ࡱ> hjefg_0bjbj KJbb3 <vx\$$$8888p48Fr(!!!eFgFgFgFgFgFgF@JL:gF!$! " ^!!gFF...!.8$eF.!eF..D 1F[>! E"QFF0FF",M,.,MD1F,M$1F !!.!!!!!gFgF.!!!F!!!!,M!!!!!!!!! <:  /. E-E/ -3JF 'D-E/'FJ E/13 'DB'FHF 'D,F'&J CDJ) 'DB'FHF / ,'E9) 'DEH5D 'DEB/E) : %F 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) (E.*DA #FH'9G' */H1 H,H/'K H9/E'K E9 E5'D- 'D#A1'/ %0 #F G0G 'DE5'D- *E+D 'D9D) 'D*J EF #,DG' 419* 'DBH'FJF H'DB'9/) *4J1 'DI #F 'DF5H5 'DB'FHFJ) */H1 E9 9D*G' HD'4C #F G0G 'DE5'D- 'DE.*DA) DD#A1'/ H'DE*6'1() #-J'F'NK D'*#*J EF A1': (D *8G1 DDH,H/ F*J,) D-',) 'DE,*E9 %DJG' EE' J3*D2E 'DBHD #F G0G 'DE5'D- E*:J1) EF 2EF %DI #.1 HEF E,*E9 %DI #.1 *(9'K DD*7H1 'DE3*E1 AJ EAGHE G0G 'DE5'D- H7(J9*G' :J1 'F G0G 'DE5'D- **/1, EF -J+ 'D#GEJ) HG0' 'D*/1, JB*6J 'D*('JF AJ EB/'1 HE/I 'D-E'J) 'DB'FHFJ) 'D*J *HA1G' 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) HJ8G1 0DC (4CD ,DJ AJ 'D,2'! 'DE*1*( 9DI 'F*G'C G0G 'DBH'9/ H'D#61'1 ('DE5'D- 'D*J 419* *DC 'DBH'9/ D-E'J*G' HD9D EF 'DBH'9/ 'D#C+1 #GEJ) DG0G 'DE5'D- BH'9/ 'DB'FHF 'D,F'&J HJ*#*I 0DC EF .D'D E' *A16G G0G 'DBH'9/ EF 9BH('* #-J'F'K #H */'(J1 '-*1'2J) #-J'F'K #.1I 9DI CD EF J9*/J #H J-'HD 'D'9*/'! 9DI *DC 'DE5'D- 'D*J B/1 'DE419 'FG' ,/J1) ('D-E'J) 'D,F'&J) H%F C'F* E-EJ) (EH,( BH'9/ B'FHFJ) '.1I HEF 'DH'6- #F 'D-E'J) 'D*J HA1G' 'DE419 EF .D'D BH'9/ 'DB'FHF 'D,F'&J *4ED CB'9/) 9'E) -E'J) E5'D- 'DA1/ EF '9*/'!'* 'D".1JF 9DJG' %D' #F 'DE419 B11 D'-B'K #F *E*/ G0G 'D-E'J) CJ *7'D AJ -'D'* .'5) %9*/'! 'DE'DC 9DI #EH'DG HE5'D-G (9/ #F C'F* :J1 E,1E) AJE' E6I *#3J3'K 9DI #F 'DE'DC 'D0J J*DA #EH'DG #H J*51A (G' ('D(J9 HF-HG HGJ *-* J/ 'D:J1 (9/ 'D-,2 9DJG' A#FG JCHF B/ *51A E'/J'K #H B'FHFJ'K (E'DG HGH #E1 *.HDG 3D7'* -B 'DEDCJ) HJECF #F **,3/ E+D G0G 'D5H1) 9F/E' J3A1 *9'ED 'D#A1'/ E9 (96GE 'D(96 #H *9'EDGE E9 ,G'* *E+D 'D/HD) 9F 8GH1 (96 'D#A1'/ F*J,) DG0' 'D*9'ED (E8G1 'DE/JF HDJ3 EF E4CD ('DE3#D) %0' B'E 'DE/JFHF (%JA'! /JHFGE (4CD H/J 3H'! C'F 'D/'&FHF #A1'/'K #E ,G'* -CHEJ) HDCF 'DE4CD) *+H1 9F/E' JE'7D G$D'! 'DE/JFHF (#/'! 'D/JHF 'DE3*-B) (0E*GE EE' J671 'D/'&FHF 'DI 'DD,H! 'DI 'D3D7) 'D9'E) 3H'! C'F* 'D3D7) B6'&J) #E %/'1J) EF #,D 'D'3*9'F) (G' D'C1'G 'DE/JFJF 9DI 'D%JA'! (/JHFGE HJ*E 0DC EF .D'D %,1'!'* *(/# (H69 'D-,2 9DI #EH'DGE 'DEFBHD) B6'&J'K H#-J'F'K %/'1J'K -3( 'D#-H'D *EGJ/'K 9F/ 'D'B*6'! D(J9G' H%JA'! 'D/JHF DE3*-BJG' HD-JF 'DH5HD DEGD) 'D(J9 A%F #EH'D 'DE/JF *(BI 6EF EDCG (D'FG' '5D'K C0DC) -*I H%F *E *9JJF 4.5 ".1 -'13'K 9DJG' A%0' B'E 'DE/JF #H 4.5 ".1 E*H'7& E9G #H E*AB E9G ('D*51A (G0G 'D#EH'D 'DE-,H2) *51A'K B'FHFJ'K ((J9G' #H G(*G' #H (#J *51A B'FHFJ ".1 #H *51A (G' E'/J'K C%*D'AG' E+D'K A#F G0' 'D*51A J9FJ %A1': #H'E1 'D3D7) 'D9'E) H'DE*E+D) (B1'1 'D-,2 EF E-*H'G' CE' J$/J 'DI *AHJ* 'DA'&/) 'DE1,H) EF 'D-,2 'DE*E+D) (-E'J) E5D-) 'D/'&FJF 'DE*,3/) (BJE) 'D#EH'D 'DE-,H2) AJ -'D) (J9G' H(9('1) #.1I %F E/ 'D-E'J) 'DB'FHFJ) D*4ED '9*/'! 'DE'DC 9DI #EH'DG 'DE-,H2) 9DJG' B6'&J'K #H %/'1J'K **E+D (*9DB -BHB 'D/HD) H'D'A1'/ (#EH'DG 'DE-,H2) 'D'E1 'D0J 3JD-B 'D611 ('DE5D-) 'D9'E) HE5'D- G$D'! 'D'A1'/ . EF GF' *(12 E4CD) 'D(-+ .5H5'K (9/ 'F 'D-BG' 'DE419 -CE'K ('D31B) 9DI 'D1:E EF 'F*A'! '-/ 'GE '1C'F 'D31BG AJG' HGH 9/E EDCJ) 'DE'D 'DE.*D3 DD,'FJ CE' 3J#*J D'-B'K HEF #,D 'D'DE'E (EH6H9 'D(-+ F81'K DE' J*E*9 (G EF #GEJ) AB/ B3EF'G %DI +D'+) E('-+ HCE' JDJ : 'DE(-+ 'D#HD : E'GJ) ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) . 'DE(-+ 'D+'FJ : #1C'F ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) . 'DE(-+ 'D+'D+ : 9BH() ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) . 'DE(-+ 'D#HD E'GJ) ,1JE) %.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) *B*6J /1'3) E'GJ) ,1JE) %.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2 9DJG' B6'&J'K #H %/'1J'K (J'F *91JA G0G 'D,1JE) H9D) 'D*,1JE AJG' HEF +E *-/J/ 7(J9*G' H#.J1'K *EJJ2 G0G 'D,1JE) 9E' B/ J4*(G (G' H0DC EF .D'D +D'+) E7'D( E3*BD) . 'DE7D( 'D#HD *91JAG' H9D) *,1JEG' #HD'K : *91JAG' : DE *H1/ 'D*41J9'* 'D,F'&J) 'D91(J) HEFG' 'D*41J9 'D91'BJ *91JA'K D,1JE) %.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) HG0' #E1 D' J4CD E+D() 9DI *DC 'D*41J9'* %0 DJ3 EF H',( 'DE419 #F J69 'D*9'1JA CE' #F #J *91JA 9F/E' JH69 JF(:J #F JCHF ,'E9'K DCD 9F'51 H5A'* 'DE91A HE'F9'K (-J+ JEF9 /.HD :J1 'DE91A ('DE91A HGH #E1 EF 'D59( *-BJBG F81'K DD*7H1 'DE3*E1 H%-*E'D 8GH1 'D9/J/ EF 'D#A9'D 'D*J B/ D' J4EDG' 'D*91JA .:J1 #F 'DABG H'DB6'! *5/QJ' D*91JA G0G 'D,1JE) AAJ E,'D 'DABG 91AG' 'D(96 (#FG' ((*9E/ 91BD) %,1'!'* 'D-,2 'DB6'&J H'D'/'1J 9F 71JB '.*D'3 'DE'D 'DE-,H2 9DJG H0DC (E91A) :J1 'D-'13 9DJG))() CE' 91A* (#FG' ((CD A9D JE3 -1E) 'D-,2 3H'! HB9 EF 'DE'DC #H EF 3H'G))() CE' 91AG' 'D(96 (#FG' ((CD A9D EF 4#FG 91BD) %,1'!'* 'D*FAJ0 9DI 'DE'D))() H#.J1'K 91A* (#FG@@@@@@@@@' (( CD A9D EF 4#FG *H,JG 'D-,2 'DI :J1 'D:16 'DE.55 EF #,DG (E' J-BB '9*/'! 9DI B1'1'* 'D3D7) 'D9'E)))() . #E' 9DI 59J/ 'DB6'! AB/ 91A*G' E-CE) 'DFB6 'DE51J) (#FG' ((CD A9D J$/J 'DI %.A'! 'D4J! 'DE-,H2 9DJG #H 'D*51A AJG (#J H,G JB5/ EF9 'D*FAJ0 #H H69 'D9H'&B AJ 3(JDG))() . EF .D'D '3*91'6 H%3*B1'! *9'1JA 'DABG H*91JA E-CE) 'DFB6 'DE51J) J*(JF DF' #F G0G 'D,1JE) *BHE (CD A9D J1*C(G 'DE'DC #H :J1G (9DEG (G/A 9/E %7'9) #E1 'D3D7) 'D9'E) (%JB'9 'D-,2 HEF +E 91BD) %,1'!'*G . H(F'!K 9DI E' *B/E JECF #F F91A G0G 'D,1JE) (#FG' (( CD A9D JF*GC (G E'DC 'D#EH'D 'DE-,H2) #H EF #*AB E9G B1'1 'D3D7) 'D9'E) 'DB'6J (-,2 #EH'DG (G/A 'DH5HD 'DI EF9 #H 91BD) %,1'!'* 'D*FAJ0 9DJG')) . +'FJ'K : 9D) *,1JEG' : 9F/ (-+ 9D) *,1JE %.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) J+'1 *3'$D EA'/G E'GJ 'DE5D-) 'D*J B/1 'DE419 ,/'1*G' ('D-E'J) 'D,F'&J) HEF +E C'F* GJ 'D9D) DDF5 9DI G0G 'D,1JE) GD GJ -E'J) 'D-,2 (-/ 0'*G (#9*('1G 6E'F'K DD/'&FJF 'DE*9DB) -BHBGE ('D#EH'D 'DE-,H2) #E CA'D) %-*1'E B1'1'* 'D3D7) 'D9'E) 0G( 1#J 'DI #F 9D) 'D*,1JE AJ G0G 'D,1JE) **,3/ AJ -E'J) 'D-,2 H('D*'DJ 5J'F) -BHB 'D/'&FJF H6E'F 9/E '*J'F #J 3DHC EF B(D 'DE'DC #H :J1G EF 4#FG #F J$/J 'DI %9'B) %,1'!'* G0' 'D-,2 H'DH5HD 'DI (J9 'D#EH'D 'DE-,H2) %0 JCAJ D*H'A1 'D1CF 'DE'/J DG0G 'D,1JE) *7(JB'K DG0' 'D1#J BJ'E -'13 'D#EH'D 'DE-,H2) ('D'E*F'9 9F 'D'14'/ 9FG' ('D'*A'B E9 'DE'DC ('DE/JF ) (B5/ 91BD) 'D*FAJ0 H'D#61'1 ('D/'&F 'D-',2 #J -*I %F DE J(//G' #H J*51A (G' (#J H,G() . HB/ 'F*B/ G0' 'D1#J *#3J3'K 9DI #FG DE JA1B (JF #1C'F 'D,1JE) H9D*G' %0' #F 'D-,2 J9/ 'D1CF 'D#3'3J AJ G0G 'D,1JE) HJA*16 H,H/G B(D %*J'F 'DA'9D #H :J1G DA9DG 'D0J J4CD %9*/'! 9DI 'D#EH'D 'DE-,H2) %0 D' J*5H1 #F J9*/J 'D4.5 9DI #EH'DG B(D %JB'9 'D-,2 9DJG' H'D-,2 (G0' 'DEAGHE D' JECF #F JCHF 'D9D) 'D*J EF #,DG' ,1E 'DE419 G0G 'D,1JE)(). (JFE' J0G( 1#J ".1 %DI #F 9D) 'D*,1JE AJ ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) **E+D AJ CA'D) %-*1'E B1'1'* 'D3D7) 'D9'E) 'D.'5) ('D-,2 3H'! EF B(D E'DC 'D#EH'D 'DE-,H2) #E B(D 'D#A1'/ 'D".1JF %0 #F 'D'A1'/ H'D/'&FJF B11H' 'DD,H! 'DI 'D3D7) 'D9'E) B6'&J) C'F* G0G 'D3D7) #E %/'1J) D%,('1 'DE/JFJF 9DI 'DHA'! (/JHFGE H0DC EF .D'D 'D-,2 9DI #EH'DGE 'DEFBHD) H0DC (9/ #F A4D G$D'! 'D/'&FJF ('D-5HD 9DI -BHBGE ('D71B 'D9'/J) D0' '3*H,( 9DI 'DC'A) '-*1'E B1'1'* 'D3D7) 'D.'5) ('D-,2 %0 #F DG' -1E) (9/ #F #.0* 'D/HD) 9DI 9'*BG' H',( 'DA5D AJ 'DEF'29'* 'D*J *5D 'DJG'() . HF-F F*AB E9 E' 0G( 'DJG 'D1#J 'D+'FJ %0 #F -E'J) 'D-,2 DJ3 GH 'D9D) 'D*J EF #,DG' 419* G0G 'D,1JE) D#F 'D-,2 CE' F1I GH 'D1CF 'DEA*16 AJG' HGH #E1 3'(B H(/HFG D' JECF 9/ A9D 'DE'DC ',1'E'K D#FG 7(B'K DE(/# 'D419J) D' JECF #F *BHE 'D,1JE) (A9D E('- D#F 'DE'DC B(D 'D-,2 J*51A (#EH'DG 7(B'K DE' J.HDG -B 'DEDCJ) EF 3D7'* (D 'D9D) CE' F9*B/ **E+D ('9*/'! 'DE'DC #H EF #*AB E9G 9DI B1'1 'D3D7) 'DE*E+D ('D-,2 'D#E1 'D0J 3HA J$/J ('DFG'J) 'DI *BDJD GJ() G0G 'D3D7) *,'G 'DE.'7(JF (#H'E1G' HEF +E 'D'.D'D (-BHB 'D/'&FJF 'DE*9DB) -BHBGE ('D#EH'D 'DE-,H2) . 'DE7D( 'D+'FJ 7(J9*G' %F 'D(-+ AJ 7(J9) ,1JE) %.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) JB*6J EF' (/!'K *H6J- 7(J9) 'D-B 'DE9*/I 9DJG AJ G0G 'D,1JE) D#F *-/J/ 7(J9) G0' 'D-B JAJ/F' AJ *-/J/ 'DA&) #H 'DE,EH9) 'D*J *F*EJ 'DJG' G0G 'D,1JE) (9('1) #.1I GD *F*EJ 'DI A&) 'D,1'&E 'DE3*E1) 'DE61) ('DE5D-) 'D9'E) #E *DC 'D*J *61 (#-/ 'DF'3 . %F 'D*41J9'* 'D9B'(J) 'D-/J+) *-15 9DI ,9D 'D#A9'D 'D,1EJ) 'DE*-/) AJ 'D.5'&5 H'D#-C'E 'D#3'3J) AJ E,EH9) H'-/) H'DE9J'1 'D0J #9*E/*G G0G 'D*41J9'* AJ 1/ 'D'A9'D 'D,1EJ) 'DI E,EH9) H'-/) GH 'D-B #H 'DE5D-) 'D*J *E+D E-D 'D'9*/'! 'D0J '3*G/AG 'DA9D 'D,1EJ H'D0J G/A 'DE419 'D,F'&J D-E'J*G %0 #F 'D,1'&E 'D*J *B9 '9*/'!K 9DI -BHB *,E9G' 1H'(7 E4*1C) *6EG' E,EH9) H'-/) 6EF BH'9/ 'DB3E 'D.'5 HG0' #E1 DG E' J(11G AJ F81 *DC 'D*41J9'* %0 #F 'D-B JE+D G/A 'D-E'J) 'D,F'&J) HG0G 'D-E'J) (/H1G' *E+D 9D) 'DF5 HE5/1 E' JB11G EF #-C'E HEF +E A%F H-/) 'D-B 'DE9*/I 9DJG GH E5/1 'D#-C'E 'DE4*1C) 'D*J **EJ2 (G' A&) EF 'D,1'&E 9DI F-H *9*(1 E9G E,EH9) B'FHFJ) 9DI -/) H'D-B (G0' 'DH5A J,( #F JF81 'DJG (5H1) E,1/) D' #F JF81 'DJG (H5AG 'DEH6H9 'DE'/J 'D0J JF5( 9DJG 'D'9*/'!