ŠĻą”±į>ž’ „Ež’’’I‰Š…Žˆ†’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’Zą…ŸņłOh«‘+'³Ł0xˆ¼Čąģü 4 @ LX`hpč#ĒįĶćĒķÉ ĒįŽĒäęäķÉ įįČķĘÉ ćä ĒįŹįęĖsįĶć LAYTH SADEEQęäķAYTANormalAhmadl31aMicrosoft Word 8.0į@ _PID_GUIDčAN{2C2D150E-CF83-485D-BD4F-16F8E6386FF8}yA  yA@ #. E-E/ 5/JB E-E/ 9(/ 'DDG E/13 'DB'FHF 'DE/FJ 'DE3'9/ CDJ) 'DB'FHF / ,'E9) 'DEH5DEB/E): J9*(1 EH6H9 'D(J&) EF #GE EH6H9'* 'D3'9) H#.71G' D9D'B*G 'DE('41) ('D%F3'F HH,H/G A'D(41J) 'DJHE *39I D.DB CD E' J39/ 'D%F3'F HJ-BB 1A'GJ*G. HDB/ 'F*(G 9DE'! 'D(41J) AJ 'D3FH'* 'D#.J1) %DI E.'71 *DH+ 'D(J&) H61H1) -E'J*G' H*-3JFG' H0DC (9/ #F *A'BE* 'DE.'71 'DF',E) 9F EDH+'* 'D(J&) (-J+ #5(-* *F01 'D(41J) H'DC1) 'D#16J) 'D*J F9J4 9DJG' (#A/- 'DCH'1+ 'D(J&J) 'D*J D' F91A E/'G' H#+'1G'. HE9 *FH9 H*9// 'DE4CD'* 'D(J&J) **FH9 H**9// 'D%,1'!'* 'D*J **.0 D-E'J) 'D(J&) H*(0D 'D,GH/ 9DI 'DE3*HJ'* C'A) DD'*A'B 9DI #3'DJ( D-E'J) 'D(J&) H5J'F*G' H%JB'A 'D*/GH1 'D-'5D AJ 'D#F8E) 'D(J&J) H'D9ED 9DI *-3JFG' H*7HJ1G'. A(0D* 'D,GH/ 9DI 'DE3*HJ'* 'D/HDJ) H'DH7FJ) DD*5/J DE4CD'* 'D(J&) H9B/* 'DE$*E1'* H'DF/H'* H'D-DB'* 'D/1'3J) D/1'3) E4CD'* 'D(J&). HDCF 'DEA'1B) AJ 9'DE 'DJHE *(/H ,DJ) HEDA*) DDF81 A'D%F3'F J(FJ EF ,G) HJG/E HJ.1( EF -J+ D' J491 EF ,G) #.1I J5F9 'D"D'* H'D#,G2) 'DE*7H1) HJBJE 'DE5'F9 'D9ED'B) HAJ 0'* 'DHB* J47( 'D3FJF EF #,F/) 9E1G HJB1( FG'J*G (J/G AJ 'DHB* 'D0J J-DE AJG ('DE2J/ EF 'D9E1 H'D1'-) H'D'7E&F'F. HEF G0' 'DEF7DB **H6- DDB'1& #GEJ) /1'3) EH6H9 'D-E'J) 'DB'FHFJ) DD(J&) EF 'D*DH+ %0 3FH1/G AJ G0' 'D(-+ 9F 71JB *B3JEG %DI #1(9) E('-+ 9DI 'D*1*J( 'D"*J:- 'DE7D( 'D#HD: (EAGHE *DH+ 'D(J&)) 'DE7D( 'D+'FJ: ('D-E'J) 'DB'FHFJ) DD(J&) EF 'D*DH+ AJ 'D*41J9'* 'DH7FJ)) 'DE7D( 'D+'D+: ('D-E'J) 'DB'FHFJ) DD(J&) EF 'D*DH+ AJ 'D'*A'BJ'* 'D/HDJ)) 'DE7D( 'D1'(9: (,2'! 'D%.D'D ('DE-'A8) 9DI 'D(J&) EF 'D*DH+) 'DE7D( 'D#HD EAGHE *DH+ 'D(J&) 91A* 'D(J&) (#FG'"E-J7 'D%F3'F 'D7(J9J H'D',*E'9J H'D9H'ED 'D*J *$+1 9DI 'D#A1'/ C'D41H7 'D3CFJ) H9H'ED 'D7(J9) 'DE.*DA)"(1). CE' 91A* (#FG' E,EH9 'D81HA 'D.'1,J) H'D*#+J1'* AJ -J') 'DC'&F 'D96HJ H*7H1G D0' JCHF 'DG/A AJ E,'D /1'3) 'D(J&) GH #F FEJ2 (JF *DC 'D9H'ED 'D"*J) EF .'1, 'DF8'E (F8'E 'DC'&F 'D-J) H*DC 'D9H'ED 'DE*,F/) AJ 'DF8'E 0'*G(2). +E GF'C EF J91A 'D(J&) (-3( 'DH8JA) 'D*J *$/JG' #J 'D%7'1 'D0J J9J4G 'D%F3'F HJE'13 AJG 9D'B'*G E9 #B1'FG EF (FJ 'D(41 HDB/ #B1* EF8E) 'DJHF3CH 9'E 1967 *91JA 'D#3*'0 'DF1HJ,J (HJFC) DD(J&) 9DI #FG'"0DC 'D,2! EF 'D9'DE 'D0J J$+1 AJ 'D%F3'F HJ*#+1 (G"(1). A'D%F3'F 9F/E' JBHE ('3*:D'DG DD(J&) B/ J$/J %DI *DHJ+G' ('D/.'F H'DFA'J'* H'D#H(&) CE' B/ *$/J 'DC+'A) 'D3C'FJ) %DI 0DC. A*DH+ 'D(J&) J-/+ 9F/E' J5(- GF'DC *:J1 #H .DD AJ ECHF'* 'D(J&) 'D-J) H:J1 'D-J) (-J+ *$/J %DI 4DD 'DF8'E 'D'JCHDH,J #H JBDD EF B/1*G 9DI #/'! /H1G 'D7(J9J EF 'D*.D5 'D0'*J EF 'DEDH+'* 'DF',E) 9F 9H'ED C+J1) 7(J9J) H5F'9J) (A9D 'D%F3'F (-J+ JECF #F J$/J %DI %D-'B 'D611 AJ 5-) H-J') H#F47) 'D%F3'F #H 'DC'&F'* 'D-J) 'D#.1I(2). HB/ 91A*G 'DE'/)(4/9) EF B'FHF 3D7F) 9E'F 1BE (10) D3F) 1982 (#FG "#J *:JJ1 #H A3'/ -'/ 7'1& #H .AJA E2EF AJ .5'&5 'DF8E H'D9H'ED H'DEH'/ 'D(J&J)(3) #H AJ FH9J'*G' ('D/1,) 'D*J *,9DG' :J1 5'D-) DD'3*9E'D 'DEAJ/ AJ 'D#:1'6 'DE.55) DG' #H J$/J '3*./'EG' %DI #61'1 5-J) #H 'B*5'/J) #H ',*E'9J) AJ 'D3D7F) 9DI 'DE/I 'DB1J( #H 'D(9J/". #E' 'DE419 'DE51J AB/ #H6- AJ 'DE'/) (1/7) EF B'FHF 1BE (4) D3F) 1994 9DI #F 'D*DH+ J9FJ "#J *:JJ1 AJ .H'5 'D(J&) EE' B/ J$/J (71JB E('41 #H :J1 E('41 %DI 'D#61'1 ('DC'&F'* 'D-J) #H 'DEF4"* #H J$+1 9DI EE'13) 'D%F3'F D-J'*G 'D7(J9J)" H'DED'-8 #F 'DE419 'DE51J B/ #A1/ AB1*JF 'DAB1) 'D3'(B) 'D*J #H6- EF .D'DG' *DH+ 'D(J&) H'DAB1) 'D"*J) 'D*J **6EF *91JA */GH1 'D(J&) -J+ F5* 'DE'/) (1/8) EFG 9DI E' J#*J "'D*#+J1 9DI 'D(J&) (E' JBDD BJE*G' #H J4HG EF 7(J9*G' 'D(J&J) #H J3*F2A EH'1/G' #H J61 ('DC'&F'* 'D-J) #H ('D"+'1". AB/ #H6- 'DE419 'DE51J (#F #J *:JJ1 AJ .5'&5 'DH37 'D0J *-J' AJG 'DC'&F'* 'D-J) 3*CHF GF'C F*'&, 3D(J) D0' #A1/ 'DAB1) (8) EF 'DE'/) 'D#HDI D*H6J- */GH1 'D(J&) #J 'D*9/J 9DI 'D(J&) %0 J*3E (CHFG J#.0 5H1'K 9/). #E' 'DE419 'D91'BJ AB/ 91A *DH+ 'D(J&) AJ 'DAB1) 'D3'/3) EF 'DE'/) 'D+'FJ) DB'FHF 1BE(3) D3F) 1997 D-E'J) H*-3JF 'D(J&) (#FG"H,H/ #J EF 'DEDH+'* 'DE$+1) AJ 'D(J&) (CEJ) #H *1CJ2 #H 5A) :J1 7(J9J) *$/J (71JB E('41 #H :J1 E('41 %DI 'D#61'1 ('D%F3'F #H 'DC'&F'* 'D-J) 'D#.1I #H 'D(J&) 'D*J *H,/ AJG'". HB/ -// AJ 'DAB1) 'D.'E3) EF G0' 'D*41J9 EDH+'* 'D(J&):#J) EH'/ 5D() #H 3'&D) #H :'2J) #H 6H6'! #H %49'9'* #H -1'1) #H HG, #H 'G*2'2'* HE' 4'(GG' #H 9H'ED %-J'&J) *$/J (71JB E('41 #H :J1 E('41 %DI *DH+ 'D(J&). AJECF 'DBHD %FG D%97'! *91JA 4'ED D*DH+ 'D(J&) J,( #F JCHF G0' 'D*91JA E4*ED'K 9DI *H'A1 9F'51 +D'+)(1) GJ:- #F J*E -/H+ *:JJ1 CEJ #H CJAJ AJ ECHF'* 'D(J&) F*J,) H,H/ E'/) #H #C+1 6'1) ('D(J&) #H 9H'ED EDH+) *$/J (71JB E('41 #H :J1 E('41 %DI 'D#61'1 ('DE-J7 'D-JHJ. #F JB*1F G0' 'D*:JJ1 (-/H+ 611 (J&J. #F JCHF 3(( 'D*DH+ 9'&/'K DD%F3'F. HD' (/ EF 'D%4'1) %DI #F 'D*DH+ 'DF'4& 9F 'DB6'! H'DB/1 E+D 'D2D2'D H'D(1'CJF H'DAJ6'F'* H:J1G' ('D1:E EF #F *3((G' ('D*DH+ JF*, 9FG C'1+) (J&J) %D' #F 'DB'FHF D' J1*( 9DJG' #+1'K %D' AJ -/H/ %D2'E 'D/HD) (*9HJ6 'DE*611JF HEH',G) 'D"+'1 'DF'4&) 9FG'(2) F81'K DE' *-*',G G0G 'DEH',G'* EF %EC'FJ'* *AHB 'DB/1'* 'DE-DJ)(3). H9DJG A#F 'D0J J9FJF' GH 'D*:J1 'DF',E 9F 9ED 'D%F3'F HF81'K DCHF 'DB'FHF D' J.'7( %D' 'D%F3'F HD' J98 %D' 3DHCG D0DC J*/.D 'DB'FHF D6(7 *9'ED 'D%F3'F E9 'D(J&) HEH'1/G' HA16 'DE3$HDJ) 'DB'FHFJ) 9F #9E'D 'D*9/J 9DI 'D(J&)(1). %F ',*E'9 9F'51 'D*DH+ 'D+D'+) 3*CHF E3H:'K D*/.D 'DB'FHF (F5H5 D-E'J) 'D(J&) H'D-/ EF 'D*DH+ H'D#61'1 ('D(J&) D0DC J,( *#CJ/ 'D#EH1 'D'*J):- *,F( #3('( 'D*DH+(2). *92J2 %,1'!'* H*/'(J1 EC'A-) 'D*DH+ DD*BDJD EF #.7'1G. *#CJ/ 61H1) 'D*9'HF H'D*F3JB (JF 'D/HD AJ #7'1 -E'J) 'D(J&). *B1J1 'DE3$HDJ) 'DB'FHFJ) 9F 'D*DH+ 'D(J&J. H69 3J'3) (J&J) E*C'ED) *9*(1 417'K #3'3J'K D9EDJ) 3F 'DBH'FJF 'D(J&J)(3). 'DE7D( 'D+'FJ 'D-E'J) 'DB'FHFJ) DD(J&) EF 'D*DH+ AJ 'D*41J9'* 'DH7FJ) (9/ #F *7H1* 'D-J') H*49(* H5HD'K %DI 951 'D5F'9) H.5H5'K 'D"D'* #5(- 'D%F3'F J9J4 AJ (J&) EF 5F9G H#.0 J3*9ED 'DEH'/ (*BFJ) E3*-/+) H9'DJ) F*, 9FG' E.DA'* *AHB B/1) /H1'* 'D(J&) H3D'3DG' 'D7(J9J) 9DI '3*J9'(G' H#F*, EH'/ :1J() 9F 'D#F8E) 'D(J&J) DE J3(B #F C'F* 6EF ECHF'*G'. H8G1* E4CD'* (J&J) .7J1) 9DI 5-) 'D%F3'F **7D( EFG 'D*5/J DG' DJ3 EF .D'D 'D#3'DJ( 'D9DEJ) H'D*BFJ) AB7 (D EF .D'D 'D*41J9'* 'D-/J+) #J6'K -J+ #5(-* 'DBH'FJF H'D#F8E) 'DB/JE) :J1 B'/1) 9DI EH',G) 'D'3*./'E'* 'D.'7&) DD(J&) H'D*,'H2 9DI ECHF'*G' 'D7(J9J) (E' J.D ('D*H'2F 'D(J&J(1). HJ1,9 %5/'1 'D*41J9'* 'D.'5) (-E'J) 'D(J&) %DI E' B(D 'DB1F 'D*'39 941 ADB/ #5/1 9// EF -C'E 'DEB'79'* AJ /HD C+J1) *41J9'* H#H'E1 *-1E %DB'! 'DB'0H1'* #H 'D*/11 AJ 'D#FG'1 H'D(-J1'* -A'8'K 9DI 'D5-) 'D9'E) CE' #G*E 'D(96 (%5/'1 'D#H'E1 'D*J *-1E 5J/ #FH'9 E9JF) EF 'D7JH1 #H 'D-JH'F'* HC'F 0DC (/'A9 'D-A'8 9DI G0G 'DA5'&D D./E) 'D%F3'F(2). HE9 'D*7H1 'D5F'9J %2/'/ 'G*E'E 'D%F3'F ('DE4'CD 'D(J&J) 'D*J F,E* 9F 3H! '3*./'EG DD(J&) 'DE-J7) (G A'3*./'E 'DE(J/'* 'D-41J) 9DI F7'B H'39 H(#3DH( :J1 EF8E #/I %DI *:J1 C(J1 AJ 'D.H'5 'D(JHDH,J) DD(J&) CE' 3'9/ 9DI 2J'/) 'FB1'6 9// EF 'D7JH1 9'E'K (9/ 9'E. CE' #F 'D2J'/) 'DE3*E1) AJ 51A E.DA'* 'DE5'F9 H'DE,'1J AJ 'D#FG'1 H'D(-J1'* H'D(-'1 #/I %DI *:J1 'D81HA 'D(J&J) 'D*J *2/G1 AJG' #FH'9 E9JF) EF 'D#3E'C H'D-JH'F'* 'D(-1J) H'D'F(9'+ 'DE*2'J/ DDEDH+'* AJ 'DGH'!-.'5) *DC 'DF'*,) 9F 5F'9'* E9JF) E+D 5F'9) 'D#3EF* #H 'DF'*,) 9F -1B #FH'9 E9JF) EF 'DHBH/- C'F DG #C(1 'D#+1 AJ *:J1 5A'* 'DGH'! AJ 'DC+J1 EF 'DE/F A6D'K 9F 'D6H6'! 'DE*2'J/) 'D*J #5(-* .5H5'K AJ 'D41B- (A9D 'D9'/'* H'D*B'DJ/ :J1 'DE-EH/)- ,2!'K EF -J') 'D%F3'F 'DJHEJ). CD G0' C'F DG #C(1 'D#+1 AJ */GH1 'D(J&) AJ 951F' 'D-'DJ. DB/ #/I E' *B/E %DI #F *9J/ 'D/HD 'DE.*DA) 'DF81 AJ *41J9'*G' 'D(J&J) D*5(- #C+1 A'9DJ) H*,'H('K E9 E*7D('* 'D951 H(/D #F *CHF *41J9'* -E'J) 'D(J&) E*F'+1) GF' HGF'C (/# 'DE419 (/'A9 'D61H1) (H69 *41J9'* .'5) H*A5JDJ) E/9E) (%,1'!'* 5'1E) H,2'!'* E/FJ) H,2'&J) H%/'1J) *,9D 'DF'3 J/1CHF #GEJ*G' H61H1) '-*1'EG' CF5H5 .7J1) H(9/ #F *F(G* /HD 'D9'DE %DI 'D*G/J/'* 'DE('41) DD*DH+ H'D*/GH1 'D(J&J AB/ #5/1* 'D*41J9'* 0'* 'D9D'B) ('D(J&) H*FB3E 'D'*,'G'* 'D1&J3) DG0G 'D*41J9'* %DI +D'+) '*,'G'*(1):- 'D'*,'G 'D#HD:- *41J9'* EC13) DEC'A-) 'D*DH+ H*9HJ6 'D6-'J' 9F *916GE D#61'1 'D*DH+ CB'FHF EF9 HEC'A-) 'D*DH+ AJ 'DEC3JC 9'E 1971 HB'FHF EC'A-) 'D*DH+ AJ (F:D'/4 9'E 1977. 'D'*,'G 'D+'FJ:- *41J9'* 4'ED) DE98E 'D#-C'E 'DB'FHFJ) 'DE*9DB) ('D(J&) H5J'F*G' C'DB'FHF 'DDJ(J D-E'J) 'D(J&) 1BE(7) D3F)1987 HB'FHF -E'J) 'D(J&) 'D,2'&1J 1BE (83/3) D3F) 1983. 'D'*,'G 'D+'D+:- *41J9'* *6E E('/& B'FHFJ) 9'E) *13E 'D#G/'A H'D3J'3'* 'D(J&J) 'D9'E) CB'FHF -E'J) 'D(J&) 'DGF/J 9'E 1986 HB'FHF 'D(J&) 'DAF2HJDJ 9'E 1986 HB'FHF -E'J) H*-3JF 'D(J&) 'D91'BJ 9'E 1997. AAJ 'D91'B B/ 5/1 B'FHF -E'J) H*-3JF 'D(J&) 1BE (3) D3F) 1997 H0DC D%97'! /H1 #C(1 DD,G'* 'D*J DJ3 DG' F4'7'* EDH+) DD(J&) AJ '*.'0 'DB1'1'* 'D(J&J) HDD-/ EF 'D*DH+ 'D(J&J 'DF',E 9F 'DEE'13'* 'D.'7&) H*92J2 /H1 'D#,G2) 'D*FAJ0J) AJ *7(JB 'DB1'1'* HE*'(9) 'D%,1'!'* 'DCAJD) (-E'J) H*-3JF 'D(J&)(1). HJG/A G0' 'DB'FHF %DI -E'J) 'D(J&) H*-3JFG' (E' AJ 0DC 'DEJ'G 'D%BDJEJ) EF 'D*DH+ H'D-/ EF *#+J1'*G AJ 'D5-) H'D(J&) H'DEH'1/ 'D7(J9J) HH69 'D3J'3) 'D(J&J) H%9/'/ 'D.77 'DD'2E) D0DC (E' J-BB 'D*FEJ) DD'3*E1'1. HF5 'DB'FHF 9DI *#3J3 E,D3 -E'J) H*-3JF 'D(J&) (1&'3) H2J1 'D5-) H96HJ) EE+DJF 9F 'DH2'1'* H'D,G'* :J1 'DE1*(7) (H2'1) 'DE9FJ) ('DEH6H9 HJ1*(7 'DE,D3 (E,D3 'DH21'! HJE'13 'DE,D3 *-BJB'K D#G/'AG E' J#*J:- 'B*1'- 'D3J'3) 'D9'E) D-E'J) 'D(J&) EF 'D*DH+ H'D9ED 9DI *-3JF FH9J*G'. %B1'1 'DE-//'* H'DE3*HJ'* 'D.'5) (FH9J) 'D(J&). 'DF81 AJ 'DB6'J' H'DE4'CD 'D(J&J) 'DE91H6) 9DJG H'*.'0 'DB1'1'* 'DEF'3() (4#FG'. 'D*F3JB E9 'D,G'* 'DE9FJ) (-E'J) 'D(J&) H*-3JFG' HE*'(9) *BHJE #9E'DG'. '*.'0 'DB1'1 AJ 'D*H5J'* 'D*J **B/E (G' /'&1) -E'J) H*-3JF 'D(J&) AJ H2'1) 'D5-) #H E,'D3 -E'J) H*-3JF 'D(J&) AJ 'DE-'A8'* (%JB'A 'D9ED #H 'D:DB 'DE$B* #H 'D/'&E DDEF4"* #H 'DE9'ED #H 'D#B3'E #H 'DH-/'* #H #J F4'7 0J *#+J1 EDH+ DD(J&). #(/'! 'D1#J AJ 'D9D'B'* 'D91(J) H'D%BDJEJ) H'D/HDJ) DD91'B AJ E,'D'* -E'J) 'D(J&). 'B*1'- 'F6E'E 'D91'B %DI 'D'*A'BJ'* H'DE9'G/'* H'D(1H*HCHD'* 'D91(J) H'D%BDJEJ) H'D/HDJ) 'DE*9DB) ('D(J&). H*E *#3J3 E,D3 'DE-'A8) D-E'J) H*-3JF 'D(J&) AJ CD E-'A8) J1#3G 'DE-'A8 HJ1*(7 ('DE,D3 H*E (EB*6I 'DB'FHF *#3J3 /'&1) -E'J) H*-3JF 'D(J&) *1*(7 (H2'1) 'D5-). CE' #.69 'DB'FHF ,EJ9 'DF4'7'* 'DE$+1) AJ 'D(J&) DD1B'() 'D(J&J) H9DI 'D,G) 'DE3&HD) 9F G0G 'DF4'7'* %(/'! 'D*3GJD'* 'DD'2E) DA1B 'D1B'() 'D(J&J) DDBJ'E (H',('*G' DD*#C/ EF 3D'E) 'D(J&). H#H,( 'DB'FHF #F **6EF /1'3) 'D,/HI 'DAFJ) H'D'B*5'/J) D#J E41H9 *B1J1'K DD#+1 'D(J&J HEF9 'DB'FHF *51JA #J) E.DA'* 5F'9J) #H 21'9J) #H EF2DJ) #H ./EJ) %DI 'D#FG'1 #H 'DE37-'* 'DE'&J) #H 'DEJ'G 'D,HAJ) #H 'DGH'! #H 'D#16 %D' (9/ #,1'! 'DE9'D,'* 'DD'2E) 9DJG' (E' J6EF E7'(B*G' DD#F8E) H'D*9DJE'* H'DE-//'* 'D(J&J). HC0DC EF9 'DB'FHF *51JA 'DE.DA'* 'DFA7J) #H (B'J' 'DHBH/ %DI 'DEJ'G 'D37-J) 'D/'.DJ) #H 'DEJ'G 'D%BDJEJ). HEF9 5J/ 'D#3E'C H'D7JH1 H'D-JH'F'* 'D#.1I ('3*./'E 'DEH'/ 'D3'E) #H 'DE*A,1'* HEF9 *51JA #J) E.DA'* -'HJ) 9DI EH'/ 3'E) %DI 4(C'* 'DE,'1J H'DE37-'* 'DE'&J) %D' (9/ E9'D,*G'. HF5 'DB'FHF 9DI 9BH('* ('D:1'E) H'D-(3 (-B 'DE.'DAJF D#-C'E 'D*9DJE'* 'D*J J5/1G' E,D3 -E'J) H*-3JF 'D(J&). H#D2E 'DB'FHF ('D*9HJ6 9F 'D#61'1 'D*J J-/+G' CD EF E'13 F4'7'K F*, 9FG *DH+ DD(J&) HJ4ED 'D*9HJ6 E5'1JA %2'D) 'D*DH+ H#+'1G. HF4J1 AJ G0' 'DE,'D %DI #F GF'C 'D9/J/ EF 'D*41J9'* 'D91'BJ) 'DE.*DA) B/ 5/1* HGJ E*9DB) (-E'J) 'D(J&) EF 'D*DH+ HEFG' 9DI 3(JD 'DE+'D B'FHF *F8JE 5J/ H'3*:D'D 'D#-J'! 