ࡱ> oqnQbjbjȃ2W:]80D<($ !``^ 2OSS`&'D*F8JE 'D/3*H1J D6E'F'* -BHB 'D'F3'F H-1J'*G /1'3) EB'1F) AJ (96 'D/3'*J1 'D91(J)(*) %F 9J4 'D'F3'F 6EF 'DE,*E9 H'D-',) 'DI /HD) *$/J H8'&A EAJ/) E+D 'D*#EJF EF 'D'.7'1 'D.'1,J) H'D/'.DJ) H'/'! (96 'D./E'* JECF #F J$/J 'DI -1E'F 'D'F3'F EF (96 -BHBG #H 'D'9*/'! 9DI -1J*G AB/ **-HD 'D/HD) EF -E'J) 'D'F3'F 'DI 'D'9*/'! 9DI -BHBG H-1J'*G D0' *E 'D*H5D 'DI #GEJ) 6E'F -/ #/FI EF 'D-BHB H'D-1J'* DJ3 61H1J'K DDA1/ (D DDE,*E9 H'D(41J) (4CD 9'E . A-E'J) -BHB 'D'F3'F H-1J'*G 'DA1/J) H'D',*E'9J) H'D'G*E'E (G C'F3'F HCHFG 5'-( -B E'/J J9/ EF #3'3J'* 'DF8'E 'DB'FHFJ HEF #GE 'D9F'51 'DD'2E) DH,H/ 'D'F3'F H*B/EG H1BJG AJ 'DE,*E9 DJ5D 'DI E5'A 'D/HD 'DE*B/E) . ADD'F3'F E,EH9) EF 'D-BHB H'D-1J'* 'DED2E) 'D*J D' *B(D 'DE5'/1) H'D*97JD H'D*#,JD D#J -,) EF 'D-,, H*-* #J 81A EF 'D81HA 'D9'/J) #H 'D'3*+F'&J) D#FG' -BHB CHFJ) #5JD) CE' D' *B(D 'D'9*/'! #H 'D'F*G'C #H 'DE5'/1) DC1'E*G H'F3'FJ*G D#F 'D'F3'F #A6D H#1BI E.DHB'* 'DDG 3(-'FG H*9'DI HGH E-H1 'D'/J'F 'D3E'HJ) . 9DI #F 'D%9E'D 'DC'ED D-BHB 'D'F3'F H-1J'*G GH #E1 D' JECF 'F,'2G (E,1/ H69 BH'FJF H3F *41J9'* H%FE' J,( #F *D9( 'DE$33'* /H1'K AJ *FEJ) 'DBJE H'D3DHCJ'* 'D*J *B11 -BHB 'D'F3'F H-1J'*G . H%0' C'F 'DH',( 'D9EDJ AJ -E'J) -BHB 'D'F3'F H-1J'*G GH H',( H7FJ AJ 'DEB'E 'D'HD D0' D' (/ EF #F *B9 E3$HDJ) 'DBJ'E (G 9DI 9'*B CD /HD) . H0DC 9F 71JB *41J9'*G' 'D/'.DJ) . HDCF H,H/ 'DB'FHF H-/G DJ3 C'AJ'K %0' DE JF5 9DI *-/J/ 3D7'* HE$33'* *3G1 9DI 19'J) *DC 'D-BHB H'D-1J'* . HDD*E*9 (-BHB 'D'F3'F H-1J'*G #5(- EF 'D61H1J 'F4'! (FJ) #3'3J) H7FJ) **DBI 'D4C'HJ H**-BB EFG' H*CHF E3*BD) 9F 'D-CHE'* HC0DC E3*BD) 9F 'D'-2'( HC'A) 'D3D7'* 'D'.1I HGJ 0'* '3*BD'D B'FHFJ HE'DJ H*FAJ0J DCJ *BHE (/H1G' 9DI #CED H,G /HF 3D7'F 9DJG' . H'D0J /A9FJ 'DI 'D.H6 AJ G0G 'D/1'3) GH :J'( EE'13) 'D'F3'F AJ 4*I #5B'9 'D9'DE 'D91(J D-BHBG H-1J'*G F*J,) D69A 6E'F*G' %F DE FBD ('F9/'EG' . H#F *A'H* 0DC EF /HD) 91(J) 'DI #.1I EH6H9 'D6E'F'* J-*D #GEJ) C(J1) F*J,) DDA,H) 'DH'39) E' (JF 'DH'B9 'D/3*H1J H'D3J'3J -J+ D' ,/HI EF *B1J1 'D-BHB H'D-1J'* /HF 6E'F) EE'13*G' A9DJ'K . HCE' GH E9DHE #F 'DB'FHF (E.