() D#F 'D-B GH 'DE5D-) 'D*J 1#I 'DE419 #FG' ,/J1) ('D-E'J) 'D,F'&J) H9DI #3'3 G0' 'D*EJJ2 *A1B #:D( 'D*41J9'* 'D,F'&J) (JF E' J9/ EF 'D#A9'D 'D,1EJ) E61'K ('DE5D-) 'D9'E) #H E61'K ("-'/ 'DF'3 H'D6'(7 AJ G0G 'D*A1B) GH DEF J9H/ 'D-B 'DE9*/I 9DJG A%F C'F G0' 'D-B J9H/ DA1/ #H E,EH9) EF 'D#A1'/ A%F G0G 'D,1JE) *CHF E61) ('D#A1'/ #E' #F C'F J9H/ DDE,*E9 A#F 'D,1JE) *CHF E61) ('DE5D-) 'D9'E) %D' #F G0' 'DE9J'1 'F*B/ 9DI #3'3 #F 'DA9D 'D,1EJ B/ J5J( 9/) -BHB H('D*'DJ 3HA JCHF EF 'D59H() (EC'F *-/J/ 'DA&) 'D*J *F*EJ 'DJG' 'D,1JE) %D' #FF' F*AB E9 EF J1I #F G0' 'D%F*B'/ D' JCAJ #F JCHF 'D3(( 'D0J EF #,DG JECF 'D*.DJ 9F G0' 'DE9J'1 %0 J3*7J9 'DE419 #F J.*'1 EF (JF 'D-BHB 'DE*9//) 'D-B 'D0J E3*G #C+1 EF ('BJ 'D-BHB AC'F 'D'9*/'! 9DJG #C+1 H6H-'K EF :J1G H('D*'DJ JECF %/1',G 6EF 'DE,EH9) 'D*J *E3 G0' 'D-B() . (9/ G0' 'D*B/JE F9H/ D(J'F 7(J9) ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) HD'(/ DF' HF-F F-'HD *-/J/ 7(J9) G0G 'D,1JE) EF '9*E'/ 'DE9J'1 'D3'(B 0C1G HGH DEF J9H/ 'D-B #H 'DE5D-) E-D 'D'9*/'! AJ G0G 'D,1JE) GD J9H/ D4.5 E9JF 3H'! C'F 7(J9J'K #H E9FHJ'K #E J9H/ DDE,*E9 %F *7(JB G0' 'DE9J'1 J3*D2E (J'F 'D9D) 'D*J EF #,DG' ,1E 'DE419 G0G 'D,1JE) GD GJ -E'J) 'D-,2 HE' J*6EFG EF 6E'F D-BHB 'D/'&FJF 'D-',2JF #E **E+D AJ %-*1'E B1'1'* 'D3D7) 'D9'E) 'DE*E+D) (#E1 %(B'! 'D-,2 9DI #EH'D 'DE'DC A%0' C'F* 'D9D) GJ -E'J) 'D-,2 A%F '9*/'! 'DE'DC 9DI E'DG 'DE-,H2 9DJG J9/ EF ,1'&E 'D#EH'D 'DE61) ("-'/ 'DF'3 D*9DB -BHB 'D/'&FJF (G' #E' %F C'F* 'D9D) EF *,1JEG' -E'J) B1'1'* 'D3D7) 'D9'E) A*9/ EF 'D,1'&E 'DE61) ('DE5D-) 'D9'E) D#F 9/E %-*1'E G0G 'DB1'1'* J9H/ (#61'1G 'DE('41) 9DI 'DE,*E9 'D0J *E+DG G0G 'D3D7) HB/EF' AJE' 3(B %F 'D9D) AJ G0G 'D,1JE) GJ CA'D) %-*1'E B1'1'* 'D3D7) 'D9'E) EF B(D 'D,EJ9 HAJ EB/E*GE E'DC 'D#EH'D 'DE-,H2) HEF +E A%FF' F1I #F G0G 'DE,EH9) JA*16 #F *D-B ('D,1'&E 'DE61) ('DE5D-) 'D9'E) HD' *D-B (,1'&E 'D#EH'D 'DH'B9) 9DI "-'/ 'DF'3 CE' A9D 'DE419 'D91'BJ H:J1G E@F 'D*41J9'*() . HB/ J+'1 'DBHD #F A9D 'DE'DC 'DE*E+D ('D'9*/'! 9DI #EH'DG 'DE-,H2) J5J( CD' 'D-BJF #J -B 'D/'&FJF 'D-',2JF H-B 'D3D7) 'D9'E) (H,H( '-*1'E B1'1'*G' D0' AGJ ,1JE) 0'* 7(J9) .'5) D' *F*EJ 'DI 'D,1'&E 'DE61) ("-'/ 'DF'3 HD' %DI 'D,1'&E 'DE61) ('DE5D-) 'D9'E) H'D-BJB) %FG H%F C'F ('D%EC'F *5H1 0DC AD' (/ EF #F JCHF GF'C #-/ G0JF 'D-BJF E3*G 'D,1JE) (4CD E('41 HEF +E #5(- 'D'9*/'! H'6-'K AJG #C+1 EF 'D-B 'D".1 D0' 9DI 'DE419 #F J.*'1 EF (JF G0JF 'D-BJF 'D-B 'D0J F'DG 'D'9*/'! (4CD ,HG1J HE('41 HGH AJ G0G 'D,1JE) DJ3 3HI %-*1'E B1'1'* 'D3D7) 'D9'E) 'DE*E+D) ('D-,2 . 'DE7D( 'D+'D+ *EJJ2G' 9E' J4*(G (G' *A*1B ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) 9F (96 'D#H5'A 'D,1EJ) 'D*J B/ *4*(G E9G' AJ (96 'D.5'&5 :J1 #F GF'C A1HB'* (JFQN) (JFG' H(JF E' J4*(G (G' C'D31B) H,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE1GHF) H,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) 'DE9JF -'13'K 9DJG' HCE' J#*J : #HD'K : *EJJ2G' 9F 'D31B) : 91A 'DE419 'D91'BJ 'D31B) (#FG' '.*D'3 E'D EFBHD EEDHC D:J1 'D,'FJ 9E/'K() .EF .D'D G0' 'D*91JA J*(JF DF' #F ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) *4*1C E9 'D31B) AJ 9/) #EH1 EFG' 'DEH6H9 'D0J 3HA JCHF E-D'K DD'9*/'! AJ CD EFG' %0 J,( #F JCHF EH6H9GE' E'D'K 5'D-'K DD*EDC #J 0' BJE)() .CE' J,E9 (JFGE' CHF G0' 'DE'D EFBHD H(G0' *.1, 'D#EH'D 'D9B'1J) EF F7'B CD' 'D,1JE*JF %0 'F 'DE419 -E'G' (EH,( F5H5 .'5)(). %D' #F GF'C #H,G DD.D'A (JFGE' **E+D AJ 9'&/J) 'DE'D AAJ ,1JE) 'D31B) *CHF DD:J1 (JFE' 9'&/J) 'DE'D ('DF3() D,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) *9H/ DD,'FJ ('DE'DC FA3G) D#F 'D-,2 3H'! C'F B6'&J'K #H %/'1J'K D' J$+1 9DI EDCJ*G DDE'D H%FE' JBJ/ AB7 *51A'*G (G 6E'F'K D-BHB 'D/'&FJF 'D-',2JF E9 9/E 'D-'B 'D611 (G() . CE' J4*17 AJ 'D31B) 9/E 16'! 'DE'DC D'F*B'D 'DE'D EF -J'2*G 'DI -J'2) 'D,'FJ D0DC JBHE 'D,'FJ ('.*D'3G (JFE' AJ ,1JE) '.*D'3 'DE-,H2'* A%F 'D,1JE) %F HB9* EF :J1 'DE'DC (16'G #H ('D'*A'B E9G A%FG' D'*9/ ,1JE) 31B) D'F*A'! 1CF 9/E 'D16'() . HB/ J-5D 'D*51A ('DE'D 'DE-,H2 EF :J1 'DE'DC HDCF DJ3 (B5/ *EDCG (D EF #,D 91BD) %,1'!'* 'D*FAJ0 ('D'*A'B E9 'DE/JF 'DE'DC #H 'F*B'E'K EF 'D/'&@F 'D-',2() . .D'5) 'DBHD %F 'DA1B (JF ,1JE) 'D31B) H,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) *CEF AJ #F *-BB #1C'F ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) EFH7 ('F*A'! #-/ #1C'F 'D31B) 'D' HGH 9'&/J) 'DE'D DD:J1 D0DC F1I #F 'DF5 'D.'5 AJ ,1JE) '.*D'3 'DE'DC DDE-,H2'* JE+D F5'K '-*J'7J'K DDF5 'D#5DJ 'D.'5 ('D31B) %0' 'F*AI 1CF 9'&/J) 'DE'D DD:J1. +'FJ'K : *EJJ2G' 9F ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE1GHF) : **4'(G ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) E9 ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE1GHF) EF ,G) 'DE-D 'D0J *B9 9DJG 'D,1JE) AJ CD EFGE' %0 J,( #F JCHF 'DE-D AJ CDJGE' E'D'K EFBHD'K 0' BJE) H('D4CD 'D0J *E *H6J-G AJE' 3(B CE' #F GF'C ,'E9 E4*1C (JFGE' J*E+D ('D#61'1 'D*J *D-B ('D-',2 'D/'&F H'D-',2 'DE1*GF CE' J4*1C'F AJ CHF 'D,'FJ AJ CDJGE' GH 'DE'DC #H 4.5 E*AB E9G %D' #F 'DA1B (JFGE' J(12 AJ EH6H9 'D-,2 %0 #F 'D#EH'D AJ ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) *CHF EH6H9) *-* 'D-,2 'DB6'&J #H 'D'/'1J (EH,( B1'1 'D3D7) 'D9'E) B6'&J) C'F* 'D3D7) #E %/'1J) #E' 'D#EH'D 'DE1GHF) AGJ EH6H9) AJ -J'2) 'D/'&F 'DE1*GF #H 'D:J1 'D0J J9JFG 'DE*9'B/'F HEF /HF #F JCHF GF'C */.D EF 'D3D7) 'D9'E)() HEF 'D,/J1 ('D0C1 #F (96 'D*41J9'* 9'D,* CD' 'D,1JE*JF (EH,( F@@@@5 H'-/() . +'D+'K : *EJJ2G' 9F ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) 'DE9JF -'13'K 9DJG' : *4*1C CD' 'D,1JE*JF EF -J+ 'DEH6H9 'D0J JCHF E-D 'D'9*/'! AJGE' %0 JF(:J #F JCHF E'D EFBHD 0' BJE) E-,H2'K 9DJG EF B(D 'D3D7) 'DB6'&J) #H 'D'/'1J) CE' J4*1C'F AJ 'D1CF 'DE'/J 'DE*E+D ('D'.*D'3 H'DE*6EF (%9'B) %,1'!'* 'D*FAJ0 9DI 'DE'D 'DE-,H2 9DJG) CE' J4*1C'F AJ 'D1CF 'DE9FHJ C0DC AJ 5H1*G 'D#HDI 'DE*E+D) ('DB5/ 'D,F'&J (EAGHEG 'D9'E 'DB'&E 9DI 9F51J 'D9DE H'D%1'/) %D' #F H,G 'DA1B (JFGE' JCEF AJ #F 'D#EH'D 'DE-,H2) AJ ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) 9DJG' *CHF AJ -1'3) 4.5 ".1 DJ3 'DE'DC 'D0J '.*D3G' #H EF #*AB E9G #E' AJ 'D,1JE) 'D#.1I AJA*16 #F 'DE'DC 'DE*GE ('1*C'(G' GH 'D-'13 'DE9JF 9DJG' 'D0J J3*:D H,H/G' AJ -J'2*G CJ J.*D3G' EF #,D 'D-JDHD) /HF 'D'3*E1'1 AJ *FAJ0 'D-,2() EF #,D G0' #D-B 'DE419 ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) 'DEH/9) D/I 'D:J1 ('D31B) -CE'K (JFE' #D-B ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) H'DE9JF -'13'K 9DJG' (,1JE) .J'F) 'D#E'F) -CE'K() . 'DE(-+ 'D+'FJ #1C'F ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) *BHE ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2 9DJG' 9DI +D'+) #1C'F #HDG' JECF *3EJ*G ('D1CF 'DEA*16 HJ*E+D AJ H,H/ E'D EFBHD E-,H2 9DJG B6'&J'K #H %/'1J'K . H+'FJGE' 'D1CF 'DE'/J HJ*,3/ AJ 'D'.*D'3 #E' 'D1CF 'D+'D+ H'D#.J1 AGH 'D1CF 'DE9FHJ (5H1) 'DB5/ 'D,1EJ H3HA J*E *F'HD CD 1CF EF 'D#1C'F 'DE*B/E) AJ E7D( E3*BD . 'DE7D( 'D#HD 'D1CF 'DEA*16 ('D-,2) 'D-,2 D:) GH 'DEF9 #H 'DA5D JB'D -,2 -,2'K #J A5D H-,2 'D4J! -'2G HEF9G 9F :J1G H-,2 AD'F'K 9F 'D'E1 CAG HEF9G() . #E' '57D'-'K A'D-,2 GH H69 'DE'D *-* J/ 'D3D7) 'D9'E) DEF9 E'DCG EF #F JBHE (#J 9ED B'FHFJ #H E'/J %61'1'K (-BHB 'D/'&F 'D0J #HB9 'D-,2() .H'D-,2 %E' #F JCHF B6'&J'K #H %/'1J'K HAJ CD*' 'D-'D*JF A'FG J,( #F JCHF EH6H9G E'D EFBHD HG0' #E1 *7D(G 'DE419 H*B*6JG 7(J9) A9D 'D'.*D'3 %0 #FG D' JB9 %D' 9DI #EH'D EFBHD) -J+ #F 'D9B'1'* D' *5D- #F *CHF EH6H9'K #H E-D'K D,1JE) 'D31B) .5H5'K H#F %,1'!'* 'D-,2 9DI 'D#EH'D 'D9B'1J) AJG' E' JCAJ EF 'D6E'F'* D-E'J) -BHB 'D/'&FJF . HJCHF 'D-,2 B6'&J'K %0' 5/1 EF 'DE-CE) 'DE.*5) 'D*J *A5D AJ 'DF2'9 'DE91H6 #E'EG' B1'1'K (EF9 'DE/JF EF 'D*51A ((96 #EH'DG . H'D-,2 'DB6'&J B/ JCHF '-*J'7J'K('D-,2 'D*-A8J) JHB9G 'DB'6J (F'!'K 9DI 7D( 'D/'&F JEF9 (EH,(G 'DE/JF ('DE'DC) EF 'DBJ'E (#J *51A AJ #EH'DG #H (,2! EFG' (#J #FH'9 'D*51A'* 'DE'/J) #H 'DB'FHFJ) %0' C'F EF 4#F G0G 'D*51A'* 'DE'/J) #H 'DB'FHFJ) 'D#61'1 (-BHB 'D/'&F HJECF %,1'$G (:J1 3F/ *FAJ0J HG0' 'D-,2 JF8E #-C'EG H%,1'!'*G B'FHF 'DE1'A9'* 'DE/FJ)() . HB/ JCHF -,2'K *FAJ0J'K HGH 'D-,2 'D0J *HB9G /'&1) 'D*FAJ0 #E' (3(( B1'1 -CE -'&2 /1,) 'D(*'* 'H DB'! 3F/ EF 'D3F/'* 'DB'(D) DD*FAJ0 (41H7 GJ #F JCHF 'D-B E-D 'D3F/ EH,H/'K HE9JF 'DEB/'1 CE' JF(:J #F JCHF -'D 'D#/'! #6A 'DI 0DC #F JCHF :J1 E.'DA DDF8'E 'D9'E H'D#/'( HG0' 'D-,2 JF8E #-C'EG H%,1'!'*G B'FHF 'D*FAJ0() HEF 'D,/J1 ('D0C1 #F 'D-,2 (FH9JG D' J$+1 9DI EDCJ) 'D'4J'! 'DE-,H2) %0 *(BI EDC'K DDE-,H2 9DJG HDCF JEF9 EF 'D*51A (G' %0' C'F EF 4#F *51AG 'D#61'1 ('D/'&FJF() . #E' 'D-,2 'D%/'1J AGH 'D-,2 'D0J *HB9G 'D3D7) 'D%/'1J) EB'(D /JF DG' AJ 0E) 'DE/JF H*.*DA 'D-'D) AJE' %0' C'F 'D/'&F 4.5'K 9'/J'K #E %-/I /H'&1 'D/HD) H'DB7'9 'D'4*1'CJ A%0' C'F 'D/'&F 4.5'K 9'/J'K A'F 'DE'D 'DE-,H2 GF' JCHF E-,H2'K -,2'K *FAJ0J'K D#FG 9F/E' JBHE 'D/'&F (*FAJ0 'D-CE 'D0J 5/1 DE5D-*G H'DE*6EF %D2'E 'DE/9I 9DJG ('DE/JF) (EB/'1 E9JF EF 'DE'D A#F E/J1J) 'D*FAJ0 (F'!'K 9DI 7D(G *B11 *-HJD 'D-,2 'D'-*J'7J 'DI -,2 *FAJ0J H*('41 %,1'!'*G' 'DE*6EF) (J9 'DE-,H2 D*3/J/ 7D( 'D/'&F() .