'DE'&J) H-E'J*G' 1BE( 48) D3F) 1976 'DE9/D ('DB'FHF 1BE (10) D3F) 1981 HB'FHF *F8JE 0(- 'D-JH'F'* 1BE (22) D3F) 1972 HB1'1 E,D3 BJ'/) 'D+H1) 'DEF-D 1BE 296 D3F) 1990 (4#F 'D*3(( AJ *.1J( H%*D'A 'D-/'&B H'DE*F2G'* H'DE21H9'* H'D#4,'1. HEF 'D,/J1 ('D0C1 #F B'FHF 'D'3*+E'1 'D5F'9J DDB7'9JF 'D.'5 H'DE.*D7 1BE (20) D3F) 1998 B/ #,'2 %B'E) #H *H3J9 E4'1J9 5F'9J) **H'A1 AJG' 'D41H7 'D(J&J) 'DE7DH() #H :J1 'DE61) ('D5-) 'D9'E). CE' #F 'D*41J9'* 'D5-J) *G*E (-E'J) 'D(J&) H*-3JFG' H*7HJ1G' HAJ EB/E) G0G 'D*41J9'* B'FHF 'D5-) 'D9'E) 1BE (89) D3F) 1981 -J+ #D2E H2'1) 'D5-) ('D9ED E9 'D,G'* 'D#.1I 0'* 'D9D'B) 9DI *GJ&) EH'7F 5-J- ,3EJ'K H9BDJ'K H',*E'9J' .'DJ EF 'D#E1'6 H'D9'G'* HEF (JF 'DH3'&D 'D*J *9*E/G' 'DH2'1) -E'J) H*-3JF 'D(J&) H*7HJ1G' H'D-A'8 9DI EBHE'*G' H'D9ED 9DI EF9 *DH+G' H:13 'D*1() 'D5-J) HF41 'DH9J 'D5-J H'D(J&J ('DH3'&D C'A) (E3/+'EF'K *'39'K). CE' #D2E B'FHF 'D-A'8 9DI 'D+1H) 'DGJ/1HC1(HFJ) 1BE (84) D3F) 1985 'D,G) 'D9'ED) ('*.'0 'D%,1'!'* H'D'-*J'7'* 'DD'2E) DEF9 'D#61'1 H'DE.'71 'D*J B/ *F*, 9F 'D9EDJ'* 'D*J *G// 5-) H-J') 'D#A1'/ #H *3(( *DA #H G/1 'DEE*DC'* #H 'D+1H'* 'D7(J9J) #H 'D#E'CF 'D#+1J) H'D/JFJ) HEF9 *DH+ 'DGH'! H'DEJ'G 'D37-J) H'D,HAJ) (E4). #E' AJ 'D#1/F A.J1 E+D 9DI *HAJ1 'D-E'J) 'DB'FHFJ) DD(J&) EF 'D*DH+ GH 5/H1 B'FHF -E'J) 'D(J&) 'D#1/FJ 1BE (12) D3F) 1995. HB/ H1/ E9FI 'D(J&) AJ 'DE'/) (2) EF G0' 'DB'FHF %0 ,'! AJG'"'D(J&) *9FJ 'DE-J7 'D0J *9J4 AJG 'D#-J'! EF %F3'F H-JH'F HF('*'* HJ4ED 'DE'! H'DGH'! H'D#16 HE' J$+1 9DI 0DC 'DE-J7". HEF 'D,/J1 ('D0C1 #F 'D/3*H1 'D#1/FJ ,'! .'DJ'K EF F5 J4J1 %DI EH6H9 -E'J) 'D(J&) %D' #F 'DEJ+'B 'DH7FJ 'D#1/FJ #4'1 %DI #F DD%F3'F 'D#1/FJ 'D-B AJ (J&) F8JA)(1). HF81'K D#F 'D3C'F GE 'DE*3((HF 'D1&J3JHF AJ *DHJ+ 'D#E'CF 'D9'E) 'DE-J7) (GE 9DI H,G 'D.5H5 EE' J,9DGE E3&HDJF 9F *F8JAG' H%2'D) EDH+'*G' 9DI FAB*GE AB/ #,'2* BH'FJF (96 'D/HD A16 13HE %,('1J) J$/JG' 4':DH 'D9B'1'* 'DE(FJ) (E' D' J,'H2 F3() E9JF) EF BJE*G' *.55 -5JD*G' DDF8'A) 'D9'E) HEF #E+D) G0G 'DBH'FJF B'FHF 'DF8'A) 'D9'E) 'DE51J 1BE (38) D3F) 1967. H*,J2 (96 'DBH'FJF DDH2J1 'DE.*5 #F J#E1 (%.1', 'DFA'J'* 'DEH/9) AJ ('7F 'D*1() AB7 9DI FAB) EHD/G' HEF 0DC 'DB'FHF 'DGHDF/J 'D5'/1 9'E 1976. HB/ 3'1 'D#1/F (G0' 'D'*,'G #J6'K -J+ *3*HAJ 'D/HD) EF 'DEH'7FJF 13E'K JH69 9DI AH'*J1 'DCG1('! J3EI 13E 'DFA'J'* HJ(/H #FG J4CD 5% EF BJE) '3*GD'C 'D7'B) 'DCG1('&J). H*BHE 'DE$33) 'D9'E) D-E'J) 'D(J&) (('D*F3JB E9 'D,G'* 'DE9FJ) 'D#.1I) HAB'K DB'FHF -E'J) 'D(J&) 'D#1/FJ 1BE (12) D3F) 1995 (E1'B() #+'1 9EDJ'* E9'D,) 'DFA'J'* (,EJ9 'DH3'&D #H 'D71B 'DE3*./E) CE' *9ED 9DI EF9 %/.'D #J) FA'J'* .71) %DI 'DEEDC) #H 7E1G' AJG' H'*.'0 'D%,1'!'* 'DD'2E) D0DC H*69 'D*9DJE'* D*5FJA 'DFA'J'* H*-/J/ /1,) .7H1*G' HCJAJ) E9'D,*G'(1). 'DE7D( 'D+'D+ 'D-E'J) 'DB'FHFJ) DD(J&) EF 'D*DH+ AJ 'D'*A'BJ'* 'D/HDJ) DE J9/ 'D'G*E'E ('D(J&) -C1'K 9DI /HD E9JF) #H EF8E'* E9JF) H%FE' #5(- 4':D'K J4:D 'D9/J/ EF 'D/HD H'DEF8E'* 'D3J'3J) EFG' H'D',*E'9J) H'D*1(HJ) H'D'B*5'/J) H'DB'FHFJ) 9DI -/ 3H'!. HF81) %DI E$*E1'* 'D(J&) *97JF' AC1) 9F #GEJ) 'DEH6H9 H#GEG'(1):- E$*E1 FJA'/' DD'*-'/ 'D/HDJ D5HF 'D(J&) H'DEH'1/ 'D7(J9J) 9'E 1970. E$*E1 EF8E) 'D/HD 'D#E1JCJ) -HD 'D*9DJE H'D(J&) 9'E 1971. E$*E1 3*HCGHDE -HD 'D(J&) 'D(41J) 9'E 1972. ',*E'9 'DCHJ* 9'E 1976. ',*E'9 ('FCHC 9'E 1976. ',*E'9 GD3FCJ 9'E 1976. A6D'K 9F G0G 'DE$*E1'* H'D',*E'9'* 'D/HDJ) GF'C 9// C(J1 EF 'D'*A'BJ'* 'D91(J) H'D/HDJ) DG' 9D'B) ('D(J&) H-E'J*G' H*-3JFG' H/1! 'D#.7'1 H'DCH'1+ 'DE-/B) (G' HB/ C'F 'D91'B 3('B'K %DI 9B/ 'D9/J/ EF 'D'*A'BJ'* H'D'F6E'E %DI 'DE9'G/'* H'D'*A'BJ'* 'DE*9//) 'D#71'A #H 'D+F'&J) 'D*J DG' 9D'B) ('D(J&) H-E'J*G' (4CD #H ".1 CE' #F 'D91'B ('/1 %DI 'DE3'GE) AJ %F4'! 'DEF8E'* H'DE1'C2 'D/HDJ) H'D91(J) 'DE9FJ) ('D(J&) HE4CD'*G'(2). HF4J1 %DI #F G0G 'D'*A'BJ'* *:7J E3'-'* H'39) EF 'D'.*5'5'* 'DE*FH9) C'D5-) H'D9ED H'D9E'D H'D21'9) H'D#E1'6 'DEGFJ) H'DEH'/ 'DE49) H'DFBD H'DEH'5D'* H'DA6'! H'D*B/E 'D9DEJ HE' 4'CD 0DC. HB/ #5/1 'D91'B 'D9/J/ EF 'DBH'FJF 'D5'/1) ('D*5/JB 9DI 'D'*A'BJ'* 'D91(J) H'D/HDJ) 0'* 'D5D) ('D(J&). AAJ 'DE,'D 'D5-J 9DI 3(JD 'DE+'D AB/ 'F6E 'D91'B %DI 9// EF 'DEF8E'* H'DE1'C2 'D5-J) H'D'*A'BJ'* 'D5-J) 'D91(J) H'D/HDJ) 0'* 'D9D'B) (-E'J) 'D(J&) H*-3JFG' (4CD #H ".1 HB'E (*5/JB 'DDH'&- 'D5-J) 'D/HDJ) HD' 4C #F 'D'*A'BJ'* 'DE9BH/) AJ E,'D 'D5-) *G*E ('D%F3'F (/FJ'K H9BDJ'K H',*E'9J'K EF 'D7AHD) %DI 'D4J.H.) H(EC'A-) 'D#E1'6 H'D#H(&) HH69 'DEH'5A'* DD#E'CF 'D*J *E'13 AJG' 'DEGF H'D-1A HC0DC 'D9F'J) (5-) 'D9'EDJF AJ 'DE9'ED H'DE5'F9 EF #.7'1 'DEGF) H#E1'6 H-H'/+ 'D9ED A6D'K 9F 'D'G*E'E (-E'J) 'D(J&) H*-3JFG' H*7HJ1G' H'D-A'8 9DI EBHE'*G' H'D9ED 9DI EF9 *DH+G' H:13 'D*1(J) 'D5-J) HF41 'DH9J 'D5-J H'D(J&J. HFDBJ AJE' JDJ F81) 9DI #GE 'D'*A'BJ'* 'D5-J) 0'* 'D9D'B) 'D(J&J) AJ 'DEJ/'F 'D/HDJ #HD'K +E 'DEJ/'F 'D91(J +'FJ'K. #HD'K: 'D'*A'BJ'* 'D5-J) AJ 'DEJ/'F 'D/HDJ : 'DB'FHF 1BE (26) D3F) 1931 *5/JB 'F6E'E 'D91'B %DI 'D'*A'BJ) 'D/HDJ) 'DEHB9 9DJG' (('1J3 AJ 21/6/1926(1). B'FHF %F4'! 'DE1C2 'D49'9J 1BE (209) D3F) 1969(1). 'DB'FHF 1BE (168) D3F) 1974 E1C2 'D41B 'D#H37 'D#BDJEJ DDF8'&1 'DE49)(2). 'DB'FHF 1BE (23) D3F) 1996 'F6E'E 'D91'B %DI '*A'BJ) 'D#EE 'DE*-/) DEC'A-) 'D'*,'1 :J1 'DE41H9 ('DE./1'* H'DE$+1'* 'D9BDJ)(3). +'FJ'K: 'D'*A'BJ'* 'D5-J) AJ 'DEJ/'F 'D91(J : B'FHF *5/JB '*A'BJ) #F4'! 'DEF8E) 'D91(J) DD5-) 1BE (95) D3F) 1973(4). 'DB'FHF 1BE (83) D3F) 1989 *5/JB '*A'BJ) 'D*9'HF AJ E,'D EC'A-) 'D'*,'1 H'D'3*9E'D :J1 'DE41H9JF DDE./1'* H'DE$+1'* 'D9BDJ) AJ /HD E,D3 'D*9'HF 'D91(J(5). HCE+'D ".1 DDBH'FJF 'D5'/1) ('D*5/JB 9DI 'D'*A'BJ'* 'D91(J) H'D/HDJ) GH E' #5/1G 'D91'B EF BH'FJF AJ E,'D 'D*B/E 'D9DEJ. -J+ 5'/B 'D91'B AJ G0' 'DE,'D H.'5) AJ E,'D '3*./'E 'D7'B) 'D01J) DD#:1'6 'D3DEJ) 9DI E,EH9) EF 'D#F8E) H'D'*A'BJ'*. #HD'K:- AJ 'DE,'D 'D/HDJ: B'FHF *5/JB *9/JD 'DF8'E 'D#3'3J DDHC'D) 'D/HDJ) DD7'B) 'D01J) DD#:1'6 'D3DEJ) 1BE (23) D3F) 1962(1). B'FHF *5/JB 'D'*A'BJ) (JF 'D-CHE) 'D91'BJ) H'DHC'D) 'D/HDJ) 'D01J) 'D.'5) (%,1'!'* FBD #,G2) 'D*/'HJ ('D%49'9 H(1H*HCHD'* %F4'! 'DE1C2 'D49'9J 1BE (209) D3F) 1969(2). +'FJ'K:- AJ 'DE,'D 'D91(J:- B'FHF *5/JB '*A'BJ) 'D*9'HF 'D91(J AJ '3*./'E 'D7'B) 'D01J) AJ 'D#:1'6 'D3DEJ) 1BE (3) D3F) 1966(3). B'FHF *5/JB 'D'*A'BJ) 'DE9/D) D'*A'BJ) %F4'! E1C2 'D41B 'D#H37 'D#BDJEJ DDF8'&1 'DE49) DD/HD 'D91(J) AJ 'DB'G1) 1BE (168) D3F) 1974(4). B'FHF *5/JB 'D(1H*HCHD 'D.'5 ('D*DH+ 'D(-1J 1BE (78) D3F) 1989(5). 'DE7D( 'D1'(9 ,2'! 'D%.D'D ('DE-'A8) 9DI 'D(J&) EF 'D*DH+ D' *B*51 -E'J) 'D(J&) 9DI 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) HE' J*1*( 9DJG' EF ,2'! E/FJ J*E+D ('D*9HJ6 9F 'D#61'1 'D*J 3((G' 'D*DH+ 'D(J&J (D %F 'DE419 H69 H3'&D #.1I D-E'J) 'D(J&) *3J1 ,F('K %DI ,F( E9 'DE3&HDJ) 'DE/FJ) AGF'C 'DE3&HDJ) 'D,F'&J) 'D*J *9*(1 (96 'D#A9'D 'DE1*C() 6/ 'D(J&) ,1'&E HE.'DA'* J*1*( 9DJG' 'D9B'( 'D0J *B11G 'DBH'FJF 'D9B'(J) 3H'! #C'F 0DC EF .D'D B'FHF 'D9BH('* 'D#5DJ #H 'DBH'FJF 'D.'5) 'D#.1I 'D*J *CED 'D9ED (G CE' #F GF'C FH9'K ".1 EF 'DE3&HDJ) %D' HGJ 'DE3&HDJ) 'D/HDJ) F81'K D'JE'F 'D/HD (#F 'D(J&) *9/ EDC'K DD,EJ9 HDBF'9*G' (#F E' J5J( G0G 'D/HD) #H *DC JF*BD (3GHD) %DI 'D/HD 'DE,'H1) H1(E' %DI /HD #(9/ (3(( 'D*B/E 'D9DEJ H'D*CFHDH,J D0DC ('* 'D#E1 J*7D( *9'HF'K /HDJ'K JFA0 EF .D'D '*A'BJ'* /HDJ) D%(1'2 'D*6'EF 'DA9DJ (JF /HD 'DE9EH1). D0DC 3F*F'HD G0' 'DE(-+ (*B3JEG %DI A1H9 +D'+) 9DI 'DH,G 'D"*J:- 'DA19 'D#HD: ('DE3&HDJ) 'DE/FJ) 9F *DH+ 'D(J&)) 'DA19 'D+'FJ: ('DE3&HDJ) 'D,2'&J) 9F *DH+ 'D(J&)) 'DA19 'D+'D+: ('DE3&HDJ) 'D/HDJ) 9F *DH+ 'D(J&)) 'DA19 'D#HD 'DE3&HDJ) 'DE/FJ) 9F *DH+ 'D(J&) AJ ('/& 'D#E1 C'F* 'DE3&HDJ) 'DE/FJ) 'DF',E) 9F *DH+ 'D(J&) *-CEG' 'DBH'9/ 'D9'E) DDE3&HDJ) 'DE/FJ) D0DC -'HD 'DABG'! #F JA1:H' E4CD) 'D*DH+ H#.7'1G' AJ 'DB'D( 'D*BDJ/J DDE3&HDJ) HAB'K DDF5H5 'DEB11) B'FHF'K HG0' 'D%A1': DE J/1C E' DDE4CD) EF *7H1'* H*:J1'* AJ E,'DJ 'DB'FHF H'DH'B9 HAJ *9JJF 'DE3&HD 9F 'DE4CD) 9F/E' *B11 'DF5H5 'DB'FHFJ) %D2'EG ('D*9HJ6 E'/'E* #1C'F 'DE3&HDJ) E*H'A1). H*,/1 'D%4'1) %DI #F #3'3 'DE3&HDJ) 'DE/FJ) GH 'D611 'D0J J5J( 'DA1/ %0' DE JHA 'D4.5 ('D*2'EG #H #.D (H',( A16G 'DB'FHF #H 'D9B/ H*G/A G0G 'DE3&HDJ) %DI %5D'- 'D#61'1 H*9HJ6 'DE*611JF(1). H9DI 'D1:E EF '-*A'8 'DE3&HDJ) 'DE/FJ) (#3'3G' 'DB'FHFJ %D' #F E,'D *DH+ 'D(J&) #/I %DI 'D*H39 AJ (EAGHE 'D611) -J+ 71# *7H1 C(J1 9DI G0' 'DEAGHE EF 4#FG '3*J9'( -'D'* 'D%61'1 ('D(J&). HJ1I 'DABG 'D-/J+ 61H1) 'DD,H! %DI H3'&D B'FHFJ) :J1 *BDJ/J) EF #,D -E'J) A9'D) DD(J&) AJ 8D 'D*7H1'*(2). D0DC A#F CD E3'J1) D*DC 'D*7H1'* *9*(1 61H1) 9EDJ) EF #,D #F **D'!E E9 -E'J) 'D(J&) 'D*J #/* %DI 8GH1 .5'&5 ,/J/) DDE3&HDJ). AB/ 4G/ 'D9'DE ,ED) EF 'D*7H1'* AJ ,EJ9 'DE,'D'* EE' #/I %DI 8GH1 E.'71 H#61'1 ,3JE) (-J+ EF 'D59H() %+('* HBH9 'D.7# HDG0' DE *BA -/H/ 'DE3&HDJ) 9F/ F81J) 'D.7# #H F81J) 'DA9D :J1 'DE41H9 %0 *3*D2E CD EFG' 61H1) '1*C'( *51A J*6EF FH9'K EF 'D.7# #H 'F*G'C'K D#-/ 'D'D*2'E'* 'DB'FHFJ) (D #5(- EF 'DE*5H1 BJ'E 'DE3&HDJ) (9J/'K 9F G0G 'D-/H/ H0DC AJ 8D *7H1 F8'E 'DE3&HDJ) 'DB'FHFJ) 'D0J J3*F/ %DI AC1) 'D611 %0 *91A (@ ('DE3$HDJ) 'DEH6H9J) #H 'DE'/J))(1) HB/ /.D* G0G 'DF81J) AJ 'DC+J1 EF 'D*41J9'* 'DH7FJ)(2) C61H1) **7D(G' 81HA 'D*B/E 'D5F'9J 'D-/J+ E9 '671'/ 'D*B/E 'D9DEJ 'D0J (D: 01H*G ('C*4'AG 'D7'B) 'D01J) H'1*J'/ 'DA6'!. A'DE3&HDJ) 'DE'/J) #H 'DEH6H9J) GJ E3&HDJ) B'FHFJ) '3*+F'&J) *BHE 9DI AC1) 'D611 -J+ *D2E 'DE3&HD B'FHF'K (*9HJ6 'D611 'D0J JD-B ('D:J1 HDH (:J1 .7# EFG HB/ *B11* (F5 51J- AJ 'DB'FHF HDG' 9/) 5H1(3) CD 5H1) *.69 DDF5H5 'DB'FHFJ) 'D*J #F4#*G' EF -J+ #1C'FG' HE/'G' H#-C'EG' H('D*'DJ A%F 'D'D*2'E ('D*9HJ6 JF4# 9DI 9'*B 'DE3&HD B'FHF'K 3H'! 5/1 EFG 9ED %J,'(J #H EHBA 3D(J. HG0G 'DF81J) DCJ *FG6 J,( *HA1 1CFJF GE' 'D611 H1'(7) 'D3((J) (JF 'D611 H(JF A9D 'DE/9I 9DJG(4). %F +E) -BJB) GJ #F G0G 'DF81J) *9*E/ 9DI 1CJ2) #3'3J) E6EHFG' ('D9/'D) 'D*9HJ6J)) HG0' E' J(11 H,H/G' H3H'! #33* G0G 'D9/'D)(1) 9DI B'9/) 'D.71 'DE3*-/+ #H 'D9/'D) #H 'D:1E ('D:FE. H9DJG 3F*91A 9DI G0G 'D#33:- #HD'K:- F81J) 'DE.'71 'DE3*-/+)(*-ED 'D*(9)). HEF EB*6'G' #F CD EF %3*-/+ .71'K DD:J1 3H'! (F4'7G 'D4.5J #H ('3*./'EG #4J'! E9JF) JD2E (*9HJ6 'D611 'D0J J5J( 'D:J1 9F/ *-BB G0' 'D.71(2) H(:6 'DF81 9F HBH9 .7# EFG #H 9/E HBH9G -J+ %F 'DE3&HDJ) 'DEB11) AJ CD' 'DA9DJF 9F/ H,H/ 'D611 /HF 'D(-+ AJ 3DHC 'DA'9D A'D0J #H,/ F4'7'K .71'K J*-ED *(9*G(3). H%F %-/I 'D.5'&5 'DEGE) DG0G 'DE3&HDJ) GJ #FG' D' *G*E (D-8) HBH9 'DC'1+) (D *G*E (HB* F4H! 'D.71 HGH HB* 3'(B (C+J1 9DI -5HD 'DC'1+)(4). HB/ H,/* G0G 'DF81J) 5/'G' AJ 8D 'D#F47) 'D5F'9J) H'D*,'1J) 'DEHD/) (DD#.7'1 'D*CFHDH,J)) HEFG' .71 *DH+ 'D(J&) AJ 'DE,'D 'DFHHJ H'D*DH+ 'D%49'9J -J+ 'F9B/* E3&HDJ) E3*:D G0G 'D#F47) 'D.71) 9F 'D611 'DF'*, 9FG' HEF /HF -',) D%+('* .7# E'. +'FJ'K:-'D9/'D). *9/ G0G 'DF81J) E1") DD#.D'B H'D9/'D) *#(I #F J*-ED 'DE61H1 E' HB9 EF 611 9DJG D#F G0' 8DE A'/- A6D'K 9F #FG DJ3 EF 'D9/D #F J*-EDG EF DE JCF DG AJ -/H+G #J /H1 #H F5J( (D J3*H,( #F J*-ED 9(#G' EF #-/+ G0' 'D611 HF*'&,G(1). +'D+'K:-'D:1E ('D:FE. H'D*J J9(1 9FG' ('D5H1) 'D.'5) 'DEBJ/) -J+ *(DH1* G0G 'D5H1) (9/E' '*6- DDABG'! #F 'D#.0 (F81J) *-ED 'D*(9) (5H1*G' 'DE7DB) EF 4#FG #F J,9D 'D4.5 E3&HD'K 9F 'DF*'&, 'D6'1) D#J F4'7 J(0DG H('D*'DJ 3HA J$/J %DI B*D 'DF4'7 'DF'A9 HG0' E' JF01 %DI /9H) 'DE,*E9'* %DI 'D95H1 'DE8DE) H'D*(4J1 ('DAB1 DB7'9'*G 'DE.*DA)(2). HB/ 91A* G0G 'D5H1) HAB'K DE(/# "'D:1E ('D:FE" (#F 'D:FE GH 'D:FE 'D'B*5'/J H-/G HDJ3 CD :FE CE' AJ 'DE.'71 'DE3*-/+) #J #F G0G 'DAC1) 6JB) EF -J+ E/'G' 0DC DCHFG' D' *4ED %D' ,'F('K EF ,H'F( 'DF4'7 'DA1/J HGH 'D,'F( 'D'B*5'/J H**1C ('BJ 'DF4'7'*(3). %F *-ED 'DA1/ DF*'&, A9DG H%D2'EG ('D*9HJ6 'DD'2E #H *7HJ9 BH'9/ 'DE3&HDJ) (E' JF3,E E9 61H1'* 'DE-'A8) 9DI (J&) F8JA) EF .D'D *(FJ 'DE3&HDJ) 'DEH6H9J) H'D.7# 'DEA*16 H*7(JB 'DB'9/) 'D*J *BHD "EF JDH+ 9DJG 'D%5D'-" HGH E' J9FJ #F 'DFAB'* 'D61H1J) DEC'A-) *DH+ 'D(J&) (/D'K EF #F J*-EDG' 'DE,*E9 CCD J-3F #F J*-EDG' "'DE*3(( AJ 'D*DH+" %F CD 0DC D' JCAJ DE9'D,) 'DH69 'D.7J1 'D0J F-F (5// 'D-/J+ 9FG H%2'! 