ࡱ> _0fbjbj GbbZ~| | 888LLL8TdLS<R(z%"% %RRRRRRRV=Y\R98%$T%^%%R||*R2?2?2?%|8R2?%R2?2?RNL6RR`]ڳb5QZrRR0SQZYn>YRRY8RR %%2?%%%%%RR2?%%%S%%%%Y%%%%%%%%%| : /. 9(/ 'D('37 9DJ ,'3E E/13 'DE'DJ) 'D9'E) H'D*41J9 'DE'DJ CDJ) 'DB'FHF / ,'E9) 'DEH5DEB/E): D,#* :'D(J) 'D*41J9'* 'D61J(J) %DI A16 'D61J() 9DI 'D/.D 'D5'AJ HDJ3 'D/.D 'D%,E'DJ #J 'D/.D 'D.'DJ EF 'D4H'&( (.5E 'D*C'DJA 'DH',() 'D.5E) H0DC DDE-'A8) 9DI E5/1 'D/.D H'3*E1'1 1#3 'DE'D EF*,'K (CD 7'B*G EF #,D 9/E 'D'F*B'5 EF BJE*G 'D-BJBJ) (9/ 'D9EDJ) 'D%F*',J). HEF (JF G0G 'D*C'DJA 'DE.55'* H'D'-*J'7J'*. %D' #F 'D*41J9'* 'D61J(J) B/ *('JF* AJ 0DC AEFG' EF 3E- (.5EG' (41H7 E-//) HEFG' EF DE J3E- (.5EG' ('D1:E EF #GEJ*G' %0 *9/ EF E5'/1 'D*EHJD 'DEGE) AJ 'D41C'* H'DEF4"* 'D'B*5'/J) -J+ *D9( /H1'K EGE'K AJ *BHJ) H/9E 'DE1C2 'DE'DJ D1#3E'D 'D41C). H*CEF E4CD) 'D(-+ AJ 'D:EH6 'D0J JC*FA EAGHE 'D'-*J'7J'* H'DE.55'* H0DC (3(( 9/E H,H/ -/H/ A'5D) H/BJB) (JF 'DE57D-JF EE' #/I %DI 'D*('3 EAGHE HE6EHF 'D'57D'-JF H.5H5'K AJ 'D*41J9'* 'D61J(J) A6D'K 9F F81) 'DE-'3(JF 'D*J D' **7'(B E9 'DEAGHE 'D61J(J DCD' 'DE57D-JF EE' J*7D( 'D#E1 'D*/BJB AJ CD E(D: J/1, *-* G0JF 'D(F/JF DCHF 'DE-'3( JG*E AB7 ('DE-'A8) 9DI 3J'3) 'D-J7) H'D-01 'D*J *9/ 'DE5/1 'D1&J3J DF4#) 'D'-*J'7J'* H'DE.55'* . #E' A16J) 'D(-+ A*CEF ('D%,'() 9F 'D3$'D 'D"*J:- GD *9/ ('D'-*J'7J'* H'DE.55'*) EF 6EF 'D*C'DJA 'DH',() 'D.5E 3H'! #C'F 0DC AJ 'D*41J9 'D61J(J 'D91'BJ #E AJ 'D*41J9'* 'D61J(J) 'DEB'1F) H'DG/A EF 'D(-+ GH *H6J- H*-/J/ EAGHE 'D'-*J'7J'* H'DE.55'* EF 'DF'-J) 'D61J(J) AJ 'D*41J9 'D61J(J 'D91'BJ HE/I EH'AB*G' #H '.*D'AG' E9 'D*41J9'* 'D61J(J) 'D#.1I H*92J2 0DC 9F 71JB 'D#-C'E 'DB6'&J) HB1'1'* 'D3D7'* 'DE'DJ) HD(DH: E' *B/E **H29 E'/) 'D(-+ 9DI E(-+JF GE': 'DE(-+ 'D#HD: EAGHE 'D'-*J'7J'* H'DE.55'* 'DE(-+ 'D+'FJ: EHBA 'D*41J9'* 'D61J(J) 'DEB'1F) %2'! 'D'-*J'7J'* H'DE.55'* HAJ .'*E) 'D(-+ #GE 'D'3*F*','* H'D*H5J'* 'D*J *H5D %DJG' 'D('-+. 