#E' %0' C'F 'D/'&F 4.5'K E9FHJ'K EE+D'K (%-/I /H'&1 'D/HD) H'DB7'9 'D'4*1'CJ H#.D 'DE/JF (#-/ 41H7 'D*9'B/ E9G' A#FG J*E *-5JD /JF 'D/'&1) EF G0' 'DE/JF EF .D'D 'D-,2 9DI #EH'DG 'DEFBHD) 'D*J J,H2 'D-,2 9DJG' '3*JA'!'K DD/JF 'D-CHEJ() .HEE' J/.D AJG 0DC 'D-,2 'D0J *HB9G 'D-CHE) AJ 3(JD *-5JD 'D#EH'D H'D61'&( 'D9'&/) DG' . HJ+H1 *3'$D AJ G0' 'DEB'E 9E' %0' C'F 'D-,2 J(BI (4CD 'D1CF 'DEA*16 AJ ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) 9DJG' B6'&J'K #E %/'1J'K 'F 4'(G 9J( J(7DG ADH A16F' #F %,1'!'* 'D-,2 3H'! C'F* B6'&J) #E %/'1J) B/ HB9* E.'DA) DDB'FHF (9('1) #.1I %F G0G 'D%,1'!'* HB9* ('7D) AGD J4CD '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) 9DJG' (4CD ('7D ,1JE) HAB #-C'E (439) EF B'FHF 'D9BH('* 'D91'BJ H:J1G EF 'DBH'FJF #E #F 0DC 'D(7D'F 'D0J 4'( 'D-,2 D' J$+1 9DI BJ'E G0G 'D,1JE) H*(BI 'D-E'J) 'DB'FHFJ) 'DEB11 DD-,2 B'&E) 7'DE' DE J5/1 B1'1 ((7D'F G0G 'D%,1'!'* 'DE.'DA) DDB'FHF DD,H'( 9F G0' 'D*3'$D JF(:J 'D9H/) 'DI 'D-CE) EF *,1JE A9D '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) *DC 'D-CE) 'D*J #H6-F'G' AJE' 3(B (#FG' **E+D AJ H,H( '-*1'E B1'1'* 'D3D7) 'D9'E) 'D*J #HB9* 'D-,2 H'D-JDHD) /HF #J 3DHC J$/J 'DI EF9 #H 91BD) 'D*FAJ0 9DI 'DE'D 'DE-,H2 D-E'J) -BHB EF *9DB* -BHBGE ('DE'D 'DE-,H2 H'3*F'/'K 'DI G0G 'D-CE) JB*6J 'DBHD (#F (7D'F 'D-,2 D' J$+1 9DI -E'J*G B'FHF'K -*I JB6J ((7D'FG() . H'DBHD (:J1 0DC J9FJ *1C 'D('( EA*H-'K DDEF'29'* H%AD'* 'DE,1EJF EF 'D9B'( H6J'9 -CE) 'D*41J9 AE.'DA) 'D%,1'!'* 'DEB11) DD-,2 #H D(J9 'DE-,H2'* D' *(J- '.*D'3 'D#EH'D 'DE-,H2)() . D0DC JB*6J 'D#E1 '-*1'E 'D-,2 E' /'E B'&E'K HDE J5/1 -CE (%(7'DG H0DC D#F 'DE419 J(:J EF H1'! 'DF5H5 'D*J H69G' H9'B( EF .D'DG' 9DI '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) #F J,9D EFG' ,1JE) DG' FEH0,G' 'D.'5 BH'EG' 'D'9*/'! 9DI #H'E1 'D3D7) 'D9'E) H'DA16 GH H,H( '-*1'E G0G 'D#H'E1 HEF +E J*9JF E9'B() EF J.*D3 #EH'DG 'DE-,H2 9DJG' H%F C'F J9*B/ (-B (1'! 0E*G EF 'D/NJF 'DE-,H2 EF #,DG D#F AJ #.0 'DE'DC -BG (FA3G '.*D'3 E'DG E9 9DEG (*HBJ9 'D-,2 9DJG '9*/'! DH',( 'D'-*1'E 'D0J JB*6JG 'D-,2 H'9*/'! H'6- 9DI 'D3D7) 'D*J #HB9*G() . H9DJG D' J4*17 %9D'F 'D-,2 DDE-,H2 9DJG 9DI 'DH,G 'D0J -//G 'DB'FHF (D JCAJ #F J-J7 9DEG (G (#J) H3JD) HJ9/ 'DE'D E-,H2'K EF 'DHB* 'D0J J*E AJG *-1J1 E-61 'D-,2 E+(*'K AJG #H5'A 'DE'D 'DE-,H2 HJ9JF -'13 9DJG D#F *-1J1 E-61 'D-,2 J3(: 9DI 'DE-61 'D5A) 'D13EJ) HD' *9/ 'D#EH'D 'D*J *H69 AJ J/ -'13 B6'&J AJ -CE 'D#EH'D 'DE-,H2 9DJG' EE' J*1*( 9DJG #F #.0 'DE'DC DG' D' JE+D '.*D'3'K JBHE (G 'D1CF 'DE'/J DG0G 'D,1JE) %D' #F 'DE419 'DE51J AJ B'FHF 'DE1'A9'* 'D,/J/ 0G( 'DI 'D9C3 EF 0DC H9/ #F E,1/ 0C1 'D#EH'D AJ E-61 'D-,2 *9/ E-,H2) -*I H%F DE J9JF -'13'K 9DJG'() . CE' D' *9/ 'D#EH'D 'D*J *6(7 9DI 0E) 'D*-BJB #EH'D'K E-,H2) HEF +E A%F '.*D'3G' EF B(D E'DCG' D' J4CD ,1JE) %D' %0' C'F* G0G 'D#EH'D 'DE5'/1) AJG' H,H(J) #J #F 'DE'D (0'*G J4CD ,1JE) HEF ('( #HDI -J'2*G H0DC D#F G0' 'DE'D (E,1/ 6(7G **-HD EDCJ*G 'DI 'D/HD) H('D*'DJ A#F 'D'9*/'! 9DJG J4CD ,1JE) 31B) H%F HB9 EF E'DCG() H#.J1'K EF 'D,/J1 ('D0C1 #F 'D-,2 J(BI B'&E'K -*I J3B7 (EB*6I 'DB'FHF #H ('D*F'2D 9FG #H (3/'/ 'D/JF #H BJE) 'DE-,H2'* H%0' 2'D 'D-,2 9F 'DE'D D#J 3(( EF 'D#3('( 'DB'FHFJ) B(D '.*D'3G EF B(D E'DCG A%F 0DC JFAJ BJ'E 'D,1JE) D'F*B'! 1CF #3'3J *BHE 9DJG #D' HGH 'D-,2() . 'DE7D( 'D+'FJ 'D1CF 'DE'/J J*E+D 'D1CF 'DE'/J AJ ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) ('D'.*D'3 :J1 #F EAGHE 'D'.*D'3 AJ G0G 'D,1JE) J.*DA 9F EAGHE 'D'.*D'3 AJ ,1JE*J 'D31B) H.J'F) 'D#E'F) AGH AJ 'D31B) J*E+D ('D'3*JD'! 9DI 'D-J'2) 'DC'ED) DE'D EFBHD EEDHC DD:J1 1:E E4J&) -'&2G HAJ .J'F) 'D#E'F) JCHF (*:JJ1 FJ) 'D,'FJ EF -J'2) 'DE'D -J'2) F'B5) 'DI -J'2) C'ED) . (JFE' JB5/ ('D'.*D'3 AJ G0G 'D,1JE) CD 3DHC E'/J #E B'FHFJ C*EJJ2 B1'1 'D,G) H'69) 'D-,2 D/I ,G) :J1 E.*5) JG/A EF H1'&G 'DE'DC 'DI EF9 #H 91BD) 'D*FAJ0 9DI 'DE'D 'DE-,H2 ('D4CD 'D0J J$/J 'DI 'D%61'1 (-BHB 'D/'&F 'D-',2() . A'D9F51 'D,HG1J DD'.*D'3 GH *#+J1G 'DE-*ED 9DI %,1'!'* 'D*FAJ0 EE' J$/J 'DI 91BD*G' H'D-'5D #F #J B/1 EF 91BD) 'D*FAJ0 JCAJ DBJ'E 'D'.*D'3 %0 DJ3 EF 9F'51G #F **1*( 9DJG 91BD) A9DJ) DD*FAJ0 (D JCAJ #F JCHF EF 4#FG 0DC() . HB/ 9(1 'D(96() 9F 'D1CF 'DE'/J DG0G 'D,1JE) (CDE) (*(/J/) (/D'K EF CDE) '.*D'3 *DC 'DCDE) 'D*J F1I #FG' #/B EF CDE) 'D'.*D'3 'D*J *51A 'D#0G'F 'DI 'D1CF 'DE'/J AJ ,1JE) 'D31B) 'D51A) HEF9 #H 91BD) %,1'!'* 'D*FAJ0 'DE-BB DD'.*D'3 'DECHF DD1CF 'DE'/J DD,1JE) *F7HJ *-*G' CD 5H1) EF 4#FG' #F *$/J 'DI 9/E *FAJ0 'D-,2 H(J9 'DEFBHD'* AJ 'DJHE 'DE-// D0DC H**E+D ('D*51A ('DE'D 'DE-,H2 (#J *51A B'FHFJ C'D(J9 #H 'D1GF #H ('D*51A 'DE'/J 'DE*E+D ('3*GD'C 'DE'D 'DE-,H2 #H F*',G %0' C'F EF 'DEECF '3*GD'CG C'DE-5HD'* 'D21'9J) :J1 #FG D' J9/ '.*D'3'K ('DEAGHE 'DE*B/E DDE'D 'DE-,H2 E,1/ '3*9E'DG AJE' J5D- DG E' /'E #F G0' 'D'3*9E'D DF JEF9 'D*FAJ0 AJ 'DHB* 'DE-// #H J91BDG . HC0DC J*-BB 'D1CF 'DE'/J (%.A'! 'DEFBHD'* 'DE-,H2) AJ 'DJHE 'DE-// D(J9G' HG0' 'D'.A'! J*E (E,1/ '(9'/G' 9F EC'F -,2G' H*B9 'D,1JE) EF 'D-'13 E*I B5/ %.A'! 'DEFBHD'* 'DE-,H2) 9F #5-'( 'D-BHB AJG' . :J1 #FG %0' C'F FBD 'DE'D 'DE-,H2 EF EC'F 'DI ".1 :J1 'DEC'F 'D0J -,2 9DJG AJG D3(( E41H9 HDE JB5/ (G EF9 #H 91BD) 'D*FAJ0 D' J4CD %.*D'3'K J*CHF EF .D'DG 'D1CF 'DE'/J DG0G 'D,1JE) HDCF J4*17 #F J.71 'D/'&F (G0' 'D'F*B'D HB/ *-BB 91BD) %,1'!'* 'D*FAJ0 %0' *:J( -'13 'D'4J'! 'DE-,H2) 9F 'D-6H1 AJ 'DJHE 'DE-// DD(J9 1:E 9DEG (G -*I D' J,/ 'DECDA ('D(J9 EF JBHE DG 'D#4J'! 'DE-,H2) D(J9G'(). HDCF E' GH 'D-CE AJE' %0' B'E 'DE'DC #H 'D:J1 C'D-'13 #H :J1G 3H'! ('D'*A'B E9 'DE'DC #H (9DEG H16'G (%*D'A E'DG 'DE-,H2 9DJG AJ EC'F -,2G GD J9/ 0DC EF9'K DD*FAJ0 H91BD) DG #E D' 0G( 1#J 'DI #F %*D'A 'DE'D 'DE-,H2 EF B(D E'DCG #H 4.5 E*H'7& E9G D' JCHF 'D'.*D'3 'D0J JE+D BH'E 'D1CF 'DE'/J AJ G0G 'D,1JE) #J #FG D' J91BD %,1'!'* 'D*FAJ0 () (JFE' J0G( 1#J ".1 'DI #F 'D'.*D'3 J*-BB AJ -'D) %*D'A 'DE'D 'DE-,H2 EF B(D E'DCG #H EF *H'7& E9G D#F EF 4#F G0' 'D'*D'A ,9D 'D*FAJ0 9DI 'DE'D 'DE-,H2 E3*-JD'K D2H'D EH6H9G HD' 4C #F AJ G0' 'D3DHC *,3J/ DD'9*/'! 9DI #H'E1 'D3D7) 'D9'E) 'D*J #HB9* 'D-,2 AH'*'K DD:16 'D0J /9I 'DJG HGH -E'J) 'D/'&FJF CE' **-BB 'D,1JE) C0DC ('D'*D'A 'D,2&J #J (*9JJ( 'DE'D 'DE-,H2 D#F EF 4#F 0DC #D' JB9 'D*FAJ0 9DI CD 'DE'D 'DE-,H2 #H 'DBJE) 'DE-,H2 9DJG' CE' J,H2 #F JB9 'D%*D'A 9DI F*', 'DE'D 'DE-,H2().HF-F (/H1F' F$J/ E' 0G( %DJG 'D1#J 'D#.J1 D#FG #B1( %DI 'DEF7B 'DB'FHFJ HJ-BB 'D:'J) 'D*J B5/ 'DE419 'DH5HD %DJG' EF H1'! *,1JEG DA9D 'DE'DC . G0' HEF 'DEECF #F J*-BB 'D1CF 'DE'/J DD,1JE) (3DHC 3D(J CE' AJ 5H1) 91BD) 'D*FAJ0 'D3'(B 'D0C1 E+'D 0DC 'E*F'9 -'13 'D#4J'! 'DE-,H2) 9F *B/JEG' AJ 'DJHE 'DE-// DD(J9 %DI 'DECDA ((J9G' #H 'D'E*F'9 9F %14'/ 'DECDA ((J9G' %DI 'DEC'F 'D0J HB9 AJG 'D-,2 :J1 #FG D' JCAJ 'E*F'9 'D-'13 9F *B/JE 'D#EH'D 'DE-,H2) AJ 'DJHE 'DE-// DD(J9 E9 9DEG (G #H 'D'E*F'9 9F 'D%14'/ %DI 'DEC'F 'D0J -,2* AJG DBJ'E 'D1CF 'DE'/J DG0G 'D,1JE) (D J,( #F JCHF EF 7D( *B/JEG' DD*FAJ0 9DJG' E.HD'K B'FHF'K DDBJ'E (0DC #J #F J-ED 5A) *.HDG (J9 G0G 'D#EH'D H'3*JA'! -BHB 'D/'&FJF EF +EFG' H %D' AD' JD2E 'D-'13 (*B/JEG' #H 'D%14'/ 9F EC'FG'(). H#.J1'K D' JCAJ #F JB9 'D'.*D'3 (3DHC %J,'(J #E 3D(J ('DEAGHE 'DE*B/E 9DI 'D#EH'D 'DE-,H2) CJ **-BB G0G 'D,1JE) (D J,( #F JB9 G0' 'D'.*D'3 EF B(D EF J+(* ('D71B 'DB'FHFJ) EDCJ*G DG0G 'D#EH'D A%F DE JCF 'D,'FJ E'DC'K DG' AJ,( #F JCHF 'D:J1 AJ G0G 'D5H1) E*H'7&'K E9 'DE'DC (E9FI 0DC #F 'D,1JE) *B9 (9DE H16' 'DE'DC H%F C'F* 'D,1JE) B/ HB9* ('*A'B #H *-1J6 #H E3'9/) 'DE'DC #9*(1 'DE'DC 41JC'K DD-'13 H%0' C'F 'D,'FJ :J1 'DE'DC 3H'! C'F 'D-'13 #H :J1G HDE JCF E3'GE'K *(9J'K E9G AJ9*(1 'D,'FJ 3'1B'K H*7(B (-BG 'DBH'9/ 'D.'5) ('D31B)(). 'DE7D( 'D+'D+ 'D1CF 'DE9FHJ ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) ,1JE) 9E/J) HJ*.0 'D1CF 'DE9FHJ AJG' 5H1) 'DB5/ 'D,1EJ (EAGHEG 'D9'E 'DE*7D( AJ #:D( 'D,1'&E :J1 #FG D' JC*AJ (G AJ G0G 'D,1JE) (D J*7D( %6'A) 'DJG B5/'K .'5'K HG0' E' 3J*E *H6J-G AJE' J#*J :- #HD'K : 'DB5/ 'D,1EJ 'D9'E : JBHE G0' 'DB5/ 9DI 9F51J 'D9DE H'D%1'/) 9DE (#1C'F 'D,1JE) H%1'/) E*,G) F-H G0G 'D#1C'F . HAJE' J*9DB (,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) J*7D( *H'A1 'DB5/ 'D,1EJ AJG' 9DE 'DE'DC (HBH9 'D-,2 9DI #EH'DG HC0DC 9DEG ('DJHE 'DE-// DD(J9 #H ('DJHE 'D0J B/ JCHF #O,D DG 'D(J9 HAJ -'D) HBH9 'D'.*D'3 EF 'D:J1 J,( #F J9DE 'DE'DC HJ16I (G %F DE JCF GF'C *A'GE'K E3(B'K (JFGE' D0DC J,( #F J+(* AJ -CE 'D%/'F) *H'A1 G0' 'D9DE H#F JCHF 'DBHD (+(H* 0DC 9F 71JB 'DJBJF D' (F'!K 9DI E,1/ 'D8F H'D'A*1'6 #H '3*7'9) 'D9DE #H H,H(G() . H'D#5D #F JCHF 9DE 'DE*GE (HBH9 'D-,2 9F 71JB *HBJ9G 9DI E-61 'D-,2 #H %9D'FG 13EJ'K H'D%9D'F D' J5D- /DJD'K B'79'K 9DI 'D9DE (G (D DDE-,H2 9DI #EH'DG #F JBJE 'D/DJD 9DI 9/E 9DEG (G C#F JCHF 'D%9D'F DE JH,G D4.5G #H #F 'D-,2 HB9 AJ :J(*G HDE J9DE (G HAJ 'DHB* FA3G A#FG D' J*-*E #F JCHF 9DE 'DE*GE (BJ'E 'D-,2 #H (*#1J. 'D(J9 B/ -5D 9F/ 'D%9D'F 'D13EJ 9FG (D JCAJ +(H*G (#J) 71JB) EF 'D71B 'DJBJF) 'D*J D' *BHE 9DI '9*('1'* F81J)() HJ*A19 9F 'D9DE (HBH9 'D-,2 EF 'D,'FJ ('DE'DC) 'FG B/ *9DB -B 'D3D7) 'D9'E) H-B 'D/'&F 'D-',2 (#EH'DG 'DE-,H2) H#FG J-81 9DJG '1*C'( #J A9D JE3 (G0G 'D-BHB A%0' ,GD (HBH9 'D-,2 A#FG J,GD *(9'K D0DC H1H/ #J BJ/ 9DI 3D7*G 9DI E'DG CE' J4*17 #F J9DE 'D-'13 ('D*#1J. 