0DC J,( *H9J) 'DEH'7F (/H1G C'F3'F AD' *CAJ 'DBH'FJF DH-/G' %0' DE JCF 'DB'&E 9DI *7(JBG' HEF *7(B 9DJG EB*F9'K (,/H'G' H'D#3('( 'D*J /9* %DI 8GH1G'. H9DI G0' 'D#3'3 J,( E,'(G) 'D#61'1 'D*J *5J( 'D%F3'F H'DC'&F'* 'D-J) 'D#.1I EF .D'D 'DE3$HDJ) 'D(J&J) 'DE7DB) ('9*('1G' E3$HDJ) J,( #F **-EDG' 'D,E'9) D/1! G0' 'D.71 'D0J JG// E8'G1 'D-J'). HG0' J9FJ 61H1) 'D%51'1 9DI -E'J) 'D(J&) "-*I DH *7D( 'D#E1 ('DB3H) ) AJ *7(JB 'DBH'FJF H'D#F8E) H'D'D*,'! %DI 'DE3$HDJ) 'D,E'9J) H9DI #3'3 'D*6'EF -JFE' J*901 9DJF' E91A) 'DA'9D"(1). 'DA19 'D+'FJ 'DE3&HDJ) 'D,2'&J) 9F *DH+ 'D(J&) JG*E 'DB'FHF 'D,F'&J ('DA9D 'DE,1E B'FHF'K 'D0J J5J( 'DE,*E9 HJD-B (G 'D#0I. AJCHF #3'3 'DE3&HDJ) 'D,F'&J) GH 'D'9*/'! 9DI -B 'DE,*E9 'D0J J4CD .71'K 9'E'K HDJ3 .'5'K (A1/ #H (E41H9 E9JF HDE J9/ 'D*9HJ6 'DE/FJ C'AJ'K D1/9 'DE.'DAJF 'D0JF *E'/H' AJ E.'DA'*GE H*,'H2'*GE(1) H9DI G0' 'D#3'3 F,/ #F 'D#A9'D 'DE,1E) ,'!* AJ 'DBH'FJF 'D9B'(J) 9DI 3(JD 'D-51 D' 'DE+'D AJ 8D 'DB'9/) 'D/3*H1J) 'D*J *BHD "D' 9BH() (D' ,1JE) HD' ,1JE) (D' F5". HB/ *6EF* 'D*41J9'* 'D,2'&J) HAJ EB/E*G' B'FHF 'D9BH('* 'D91'BJ 1BE (111) D3F) 1969 'D,1'&E 'D*J DG' 9D'B) ('D(J&) H-E'J*G' *DC 'D,1'&E 'DE61) ('D5-) 'D9'E) 'DE'/*'F 368 H 369 EF B'FHF 'D9BH('* 'D91'BJ HEF #GE 'DE.'DA'* 'DE*9DB) ('D1'-) 'D9EHEJ) #-/'+ 'DD:7 #H 'D6H6'! #H 'D#5H'* 'DE29,) DD:J1 B5/'K #H %GE'D'K (#J) CJAJ) C'F* ('DE'/) 495 EF B'FHF 'D9BH('* 'D91'BJ). #E' EF 'DE.'DA'* 'DE*9DB) ('D5-) 'D9'E) A%DB'! ,+) -JH'F #H EH'/ B01) #H 6'1) ('D5-) AJ FG1 #H *19) #H E(2D #H E,1I EF E,'1J 'DEJ'G ('DE'/)496/+'FJ'K EF B'FHF 'D9BH('* 'D91'BJ) HB/ *E *-/J/ 'D9BH() 'DEF5H5 9DJG' AJ G0G 'DE'/) (EH,( B1'1 E,D3 BJ'/) 'D+H1) 1BE (77) AJ 14/1/1982 H*9/JDG 1BE (188) AJ 7/2/1984 HC0DC J9'B( (EH,( 'DE'/) (497/1'(9'K) EF B'FHF 'D9BH('* 'D91'BJ CD EF #GED AJ *F8JA #H %5D'- 'DE/'.F #H 'D#A1'F #H 'DE9'ED 'D*J *3*9ED 'DF'1 AJG' H9'B(* ('DE'/) 499 EF B'FHF 'D9BH('* 'D91'BJ) CD EF H69 9DI 37- #H ,/1'F E3CFJG AJ 'DE/F EH'/ E61) ('D5-) 'D9'E) H9'B( B'FHF EF9 'D6H6'! 1BE (21) D3F) 1966(2) CD EF #-/+ 'D6H6'! E9 *F8JE '3*9E'D H3'&D 'D(+ (E.*DA #FH'9G'. HB/ *916 B'FHF 'D9BH('* 'D#1/FJ 1BE (16) D3F) 1960 DD,1'&E 'D.'5) ('D-1'&B AJ 'DEH'/ (368-375) HH69 9BH('* E.*DA) 9DI 'D4.5 'D0J J61E 'DF'1 B5/'K AJ 'DE5'F9 #H 'D#(FJ) HH3'&D 'DFBD #H 'D#1'6J 'D-1,J) #H 'D:'('* #H 'D(3'*JF #H 'DE21H9'* H*5D G0G 'D9BH('* %DI 'D%9/'E %0' F,E 9F 'D-1JB HA') %F3'F HGH E' F5* 9DJG 'DE'/) (372) EF B'FHF 'D9BH('* 'D#1/FJ (BHDG' "%0' F,E 9F 'D-1JB HA') %F3'F 9HB( E61E 'DF'1 ('D%9/'E...'D.". H*,/1 'D%4'1) %DI #F (96 'DBH'FJF *4// EF 'D9BH('* 'DEBJ/) DD-1J) AJ ,1'&E *DH+ 'D(J&) H*5D (G' #-J'F'K %DI 'D#4:'D 'D4'B) HEF 0DC E' B6* (G 'DE'/) (95) EF B'FHF 'D(J&) 'DE51J 1BE (4) D3F) 1994 EF #FG "J9'B( ('D3,F E/) D' *2J/ 9DI 941 3FH'* CD EF #1*C( 9E/'K #-/ 'D#A9'D 'DE.'DA) D#-C'E G0' 'DB'FHF #0' F4# 9FG %5'() #-/ 'D#4.'5 (9'G) E3*/JE) J3*-JD (1$G' H*CHF 'D9BH() ('D3,F #0' F4# 9F 'DE.'DA) %5'() +D'+) #4.'5 A#C+1 (G0G 'D9'G). A%0' *1*( 9DI G0' 'DA9D HA') %F3'F *CHF 'D9BH() 'D#4:'D 'D4'B) 'DE$B*). H*CHF 'D9BH() 'D#4:'D 'D4'B) 'DE$(/) #0' *1*( 9DI 'DA9D HA') +D'+) #4.'5 A#C+1". HD' 4C (#F G0' 'D'*,'G #A6D H#C+1 A'9DJ) AJ -E'J) 'D(J&) H/1! 'D*DH+ 9FG'(1). HB/ 'G*E 'DE419 'D#1/FJ (EH6H9 *DH+ 'D(J&) 'G*E'E'K ('D:'K EF .D'D -2E) EF 'DBH'FJF 'D(J&J) 'D*J H69* 9BH('* E.*DA) 9DI 'D4.5 'D0J J*,'H2 'DEB'JJ3 H'DE3*HJ'* 'DE-//) DFH9J) H,H/) 'D(J&) H9F'51G' #H 'D'9*/'! 9DI EH'1/G' EF GH'! HE'! H*1() H-JH'F'* H7JH1 H:'('* H:J1G'(2). -J+ JH,/ AJ 'D#1/F 'DE$33) 'D9'E) DD(J&) HGJ 'D,G) 'DE.*5) (-E'J) 'D(J&) HGJ *1'B( ,EJ9 'D,G'* 'D13EJ) H'D#GDJ) (CD E' J*9DB (61H1) *7(JB B'FHF -E'J) 'D(J&) 1BE (12) D3F) 1995 *-* 7'&D) 'DE3&HDJ) 'D,2'&J) H'DE/FJ) HAB 'D#-C'E 'DH'1/) AJ G0' 'DB'FHF #H AJ #J B'FHF ".1 6EF -2E) BH'FJF 'D(J&).HB/ A16* 'DE'/) (28) EF B'FHF -E'J) 'D(J&) 'D#1/FJ #J6'K 9DI #5-'( 'DE5'F9 H'DE1C('* 'D*J *F(9+ EFG' EDH+'* 'D(J&) *1CJ( #,G2) 9DJG' DEF9 #H *BDJD 'F*4'1 *DC 'DEDH+'* EFG' H'D*-CE AJ 'D,2&J'* 'D5D() B(D 'F(9'+G' EF 'DE5F9 #H 'DE1C() AJ 'D,H %DI 'D-/ 'DE3EH- (G HH69* G0G 'DE'/) 9BH('* **1'H- (JF 'D:1'E) H'D-(3 9DI CD EF J.'DA E' H1/ AJ G0G 'DE'/) E9 *1CJ2G' 9DI *4/J/ 'D9BH() AJ -'D) 'D*C1'1(1). HAJE' J.5 'D,1'&E 'DE*9DB) (F8'E 'DEJ'G AJ 'D#1/F A16* 'DEH'/ 455-458 EF B'FHF 'D9BH('* 'D#1/FJ 9BH('* **1'H- (JF 'D-(3 H'D:1'E). H'3*+F'!'K D0DC D' J,H2 'D*916 (#J 4CD EF 'D#4C'D DE,'1J 'DEJ'G 'D9EHEJ) #H 1EJ 'D3H'&D #H 'DEH'/ 'D6'1) AJG' #H %DB'! #3E/) -JH'FJ) #H H69 #B0'1 AJ 'D#1'6J 'D/'.D) 6EF 'DF7'B 'D0J -//*G 'D3D7) D-E'J) F(9 *F*A9 EFG 'D9'E). HJ-61 #J6'K *-* 7'&D) 'DE3&HDJ) 'D,2'&J) G0G %,1'! #J 9ED EF 4#FG *DHJ+ 'DF(9 #H 'DEJ'G 'D*J J41( EFG' 'D:J1. 'DA19 'D+'D+ 'DE3&HDJ) 'D/HDJ) 9F *DH+ 'D(J&) EF 'DE3DE (G #F DD'*A'BJ'* 'D/HDJ) 'D*J *9B/ 3H'! (JF /HD*JF #E (JF 9/) /HD AJ 'DE,'D 'D(J&J 'DA6D 'DC(J1 AJ %J,'/ 'D-DHD 'DEF'3() DDE-'A8) 9DI 'D(J&J). CE' J9/ H',( 'D-A'8 9DI 'D(J&) EF 'D*DH+ EF B(JD 'D91A 'D/HDJ(1) HJ*3E (H5AG D' JF4J! B'9/) B'FHFJ) %D' (9/ #F */1, 'D/HD 9DI #*('9 E3DC E9JF HJ*3E G0' 'DE3DC ('D*C1'1 #H 'D9EHEJ) HGH E' J$/J %DI '9*B'/ 'D/HD (#F G0' 'DE3DC JE+D B'9/) ED2E)(2). HEF *DC 'D#91'A F,/ 'DE(/# (21) EF %9D'F #3*HCGHDE D9'E 1972 "DD/HD HAB'K DEJ+'B 'D#EE 'DE*-/) HE('/& 'DB'FHF 'D/HDJ -B 'D3J'/) AJ '3*:D'D EH'1/G' 7(B'K D3J'3*G' 'D(J&J) 'D.'5) HGJ **-ED E3&HDJ) 6E'F #F 'D#F47) 'DE67D9 (G' /'.D -/H/ 3D7*G' #H *-* 1B'(*G' (-J+ #D' *61 (J&) /HD #.1I #H (J&) EF'7B *B9 .'1, -/H/ 'DHD'J) 'DBHEJ)"(3). H'F7D'B'K EF 0DC 5'1* -E'J) 'D(J&) #C+1 'D#AC'1 (DH1) DD*6'EF 9DI 'D59J/ 'D/HDJ ADE J-/+ #F '*AB* 'D/HD 9DI #E1 E+DE' '*AB* 9DI -E'J) 'D(J&) H*(DH1 G0' 'D*6'EF AJ '*A'B 'DE('/& 'D0J HB9 9'E 1972 AJ E$*E1 3*HCGHDE D-E'J) 'D(J&) 'D0J 'F9B/ *-* 49'1 1A9G 9DE'! 'D(J&) H#F5'1 -E'J*G' (F-F D' FEDC %D' C1) #16J) H'-/)) HE$*E1 'D#EE 'DE*-/) DD*FEJ) H'D(J&) 'D0J 'F9B/ AJ -2J1'F 1992 AJ (1JH/J ,'FJ1H)- (9/ 941JF 9'E'K EF E$*E1 3*HCGHDE- H91A ('3E (E$*E1 'D#16). H*B11 'DE'/) 194/1 EF '*A'BJ) 'D#EE 'DE*-/) D9'E 1982 DB'FHF 'D(-'1 E' JDJ "**.0 'D/HD EFA1/) #H E4*1C) -3( 'D'B*6'! ,EJ9 E' JD2E EF 'D*/'(J1 'DE*E4J) E9 G0G 'D'*A'BJ) DEF9 *DH+ 'D(J&) 'D(-1J) H.A6G H'D3J71) 9DJG #J'K C'F E5/1G E3*./E) DG0' 'D:16 #A6D 'DH3'&D 'D9DEJ) 'DE*'-) E9 B/1'*G' H*39I %DI 'DED'&E) (JF 3J'3'*G' AJ G0' 'D5//". HAJE' J*9DB ('DE3&HDJ) 'DE/FJ) DE **6EF #-C'E G0G 'D'*A'BJ) #J F5 " J$+1 9DI 1A9 /9HI E/FJ) AJ 5// #J #/9'! (HBH9 .3'1) #H 611 F*J,) D*DH+ 'D(J&) 'D(-1J)". HDCF 'DE'/) (232) EF 'D'*A'BJ) *-// E3&HDJ) 'D/HD 'DF'4&) 9F */'(J1 'D*FAJ0 9DI 'DH,G 'D"*J:- "*CHF 'D/HD E3&HD) 9F 'D611 #H 'D.3'1) 'DEF3H() %DJG' H'DF'4&) 9F */'(J1 '*.0*G' H0DC AJ -'D) E' #0' C'F* G0G 'D*/'(J1 :J1 E41H9)...'D.". HAJ E,'D 'D'*A'BJ'* 'D/HDJ) 'D.'5) ('DE3&HDJ) 'DE/FJ) GF'C '*A'BJ) 'DE3&HDJ) 'DE/FJ) AJ -'D'* 'D*DH+ 'D(-1J D9'E 1969 H*B6J ('D*9HJ6 -*I (134) /HD'1'K DD7F 'DH'-/ H(-/ #B5I GH (14) EDJHF /HD'1 DD-'/+) 'DH'-/).HGF'C '*A'BJ) 'D*/.D AJ #9'DJ 'D(-'1 AJ -'D'* -H'/+ 'D*DH+ 'D(-1J D3F) 1969. G0' HB/ /.D* 'D'*A'BJ) 'D#.J1) H'*A'BJ) 'DE3&HDJ) 'DE/FJ) 'D"FA) /H1 'D*FAJ0 9'E 1975. HGF'C '*A'BJ'* '9*E/* 9DI F81J) 'DE3&HDJ) 'DE/FJ) 'DE7DB) 9F *DH+ 'D(J&) 'D(-1J) HB/ H,/* G0G 'DF81J) B(HD'K D/I 'DB6'! 'D/HDJ HB/ 0G(* (96 'D'*A'BJ'* 'D/HDJ) 51'-) %DI 'D#.0 (*DC 'DF81J) AJ E3'&D H+JB) 'D5D) (-E'J) 'D(J&) EF 'D*DH+ H9DI 3(JD 'DE+'D AJ E,'D 'D*DH+ 'D(-1J ('D(*1HD #.0* '*A'BJ) (1HC3D 9'E 1969 'DE*9DB) ('DE3&HDJ) 'DE/FJ) 9F #61'1 'D*DH+ ('D(*1HD ('DE3&HDJ) 'DE/FJ) 'DE7DB) DE'DC 'D3AJF)(E3/1). 'D.'*E): AJ .'*E) 'D(-+ FH1/ (96 'DF*'&, +E F9B(G' ((96 'DEB*1-'*. #HD'K: 'DF*'&,. %F 'D'*A'BJ'* 'D/HDJ) H'D%BDJEJ) H'D*41J9'* 'DH7FJ) 'D*J *E *F'HDG' AJ 'D(-+ DE *HA1 'D-E'J) 'DC'AJ) 'DE*F'3() E9 #GEJ) 'DEH6H9 E/'1 'D(-+ HEF #,D 'D*5/J DG0G 'DE4CD) A%F BH'9/ 'DB'FHF 'DE/FJ *-*D /H1'K EGE'K AJ -E'J) 'D(J&) AGF'DC 'D9/J/ EF 'DE('/& 'D*J F5 9DJG' F8'E 'DE3$HDJ) HD'3JE' 'DE/FJ) 'DF',E) 9F G0G 'DE4CD). %F E98E 'D*41J9'* 'D(J&J) E*F'+1) HE*('9/) AJ 9/) BH'FJF #J (E9FI 9/E H,H/ B'FHF E*C'ED .'5 ('D(J&). AJ 'D9'/) J59( *-/J/ E-/+ 'D611 #H J*901 '3*-5'D #J *9HJ6 9F 'D611 'D(J&J 'D0J D-B ('D#4.'5 D0' AB/ *E *1,J- BJ'E 'DE3$HDJ) 9DI AC1) 'D9/'D) 'D*9HJ6J) 'D*J GJ 1CJ2) D#AC'1 +D'+) GJ: AC1) *-ED 'D*(9J). AC1) ('D:1E ('D:FE). AC1) ('D.71 'DE3*-/+). J,( *A9JD E,EH9) 'DBH'FJF 'D(J&J) 3H'! C'F 0DC EF .D'D %9'/) 'DF81 ('DC+J1 EFG' #H *9/JD 'D,2'!'* ('DE/FJ) H'D,2'&J)) 'DH'1/) AJG' DCJ *5(- G0G 'D,2'!'* E-*1E) EF 'D,EJ9. ADE *9/ 'D:1'E'* 'D(3J7) C'AJ) D1/9 'DE*,'H2JF 9DI 'D(J&). J,( *H9J) 'DEH'7F (#GEJ) /H1G AJ 'DE-'A8) 9DI 'D(J&) EF .D'D E' J3EI ('D*1(J) 'D(J&J) 9(1 'D(1'E, 'D*DA2JHFJ) H'DF/H'*. J,( 'D9ED 9DI *H3J9 EAGHE 'D611 'D(J&J 'DEH,( DD*9HJ6 DCD **D'!E E9 'D7(J9) 'DB'FHFJ) DDE3$HDJ) 'DE/FJ) 'DF',E) 9F *DH+ 'D(J&) A6D'K 9F %EC'FJ) '3*J9'(G DCD 5H1 'D*DH+ 'D-/J+). +'FJ'K: 'DEB*1-'*. *C+JA 'D*H9J) 'D%9D'EJ) ('3*./'E E.*DA 'DBFH'* 'D%9D'EJ) AJ E,'D 'D(J&) H-E'J*G' H*-3JFG' H5J'F*G' H'D'G*E'E (G' H*,F( EDH+'*G' 'D(J&J). 61H1) *41J9 B'FHF E*C'ED DD(J&) (-J+ *CHF ,EJ9 9F'51 'D(J&) E-EJ). *-/J/ EF'7B 5F'9J) D*,EJ9 'DE5'F9 AJG' H%(9'/G' 9F E5'/1 'DEJ'G H'D4H'7& 'D(-1J) H9/E %97'! *1'.J5 DDE5'F9 %D' (9/ 'D*#C/ EF 9/E *DHJ+G' DE5'/1 'DEJ'G H%,('1 'DE5'F9 9DI *FBJ) EJ'GG' 'DEDH+) (H'37) #,G2) *CFHDH,J) .'5). %/.'D EH6H9 'D*41J9'* 'D(J&J) 6EF 'DEF'G, 'D/1'3J) AJ CDJ'* 'DB'FHF AJ 'D,'E9'* HAJ #B3'E 'D%/'1'* 'DB'FHFJ) AJ 'DE9'G/ 'DAFJ). %/.'D EH6H9 'D(J&) HE4'CDG' H'D-DHD 'DEB/E) DG' 6EF EF'G, /H1'* 'D*7HJ1 DDBJ'/'* 'D%/'1J) DEH8AJ 'D/HD). %F #-C'E 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) 'D*BDJ/J) DE *9/ C'AJ) DE9'D,) G0' 'DEH6H9 HE' J3((G EF #61'1 A'B* *5H1 H'69 G0G 'D#-C'E HD0DC F/9H %DI '9*E'/ 'DE3$HDJ) 'DEH6H9J) 'D*J *BHE 9DI 'A*1'6 'D.7#. H(EB*6I 0DC **-BB 'DE3$HDJ) (E,1/ *H'A1 'D9D'B) 'D3((J) (JF 'D.7# H'D611 /HF 'D-',) %DI %+('* 'D.7#. 9DI 'DE419 *A9JD 'D'*A'BJ'* 'D/HDJ) H0DC (%5/'1 *41J9'* /'.DJ) **F'3( H-,E 'D#61'1 'D*J 3*5J( 'DE,*E9 EF ,1'! 'D*DH+. H0DC ('DF5 9DI ,2'!'* **3E ('D4/) H0DC D1/9 'DE.'DAJF H'DE9*/JF 9DI 'D(J&) D#FG '9*/'! 9DI 'DE,*E9 (#CEDG. 'DE5'/1: #HD'K: 'DC*( 'DB'FHFJ). 'JG'( E-E/ ED-E HE,EH9) EF 'D('-+JF 'D9H'ED H'D#+'1 'D',*E'9J) D*DH+ 'D(J&) (J* 'D-CE) (:/'/ 71 2001. /.E-E/ 39J/ 'D5('1JFJ H /.14J/ E-E/ 'D-E/ 'D%F3'F H'D(J&) 71 9E'F 1994. /..'D/ .DJD 'D8'G1 B'FHF -E'J) 'D(J&) ('D#1/F /1'3) EB'1F) 71 9E'F 1999. /.39J/ 9(/ 'DC1JE E('1C #5HD 'DB'FHF E7'(9 E/J1J) /'1 'DC*( DD7('9) H'DF41 ,'E9) 'DEH5D 1982. /.3DJE'F E1B3 41- 'DB'FHF 'DE/FJ E51 1964. /.5D'- 9'E1 'DB'FHF 'D/HDJ DD(J&) 'DB'G1) 1980. A.1J 14J/ EGF' #3'3 'DE3$HDJ) 'D*B5J1J) HE3$HDJ) 9/JE 'D*EJJ2 E7(9) 'D49( (:/'/ 1974. /.E,J/ -EJ/ 'D9F(CJ B'FHF 'DFBD 'D91'BJ ('DE('/& H'D#-C'E) E1C2 'D(-H+ 'DB'FHFJ) (:/'/ 1984. +'FJ'K: 'D(-H+ H'D/1'3'* 'DB'FHFJ). 9(/ 'D.'DB 9(/ 'DDG 'D*FJ) 'DE3*/JE) H'D9D'B) AJ 'D*FEJ) H'D(J&) (-+ EF4H1 AJ E,D) /1'3'* AJ 'D*FEJ) 'D91(J) E1C2 /1'3'* 'DH-/) 'D91(J) (J1H* 1998. 9/F'F E57AI 'D91( HBE) 'D#16 (-+ EF4H1 AJ E,D) /1'3'* AJ 'D*FEJ) 'D91(J) E1C2 /1'3'* 'DH-/) 'D91(J) (J1H* 1998. 3'79 E-EH/ 'D1'HJ E+D+ 'D*-/J 'DFEH 'D3C'FJ '3*FA'0 'DEH'1/ 'D*DH+ (-+ EF4H1 AJ E,D) /1'3'* AJ 'D*FEJ) 'D91(J) E1C2 /1'3'* 'DH-/) 'D91(J) (J1H* 1999. /.#-E/ 9(/ 'DC1JE 3D'E) -E'J) 'D(J&) AJ 'D*41J9 'D%3D'EJ (-+ EB'1F ('D*41J9'* 'DH69J) (-+ EB/E DE$*E1 FEH /H1 A'9D DDB'FHF AJ -E'J) 'D(J&) H*FEJ*G ,'E9) 'D%E'1'* 'D91(J) 'DE*-/) CDJ) 'D41J9) H'DB'FHF DDA*1) EF (2/4/1999). %JG'( E-E/ ED-E 'D(J&) H'D3J'-) (-+ EF4H1 E,D) 13'D) (J&J) 'D9// 21 1998. /.