995. P. 464. () Cass. Civ. 1 dec 1995. J. C. P. 1996-11-22565 note Ghestin. () Credu La Contrat-Cadre. T. 1. P. 107. () Cass. Com. 25 Juin 1991. Bull. Civ. IV. no 234. () Mousseron et seube. Op. Cit. D. 1973. P. 197. () Gatsi (J) Le Contrat Cadre. Paris. L. G. D. J. 1996. P. 263. () Ferrier (D) Driot de la distribution. Letec. 1995. no 556. () Parleani Les elauses Jexclusivite. D. Univers. no 478. () Cass. Com. 3 nov. 1992. R. T. D. C. 1993. P. 124. 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (8/'D3F) 'D-'/J) 941)) 9// (28) -2J1'F (2006) ========= ===================================== 9B/ 'D%7'1 / /1'3) *-DJDJ) PAGE 14 PAGE 13 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (8/'D3F) 'D-'/J) 941)) 9// (28) 3F) (2006) [51-5145] 9B/ 'D%7'1 / /1'3) *-DJDJ) Contrat - Cadre *'1J. B(HD 'DF41 : 8/6/2006 *'1J. 'D'3*D'E : 4/5/2006 1  tbdfh $$$$&&&&((((++++----///븭븫ZZ6CJ]aJ(^JZ6CJ]aJ,^JjZ0JCJaJ ^JUZCJH*aJ ^J CJaJ ^JZCJaJ^JZCJaJ ^JjZCJaJ ^JUC Bl rtv$$$$Tl V I $U$ Bl rtvx0!"H'(,-\1^1z112~4h67<<<<>?@A½ퟜ퟊}~T 1o;UG # I   2x0!"H'(,-\1^1z112~4h67<<<<>?@AC$0$ & F$//^1z11<<<4?6?8?:?E@EBEFFFHH4IJVLVNVPVdWWW[[[[___ _`_b_d_f_l___llllll\qzqsssss*t+t,t-t`tatbtctttttttttjZ0JU CJaJ ^JZ6CJ]aJ(^JjZ0JCJaJ ^JUZZ6CJ]aJ,^JZCJaJ ^JZCJH*aJ ^JHACFEFFFFFHHH4IKMPRVVbWdWWWY[]j_l___faeghkkllln>pZq\qzqqr¿ڮyo  duv89g9 N n+CFEFFFFFHHH4IKMPRVVbWdWWWY[]j_l___fae$$eghkkllln>pZq\qzqqrVrrr#sqssssss+tat$A$$A$$A$ & F $rVrrr#sqssssss+tatttuuvJvvv'www0x[xxxyCy~yyzz {"{:{>{@{X{\{^{{{{6|V|X|Z|\|^|||||||   S   E n  8atttuuvJvvv'www0x[xxxyCy~yyyzz {"{:{&`#$ $d%d&d'd$A$$A$tuuu uuuuuuuvvv vIvJvKvLvvvvvvvvv&w'w(w)wwwwwwwww/x0x1x2xZx[x\x]xxxxxxxxxxxyyyy{@{B{N{P{T{V{X{Z{\{^{{{{{{{{{{{{{{|6|T|V|\|^||||||||ľĸĸĸ퀉z ZaJ^JZ5CJ\^J Z5\^JZCJ$aJ4^J ZaJ,^J CJ$aJ,^JZ5CJ$\aJ4^J Z<CJ^J ZCJ^J ZCJ^J ZCJ^J jZUZ0JaJ^J 0JaJ^JjZ0JaJ^JUZ Z^JmHjZ^JUmH0:{>{@{X{\{^{{{{|6|V|X|Z|\|^|||||||||$$$$d%d&d'd&`#$||| CJaJ ^J) 0&P ' (5!"#$%(2*2 [&@&Normal$A$8@8 Heading 1 $$@&aJ^J8@8 Heading 2 $$@&aJ^J6@6 Heading 3$$A$@&CJ8@8 Heading 4 $$@&aJ^JB@B Heading 5 $$@&6CJ]aJ(^J<A@<Default Paragraph Font.@. Footnote Text8&@8Footnote ReferenceH*, @,Footer 9r &)@!& Page Number,@2,Header 9r 2B@B2 Body Text$aJ^J4>@R4Title$5CJ\aJ ^JLR@bLBody Text Indent 2 $ CJaJ ^Jw2y P mYk &)+--J4!@ZM6yV_3r/Lgj!@ /Lgjm!@N/tz||AEKLNCeat:{|BDGHJMAr|CFI!!4@  @| ( Jq l" 0jJ))? l 0v @jJ N 3 N  3  NB @ S DjJB S ?T <( @ TB c $DԔT N0n"2 # l2 0v @jJ 02xB B <Dv @jJ 1n"1xB B <Dv @jJ N11T N0n"2 # l2 0v @jJ 02xB B <Dv @jJ 1n"1xB B <Dv @jJ N11!