'DE(-+ 'D#HD EAGHE 'D'-*J'7J'* H'DE.55'* EF 'DE9DHE #F :'D(J) 'D*41J9'* 'D61J(J) DE **916 #5D'K %DI *91JA ,'E9 HE'F9 DD'-*J'7'* H'DE.55'* EE' A3- 'DE,'D #E'E 1,'D 'DABG 'DE'DJ DCJ J/DH (/DHGE AJ %J,'/ *91JA DCD EF 'D'-*J'7J'* H'DE.55'* A6D'K 9F 'J,'/ 'DE9'JJ1 'DD'2E) DD*A1B) (JFGE'. D0DC 3F*F'HD *91JA 'D'-*J'7J'* H'DE.55'* AJ E7D(JF HCE' J#*J: 'DE7D( 'D#HD *91JA 'D'-*J'7J'* #F DA8 (('D'-*J'7J)) (E9F'G 'DH'39 AJ 9DE 'DE-'3() GH (9('1) 9F E(D: J-,2 EF 'D#1('-)(( H'D#3('( 'D*J */9H %DI -,2G C+J1) HE*FH9) (*FH9 'D'-*J'7J'* (E' J*D'!E H7(J9) 9ED CD EF4') *,'1J) #H 5F'9J) #E' EF 'DF'-J) 'D61J(J) AB/ 91A*G 'D(96 (#FG' (9('1) 9F E('D: *B79G' 'DEF4') EF 1(-G' 'D5'AJ H*6JAG' %DI #EH'DG' 'D.'5)) (( CE' 91A* 'D'-*J'7J'* (#FG' (9('1) 9F E('D: *-,2 EF 'D#1('- D/9E E1C2 'DEF4#) (5A) 9'E) #H (EH',G) E' B/ J-D (G' EF .3'1) AJ 'DE3*B(D #H DEH'2F) 'D#1('- 'D*J *H29G' /H1J'K 9DI 'DE3'GEJF #H D:J1G' EF 'D#:1'6) (( H(0'* 'DE9FI 91AG' ".1HF HEFGE /0 E-EH/ 1J'6 97J) (#FG' (E('D: *-,2 EF 'D#1('- D/9E E1C2 'DEF4#) (5A) 9'E) HEB'(D) E' B/ J71# 9DJG' EF .3'&1 :J1 E9JF) EB/E'K #H DEB'(D) .3'1) E9JF) C'D/JHF 'DE4CHC AJG')(( HB/ 0G( 'D(96 AJ *B3JEG' %DI(( : 1.'-*J'7'* %J1'/JG:- HGJ 'D*J *-,2 EF 'D#1('- 'D3FHJ) 'D9'/J) 'DB'(D) DD*H2J9 2.'-*J'7'* 1#3E'DJ):- HGJ 'DE('D: 'D*J *-,2 EF 'D#1('- 'D1#3E'DJ) #J EF #1('- DE *F*, 9F 'DF4'7 'D9'/J DDEF4#) HB3E* EF -J+ 'D'D*2'E (*CHJFG' %DI:- #.'-*J'7J'* %D2'EJ): HGJ 'D*J *D*2E 'DEF4#) (*CHJFG' *FAJ0'K D#-C'E 'DB'FHF H0DC (B5/ *-BJB #G/'A 'B*5'/J) *EDJG' 'DE5D-) 'D9'E) H*F-51 AJ 'D'-*J'7J'* 'DB'FHFJ). (.'-*J'7J'* :J1 %D2'EJ): HGJ 'D'-*J'7J'* 'D-1) 'D*J *CHFG' 'DEF4#) ('.*J'1G' /HF #F *CHF E,(1) 9DJG' H0DC (B5/ */9JE 'DE1C2 'DE'DJ DG' H*92J2 1#3 'DE'D 'D9'ED D**ECF EF */(J1 '-*J','*G' HEB'(D) E' B/ JB9 AJ 'DE3*B(D EF .3'&1 :J1 E*HB9G HEF #E+D*G' ('D'-*J'7J 'D9'E H'-*J'7J 'D7H'1&). J*6- EE' *B/E #F 'D'-*J'7'* *E*'2 ('D.5'&5 'D"*J) : 1. *-ED D-3'( *H2J9 'D#1('- H'D.3'&1 2. GJ AJ 'D#5D #1('- E-*,2) 3. D' *B'(D .3'&1 #H #9('! E1,- -/H+G' AJ 'D:'D( 'DE7D( 'D+'FJ *91JA 'DE.55'* JECF *91JA 'DE.55'* AJ 'DABG 'D61J(J (#FG' 9('1) 9F (9(! J-ED 