%(1'GJE E-E/ 'D9F'FJ /HD) 'D%E'1'* 'D91(J) 'DE*-/) H'D'D*2'E (-E'J) 'D(J&) 'D(-1J) (-+ EB/E DE$*E1 FEH /H1 A'9D DDB'FHF AJ -E'J) 'D(J&) H*FEJ*G ,'E9) 'D%E'1'* 'D91(J) 'DE*-/) CDJ) 'D41J9) H'DB'FHF 'D0J 9B/ AJ (2/4/1999). 5'-( 9(J/ 'DA*D'HJ /H1 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) AJ -E'J) 'D(J&) EF 'D*DH+ AJ 6H! 'D*B/E 'D9DEJ H'D*BFJ (-+ EF4H1 AJ E,D) 'D(DB'! DD(-H+ H'D/1'3'* 'DE,D/ 8 9DHE %F3'FJ) H',*E'9J) 'D9// (2) *41JF #HD 2001. /.95E* 9(/ 'DE,J/ (C1 -E'J) 'D(J&) AJ 'D*41J9 'D91'BJ (-+ EF4H1 AJ E,D) 'DB'FHF 'DEB'1F 'D9// 29 2001. /.-3F 9DJ 'D0FHF 'DE3$HDJ) 'DE'/J) (F81J) *-ED 'D*(9)) (-+ EF4H1 AJ E,D) 'D9DHE 'DB'FHFJ) H'D3J'3J) CDJ) 'DB'FHF ,'E9) (:/'/ 9// .'5 E'J3 1984. 49J( #-E/ 3DJE'F 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) 9DI *-ED 'D*(9) (-+ EF4H1 AJ E,D) 'DB'FHF 'DEB'1F 'D91'BJ) 'D9// (51) 1983. /.-3'E 'D#GH'FJ 'D-E'J) 'DB'FHFJ) DD-J') 'D.'5) AJ EH',G) 'D-'3( 'D"DJ (-+ EB/E %DI E$*E1 'DB'FHF H'D-'3() 'D"DJ 'DCHJ* 1989. G'D) 5D'- J'3JF 'D-/J+J 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) 'DF',E) 9F *DH+ 'D(J&) /1'3) *-DJDJ) *7(JBJ) 13'D) E',3*J1 EB/E) %DI E,D3 CDJ) 'DB'FHF/,'E9) 'DEH5D 2000. +'D+'K: 'DBH'FJF 'D91'BJ). 'DB'FHF 'D91'BJ 1BE (3) D3F) 1997. B'FHF 'D5-) 'D9'E) 'D91'BJ 1BE (89) D3F) 1981. 'DB'FHF 'D91'BJ 1BE (26) D3F) 1931 'DEF4H1 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 967 AJ 9/4/1931. B'FHF %F4'! 'DE1C2 'D49'9J 'D91'BJ 1BE (209) D3F) 1969 'DEF4H1 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 1828 AJ 24/12/1969. 'DB'FHF 'D91'BJ 1BE (168) D3F) 1974 'DEF4H1 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 2420 AJ 1/5/1974. 'DB'FHF 'D91'BJ 1BE (23) D3F) 1996 'DEF4H1 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 3646 AJ 2/12/1996. 'DB'FHF 'D91'BJ 1BE (23) D3F) 1996 'DEF4H1 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 3646 AJ 2/12/1996. 'DB'FHF 'D91'BJ 1BE (95) D3F) 1973 'DEF4H1 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 2297 AJ 25/11/1973. 'DB'FHF 'D91'BJ 1BE (83) D3F) 1989 'DEF4H1 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 3277 AJ 16/10/1989. 'DB'FHF 'D91'BJ 1BE (23) D3F) 1962 'DEF4H1 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 674 AJ 27/4/1962. 'DB'FHF 'D91'BJ 1BE (209) D3F) 1969 'DEF4H1 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 1818 AJ 24/12/1969. 'DB'FHF 'D91'BJ 1BE (3) D3F) 1966 'DEF4H1 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 1229 AJ 6/12/1966. 'DB'FHF 'D91'BJ 1BE (168) D3F) 1974 'DEF4H1 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 2420 AJ 1/12/1974. 'DB'FHF 'D91'BJ 1BE (78) D3F) 1989 'DEF4H1 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 3275 AJ 2/10/1989. B'FHF 'D9BH('* 'D91'BJ 1BE (111) D3F) 1969. 'DB'FHF 'D91'BJ 1BE (21) D3F) 1966 'DEF4H1 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 1240 AJ 6/3/1966. 1'(9'K: 'DBH'FJF 'D91(J). B'FHF 3D7F) 9OE'F 1BE (10) D3F) 1982. 'DB'FHF 'DE51J D-E'J) 'D(J&) 1BE (4) D3F) 1994. 'DB'FHF 'DDJ(J D-E'J) 'D(J&) 1BE (7) D3F) 1987. 'DB'FHF 'D,2'&1J D-E'J) 'D(J&) 1BE (810/3) D3F) 1983. B'FHF -E'J) 'D(J&) 'D#1/FJ 1BE (12) D3F) 1995. B'FHF 'DF8'A) 'D9'E) 'DE51J 1BE (38) D3F) 1967. B'FHF 'D9BH('* 'D#1/FJ 1BE (16) D3F) 1960. (1) 9(/ 'D.'DB 9(/ 'DDG 'D*FEJ) 'DE3*/JE) H'D9D'B) (JF 'D*FEJ) H'D(J&) / (-+ EF4H1 AJ E,D) /1'3'* AJ 'D*FEJ) 'D91(J) E1C2 /1'3'* 'DH-/) 'D91(J) (J1H* 1998 5243. (2) %JG'( E-E/ ED-E HE,EH9) EF 'D('-+JF 'D9H'ED H'D#+'1 'D',*E'9J) D*DH+ 'D(J&) (J* 'D-CE) (:/'/ 71 2001 539. (1) 9/F'F E57AI 'D91( HBJE) 'D#16 (-+ EF4H1 AJ E,D) /1'3'* AJ 'D*FEJ) 'D91(J) E1C2 /1'3'* 'DH-/) 'D91(J) 1998 5429. (2) 3'79 E-EH/ 'D1'HJ E+D+ 'D*-/J 'DFEH 'D3C'FJ '3*FA'0 'DEH'1/ 'D*DH+ (-+ EF4H1 AJ E,D) /1'3'* AJ 'D*FEJ) 'D91(J) E1C2 /1'3'* 'DH-/) 'D91(J) (J1H* 1999 58. (3) DB/ *6EF G0' 'D*41J9 *-/J/ DDEH'1/ 'D(J&J) HE' *9FJG H0DC .D'D 'DAB1'* (7 6 5 4 3) EF 'DE'/) 'D1'(9). (1) G'D) 5D'- J'3JF 'D-/J+J 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) 'DF',E) 9F *DH+ 'D(J&) /1'3) *-DJDJ) *7(JBJ) 13'D) E',3*J1 EB/E) %DI E,D3 CDJ) 'DB'FHF EH5D 2000 511. (2) /.#-E/ 9(/ 'DC1JE 3D'E) -E'J) 'D(J&) AJ 'D*41J9 'D%3D'EJ (-+ EB'1F ('D*41J9'* 'DH69J) (-+ EB/E DE$*E1 F-H /H1 A'9D DDB'FHF EF -E'J) 'D(J&) H*FEJ*G' ,E9J) 'D%E'1'* 'D91(J) 'DE*-/) CDJ) 'D41J9) H'DB'FHF DDA*1) EF 2/4/1999 510. (3) 'DE'/) (1/37) EF 'DB'FHF 1BE (4 D3F) 1994) D-E'J) 'D(J&) 'DE51J). (1) /.#-E/ 9(/ 'DC1JE 3D'E) 'DE5/1 'D3'(B 510 HE' (9/G'. (2) %JG'( E-E/ ED-E 'D(J&) H'D3J'-) (-+ EF4H1 AJ E,D) 13'D) (J&J) 'D9// 21 1998 541. (3) /.%(1'GJE E-E/ 'D9F'FJ /HD) 'D%E'1'* 'D91(J) 'DE*-/) H'D'D*2'E (-E'J) 'D(J&) 'D91(J) (-+ EB/E DE$*E1 F-H /H1 A'9D DDB'FHF AJ -E'J) 'D(J&) H*FEJ*G' ,'E9) 'D%E'1'* 'D91(J) 'DE*-/) CDJ) 'D41J9) H'DB'FHF 'D0J 9B/ AJ (2/4/1999) 58. (1) /.E-E/ 39J/ 'D5('1JFJ H /.14J/ E-E/ 'D-E/ 'D%F3'F H'D(J&) 71 9E'F 1994 5200-201. (2) 5'-( 9(J/ 'DA*D'HJ /H1 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) AJ -E'J) 'D(J&) EF 'D*DH+ AJ 6H! 'D*B/E 'D9DEJ H'D*BFJ (-+ EF4H1 AJ E,D) 'D(DB'! DD(-H+ H'D/1'3'* 'DE,D/ 8 9DHE %F3'FJ) H',*E'9J) 'D9// (2) *41JF #HD 2001 53. (1) /.95E* 9(/ 'DE,J/ (C1 /1'3) 'D(J&) AJ 'D*41J9 'D91'BJ (-+ EF4H1 AJ E,D) 'DB'FHF 'DEB'1F 'D9// (9) 2001 519. (1) /. 95E* 9(/ 'DE,J/ (C1 'DE5/1 FA3G 521. (1) /..'D/ .DJD 'D8'G1 B'FHF -E'J) 'D(J&) ('D#1/F /1'3) EB'1F) 71 9E'F 1999 57. (1) ('DE'/) 20/'DAB1*JF " () G0' HB/ #H5I 'DA1JB 'D(J&J 'D*'(9 DDE$33) 'D9'E) D-E'J) 'D(J&) AJ #1(/ (61H1) %F4'! E5F9 *,AJA 'D2(D 'D(D/J 'D71J CE' H'AB* 'DD,F) 'D.'5) (/1'3) FBD EC( 'DFA'J'* EF 'D9B() 9DI %:D'B EC( 'DFA'J'* 'D-'DJ H'9*E'/ EHB9 #.1 #C+1 ED'&E) EF 'DFH'-J 'D(J&J) H*E *.5J5 B79) #16 4E'D 41B 'D9B() CEC( DDFA'J'* H3JCHF E3J71'K 9DJG (4CD ,J/ EF B(D 'D,G'* 'DE.*5) %6'A) %DI ED'&E*G DDFH'-J 'D(J&J). HJ0C1 #F EC( 'DFA'J'* 'D-'DJ 'DH'B9 ,FH( 41B E/JF) 'D9B() #5(- J4CD EC1G) 5-J) %6'A) %DI EHB9G 'DB1J( EF 'D*H39 'D9E1'FJ H(.'5) AJ E,'D 'DE4'1J9 'D3J'-J) H'D'B*5'/J) 'D*J *4*G1 (G' 'D9B() -'DJ'K ,1J/) 'D1#J 'D#1/FJ) 'D9// 10625 (*'1J. 12/10/1999 526 FBD'K 9F 5'-( 9(J/ 'DA*D'HJ 'DE5/1 'D3'(B 561. (1) E4'1 %DI G0G 'DE$*E1'* H'D',*E'9'* D/I %JG'( E-E/ ED-E HE,EH9) EF 'D('-+JF 'D9H'ED H'D"+'1 'D',*E'9J) D*DH+ 'D(J&) 'DE5/1 'D3'(B 5156. (2) /.95E* 9(/ 'DE,J/ (C1 'DE5/1 'D3'(B 524. (1) F41 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 967 AJ 9/4/1931. (1) F41 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 1828 AJ 24/12/1969. (2) F41 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 2420 AJ 1/5/1974. (3) F41 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 3646 AJ 2/12/1996. (4) F41 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 2297 AJ 25/11/1973. (5) F41 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 3277 AJ 16/10/1989. (1) F41 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 674 AJ 27/4/1962. (2) F41 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 1818 AJ 24/12/1969. (3) F41 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 1229 AJ 6/12/1966. (4) F41 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 2420 AJ 1/12/1974. (5) F41 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 3275 AJ 2/10/1989. (1) /.3DJE'F E1B3 41- 'DB'FHF 'DE/FJ E51 1964 5289. (2) /.5D'- 9'E1 'DB'FHF 'D/HDJ DD(J&) 'DB'G1) 1980 5205. (1) DDE2J/ JF81 /.-3F 9DJ 'D0FHF 'DE3$HDJ) 'DE'/J) (F81J) *-ED 'D*(9)) (-+ EF4H1 AJ E,D) 'D9DHE 'DB'FHFJ) H'D3J'3J) CDJ) 'DB'FHF ,'E9) (:/'/ 9// .'5 E'J3 1984 531 49J( #-E/ 3DJE'F 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) 9DI *-ED 'D*(9) E,D) 'DB'FHF 'DEB'1F 'D91'BJ) 'D9// 51 1983 5368. (2) E (54) E/FJ 3HJ31J E (829) E/FJ #DE'FJ E (406) E/FJ 3HAJ*J E (29) E/FJ (HDHFJ. FBD'K 9F: G'D) 5D'- J'3JF 'D-/J+J 'DE5/1 'D3'(B 511. (3) %F EF 5H1 'DE3$HDJ) 'DE'/J) AJ 'D*41J9 'D91'BJ 'DEB11) (EH,( #-C'E 'DB'FHF GJ: -1- 'DE3$HDJ) 'DE'/J) DD5:J1 :J1 'DEEJ2 H'DE,FHF E (191) E/FJ. -2- 'DE3$HDJ) 'DE'/J) AJ B'FHF 'D*B'9/ H'D6E'F 'D',*E'9J 1BE (39) D3F) 1971. (4) G'D) 5D'- J'3JF 'D-/J+J 'DE5/1 'D3'(B 5126. (1) %F BH'9/ 'D9/'D) *9/ E5/1 EF E5'/1 'DB'FHF AJ -'D) 9/E H,H/ *41J9 #H 91A #H B'9/) 419J) / JF81 E (150) E/FJ 91'BJ. (2) /.3DJE'F E1B3 'DE5/1 'D3'(B 5121. (3) A.1J 14J/ EGF' #3'3 'DE3$HDJ) 'D*B5J1J) HE3$HDJ) 9/JE 'D*EJJ2 E7(9) 'D49( (:/'/ 1974 5157. (4) /.E,J/ -EJ/ 'D9F(CJ B'FHF 'DFBD 'D91'BJ ('DE('/& H'D#-C'E) E1C2 'D(-H+ 'DB'FHFJ) (:/'/ 1984 570. (1) /.-3F 9DJ 'D0FHF 'DE5/1 'D3'(B 532. (2) /.-3'E 'D'GH'FJ 'D-E'J) 'DB'FHFJ) DD-J') 'D.'5) AJ EH',G) 'D-'3( 'D"DJ (-+ EB/E %DI E$*E1 'DB'FHF H'D-'3( 'D"DJ 'DCHJ* 1989 51 HE' (9/G'. (3) A.1J 14J/ EGF' 'DE5/1 'D3'(B 5159. (1) 5'-( 9(J/ 'DA*D'HJ 'DE5/1 'D3'(B 531. (1) 5'-( 9(J/ 'DA*D'HJ 'DE5/1 'D3'(B 542. (2) F41 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) (9//G' 'DE1BE 1240 AJ 6/3/1966. (1) 5'-( 9(J/ 'DA*D'HJ 'DE5/1 'D3'(B 545. (2) 'DE'/) (90) EF B'FHF -E'J) 'D(J&) 'D#1/FJ 1BE (12) D3F) 1993. (1) 'DEF4H1 AJ 'D,1J/) 'D13EJ) 'D9// 3229 (*'1J. 2/5/1984 5597. (1) JB5/ ('D91A 'D/HDJ "%*('9 B'9/) E9JF) D*F8JE 9D'B) E' H'3*E1'1 'D9ED (G' -*I J*HD/ 49H1 (#F G0G 'DB'9/) #5(-* ED2E) H#F E.'DA*G' *3*H,( 'D,2'! H**6EF 1CFJF E'/J HE9FHJ". JF81 /.39J/ 9(/ 'DC1JE E('1C #5HD 'DB'FHF E7'(9 E/J1J) /'1 'DC*( DD7('9) H'DF41 ,'E9) 'DEH5D 1982 5176. (2) G'D) 5D'- J'3JF 'D-/J+J 'DE5/1 'D3'(B 541. (3) FBD'K 9F G'D) 5D'- J'3JF 'D-/J+J 'DE5/1 'D3'(B 541.   PAGE 5 *'1J. B(HD 'DF41 : 7/1/2007 *'1J. 'D'3*D'E : 30/8/2006 1 'D-E'J) 'DB'FHFJ) DD(J&) EF 'D*DH+ ( /1'3) *-DJDJ) EB'1F) ) øŗŹų6(.ęģčījp–œŒ%’%$'&'j'l'`)f)ę)ģ)®+“+ų,ž,n-p-č-ź-@.B.Š.Ö.Ų.Ś.Ü.Ž.ü.l/Ź3Š3|6‚6¦@¬@LGRGˆKŠK*L,LŗLóėćŽÓĖĄÓµĖ«Ė«Ė«Ė«Ė«Ė«Ė¤Ė¤Ė«Ė«Ė«Ė«Ė¤Ė¤Ė¤Ė«Ė¤ĖĄÓ™Ė«Ė«Ė«Ė«Ė¤Ė¤ĖZ6CJ]aJ&^J _HaJ ^JZ0J_HaJ ^JZ6CJ]aJ(^JZ5\_HaJ ^JZ_HaJ ^JZ6CJ]aJ,^JaJ ^JZCJaJ^JZCJaJ ^JjZCJaJ ^JU< H€øŗŹęœ Ų Vč|öų62šżżżųńńńÓŠĖĖĖĖČČČČČÅÅĖĖ$$$„ź$$$T–l VÖ Ö”’× $„’’$$$ H€øŗŹęœ Ų Vč|öų62šņęt ŽČ #Ā$¢%Ü&&'l'š)ø+Ö,-p-ź-B.Ś.Ü.ü.l/Ō3†6Č<²@ BpCEVGžHšJ*KŠK,L¼L”N:OPNQĘRżżżłłłł÷żżżōīčåߣÓĶżżŹÄ¾ø²¬¦                    Ašņęt ŽČ #Ā$¢%Ü&&'l'š)ø+Ö,-p-ź-B.Ś.Ü.ü.l/Ō3†6Č<śśśśśśśśśśóóóśśśģģģģģśééśśś$$ & F$ & F$„źČ<²@ BpCEVGžHšJ*KŠK,L¼L”N:OPNQĘR>UrWFYn\ź]Öc2fzgJjŠoŒośóóóśśśčččččččśśśśśśśśśśśśś $ & F Ę‚$„6„äż$„źŗL¼L’N”N8O:OPPpgvg€o†oŒoØoprrss^s`sŽss¾sĄsīsšs:w@wDžh€n€Ī€Ō€Ö€Ų€bh`‚f‚h‚j‚Ę‚JƒPƒ€„†„ˆ„Š„|…h†d‡j‡²ˆøˆŗˆ¼ˆ“‰ŗ‰ÄŠŹŠĢŠĪŠJ‹P‹R‹T‹\‹x‹Š‹p“Š“Ģ“L˜R˜–šœš"Ÿ(Ÿ’Ÿ˜Ÿ¢łńłńłńłńēńēńÜŚńēńłńłńłńłńłńēńĻńēńēńłńēńēńłĻńēńēńłńŚńēńēńłńēńēńłńēńłńÜŚńÜŚńēńēńēńēńZ5\_HaJ ^JZZ6]_HaJ,^JZ0J_HaJ ^JZ_HaJ ^J _HaJ ^JRĘR>UrWFYn\ź]Öc2fzgJjŠoŒoØop†q r”rs`ssĄsšsDwŗxˆy\~Džr€Ų€lj‚Ę‚TƒŠ„|…h†j†l†n†¢†n‡üłöščąŲŠČÅĀæ¼¹¶°Ø ˜•‡„|yvsm ƒō’’ ō’’žō’’Ÿō’’ ō’’õ’’õ’’*ö’’  qö’’ Ÿö’’÷’’ h÷’’ ›÷’’  ų’’ 2ų’’¦ų’’ū’’wū’’2ü’’Üż’’ōż’’  ž’’ $ž’’ Pž’’ Šž’’  Īž’’ ’’’Ē’’’)ŒoØop†q r”rs`ssĄsšsDwŗxˆy\~Džr€Ų€lj‚Ę‚TƒŠ„|…üśõõīīīīīīõõõõõėääääėŅŅõ$ & F„‚„„L’ ĘŠ‚$ & F$$ & F$„ź$|…h†j†l†n†¢†n‡¼ˆōˆ¾‰ĪŠT‹V‹X‹Z‹\‹x‹Š‹Ę‘J’Ŗ’“p“Š“Ģ“Ś–V˜żųųųõīīõēēēųųųųäāųųõõõäāųų$$ & F$ & F$$„źn‡¼ˆōˆ¾‰ĪŠT‹V‹X‹Z‹\‹x‹Š‹Ę‘J’Ŗ’“p“Š“Ģ“Ś–V˜Ģ™š›Š :¤Ž„:¦˜Ø®©Œ«®«v­¢­°²p¶ģ·\¹^¹x¹¼¹(½÷ōīęŽŪŲÕŅĻÉĘĆĄ½ŗ·±®«Ø„¢Ÿœ™–“Š‡„~{xurliŽ’’’ Ū’’ķ’’ķ’’Ļķ’’ī’’½š’’øń’’ōņ’’ ó’’īó’’’ó’’īō’’yõ’’Øö’’Öö’’Ø÷’’€ł’’ųū’’ßü’’šż’’Xž’’ß’’’ ī’’ü’’5ü’’gü’’—ü’’Łü’’Ō’’’ ņ’’&ņ’’'ņ’’(ņ’’)ņ’’*ņ’’mņ’’ õņ’’  Zó’’ vó’’ō’’ )V˜Ģ™š›Š :¤Ž„:¦˜Ø®©Œ«®«v­¢­°²p¶ģ·\¹^¹x¹¼¹(½ZÅØČŽĶ`ÕŁŁŁśśśśś÷śśś÷ś÷śśśś÷÷ōņśśśśśššš$$$„ź¢¢0¤6¤2„8„J§P§ŽØ”ؤ©Ŗ©l­r­°°² ²R¹X¹\¹^¹x¹¼¹Ö»Ü»ŌÄŚÄŌĶŚĶņĻųĻVÕ\Õ`ÕŁ$ŁfŁŪŪ~܄Üß߈īŠīœīļ0ļ¶ńøń‚ņ„ņšóņóōō@ōBōnōpō:ö<ö*÷,÷Žųų¶ųČłŹłNśPś üü żżŽżąż ąāõķõķõķõķõķõķõķõķõķõķā×ÕķõķõķõķõķõķÕ×Õķõķõķõķā×ķāķĪķĪķĪķĪķĪķĪķĪķĪķĪāķĪķĪķĪķĪķĪķĪķĪ _HaJ ^JZZ6]_HaJ,^JZ5\_HaJ ^JZ_HaJ ^JZ0J_HaJ ^JQ(½ZÅØČŽĶ`ÕŁŁŁŁŁ$ŁfŁˆÜß“āTåHē^čLėˆīŠīœīļ0ļøń„ņņóōBōpō<ö,÷ų¶ųŹłüłöóīéäߌ×ŃĪĖČÅĀæ¼¹¶³°­§Ÿ—‘‰yqif` 7š’’ Jš’’üš’’ tń’’ Zņ’’ qņ’’ †ņ’’  ™ņ’’ Pó’’ ¶ó’’  śō’’ õ’’Dõ’’Mõ’’Nõ’’ģö’’cų’’īų’’čł’’8ū’’ż’’Nž’’ß’’’ BĖ’’8š’’9š’’:š’’;š’’<š’’ ņ’’Ķõ’’hų’’ś’’(ž’’"ŁŁŁ$ŁfŁˆÜß“āTåHē^čLėˆīŠīœīļ0ļøń„ņņóōBōpō<ö,÷ų¶ųżżśųóóóóóóóóššóšéééāāāéééš$ & F$ & F$$„ź$¶ųŹłPśüżąż āäö&ü”0ōP¶l,tØ’ Ī ’ . ōŒųųųųųųųõõõīīīīīīīīõēēēēēēē$ & F$ & F$$ & FŹłPśüżąż āäö&ü”0ōP¶l,tØ’ Ī ’ . ōŒb÷ļēß×ĻĢÉĘĄø°Ø ˜ˆ…wog_WOGLä’’ å’’ ūå’’ Ię’’ +ē’’ Éē’’ >č’’  Ųč’’ üč’’\é’’ ·é’’ źé’’ ź’’ zź’’ Čź’’ ė’’  ė’’ —ė’’ ė’’”ė’’‚ģ’’ ¢ķ’’  ī’’ ‹ī’’ jļ’’ ­ļ’’ āäö&śü’”.0ņōNP“¶jl*,t¦Ø ’ Ģ Ī  ’ , . ņōŠŒ`bŠŒlnpr ¢Ųz|68 "ąā¾ ņ !