@$!+r H0!Hr HrH0!rHrt1sNn"s]}"s 35!di; > > F uw25 z ~ >"D"H&J&******Y,^,..K/N/V3\33366666666777$7,737V7]7l7s7777777777777777888#8,8085898?8@8C8D8L8M8Y8]8g8q8y88888888888888889 9&9)9/959<9@9A9E9O9R9o9s99999999999999:":':,:3:d:m:y:::::::::::::::::: ;;";);-;7;N;R;{;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<<<%<R<U<V<^<_<c<u<x<<<<<<<<<<<<<=='=.=4=9=>=E=_=c=m=q=~==========>>>>.>3>G>O>P>S>T>[>\>h>m>t>>>>>>????"@ !56QTz| }~ T V HIoqDEhj>@34?ANObc?A N!Q!^!_!i!j!j"l"x"y"""##$$v&w&g'i'*),)))))))**++,,------..0011\2^233M4O4_4`4C5E56 666678-8/8888 999*9G9S9Z9`9{999999:: ::::=:B:C:::::::::;9;A;B;I;T;e;f;n;;;;;;;<&<u<<<<<<<<<<<<<<<<<<=="=&=M=R=S=Z=e=w=~===============>.>4>;>=>j>u>v>x>>>>>>>>??D?`?a?d?????????@@@@"@Ahmad*C:\My Documents\Rafedeen28\(-+ /. ,9A1.docAhmad.C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of (-+ /.asdAhmad*C:\My Documents\Rafedeen28\(-+ /. ,9A1.docAhmad*C:\My Documents\Rafedeen28\(-+ /. ,9A1.docAhmad*C:\My Documents\Rafedeen28\(-+ /. ,9A1.docAhmad*C:\My Documents\Rafedeen28\(-+ /. ,9A1.docAhmad*C:\My Documents\Rafedeen28\(-+ /. ,9A1.docAhmad*C:\My Documents\Rafedeen28\(-+ /. ,9A1.docAhmad*C:\My Documents\Rafedeen28\(-+ /. ,9A1.docAhmad*C:\My Documents\Rafedeen28\(-+ /. ,9A1.docrw(/@MM mCh.0CJo(hhCJo(.w(/Mr@d(7>!@@@@@z G:Times New Roman5Symbol3& :ArialM @Traditional Arabic; @Akhbar MTG @MCS ARAFAT HIGHU @MCS Taybah H_I normal.E @Monotype KoufiK @Simplified ArabicU @MCS Taybah S_U normal.#qh#"JJJJ?8.c!2098 9B/ 'D%7'1AhmadAhmadZOh+'0l  ( 4 @LT\d AhmadhmaANormalAhmadl63aMicrosoft Word 8.0@^s@V@A| _PID_GUIDAN{2BE268C0-EBAC-4E1F-81BF-730C7C6D2FFB} !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ[\]^_`abdefghijlmnopqruRoot Entry F |znw1TableP%WordDocument+SummaryInformation(cDocumentSummaryInformation8kCompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89qZOh+'0l  ( 4 @LT\d AhmadhmaANormalAhmadl64aMicrosoft Word 8.0@0@勋@A| _PID_GUIDAN{2BE268C0-EBAC-4E1F-81BF-730C7C6D2FFB}) 0&P ' (5!"#$%(2*2 1413 .8::{>{@{X{\{^{{{{|6|V|X|Z|\|^|||||||||.$$$$d%d&d'd&`#$|||.68:Z0JaJ^J CJaJ ^J [&@&Normal$A$8@8 Heading 1 $$@&aJ^J8@8 Heading 2 $$@&aJ^J6@6 Heading 3$$A$@&CJ8@8 Heading 4 $$@&aJ^JB@B Heading 5 $$@&6CJ]aJ(^J<A@<Default Paragraph Font.@. Footnote Text8&@8Footnote ReferenceH*, @,Footer 9r &)@!