9DI %J1'/'* 'DEF4#) 'DE3*E1) DEB'(D) FB5 AJ BJE) 'D#5HD #H .3'1) E$C/) 'DHBH9 :J1 E9DHE) 'DEB/'1 #H 'D2EF (:6 'DF81 9F F*J,) #9E'DG')(( CE' H91A* #J6'K (#FG' 9('1) 9F (E('D: *-,2 EF 'D#1('- 'D%,E'DJ) (5H1) 8'G1G #H E3**1) 9E/'K #H 9AH'K D*B'(D FAB'* #H *F'B5 AJ 'D#5HD +'(*JF H#CJ/JF #H E1,-JF #-J'F'K E3*B(DJF H:J1 E-//J 'DBJE) #H E-//JF HDCF DE J-// 2EF /A9GE' 41J7) #F *9/ *DC 'DFAB) #H 0DC 'D*F'B5 (-3( 7(J9) CD EFG' *CDJA'K 9DI 'D1(- DH DE JCHF' E.55JF H0DC AJ -'D) *-BBGE' AJ 'D3F) 'D,'1J))(( HB/ 0G( 'D(96(( %DI *B3JE 'DE.55'* EF -J+ 'D,G) 'D*J *B11G' %DI :- 01 'DE.55'* 'DB'FHFJ):- HGJ 'D*J *B11G' H*-//G' 'DBH'FJF CB'FHF 'D41C'* HB'FHF 61J() 'D/.D H:J1G' 0 02 'DE.55'* 'DF8'EJ):- HGJ 'DE.55'* 'D*J J1/ -HDG' F5 AJ 'DF8'E 'D/'.DJ DD41C'* H'D*J B/ *CHF B'FHFJ) #H 91AJ) #H '*A'BJ) 3. 'DE.55'* 'D91AJ):- HGJ 'D*J *9'1A* 'D#H3'7 'DE-'3(J) 9DI #-/'+G' /HF #F J1/ -HDG' F5 B'FHFJ E+D E.55 'D/JHF 'DE4CHC AJG'. J*6- EE' *B/E #F 'DE.55'* *E*'2 (E' J#*J:- J1*(7 CD E.55 EFG' (-'DG E9JFG HJ$/J H8JA) %0' E' HB9* *DC 'D-'D) E+D: E.55 'D/JHF 'DE4CHC AJ *-5JDG'. #9('! E*HB9G *.5 'D3F) 'DE'DJ) HDE *-// (9/. *-ED 'DE.55'* /'&E'K 9DI 'D#1('- 'D%,E'DJ). D' (/ EF *CHJF 'DE.55'* 3H'! C'F* F*'&, 'DE41H9 1(-'K #H .3'1). (9/ G0' 'D916 'DEH,2 9F *91JA CD EF 'D'-*J'7J'* H'DE.55'* J8G1 DF' A1HB ,HG1J) **D.5 (E' J#*J(( :- #HD'K:- EF -J+ 9/G' FAB) #H *H2J9 DD1(- :- #. 'DE.55:- 9('1) 9F FAB'* *-ED D-3'( 'D#1('- H'D.3'&1 (51A 'DF81 9E' %0' C'F* F*'&, #9E'D 'DE41H9 .3'1) #H 1(-'K. (. 'D'-*J'7'*:- D' *9/ 9F51'K EF 9F'51 'D*CDA) (D *9/ (E+'() *H2J9 DD1(- H*CHJF 'DEF4"* D/9E 'DE1C2 'DE'DJ DDEF4#) #H DEB'(D) .3'1) E-*ED) :J1 E$C/) 'DHBH9 HEF +E D' JECF *CHJFG' "D' (9/ #F *-BB 1(-'K JCAJ D'-*3'(G'. +'FJ'K:- EF F'-J) %8G'1 'DE1C2 'DE'DJ 'D-BJBJ:- #. J$/J 9/E *CHJF 'DE.55'* %DI 9/E %8G'1 'DE1C2 'DE'DJ 'D-BJBJ DDEF4#) HEF +E D'(/ EF *CHJFG' D%EC'F (J'F E1C2 'DEF4#) 'DE'DJ 'D3DJE. (. D' J$/J 9/E *CHJF 'D'-*J'7'* %DI 9/E %8G'1 'DE1C2 'DE'DJ 'D-BJBJ DDEF4#) H0DC D#F 'D:16 