*DA A1H9G 'D/3*H1J H'DE/FJ H'D,F'&J JHA1 'D6E'F) 'DB'FHFJ) DC'A) 'D-BHB H'D-1J'* %D' #F /1'3*F' 3HA *B*51 9DI 'D6E'F) 'D/3*H1J) H0DC (H5AG' #9DI H#3EI 'D6E'F'* AJ 'DB'FHF 'D/'.DJ . H9DJG *F'HD* G0G 'D/1'3) 'D*F8JE 'D/3*H1J D6E'F'* -BHB 'D'F3'F H-1J'*G AJ (96 'D/3'*J1 'D91(J) /1'3) EB'1F) ('D91'BJ H'DE51J H'D'1/FJ H'D'E'1'*J) . HC'F CD 0DC 9DI E/'1 #1(9) A5HD -J+ *F'HD 'DA5D 'D'HD 'D*7H1 'D*'1J.J DAC1) -BHB 'D'F3'F H-1J'*G EF -J+ *7H1G' H#FH'9G' HEAGHE 'D6E'F'* AJ +D'+) E7'D( . #E' 'DA5D 'D+'FJ AB/ #H6- 'D6E'F'* 'D/3*H1J) D-BHB 'D'F3'F H-1J'*G H'DE*E+D) AJ E(/# 'DA5D (JF 'D3D7'* HE(/# 'DE41H9J) HC'F 0DC AJ E(-+JF . #E' 'DA5D 'D+'D+ AB/ *F'HD 'D6E'F'* 'DB6'&J) H'DE*E+D) DE(/# '3*BD'D 'DB6'! H'D1B'() 'D/3*H1J) DDBH'FJF AJ E(-+JF . #E' 'DA5D 'D1'(9 H'D'.J1 AB/ .55 DD6E'F'* 'D3J'3J) H'DE*E+D) ('D1#J 'D9'E H'D'-2'( 'D3J'3J) H'D*B/E 'D'B*5'/J H'D',*E'9J H'D+B'AJ AJ +D'+) E('-+ #J6'K . H'F*G* 'D/1'3) (.'*E) *6EF* #GE 'DF*'&, . *FAJ0 'DE9'G/'* H'DF8'E 'DB'FHFJ 'D/'.DJ(*) *9/ /1'3) 'DE9'G/'* 'D/HDJ) EF 'D/1'3'* 'DEGE) H*8G1 #GEJ*G' 9DI #3'3 #FG' #GE H3JD) EF H3'&D 'D'*5'D (JF #4.'5 'DB'FHF 'D/HDJ (H5AG' #/') D*F8JE 'D9D'B'* (JF 49H( 'D9'DE ('D'6'A) 'DI CHFG' 'DE5/1 'D'HD DDB'FHF 'D/HDJ H'D'D*2'E'* 'D/HDJ) . HDB/ *922 /H1 'DE9'G/'* H#5(- #C+1 *H+JB'K (9/ #F F8E*G' #-C'E 'DB'FHF 'D/HDJ EF .D'D '*A'BJ) (AJJF') DB'FHF 'DE9'G/'* . H9DI 'D1:E EF 'D'GEJ) 'D*7(JBJ) 'D*J *DB'G' 'DE9'G/'* AJ F7'B 'D'F8E) 'D/HDJ) H'DBH'FJF 'D/'.DJ) %D' #FG AJ 'DHB* FA3G DE JFD EH6H9 *FAJ0 'DE9'G/'* AJ F7'B 'D'F8E) 'DB'FHFJ) 'D/'.DJ) 'G*E'E 'D('-+JF (D 'B*51 'D'E1 9DI *F'HD 'DE9'G/'* AJ 6H! #-C'E 'DB'FHF 'D/HDJ H-*I %0' E' H1/* '4'1) DEH6H9 *7(JB 'D'F8E) 'D/'.DJ) DF5H5 'DE9'G/'* A%FG' D' *9/H #F *CHF 9'(1) D' **F'HD (9EB H4EHD #GEJ) G0' 'DEH6H9 ('D'6'A) 'DI 0DC A%F #:D( 'D/3'*J1 DE **F'HD EH6H9 *FAJ0 'DE9'G/'* AJ F7'B 'DB'FHF 'D/'.DJ (*DC 'D'GEJ) H'D*A5JD 'DE7DH(JF E9 #F E' J1*(G *7(JB 'DE9'G@@@@/'* - AJ F7'B 'D'F8E) 'DB'FHFJ) 'D/'.DJ) EF "+'1 0'* #GEJ) A'9D) 9DI E,ED 'D9D'B'* 'DB'FHFJ) D' *BD #GEJ) 9E' *1*(G *7(JB 'DE9'G/'* 9DI 59J/ 'D9D'B'* 'D/HDJ) . G0G 'D'GEJ) C'F* 'DE(11 AJ '.*J'1 "*FAJ0 'DE9'G/'* H'DF8'E 'DB'FHFJ 'D/'.DJ" EH6H9'K DG0G 'D13'D) A6D'K 9F 'D1:() AJ 'D/1'3) H'D*B5J H'D'-'7) (CD E' J*9DB (G0' 'DEH6H9 . '.*1F' G0' 'DEH6H9 9DI 'D1:E EF 'D59H('* 'DC+J1) 'D*J H',G* E3'1F' AJ 'D(-+ "EDJF #F *CHF G0G 'D/1'3) E-'HD) E*H'69) D3/ ,2! EF 'DFB5 AJ G0' 'DEH6H9 EE' ,9DFJ #D,# 'DI 'DE5'/1 'D',F(J) H.'5) 'DA1F3J) EFG' H'D'FCDJ2J) C0DC %F #:D( 'D/3'*J1 DE **F'HD G0' 'DEH6H9 ('D*F8JE H%FE' *F'HD* 'DE9'G/'* AJ E'/) H'-/) #H E'/*JF *F8E AJG' '.*5'5 'D*HBJ9 H'DE5'/B) AB7 . H(F'!K 9DI E' *B/E 3F*F'HD 'D(-+ AJ 'DE('/I! 