& Page Number,@2,Header 9r 2B@B2 Body Text$aJ^J4>@R4Title$5CJ\aJ ^JLR@bLBody Text Indent 2 $ CJaJ ^Jw2y P mYk &)+--J4@ZM6yV_3r/Lgj@ /Lgjm@O4Y4=5666667J7s778e888>>:?F?I?U?@------ - - - - - - - -@@@@@ N/tz|:AEKLNCeat:{.:BDGHJMPAr|CFI UnknownAhmad-rh6 maysamMAYSAMyousifmarwanRathwan!!4@  @| ( Jq l" 0jJ))? l 0v @jJ N 3 N  3  NB @ S DjJB S ?T <( @ TB c $DԔT N0n"2 # l2 0v @jJ 02xB B <Dv @jJ 1n"1xB B <Dv @jJ N11T N0n"2 # l2 0v @jJ 02xB B <Dv @jJ 1n"1xB B <Dv @jJ N11@$!+r H0!Hr HrH0!rHrt1sNn"s]}"s 35!di; > > F uw25 z ~ >"D"H&J&******Y,^,..K/N/V3\333666666667 777 7'7J7Q7`7g77777777777777777788 8$8)8-838487888@8A8M8Q8[8e8m88888888888888888899#9)909495999C9F9c9g9{99999999999999:: :':X:a:m:w:x:}::::::::::::::::;;;!;+;B;F;o;v;|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<<<F<I<J<R<S<W<i<l<<<<<<<<<<<<<<<="=(=-=2=9=S=W=a=e=r=u==========>> >">'>;>C>D>G>H>O>P>\>a>h>v>z>>>>????@ !56QTz| }~ T V HIoqDEhj>@34?ANObc?A N!Q!^!_!i!j!j"l"x"y"""##$$v&w&g'i'*),)))))))**++,,------..0011\2^233M4O4X4Y4<5>56666677!8#88889999;9G9N9T9o9v99999999: ::1:6:7::::::::::-;5;6;=;H;Y;Z;b;;;;;;;;<i<x<y<<<<<<<<<<<<<<<<<<==A=F=G=N=Y=k=r=z={=}=============">(>/>1>^>i>j>l>>>>>>>>>>8?T?U?X??????????@@@@Ahmad*C:\My Documents\Rafedeen28\(-+ /. ,9A1.docAhmad.C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of (-+ /.asdAhmad*C:\My Documents\Rafedeen28\(-+ /. ,9A1.docAhmad*C:\My Documents\Rafedeen28\(-+ /. ,9A1.docAhmad*C:\My Documents\Rafedeen28\(-+ /. ,9A1.docAhmad*C:\My Documents\Rafedeen28\(-+ /. ,9A1.docAhmad*C:\My Documents\Rafedeen28\(-+ /. ,9A1.docAhmad*C:\My Documents\Rafedeen28\(-+ /. ,9A1.docAhmad*C:\My Documents\Rafedeen28\(-+ /. ,9A1.docAhmad*C:\My Documents\Rafedeen28\(-+ /. ,9A1.docrw(/@MM mCh.0CJo(hhCJo(.w(/Mr@6666U46688>>B?D?Q?S???@@@00l0nq0@0|0@0,0z1.06{120T{060|0|0| G:Times New Roman5Symbol3& :ArialM @Traditional Arabic; @Akhbar MTG @MCS ARAFAT HIGHU @MCS Taybah H_I normal.E @Monotype KoufiK @Simplified ArabicU @MCS Taybah S_U normal.#qh#"NJNJ@6.c!20{98 9B/ 'D%7'1AhmadAhmadPssComputer UnitoompANormalAhmadl8maMicrosoft Word 8.0@> @i@4g; Q|bjbjȃ8k]\\\ 8@,l< !$(2#4#4#4#4#4#4#$&(RX#^X# ::*  :2# ::::2# !V"@62#@%c ~&# Root Entry F |z@%c@1TableP%WordDocumentSummaryInformation(  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKL|QRSTUVWXYZ[\]^_`ab{}zDocumentSummaryInformation8CompObjj0Table~-) AN{2BE268C0-EBAC-4E1F-81BF-730C7C6D2FFB}ZOh+'0l  ( 4 @LT\d AhmadhmaANormalAhmadl64aMicrosoft Word 8.0@0@勋@A| _PID_GUID6.