'DE-// D(J9 'DE-,H2'* 9DE'K -BJBJ'K D#FG 'DJHE 'D0J JB9 AJG 9DI 9'*BG H',( *B/JE 'DE'D 'DE-,H2 DDECDA ('D*FAJ0 9DJG A#F DE JCF J9DE ('DJHE 'DE-// DD(J9 HDE J,/ 'DECDA ('D*FAJ0 'DE-,H2 AJ E-D 'D-,2 AD' *BHE 'D,1JE) H/A9 'DE'DC #H 'D-'13 (#FG DE JCF J9DE ('DJHE 'DE-// DD(J9 GH EF 'D/AH9 'D*J JF(:J #F *71- D#HD E1) #E'E E-CE) 'DEH6H9 %0 D' J,H2 #F J+'1 D#HD E1) #E'E E-CE) 'D*EJJ2 HGH EF 'D/AH9 'D,HG1J) 'D*J J*9JF 9DI E-CE) 'DEH6H9 #F *1/ 9DJG' H%D' C'F -CEG' E9J('K() . #E' 'D9F51 'D+'FJ EF 9F'51 'DB5/ 'D,1EJ AGH 'D%1'/) A%DI ,'F( 9DE 'D,'FJ (HBH9 'D-,2 9DI #EH'DG H*9DB -B 'D3D7) 'D9'E) (G' *(9'K D0DC J*7D( 'D#E1 #F **,G %1'/*G 'DI 'D3DHC 'D0J J*-BB (G '.*D'3 #EH'DG 'DE-,H2) #H %*,'G %1'/*G 'DI 'D3DHC 'D0J JBHE (G 'D:J1 D'.*D'3 G0G 'D#EH'D %F DE JCF GH 'D,'FJ 3H'! C'F 'D-'13 #H :J1G H3H'! C'F G0' 'D3DHC B/ *E ('D*A'GE 'D3'(B (JFGE' #E ('*,'G %1'/*G %DJG (9/ 9DEG (HBH9G %0' DE JCF G0' 'D*A'GE EH,H/'K #E' %0' DE **,G %1'/) 'D,'FJ 'DI 'D3DHC 'DE-BB DG0G 'D,1JE) AJF*AJ (0DC 'DB5/ 'D,1EJ (EAGHEG 'D9'E(). +'FJ'K : 'DB5/ 'D,1EJ 'D.'5 : B/ J3*D2E 'DE419 'D,F'&J #-J'F'K %6'A) 'DI 'DB5/ 'D9'E B5/'K .'5'K #H FJ) E-//) :J1 #F E6EHF 'DB5/ 'D.'5 AJ ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) J.*DA 9F 'DB5/ 'D.'5 'D0J J*7D(G AJ ,1JE) 'D31B) 'D0J J*E+D 'DB5/ 'D.'5 AJG' (FJ) *EDC 'DE'D 'DE31HB %D' #F G0' 'DEAGHE D' JECF *5H1G AJ ,1JE) %.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) ('9*('1 #F 'D,'FJ GH 'DE'DC H-*I AJ -'D) HBH9G' EF :J1G ADJ3 DG0' 'D:J1 FJ) *EDC 'D#EH'D 'DE-,H2) 7'DE' JBHE (G0' 'DA9D (9DE H16' 'DE'DC :J1 #F 'DB5/ 'D.'5 AJ G0G 'D,1JE) J*E+D (FJ) EF9 #H 91BD) 'D*FAJ0 9DI 'D#EH'D 'DE-,H2) %61'1'K ('D/'&F 'D-',2 #E' %0' 'F*A* G0G 'DFJ) 'F*AI 'DB5/ 'D,1EJ HEF +E 'F*A* 'D,1JE)() . C#F J3*G/A 'DE'DC (3DHCG '3*9E'D 'D#EH'D 'DE-,H2) H1/G' B(D 'DJHE 'DE-// DD(J9 /HF 'D*#+J1 9DJG' #H C'F J(:J EF H1'! FBDG' EF EC'F 'D-,2 'DI EC'F ".1 'DE-'A8) 9DJG' EF 'D6J'9 #H 'D*DA #H EF .71 J*G//G' (9/ %.('1G 'D-'13 9F EC'FG'() . H*.69 ,1JE) %.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) DDB'9/) 'D9'E) 'D*J *B6J (#F 'D('9+ DJ3 9F51'K AJ 'DB5/ 'D,1EJ HAJ 'D:'D( J/A9 'D,'FJ 'DI A9DG ('9+ 'D'F*B'E EF 'D/'&F 'D-',2 (-1E'FG EF 'D-5HD 9DI -BG 9F 71JB 'D-,2 DCF J3*HJ #F JCHF ('9+G '3*1/'/ E'DG D-15G 9DJG H#F C'F 3JHAJ 'D/'&F -BG D'-B'K #H #F JCHF 'D('9+ DG *A6JD /'&F 9DI :J1G EF 'D/'&FJF() . H%0' *H'A1* FJ) EF9 'D*FAJ0 #H 91BD) %,1'!'*G HB* 'DBJ'E (A9D 'D'.*D'3 A#FG D' JEF9G' #F JAJ 'D,'FJ (9/ HBH9 'DA9D (CD 'D/JF EF 'D'EH'D 'DE-,H2) EF #,DG %0 #FG EF 'DEB11 #F 'D*3/J/ 'DD'-B DHBH9 ,1JE) '.*D'3 'D#EH'D 'DE-,H2) D' J$+1 AJ BJ'EG' CE' #F *5'D- 'D,'FJ E9 'D/'&F 'D-',2 #H *F'2D 'D/'&F 'D-',2 (9/ HBH9 'DA9D D' JFAJ 'DB5/ 'D,1EJ :J1 #F G0' 'DB5/ JF*AJ (*H'A1 'D.7# #H 'D,GD AJ AGE 'DBH'9/ 'D9'E) AJ 'D*FAJ0 'DE/FJ . H0DC *7(JB'K DDE(/# 'D9'E 'DB'6J (,H'2 'D'9*/'/ ('D,GD (#-C'E 'DBH'FJF 'D#.1I :J1 #-C'E 'DB'FHF 'D,F'&J CB'FHF 'DE1'A9'* HB'FHF 'D*FAJ0 H#F *H'A1 'DB5/ 'D,1EJ #E1 J3*.D5G B'6J 'DEH6H9 EF CD E' B/ J$/J 'DJG() . 'DE(-+ 'D+'D+ 9BH() ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) 'D9BH() GJ 'D,2'! 'D0J JB'(D 'D,1JE) JHB9G 'DB'6J EF #,DG' HJ*F'3( E9G' AD' 9BH() E' DE *1*C( 'D,1JE) H**-BB ,EJ9 #1C'FG' H**1*( 9DJG' 'DE3$HDJ) H'9*('1 'D9BH() ,2'!K DD,1JE) 9DJG' 7'(9 ',*E'9J 9'E HJEJ2 (JFG' H(JF ,2'!'* #.1I C'D*9HJ6 H'D,2'! 'D*#/J(J %0 F'D 'DE,*E9 611 'D,1JE) HJ*1*( 9DI 0DC #F DDE,*E9 'D-B H'D5A) AJ 'DE7'D() (*HBJ9G' 9F 71JB 'D#,G2) 'D*J *E+DG H7(B'K DD#H6'9 H'D%,1'!'* 'D*J J-//G' 'DB'FHF() . H(4#F 9BH() ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) A%FG *31J 9DJG 'D9BH() 'DEB11) D,1JE) 'D31B) (9/ #F '.69 'DE419 G0G 'D,1JE) D#-C'EG' %0' *-BB* #1C'FG' HEF +E 3HA *A16 9DI E1*C(G' 9BH() 'D-(3 %0' C'F* ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) *-ED H5A ,F-) H0DC AJ -'D) 9/E 'B*1'FG' (#J 81A E4// DD9BH() (JFE' *4// 'D9BH() %0' 'B*1F* ,1JE*G (%-/I 'D81HA 'DE4//) 'D*J *,9D H5A 'D,1JE) ,F'J) CE' 3HA *D-B (G %6'A) 'DI 'D9BH() 'D#5DJ) 9BH('* *(9J) H*CEJDJ) 9DJG 3HA FB3E G0' 'DE(-+ 'DI +D'+) E7'D( F*F'HD AJ 'DE7D( 'D#HD 'D9BH('* 'D#5DJ) DG0G 'D,1JE) 3H'! C'F* 'D,1JE) *-ED H5A ,F-) #H ,F'J) +E F*F'HD AJ 'DE7D( 'D+'FJ 'D9BH('* 'D*(9J) HF.55 'DE7D( 'D+'D+ H'D#.J1 DD9BH('* 'D*CEJDJ) . HEF 'D,/J1 ('D0C1 #FG D' J9ED (#-C'E 'DE'/) (463) 9BH('* (4#F 9/E %EC'FJ) *-1JC 'D/9HI 'D,2'&J) %0' HB9* ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) EF B(D #-/ 'D2H,JF 9DI #EH'D 2H,G 'DE-,H2) #H EF #-/ 'D#5HD #H 'DA1H9 ('9*('1 #F 'D,1JE) B/ HB9* 'F*G'C'K D#H'E1 'D3D7) 'D9'E) 3H'! C'F* 'D,G) 'DB6'&J) #E 'D%/'1J) GJ 'D*J #HB9* 'D-,2 A9D'K 9F 'D'9*/'! 9DI -BHB 'D/'&F #H 'D/'&FJF . 'DE7D( 'D#HD 'D9BH('* 'D#5DJ) 'D9BH() 'D#5DJ) GJ 'D,2'! 'D#3'3J DD,1JE) HGJ D' *FA0 %D' %0' F7B (G' 'DB'6J H-// FH9G' HEB/'1G' HJECF #F JB*51 9DJG' 'D-CE (9('1) #.1I *CHF 'D9BH() #5DJ) %0' C'F* EB11) C,2'! #5JD DD,1JE) /HF #F JCHF *HBJ9G' E9DB'K 9DI 'D-CE (9BH() #.1I() HB/ A16 'DE419 'D91'BJ 9BH() 'D-(3 9DI 'DE'DC 'D0J J.*D3 #EH'DG 'DE-,H2) E9 ,H'2 *(/JDG' ('D:1'E) %0' #1*C( 'DE'DC ,1JE*G /HF #F *B*1F (#-/ 'D81HA 'DE4//) 'D*J F5 9DJG' 'DE419 AJ 'DEH'/ (440-444) #J #F 'DE419 9/G' ,F-) #E' %0' 'B*1F A9DG (#-/ G0G 'D81HA A%F 'D,1JE) 3HA *-ED H5A ,F'J) 9DJG 3FB3E G0' 'DE7D( 'DI A19JF F.55 'D#HD D9BH() ,F-) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) #E' 'D+'FJ A3HA F.55G D(J'F 9BH() ,F'J) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) . 'DA19 'D#HD 9BH() ,F-) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) A16 'DE419 'D91'BJ 9BH() 'D-(3 9DI 'DE'DC 'D0J J.*D3 #EH'DG 'DE-,H2) /HF #F JB*1F A9DG (#-/ 'D81HA 'DE4//) 'D*J F5 9DJG' 'DE419 E9 %97'! 3D7) *B/J1J) DDE-CE) AJ ,H'2 *(/JD G0G 'D9BH() ('D:1'E) H0DC -3( F5 'DE'/) (446) "9BH('* 91'BJ" E9 E1'9') #-C'E B1'1 E,D3 BJ'/) 'D+H1) 1BE (107) 'D5'/1 (*'1J. 26/4/2001 () HED'-8) #F #-C'E 'DAB1) 1BE (1) EF 'D(F/ +'FJ'K EF 'DB1'1 1BE (107) H'D.'5 ('3*+F'! 'D,1'&E 'DE.D) ('D41A EF #-C'E 'D9H/) 'DI 'D9ED (#-C'E 'D:1'E) 'D*J #4'1 'DJG' 'DB1'1 AJ 'D(F/ #HD'K EFG D' J4ED -CE'K %D' 'D,1'&E 'D*J -//G' 'DE419 9DI 3(JD 'D-51 H D'JECF #F JE*/ -CEG' HAB'K DE' F1'G 'DI 'D,1'&E 'D*J *#.0 -CE 'D,1'&E 'D*J -//G' 'DE419 HG0G 'D9BH() GJ AJ 'DH'B9 9BH() 'D31B) 'D(3J7) HB/ A16* 9DI 'DE'DC 'D0J J.*D3 #EH'DG 'DE-,H2) (9/ #F 'D-B -CEG (-CE 'D3'1B HAB F5 'DE'/) (439) "9 @ B  24dfNP:<"$ JZj  : F R V !߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬hd5CJ"Z\^JaJ hd5CJ"Z\^JaJ o(hdZ^JaJ o(hdZ^JaJ hdZ^JaJ o(hd5\^JhdCJZ^JaJhdZ^JaJ jhdUZ^JaJ(hdZ^JaJ(8 8bi`$a$pkd$$IfTl 0 CC V0 4 la$T$If`Ta$ $T`Ta$$ !!!!####$*L,-l// $@&a$$a$$a$$$@&$ & F]a$ $`a$ $`a$ $@&a$!!:!x!z!!!######$$$%%d''''''((((F)H)J)L)))))****ȽȴȽȴȴȴȴueuueuueuȴujhd0JUZ^JaJ hdH*Z^JaJ o(hd5Z\^JaJ hd5CJZ\^JaJ hd5CJZ\^JaJ o(hdZ^JaJ hdZ^JaJ hdZ^JaJ o(hdZ^JaJ o(hd5CJ"Z\^JaJ hd5CJ"Z\^JaJ o(hd5CJ \^JaJ o('***>,@,B,D,F-R-l////0033 44Z5\5^5`5r6t6 8888|<~<<<===>??d@p@@@AAApCrCGG|I~IIIЛهhdH*Z^JaJ hdZ^JaJ hdZ^JaJ o(hd5Z\^JaJ hd5CJZ\^JaJ hd5CJZ\^JaJ o(hdZ^JaJ hdZ^JaJ o(hdH*Z^JaJ o(jhd0JUZ^JaJ 5/1f58<@@AAvCOX\]]H]\__Le6grhkk$d`a$ $@&a$ $@&a$$a$ $`a$IIIJJOOOOO PPTTTBULURUVU4W@WWWjXlXXXXXXXZ[f[[[\]H]Z_\___$`&`(`*```aaaabbbb@eBeDeFe&g(g*g,gThVhfhhhjh쵩hd5Z\^JaJ hd5CJZ\^JaJ o(hdZ^JaJ o(jhd0JUZ^JaJ hdH*Z^JaJ o(hdZ^JaJ hdZ^JaJ o(Bjhlhkk*k,kvkzk|kllllpppppppphqpq|q~qqqqq r$r&rrrrvtvHwJwwwwwwwww^x`xyyyyyyNyߍhdZ^JaJ o(hdCJZ^JaJ o(jhd0JUZ^JaJ hd5Z\^JaJ hd5CJZ\^JaJ hd5CJZ\^JaJ o(hdZ^JaJ hdZ^JaJ o(hdH*Z^JaJ o(6k|kq&ryy:yy||,|X|D}Ą"DFb|$a$ $@&a$$a$ $`a$ $@&a$Nyy|||X|8}:}<}>}R~T~V~X~x~z~~~|~::<>B^bfhjl DFHJ֏؏ &2ҝޝ˻˻˻˻˻˻˻˻˻˻jhd0JUZ^JaJ hdH*Z^JaJ o(hdZ^JaJ o(hdZ^JaJ hdZ^JaJ o(hdZ^JaJ JHJ$ 8:<>BF|ةکܩީ«īƫjnprpv԰ְ|~68:<HL*.HJVXhdZ^JaJ o(jhd0JUZ^JaJ hdH*Z^JaJ o(hdZ^JaJ o(hdZ^JaJ MdfhxH^`$a$$a$ $@&a$ $`a$XZ\bhxDFHJ"$&*rtvxlnprv:<|~ٵٵŎhdCJZ^JaJ o(hd5Z\^JaJ hd5CJZ\^JaJ hd5CJZ\^JaJ o(hdZ^JaJ o(hdZ^JaJ hdZ^JaJ o(hdH*Z^JaJ o(jhd0JUZ^JaJ 8 &8D TV<>@Bzflhnx"*\`0246   """ "(","4"̼̼ر̼UhdH*Z^JaJ jhd0JUZ^JaJ hdH*Z^JaJ o(hdZ^JaJ hdZ^JaJ o(hdZ^JaJ hdZ^JaJ o(E`x &",@4556R69EHKDNFNbNNRS^^ $d@&a$ $@&a$ $`a$$a$ $@&a$BH('* 91'BJ" . H'D-(3 FH9'F -(3 (3J7 HJB5/ (G %J/'9 'DE-CHE 9DJG AJ %-/I 'DE$33'* 'D9B'(J) 'DE.55) B'FHF'K DG0' 'D:16 'DE/) 'DEB11) AJ 'D-CE HD' *BD E/*G 9DI (24) 3'9) HD' *2J/ 9DI (3F)) E'DE JF5 'DB'FHF 9DI .D'A 0DC HD' JCDA 'DE-CHE 9DJG ('D-(3 'D(3J7 (#/'! 9ED E'() . H'D-(3 'D4/J/ JB5/ (G %J/'9 'DE-CHE 9DJG AJ %-/I 'DE$33'* 'D9B'(J) 'DE.55) B'FHF'K DG0' 'D:16 'DE/) 'DEB11) AJ 'D-CE HD' *BD E/*G 9F +D'+) #4G1 HD' *2J/ 9DI .E3 3FH'* E'DE JF5 'DB'FHF 9DI .D'A 0DC HJCDA 'DE-CHE 9DJG ('D-(3 'D4/J/ (#/'! 'D#9E'D 'DEB11) B'FHF'K AJ 'DE$33'* 'D9B'(J)() . 'DED'-8 #F 'DE419 'D91'BJ #H1/ CDE) 'D-(3 (5H1) E7DB) HF1I #F E' B5/G 'DE419 GH 'D-(3 'D4/J/ #J +D'+) #4G1 'DI .E3 3FH'* .%0 (G0' 'D*A3J1 JECF 'D-/J+ 9F H5A 'D,F-) H'DBHD (.D'A 0DC #J 'DBHD (#F E/) 'D-(3 EF #1(9) H941JF 3'9) 'DI +D'+) #4G1 J,9D 'DH5A E.'DA)() HG0' E' D' JECF 'D*3DJE (G AJ F7'B ,1JE) 'D31B) H,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) 'D*J #D-B* (G' . HDE J9/ DG0' 'DBHD E-D AJ 'DB'FHF 'D91'BJ .'5) (9/ 5/H1 B1'1 E,D3 BJ'/) 'D+H1) ('DED:J ) 1BE (38) (*'1J. 27/2/1993 %0 #5(- 'D-/ 'D#/FI D9BH() ,1JE) 'D31B) (EH,( G0' 'DB1'1 'D-(3 E/) D' *BD 9F .E3 3FH'* %0' C'F -/G' 'D#/FI JBD 9F 0DC().HJ,H2 DDE-CE) (EH,( 3D7*G' 'D*B/J1J) #F *3*(/D 9BH() 'D-(3 (9BH() 'D:1'E). 