œ!ž!ü!ž!h"j"Ę"Č"&#(#„#Š#Œ#Š$Ņ$Ų$÷ģį÷Ś÷Ś÷Ś÷Ś÷Ś÷Ś÷Ś÷Śį÷Ś÷Ś÷Ś÷Ś÷Ś÷Ś÷Ś÷Ś÷Ś÷Ś÷Ś÷Śį÷Ś÷Ś÷Ś÷Ś÷Ś÷į÷Ś÷Ś÷Ś÷Ś÷Ś÷Ś÷ŅĢÄæŅaJ^JZ_HaJ^J ZaJ^JZ0JaJ^J _HaJ ^JZ5\_HaJ ^JZ6]_HaJ,^JZ_HaJ ^JKŒbŒnr ¢Ų|8"ā¢b$ę¤h&čØ ¾ ņ ųųļļļźēąąąąąąąąą×××××××ē$ & F„ ž$ & F$$„q’$ & F„ ž$ & FbŒnr ¢Ų|8"ā¢b$ę¤h&čØ ¾ ņ >!ž!÷ļēßÜŁÓĖĆ»³«£›“‹ƒ{skc[XRJóŪ’’  Ü’’ 3Ü’’’Ü’’ ¾Ü’’ Ż’’ Ż’’ ŽŻ’’ @Ž’’ ŸŽ’’ ß’’ aß’’ Įß’’ !ą’’ ą’’ öą’’ Tį’’ ƒį’’  ¦į’’ Įį’’Āį’’Yā’’ Ūā’’ Lć’’ įć’’ ņ >!ž!ž!j"Č"(#~#€#‚#„#Ņ$ŗ%¬&ų'Ģ(*Ö+b,Ų,Œ-f/0Ā1¬23“3R9ųųųųųųųõõõīīīīīīīīīīīīīīīīī$„Ī„2’$$ & Fž!ž!j"Č"(#~#€#‚#„#Ņ$ŗ%¬&ų'Ģ(*Ö+b,Ų,Œ-f/0Ā1¬23“3R9n:Ģ:B;¾;6<°<,=Ø= >œ>?? @z@ō@$CÖCDDźDhEFfFTG¤GlH@I”IŗJ KdK¼K4LŒLM’MīNĢO.P¢PØP®P“PŗPŌPÖPQQJQLQPQRQ˜QŹQĢQĪQŠQŅQ÷ļēß×ÕÕŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅŅÕÕÕÕÕĻÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ žŚ’’ .Ū’’ ]Ū’’ “Ū’’ ĆŪ’’ RŲ$Ś$ø%ŗ%Ą%Ā%Ŗ&¬&²&“&ö'ų'ž'Ź(Ģ(Ņ(Ō(ž)***Ō+Ö+Ü+Ž+`,b,h,j,Ö,Ų,Ž,ą,Š-Œ-’-”-d/f/l/n/00 0"0Ą1Ā1Č1Ź1Ŗ2¬2²2“23333²3“3ŗ3P9R9X9Ø9ī9l:n:t:v:Ź:Ģ:Ņ:Ō:@;B;H;J;¼;¾;Ä;Ę;4<6<<<><®<°<¶<ø<*=,=łńģäłńģäłńģäłģäłńģäłńģäłńģäłńģäłńģäłńģäłńģäłńģäłńģäłńģäłńģäłģäłńłģäłńģäłńģäłńģäłńģäłńģäłńģZ0JaJ^JaJ^JZ_HaJ^J ZaJ^JZR9n:Ģ:B;¾;6<°<,=Ø= >œ>?? @z@ō@$CÖCDDźDhEFfFTG¤GlH@Iųųųųųųųųųųųųųųųųųóųóóųųųźį $„Ī„|ü„2’ $„Ī„0ż„2’$„Ī$„Ī„2’,=2=4=¦=Ø=®=°=> >&>(>š>œ>¢>¤>????Ž??–?˜?@ @@@x@z@€@‚@ņ@ō@ś@ü@"C$C*C,CBDDDJDLDFFF FdFfFlFnFRGTGZG\G¢G¤GŖG¬GjHlHrHtH>I@IFIHI’I”IšIœIøJŗJĄJĀJ K KKKbKdKjKlKŗK¼KĀKÄK2L4L:L@R:Title$A$5CJ \aJ ^JnH8J@b8Subtitle$CJaJ^JnHHC@rHBody Text Indent $„ź _HaJ ^J”st5 Ė Ę°ó×|hå>S¦!ø1Ą5794>g>±>0?„?@@²AYBŚBbC„C&JKK‘MÉM OP™P„QGRŅR¶TVW©Zė[j`źdłe«hŠk?lŠm§§”:¤>)oŖńK”Āē u ¤ ß Y – Ō N Œ É C{øŠ`?qčtŽ›ÄšX„Ę$U’9<~§’’’’’’’’’’’’’’’’9<~’’§Œ’’’’ $@\]eóNl +t¾ūü ™xyó: … o  daŃn“¶ųÜkøõ!mn~¶źCdYø «!"M#•#Å#$^$J%%&§&c'Ÿ(¹)£*7,õ,ė/1½1%3Å5Ę5Ō5 6Ć67J7„7°7Č7ą7ų7¢9]:Ä:.=¢=Ļ=9>l>¶>5?c?Ŗ?E@¾@4A5A6A7AQA·A^BzBßBgCŖC«C¬C­C®C¼CčCćF%GUG‡GøGÅGęGmI+JęJĶKENPļPQLR×RĘS×S»TŃT VW8YöY®ZÆZ¼ZŽZ”\­`Tbļd°h€jj‚jƒj„j’j³jDlmZoŖp¤q/r¦sDuEuNuˆu˜uÜvBwłw x!x8xy–yHz[zåz({|‡|š|~ń~ņ~ū~~Ź€z€Ø€Ū€6–ŗT‚É‚gƒI„—„z…F†±†F‡·‡9ˆŠˆŃˆģˆ‰>‰œ‰ŠqŠŃŠ1‹’‹ó‹RŒ“ŒtŌŽ_ŽyŽŸŽĻŽ’Ž5d”æĄĮĀiŻV‘ü‘f’“ė“1”l”Ę”³• –į–V—„—Ś—©š7›f›”›ß›œXœ–œŌœN‹Čž=žzž’ŸėŸ" u “ ”3”Ŗ”Ņ”6¢ ¢Ź¢]£†£²£Ž£¤F¤ˆ¤É¤w„ꄦQ¦R¦T¦W¦Z¦]¦¬¦­¦¹¦ŗ¦»¦Č¦É¦Ź¦ §§§§§9§:§U§V§X§Y§|§•§–§—§˜§™§š§ž§˜€€˜€€˜€€©€€©€€©€€©€€™€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€€€˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5H€Ō5˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼CH€Ō5˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅGH€Ō5˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼ZH€Ō5˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€š@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€ š@€€š@€€š@€€š@€€š@€€š@€€˜@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€˜@€€š@€€ €€š€€€€š€€˜€€š€€X€€(€€˜€€˜€€˜€€˜€€(€€š€€ [[ixŹŹĶŗL¢āŲ$,=¢>w?|?C&CŲEŽEśMN2Q8Q÷U’Um^q^oavac„cĻcŅcudxd2i9>k>l>µ>¶>4?5?b?c?©?Ŗ?D@E@½@¾@3A7APAQA¶A·A]B^ByBzBŽBßBfCgC©C®C»C¼CēCčCāFćF$G%GTGUG†G‡G·GøGÄGÅGåGęGlImI*J+JåJęJĢKĶKDNENPPīPļPQQKRLRÖR×RÅSĘSÖS×SŗT»TŠTŃT V VWW7Y8YõYöY­ZÆZ»Z¼ZŻZŽZ“\”\¬`­`SbTbīdļdÆh°hj„j‘j’j²j³jClDlŽmmYoZo©pŖp£q„q.r/r„s¦sCuEuMuNu‡uˆu—u˜uŪvÜvAwBwųwłw x x x!x7x8xyy•y–yGzHzZz[zäzåz'{({||†|‡|ļ|š|~~š~ņ~ś~ū~}~ÉŹ€€y€z€§€Ø€Ś€Ū€56•–¹ŗS‚T‚Č‚É‚fƒgƒH„I„–„—„y…z…E†F†°†±†E‡F‡¶‡·‡8ˆ9ˆĻˆŃˆėˆģˆ‰‰=‰>‰›‰œ‰ŠŠpŠqŠŠŠŃŠ0‹1‹‘‹’‹ņ‹ó‹QŒRŒ³Œ“ŒstÓŌ’Ž^Ž_ŽxŽyŽžŽŸŽĪŽĻŽžŽ’Ž45cd“”¾ĀhiÜŻU‘V‘ū‘ü‘e’f’’’“ź“ė“0”1”k”l”Å”Ę”²•³• – –ą–į–U—V—ƒ—„—Ł—Ś—Øš©š6›7›e›f› ›”›Ž›ß›œœWœXœ•œ–œÓœŌœMNŠ‹ĒČžž<ž=žyžzž‘Ÿ’ŸźŸėŸ! " t u ³ “ ””2”3”©”Ŗ”Ń”Ņ”5¢6¢Ÿ¢ ¢É¢Ź¢\£]£…£†£±£²£Ż£Ž£¤¤E¤F¤‡¤ˆ¤Č¤É¤v„w„å„ꄦ¦P¦Q¦R¦R¦T¦T¦U¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦­¦ø¦»¦Ę¦Ē¦Ź¦ § §§§§8§:§T§V§X§Y§{§|§”§›§ž§’’Ahmad+C:\My Documents\Rafedeen32\#. E-E/ 5/JB.docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asd0*žv’’’’’’’’’ĮRšžRh"’’’’’’’’’§;ĶF za’’’’’’’’’i mFźhµ’’’’’’’’’›_„ ŠŗNŪ’ YO žŖŗd’’’’’’’’’W ĪDķ’’’’’’’’’Ž7ųļBm’’’’’’’’’Č—ŠŗNŪ’n)ŠŗNŪ’ynA:>F’’’’’’’’’Č3'ŠŗNŪ’mQJ3ŠŗNŪ’Ä=9ŠŗNŪ’@f+@ŠŗNŪ’˜EÜMC’’’’’’’’’:7QJµäż’’’’’’’’’^kŗZŠŗNŪ’²Z aŠŗNŪ’²$dŠŗNŪ’•5ój*’īj’’’’’’’’’‰ EkŠŗNŪ’k|ŗl^óęĆ’’’’’’’’’ņkŪo*X(’×!ńp4ičā’’’’’’’’’˜F‰rPĆ’’’’’’’’’4 vŠŗNŪ’‡ ząšČ’’’’’’’’’¬lÉ|ŠŗNŪ’h„Š„˜žĘŠ^J.h 76109575-5109 75 108109 [ 0¦ØØØØ ØØØØżżżżżīżė$$$d%d&d'd EF 'D*DH+ LAYTH SADEEQAhmad [2@ń’2Normal$A$ CJ^JnHB@B Heading 1 $$@&5\_HaJ ^JF@F Heading 2 $$@&6CJ]_HaJ&^JN@N Heading 3$$„ą„Š@&5CJ\aJ^JnH<@< Heading 4 $$@& _HaJ ^JB@B Heading 5 $$@&6]_HaJ(^J@@@ Heading 6 $$@&CJ$aJ4^JnH<A@ņ’”<Default Paragraph Font6@ņ6 Footnote TextCJaJ<&@¢<Footnote ReferenceH*^J, @,Footer Ę9r *)@¢!* Page Number^J,@2,Header Ę9r :B@B: Body Text$CJaJ^JnH:>@R:Title$A$5CJ \aJ ^JnH8J@b8Subtitle$CJaJ^JnHHC@rHBody Text Indent $„ź _HaJ ^J”st5 Ė Ę°ó×|hå>S¦!ø1Ą5794>g>±>0?„?@@²AYBŚBbC„C&JKK‘MÉM OP™P„QGRŅR¶TVW©Zė[j`źdłe«hŠk?lŠmź§§”:¤>)oŖńK”Āē u ¤ ß Y – Ō N Œ É C{øŠ`?qčtŽ›ÄšX„Ę$U’9=ź§’’’’’’’’’’’’’’’’9=‚’’ź§Œ’’’’ $@\]eóNl +t¾ūü ™xyó: … o  daŃn“¶ųÜkøõ!mn~¶źCdYø «!"M#•#Å#$^$J%%&§&c'Ÿ(¹)£*7,õ,ė/1½1%3Å5Ę5Ō5 6Ć67J7„7°7Č7ą7ų7¢9]:Ä:.=¢=Ļ=9>l>¶>5?c?Ŗ?E@¾@4A5A6A7AQA·A^BzBßBgCŖC«C¬C­C®C¼CčCćF%GUG‡GøGÅGęGmI+JęJĶKENPļPQLR×RĘS×S»TŃT VW8YöY®ZÆZ¼ZŽZ”\­`Tbļd°h€jj‚jƒj„j’j³jDlmZoŖp¤q/r¦sDuEuNuˆu˜uÜvBwłw x!x8xy–yHz[zåz({|‡|š|~ń~ņ~ū~~Ź€z€Ø€Ū€6–ŗT‚É‚gƒI„—„z…F†±†F‡·‡9ˆŠˆŃˆģˆ‰>‰œ‰ŠqŠŃŠ1‹’‹ó‹RŒ“ŒtŌŽ_ŽyŽŸŽĻŽ’Ž5d”æĄĮĀiŻV‘ü‘f’“ė“1”l”Ę”³• –į–V—„—Ś—©š7›f›”›ß›œXœ–œŌœN‹Čž=žzž’ŸėŸ" u “ ”3”Ŗ”Ņ”6¢ ¢Ź¢]£†£²£Ž£¤F¤ˆ¤É¤w„ꄦQ¦R¦T¦W¦Z¦]¦¬¦­¦ņ¦ó¦§§§§§§W§g§h§i§…§†§”§¢§„§¦§É§ā§ć§ä§å§ę§ē§ė§˜€€˜€€˜€€©€€©€€©€€©€€™€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€€€˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5H€Ō5˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼CH€Ō5˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅGH€Ō5˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼ZH€Ō5˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€€˜€€˜€€š@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€ š@€€š@€€š@€€š@€€š@€€š@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€š@€€ €€š€€€€š€€˜€€š€€X€€(€€˜€€˜€€˜€€˜€€(€€š€€ [”±ĀŗL¢āŲ$,=Œ@ŒBŒŹŒāŒżśżśż÷żõļķźźčężżćżżżżżŌŌ$$d%d&d'd$$„„$$„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J5 00&P 1hP/R!°Ž' °(5!°„"°Š#„$Š%°(2 3'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (9/'D3F) 'D+'FJ) 941)) 9// (32) 3F) (2007) [51-5245] .„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h [2@ń’2Normal$A$ CJ^JnHB@B Heading 1 $$@&5\_HaJ ^JF@F Heading 2 $$@&6CJ]_HaJ&^JN@N Heading 3$$„ą„Š@&5CJ\aJ^JnH<@< Heading 4 $$@& _HaJ ^JB@B Heading 5 $$@&6]_HaJ(^J@@@ Heading 6 $$@&CJ$aJ4^JnH<A@ņ’”<Default Paragraph Font6@ņ6 Footnote TextCJaJ<&@¢<Footnote ReferenceH*^J, @,Footer Ę9r *)@¢!* Page Number^J,@2,Header Ę9r :B@B: Body Text$CJaJ^JnH:>@R:Title$A$5CJ \aJ ^JnH8J@b8Subtitle$CJaJ^JnHHC@rHBody Text Indent $„ź _HaJ ^J”st5 Ė Ę°ó×|hå>S¦!ø1Ą5794>g>±>0?„?@@²AYBŚBbC„C&JKK‘MÉM OP™P„QGRŅR¶TVW©Zė[j`źdłe«hŠk?lŠm>§§”:¤>)oŖńK”Āē u ¤ ß Y – Ō N Œ É C{øŠ`?qčtŽ›ÄšX„Ę$U’9<~>§’’’’’’’’’’’’’’’’9<~’’>§Œ’’’’ $@\]eóNl +t¾ūü ™xyó: … o  daŃn“¶ųÜkøõ!mn~¶źCdYø «!"M#•#Å#$^$J%%&§&c'Ÿ(¹)£*7,õ,ė/1½1%3Å5Ę5Ō5 6Ć67J7„7°7Č7ą7ų7¢9]:Ä:.=¢=Ļ=9>l>¶>5?c?Ŗ?E@¾@4A5A6A7AQA·A^BzBßBgCŖC«C¬C­C®C¼CčCćF%GUG‡GøGÅGęGmI+JęJĶKENPļPQLR×RĘS×S»TŃT VW8YöY®ZÆZ¼ZŽZ”\­`Tbļd°h€jj‚jƒj„j’j³jDlmZoŖp¤q/r¦sDuEuNuˆu˜uÜvBwłw x!x8xy–yHz[zåz({|‡|š|~ń~ņ~ū~~Ź€z€Ø€Ū€6–ŗT‚É‚gƒI„—„z…F†±†F‡·‡9ˆŠˆŃˆģˆ‰>‰œ‰ŠqŠŃŠ1‹’‹ó‹RŒ“ŒtŌŽ_ŽyŽŸŽĻŽ’Ž5d”æĄĮĀiŻV‘ü‘f’“ė“1”l”Ę”³• –į–V—„—Ś—©š7›f›”›ß›œXœ–œŌœN‹Čž=žzž’ŸėŸ" u “ ”3”Ŗ”Ņ”6¢ ¢Ź¢]£†£²£Ž£¤F¤ˆ¤É¤w„ꄦQ¦R¦T¦W¦Z¦]¦j¦k¦l¦Æ¦»¦¼¦½¦¾¦Ś¦Ū¦ö¦÷¦ł¦ś¦§6§7§8§9§:§;§?§˜€€˜€€˜€€©€€©€€©€€©€€™€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€€€˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5H€Ō5˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼CH€Ō5˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅGH€Ō5˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼ZH€Ō5˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€š@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€ š@€€š@€€š@€€š@€€š@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€˜@€€š@€€ €€š€€€€š€€˜€€š€€X€€(€€˜€€˜€€˜€€˜€€(€€š€€ kknŗL¢āŲ$,=§Œ»)0!»)rĄ»)ū+r€»)0!ū+r»)šū+r$“!+rn¹¾|\d] g Ē Ė bhāę†ŒV[A J J%O%ö'ū'Ī.Ü.Ü1å1 77Š7’7Ļ7Õ7S:W:š>¢>w?|?C&CŲEŽEśMN2Q8Q÷U’Um^q^oavac„cĻcŅcudxd2i9>k>l>µ>¶>4?5?b?c?©?Ŗ?D@E@½@¾@3A7APAQA¶A·A]B^ByBzBŽBßBfCgC©C®C»C¼CēCčCāFćF$G%GTGUG†G‡G·GøGÄGÅGåGęGlImI*J+JåJęJĢKĶKDNENPPīPļPQQKRLRÖR×RÅSĘSÖS×SŗT»TŠTŃT V VWW7Y8YõYöY­ZÆZ»Z¼ZŻZŽZ“\”\¬`­`SbTbīdļdÆh°hj„j‘j’j²j³jClDlŽmmYoZo©pŖp£q„q.r/r„s¦sCuEuMuNu‡uˆu—u˜uŪvÜvAwBwųwłw x x x!x7x8xyy•y–yGzHzZz[zäzåz'{({||†|‡|ļ|š|~~š~ņ~ś~ū~}~ÉŹ€€y€z€§€Ø€Ś€Ū€56•–¹ŗS‚T‚Č‚É‚fƒgƒH„I„–„—„y…z…E†F†°†±†E‡F‡¶‡·‡8ˆ9ˆĻˆŃˆėˆģˆ‰‰=‰>‰›‰œ‰ŠŠpŠqŠŠŠŃŠ0‹1‹‘‹’‹ņ‹ó‹QŒRŒ³Œ“ŒstÓŌ’Ž^Ž_ŽxŽyŽžŽŸŽĪŽĻŽžŽ’Ž45cd“”¾ĀhiÜŻU‘V‘ū‘ü‘e’f’’’“ź“ė“0”1”k”l”Å”Ę”²•³• – –ą–į–U—V—ƒ—„—Ł—Ś—Øš©š6›7›e›f› ›”›Ž›ß›œœWœXœ•œ–œÓœŌœMNŠ‹ĒČžž<ž=žyžzž‘Ÿ’ŸźŸėŸ! " t u ³ “ ””2”3”©”Ŗ”Ń”Ņ”5¢6¢Ÿ¢ ¢É¢Ź¢\£]£…£†£±£²£Ż£Ž£¤¤E¤F¤‡¤ˆ¤Č¤É¤v„w„å„ꄦ¦P¦Q¦R¦R¦T¦T¦U¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦^¦h¦i¦l¦½¦¾¦Ł¦Ū¦õ¦÷¦ł¦ś¦§§5§<§?§’’Ahmad+C:\My Documents\Rafedeen32\#. E-E/ 5/JB.docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asd0*žv’’’’’’’’’ĮRšžRh"’’’’’’’’’§;ĶF za’’’’’’’’’i mFźhµ’’’’’’’’’›_„ ŠŗNŪ’ YO žŖŗd’’’’’’’’’W ĪDķ’’’’’’’’’Ž7ųļBm’’’’’’’’’Č—ŠŗNŪ’n)ŠŗNŪ’ynA:>F’’’’’’’’’Č3'ŠŗNŪ’mQJ3ŠŗNŪ’Ä=9ŠŗNŪ’@f+@ŠŗNŪ’˜EÜMC’’’’’’’’’:7QJµäż’’’’’’’’’^kŗZŠŗNŪ’²Z aŠŗNŪ’²$dŠŗNŪ’•5ój*’īj’’’’’’’’’‰ EkŠŗNŪ’k|ŗl^óęĆ’’’’’’’’’ņkŪo*X(’×!ńp4ičā’’’’’’’’’˜F‰rPĆ’’’’’’’’’4 vŠŗNŪ’‡ ząšČ’’’’’’’’’¬lÉ|ŠŗNŪ’h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„ˆ„˜žĘˆ.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h „ „˜žĘ ^JaJo(-h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.i m YO •5ójynA˜F‰r:7QJk|ŗlĮRš‡ z˜E§;ĶW ×!ńpŽ70¬lÉ|²Z an)Ä=9mQJ3›_„ ‰ Ek4 v²$d^kŗZ@f+@ņkŪoČ3'Č—’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’@€,¢9„7ĮĀ“”Q¦R¦T¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦^¦f¦g¦l¦¦—¦œ¦£¦Ø¦®¦Æ¦»¦¼¦½¦¾¦<§=§>§@@r@ŲQ@„#@*@F@8Œ@¤P@:Œ@ŖP@<Œ@°P@>Œ@¶P@@ŒA¼PABŒ@ĪPADŒAnŒAšŒA¤ŒA²ŒA¼Œ@Ȍ@ŹŒ@āŒ@äŒ@ęŒ@ŚP@ÖQ@ŲQ G‡:’Times New Roman5€Symbol3& ‡:’ArialM² @Traditional Arabic;² @Akhbar MTG² @MCS ARAFAT HIGHU² @MCS Taybah H_I normal.K² @Simplified ArabicU² @MCS Taybah S_U normal.E¼² @Monotype Koufi#ˆšŠh*¶FgŹ¶&CĖ‰v<ü!šžžž žžž¢¢¢¢ ¢¢¢¢¢¤¤¤¤ ¤¤¤¦¦¦¦ ¦*¦0¦żżżżśżżżżżųżżśżżżżżżśżżżżżżś$„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.ž’’’ž’’’ ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą’’’’’’’’ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€vŒĪ’’’œ @æĖjJ’æ š½š0 2š šxB š B £ š<D€ƒšvŒĪ’’’œ @æĖjJ’æ šĖ1n"Ė1š šxB š B £ š<D€ƒšvŒĪ’’’œ @æĖjJ’æ šNĖ1®Ė1š ź§Œ»)0!»)rĄ»)ū+r€»)0!ū+r»)šū+r$“!+r|®æšü’’‚šü’’æ1s]}"ĆsNn"Ćs¹¾|\d] g Ē Ė bhāę†ŒV[A J J%O%ö'ū'Ī.Ü.Ü1å1 77Š7’7Ļ7Õ7S:W:š>¢>w?|?C&CŲEŽEśMN2Q8Q÷U’Um^q^oavac„cĻcŅcudxd2i9>k>l>µ>¶>4?5?b?c?©?