'D9'E) AJ *FAJ0 'DE9'G/'* (E' AJG' EH6H9 'D6E'F'* 'DE*9DB) (*FAJ0 'DE9'G/'* H0DC -3( BF'9*J (#F 'DEH6H9 DH *E 'D'B*5'1 AJG 9DI *FAJ0 'DE9'G/'* E('41) AJ F7'B 'DB'FHF 'D/'.DJ A%FG 3JF:DB 9DI FA3G 6EF 'DF7'B 'D/'.DJ D0DC "+1F' #F F*F'HD HEF .D'D 'DA5D 'D'HD G0' 'DEH6H9 . #E' AJ 'DA5D 'D+'FJ A3F*F'HD AJG 9EDJ) '/.'D 'DE9'G/'* AJ 'DF8'E 'DB'FHFJ 'D/'.DJ .'5) 'DF8'E 'DA1F3J H'D'FCDJ2J H'D'E1JCJ H'DE51J H#.J1'K 'D91'BJ HB/ "+1F' '.*J'1 G0G 'DF8E D#FG' *E+D E.*DA 'D'*,'G'* 'D'3'3J) 'D3'&/) AJ 'DE,*E9 'D/HDJ %0 #F (96G' J#.0 (H-/) 'DB'FHFJF H(96G' 'D".1 *#.0 ('D'2/H',J) 'DB'FHFJ) . H('DF81 D#GEJ) *7(JB 'DB6'! 'D/'.DJ D#-C'E 'DE9'G/'* 3F.55 'DA5D 'D+'D+ DD-/J+ 9F EHBA 'DB6'! 'D/'.DJ AJ *FAJ0 'DE9'G/'* ('D'6'A) 'DI G0' 3F*F'HD E/I 'D*9'16 (JF 'DE9'G/'* H'DB'FHF 'D/'.DJ H5HD'K EF' 'DI 'D*.5J5 AJ (-+ *7(JB 'DE9'G/'* AJ 'DF8'E 'DB'FHFJ 'D91'BJ H'F*G'!K (9// EF 'DEB*1-'* 'D9EDJ) 'D*J 3F*H5D 'DJG' (:J) '97'! 'DEH6H9 -BG DD'GEJ) 'D*J J-*DG' EF (JF EH'6J9 'DB'F@HF 'D/HDJ . H#.J1'K F/9H 2ED'!F' 'D('-+JF 'DI 'D'G*E'E (G0' 'DEH6H9 H*F'HD EH6H9'*G ('D(-+ H'D*-DJD 'DE3*E1JF HH69 'D-DHD DDE4'CD 'D*J *+'1 EF ,1'! *7(JB 'DE9'G/'* AJ 'DF8'E 'DB'FHFJ 'D/'.DJ -*I D' *CHF EC*(*F' 'DB'FHFJ) EA*B1) 'DI E1',9 AJ G0' 'DE,'D . H9DJG 3F*F'HD (-+ EH6H9 *FAJ0 'DE9'G/'* H'DF8'E 'DB'FHFJ 'D/'.DJ HF#ED #F JHABF' 'DDG ,D H9D' AJ 'DH5HD 'DI /1'3) E*H'69) FB/EG' 'DI EC*(*F' %FG 3EJ9 'D/9'! HGH HDJ 'D*HAJB . /H1 'D'/9'! 'D9'E AJ 'D/9HI 'DE/FJ) /1'3) EB'1F)(*) %F E(/# 'D9/'D) (H5AG 13'D) 'F3'FJ) *GE 'DE,*E9 H*G*E ('D-A'8 9DI BJEG 'D9DJ' . J*7D( 'J,'/ 'DH3'&D 'D61H1J) D'13'! BH'9/G HJ9*(1 'D'/9'! 'D9'E #-/ #GE G0G 'DH3'&D %0 J39I (E'DG EF HD'J) 'DI *E+JD 'DE,*E9 AJ 'D/A'9 9F #J 'F*G'C D-BHBG . A'D'/9'! 'D9'E GH 'D,G'2 'DECDA (-E'J) E5'D- 'DE,*E9 'D9DJ' H'D-A'8 9DI 'DE41H9J) H'-*1'E *7(JB 'DB'FHF . HDE' C'F* 'DE41H9J) **-BB AJ 'D,'F( 'DE/FJ E+DE' **-BB AJ 'D,'F( 'D,2'&J -15* 'DBH'FJF 'DEB'1F) 9DI *F8JE /H1 DG AJ -E'J*G' EF .D'D */.DG AJ 'D/9HI 'DE/FJ) DD/A'9 9F 'D-B 'D9'E AJG' . HB/ '+(* 'DH'B9 'D9EDJ #F 'D9/J/ EF 'DB6'J' 'D*J J*/.D AJG' 'D'/9'! 'D9'E *5(- #B1( E' JCHF 'DI 'D-BJB) 'DH'B9J) 'D*J *4CD #-/ #GE 'D'G/'A 'D*J J39I 'DB6'! 'DI *-BJBG' 9F/ '5/'1G DD'-C'E 'DB6'&J) . %0 J3'9/ */.D 'D'/9'! 'D9'E 9DI DA* F81 'DE-CE) 'DI 'DC+J1 EF 'D'EH1 'D*J J$/J C+1) 'D9ED H'D,G/ 'DE(0HD 'DI ':A'DG'. ADF' #F F*5H1 9/'D) 'D'-C'E 'D5'/1) AJ G0G 'D-'D) H5-*G' . H('D1:E EF #GEJ) 'D/H1 'D0J J-BBG */.D 'D'/9'! 