'D*J D' *2J/ 9DI 941JF /JF'1'K %0' C'F* BJE) 'D#EH'D 'DE-,H2) 'DE.*D3) EF B(D E'DCG' #H EF *H'7& E9G D' *2J/ 9DI /JF'1JF() H%0' E' B11* 'DE-CE) A16 'D:1'E) (/D 'D-(3 AJ,( 9DJG' #F *1'9J 9F/ A16G' -'D) 'DE-CHE 9DJG 'DE'DJ) H'D',*E'9J) HE' #A'/G EF 'D,1JE) #H E' C'F J*HB9 #A'/*G EFG' H81HA 'D,1JE) H-'D) 'DE,FJ 9DJG() 9DE'K #F 9DI 'DE-CE) #F *#.0 (F81 'D'9*('1 'D-'D) 'DE'DJ) DDE,1E HB* 'D-CE 9DJG D' HB* '1*C'( 'D,1JE) . HF*AB E9 EF J1I #F 'DE(11'* 'D*J /9* 'DE419 'DI %97'! 'DE-CE) 3D7) *(/JD 9BH() 'D-(3 'DEA1H6) 9DI 'DE.*D3 D#EH'DG 'DE-,H2) (9BH() 'D:1'E) **E+D (#F 9BH() 'D-(3 B5J1) 'DE/) D' *3E- (*7(JB (1F'E, %5D'-J 9DI 'DE-CHE 9DJG ('DE'DC) CE' #FG' *HA1 DG A15) 'D'.*D'7 ('DE,1EJF 'D.71JF CE' #F 'DE'D #5(-* DG AJ -J'*F' 'DE9'51) #GEJ) C(J1) AJ (F'! 'DE1'C2 'D',*E'9J) H*/9JEG' (-J+ #F 'DE3'3 (G 5H1) #3'3J) DD9B'( D' *BD EF -J+ 'D#GEJ) 9F 'D9BH('* 'D3'D() DD-1J)() .%D' #FF' F1I #FG J,( 9DI 'DE419 %9'/) 'DF81 AJ BJE) 'DE'D 'DE31HB #H 'DE-,H2 9DJG E1'9') DD*7H1'* 'D'B*5'/J) 'D*J -5D* EF0 5/H1 'DB'FHF H0DC 9F/ *.AJAG D9BH() 'DE.*D3 D#EH'DG 'DE-,H2) EF 'D-(3 'DI 'D:1'E) HFB*1- *9/JD 'DAB1) 'D+'FJ) EF F5 'DE'/) (446) 9BH('* CJ *CHF ('D4CD 'D#*J : ( HJ,H2 *(/JD 'D9BH() 'DEB11) AJ G0G 'DE'/) ('D:1'E) 'D*J D' *BD 9F H'-/ H.E3JF #DA /JF'1 HD' *2J/ 9DI E&*JF H.E3JF #DA /JF'1 %0' C'F* BJE) 'DE'D 'DE31HB D' *2J/ 9DI .E3) "D'A /JF'1). #E' 9BH() 'DE'DC 'D0J 419 ('.*D'3 #EH'DG 'DE-,H2) (H5AG' 'D(3J7 AGJ 'D-(3 #H 'D:1'E) 'D*J D' *2J/ 9DI F5A 'D-/ 'D#B5I D9BH() 'D-(3 #H 'D:1'E) 'DEB11) DD,1JE) %0' C'F* 'D9BH() 'DEB11) DD,1JE) 'D-(3 #H 'D:1'E)() . 'DA19 'D+'FJ ,F'J) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) 3(B DF' 'DBHD #F 'DE419 'D91'BJ #D-B ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) ('D31B) -CE'K H('D*'DJ A#F 'D81HA 'DE4//) D,1JE) 'D31B) 'D*J #H6-*G' 'DE@H'/ (440-444) *F7(B 9DI 'D,1JE) EH6H9 'D(-+ HEF 'D,/J1 ('D0C1 AJ G0' 'DEB'E #F ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) 'DEB*1F) (81A #H 81HA E4//) J*9JF #F J*H'A1 DG' #1C'F G0G 'D,1JE) (H5AG' 'D(3J7 +E *6'A 'DJG' 'D9F'51 'D*J EF #,DG' J4// 'DE419 'D9B'( HJ*1*( 9DJG' *:JJ1 H5A 'D,1JE) EF ,F-) 'DI ,F'J) . H*1,9 G0G 'D81HA %E' 'DI 2E'F '1*C'(G 'D,1JE) C#F J1*C( 'DE'DC ,1JE*G (JF :1H( 'D4E3 H41HBG' HC0DC %0' '1*C(* 'D,1JE) #+F'! A*1) 'D-1( #H 'DCH'1+ #H 'DGJ', #H 'DA*F HEFG' E' J1,9 'DI 'DEC'F 'D0J '1*C(* AJG 'D,1JE) AB/ 4// 'DE419 9BH() 'DE'DC 'DE.*D3 D#EH'DG 'DE-,H2) %0' HB9* 'D,1JE) AJ EC'F E3CHF #H E9/ DD3CF #H %0' HB9* AJ E51A #H -'FH* #H E.2F #H E3*H/9 HC0DC %0' HB9* AJ E7'1 #H 3C) -/J/ #H AJ EJF'! (-1J #H %0' HB9* AJ H3'&D 'DFBD 'D(1J) H'DE'&J) . HEF 'D81HA E' J1,9 'DI 'DH3JD) 'DE3*./E) AJ '1*C'( 'D,1JE) A%0' '3*./E 'DE'DC 'D'C1'G ('.*D'3 #EH'DG 'DE-,H2) #H '1*C(G' (-ED 'D3D'- 8'G1'K C'F #H E.(&'K #H '1*C(G' ('3*./'E 'D3D'- #H #FG *H5D 'DI ,1JE*G 9F 71JB 'D*3H1 #H 'DC31 #H ('3*9E'D EA'*J- E57F9) #H ('F*-'DG 5A) 9'E) #H ('/9'! #/'! ./E) 9'E) #H *H'7& 'DE'DC E9 #-/ 'DB'&EJF ('D-,2 AJ 'DEC'F 'D0J HB9 AJG 'D-,2 #H '3*./E #J) -JD) C'F* DDH5HD 'DI '.*D'3 #EH'DG 'DE-,H2) #H BJ'E :J1G (0DC (EH'AB*G HEFG' E' J1,9 'DI 5A) 'D,'FJ ('DE'DC) A%0' HB9* 'D,1JE) EF 'D.'/E ('DE'DC) %61'1'K (E./HEG #H %0' HB9* EF E3*./E #H 9'ED #H 5'F9 AJ E9ED #H -'FH* #H E-D /'&FG 'D0J J9ED AJG 9'/) #H %0' HB9* EF EH8A #H ECDA (./E) 9'E) #+F'! *#/J) 9EDG . HEF 'D81HA E' J1,9 'DI 5A) 'DE,FJ 9DJG C#F JCHF 'DE,FJ 9DJG ('D/'&F) EF ,1-I 'D-1( #H '3*:D 'D,'FJ ('DE'DC) E16 'DE,FJ 9DJG #H -'D) 9,2G 9F -E'J) FA3G #H #EH'DG (3(( -'D*G 'D5-J) H'DFA3J) H'D9BDJ) HEFG' E' J1,9 'DI 'DE-D #H EH6H9 'D'9*/'! ('DE-,H2'* ) A%0' B'E* 41C) ('.*D'3 #EH'DG' 'DE-,H2) 'D*J *3'GE 'D/HD) (E'DG' (F5J( A%F 0DC J9*(1 81A'K E4//'K DG0G 'D,1JE) . H#.J1'K A'F EF 'D81HA 'DE4//) D,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) *9// 'D,F') 'D0JF J1*C(HF 'D,1JE) H0DC DE' J+J1G G0' 'D#E1 EF A29 H.HA AJ FA3J) 'DE,FJ 9DJG H('D*'DJ %69'A B/1*G 9DI 'DEB'HE) HC0DC E' J1*(G *9// 'D,F') EF #+1 9DI 3GHD) '1*C'( 'D,1JE) HEE' J,( 0C1G #F 'DEB5H/ (*9// 'D,F') GH *9// 'DA'9DJF 'D#5DJJF E9 'D*#CJ/ 9DI H-/) 'D,1JE) #J H-/) ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2)() . %F EF 4#F *H'A1 G0G 'D81HA #F *4// 9BH() 'DE.*D3 D#EH'DG 'DE-,H2) 'DI 9BH() 'D,F'J)() %D' #F 'DE419 'D91'BJ J*7D( #-J'F'K ',*E'9 9/) 81HA E1) H'-/) -*I J4// 'D9B'( AJ ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2)() (JFE' DE J4*17 0DC #-J'F'K #.1I HJC*AJ (*H'A1 #-/ G0G 'D81HA D:16 'D*4/J/() . HDJ3 G0' 'D#E1 %D' *,3J/'K D#-C'E 'D31B) 'D*J 'D-B* (G' G0G 'D,1JE) CE' E1 0C1G . #E' %0' 'B*51 A9D 'DE'DC #H :J1G 9DI E,1/ 'D41H9 ('1*C'( ,F'J) '.*D'3 #EH'DG 'DE-,H2) J9'B( ('D3,F E/) D' *2J/ 9DI F5A 'D-/ 'D#B5I DD9BH() 'DEB11) DD,1JE) %0 C'F* 'D9BH() 'D3,F 'DE$B* A%0' C'F F5A 'D-/ 'D#B5I .E3 3FH'* A*CHF 'D9BH() 9F/&0PP 'D-(3 DE/) D' *2J/ 9DI F5A E/) 'D-/ 'D#B5I DD9BH() 'DEB11) DD,1JE)() . 'DE7D( 'D+'FJ 'D9BH('* 'D*(9J) GJ 'D9BH('* 'D*J *D-B 'DE-CHE 9DJG (-CE 'DB'FHF /HF 'D-',) 'DI 'DF5 9DJG' AJ B1'1 'D-CE() . HEF +E D' J4*17 D%JB'9G' #F JF7B (G' 'DB'6J AJ B1'1 'D-CE 'D0J A16 'D9BH() 'D#5DJ). HJF(FJ 9DI 0DC #F 'D9BH('* 'D*(9J) D' *A16 (EA1/G' H%FE' J,( #F *A16 E9 9BH('* #5DJ) A'DE-CHE 9DJG (9BH() 'D,F'J) #H 'D41H9 AJG' D'.*D'3G #EH'DG 'DE-,H2) *D-BG ('D'6'A) 'DI G0G 'D9BH() 'D#5DJ) 9BH('* *(9J) **E+D ('D-1E'F EF (96 'D-BHB H'DE2'J' HC0DC E1'B() 'D417)() H*F7HJ G0G 'D9BH('* 9DI #JD'E FA3J ('DF3() DEF *F2D (G 9DI '9*('1 #FG DE J9/ E-D'K D+B) 'DE,*E9() . #HD'K : 'D-1E'F EF (96 'D-BHB H'DE2'J' : HJ4ED G0' 'D-1E'F EF 'DH8'&A H'D./E'* 'D*J C'F J*HD'G' 'DE-CHE 9DJG 'DE.*D3 D#EH'DG 'DE-,H2) HG0' 'D-1E'F J(/# EF *'1J. 5/H1 'D-CE 6/G H-*I *'1J. %.D'! 3(JDG EF 'DE$33) 'D9B'(J) 9DE'K #F G0' 'D-1E'F EF 'DH8'&A H'D./E'* C9BH() *(9J) J3*BD 9F #J %,1'! %/'1J B/ JF2D ('DEH8A 'DE.*D3 D#EH'DG 'DE-,H2) H0DC D'3*BD'D 'DE3$HDJ) 'D'/'1J) 9F 'DE3$HDJ) 'D,2'&J)() HC0DC -1E'FG EF #F JCHF F'.('K #H EF*.('K AJ 'DE,'D3 'DFJ'(J) 7JD) A*1) (B'&G /'.D 'DE$33) 'D9B'(J) H'D9D) H'6-) H**E+D (9/E %EC'FJ) E('41*G DG0G 'D-BHB HGH JB(9 AJ 'DE$33) 'D9B'(J) HC0DC -1E'FG EF #F JCHF 96H'K AJ 'DE,'D3 'D'/'1J) #H 'D(D/J) #H %-/I 'D41C'* #H E/J1'K DG' H0DC DFA3 'D9D) 'DE0CH1) "FA'K . HC0DC -1E'FG EF #F JCHF H5J'K #H BJE'K #H HCJD'K H0DC ('9*('1 #F 'DH5'J) H'DBJEHE) *BHE 9DI #9E'D B'FHFJ) D'J*'- #,1'$G' D4.5 JFA0 9BH() 3'D() DD-1J) AJ 'DE$33) 'D9B'(J) #6A 'DI 0DC -1E'F 'DE.*D3 D#EH'DG 'DE-,H2) EF #F JCHF E'DC'K #H F'41'K #H 1&J3'K D*-1J1 %-/I 'D5-A D9/E 'EC'FJ) E('41) G0G 'DEG'E HGH EBJ/ 'D-1J) H#.J1'K -1E'F 'DE-CHE 9DJG 'DE.*D3 D#EH'DG 'DE-,H2) EF -B %/'1) #EH'DG HG0' J9/ FH9'K EF 'D-,2 'DB'FHFJ HGH AJ 'D-BJB) %B1'1 ('DH'B9 %0 D' J3*7J9 'DE-CHE 9DJG %/'1) #EH'DG HGH EBJ/ 'D-1J) /'.D 'DE$33) 'D9B'(J) #E' ('DF3() D-B 'D*51A (#EH'DG (:J1 'D'J5'! #H 'DHBA AJ*HBA 9DI #0F E-CE) 'D#-H'D 'D4.5J) #H 'DEH'/ 'D4.5J) (-3( 'D#-H'D() HEF 'D,/J1 ('D0C1 #FG JECF DDE-CHE 9DJG #H 'D'/9'! 'D9'E #H #J 4.5 0J E5D-) #F J7D( *F5J( BJE D%/'1) #EH'D 'DE-CHE 9DJG 'DE.*D3 D#EH'DG 'DE-,H2)(). +'FJ'K : E1'B() 'D417) : GJ %.6'9 'DE-CHE 9DJG DE1'B() 'D417) E/) EF 'D2EF DD*-BB EF 3DHCG HEF9G EF '1*C'( ,1'&E ,/J/) EF .D'D *BJJ/ -1J*G ('D%B'E) AJ EC'F E9JF H:J1G' EF 'DBJH/ D*-BJB G0G 'D:'J)() HE6EHF G0G 'D9BH() J*E+D (E,EH9) EF 'DBJH/ *A16 (-CE 'DB'FHF D*BJJ/ -1J) 'DE-CHE 9DJG 'DE.*D3 D#EH'DG 'DE-,H2) 'D0J B6I /'.D 'DE$33) 'D9B'(J) 'DA*1) 'DE-//) (B1'1 'D-CE HJECF %,E'D G0G 'DBJH/ (E' J#*J :- #- 9/E 'D%B'E) AJ EC'F E9JF #H #E'CF E9JF) 9DI #F D' J$+1 0DC 9DI 7(J9) 9EDG #H #-H'DG 'D',*E'9J) H'D5-J) . (- #F J*.0 DFA3G E-D %B'E) H%D' 9JF*G 'DE-CE) 'D*J #5/1* 'D-CE (F'!K 9DI 7D( 'D'/9'! 'D9'E. ,- 9/E *:JJ1 E-D %B'E*G %D' (9/ EH'AB) 'DE-CE) 'D*J JB9 G0' 'DE-D AJ /'&1) %.*5'5G' H9/E E('1-) E3CFG DJD'K %D' (%0F EF /'&1) 'D417) . /- 9/E '1*J'/ E-'D 41( 'D.E1 HF-HG' AJ 'DE-'D 'D*J J9JFG' 'D-CE() . H'DE/) 'D*J JD2E 'DE-CHE 9DJG 'D.6H9 DE1'B() 'D417) GJ 'DE/) 'DE3'HJ) DE/) 'D9BH() 'D3'D() DD-1J) 9DI #F D' *2J/ 9DI .E3 3FH'* HE9 0DC J,H2 DDE-CE) #F *.AA E/) 'DE1'B() #H *#E1 (%9A'! 'DE-CHE 9DJG EFG' #H #F *.AA EF BJH/G'() . H9DI 'DE-CHE 9DJG 'DE.*D3 D#EH'DG 'DE-,H2) 'D'D*2'E (G0G 'DBJH/ H%D' 3HA J*1*( 9DJG 'D9B'( AJ -'D) E.'DA*G %J'G' HJ*E+D G0' 'D9B'( ('D-(3 E/) D' *2J/ 9DI 3F) H (:1'E) D' *2J/ 9DI E&*JF H.E3JF #DA /JF'1() . 'DE7D( 'D+'D+ 'D9BH('* 'D*CEJDJ) GJ 9BH('* +'FHJ) *D-B ('DE-CHE 9DJG (9BH() #5DJ) CE' GH 'D-'D AJ 'D9BH('* 'D*(9J) :J1 #F H,G 'D'.*D'A (JFGE' J*E+D (#F 'D9BH('* 'D*CEJDJ) D' *D-B 'DE-CHE 9DJG %D' %0' F7B (G' 'DB'6J AJ B1'1 'D-CE H(9('1) #.1I #F A16G' D' JCHF (BH) 'DB'FHF CE' GH 'D-'D AJ 'D9BH('* 'D*(9J) () A'D9BH('* 'D*CEJDJ) 'D*J *D-B 'DE-CHE 9DJG 'DE.