Ŗ?D@E@½@¾@3A7APAQA¶A·A]B^ByBzBŽBßBfCgC©C®C»C¼CēCčCāFćF$G%GTGUG†G‡G·GøGÄGÅGåGęGlImI*J+JåJęJĢKĶKDNENPPīPļPQQKRLRÖR×RÅSĘSÖS×SŗT»TŠTŃT V VWW7Y8YõYöY­ZÆZ»Z¼ZŻZŽZ“\”\¬`­`SbTbīdļdÆh°hj„j‘j’j²j³jClDlŽmmYoZo©pŖp£q„q.r/r„s¦sCuEuMuNu‡uˆu—u˜uŪvÜvAwBwųwłw x x x!x7x8xyy•y–yGzHzZz[zäzåz'{({||†|‡|ļ|š|~~š~ņ~ś~ū~}~ÉŹ€€y€z€§€Ø€Ś€Ū€56•–¹ŗS‚T‚Č‚É‚fƒgƒH„I„–„—„y…z…E†F†°†±†E‡F‡¶‡·‡8ˆ9ˆĻˆŃˆėˆģˆ‰‰=‰>‰›‰œ‰ŠŠpŠqŠŠŠŃŠ0‹1‹‘‹’‹ņ‹ó‹QŒRŒ³Œ“ŒstÓŌ’Ž^Ž_ŽxŽyŽžŽŸŽĪŽĻŽžŽ’Ž45cd“”¾ĀhiÜŻU‘V‘ū‘ü‘e’f’’’“ź“ė“0”1”k”l”Å”Ę”²•³• – –ą–į–U—V—ƒ—„—Ł—Ś—Øš©š6›7›e›f› ›”›Ž›ß›œœWœXœ•œ–œÓœŌœMNŠ‹ĒČžž<ž=žyžzž‘Ÿ’ŸźŸėŸ! " t u ³ “ ””2”3”©”Ŗ”Ń”Ņ”5¢6¢Ÿ¢ ¢É¢Ź¢\£]£…£†£±£²£Ż£Ž£¤¤E¤F¤‡¤ˆ¤Č¤É¤v„w„å„ꄦ¦P¦Q¦R¦R¦T¦T¦U¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦^¦«¦­¦ń¦ó¦’¦§§§§V§X§Y§Z§b§f§f§h§i§„§†§ §¢§¤§¦§Č§É§į§č§ė§’’Ahmad+C:\My Documents\Rafedeen32\#. E-E/ 5/JB.docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asd0*žv’’’’’’’’’ĮRšžRh"’’’’’’’’’§;ĶF za’’’’’’’’’i mFźhµ’’’’’’’’’›_„ ŠŗNŪ’ YO žŖŗd’’’’’’’’’W ĪDķ’’’’’’’’’Ž7ųļBm’’’’’’’’’Č—ŠŗNŪ’n)ŠŗNŪ’ynA:>F’’’’’’’’’Č3'ŠŗNŪ’mQJ3ŠŗNŪ’Ä=9ŠŗNŪ’@f+@ŠŗNŪ’˜EÜMC’’’’’’’’’:7QJµäż’’’’’’’’’^kŗZŠŗNŪ’²Z aŠŗNŪ’²$dŠŗNŪ’•5ój*’īj’’’’’’’’’‰ EkŠŗNŪ’k|ŗl^óęĆ’’’’’’’’’ņkŪo*X(’×!ńp4ičā’’’’’’’’’˜F‰rPĆ’’’’’’’’’4 vŠŗNŪ’‡ ząšČ’’’’’’’’’¬lÉ|ŠŗNŪ’h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„ˆ„˜žĘˆ.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ 2627 „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h „ „˜žĘ ^JaJo(-h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.i m YO •5ójynA˜F‰r:7QJk|ŗlĮRš‡ z˜E§;ĶW ×!ńpŽ70¬lÉ|²Z an)Ä=9mQJ3›_„ ‰ Ek4 v²$d^kŗZ@f+@ņkŪoČ3'Č—’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’@€L³PK$d%d&d'd^JaJ"„ü’„„&`#$+D/„^JaJ$$d%d&d'dų7ĮĀ“”Q¦R¦T¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦^¦s¦‰¦Ž¦’¦š¦«¦¬¦­¦·¦¼¦Ķ¦Ļ¦ń¦ņ¦ó¦ų¦ś¦ū¦ž¦’¦§§§§ §§§§§)§?§D§K§P§V§W§X§`§b§f§g§h§i§¢§¤§č§é§ź§00r0ŲQ0„#0*0F0Ø0¤P0Ø0ŖP0Ø0°P0Ø0¶P0Ø1 ’14’1`’1j’1r’1‚’0¤’0¦’1 –1–1(–1J–1N–0’–0”–1 111 Ø10 1œ0"0$1¼P1Ø0ĪP1š0ŌP1*1T1€1Š1˜1¢0Ø1Ø1¦1$¦1Ą 0Ź 0Ģ0Ø0ŚP1*¦0NQ0ÖQ0ŲQ G‡:’Times New Roman5€Symbol3& ‡:’ArialM² @Traditional Arabic;² @Akhbar MTG² @MCS ARAFAT HIGHU² @MCS Taybah H_I normal.K² @Simplified ArabicU² @MCS Taybah S_U normal.E¼² @Monotype Koufi#ˆšŠh*¶FK"·fJĖ‰v<ü!š4‘‘插’"'D-E'J) 'DB'FHFJ) DD(J&) EF 'D*DH+ LAYTH SADEEQAhmad€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜ģ„ĀQ“æŚQbjbjƒČƒČ¬į¢į¢Ā€’’’’’’]U"0…&<Į'ŲU)U)U)i)³E³E³E8ėEL7FŒi)–ĘłGłG(!H!H!HCPCPCPŠŠŠŠŠŠŠ$\ōP’)ŠmU)CPKOšåO^CPCP)Š„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„ˆ„˜žĘˆ.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h „ „˜žĘ ^JaJo(-h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.i m YO •5ójynA˜F‰r:7QJk|ŗlĮRš‡ z˜E§;ĶW ×!ńpŽ70¬lÉ|²Z an)Ä=9mQJ3›_„ ‰ Ek4 v²$d^kŗZ@f+@ņkŪoČ3'Č—’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’@€X˜9P„ü’„„&`#$+D/„€7ĮĀ“”Q¦R¦T¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦^¦s¦‰¦Ž¦’¦š¦«¦¬¦­¦²¦“¦µ¦·¦ø¦¹¦ŗ¦»¦Ć¦Å¦Č¦Ź¦ß¦õ¦ś¦§§ § §§§§§§§§§›§œ§§@@r@ŲQ@„#@*@F@’@¤P@’@ŖP@’@°P@’@¶P@’A ’A4’A`’Aj’Ar’A‚’@¤’@¦’A AAAؒA@ @"@$A¼PA¬’@ĪP@ŌPA*ATA€AŠA˜A¢@®A°A“AøA¼@Ą@Ź@Ģ@°’@ŚP@ÖQ@ŲQ G‡:’Times New Roman5€Symbol3& ‡:’ArialM² @Traditional Arabic;² @Akhbar MTG² @MCS ARAFAT HIGHU² @MCS Taybah H_I normal.K² @Simplified ArabicU² @MCS Taybah S_U normal.E¼² @Monotype Koufi#ˆšŠh*¶FiŹ¶&EĖ‰v<ü!š 3433 4‘‘—„’’"'D-E'J) 'DB'FHFJ) DD(J&) EF 'D*DH+ LAYTH SADEEQAhmad [2@ń’2Normal$A$ CJ^JnHB@B Heading 1 $$@&5\_HaJ ^JF@F Heading 2 $$@&6CJ]_HaJ&^JN@N Heading 3$$„ą„Š@&5CJ\aJ^JnH<@< Heading 4 $$@& _HaJ ^JB@B Heading 5 $$@&6]_HaJ(^J@@@ Heading 6 $$@&CJ$aJ4^JnH<A@ņ’”<Default Paragraph Font6@ņ6 Footnote TextCJaJ<&@¢<Footnote ReferenceH*^J, @,Footer Ę9r *)@¢!* Page Number^J,@2,Header Ę9r :B@B: Body Text$CJaJ^JnH:>@R:Title$A$5CJ \aJ ^JnH8J@b8Subtitle$CJaJ^JnHHC@rHBody Text Indent $„ź _HaJ ^J”st5 Ė Ę°ó×|hå>S¦!ø1Ą5794>g>±>0?„?@@²AYBŚBbC„C&JKK‘MÉM OP™P„QGRŅR¶TVW©Zė[j`źdłe«hŠk?lŠm䧧”:¤>)oŖńK”Āē u ¤ ß Y – Ō N Œ É C{øŠ`?qčtŽ›ÄšX„Ę 108109 75 $U’9<~䧒’’’’’’’’’’’’’’’9<~’’䧌’’’’ $@\]eóNl +t¾ūü ™xyó: … o  daŃn“¶ųÜkøõ!mn~¶źCdYø «!"M#•#Å#$^$J%%&§&c'Ÿ(¹)£*7,õ,ė/1½1%3Å5Ę5Ō5 6Ć67J7„7°7Č7ą7ų7¢9]:Ä:.=¢=Ļ=9>l>¶>5?c?Ŗ?E@¾@4A5A6A7AQA·A^BzBßBgCŖC«C¬C­C®C¼CčCćF%GUG‡GøGÅGęGmI+JęJĶKENPļPQLR×RĘS×S»TŃT VW8YöY®ZÆZ¼ZŽZ”\­`Tbļd°h€jj‚jƒj„j’j³jDlmZoŖp¤q/r¦sDuEuNuˆu˜uÜvBwłw x!x8xy–yHz[zåz({|‡|š|~ń~ņ~ū~~Ź€z€Ø€Ū€6–ŗT‚É‚gƒI„—„z…F†±†F‡·‡9ˆŠˆŃˆģˆ‰>‰œ‰ŠqŠŃŠ1‹’‹ó‹RŒ“ŒtŌŽ_ŽyŽŸŽĻŽ’Ž5d”æĄĮĀiŻV‘ü‘f’“ė“1”l”Ę”³• –į–V—„—Ś—©š7›f›”›ß›œXœ–œŌœN‹Čž=žzž’ŸėŸ" u “ ”3”Ŗ”Ņ”6¢ ¢Ź¢]£†£²£Ž£¤F¤ˆ¤É¤w„ꄦQ¦R¦T¦W¦Z¦]¦¬¦­¦ņ¦ó¦’¦§§§§§T§a§b§c§d§€§§œ§§Ÿ§ §Ć§Ü§Ż§Ž§ß§ą§į§å§˜€€˜€€˜€€©€€©€€©€€©€€™€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜Ac™(™(!H!H*GņAcAcAcCPV™(†!HU)!HŠi)i)™(™(™(™(CPŠAcAcŃd.{‡H)6U)Š!HĆFDóa+¾Ēi)J³E™UØ Ć‰@Root Entry’’’’’’’’ ĄFĄQęŠ/§Ēóa+¾Ē@1Table’’’’bYpWordDocument’’’’’’’’n¬SummaryInformation(’’’’؁‚ŗ‡ż’’’ż’’’ž’’’ż’’’ż’’’ż’’’Œž’’’‹ż’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’>’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’»¼½¾æĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽßąįāćäåęēź’’’’’’’’ėģī’’’’ļšńņ-’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’  ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’ šCompObj’’’’’’’’’’’’j0Table’’’’’’’’’’’’ ą’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’˜™š›œžŸ ”ߣ¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻŠŃš’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ąįāćäåęēčéźėģķīļšńņóōõö÷ųłśūüżž’‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æĄĮĀÅ’’’’ĖĘÉŹĒxĶĪĻŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽßąįāćäåęēčéźėģīļž’’’ńņóōõö÷ųłśūüżž’JĆ Č?  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=Ģ"@ABCDFž’’’GHoż’’’KLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdf°ghijklmž’’’ƒpqrstuvwyez{|~ķ€r°¾ĒĖ‰vž’ZÕĶ՜.“—+,ł®DÕĶ՜.“—+,ł®X hp„Œ”œ ¤¬“¼ Ä óč ABO-ABDULLAü<‘‘U #ĒįĶćĒķÉ ĒįŽĒäęäķÉ įįČķĘÉ ćä ĒįŹįęĖ Title˜ 6> _PID_GUIDčAN{2C2D150E-CF83-485D-BD4F-16F8E6386FF8}ž’ ’’’’ ĄFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8ō9²qž’Zą…ŸņłOh«‘+'³Ł0xˆ¼Čąģü 4 @ LX`hpč#ĒįĶćĒķÉ ĒįŽĒäęäķÉ įįČķĘÉ ćä ĒįŹįęĖsįĶć LAYTH SADEEQęäķAYTANormalAhmadl31aMicrosoft Word 8.0į@?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\_’’’’’’’’`ac—defgh¢’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’NB š@ S šDæĖjJ’šššB šS šæĖ’ ?šš¤ššŒš( š ššTB š c š$DæĖŌ”Ķ’ššć§Œ»)0!»)rĄ»)ū+r€»)0!ū+r»)šū+r$“!+r|šü’’‚šü’’æ1s¹¾|\d] g Ē Ė bhāę†ŒV[A J J%O%ö'ū'Ī.Ü.Ü1å1 77Š7’7Ļ7Õ7S:W:š>¢>w?|?C&CŲEŽEśMN2Q8Q÷U’Um^q^oavac„cĻcŅcudxd2i9>k>l>µ>¶>4?5?b?c?©?Ŗ?D@E@½@¾@3A7APAQA¶A·A]B^ByBzBŽBßBfCgC©C®C»C¼CēCčCāFćF$G%GTGUG†G‡G·GøGÄGÅGåGęGlImI*J+JåJęJĢKĶKDNENPPīPļPQQKRLRÖR×RÅSĘSÖS×SŗT»TŠTŃT V VWW7Y8YõYöY­ZÆZ»Z¼ZŻZŽZ“\”\¬`­`SbTbīdļdÆh°hj„j‘j’j²j³jClDlŽmmYoZo©pŖp£q„q.r/r„s¦sCuEuMuNu‡uˆu—u˜uŪvÜvAwBwųwłw x x x!x7x8xyy•y–yGzHzZz[zäzåz'{({||†|‡|ļ|š|~~š~ņ~ś~ū~}~ÉŹ€€y€z€§€Ø€Ś€Ū€56•–¹ŗS‚T‚Č‚É‚fƒgƒH„I„–„—„y…z…E†F†°†±†E‡F‡¶‡·‡8ˆ9ˆĻˆŃˆėˆģˆ‰‰=‰>‰›‰œ‰ŠŠpŠqŠŠŠŃŠ0‹1‹‘‹’‹ņ‹ó‹QŒRŒ³Œ“ŒstÓŌ’Ž^Ž_ŽxŽyŽžŽŸŽĪŽĻŽžŽ’Ž45cd“”¾ĀhiÜŻU‘V‘ū‘ü‘e’f’’’“ź“ė“0”1”k”l”Å”Ę”²•³• – –ą–į–U—V—ƒ—„—Ł—Ś—Øš©š6›7›e›f› ›”›Ž›ß›œœWœXœ•œ–œÓœŌœMNŠ‹ĒČžž<ž=žyžzž‘Ÿ’ŸźŸėŸ! " t u ³ “ ””2”3”©”Ŗ”Ń”Ņ”5¢6¢Ÿ¢ ¢É¢Ź¢\£]£…£†£±£²£Ż£Ž£¤¤E¤F¤‡¤ˆ¤Č¤É¤v„w„å„ꄦ¦P¦Q¦R¦R¦T¦T¦U¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦ó¦ž¦§ § §§R§S§_§b§c§~§€§š§œ§ž§Ÿ§Į§Ā§Ś§į§ä§’’Ahmad+C:\My Documents\Rafedeen32\#. E-E/ 5/JB.docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asd0*žv’’’’’’’’’ĮRšžRh"’’’’’’’’’§;ĶF za’’’’’’’’’i mFźhµ’’’’’’’’’›_„ ŠŗNŪ’ YO žŖŗd’’’’’’’’’W ĪDķ’’’’’’’’’Ž7ųļBm’’’’’’’’’Č—ŠŗNŪ’n)ŠŗNŪ’ynA:>F’’’’’’’’’Č3'ŠŗNŪ’mQJ3ŠŗNŪ’Ä=9ŠŗNŪ’@f+@ŠŗNŪ’˜EÜMC’’’’’’’’’:7QJµäż’’’’’’’’’^kŗZŠŗNŪ’²Z aŠŗNŪ’²$dŠŗNŪ’•5ój*’īj’’’’’’’’’‰ EkŠŗNŪ’k|ŗl^óęĆ’’’’’’’’’ņkŪo*X(’×!ńp4ičā’’’’’’’’’˜F‰rPĆ’’’’’’’’’4 vŠŗNŪ’‡ ząšČ’’’’’’’’’¬lÉ|ŠŗNŪ’h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„ˆ„˜žĘˆ.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h „ „˜žĘ ^JaJo(-h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.i m YO •5ójynA˜F‰r:7QJk|ŗlĮRš‡ z˜E§;ĶW ×!ńpŽ70¬lÉ|²Z an)Ä=9mQJ3›_„ ‰ Ek4 v²$d^kŗZ@f+@ņkŪoČ3'Č—’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’@€Š.9P„ü’„„&`#$+D/„Ō7ĮĀ“”Q¦R¦T¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦^¦s¦‰¦Ž¦’¦š¦«¦¬¦­¦·¦¼¦Ķ¦Ļ¦ń¦ņ¦ó¦ų¦ś¦ū¦ż¦ž¦’¦§§ § §§§%§;§@§G§L§R§S§U§W§Y§[§`§a§b§c§į§ā§ć§PPrPŲQP„#P*PFP–P¤PP–PŖPP–P°PP–P¶PP–Q ’Q4’Q`’Qj’Qr’Q‚’P¤’P¦’Q –Q–Q(–QJ–QN–P’–P”–Q QQQ––QP P"P$Q¼PQš–PĪPPŌPQ*QTQ€QŠQ˜Q¢P®Q°Q“QøQ¼PĄPŹPĢPž–PŚPPÖQPŲQ G‡:’Times New Roman5€Symbol3& ‡:’ArialM² @Traditional Arabic;² @Akhbar MTG² @MCS ARAFAT HIGHU² @MCS Taybah H_I normal.K² @Simplified ArabicU² @MCS Taybah S_U normal.E¼² @Monotype Koufi#ˆšŠh*¶FkŹ¶&GĖ‰v<ü!š 4847 25 4‘‘插’"'D-E'J) 'DB'FHFJ) DD(J&) EF 'D*DH+ LAYTH SADEEQAhmad [2@ń’2Normal$A$ CJ^JnHB@B Heading 1 $$@&5\_HaJ ^JF@F Heading 2 $$@&6CJ]_HaJ&^JN@N Heading 3$$„ą„Š@&5CJ\aJ^JnH<@< Heading 4 $$@& _HaJ ^JB@B Heading 5 $$@&6]_HaJ(^J@@@ Heading 6 $$@&CJ$aJ4^JnH<A@ņ’”<Default Paragraph Font6@ņ6 Footnote TextCJaJ<&@¢<Footnote ReferenceH*^J, @,Footer Ę9r *)@¢!* Page Number^J,@2,Header Ę9r :B@B: Body Text$CJaJ^JnH:>@R:Title$A$5CJ \aJ ^JnH8J@b8Subtitle$CJaJ^JnHHC@rHBody Text Indent $„ź _HaJ ^J”st5 Ė Ę°ó×|hå>S¦!ø1Ą5794>g>±>0?„?@@²AYBŚBbC„C&JKK‘MÉM OP™P„QGRŅR¶TVW©Zė[j`źdłe«hŠk?lŠm姧”:¤>)oŖńK”Āē u ¤ ß Y – Ō N Œ É C{øŠ`?qčtŽ›ÄšX„Ę$U’9<~姒’’’’’’’’’’’’’’’9<~’’姌’’’’ $@\]eóNl +t¾ūü ™xyó: … o  daŃn“¶ųÜkøõ!mn~¶źCdYø «!"M#•#Å#$^$J%%&§&c'Ÿ(¹)£*7,õ,ė/1½1%3Å5Ę5Ō5 6Ć67J7„7°7Č7ą7ų7¢9]:Ä:.=¢=Ļ=9>l>¶>5?c?Ŗ?E@¾@4A5A6A7AQA·A^BzBßBgCŖC«C¬C­C®C¼CčCćF%GUG‡GøGÅGęGmI+JęJĶKENPļPQLR×RĘS×S»TŃT VW8YöY®ZÆZ¼ZŽZ”\­`Tbļd°h€jj‚jƒj„j’j³jDlmZoŖp¤q/r¦sDuEuNuˆu˜uÜvBwłw x!x8xy–yHz[zåz({|‡|š|~ń~ņ~ū~~Ź€z€Ø€Ū€6–ŗT‚É‚gƒI„—„z…F†±†F‡·‡9ˆŠˆŃˆģˆ‰>‰œ‰ŠqŠŃŠ1‹’‹ó‹RŒ“ŒtŌŽ_ŽyŽŸŽĻŽ’Ž5d”æĄĮĀiŻV‘ü‘f’“ė“1”l”Ę”³• –į–V—„—Ś—©š7›f›”›ß›œXœ–œŌœN‹Čž=žzž’ŸėŸ" u “ ”3”Ŗ”Ņ”6¢ ¢Ź¢]£†£²£Ž£¤F¤ˆ¤É¤w„ꄦQ¦R¦T¦W¦Z¦]¦¬¦­¦ņ¦ó¦’¦§§§§§U§b§c§d§e§§‚§§ž§ §”§Ä§Ż§Ž§ß§ą§į§ā§ę§˜€€˜€€˜€€©€€©€€©€€©€€™€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€€€˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5H€Ō5˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼CH€Ō5˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅGH€Ō5˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼ZH€Ō5˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€€˜€€˜€€š@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€ š@€€š@€€š@€€š@€€š@€€š@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€˜@€€š@€€ €€š€€€€š€€˜€€š€€X€€(€€˜€€˜€€˜€€˜€€(€€š€€ [”ÆæŗL¢āŲ$,=¢>w?|?C&CŲEŽEśMN2Q8Q÷U’Um^q^oavac„cĻcŅcudxd2i9>k>l>µ>¶>4?5?b?c?©?Ŗ?D@E@½@¾@3A7APAQA¶A·A]B^ByBzBŽBßBfCgC©C®C»C¼CēCčCāFćF$G%GTGUG†G‡G·GøGÄGÅGåGęGlImI*J+JåJęJĢKĶKDNENPPīPļPQQKRLRÖR×RÅSĘSÖS×SŗT»TŠTŃT V VWW7Y8YõYöY­ZÆZ»Z¼ZŻZŽZ“\”\¬`­`SbTbīdļdÆh°hj„j‘j’j²j³jClDlŽmmYoZo©pŖp£q„q.r/r„s¦sCuEuMuNu‡uˆu—u˜uŪvÜvAwBwųwłw x x x!x7x8xyy•y–yGzHzZz[zäzåz'{({||†|‡|ļ|š|~~š~ņ~ś~ū~}~ÉŹ€€y€z€§€Ø€Ś€Ū€56•–¹ŗS‚T‚Č‚É‚fƒgƒH„I„–„—„y…z…E†F†°†±†E‡F‡¶‡·‡8ˆ9ˆĻˆŃˆėˆģˆ‰‰=‰>‰›‰œ‰ŠŠpŠqŠŠŠŃŠ0‹1‹‘‹’‹ņ‹ó‹QŒRŒ³Œ“ŒstÓŌ’Ž^Ž_ŽxŽyŽžŽŸŽĪŽĻŽžŽ’Ž45cd“”¾ĀhiÜŻU‘V‘ū‘ü‘e’f’’’“ź“ė“0”1”k”l”Å”Ę”²•³• – –ą–į–U—V—ƒ—„—Ł—Ś—Øš©š6›7›e›f› ›”›Ž›ß›œœWœXœ•œ–œÓœŌœMNŠ‹ĒČžž<ž=žyžzž‘Ÿ’ŸźŸėŸ! " t u ³ “ ””2”3”©”Ŗ”Ń”Ņ”5¢6¢Ÿ¢ ¢É¢Ź¢\£]£…£†£±£²£Ż£Ž£¤¤E¤F¤‡¤ˆ¤Č¤É¤v„w„å„ꄦ¦P¦Q¦R¦R¦T¦T¦U¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦ó¦ž¦§ § §§§§S§T§`§c§d§§§›§§Ÿ§ §Ā§Ć§Ū§ā§å§’’Ahmad+C:\My Documents\Rafedeen32\#. E-E/ 5/JB.docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asd0*žv’’’’’’’’’ĮRšžRh"’’’’’’’’’§;ĶF za’’’’’’’’’i mFźhµ’’’’’’’’’›_„ ŠŗNŪ’ YO žŖŗd’’’’’’’’’W ĪDķ’’’’’’’’’Ž7ųļBm’’’’’’’’’Č—ŠŗNŪ’n)ŠŗNŪ’ynA:>F’’’’’’’’’Č3'ŠŗNŪ’mQJ3ŠŗNŪ’Ä=9ŠŗNŪ’@f+@ŠŗNŪ’˜EÜMC’’’’’’’’’:7QJµäż’’’’’’’’’^kŗZŠŗNŪ’²Z aŠŗNŪ’²$dŠŗNŪ’•5ój*’īj’’’’’’’’’‰ EkŠŗNŪ’k|ŗl^óęĆ’’’’’’’’’ņkŪo*X(’×!