'D9'E AJ 'D/9HI 'DE/FJ) H'FA1'/ 'DB'FHF 'D91'BJ 9F ('BJ 'DBH'FJF 'DEB'1F) (*F8JE #-C'EG AJ B'FHF E3*BD A%FG D' J1BI 'DI E3*HI 'DG/A 'D0J #F4I! EF #,DG . 3H'! 9DI E3*HI 'D,G'2 0'*G 'D0J J9'FJ EF BD) 9// #96'&G H.(1*GE AJ E,'D 'D/9HI 'DE/FJ) . #H 9DI E3*HI 'D*41J9 'D0J JA*B1 'DI H,H/ #J 'D2'E B'FHFJ 9DI 'D'/9'! 'D9'E DD*/.D #H ,2'! JA16 9F/ 9/E 'D*/.D EE' 'F9C3 9DI 4CDJ) /H1G AJ 'D/9HI 'DE/FJ) . H('D1:E EF #GEJ) G0G 'DE4'CD A%F 'D/1'3'* 'DB'FHFJ) 'D91'BJ) 'D*J *F'HD*G' C'F* BDJD) ,/'K H,'!* AJ :'D(J*G' *C1'1'K DE' C*( AJ 'DBH'FJF 'D'.1I H'D*J *9/ E:'J1) DDF8'E 'D91'BJ D0' AB/ "+1F' /1'3) G0' 'DEH6H9 . H%F 'D/.HD AJ *A'5JD G0G 'D/1'3) J3*D2E #HD'K *-/J/ 'D'7'1 'D9'E 'D0J J*#33 9DJG 9ED 'D'/'! 'D9'E AJ 'D/9HI 'DE/FJ) . H0DC EF .D'D *#5JD /H1G AJG' HJ#*J G0' 'D*#5JD EF -J+ 'D*91JA (G0' 'D,G'2 H*-/J/ 'DEB5H/ (G H(J'F 'D,0H1 'D*'1J.J) DF4#*G 'D*J *9H/ 'DI 'D-6'1) 'D91'BJ) 'DB/JE) H'D41J9) 'D'3D'EJ) 'D:1'! . A6D'K 9F (J'F #GE 'D6E'F'* 'D*J J*E*9 (G' H'D*J *3'9/G 9DI '/'! /H1G (-1J) *'E) H(9J/'K 9F #J *#+J1 3H'! HB9 EF 'D'A1'/ #H 'D3D7) 'D*FAJ0J) H'DB6'&J) . HJ*-BB G0' 'D*#5JD C0DC EF .D'D (J'F AD3A) 'D'/9'! 'D9'E CAC1) H'D*J *9H/ 'DI F8E '3D'EJ) #5JD) HC*F8JE B'FHFJ '.*DA* (4#FG 'DF8E 'DB'FHFJ) (-3( 'DE0G( 'D0J *9*FBG H'D:'J) 'D*J *G/A 'DJG' EF *41J9 'DB'FHF . HEF +E (J'F AD3A) */.DG AJ 'D/9HI 'DE/FJ) 0'*G' 'D*J *9H/ 'DI /H1G 'D1&J3J AJ E1'B() 'DE41H9J) AJ ,EJ9 ,H'F(G' . HD#F CD GJ&) AJ 'D/HD) *3*E/ 419J) #9E'DG' EF 'D3D7) 'D*J *F*EJ 'DJG' C'F D' (/ EF *-/J/ 'D3D7) 'D*J JF*EJ 'DJG' 'D'/9'! 'D9'E H'D*J **E+D ('D/3*H1 'DE9(1 9F 'D49( 'D'E1 'D0J J9/ EF3,E'K E9 H8JA*G ('D*51A ('3EG DD/A'9 9F E5'D-G . H'.*DA* 'DBH'FJF 'DEB'1F) AJ *-/J/ 'DE1C2 'D0J J*E*9 (G 'D'/9'! 'D9'E 9F/ */.DG AJ 'D/9HI 'DE/FJ) %0 JCHF AJ E1C2 'D.5E 9F/ *-1JCG DG' . HJCHF E1C2G #B1( 'DI 'DB'6J 9F/ */.DG AJG' 'F6E'EJ'K . 'D'E1 'D0J J9/ E-D F81 D*E*9G (E1C2 .'5 J.*DA 9F E1C2 'DB'6J #H 'D.5E AJ 'D/9HI . H'D'E1 'D+'FJ 'D0J J*7D(G *A6JD G0' 'DEH6H9 (J'F 'DH3'&D 'DE.*DA) 'D*J 13E*G' 'DBH'FJF 'DEB'1F) D*F8JE */.DG AJ 'D/9HI 'DE/FJ) HJB9 G0' 'D*/.D %E' (71JB 'D'F6E'E 'DI #-/ 'D'71'A AJ 'D/9HI 'DB'&E) (JFGE' #H EF .D'D *-1JC 'D/9HI 'DE/FJ) #H 'D79F DE5D-) 'DB'FHF . H'B*51 'DB'FHF 'D91'BJ 9DI *F8JE -'D*JF EF G0G 'D-'D'* HGJ -'D) 'D*/.D AJ 'D/9HI 'D*J *CHF (71JB) ,H'2J) . H*CHF (71JB) ,H'2J) HH,H(J) (F'! 