*D3 D#EH'DG 'DE-,H2) B6'&J'K #H %/'1J'K *4ED -1E'FG EF (96 'D-BHB H'DE2'J' H'DE5'/1) HF41 'D-CE HG0' E' 3J*E *H6J-G AJE' J#*J :- #HD'K : 'D-1E'F EF (96 'D-BHB H'DE2'J' : *F5 'DE'/) (100- # ) 'DE9/D) EF B'FHF 'D9BH('* 9DI E' J#*J : (DDE-CE) 9F/ 'D-CE ('D3,F 'DE$(/ #H 'DE$B* #H ('D-(3 E/) *2J/ 9DI 'D3F) #F *B11 -1E'F 'DE-CHE 9DJG EF -B #H #C+1 EF 'D-BHB 'DE(JF) #/F'G DE/) D' *2J/ 9F 3F*JF '(*/'!K EF *'1J. *FAJ0 'D9BH() #H EF *'1J. %FB'6'&G' D#J 3(( C'F 1- *HDJ (96 'DH8'&A H'D./E'* 'D9'E) 9DI #F J-// E' GH E-1E 9DJG EFG' (B1'1 'D-CE H#F JCHF 'DB1'1 E3(('K *3(J('K C'ED'K . 2- -ED #H3E) H7FJ) #H #,F(J) . 3- -ED 'D3D'- ...). EF '3*91'6 'DF5 'D3'(B J*6- DF' (/!'K #F G0' 'D-1E'F GH #E1 E*1HC DDE-CE) %0 #F 3D7*G' (G0' 'D.5H5 3D7) *B/J1J) -3( E' J*1'!I DG' CE' J*6- EF 'DF5 #F G0' 'D-1E'F GH -1E'F E$B* %0' -// -/G 'D#9DI DE/) D' *2J/ 9DI 3F*JF *(/# EF *'1J. %F*G'! *FAJ0 'D9BH('* 'D3'D() DD-1J) #H %FB6'&G' D#J 3(( C'F HAJE' J*9DB ('D-BHB H'DE2'J' 'D*J J,H2 DDE-CE) -1E'F 'DE-CHE 9DJG 'DE.*D3 D#EH'DG 'DE-,H2) EFG' A*4ED *HDJ 'DH8'&A H'D./E'* 'D9'E) 9DI #F *-// 'DE-CE) #J 'DH8'&A H'D./E'* 'D9'E) 'D*J 3HA J-1E EF *HDJG' .D'D 'DE/) 'DE(JF) AJ B1'1 'D-CE H9DI -3( F5 'DE'/) (100- # ) 'D3'(B 0C1G' J4ED 'D-1E'F 'DH8'&A H'D./E'* 'D9'E) 'D13EJ) 3H'! C'F (4CD E('41 H(5A*G E*9G/ #H ED*2E #J'K C'F* G0G 'D./E) CE' J,( 9DI 'DE-CE) #F *(JF 'D#3('( 'D*J /A9*G' D-1E'F 'DE-CHE 9DJG 'DE.*D3 D#EH'DG 'DE-,H2) EF *HDJ 'DH8'&A 'D9'E) H'D./E'* 'D9'E) D#F G0' 'D-1E'F #E1 .71 J3*D2E #F JF(FJ 9DI #3('( C'AJ) *HA1 'DBF'9) (#F 'DE-CHE 9DJG DE J9/ E-D'K D+B) 'DE,*E9 D*HDJ G0G 'DH8'&A H'D./E'* . CE' J4ED G0' 'D-1E'F EF9 'DE-CHE 9DJG 'DE.*D3 D#EH'DG 'DE-,H2) EF -ED 'D#H3E) 'DH7FJ) #H 'D#,F(J) .H#.J1'K J4ED 'D-1E'F EF9 'DE-CHE 9DJG EF -ED 'D#3D-) 'D*J J*HBA -EDG' 9DI %,'2) *EF- EF B(D 'D3D7'* 'D9'E) . HEF 'D,/J1 ('DBHD #F 'D9BH('* 'DE*E'+D) 'DE*6EF) 'D-1E'F EF (96 'D-BHB H'DE2'J' 'DEA1H6) 9DI 'DE-CHE 9DJG 'DE.*D3 D#EH'DG 'DE-,H2) B/ **/'.D (-J+ JFA0 9BH() 'D-1E'F 'D#7HD E/) (9/ %.D'! 3(JDG EF 'DE$33) 'D9B'(J)() . HAJ -'D) E' %0' #A1, 9F 'DE-CHE 9DJG 'DE.*D3 D#EH'DG %A1','K 417J'K A'F E/) -1E'FG EF (96 'D-BHB H'DE2'J' 'DEB11) EF B(D 'DE-CE) J(/# *FAJ0G' EF *'1J. %.D'! 3(JDG EF 'DE$33) 'D9B'(J) #E' %0' 5/1 B1'1 (%D:'! 'D%A1', 'D417J H'D9H/) 'DI *FAJ0 E' #HBA EF 'D9BH() 'D#5DJ) A%F E/) 'D-1E'F EF (96 'D-BHB H'DE2'J' J(/# 31J'FG EF *'1J. %CE'D E/) E-CHEJ*G() . G0' HB/ #,'2 'DE419 DDE-CHE 9DJG 'DE.*D3 D#EH'DG 'DE-,H2) #H DD'/9'! 'D9'E (9/ E6J E/) D' *BD 9F 3*) #4G1 EF *'1J. .1H,G EF 'DE$33) 'D9B'(J) #F JB/E 'DI E-CE) 'D,F'J'* 'D*J JB9 6EF EF7B*G' E-D 3CFI 'DE-CHE 9DJG 7D('K (*.AJ6 #H %D:'! E' *(BI EF E/) 'D-1E'F EF (96 'D-BHB H'DE2'J' 'D*J F5* 9DJG' 'DE-CE) H9DI E-CE) 'D,F'J'* #F *5/1 B1'1'K B79J'K (G0' 'D4'F 9DI #F JCHF B1'1G' E3(('K HAJ -'D) 1/ G0' 'D7D( EF B(D E-CE) 'D,F'J'* CD'K #H ,2!'K A%F DD%/9'! 'D9'E #H 'DE-CHE 9DJG #F JB/E 7D('K ".1 (9/ E6J +D'+) #4G1 EF *'1J. 5/H1 B1'1 'D1/() . +'FJ'K : 'DE5'/1) : GJ F29 EDCJ) E'D 'DE-CHE /HF %1'/*G H%6'A*G %DI EDCJ) 'D/HD)() A'DE5'/1) (F'!'N 9DI 0DC 9BH() E'DJ) 9JFJ) *F5( 9DI E'D E9JF HGJ (G0' 'DH5A *4*1C E9 'D:1'E) %D' %FGE' J.*DA'F EF ,G)#F 'DE5'/1) 9BH() *CEJDJ) (JFE' 'D:1'E) 9BH() #5DJ)() . HB/ F5* 9DI 'DE5'/1) H(FJ* #-C'EG' 'DE'/) (101) EF B'FHF 'D9BH('* %0 ,'! AJG' : (AJE' 9/' 'D#-H'D 'D*J JH,( 'DB'FHF AJG' 'D-CE ('DE5'/1) J,H2 DDE-CE) 9F/ 'D-CE ('D%/'F) AJ ,F'J) #H ,F-) #F *-CE (E5'/1) 'D#4J'! 'DE6(H7) 'D*J *-5D* EF 'D,1JE) #H 'D*J '3*9ED* AJ '1*C'(G' #H 'D*J C'F* E9/) D'3*9E'DG' AJG' HG0' CDG (/HF %.D'D (-BHB 'D:J1 -3F 'DFJ) HJ,( 9DI 'DE-CE) AJ ,EJ9 'D#-H'D #F *#E1 (E5'/1) 'D#4J'! 'DE6(H7) 'D*J ,9D* #,1'K D'1*C'( 'D,1JE)). J*6- EF 'DF5 'DE*B/E #F 'DE5'/1) J-CE (G' (EF'3() ,1JE) *-ED H5A ,F'J) #H ,F-) H9DJG %0' '1*C( 'DE'DC ,1JE) '.*D'3 D#EH'DG 'DE-,H2) 3H'! C'F* G0G 'D,1JE) *-* H5A ,F-) #H ,F'J) J,H2 DDE-CE) #F *-CE 9DJG (9BH() 'DE5'/1) %6'A) 'DI 'D9BH() 'D#5DJ) #E' 'D'4J'! 'D*J J,H2 E5'/1*G' AGJ 'D#4J'! 'D*J *-5D* EF ,1JE) '.*D'3 'D#EH'D 'DE-,H2) C'DFBH/ H'D#H1'B 'DE3*9ED) AJ '1*C'(G' HC0DC 'D#4J'! 'D*J ,9D* #,1'K DG0G 'D,1JE) 3H'! C'F* FB/J) #E 9JFJ) H'DE5'/1) AJ 'D-'D) 'D#.J1) H,H(J) CE' #4'1* 'DI 0DC 'D9('1) 'D#.J1) EF 'DE'/) 3'DA) 'D0C1 . %D' #FG J,( #F *CHF G0G 'D#4J'! B/ 6(7* A9D'K D#F 0DC J,9D 'DE5'/1) B'(D) DD*FAJ0 -J+ J*ECF 'DB6'! EF E9'JF) 'D#4J'! 'DE6(H7) H'D*-BB EF *HA1 41H7 'DE5'/1) AJG'() H *CHF 'D#4J'! E6(H7) A9D'K %0' C'F* *-* J/ 'D3D7'* 'D9'E) 3H'! *3DE*G' EF 'DE-CHE 9DJG (,1JE) '.*D'3 #EH'DG 'DE-,H2) #E #FG' '3*HD* 9DJG' (FA3G' HEF +E D' JCAJ D#F *9/ 'D#4J'! E6(H7) #F J,1J %+('*G' AJ E-'61 'D*-BJB -*I DH 9JF* (4CD JFAJ 'D,G'D) 9FG' H-J+ D' *6(7 'D#4J'! AD' *,H2 'DE5'/1) HDH +(* #F 'DE-CHE 9DJG 'DE.*D3 D#EH'DG 'DE-,H2) GH 'D0J *3(( AJ 9/E 6(7G' C#F JCHF B/ #.A'G' #H #*DAG' CD 0DC E9 9/E 'D'.D'D (-BHB CD 4.5 D' J3#D ,2'&J'K 9F ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) 3H'! (H5AG A'9D'K DG' #H 41JC'K AJG' H*4ED (5H1) 9'E) CD EF #.0 4J&'K /HF 9DEG HE9 0DC A%F 9DE E'DC 'D4J! #H 5'-( 'D-B AJG ('3*9E'DG AJ '1*C'( ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) D' JFAJ CHFG EF 'D:J1 -3F 'DFJ) 7'DE' #FG DE J1*C( A9D'K J,9DG A'9D'K DD,1JE) #H 41JC'K AJG' CE' #F 9('1) 'D:J1 -3F 'DFJ) *4ED ('D%6'A) 'DI EF DG -B 'DEDCJ) 9DI 'D4J! 'DE5'/1 EF DG -BHB E*1*() 9DI 'D4J! E-D 'DE5'/1) C-B #F*A'9 #H 1GF H'D-BHB 'DE-EJ) DD-3F 'DFJ) %FE' GJ 'D-BHB 'D*J *+BD 'D4J! HB* '1*C'( 'D,1JE) 'D' 'FG JECF #F *E*/ 'D-E'J) 'DI 'D-B 'D0J J*1*( DD:J1 9DI 'D4J! (9/ #F *CHF ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) B/ HB9* 417 #F D' JCHF 9'DE'K (#F 'D4J! '3*9ED AJ G0G 'D,1JE) #H *-5D EFG' H%D' JAB/ -BG AJ 'D-E'J)() .HEF 'D,/J1 ('D0C1 #F -E'J) -BHB 'D:J1 -3F 'DFJ) D' JEF9 9BH() 'DE5'/1) CD 'D#E1 #F *F*BD EDCJ) 'D4J! EH6H9 'DE5'/1) 'DI 'D/HD) E+BD) (-BHB 'D:J1 -3F 'DFJ) . +'D+'K : F41 'D-CE : F5* 'DE'/) (102) EF B'FHF 'D9BH('* 9DI 'FG (( DDE-CE) EF *DB'! FA3G' #H (F'!'K 9DI 7D( 'D'/9'! 'D9'E #F *#E1 (F41 'D-CE 'DFG'&J 'D5'/1 ('D'/'F) A@@@@@@J ,F'J) ...)) . J*6- EF 'DF5 #9D'G #F 9BH() F41 'D-CE GJ 9BH() *CEJDJ) ,H'2J) JECF DDE-CE) 3H'! EF *DB'! FA3G' #H (F'!'K 9DI 7D( 'D'/9'! 'D9'E #F *HB9G' 9DI 'DE-CHE 9DJG (9BH() 'D,F'J) ('.*D'3 #EH'DG 'DE-,H2) #J (9('1) #.1I 'D,1JE) 'DEB*1F) (#-/ 'D81HA 'DE4//) 'D*J 3(B 'D%4'1) 'DJG' . HEF 'D,/J1 ('D0C1 #FG DJ3 GF'C 4J! #B3I 9DI 'DE-CHE 9DJG EF #F J9DE 9FG 'DF'3 (#FG E-CHE 9DJG (9BH() 'D,F'J) D'1*C'(G ,1JE) '.*D'3 #EH'DG 'D*J H69* *-* 'D-,2 EF B(D 'D,G'* 'DE.*5) %0 J3*A'/ EF 0DC #FG DE JCF E-D'K D+B) 'DE,*E9 HAJE' J*9DB (H3JD) 'DF41 AJ 5-JA) #H #C+1 HJCHF G0' 'DF41 9DI FAB) 'DE-CHE 9DJG HB/ JB*51 'DF41 9DI B1'1 'D-CE AB7 E' DE *#E1 'DE-CE) (F41 B1'1J 'D*,1JE H'D-CE H%0' 'E*F9* 'D5-JA) 9F 'DF41 #H *1'.* 9F 0DC (:J1 901 EB(HD J9'B( 1&J3 *-1J1G' (:1'E) D' *BD 9F H'-/ H.E3JF #DA /JF'1 H D' *2J/ 9DI E&*JF H.E3JF #DA /JF'1 () .#J #F 1&J3 'D*-1J1 '1*C( ,1JE) *H5A (#FG' ,F-) HAB'K DE' A16 9DJG EF 9BH() . 'D.'*E) : (9/ #F 'F*GJF' EF (-+F' 'D0J *71BF' AJG D,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) F.*E (-+F' ((J'F #GE 'D'3*F*','* H'D*H5J'* 'D*J *H5DF' 'DJG' HCE' J#*J :- #HD'K : 'D'3*F*','* : *(JF DF' #F -E'J) 'D-,2 DJ3 GH 'D9D) 'D*J EF #,DG' 419* G0G 'D,1JE) CE' 0G(* 'DI 0DC (96 'D"1'! D#F 'D-,2 JA*16 #F JCHF 3'(B'K 9DJG' H('D*'DJ D' JECF #F *BHE 'D,1JE) (/HFG HG0' AJ 'DH'B9 DJ3 %D' *,3J/'K DE(/# 'D419J) -J+ D' JECF #F *BHE 'D,1JE) (A9D E41H9 ('9*('1 #F 'DE'DC %FE' J*51A (#EH'DG 9DI HAB E' J.HDG DG -B 'DEDCJ) EF 3D7'* H%FE' **,3/ 9D) 'D*,1JE ('9*/'! 'DE'DC #H EF *H'7& E9G 9DI B1'1'* 'D3D7) 'D9'E) 'DE*E+D) ('D-,2 HG0' E' J$/J 'DI 'D*BDJD EF GJ() 'D3D7) 'D9'E) *,'G 'DE.'7(JF (#H'E1G' HEF +E 'D%.D'D (-BHB 'D/'&FJF 'DE*9DB) -BHBGE ('D#EH'D 'DE-,H2) . *(JF DF' #F ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) *.*DA 9F ,1JE) 'D31B) HH,G 'D'.*D'A J*E+D AJ 9'&/J) 'DE'D A(JFE' JCHF 'DE'D EEDHC'K DD,'FJ AJ ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) JCHF 'DE'D 9'&/'K DD:J1 AJ ,1JE) 'D31B) CE' #F 'F*B'D -J'2) 'DE'D AJ 'D31B) JCHF (:J1 16' 'DE'DC (JFE' %0' HB9 'D'.*D'3 DD#EH'D 'DE-,H2) EF :J1 E'DCG' A0DC J*7D( 16' 'DE'DC 3H'! C'F G0' 'D16' 51J-'K #E 6EFJ'K CE' *.*DA ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) 9F ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE1GHF) AJ ,'F( -J'2) 'DE'D %0 #F 'DE'D AJ 'D,1JE) 'D#HDI JCHF AJ -J'2) 'D3D7) 'DB6'&J) #H 'D'/'1J) (JFE' JCHF AJ -J'2) 'D/'&F 'DE1*GF AJ 'D,1JE) 'D+'FJ) CE' H*.*DA ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) 9F ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) 'DE9JF -'13'K 9DJG' 'DI ,'F( #F 'D,'FJ AJ 'D,1JE) 'D#.J1) JCHF GF'C -'13 9DI #EH'DG 'DE-,H2) (JFE' AJ 'D,1JE) 'D#HDI D' JCHF C0DC . '*6- DF' EF .D'D 'D(-+ #F G0G 'D,1JE) *BHE 9DI +D'+) #1C'F J*E+D #HDG' ('D1CF 'DEA*16 #D' HGH HBH9 -,2 B6'&J #H %/'1J EF B(D 'D3D7) 'D9'E) 9DI #EH'D EFBHD) DDE.*D3 -*I H%F HB9 G0' 'D-,2 ('7D'K EF 'DF'-J) 'D4CDJ) #E' 'D1CF 'D+'D+ AJ*E+D ('D1CF 'DE'/J 'D0J JE+D ,HG1G A9D 'D'.*D'3 'D0J J.*DA EAGHEG 9F EAGHE 'D'.*D'3 AJ ,1JE) 'D31B) H.J'F) 'D#E'F) %0 J*E+D AJ 'D31B) (A9D FBD 'D-J'2) 'DC'ED) DDE'D EF 'DE,FJ 9DJG 'DI 'D,'FJ 9DI .D'A 1:(*G HAJ .J'F) 'D#E'F) J*E+D 'D'.*D'3 (FJ) 'D,'FJ AJ -J'2) 'DE'D (4CD /'&EJ (9/ #F C'F* -J'2*G DG E$B*) #E' 'DEB5H/ ('D'.