EFG' GH 2J'/) 'D+B) AJ EC'F) G0' 'DE1C2 . +'D+'K:- EF -J+ *E+JDG' AJ #5HD -BJBJ):- #. D' JB'(D 'DE.55'* #J -BHB #H EH,H/'* -J+ *CHF 9'/G DEB'(D) 'D'D*2'E EF FH9 E9JF (E9FI #FG' *2J/ 'D'D*2'E'* DEB'(D) FB5 -D A9D'K (#-/ 'D#5HD H'F C'F :J1 E9JF 'DEB/'1 #H EB'(D) 2J'/) A9DJ) AJ .5E EF 'D.5HE E+D: E.55 'D/JHF 'DE9/HE). (. #E' 'D'-*J'7J'* 'D*J JB'(DG' -BHB HEH,H/'* A9DJG H'D*J GJ E('D: -1) '3*B79*G' 'DEF4#) EF #1('-G' 'D5'AJ) AJ,( #F JB'(DG' #5HD A9DJ) 3H'! #C'F* #5HD +'(*) #E E*/'HD) E+D '-*J'7J 1#3 'DE'D 'DE(-+ 'D+'FJ EHBA 'D*41J9'* 'D61J(J) 'DEB'1F) EF 'DE.55'* H'D#-*J'7J'* DDHBHA 9DI EHBA 'D*41J9'* 'D61J() 'DEB'1F) %2'! 'DE.55'* H'D'-*J'7J'* *E *B3JE 'DE(-+ 9DI E7D(JF AAJ 'DE7D( 'D#HD F(-+ AJ EHBA 'D*41J9'* 'D61J(J) 'DEB'1F) #E' AJ 'DE(-+ 'D+'FJ A3F*F'HD EHBA 'D*41J9 'D61J(J 'D91'BJ HCE' J#*J: 'DE7D( 'D#HD EHBA 'D*41J9'* 'D61J(J) 'DEB'1F) HBA* 'D*41J9'* 'D61J(J) EH'BA E.*DA) EF 'DE.55'* H'D'-*J'7J'* AEFG' EF 3E- (*F2JDG' EF 'D/.D 'D%,E'DJ (5A*G' EF 'D*C'DJA H(41H7 HEFG' EF HBA EHBA'K E*4//'K HDE J9/G' 6EF 'D*C'DJA 'D,'&2) 'D.5E. A'DE419 'D61J(J 'D%FCDJ2J B/ 3E- '(*/'!K (.5E 'DE('D: 'DD'2E) D*CHJF 'DE.55'* 'D*J *9/ DEB'(D) .3'&1 E9JF) EF 'D%J1'/'* B(D 'DH5HD %DI 'D1(- 'D5'AJ 'D.'69 DD61J() ((. HB/ '4*17 D.5E 'DE.55'* E' J#*J: #F *CHF 'DE.55'* E9/) DEB'(D) .3'1) HB9* A9D'K #H E$C/) 'DHBH9 HDJ3* .3'1) E-*EDG #F *CHF G0G 'DE('D: (/1,) E9BHD) EF 'D/B) H9DI #3'3 /1'3) /BJB) JBHE (G' 'DE.*5HF #F *BJ/ 'DEF4#) G0G 'DE.55'* AJ /A'*1G' (71JBG *(JF #33 *CHJFG' H'D:16 'D0J CHF* EF ',DG H#F *B/E 'DEF4#) C4HA'K *A5JDJ) (G0G 'DE.55'* %DI E5D-) 'D61'&(. #F *3*./E G0G 'DE.55'* AJ 'D#:1'6 'DECHF) EF ',DG' AB7. H%0' 2'/* E('D:G' 9F 'D.3'&1 'DA9DJ) A*1/ 'D2J'/) %DI #1('- 'D3F) 'D*J J*-BB AJG' HDE5D-) 'D61'&( -B E*'(9) G0G 'DE.55'* AJ 'D3FH'* 'D*'DJ). H*7(JB'K D0DC AB/ #,'2 'DE419 'D%FCDJ2J .5E '-*J'7J 'D/JHF 'DE4CHC AJG' B(D 'DH5HD %DI H9'! 