9DI F5 AJ 'DB'FHF #H #E1 B6'&J AJ 'DBH'FJF 'DEB'1F) . HJB9 G0' 'D*/.D #E'E 'DE-'CE 'DE/FJ) AJ 'DB'FHF 'D91'BJ DD-A'8 9DI E5D-) 'D'31) #H 'DB'51 H9/JE 'D'GDJ) H-E'J) #EH'D 'D/HD) HF8'EG' . HB/ F8E* 'DBH'FJF 'DEB'1F) 'D-'D'* 'D.'5) (9/JEJ 'D'GDJ) H'D'31) 9DI 3(JD 'D*/.D 'D'F6E'EJ 'DH,H(J #H 9DI 3(JD 'D*/.D (*-1JC 'D/9HI 'DE/FJ) F81'K D#GEJ*G' '6'A) 'DI -'D'* #.1I . H'D-'D) 'D+'FJ) 'D*J #.0 (G' 'DB'FHF 'D91'BJ GJ 'D79F DE5D-) 'DB'FHF H0DC AJ 'D'-C'E 'D'F*G'&J) 'D*J DE J79F AJG' 'D'A1'/ H'-*H* 9DI .1B DDB'FHF . HB/ ,'! 'DB'FHF 'D91'BJ (E('/I! ,/J/) AJ G0' 'DE,'D *9DB* (*H3J9 5D'-J) 'D'/9'! 'D9'E D*4ED 'D79F ('DB1'1'* 'D5'/1) EF 'DEFA0 'D9/D HE/J1J) 19'J) 'DB'51JF A6D'K 9F 'DB1'1'* H'D'-C'E 'D5'/1) EF 'DE-'CE :J1 'D,2'&J) . H*CHF 'D'-C'E 'D,/J/) 'D5'/1) (F'!K 9DI 'D79F E$+1) AJ E1'C2 'D.5HE H'D:J1 AJ 'D/9HI . HJ*9'16 G0' 'D79F 'D0J JB9 D'9D'! E5D-) 'DB'FHF E9 E(/# 'D'3*B1'1 'DEA*16 DD'-C'E 'DB'FHFJ) D0DC -15* 'DBH'FJF 'DEB'1F) 9DI *-/J/ 41H7 .'5) D3DHC G0' 'D3(JD H-51*G' (1&J3 'D'/9'! 'D9'E . HB/ #,'2* (96 'DBH'FJF 'DEB'1F) DH2J1 'D9/D *H,JG 'D'H'E1 D1&J3 'D'/9'! 'D9'E DD79F AJ 'D'-C'E H0DC AJ -'D) 'D*,'H2 9DI 'D3D7) 'DEEFH-) DGE AJ '5/'1G' . 'D'E1 'D0J DE J#.0 (G 'D*41J9 'D91'BJ . H%F EE'13) 'D'/9'! 'D9'E D/H1G AJ 'D/9HI 'DE/FJ) J.69 D',1'!'* E-//) '.*DA* 'DBH'FJF 'DEB'1F) AJ *F8JEG' . EE' J9/ 'F9C'3'K 7(J9J'K D'.*D'A F8E 'D'/9'! 'D9'E 'D3'&@/) AJG' . */.D 9/JE 'D*EJJ2 AJ %-/'+ 'D611 /1'3) EB'1F)(*) C'F* HE' 2'D* EH'6J9 'DE3$HDJ) (5H1) 9'E) H'DE3$HDJ) 'D*B5J1J) (5H1) .'5) *-*D E1C2 'D5/'1) AJ 'DF8E 'DB'FHFJ) 'DE9'51) H0DC DE3'3G' ('D-J') 'D'F3'FJ) 'DJHEJ) . HD9D E' +'1 EF ,/D -HD E3$HDJ) 9/JE 'D*EJJ2 GH 'D0J -A2F' 9DI (-+ EH6H9 */.D 9/JE 'D*EJJ2 AJ %-/'+ 'D611 . -J+ DE *3DE ,EJ9 'D*41J9'* 'DEB'1F) (E3$HDJ) 9/JE 'D*EJJ2 AB'FHF F'(DJHF E+D'K #B'E 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) 9DI 1CJ2) 'D.7# H('D*'DJ DE J3DE E7DB'K (E3$HDJ) 9/JE 'D*EJJ2 9E' J-/+G EF 611 D#FG D' JECF #F JF3( 'DJG .7# . HEF #,D ,(1 0DC 'D611 AB/ #DBI 'DE419 'DA1F3J ('DE3$HDJ) 9DI E*HDJ 'D1B'() AJ -JF #.0 'DE419 'D'FCDJ2J (-D E.'DA %0 #B1 (E3$HDJ) 9/JE 'D*EJJ2 'D4.5J) %D' AJ -'D'* E9JF) H'E*F9 9F *-EJD E*HDJ 'D1B'() 'DE3$HDJ) 9F A9D 9/JE 'D*EJJ2 %D' %0' C'F 'D'.J1 EF *'(9JG . #E' 'D41J9) 'D'3D'EJ) A%FG' #B1* (E3$HDJ) 9/JE 'D*EJJ2 9F 'D'61'1 'D*J J-/+G' /HF 41H7 H/HF 'DF81 'DI 3(( 'F9/'E 'D*EJJ2 A9/JE 'D*EJJ2 E3$HD -*I DH C'F 7AD'K 16J9'K #H F'&E'K 'FBD( AJ FHEG 9DI E'D ".1 A#H1+G 611'K . HD9D 3(( 'D.D'A J9H/ 'DI '.