*D'3 AJ G0G 'D,1JE) AJ*E+D (CD 3DHC 'J,'(J'K C'F #E 3D(J'K JG/A EF H1'&G 'DE'DC #H EF *H'7& E9G 'DI EF9 #H 91BD) %,1'!'* 'D*FAJ0 9DI #EH'DG 'DE-,H2) #E' 'D1CF 'D+'FJ H'D#.J1 AJ*E+D ('D1CF 'DE9FHJ (5H1) 'DB5/ 'D,1EJ 'D0J JBHE 9DI 9F51J 'D9DE H'D%1'/) :J1 #F G0' 'DB5/ 'D9'E DH-/G D' JCAJ (D J*7D( 'DE419 'DI ,'F(G B5/'K .'5'K J*E+D (FJ) EF9 #H 91BD) %,1'!'* 'D*FAJ0 9DI 'D#EH'D 'DE-,H2) . *(JF DF' #F %D-'B 'DE419 ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) DD31B) -CE'K ,9D %1*C'( 'D,'FJ ('DE'DC) D,1JE*G /HF 81A E4// JF7(B 9DJG' H5A 'D,F-) (JFE' ,9D '1*C'( 'D,'FJ ('DE'DC) D,1JE*G (EH,( 'D81HA 'DE4//) #H %-/'G' 'D*J #H6-G' 'DE419 ('DEH'/ (440 444 ) H5A 'D,1JE) ,F'J) HEF +E J3**(9 #F *D-B 'D9BH('* 'D*(9J) %6'A) 'DI 'D9BH('* 'D#5DJ) H'DE*E+D) ('D-1E'F EF (96 'D-BHB H'DE2'J' HE1'B() 'D417) HC0DC 'D9BH('* 'D*CEJDJ) 'DE*E+D) ('D-1E'F EF (96 'D-BHB H'DE2'J' H'DE5'/1) HF41 'D-CE . +'FJ'K : 'D*H5J'* : 1. FB*1- 9DI 'DE419 'D,F'&J 'D91'BJ #F JF8E #-C'E ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2 9DJG' B6'&J'K #H %/'1J'K 6EF #-C'E 'D,1'&E 'DE61) ('DE5D-) 'D9'E) H*-* 9FH'F (( 'D,1'&E 'DH'B9) 9DI 'D3D7) 'D9'E) )) H0DC (3((JF FH1/GE' AJE' JDJ :- #. 'F 9D) *,1JE G0G 'D,1JE) J*E+D ('D'9*/'! 9DI E-D J*,3/ AJ B1'1'* 'D3D7) 'D9'E) 'D*J #HB9* 'D-,2 HDJ3 'D-,2 FA3G . (. 'F 'D-'B 'DE419 'D91'BJ G0G 'D,1JE) ('D31B) EF -J+ 'D#+1 ( 'D9B'( ) D' EF -J+ 'D#1C'F %0 3(B #F '*6- DF' '.*D'AGE' EF -J+ 'D#1C'F . H*-/J/ 'F*E'! ,1JE) E' 'DI 7'&A) E9JF) EF 'D,1'&E D' JCHF EF .D'D %D-'BG' (:J1G' EF -J+ 'D#+1 (D JCHF EF .D'D *-/J/ 9'&/J) 'D-B #H 'DE5D-) 'DE9*/I 9DJG' A%0' C'F G0' 'D-B J9H/ DA1/ EF 'D#A1'/ A'D,1JE) *9/ EF 'D,1'&E 'DE61) ("-'/ 'DF'3 . #E' %F C'F 'D-B E-D 'D'9*/'! J9H/ DDE,*E9 ( CE' F1I E*,3/'K AJ ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) ) A%F 'D,1JE) AJ G0G 'D-'D) *9/ EF 'D,1'&E 'DE61) ('DE5D-) 'D9'E) . 2. FB*1- 9DI 'DE419 'D91'BJ . *9/JD 'DAB1) 'D+'FJ) EF F5 'DE'/) (446) 9BH('* CJ *CHF ('D4CD 'D#*J : ( HJ,H2 *(/JD 'D9BH() 'DEB11) AJ G0G 'DE'/) ('D:1'E) 'D*J D' *BD 9F H'-/ H.E3JF #DA /JF'1 HD' *2J/ 9DI E&*JF H.E3JF #DA /JF'1 %0' C'F* BJE) 'DE'D 'DE31HB D' *2J/ 9DI .E3) "D'A /JF'1). E1',9 'D(-+ : #HD'K : E9',E 'DD:) 'D91(J) : '(1'GJE #FJ3 H".1HF 'DE9,E 'DH3J7 ,1 71 /'1 'D#EH', (J1H* ( 3 . +'FJ'K : 'DC*( : #-E/ #EJF 41- B'FHF 'D9BH('* 'D#GDJ ,@3 'D/'1 'D91(J) DDEH3H9'* (J1H* 1982 . #-E/ #EJF 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 EC*() 'DFG6) (J1H* (:/'/ (.3. /. #-E/ A*-J 31H1 '5HD 'D3J'3) 'D,F'&J) /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1971. /. 'D39J/ E57AI 'D39J/ 'D#-C'E 'D9'E) AJ B'FHF 'D9BH('* 73 /'1 'DE9'1A E51 1957 . ,(1'&JD 'D(F'! 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 E7(9) 'D14J/ (:/'/ 1948. ,F/J 9(/ 'DEDC 'DEH3H9) 'D,F'&J) ,1 71 /'1 'DC*( 'DE51J) 'DB'G1) 1932 . /. -3F 5'/B 'DE15A'HJ 'DE15A'HJ AJ B'FHF 'D9BH('* 'D.'5 EF4#) 'DE9'1A 'D'3CF/1J) 1978 . /. -EJ/ 'D39/J ,1'&E 'D'9*/'! 9DI 'D#EH'D E7(9) 'DE9'1A (:/'/ 1967 . /. -EJ/ 'D39/J 'DF81J) 'D9'E) D,1JE) 'D31B) E7(9) 'D2G1'! (:/'/ 1968. /. 1$HA 9(J/ ,1'&E 'D'9*/'! 9DI 'D'4.'5 H'D#EH'D 72 /'1 'DAC1 'D91(J (J1H* 1985. /. 9(/ 'DEGJEF (C1 'DB3E 'D.'5 AJ B'FHF 'D9BH('* 77 /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1977. 9(H/ 5'D- EG/J 41- B'FHF 'D*FAJ0 1BE (45) D3F) (1980) 71 (:/'/ 2000 . /. 9/J .DJD ,1JE) 'D31B) H'D,1'&E 'DED-B) (G' 71 /'1 'DC*( 'D91(J) 'DB'G1) 1984. /. 9DJ #-E/ 1'4/ 'DB'FHF 'D,F'&J 'DE/.D H#5HD 'DF81J) 'D9'E) 72 /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1974. 9DJ E8A1 -'A8 41- B'FHF 'D*FAJ0 74 ( E (:/'/ 1974. A*-J H'DJ 'D*FAJ0 'D,(1J ( . E 'DB'G1) 1978 . /. A.1J 9(/ 'D12'B 'D-/J+J 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D9'E E7(9) 'D2E'F (:/'/ 1992 . /. A.1J 9(/ 'D12'B 'D-/J+J 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 E7(9) 'D2E'F (:/'/ 1996 . /. AH2J) 9(/ 'D3*'1 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1982 . /. E'G1 9(/ 4HJ4 41- 'D'-C'E 'D9'E) DB'FHF 'D9BH('* /'1 'DC*( 'DEH5D 1990 . /. E'G1 9(/ 4HJ4 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 72 /'1 'DC*( 'DEH5D 1997 . E-E/ *HAJB 'D4'HJ ,1'&E 'D#EH'D ( E 'DB'G1) 1952. /. E-E/ E57AI 'DBDDJ 41- B'FHF 'D9BH('* AJ ,1'&E 'D#EH'D 71 E7(9) A*- 'D9('3 FH1J E51 1929 . /. E-EH/ E-EH/ E57AI 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 78 E7(9) ,'E9) 'DB'G1) E51 1984. /. E-EH/ F,J( -3FJ 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D9'E /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1982 . /. E-EH/ F,J( -3FJ 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1988 . E1'/ 14/J 'DF81J) 'D9'E) DD'.*D'3 E7(9) 'DCJD'FJ 'DB'G1) 1976 . /. E57AI C'ED 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 E7(9) 'DE9'1A (:/'/ 1940 . E57AI E,/J G1,) 'D*9DJB 9DI B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 71 E7(9) 'DE9'1A 'D'3CF/1J) 1988. E9H6 9(/ 'D*H'( 'D31B) H':*5'( 'D3F/'* H'D*G/J/ /'1 'DE41B 'D91(J 'DB'G1) 1988. +'D+'K : 'D/H1J'* : E,EH9) 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 'D*J #B1*G' E-CE) 'DFB6 'DE51J) ,17 E7(9) /'1 'DC*( 'D91(J) 'DB'G1) 1915 . 'DHB'&9 'D91'BJ) 'D9// (3505) 'D5'/1) (*'1J. 11/4/1994 . 'DHB'&9 'D91'BJ) 'D9// (3886) 'D5'/1) (*'1J. 9/7/2001 . 'DHB'&9 'D91'BJ) 'D9// (3877) 'D5'/1) (*'1J. 7/5/2001 . 'DHB'&9 'D91'BJ) 'D9// (3448) 'D5'/1) (*'1J. 8/3/1993 . 1'(9'K : 'DBH'FJF : B'FHF 'D9BH('* 'D91'BJ 1BE (111) D3F) 1969 'DE9/D . B'FHF 'DE1'A9'* 'DE/FJ) 'D91'BJ 1BE (83) D3F) 1969 'DE9/D . B'FHF *-5JD 'D/JHF 'D-CHEJ) 1BE (56) D3F) 1977 'DE9/D . B'FHF 'D*FAJ0 'D91'BJ 1BE (45) D3F) 1980 . B'FHF 'D9BH('* 'DE51J 1BE (58) D3F) 1937 'DF'A0 . () /. 1$HA 9(J/ ,1'&E 'D'9*/'! 9DI 'D'4.'5 H'D#EH'D 72 /'1 'DAC1 'D91(J (J1H* 1985 5611.HAJ FA3 'DE9FI /. E57AI C'ED 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 E7(9) 'DE9'1A (:/'/ 1940 591 . /.,(1'&JD 'D(F'! 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 E7(9) 'D14J/ (:/'/ 1948 5304- 305 . () /. E-E/ E57AI 'DBDDJ 41- B'FHF 'D9BH('* AJ ,1'&E 'D#EH'D 71 E7(9) A*- %DJ'3 FH1J E51 1939 5116. () /. E-EH/ F,J( -3FJ 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1988 5942 . HAJ FA3 'DE9FI 'F81 -3F 5'/B 'DE15A'HJ 'DE15A'HJ AJ B'FHF 'D9BH('* 'D.'5 EF4#) 'DE9'1A 'D'3CF/1J) 1978 5553 . /. A.1J 9(/ 'D12'B 'D-/J+J 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 E7(9) 'D2E'F (:/'/ 1996 5343 . /. -EJ/ 'D39/J ,1'&E 'D'9*/'! 9DI 'D#EH'D E7(9) 'DE9'1A (:/'/ 1967 5244 . () /. E1'/ 14/J 'DF81J) 'D9'E) DD'.*D'3 E7(9) 'DCJD'FJ 'DB'G1) 1976 5937 . () E,EH9) 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 'D*J B11*G' E-CE) 'DFB6 ,@17 1BE 'DB'9/) (14) E7(9) /'1 'DC*( 'D91(J) 'DB'G1) 1915 . () #-E/ #EJF 41- B'FHF 'D9BH('* 'D#GDJ ,@3 'D/'1 'D91(J) DDEH3H9'* (J1H* 1982 5691 . () /. E1'/ 14/J E5/1 3'(B 5535 . () /.E1'/ 14/J 'DE5/1 3'(B 5535 . /. E-E/ E57AI 'DBDDJ E5/1 3'(B 5116 . /. -3F 5'/B 'DE15A'HJ E5/1 3'(B 5549 . /. 1$HA 9(J/ E5/1 3'(B 5612 . /. E-EH/ F,J( -3FJ E5/1 3'(B 5937 . () /. E-EH/ F,J( -3FJ 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 E5/1 3'(B 57. () 'DE5/1 FA3G 57 . () 'DEH'/ (439) 9BH('* 91'BJ H (423) 9BH('* E51J . () 'DE'/) (439) 9BH('* 91'BJ . () /. E-EH/ E-E/ E57AI 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 77 E7(9) ,'E9) 'DB'G1) E51 1974 5409. () 'DEH'/ (428-429) 9BH('* 91'BJ . HC0DC B1'1 E,D3 BJ'/) 'D+H1) 1BE (36) 'DEF4H1 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) 'D9// (3505) (*'1J. 11/4/1994 HB1'1 1BE (154) 'DEF4H1 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) 'D9// (3886) (*'1J. 9/7/2001 . () /. -EJ/ 'D39/J 'DF81J) 'D9'E) D,1JE) 'D31B) E7(9) 'D2G1'! (:/'/ 1968 5240-241. () #-E/ #EJF 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 EC*() 'DFG6) (J1H* (:/'/ (.3 5304 /. E-EH/ E-E/ E57AI E5/1 3'(B 5515 . () ,(1'&JD 'D(F'! E5/1 3'(B 5304 . () /. -EJ/ 'D39/J ,1'&E 'D'9*/'! 9DI 'D#EH'D E5/1 3'(B 5241 . () 'DEH'/ (439) 9BH('* 91'BJ H (323) EC11) 9BH('* E51J . () /. E-EH/ E-E/ E57AI E5/1 3'(B 5631 . /. E-EH/ F,J( -3FJ E5/1 3'(B 5938 . () 'DEH'/ (439-454) 9BH('* 91'BJ . H'DEH'/ (323-342) 9BH('* E51J . () '(1'GJE #FJ3 H".1HF 'DE9,E 'DH3J7 ,1 71 /'1 'D#EH', (J1H* (.3 5157 . () /. A*-J H'DJ 'D*FAJ0 'D,(1J ( E 'DB'G1) 1978 5221 . /. 9(/ 'DEGJEF (C1 'DB3E 'D.'5 AJ B'FHF 'D9BH('* 77 /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1977 5832 . () 'DEH'/ (231-250) EF B'FHF 'DE1'A9'* 'DE/FJ) 'D91'BJ 1BE (83) D3F@) 1969 'DE9/D . () 'DA5D 'D+'D+ EF 'D('( 'D1'(9 EF B'FHF 'D*FAJ0 'D91'BJ 1BE (45) D3F) 1985 . () /. 9DJ E8A1 -'A8 41- B'FHF 'D*FAJ0 74 (:/'/ 1974 5233 . () 9(H/ 5'D- EG/J 41- B'FHF 'D*FAJ0 1BE 45 D3F) 1980 71 (:/'/ 2000 5140 . () 'DE'/) (5) EF B'FHF *-5JD 'D/JHF 'D-CHEJ) 1BE (56) D3F) 1977 'DE9/D . () E-E/ *HAJB 'D4'HJ ,1'&E 'D#EH'D 'DB'G1) 1952 5180 HJ0G( (,'1H) 'DI .D'A 0DC %0 J1I #F 'DF5 D' JF7(B %D' %0' C'F 'D-,2 EH,H/'K H5-J-'K D#FG E*I E' (7D 'D-,2 AB/ 2'D B'FHF'K . FBD'K 9F /. 