'D61J(J) 9DI #F J-// G0' 'DE.55 9DI #3'3 /1'3) 1BE 'DE/JFJF /1'3) /BJB) (#F *9/ 'DEF4#) C4A'K EA5D'K (E/JFJG' E(JF'K AJG 'DE('D: 'DE1,- 9/E *-5JDG' EF CD H'-/ EFGE 9DI -/) H.5E E' JB'(D 'D.3'1) 'DE$C/) 'D-/H+ #E' 'DE('D: 'DE-//) 9DI #3'3 F3() E&HJ) EF 1BE 'DE/JFJF ADE J3E- (.5E EB'(DG' (5A) #F E+D G0' 'D'-*J'7J JCHF DEB'(D) .3'1) E-*ED) 'D-/H+ H9/G' 'DE419 'D61J(J '3*./'E'K DD/.D HDJ3* 9(&'K 9DJ) H1A6 'DE419 FA3G .5E 'DE('D: 'DE9/) DEB'(D) 'D'-*J'7J'* D#FG' :J1 ,'&2) 'D.5E((. #E' 'DE419 'D61J(J 'DA1F3J AF5* 'DE'/) 39-1-5 EF B'FHF 'D61'&( 'D9'E 9DI .5E 'DE.55'* 'DECHF) DEH',G) .3'&1 #H #9('! H'6-) *E'E'K H#F 'D#-/'+ 'D,'1J) *,9DG' E*HB9G(( #J #F G0G 'DE.55'* H'D'-*J'7J'* *F2D HDCF (41H7 EFG':(( 1.J,( #F *CHF 'D.3'1) #H 'D9(! #H 'F.A'6 'DBJE) H'6-'K *E'E'K AJE' J*9DB (7(J9*G #H EH6H9G H'F JBJE (4CD C'A HJ9FJ 0DC #FG D' J,H2 *CHJF E.55'* *-3('K DD.3'&1 EBJE) (71JB) ,2'AJ) HB/ #.0 E,D3 'D/HD) 'DA1F3J (G0' 'D417 AJ (96 #-C'EG AB/ B6I AJ 9/1/1978 ((#F) D' JB(D *CHJF E.55 DEC'A"* 'DEH8AJF 7'DE' DE *H6- BJE) G0G 'DEC'A"* HD' 71JB) 3/'/G') ((. 2. #F *CHF 'D.3'&1 H'D#9('! E1,-G HDJ3* '-*E'DJ). JB5/ ('DE1,- 'DH'B9 'DEB'1( DD-BJB) %0 #F 'D*1,J- JB9 (JF 'D#CJ/ HE,1/ 'D'-*E'D A%0' C'F* 'D.3'1) #H 'D9(! #CJ/'K EF -J+ 'DE(/# H'DBJE) *9/ EF #9('! 'D/.D 'D*J *.5E HD' E,'D D'3*./'E -3'( 'DE.55'* #E' %0' C'F* :J1 E$C/) EF -J+ 'DE(/# #H 'DBJE) AJ*E *CHJF E.55 DG' %D' #FG J,( E9 0DC #F D' JA31 9/E 'D*#CJ/ (E,1/ 'D'-*E'D H('DE9FI 0'*G B6I E,D3 'D/HD) 'DA1F3J AJ (96 #-C'EG (*'1J. 22/10/1956 ((#FG *1/ %DI 'D#1('- 'D.'69) DD61'&( 'DE.55'* 'DECHF) (E91A) 41C) E3*#,1) DEH',G) E5'1JA %9'/) 'D4J! %DI E' C'F 9DJ) AJ FG'J) E/) 'D%J,'1 (JFE' DE J-/+ .D'D 'D3F) 'DE'DJ) #J -/+ J,9D A3. 9B/ 'D%J,'1 E-*ED'K #H *1C 'D41C) DD9JF 'DE$,1))(( A6D'K 9F 0DC AB/ B6I E,D3 'D/HD) (9/E *F2JD E.55 'D/JHF 'DE4CHC AJG' 'DECHF (3(( #2E) 'B*5'/J) J.4I AJG' #F *CHF GF'C 59H('* D(96 'D9ED'! DDHA'! (/JHFGE((. 3. J,( #F JCHF DD.3'&1 #H 'D#9('! #+1 AJ -3'('* 'D3F) 'DE'DJ) G0' 'D417 GH F*J,) B'9/) 'D*-BB 'DE-'3(J 'D*J *3*./E CB'9/) H#3'3 D*CHJF 'DE.55'* %0 J,( #F *D-B (CD 3F) E'DJ) C'A) 'D#9('! 