*D'A 'D2'HJ) 'D*J *F81 EFG' G0G 'D*41J9'* 'DI *DC 'DE4CD) A'DBH'FJF 'D*J *F81 DDE4CD) EF .D'D A'9D 'D611 *51 9DI 9/E E3$HDJ*G %0' DE JCF E.7&'K . HGH D' JCHF C0DC %D' %0' C'F E/1C'K HEEJ2'K . H*1*( 9DI 0DC 1A6G' 'D*3DJE (E3$HDJ) 9/JE 'D*EJJ2 HC'F* 'D*41J9'* 'DD'*JFJ) .J1 E9(1 9F G0G 'DF81) H0DC J9H/ D#5HDG' 'D*41J9J) H*#+1G' ('DB'FHF 'D1HE'FJ H'D*9'DJE 'DCF3J) 'D*J C'F* *97J 'D.7# E9FI 'D'+E H*4*17 AJ A'9DG #F JCHF EEJ2'K #H E/1C'K . #E' 'D*41J9'* 'D*J *F81 DDE4CD) EF .D'D 'D6-'J' AB/ 1'9G' #F J9AI 'DA'9D EF *9HJ6 'D611 %F C'F 9/JE 'D*EJJ2 D#F 0DC J9FJ #F 9(! *9HJ6 'D611 3J*-EDG 'D6-J) FA3G HGH 'F3'F DE JBE (#J A9D 'J,'(J 3'GE AJ HBH9 'D611 ADJ3 EF 'D9/D #F J*-ED 'DE*611 9(! 611 #D-BG (G 4.5 ".1 (.'5) %0' C'F 'D6-J) E931'K . HA'9D 'D611 +1J'K HEH31'K H'DE3#D) DJ3* E3#D) 9BH() #H ,2'! (/FJ JHB9 9DI A'9D 'D611 -*I F-'HD -E'J*G ('D'3*F'/ 'DI 'DF81J) 'D4.5J) %FE' F-F '2'! 9(! E'DJ D' (/ #F **-EDG %-/I 'D0E*JF 0E) 'D6-J) #H 0E) A'9D 'D611 AE' 'D6J1 AJ #F **-EDG 0E) A'9D 'D611 HGH 'D0J DE JB9 'D611 %D' (A9DG AJ -JF DE JCF DDE*611 #J /H1 AJ 'DEH6H9 . HEF #,D 'DHBHA 9DI G0G 'D'*,'G'* H9DI CJAJ) E9'D,) 'D*41J9'* 'DEB'1F) DE3$HDJ) 9/JE 'D*EJJ2 B3EF' (-+F' 'DI A5DJF (-+F' AJ 'D'HD EFGE' E3$HDJ) 9/JE 'D*EJJ2 (H5AG E-/+'K DD611 HB/ -'HDF' AJ G0' 'DA5D 'D*91A 9DI #GE 'DEH'BA AJ G0' 'DEH6H9 ... AB/ (-+F' EHBA 'D41J9) 'D'3D'EJ) HH,/F' #FG' *-*D 'DEB/E) (JF 'D*41J9'* 'D*J *B11 E3$HDJ) 9/JE 'D*EJJ2 #E' 9F 'DE419 'DA1F3J AJ(/H #FG 9F/ *41J9 B'FHF F'(DJHF DE JB1 (E3$HDJ) 9/JE 'D*EJJ2 9E' J-/+G EF 611 %D' #F *7H1'* EGE) -/+* AJ A1F3' 9DI 59J/ 'DABG H'DB6'! #.1,* 'D*41J9 'DA1F3J EF EHBAG 'DE*4// H/A9*G DD*3DJE (4CD #H (".1 (E3$HDJ) 9/JE 'D*EJJ2 . H#.J1'K F,/ #F 'DE419 'D91'BJ HF*J,) E-'HD*G 'D*HAJB (JF 'DE5'/1 'DE.*DA) 'D*J '3*BI EFG' #-C'E 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 3J71* 9DJG 'DF81) 'D*HAJBJ) (JF E5'/1G 'DE.*DA) . #E' AJ 'DA5D 'D+'FJ AB/ 1C2F' 9DI -'D) E' %0' C'F 9/JE 'D*EJJ2 E,1/ E3'GE AJ HBH9 'D611 EE' #D2EF' (-+ EH6H9 *9// 'D'3('( HCJAJ) -3EG AJ 'DABG 'D'3D'EJ H'D*41J9'* 'DH69J) H'F*GJF' 'DI (-+ 'D5H1 'D*J J3'GE AJG' 'DE61H1 HC0DC 'D:J1 AJ 'JB'9 'D611 . HF-F AJ 'D-BJB) DE FA1/ A5D'K .'5'K AJ EH6H9 E3$HDJ) 9/JE 'D*EJJ2 D*-/J/ EF GH 9/JE 'D*EJJ2 D#FF' H,/F' #F 