ńp4ičā’’’’’’’’’˜F‰rPĆ’’’’’’’’’4 vŠŗNŪ’‡ ząšČ’’’’’’’’’¬lÉ|ŠŗNŪ’h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„ˆ„˜žĘˆ.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h „ „˜žĘ ^JaJo(-h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.i m YO •5ójynA˜F‰r:7QJk|ŗlĮRš‡ z˜E§;ĶW ×!ńpŽ70¬lÉ|²Z an)Ä=9mQJ3›_„ ‰ Ek4 v²$d^kŗZ@f+@ņkŪoČ3'Č—’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’@€Ō²9P"„ü’„„&`#$+D/„^JaJą7ĮĀ“”Q¦R¦T¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦^¦s¦‰¦Ž¦’¦š¦«¦¬¦­¦·¦¼¦Ķ¦Ļ¦ń¦ņ¦ó¦ų¦ś¦ū¦ż¦ž¦’¦§§ § §§§§&§<§A§H§M§S§T§V§X§Z§\§a§b§c§d§ā§ć§ä§PPrPŲQP„#P*PFPšP¤PPšPŖPPšP°PPšP¶PPšQ ’Q4’Q`’Qj’Qr’Q‚’P¤’P¦’Q –Q–Q(–QJ–QN–P’–P”–Q QQQ šQP P"P$Q¼PQšPĪPQšPŌPQ*QTQ€QŠQ˜Q¢P®Q°Q“QøQ¼PĄPŹPĢPšPŚPPÖQPŲQ G‡:’Times New Roman5€Symbol3& ‡:’ArialM² @Traditional Arabic;² @Akhbar MTG² @MCS ARAFAT HIGHU² @MCS Taybah H_I normal.K² @Simplified ArabicU² @MCS Taybah S_U normal.E¼² @Monotype Koufi#ˆšŠh*¶FkŹ¶&GĖ‰v<ü!š4‘‘插’"'D-E'J) 'DB'FHFJ) DD(J&) EF 'D*DH+ LAYTH SADEEQAhmadžžž žžž¢¢¢¢ ¢¢¢¢¢¤¤¤¤ ¤¤¤żżżżśżżżżżųżżśżżżżżżś$4‘‘插’"'D-E'J) 'DB'FHFJ) DD(J&) EF 'D*DH+ LAYTH SADEEQAhmad [2@ń’2Normal$A$ CJ^JnHB@B Heading 1 $$@&5\_HaJ ^JF@F Heading 2 $$@&6CJ]_HaJ&^JN@N Heading 3$$„ą„Š@&5CJ\aJ^JnH<@< Heading 4 $$@& _HaJ ^JB@B Heading 5 $$@&6]_HaJ(^J@@@ Heading 6 $$@&CJ$aJ4^JnH<A@ņ’”<Default Paragraph Font6@ņ6 Footnote TextCJaJ<&@¢<Footnote ReferenceH*^J, @,Footer Ę9r *)@¢!* Page Number^J,@2,Header Ę9r :B@B: Body Text$CJaJ^JnH:>@R:Title$A$5CJ \aJ ^JnH8J@b8Subtitle$CJaJ^JnHHC@rHBody Text Indent $„ź _HaJ ^J”st5 Ė [2@ń’2Normal$A$ CJ^JnHB@B Heading 1 $$@&5\_HaJ ^JF@F Heading 2 $$@&6CJ]_HaJ&^JN@N Heading 3$$„ą„Š@&5CJ\aJ^JnH<@< Heading 4 $$@& _HaJ ^JB@B Heading 5 $$@&6]_HaJ(^J@@@ Heading 6 $$@&CJ$aJ4^JnH<A@ņ’”<Def Ę°ó×|hå>S¦!ø1Ą5794>g>±>0?„?@@²AYBŚBbC„C&JKK‘MÉM OP™P„QGRŅR¶TVW©Zė[j`źdłe«hŠk?lŠmꧧ”:¤>)oŖńK”Āē u ¤ ß Y – Ō N Œ É C{øŠ`?qčtŽ›ÄšX„Ę$U’9=꧒’’’’’’’’’’’’’’’9=‚’’ę§Œ’’’’ $@\]eóNl +t¾ūü ™xyó: … o  daŃn“¶ųÜkøõ!mn~¶źCdYø «!"M#•#Å#$^$J%%&§&c'Ÿ(¹)£*7,õ,ė/1½1%3Å5Ę5Ō5 6Ć67J7„7°7Č7ą7ų7¢9]:Ä:.=¢=Ļ=9>l>¶>5?c?Ŗ?E@¾@4A5A6A7AQA·A^BzBßBgCŖC«C¬C­C®C¼CčCćF%GUG‡GøGÅGęGmI+JęJĶKENPļPQLR×RĘS×S»TŃT VW8YöY®ZÆZ¼ZŽZ”\­`Tbļd°h€jj‚jƒj„j’j³jDlmZoŖp¤q/r¦sDuEuNuˆu˜uÜvBwłw x!x8xy–yHz[zåz({|‡|š|~ń~ņ~ū~~Ź€z€Ø€Ū€6–ŗT‚É‚gƒI„—„z…F†±†F‡·‡9ˆŠˆŃˆģˆ‰>‰œ‰ŠqŠŃŠ1‹’‹ó‹RŒ“ŒtŌŽ_ŽyŽŸŽĻŽ’Ž5d”æĄĮĀiŻV‘ü‘f’“ė“1”l”Ę”³• –į–V—„—Ś—©š7›f›”›ß›œXœ–œŌœN‹Čž=žzž’ŸėŸ" u “ ”3”Ŗ”Ņ”6¢ ¢Ź¢]£†£²£Ž£¤F¤ˆ¤É¤w„ꄦQ¦R¦T¦W¦Z¦]¦¬¦­¦ņ¦ó¦’¦§§§§§U§b§c§d§e§§‚§§ž§”§¢§Å§Ž§ß§ą§į§ā§ć§ē§˜€€˜€€˜€€©€€©€€©€€©€€™€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€€€˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5H€Ō5˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼CH€Ō5˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅGH€Ō5˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼ZH€Ō5˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€€˜€€˜€€š@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€ š@€€š@€€š@€€š@€€š@€€š@€€˜@€€š@€€š@€€˜@€€š@€€š@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€˜@€€š@€€ €€š€€€€š€€˜€€š€€X€€(€€˜€€˜€€˜€€˜€€(€€š€€ [”°ĄŗL¢āŲ$,=¢>w?|?C&CŲEŽEśMN2Q8Q÷U’Um^q^oavac„cĻcŅcudxd2i9>k>l>µ>¶>4?5?b?c?©?Ŗ?D@E@½@¾@3A7APAQA¶A·A]B^ByBzBŽBßBfCgC©C®C»C¼CēCčCāFćF$G%GTGUG†G‡G·GøGÄGÅGåGęGlImI*J+JåJęJĢKĶKDNENPPīPļPQQKRLRÖR×RÅSĘSÖS×SŗT»TŠTŃT V VWW7Y8YõYöY­ZÆZ»Z¼ZŻZŽZ“\”\¬`­`SbTbīdļdÆh°hj„j‘j’j²j³jClDlŽmmYoZo©pŖp£q„q.r/r„s¦sCuEuMuNu‡uˆu—u˜uŪvÜvAwBwųwłw x x x!x7x8xyy•y–yGzHzZz[zäzåz'{({||†|‡|ļ|š|~~š~ņ~ś~ū~}~ÉŹ€€y€z€§€Ø€Ś€Ū€56•–¹ŗS‚T‚Č‚É‚fƒgƒH„I„–„—„y…z…E†F†°†±†E‡F‡¶‡·‡8ˆ9ˆĻˆŃˆėˆģˆ‰‰=‰>‰›‰œ‰ŠŠpŠqŠŠŠŃŠ0‹1‹‘‹’‹ņ‹ó‹QŒRŒ³Œ“ŒstÓŌ’Ž^Ž_ŽxŽyŽžŽŸŽĪŽĻŽžŽ’Ž45cd“”¾ĀhiÜŻU‘V‘ū‘ü‘e’f’’’“ź“ė“0”1”k”l”Å”Ę”²•³• – –ą–į–U—V—ƒ—„—Ł—Ś—Øš©š6›7›e›f› ›”›Ž›ß›œœWœXœ•œ–œÓœŌœMNŠ‹ĒČžž<ž=žyžzž‘Ÿ’ŸźŸėŸ! " t u ³ “ ””2”3”©”Ŗ”Ń”Ņ”5¢6¢Ÿ¢ ¢É¢Ź¢\£]£…£†£±£²£Ż£Ž£¤¤E¤F¤‡¤ˆ¤Č¤É¤v„w„å„ꄦ¦P¦Q¦R¦R¦T¦T¦U¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦ó¦ž¦’¦§§ §§§§§T§U§a§d§e§€§‚§œ§ž§ §”§Ć§Ä§Ü§ć§ę§’’Ahmad+C:\My Documents\Rafedeen32\#. E-E/ 5/JB.docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asd0*žv’’’’’’’’’ĮRšžRh"’’’’’’’’’§;ĶF za’’’’’’’’’i mFźhµ’’’’’’’’’›_„ ŠŗNŪ’ YO žŖŗd’’’’’’’’’W ĪDķ’’’’’’’’’Ž7ųļBm’’’’’’’’’Č—ŠŗNŪ’n)ŠŗNŪ’ynA:>F’’’’’’’’’Č3'ŠŗNŪ’mQJ3ŠŗNŪ’Ä=9ŠŗNŪ’@f+@ŠŗNŪ’˜EÜMC’’’’’’’’’:7QJµäż’’’’’’’’’^kŗZŠŗNŪ’²Z aŠŗNŪ’²$dŠŗNŪ’•5ój*’īj’’’’’’’’’‰ EkŠŗNŪ’k|ŗl^óęĆ’’’’’’’’’ņkŪo*X(’×!ńp4ičā’’’’’’’’’˜F‰rPĆ’’’’’’’’’4 vŠŗNŪ’‡ ząšČ’’’’’’’’’¬lÉ|ŠŗNŪ’h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„ˆ„˜žĘˆ.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h „ „˜žĘ ^JaJo(-h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.i m YO •5ójynA˜F‰r:7QJk|ŗlĮRš‡ z˜E§;ĶW ×!ńpŽ70¬lÉ|²Z an)Ä=9mQJ3›_„ ‰ Ek4 v²$d^kŗZ@f+@ņkŪoČ3'Č—’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’@€P¹9P$d%d&d'd^JaJ"„ü’„„&`#$+D/„^JaJģ7ĮĀ“”Q¦R¦T¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦^¦s¦‰¦Ž¦’¦š¦«¦¬¦­¦·¦¼¦Ķ¦Ļ¦ń¦ņ¦ó¦ų¦ś¦ū¦ż¦ž¦’¦§§§ § §§§§'§=§B§I§N§T§U§W§Y§[§]§b§c§d§e§ć§ä§å§PPrPŲQP„#P*PFPœP¤PPœPŖPPœP°PPœP¶PPœQ ’Q4’Q`’Qj’Qr’Q‚’P¤’P¦’Q –Q–Q(–QJ–QN–P’–P”–Q QQQ œQP QœP"P$Q¼PQœPĪPQšPŌPQ*QTQ€QŠQ˜Q¢P®Q°Q“QøQ¼PĄPŹPĢPœPŚPPÖQPŲQ G‡:’Times New Roman5€Symbol3& ‡:’ArialM² @Traditional Arabic;² @Akhbar MTG² @MCS ARAFAT HIGHU² @MCS Taybah H_I normal.K² @Simplified ArabicU² @MCS Taybah S_U normal.E¼² @Monotype Koufi#ˆšŠh*¶FlŹ¶&GĖ‰v<ü!š 5859 ault Paragraph Font6@ņ6 Footnote TextCJaJ<&@¢<Footnote ReferenceH*^J, @,Footer Ę9r *)@¢!* Page Number^J,@2,Header Ę9r :B@B: Body Text$CJaJ^JnH:>@R:Title$A$5CJ \aJ ^JnH8J@b8Subtitle$CJaJ^JnHHC@rHBody Text Indent $„ź _HaJ ^J”st5 Ė Ę°ó×|hå>S¦!ø1Ą5794>g>±>0?„?@@²AYBŚBbC„C&JKK‘MÉM OP™P„QGRŅR¶TVW©Zė[j`źdłe«hŠk?lŠmē§§”:¤>)oŖńK”Āē u ¤ ß Y – Ō N Œ É C{øŠ`?qčtŽ›ÄšX„Ę$U’9=ē§’’’’’’’’’’’’’’’’9=‚’’ē§Œ’’’’ $@\]eóNl +t¾ūü ™xyó: … o  daŃn“¶ųÜkøõ!mn~¶źCdYø «!"M#•#Å#$^$J%%&§&c'Ÿ(¹)£*7,õ,ė/1½1%3Å5Ę5Ō5 6Ć67J7„7°7Č7ą7ų7¢9]:Ä:.=¢=Ļ=9>l>¶>5?c?Ŗ?E@¾@4A5A6A7AQA·A^BzBßBgCŖC«C¬C­C®C¼CčCćF%GUG‡GøGÅGęGmI+JęJĶKENPļPQLR×RĘS×S»TŃT VW8YöY®ZÆZ¼ZŽZ”\­`Tbļd°h€jj‚jƒj„j’j³jDlmZoŖp¤q/r¦sDuEuNuˆu˜uÜvBwłw x!x8xy–yHz[zåz({|‡|š|~ń~ņ~ū~~Ź€z€Ø€Ū€6–ŗT‚É‚gƒI„—„z…F†±†F‡·‡9ˆŠˆŃˆģˆ‰>‰œ‰ŠqŠŃŠ1‹’‹ó‹RŒ“ŒtŌŽ_ŽyŽŸŽĻŽ’Ž5d”æĄĮĀiŻV‘ü‘f’“ė“1”l”Ę”³• –į–V—„—Ś—©š7›f›”›ß›œXœ–œŌœN‹Čž=žzž’ŸėŸ" u “ ”3”Ŗ”Ņ”6¢ ¢Ź¢]£†£²£Ž£¤F¤ˆ¤É¤w„ꄦQ¦R¦T¦W¦Z¦]¦¬¦­¦ņ¦ó¦’¦§§§§§U§b§c§d§f§‚§ƒ§ž§Ÿ§¢§£§Ę§ß§ą§į§ā§ć§ä§č§˜€€˜€€˜€€©€€©€€©€€©€€™€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€€€˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5H€Ō5˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼CH€Ō5˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€Å€€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€€€˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5H€Ō5˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼CH€Ō5˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅGH€Ō5˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼ZH€Ō5˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€€˜€€š€€š@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€ š@€€š@€€š@€€š@€€š@€€š@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€˜@€€š@€€ €€š€€€€š€€˜€€š€€X€€(€€˜€€˜€€˜€€˜€€(€€š€€ [”°ĄŗL¢āŲ$,=¢>w?|?C&CŲEŽEśMN2Q8Q÷U’Um^q^oavac„cĻcŅcudxd2i9>k>l>µ>¶>4?5?b?c?©?Ŗ?D@E@½@¾@3A7APAQA¶A·A]B^ByBzBŽBßBfCgC©C®C»C¼CēCčCāFćF$G%GTGUG†G‡G·GøGÄGÅGåGęGlImI*J+JåJęJĢKĶKDNENPPīPļPQQKRLRÖR×RÅSĘSÖS×SŗT»TŠTŃT V VWW7Y8YõYöY­ZÆZ»Z¼ZŻZŽZ“\”\¬`­`SbTbīdļdÆh°hj„j‘j’j²j³jClDlŽmmYoZo©pŖp£q„q.r/r„s¦sCuEuMuNu‡uˆu—u˜uŪvÜvAwBwųwłw x x x!x7x8xyy•y–yGzHzZz[zäzåz'{({||†|‡|ļ|š|~~š~ņ~ś~ū~}~ÉŹ€€y€z€§€Ø€Ś€Ū€56•–¹ŗS‚T‚Č‚É‚fƒgƒH„I„–„—„y…z…E†F†°†±†E‡F‡¶‡·‡8ˆ9ˆĻˆŃˆėˆģˆ‰‰=‰>‰›‰œ‰ŠŠpŠqŠŠŠŃŠ0‹1‹‘‹’‹ņ‹ó‹QŒRŒ³Œ“ŒstÓŌ’Ž^Ž_ŽxŽyŽžŽŸŽĪŽĻŽžŽ’Ž45cd“”¾ĀhiÜŻU‘V‘ū‘ü‘e’f’’’“ź“ė“0”1”k”l”Å”Ę”²•³• – –ą–į–U—V—ƒ—„—Ł—Ś—Øš©š6›7›e›f› ›”›Ž›ß›œœWœXœ•œ–œÓœŌœMNŠ‹ĒČžž<ž=žyžzž‘Ÿ’ŸźŸėŸ! " t u ³ “ ””2”3”©”Ŗ”Ń”Ņ”5¢6¢Ÿ¢ ¢É¢Ź¢\£]£…£†£±£²£Ż£Ž£¤¤E¤F¤‡¤ˆ¤Č¤É¤v„w„å„ꄦ¦P¦R¦R¦T¦T¦U¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦^¦«¦­¦ń¦ §§§T§U§a§d§e§€§‚§œ§ž§ §¢§Ä§Å§Ż§ē§’’Ahmad+C:\My Documents\Rafedeen32\#. E-E/ 5/JB.docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asd0*žv’’’’’’’’’ĮRšžRh"’’’’’’’’’§;ĶF za’’’’’’’’’i mFźhµ’’’’’’’’’›_„ ŠŗNŪ’ YO žŖŗd’’’’’’’’’W ĪDķ’’’’’’’’’Ž7ųļBm’’’’’’’’’Č—ŠŗNŪ’n)ŠŗNŪ’ynA:>F’’’’’’’’’Č3'ŠŗNŪ’mQJ3ŠŗNŪ’Ä=9ŠŗNŪ’@f+@ŠŗNŪ’˜EÜMC’’’’’’’’’:7QJµäż’’’’’’’’’^kŗZŠŗNŪ’²Z aŠŗNŪ’²$dŠŗNŪ’•5ój*’īj’’’’’’’’’‰ EkŠŗNŪ’k|ŗl^óęĆ’’’’’’’’’ņkŪo*X(’×!ńp4ičā’’’’’’’’’˜F‰rPĆ’’’’’’’’’4 vŠŗNŪ’‡ ząšČ’’’’’’’’’¬lÉ|ŠŗNŪ’h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„ˆ„˜žĘˆ.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h „ „˜žĘ ^JaJo(-h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.i m YO •5ójynA˜F‰r:7QJk|ŗlĮRš‡ z˜E§;ĶW ×!ńpŽ70¬lÉ|²Z an)Ä=9mQJ3›_„ ‰ Ek4 v²$d^kŗZ@f+@ņkŪoČ3'Č—’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’@€ŒŒéP$d%d&d'd^JaJ"„ü’„„&`#$+D/„^JaJ7ĮĀ“”Q¦R¦T¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦^¦s¦‰¦Ž¦’¦š¦«¦¬¦­¦·¦¼¦Ķ¦Ļ¦ń¦ņ¦ó¦ų¦ś¦ū¦ż¦ž¦’¦§§§ § §§§§'§=§B§I§N§T§U§W§Y§[§]§b§c§d§e§ž§ §ä§å§ę§00r0ŲQ0„#0*0F0ž0¤P0ž0ŖP0ž0°P0ž0¶P0ž1 ’14’1`’1j’1r’1‚’0¤’0¦’1 –1–1(–1J–1N–0’–0”–1 111 ž10 1œ0"0$1¼P1ž0ĪP1š0ŌP1*1T1€1Š1˜1¢0®1°1“1ø1¼0Ą0Ź0Ģ0ž0ŚP1ž0NQ0ÖQ0ŲQ G‡:’Times New Roman5€Symbol3& ‡:’ArialM² @Traditional Arabic;² @Akhbar MTG² @MCS ARAFAT HIGHU² @MCS Taybah H_I normal.K² @Simplified ArabicU² @MCS Taybah S_U normal.E¼² @Monotype Koufi#ˆšŠh*¶FėŹ¶&GĖ‰v<ü!š 76109575-5109 75 108109 75 4‘‘插’"'D-E'J) 'DB'FHFJ) DD(J&) EF 'D*DH+ LAYTH SADEEQAhmad [2@ń’2Normal$A$ CJ^JnHB@B Heading 1 $$@&5\_HaJ ^JF@F Heading 2 $$@&6CJ]_HaJ&^JN@N Heading 3$$„ą„Š@&5CJ\aJ^JnH<@< Heading 4 $$@& _HaJ ^JB@B Heading 5 $$@&6]_HaJ(^J@@@ Heading 6 $$@&CJ$aJ4^JnH<A@ņ’”<Default Paragraph Font6@ņ6 Footnote TextCJaJ<&@¢<Footnote ReferenceH*^J, @,Footer Ę9r *)@¢!* Page Number^J,@2,Header Ę9r :B@B: Body Text$CJaJ^JnH:>@R:Title$A$5CJ \aJ ^JnH8J@b8Subtitle$CJaJ^JnHHC@rHBody Text Indent $„ź _HaJ ^J”st5 Ė Ę° [2@ń’2Normal$A$ CJ^JnHB@B Heading 1 $$@&5\_HaJ ^JF@F Heading 2 $$@&6CJ]_HaJ&^JN@N Heading 3$$„ą„Š@&5CJ\aJ^JnH<@< Heading 4 $$@& _HaJ ^JB@B Heading 5 $$@&6]_HaJ(^J@@@ Heading 6 $$@&CJ$aJ4^JnH<A@ņ’”<Dó×|hå>S¦!ø1Ą5794>g>±>0?„?@@²AYBŚBbC„C&JKK‘MÉM OP™P„QGRŅR¶TVW©Zė[j`źdłe«hŠk?lŠm駧”:¤>)oŖńK”Āē u ¤ ß Y – Ō N Œ É C{øŠ`?qčtŽ›ÄšX„Ę$U’9=駒’’’’’’’’’’’’’’’9=‚’’駌’’’’ $@\]eóNl +t¾ūü ™xyó: … o  daŃn“¶ųÜkøõ!mn~¶źCdYø «!"M#•#Å#$^$J%%&§&c'Ÿ(¹)£*7,õ,ė/1½1%3Å5Ę5Ō5 6Ć67J7„7°7Č7ą7ų7¢9]:Ä:.=¢=Ļ=9>l>¶>5?c?Ŗ?E@¾@4A5A6A7AQA·A^BzBßBgCŖC«C¬C­C®C¼CčCćF%GUG‡GøGÅGęGmI+JęJĶKENPļPQLR×RĘS×S»TŃT VW8YöY®ZÆZ¼ZŽZ”\­`Tbļd°h€jj‚jƒj„j’j³jDlmZoŖp¤q/r¦sDuEuNuˆu˜uÜvBwłw x!x8xy–yHz[zåz({|‡|š|~ń~ņ~ū~~Ź€z€Ø€Ū€6–ŗT‚É‚gƒI„—„z…F†±†F‡·‡9ˆŠˆŃˆģˆ‰>‰œ‰ŠqŠŃŠ1‹’‹ó‹RŒ“ŒtŌŽ_ŽyŽŸŽĻŽ’Ž5d”æĄĮĀiŻV‘ü‘f’“ė“1”l”Ę”³• –į–V—„—Ś—©š7›f›”›ß›œXœ–œŌœN‹Čž=žzž’ŸėŸ" u “ ”3”Ŗ”Ņ”6¢ ¢Ź¢]£†£²£Ž£¤F¤ˆ¤É¤w„ꄦQ¦R¦T¦W¦Z¦]¦¬¦­¦ņ¦ó¦§§§§§§W§d§e§f§h§„§…§ §”§¤§„§Č§į§ā§ć§ä§å§ę§ź§˜€€˜€€˜€€©€€©€€©€€©€€™€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ G˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅGH€Ō5˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼ZH€Ō5˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€€˜€€˜€€š@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€ š@€€š@€€š@€€š@€€š@€€š@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€š@€€˜@€€ €€š€€€€š€€˜€€š€€X€€(€€˜€€˜€€˜€€˜€€(€€š€€ [”°ĄŗL¢āŲ$,=¢>w?|?C&CŲEŽEśMN2Q8Q÷U’Um^q^oavac„cĻcŅcudxd2i9>k>l>µ>¶>4?5?b?c?©?