9(/ 'DEGJEF (C1 E5/1 3'(B 5833 () /. -3F 5'/B 'DE15A'HJ E5/1 3'(B 5549 . () /. E-EH/ E-EH/ E57AI E5/1 3'(B 5513 . /. E-EH/ F,J( -3FJ E5/1 3'(B 5940 . () /. E-EH/ F,J( -3FJ E5/1 3'(B 5941 . () /. 9/J .DJD ,1JE) 'D31B) H'D,1'&E 'DED-B) (G' 71 /'1 'DC*( 'D91(J) 'DB'G1) 1984 580 . () /. E-EH/ E-EH/ E57AI E5/1 3'(B 5520 /. F,J( -3FJ E5/1 3'(B 5941 . () 'DE3*4'1 E9H6 9(/ 'D*H'( 'D31B) H':*5'( 'D3F/'* H'D*G/J/ /'1 'DE41B 'D91(J 'DB'G1) 1988 5312 /. -3F 5'/B 'DE15A'HJ E5/1 3'(B 5553 . () /. E-EH/ F,J( -3FJ E5/1 3'(B 5943 . () /. -EJ/ 'D39/J ,1'&E 'D'9*/'! 9DI 'D#EH'D E5/1 3'(B 5244 . () /. -3F 5'/B 'DE15A'HJ E5/1 3'(B 5553-557 . () 'F81 #-E/ #EJF 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 E5/1 3'(B 5689,F/J 9(/ 'DEDC 'DEH3H9) 'D,F'&J) 71 /'1 'DC*( 'DE51J) 'DB'G1) 1931 5397 . () /. E-EH/ F,J( -3FJ E5/1 3'(B 5944 /. 9(/ 'DEGJEF (C1 E5/1 3'(B 5834 /. -3F 5'/B 'DE15A'HJ E5/1 3'(B 5556 . () /. -3F 5'/B 'DE15A'HJ E5/1 3'(B 5559 . () /. -EJ/ 'D39/J 'DF81J) 'D9'E) D,1JE) 'D31B) E5/1 3'(B 5414 'DE3*4'1 E57AI E,/J G1,) 'D*9DJB 9DI B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 71 E7(9) 'DE9'1A 'D'3CF/1J) 1988 5198 . () /. AH2J) 9(/ 'D3*'1 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1982 5783 . () /. 1$HA 9(J/ E5/1 3'(B 5625 . () /. -3F 5'/B 'DE15A'HJ E5/1 3'(B 5561 . () /. AH2J) 9(/ 'D3*'1 E5/1 3'(B 5784 . () /. 1$HA 9(J/ E5/1 3'(B 5626 . () 'DE3*4'1 E57AI E,/J G1,) E5/1 3'(B 5170 () /. E-EH/ F,J( -3FJ E5/1 3'(B 5945-946. () /. 1$HA 9(J/ E5/1 3'(B 5627 . H'F81 'DE'/) (37-# ) 9BH('* 91'BJ . () /. #-E/ A*-J 31H1 '5HD 'D3J'3) 'D,F'&J) /'1 'DFG6) 'D91(J) 1971 5176 . () /. 9DJ #-E/ 1'4/ 'DB'FHF 'D,F'&J 'DE/.D H#5HD 'DF81J) 'D9'E) 72 /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1974 5562 . () F41 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) 'D9// (3877) (*'1J. 7/5/2001 . () 'DE'/) (19) 9BH('* 91'BJ . () 'DE'/) (88) 9BH('* 91'BJ . () 'DE'/) (26) 9BH('* 91'BJ . () F41 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) 'D9// (3448) (*'1J. 8/3/1993 . () 'DE'/) (446) 9BH('* 91'BJ . () /. E-EH/ F,J( -3FJ 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D9'E /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1982 5744. () /. A.1J 9(/ 'D12'B 'D-/J+J E5/1 3'(B 5425 . () 'DE'/) (31-/) 9BH('* 91'BJ . () /. E'G1 9(/ 4HJ4 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D.'5 72 /'1 'DC*( 'DEH5D 1997 5292 . () 'DE'/) (25) 9BH('* 91'BJ -J+ F5* 9DI ('D,F'J) GJ 'D,1JE) 'DE9'B( 9DJG' ('-/I 'D9BH('* 'D*@'DJ@) ( 1-'D%9/'E 2- 'D3,F 'DE$(/ 3- 'D3,F #C+1 EF .E3 3FH'* 'DI .E3) 941 3F) ) . () 'DE'/) (440) 9BH('* 91'BJ . () 'DE'/) (441 444) 9BH('* 91'BJ . () 'DE'/) ( 30,@) 9BH('* 91'BJ . () 'DE'/) (95) 9BH('* 91'BJ . () 'DEH'/ (96-99) 9BH('* 91'BJ . () /. A.1J 9(/ 'D12'B 'D-/J+J . 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D9'E E7(9) 'D2E'F (:/'/ 992 5431 . () /. E-EH/ F,J( -3FJ 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D9'E E5/1 3'(B 5754 () /. A.1J 9(/ 'D12'B 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D9'E E5/1 3'(B 5434 () 'DE'/) (97) 9BH('* 91'BJ . () /. E'G1 9(/ 4HJ4 41- 'D'-C'E 'D9'E) DB'FHF 'D9BH('* /'1 'DC*( 'DEH5D 1990 5475 . () 'DE'/) (108) 9BH('* 91'BJ . () 'DE'/) (99- # ) 9BH('* 91'BJ . () 'DE'/) (99- ( ) 9BH('* 91'BJ . HB1'1 1BE (107) 'D5'/1 (*'1J. 26/4/2001 . () /. E'G1 9(/ 4HJ4 41- 'D#-C'E 'D9'E) DB'FHF 'D9BH('* E5/1 3'(B 5476 . () 'DE'/) (100 () 9BH('* 91'BJ . () 'DE'/) (100 ,@) 9BH('* 91'BJ . () 'DE'/) (100- /) 9BH('* 91'BJ . () /. E-EH/ E-EH/ E57AI 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D9'E E5/1 3'(B 5596 . () /. A.1J 9(/ 'D12'B 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D9'E E5/1 3'(B 5441 . () /. E-EH/ F,J( -3FJ 41- B'FHF 'D9BH('* 'DB3E 'D9'E E5/1 3'(B 5771 () /. 'D39J/ E57AI 'D39J/ 'D#-C'E 'D9'E) AJ B'FHF 'D9BH('* 73 /'1 'DE9'1A E51 1957 5654 . () 'DE'/) (102) 9BH('* 91'BJ . E9 ED'-8) 'D*9/JD 'DH'1/ AJ B1'1 1BE (107) 'D5'/1 (*'1J. 26/4/2001 .   'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (1/'D3F) 'D+'EF)) 9// (18) *41JF #HD (2003) =========== =============================== ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) PAGE 182 PAGE 183 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (1/'D3F) 'D+'EF)) 9// (18) 3F) (2003) [5135-5183] ,1JE) '.*D'3 'DE'DC D#EH'DG 'DE-,H2) AJ 'DB'FHF 'D91'BJ 4"8"""<#>#4$D$V$X$Z$\$$$%%%%f&h&j&l&n&r&>'))))")$)&)4*:*****++++$,&,(,*,..//00000@4555555R666p7~78899(;,;2;hdZ^JaJ o(hdH*Z^JaJ jhd0JUZ^JaJ hdH*Z^JaJ o(hdZ^JaJ o(hdZ^JaJ I2;6;;;2<4<<<8?>???AARDXDZF\FGGGGHHHHtI~IIIIIIIJJJJJJ K"K$K&K6N8N:NSDSTTUUUUUUVV^WbWx[z[[[<\>\n]p]v]x]z]|]^^^^^^^^^.`0`2`4`aabb\c^chcndvdddddd쵧hd^JaJ o(hd5Z\^JaJ hd5CJZ\^JaJ hd5CJZ\^JaJ o(hdH*Z^JaJ jhd0JUZ^JaJ hdH*Z^JaJ o(hdZ^JaJ hdZ^JaJ o(9^ab^cndd^h`h|hhj8llpw@y $@&a$ $`a$$a$ $@&a$$a$$d`a$$hd@&^h`a$$hd^h`a$$d`a$ddffff\gfghglggh&hFhRhThVhXh^h`hhJiNijjjjj8llllllmPmXmhrlrprvr.s2sx$xxxxxdyjyFzZzzzzz}}}}ƻ뫟hd5Z\^JaJ hd5CJZ\^JaJ o(hdZ^JaJ o(hdZ^JaJ jhd0JUZ^JaJ hdH*Z^JaJ o(hdZ^JaJ o(hd^JaJ o(>@y} ڗ(D$:n $ & F ]^`a$ $d@&a$$d`a$ $@&a$$a$ $`a$4:Ёҁ dX\ &ln0<"&bfȔܔFLbdŵhd5Z\^JaJ hd5CJZ\^JaJ hd5CJZ\^JaJ o(hdCJZ^JaJ jhd0JUZ^JaJ hdH*Z^JaJ o(hdZ^JaJ hdZ^JaJ o(=dfhԗؗڗ(0Țx~$&4:nԡ֡02Z^,:bdЛلhd5Z\^JaJ o(hdZ^JaJ hdZ^JaJ o(hd5Z\^JaJ hd5CJZ\^JaJ hd5CJZ\^JaJ o(hdZ^JaJ hdZ^JaJ o(hdH*Z^JaJ o(jhd0JUZ^JaJ 4ƫ̫.nrdf>Brz :Bµ<@ ̺Һ^Ƽx|ȾξҾRnhd5CJZ\^JaJ o(hdZ^JaJ hd5Z\^JaJ hd5Z\^JaJ o(hd^JaJ o(hdZ^JaJ o(hdZ^JaJ @ ̺RnBdZTJ$ & F hh]^ha$$a$ $@&a$$hd^h`a$$Ld^`La$BRT^dNPXZ TVRTHJXZ dfHJXZZ¹¹¹¹ڰڰڹڰڰڰڰڰڰڰڰڹڰڰڰڰڰڰڰڰڹڰڹڰڹhd^JaJ o(hdZ^JaJ hd^JaJ hd5CJZ\^JaJ o(hdZ^JaJ o(hd5Z\^JaJ hd5CJZ\^JaJ EJZfJZ\d $ & F ha$ $@&a$$ & F U]^`Ua$Z\hjbd~Tx|^`x~,.bvxĹhdZ^JaJjhd0JU^JaJhdZ^JaJo(hdhd5Z\^JaJ hd5Z\^JaJ o(hdZ^JaJ hdZ^JaJ o(hd^JaJ o(@lT|`. t\$$a$$8d^8`a$$ $ & Fha$ $@&a$ $ & F ha$\^` &(*,PRTV NPhjjlNPRjhdU^JaJjhdH*U^JaJhd^JaJjhd0JU^JaJjhdH*UZ^JaJhdZ^JaJhdZ^JaJo(D$NfhLR~(t$8d^8`$8d^8`a$RT02TVXZ*,.0 vxz|24.024  $&~(*jhdH*U^JaJhdZ^JaJo(hdZ^JaJWt00"&|"B$8d^8`$8d^8`a$z|~$&(*  BDFVX:<>@|~@BDF   $ > @      0 2 4 6 jhdH*UZ^JaJjhdH*U^JaJhdZ^JaJhdZ^JaJo(R8z> . r  ` : 6|F.h2$8d^8`a$6 t v x z    x z   b d    < > B D   8:<>~HJLN02$&jlnp468:phdhdZ^JaJjhdH*U^JaJhdZ^JaJo(S >@Z^`z~$$&`#$)$$d%d&d'dNOPQ$ @blt<>@BNPVXZ\^`bnpvxz|~ 󴪴󴪴||||hdCJZ^JhdCJZ^Jhd0JZ^JaJ h<0JZ^JaJmHnHuhd0J^JaJjhd0JUZ^JaJjhdUZ hdZ^J hdZ^J hdZhdCJZ^JhdCJZ^JhdjhdU0$@&$a$ $gd<$*$$d%d&d'dNOPQa$ hdZ^JaJ(hd hdZhdCJZ^Jhd<CJZ^J I 00P&P1h<0' (5!"#$% (2*2Dpv$$If!vh#vC:V l V0 5C4b 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~^J _HmH nH sH tH J`J Normal$A$_HaJmH sH tH @@@ Heading 1$@& CJ^JaJJ @J Heading 9 $$@&a$9CJ$^JaJ4DA`D Default Paragraph FontVi@V 0 Table Normal :V 44 la (k ( 0No List :B@: Body Text CJ^JaJ8>@8 Title$a$ CJ^JaJ@&@@ Footnote ReferenceH*>@"> Footnote Text^JaJ.)@1. Page Number< @B< Footer !CJ^JfR@Rf Body Text Indent 2$VA$^`Va$ CJ^JaJ4@b4 Header 9r PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] Zu ? #B(,,c-./40q4478:*;]>?A@4B#CBGGJJLMNPQQVX Z ],_eb#dg:ikl7nprw{~,4PEoȑB`Pw[*htիM2H/: nb[?g? - s 1 n4zLEt(r=x3S&Kmd/Or2Wzh25;H;>H J Z !*IjhNyX4"2;SddZR6   "$/k`^@y J$t!#!!@  @6 ( nB c $DԔ3"? N0n"2 # s"*?N2 3 jJ 02`B B c $DjJ 1n"1`B B c $DjJ N11 N0n"2 # s"*?N2 3 jJ 02`B B c $DjJ 1n"1`B B c $DjJ N11 ( " 0jJ))?3"? B S ?HP" rz1sNn"s01P"sI01LOXY  C D z{%& CDtv##F(G(~******++++..//809011114455888888: :::+:,:::a>b>E@F@CCFGGGJJNNNNNNQQsTtTVV1_4_A_B_O_P_;`<`X`Y`ibjbFiGidieillpppppprrUuVuvvvvvvyyyyyy}}~~}~ ()st!#01ABdeSTlmRS67{|.0=>PQklDE ϨШ٫ګܲݲ׸ظ̽ͽRSef !12,-)*$%,-23hi$%,-gh-.12?ATU56op/0ijjk[\9:_`-.z{RS&' 23wx NOST>?TU9:EFxy?@lm=> CDbcgh89WXyz/0}~=>"#EF34 WY BFI1Yͽ!2AU XY EI~ ª1&?lD?20T8GlG#D_N|;%VҀRa|y_b9rr|yv`b\{@^ ]^`o(. ]^`. ppLp]p^p`L. @ @ @ ]@ ^@ `. ]^`. L]^`L. ]^`. ]^`. PPLP]P^P`L.h^h`. ]^`o(. ]^`. ppLp]p^p`L. @ @ @ ]@ ^@ `. ]^`. L]^`L. ]^`. ]^`. PPLP]P^P`L.h^h`o(.h^h`o(. ]^`CJo(. ]^`.0 ppLp]p^p`L. @ @ @ ]@ ^@ `. ]^`.0 L]^`L. ]^`. ]^`.0 PPLP]P^P`L.. ]^`o(- ]^`. ppLp]p^p`L. @ @ @ ]@ ^@ `. ]^`. L]^`L. ]^`. ]^`. PPLP]P^P`L.h^h`o(. hh^h`CJo(. ]^`OJPJQJ^Jo(- ]^`OJ QJ o(o ppp]p^p`OJ QJ o( @ @ @ ]@ ^@ `OJQJo( ]^`OJ QJ o(o ]^`OJ QJ o( ]^`OJQJo( ]^`OJ QJ o(o PPP]P^P`OJ QJ o(0 ]^`o(- ]^`. ppLp]p^p`L. @ @ @ ]@ ^@ `. ]^`. L]^`L. ]^`. ]^`. PPLP]P^P`L. hh^h`CJo(. ]^`o(. ]^`. ppLp]p^p`L. @ @ @ ]@ ^@ `. ]^`. L]^`L. ]^`. ]^`. PPLP]P^P`L. ]^`o(. ]^`.0  L ] ^ `L.  ] ^ `. xxx]x^x`.0 HHLH]H^H`L. ]^`. ]^`.0 L]^`L._N9r8GlG~ v\{_b;%V?2&?Rard<@}HHH Unknown G.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx ArialU @MCS Taybah S_U normal.; @Akhbar MTG @MCS ARAFAT HIGHC @MCS AL SHAMALK ASimplified ArabicE b@Monotype KoufiM ATraditional Arabic?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math#1h6sj&C# $1o $1o!r4]]KqHP $P<2! xx rhRenasoD     Oh+'0P  $08@HrhNormalRenaso23Microsoft Office Word@@lgs@j[1 $՜.+,0 hp lawcolo] Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%'()*+,-/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\^_`abcdiRoot Entry FPa[kData &1Table.pMWordDocumentKJSummaryInformation(UDocumentSummaryInformation8]CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q