0DC 'DEH6H9 D' J+J1 .D'A'K A'F9/'E 'D*EJJ2 B/ J1,9 'DI 'D3F -J+ -// 'DE419 'DH69J 3F 'D*EJJ2 (F5H5 .'5) CE' GH 'D-'D AJ 'D*41J9JF 'DE51J H'D91'BJ AB/ -//* G0G 'D*41J9'* 3F 'D*EJJ2 (3(9 3FJF H0DC *#+1'K EFG' ('D1#J 'D1',- AJ 'DABG 'D'3D'EJ 'D0J J-// 3F 'D*EJJ2 (3(9 3FJF . AJE' F,/ *41J9'* #.1I B/ -//*G (@ 16 3F) C'DB'FHF 'D,2'&1J . H'*.0* *41J9'* #.1I -D'K E1F'K C'D*41J9JF 'DA1F3J H'DD(F'FJ H*1C* *-/J/ 3F 'D14/ 'DI 'DB'6J DJ(* AJG AJ CD -'D) 9DI -/) . HB/ J9H/ 'F9/'E 'D*EJJ2 'DI H,H/ #-/ 9H'16 'D'GDJ) HG0G 'D9H'16 B/ -//G' 'DE419 'D91'BJ (/B) HJ9*(1 'D,FHF #GE 9H'16 'D'GDJ) 9DI 'D'7D'B HDCF EF 'DED'-8 #FG DE *9/ E3#D) '+('* 'D,FHF E*1HC) D1#J 'DABG'! H*91JA'*GE (D #5(-* E3#D) E*1HC) D#GD 'D9DE EF 'D'7('! D0DC ADJ3 DG0G 'DE3'&D E4'CD F81J) #H 9EDJ) */A9F' 'DI 'A1'/ A5D .'5 (G' . (*) #71H-) /C*H1'G *B/E* (G' : 3-1 E-E/ F,J( ,1,J3 'D(J'*J ('41'A : 'D/C*H1 '-3'F 'DEA1,J . *CHF* D,F) 'DEF'B4) AJ 28/8/2003 EF 'D3'/) : #. /. -3'F 4AJB 'D9'FJ 1&J3'K/. 9'E1 9(/ 'DA*'- 'D,HE1/ 96H'K/. -EJ/ -FHF 'D3'9/J 96H'K/. 6'EF 'D9(J/J 96H'K/. #-E/ ('3D 'D(J'*J 96H'K/. '-3'F 'DEA1,J E41A'K (*) 13'D) E',3*J1 *B/E* (G' : .'D/) 0FHF E19J 'D7'&J ('41'A : 'D/C*H1 9'E1 9(/ 'DA*'- 'D,HE1/ . *CHF* D,F) 'DEF'B4) AJ 9/11/1995 EF 'D3'/) : /. A.1J 14J/ 'DEGF' 1&J3'K/. 95'E 'D97J) 96H'K/. 9(/ 'D,('1 E57AI 'DF9JEJ 96H'K/. 9'E1 9(/ 'DA*'- 'D,HE1/ E41A'K (*) #71H-) /C*H1'G *B/E* (G' : *JE'! E-EH/ AH2J 'D51'A ('41'A : 'D'3*'0 'D/C*H1 9('3 2(HF 9(J/ 'D9(H/J . *CHF* D,F) 'DEF'B4) AJ 19/9/2002 EF 'D3'/) : #. /. ,9A1 E-E/ ,H'/ 'DA6DJ 1&J3'K/. 95E* 9(/ 'DE,J/ "D :AH1 96H'K/. 7G FH1J 'DED' -HJ4 96H'K/. 92J2 C'8E ,(1 'D.A',J 96H'K/. #C1E E-EH/ -3JF 'D(/H 96H'K#. /. 9('3 2(HF 9(J/ 'D9(H/J E41A'K (*) 13'D) E',3*J1 *B/E* (G' : F,D'! *HAJB F,J( ADJ- ('41'A : 'D'3*'0 'D/C*H1 ,9A1 E-E/ ,H'/ 'DA6DJ . *CHF* D,F) 'DEF'B4) AJ 26/7/1995 EF 'D3'/) : /. F4H'F 'D,'/1,J 1&J3'K/. 9('3 2(HF 'D9(H/J 96H'K/. 9(/ 'D12'B 'D5A'1 96H'K#. /. ,9A1 E-E/ ,H'/ 'DA6DJ E41A'K 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (1/'D3F) 'D+'EF)) 9// (19) C'FHF #HD (2003) =========== ============================================== 13'&D ,'E9J) PAGE 262 PAGE 261 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (1/'D3F) 'D+'EF)) 9// (19) 3F) (2003) [5249-5262] vX#Z#344.4042444XXXYY Y Yxxx{{.}0} 4V`h~ "$028:<տZ0JaJ^J 0JaJ^JjZ0JaJ^JUZjZUmHZ^J ZCJ^J ZCJ^J Z0J^JZ^JaJ ^JaJ ^J ZaJ ^JZ0JaJ ^JZH*aJ ^J ZaJ ^J9\. 