Ŗ?D@E@½@¾@3A7APAQA¶A·A]B^ByBzBŽBßBfCgC©C®C»C¼CēCčCāFćF$G%GTGUG†G‡G·GøGÄGÅGåGęGlImI*J+JåJęJĢKĶKDNENPPīPļPQQKRLRÖR×RÅSĘSÖS×SŗT»TŠTŃT V VWW7Y8YõYöY­ZÆZ»Z¼ZŻZŽZ“\”\¬`­`SbTbīdļdÆh°hj„j‘j’j²j³jClDlŽmmYoZo©pŖp£q„q.r/r„s¦sCuEuMuNu‡uˆu—u˜uŪvÜvAwBwųwłw x x x!x7x8xyy•y–yGzHzZz[zäzåz'{({||†|‡|ļ|š|~~š~ņ~ś~ū~}~ÉŹ€€y€z€§€Ø€Ś€Ū€56•–¹ŗS‚T‚Č‚É‚fƒgƒH„I„–„—„y…z…E†F†°†±†E‡F‡¶‡·‡8ˆ9ˆĻˆŃˆėˆģˆ‰‰=‰>‰›‰œ‰ŠŠpŠqŠŠŠŃŠ0‹1‹‘‹’‹ņ‹ó‹QŒRŒ³Œ“ŒstÓŌ’Ž^Ž_ŽxŽyŽžŽŸŽĪŽĻŽžŽ’Ž45cd“”¾ĀhiÜŻU‘V‘ū‘ü‘e’f’’’“ź“ė“0”1”k”l”Å”Ę”²•³• – –ą–į–U—V—ƒ—„—Ł—Ś—Øš©š6›7›e›f› ›”›Ž›ß›œœWœXœ•œ–œÓœŌœMNŠ‹ĒČžž<ž=žyžzž‘Ÿ’ŸźŸėŸ! " t u ³ “ ””2”3”©”Ŗ”Ń”Ņ”5¢6¢Ÿ¢ ¢É¢Ź¢\£]£…£†£±£²£Ż£Ž£¤¤E¤F¤‡¤ˆ¤Č¤É¤v„w„å„ꄦ¦P¦Q¦R¦R¦T¦T¦U¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦^¦«¦­¦ń¦ó¦ž¦§ §§§T§U§a§a§c§e§f§§ƒ§§Ÿ§”§£§Å§Ę§Ž§å§č§’’Ahmad+C:\My Documents\Rafedeen32\#. E-E/ 5/JB.docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asd0*žv’’’’’’’’’ĮRšžRh"’’’’’’’’’§;ĶF za’’’’’’’’’i mFźhµ’’’’’’’’’›_„ ŠŗNŪ’ YO žŖŗd’’’’’’’’’W ĪDķ’’’’’’’’’Ž7ųļBm’’’’’’’’’Č—ŠŗNŪ’n)ŠŗNŪ’ynA:>F’’’’’’’’’Č3'ŠŗNŪ’mQJ3ŠŗNŪ’Ä=9ŠŗNŪ’@f+@ŠŗNŪ’˜EÜMC’’’’’’’’’:7QJµäż’’’’’’’’’^kŗZŠŗNŪ’²Z aŠŗNŪ’²$dŠŗNŪ’•5ój*’īj’’’’’’’’’‰ EkŠŗNŪ’k|ŗl^óęĆ’’’’’’’’’ņkŪo*X(’×!ńp4ičā’’’’’’’’’˜F‰rPĆ’’’’’’’’’4 vŠŗNŪ’‡ ząšČ’’’’’’’’’¬lÉ|ŠŗNŪ’h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„ˆ„˜žĘˆ.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h „ „˜žĘ ^JaJo(-h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.i m YO •5ójynA˜F‰r:7QJk|ŗlĮRš‡ z˜E§;ĶW ×!ńpŽ70¬lÉ|²Z an)Ä=9mQJ3›_„ ‰ Ek4 v²$d^kŗZ@f+@ņkŪoČ3'Č—’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’@€¬»P$d%d&d'd^JaJ"„ü’„„&`#$+D/„^JaJ$$d%d&d'd7ĮĀ“”Q¦R¦T¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦^¦s¦‰¦Ž¦’¦š¦«¦¬¦­¦·¦¼¦Ķ¦Ļ¦ń¦ņ¦ó¦ų¦ś¦ū¦ż¦ž¦’¦§§§ § §§§§'§=§B§I§N§T§U§W§Y§[§]§a§b§c§d§e§f§Ÿ§”§å§ę§ē§00r0ŲQ0„#0*0F0¢0¤P0¢0ŖP0¢0°P0¢0¶P0¢1 ’14’1`’1j’1r’1‚’0¤’0¦’1 –1–1(–1J–1N–0’–0”–1 111 ¢10 1œ0"0$1¼P1¢0ĪP1š0ŌP1*1T1€1Š1˜1¢0®1° 1“ 1ø 1¼ 1Ą 0Ź 0Ģ0¢0¢0¢0ŚP1ž0NQ0ÖQ0ŲQ G‡:’Times New Roman5€Symbol3& ‡:’ArialM² @Traditional Arabic;² @Akhbar MTG² @MCS ARAFAT HIGHU² @MCS Taybah H_I normal.K² @Simplified ArabicU² @MCS Taybah S_U normal.E¼² @Monotype Koufi#ˆšŠh*¶FļŹ¶&HĖ‰v<ü!š4‘‘插’"'D-E'J) 'DB'FHFJ) DD(J&) EF 'D*DH+ LAYTH SADEEQAhmadpvļWŽö–[æ’ū¾Æ*]N„Ū¢B–ücļ~÷c>:73ó_’Ė/+„”± ˜ĒuūžüÖ_}z<©E+Ŗ[S'¾üź«w_¹wĒ%—V3³‰ĮĒdŒUŠDŲgBĢ9ˆR¤H+"E¤‘@@XŒŅ˜rĪY@Š8Ē!FM†ˆ@ĄZ;æqc8}öl‚ Ī.Ģ‹Ąx<>|ųČt:½bĻĪ,ĄHjßUW×Óz<^Ūæ’ɓ'Žüę7c½÷ŚhcLžM·¾ł­wÜŽłÖÕÓŗŖJ‘éx Ā¶°!śœ“RŚC¤”Rå±ÖHfaQD¤č%Dė9§cJI)e¬µ¶@Ō˜SšNź”"ˆ¤”¢Ŗģ‹jYĪ,ƬłŠ_Ų<\XŌF‚€dfBA€V…sāœ$sĪ YŁŒĪBĮg¢­ŅÖ:ę,„Å g Ēżd,M'“Ģ23·ŠėõWWW'uÓ“ķī={@°³2I)+"efault Paragraph Font6@ņ6 Footnote TextCJaJ<&@¢<Footnote ReferenceH*^J, @,Footer Ę9r *)@¢!* Page Number^J,@2,Header Ę9r :B@B: Body Text$CJaJ^JnH:>@R:Title$A$5CJ \aJ ^JnH8J@b8Subtitle$CJaJ^JnHHC@rHBody Text Indent $„ź _HaJ ^J”st5 Ė Ę°ó×|hå>S¦!ø1Ą5794>g>±>0?„?@@²AYBŚBbC„C&JKK‘MÉM OP™P„QGRŅR¶TVW©Zė[j`źdłe«hŠk?lŠmē§§”:¤>)oŖńK”Āē u ¤ ß Y – Ō N Œ É C{øŠ`?qčtŽ›ÄšX„Ę$U’9=ē§’’’’’’’’’’’’’’’’9=‚’’ē§Œ’’’’ $@\]eóNl +t¾ūü ™xyó: … o  daŃn“¶ųÜkøõ!mn~¶źCdYø «!"M#•#Å#$^$J%%&§&c'Ÿ(¹)£*7,õ,ė/1½1%3Å5Ę5Ō5 6Ć67J7„7°7Č7ą7ų7¢9]:Ä:.=¢=Ļ=9>l>¶>5?c?Ŗ?E@¾@4A5A6A7AQA·A^BzBßBgCŖC«C¬C­C®C¼CčCćF%GUG‡GøGÅGęGmI+JęJĶKENPļPQLR×RĘS×S»TŃT VW8YöY®ZÆZ¼ZŽZ”\­`Tbļd°h€jj‚jƒj„j’j³jDlmZoŖp¤q/r¦sDuEuNuˆu˜uÜvBwłw x!x8xy–yHz[zåz({|‡|š|~ń~ņ~ū~~Ź€z€Ø€Ū€6–ŗT‚É‚gƒI„—„z…F†±†F‡·‡9ˆŠˆŃˆģˆ‰>‰œ‰ŠqŠŃŠ1‹’‹ó‹RŒ“ŒtŌŽ_ŽyŽŸŽĻŽ’Ž5d”æĄĮĀiŻV‘ü‘f’“ė“1”l”Ę”³• –į–V—„—Ś—©š7›f›”›ß›œXœ–œŌœN‹Čž=žzž’ŸėŸ" u “ ”3”Ŗ”Ņ”6¢ ¢Ź¢]£†£²£Ž£¤F¤ˆ¤É¤w„ꄦQ¦R¦T¦W¦Z¦]¦¬¦­¦ņ¦ó¦’¦§§§§§V§d§e§f§‚§ƒ§ž§Ÿ§¢§£§Ę§ß§ą§į§ā§ć§ä§č§˜€€˜€€˜€€©€€©€€©€€©€€™€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€€€˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5H€Ō5˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼CH€Ō5˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅGH€Ō5˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼ZH€Ō5˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜ €€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€€€˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜ €Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5˜€Ō5H€Ō5˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼C˜€¼CH€Ō5˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅG˜€ÅGH€Ō5˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼Z˜€¼ZH€Ō5˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€€˜€€˜€€š@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€ š@€€š@€€š@€€š@€€š@€€š@€€˜@€€š@€€š@€€˜@€€š@€€š@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€š@€€˜@€€ €€š€€€€š€€˜€€š€€X€€(€€˜€€˜€€˜€€˜€€(€€š€€ [”±ĀŗL¢āŲ$,=¢>w?|?C&CŲEŽEśMN2Q8Q÷U’Um^q^oavac„cĻcŅcudxd2i9>k>l>µ>¶>4?5?b?c?©?Ŗ?D@E@½@¾@3A7APAQA¶A·A]B^ByBzBŽBßBfCgC©C®C»C¼CēCčCāFćF$G%GTGUG†G‡G·GøGÄGÅGåGęGlImI*J+JåJęJĢKĶKDNENPPīPļPQQKRLRÖR×RÅSĘSÖS×SŗT»TŠTŃT V VWW7Y8YõYöY­ZÆZ»Z¼ZŻZŽZ“\”\¬`­`SbTbīdļdÆh°hj„j‘j’j²j³jClDlŽmmYoZo©pŖp£q„q.r/r„s¦sCuEuMuNu‡uˆu—u˜uŪvÜvAwBwųwłw x x x!x7x8xyy•y–yGzHzZz[zäzåz'{({||†|‡|ļ|š|~~š~ņ~ś~ū~}~ÉŹ€€y€z€§€Ø€Ś€Ū€56•–¹ŗS‚T‚Č‚É‚fƒgƒH„I„–„—„y…z…E†F†°†±†E‡F‡¶‡·‡8ˆ9ˆĻˆŃˆėˆģˆ‰‰=‰>‰›‰œ‰ŠŠpŠqŠŠŠŃŠ0‹1‹‘‹’‹ņ‹ó‹QŒRŒ³Œ“ŒstÓŌ’Ž^Ž_ŽxŽyŽžŽŸŽĪŽĻŽžŽ’Ž45cd“”¾ĀhiÜŻU‘V‘ū‘ü‘e’f’’’“ź“ė“0”1”k”l”Å”Ę”²•³• – –ą–į–U—V—ƒ—„—Ł—Ś—Øš©š6›7›e›f› ›”›Ž›ß›œœWœXœ•œ–œÓœŌœMNŠ‹ĒČžž<ž=žyžzž‘Ÿ’ŸźŸėŸ! " t u ³ “ ””2”3”©”Ŗ”Ń”Ņ”5¢6¢Ÿ¢ ¢É¢Ź¢\£]£…£†£±£²£Ż£Ž£¤¤E¤F¤‡¤ˆ¤Č¤É¤v„w„å„ꄦ¦P¦Q¦R¦R¦T¦T¦U¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦^¦«¦­¦ń¦ó¦’¦§§§§V§W§c§c§e§g§h§ƒ§…§Ÿ§”§£§„§Ē§Č§ą§ē§ź§’’Ahmad+C:\My Documents\Rafedeen32\#. E-E/ 5/JB.docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asd0*žv’’’’’’’’’ĮRšžRh"’’’’’’’’’§;ĶF za’’’’’’’’’i mFźhµ’’’’’’’’’›_„ ŠŗNŪ’ YO žŖŗd’’’’’’’’’W ĪDķ’’’’’’’’’Ž7ųļBm’’’’’’’’’Č—ŠŗNŪ’n)ŠŗNŪ’ynA:>F’’’’’’’’’Č3'ŠŗNŪ’mQJ3ŠŗNŪ’Ä=9ŠŗNŪ’@f+@ŠŗNŪ’˜EÜMC’’’’’’’’’:7QJµäż’’’’’’’’’^kŗZŠŗNŪ’²Z aŠŗNŪ’²$dŠŗNŪ’•5ój*’īj’’’’’’’’’‰ EkŠŗNŪ’k|ŗl^óęĆ’’’’’’’’’ņkŪo*X(’×!ńp4ičā’’’’’’’’’˜F‰rPĆ’’’’’’’’’4 vŠŗNŪ’‡ ząšČ’’’’’’’’’¬lÉ|ŠŗNŪ’h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„ˆ„˜žĘˆ.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h „ „˜žĘ ^JaJo(-h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.i m YO •5ójynA˜F‰r:7QJk|ŗlĮRš‡ z˜E§;ĶW ×!ńpŽ70¬lÉ|²Z an)Ä=9mQJ3›_„ ‰ Ek4 v²$d^kŗZ@f+@ņkŪoČ3'Č—’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’@€LŖPK$d%d&d'd^JaJ"„ü’„„&`#$+D/„^JaJ$$d%d&d'd7ĮĀ“”Q¦R¦T¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦^¦s¦‰¦Ž¦’¦š¦«¦¬¦­¦·¦¼¦Ķ¦Ļ¦ń¦ņ¦ó¦ų¦ś¦ū¦ž¦’¦§§§§ §§§§§)§?§D§K§P§V§W§Y§[§]§_§c§d§e§f§g§h§”§£§ē§č§é§00r0ŲQ0„#0*0F0¤0¤P0¤0ŖP0¤0°P0¤0¶P0¤1 ’14’1`’1j’1r’1‚’0¤’0¦’1 –1–1(–1J–1N–0’–0”–1 111 ¤10 1œ0"0$1¼P1¤0ĪP1š0ŌP1*1T1€1Š1˜1¢0®1° 1“ 1ø 1¼ 1Ą 0Ź 0Ģ0¢0¢0¤0ŚP1¤0NQ0ÖQ0ŲQ G‡:’Times New Roman5€Symbol3& ‡:’ArialM² @Traditional Arabic;² @Akhbar MTG² @MCS ARAFAT HIGHU² @MCS Taybah H_I normal.K² @Simplified ArabicU² @MCS Taybah S_U normal.E¼² @Monotype Koufi#ˆšŠh*¶FI"·fHĖ‰v<ü!š4‘‘插’"'D-E'J) 'DB'FHFJ) DD(J&) EF 'D*DH+ LAYTH SADEEQAhmad 23EEA949B175D99409BB3A8EE52536C6’’’’ O34123AC7CAD2F5F4B9AAA23B07E71F29C?\Program Files\Hewlett-Packard\hp deskjet assistant\bin\components\strres.dll’’’’ O00000000000000000000000000000000C?\Program Files\Hewlett-Packard\hp deskjet assistant\bin\components\strres.dll–" C6BB0CB3A064C824081B55BFD119A161’’’’ A34123AC7CAD2F5F4B9AAA23B07E71F29C?\Program Files\Hewlett-Packard\hp deskjeģ„ĀQ”æŚQbjbjƒČƒČ¦į¢į¢Ā€’’’’’’]¶±0ęµ<"·Ų¶ø¶ø¶øŹø*Õ*Õ*Õ8bÕL®Õ„Źø Ęh×h×(×××²ß²ß²ßTVVVVVV$ŃōÅ!z‘¶ø²ßŗŽšTß^²ß²ßz’ņś·ś·××*vÖņ’ņ’ņ’ņ²ßDś·†×¶ø×TŹøŹøś·ś·ś·ś·²ßT’ņ’ņ"ō.ĢH€ø6¶øT×2ÖDĄ^Āź¾ĒŹø`*Õöäœ @Root Entry’’’’’’’’ ĄFĄQęŠ/§ĒĄ^Āź¾ĒŪ@1Table’’’’ķ¶WordDocument’’’’’’’’Ó¦SummaryInformation(’’’’؁‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻŠŃŅž’’’Ō׿’’’ž’’’ż’’’Śž’’’Łż’’’ż’’’ż’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’ šCompObj’’’’’’’’’’’’j0Table’’’’’’’’’’’’ U"’’’’’’’’’’’’   !č^$%&'()*+,i./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\_’’’’ž’’’`ac’’’’defgh¢jklmnopqrstuvwxyz{|}~€ę)Š¾ĒĖ‰vž’ZÕĶ՜.“—+,ł®DÕĶ՜.“—+,ł®X hp„Œ”œ ¤¬“¼ Ä óč ABO-ABDULLAü<‘‘U #ĒįĶćĒķÉ ĒįŽĒäęäķÉ įįČķĘÉ ćä ĒįŹįęĖ Title˜ 6> _PID_GUIDčAN{2C2D150E-CF83-485D-BD4F-16F8E6386FF8}ž’ ’’’’ ĄFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8ō9²qž’Zą…ŸņłOh«‘+'³Ł0xˆ¼Čąģü 4 @ LX`hpč#ĒįĶćĒķÉ ĒįŽĒäęäķÉ įįČķĘÉ ćä ĒįŹįęĖsįĶć LAYTH SADEEQęäķAYTANormalAhmadl29aMicrosoft Word 8.0į@°ė @x§|/§Ē@‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æĄĮĀÅ’’’’ĖĘÉŹĒxĶĪĻŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽßąįāćäåęēčéźėģīļšńņóōõö÷ųłśūüżž’‚ŗ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ±é²³“µ¶·ø¹ó»¼½¾æĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽßąįāćäåęēźķ"ėģī#ļšńņ-ōõö÷ųłśūüżž’JĆ Č?  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=Ģ’’’’@ABCDFž’’’GHoż’’’KLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdf°ghijklmnƒpqrstuvwyez{|~’’’’€€’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜ €’j˜€€˜€€˜€€š@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€˜@€€ š@€€š@€€š@€€š@€€š@€€š@€€˜@€€š@€€š@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€š@€€˜@€€˜@€€š@€€ €€š€€€€š€€˜€€š€€X€€(€€˜€€˜€€˜€€˜€€(€€š€€ [”°ĮŗL¢āŲ$,=¢>w?|?C&CŲEŽEśMN2Q8Q÷U’Um^q^oavac„cĻcŅcudxd2i9>k>l>µ>¶>4?5?b?c?©?Ŗ?D@E@½@¾@3A7APAQA¶A·A]B^ByBzBŽBßBfCgC©C®C»C¼CēCčCāFćF$G%GTGUG†G‡G·GøGÄGÅGåGęGlImI*J+JåJęJĢKĶKDNENPPīPļPQQKRLRÖR×RÅSĘSÖS×SŗT»TŠTŃT V VWW7Y8YõYöY­ZÆZ»Z¼ZŻZŽZ“\”\¬`­`SbTbīdļdÆh°hj„j‘j’j²j³jClDlŽmmYoZo©pŖp£q„q.r/r„s¦sCuEuMuNu‡uˆu—u˜uŪvÜvAwBwųwłw x x x!x7x8xyy•y–yGzHzZz[zäzåz'{({||†|‡|ļ|š|~~š~ņ~ś~ū~}~ÉŹ€€y€z€§€Ø€Ś€Ū€56•–¹ŗS‚T‚Č‚É‚fƒgƒH„I„–„—„y…z…E†F†°†±†E‡F‡¶‡·‡8ˆ9ˆĻˆŃˆėˆģˆ‰‰=‰>‰›‰œ‰ŠŠpŠqŠŠŠŃŠ0‹1‹‘‹’‹ņ‹ó‹QŒRŒ³Œ“ŒstÓŌ’Ž^Ž_ŽxŽyŽžŽŸŽĪŽĻŽžŽ’Ž45cd“”¾ĀhiÜŻU‘V‘ū‘ü‘e’f’’’“ź“ė“0”1”k”l”Å”Ę”²•³• – –ą–į–U—V—ƒ—„—Ł—Ś—Øš©š6›7›e›f› ›”›Ž›ß›œœWœXœ•œ–œÓœŌœMNŠ‹ĒČžž<ž=žyžzž‘Ÿ’ŸźŸėŸ! " t u ³ “ ””2”3”©”Ŗ”Ń”Ņ”5¢6¢Ÿ¢ ¢É¢Ź¢\£]£…£†£±£²£Ż£Ž£¤¤E¤F¤‡¤ˆ¤Č¤É¤v„w„å„ꄦ¦P¦Q¦R¦R¦T¦T¦U¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦^¦«¦­¦ń¦ó¦ž¦§§§§U§V§W§_§c§c§e§f§§ƒ§§Ÿ§”§£§Å§Ę§Ž§å§č§’’Ahmad+C:\My Documents\Rafedeen32\#. E-E/ 5/JB.docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asd0*žv’’’’’’’’’ĮRšžRh"’’’’’’’’’§;ĶF za’’’’’’’’’i mFźhµ’’’’’’’’’›_„ ŠŗNŪ’ YO žŖŗd’’’’’’’’’W ĪDķ’’’’’’’’’Ž7ųļBm’’’’’’’’’Č—ŠŗNŪ’n)ŠŗNŪ’ynA:>F’’’’’’’’’Č3'ŠŗNŪ’mQJ3ŠŗNŪ’Ä=9ŠŗNŪ’@f+@ŠŗNŪ’˜EÜMC’’’’’’’’’:7QJµäż’’’’’’’’’^kŗZŠŗNŪ’²Z aŠŗNŪ’²$dŠŗNŪ’•5ój*’īj’’’’’’’’’‰ EkŠŗNŪ’k|ŗl^óęĆ’’’’’’’’’ņkŪo*X(’×!ńp4ičā’’’’’’’’’˜F‰rPĆ’’’’’’’’’4 vŠŗNŪ’‡ ząšČ’’’’’’’’’¬lÉ|ŠŗNŪ’h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„ˆ„˜žĘˆ.h„Š„˜žĘŠ^J.h„ „˜žĘ ^J.h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„Š„˜žĘŠ^Jo(.„ „˜žĘ ^J.„p„L’Ęp^J.„@ „˜žĘ@ ^J.„„˜žĘ^J.„ą„L’Ęą^J.„°„˜žĘ°^J.„€„˜žĘ€^J.„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.h„Š„˜žĘŠ^J.h „ „˜žĘ ^JaJo(-h„p„L’Ęp^J.h„@ „˜žĘ@ ^J.h„„˜žĘ^J.h„ą„L’Ęą^J.h„°„˜žĘ°^J.h„€„˜žĘ€^J.h„P„L’ĘP^J.„h„˜žĘho(.i m YO •5ójynA˜F‰r:7QJk|ŗlĮRš‡ z˜E§;ĶW ×!ńpŽ70¬lÉ|²Z an)Ä=9mQJ3›_„ ‰ Ek4 v²$d^kŗZ@f+@ņkŪoČ3'Č—’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’@€LŖPK$d%d&d'd^JaJ"„ü’„„&`#$+D/„^JaJ$$d%d&d'dą7ĮĀ“”Q¦R¦T¦U¦W¦X¦Z¦[¦]¦^¦s¦‰¦Ž¦’¦š¦«¦¬¦­¦·¦¼¦Ķ¦Ļ¦ń¦ņ¦ó¦ų¦ś¦ū¦ż¦ž¦’¦§§§ § §§§§(§>§C§J§O§U§]§_§c§d§e§f§Ÿ§”§å§ę§ē§00r0ŲQ0„#0*0F0¦0¤P0¦0ŖP0¦0°P0¦0¶P0¦1 ’14’1`’1j’1r’1‚’0¤’0¦’1 –1–1(–1J–1N–0’–0”–1 111 ¦10 1œ0"0$1¼P1¦0ĪP1š0ŌP1*1T1€1Š1˜1¢1¦1$¦1Ą 0Ź 0Ģ0(¦0ŚP1*¦0NQ0ÖQ0ŲQ G‡:’Times New Roman5€Symbol3& ‡:’ArialM² @Traditional Arabic;² @Akhbar MTG² @MCS ARAFAT HIGHU² @MCS Taybah H_I normal.K² @Simplified ArabicU² @MCS Taybah S_U normal.E¼² @Monotype Koufi#ˆšŠh*¶FJ"·fIĖ‰v<ü!š4‘‘—„’’"'D-E'J) 'DB'FHFJ) DD(J&) EF 'D*DH+ LAYTH SADEEQAhmadO&Voe9I]U=c$PE[ASg0m+°#+hp print screen utility±#1.00.000µ³#µ prnsys.Exe’’’’8PathC:\Program Files\Hewlett-Packard\hp print screen utility’’’’CC:\Program Files\Hewlett-Packard\hp print screen utility\prnsys.ExeŌ²#Ćhp print screen utility’’’’OUninstallStringC:\Program Files\Hewlett-Packard\hp print screen utility\UnInstall\prnunins.exe