8vbdfhjlnprtvJ$%v(f-$T$T\. 8vbdfhjlnprtvJ$%v(f-r0V2333333333364846f8T;>@.DFHJLPU@WXXXXXXXYY0[^`bhdpi2no~qvxxxxfyyyz@.DFHJLPU@WXT$XXXXXXXYY0[^`bhdpi2no~qvxxxxfyyyz$$$$$T$TzLNx "<@B\`b؃   =|}(}*},}}b~~~~~"$Vb>Ό$$Tl V i t$$$$Tl V $$>LNx "<@B\`b&`#$ $d%d&d'd$$$Tl V )$$<>@BDPRXZ\^`bʃ ZaJ ^JZ^JZ<CJ^J ZCJ^J ZCJ^JZ0JaJ^J 0JaJ^JjZ0JaJ^JUZ jZUb؃$$$d%d&d'd0 00&P P' (5!"#$%(2*2 [&@&Normal$A$<A@<Default Paragraph Font*>@*Title$aJ^J.@. Footnote Text8&@8Footnote ReferenceH*, @",Footer 9r &)@1& Page Number,@B,Header 9r S *?4??N<BKf-Xz|>bCEFGIJL{DH!!@  @ ( H TB c $DԔT N0n"2 # N2 3 jJ 02`B B c $DjJ 1n"1`B B c $DjJ N11T N0n"2 # N2 3 jJ 02`B B c $DjJ 1n"1`B B c $DjJ N110( B S ?}1sNn"sNn"s%^ez}.569ehX_}v y+2AGIL8 @ A K $  8 @ c j ).rwIP)0$wz_gdiEM,458{~ WZ8?rw),7=befmQTfk~FIlue h m t &!)!!!!!" """"# ##]#c#$$ $$$$$$$$o%u%%%%%%%%&&&G&L&M&P&&&&&&& ''''''=(C(l(s())6)=)n)u)x)})))**+ +f,j,,,j-p-------r.u.....00000011112$2%2,2"3%3,3/373<33386?6U6]6|6666c7f78$88899,939v9}999999999999:::<:?:@:E:V:W:::::::::::::::;;1;8;H;O;c;j;t;y;z;;;;;;;;<<< < <<*<0<c<j<<<<<<<<<<<====F=L=========%>)>*>0>3>:>R>X>v>x>y>z>>>>>>>?????????????-.UWN O T U $%:;89*+ 23opGH \!]!H"I"\#]#c$d$]&^&(())M*T***++|-}-\.]. //30402255556699S:V:W:::::::::::;;;;#;$;8;9;>;@;O;P;U;V;j;k;p;q;;;;;;;<<< < <<<<0<1<7<9<G<H<M<O<j<k<p<r<<<<<<=====0=1=L=M=S=T=n=o=t=u=================Z>_>v>x>y>z>>>>>>>>>>>>>>>>>?????????????? -#C:\My Documents\Rafedeen19\Raf8.doc--C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of Raf8.asd--C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of Raf8.asd--C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of Raf8.asd--C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of Raf8.asd--C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of Raf8.asd@9?PPvG:Times New Roman5Symbol3& :ArialM @Traditional ArabicC @MCS AL SHAMAL; @Akhbar MTK @Simplified ArabicE @Monotype Koufi#1hs|||Sp0f!0;-'D*F8JE 'D/3*H1J D6E'F'* -BHB 'D'F3'F H-1J'*G--ZOh+'0 8 D P \hpx. .0-ANormal-or83rMicrosoft Word 8.0@U@VR@m$@2Sp0Z՜.+,D՜.+,X hp|  Jf;U . Title 6> _PID_GUIDAN{880BD2F6-EDDA-4F3A-BEAF-89E60DFAE2E4} !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ[\]_`abcdeghijklmpRoot Entry F`ۖ$OSSr1TableNWordDocument2SummaryInformation(^DocumentSummaryInformation8fCompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q