'D*J *1*(7 (G' (E' AJ 0DC 'D#9('! 'D*J *,9DG' E1,-G #-/'+ ,'1J) HAJ 'DEB'(D D' J,H2 'D'3*F'/ %DI #-/'+ 3*CHF D'-B) DD3F) 'DE'DJ) 'DE9FJ). 4. J,( #D' *CHF 'D.3'1) #H 'D9(! 3FHJ'K H9'/J'K. HG0' E' #C/G E,D3 'D/HD) 'DA1F3J AJ (96 #-C'EG -J+ B6I ((#F D' *B(D 'DE.55'* 9F %5D'- 'DE9/'* %D' %0' C'F EH6H9G' EH',G) 'D%5D'-'* 'D,3JE) 'D*J JH29 'D9(! AJG' 9DI 9/) 3FH'*) (( 5. J,( #F D' *CHF 'D.3'&1 H'D#9('! 'DECHF 9FG' E.55'* B'(DG DD'3*B7'9. HB/ '4*17 'DE419 'DA1F3J 41H7 4CDJ) DB(HD 'DE.55'* EFG':- #. J,( #F *CHF G0G 'DE.55'* EBJ/) E-'3(J'K. (. J,( #F *8G1 'DE.55'* AJ 'DC4A 'D0J *1ABG 'DE$33) ('D%B1'1 'D3FHJ EF #1('-G'. CE' HB/ *916 'DE419 'DA1F3J EF .D'D F5H5G %DI #FH'9 'DE.55'* H'D'-*J'7J'* ((. #E' 'DE419 'D61J(J 'DE51J AB/ A1B (JF 'D'-*J'7'* H'DE.55'* EF .D'D 'DE'/) 39 EF 'DB'FHF 1BE 14 D3F) 1939 H'D*J F5* 9DI #F 'DE('D: 'D*J *#.0G' 'DEF4#) EF #1('-G' D*:0J) 'D'-*J'7J'* 9DI '.*D'A #FH'9G' H'D*J *9/ D*:7J) .3'1) E-*ED) D' *.5E EF E,EH9 'D#1('- 'D*J *31J 9DJG' 'D61J(). (JFE' F5* 'DE'/) FA3G' AJ 'DAB1) 'D3'/3) (9/ 'D*9/JD 'D0J *E ('DB'FHF 1BE 46 D3F) 1978 B'FHF 'D9/'D) 'D61J(J) 9DI *F2JD 'DE.55'* 'DE9/) DEH',G) .3'&1 #H #9('! E'DJ) E9JFG E$C/) 'D-/H+ H:J1 E-//) 'DEB/'1 (417 #F *CHF G0G 'DE.55'* EBJ/) (-3'('* 'DEF4#) H#F *3*9ED AJ 'D:16 'D0J .55* EF #,DG A%0' '*6- (9/ 0DC #FG' 51A* AJ :J1 E' .55* DG A#FG' */.D AJ %J1'/'* #HD 3F) *-* 'DA-5 HAJ ,EJ9 'D#-H'D D' J,H2 #F *2J/ ,ED) 'DE.55'* 'D3FHJ) 9F 5% EF 'D1(- 'D5'AJ DDEF4#) (( HJ*E *-/J/ G0G 'DE.55'* (B1'1 J5/1 EF H2J1 'DE'DJ) #H EF JFJ(G CE' J*6- EF 'DF5 #9D'G #F 'DE419 'DE51J B/ -// 41H7'K DD'3*A'/) EF G0G 'DE.55'* EFG':- 1. #F *CHF G0G 'DE.55'* E9/) DEH',G) .3'&1 #H #9('! E'DJ) E9JF) HE$C/) 'D-/H+ H:J1 E-//) 'DEB/'1. 2. J,( #F *BJ/ AJ -3'('* 'DEF4#). 3. #F *3*./E G0G 'DE.55'* AJ 'D:16 'D0J .55* EF #,DG. 4. D' J,H2 #F J2J/ E,EH9 'DE.55'* 'D3FHJ) 9F ( 5% ) EF 'D1(- 'D5'AJ. HB/ A31* E5D-) 'D61'&( 'DE51J) F5 'DE'/) 39 *A3J1'K ,'E/'K %0 DE *A1B (JF 'DE.55'* H'D'-*J'7J'* HDE *9*1A %D' ('D.3'&1 'D*J -/+* A9D'K H*E *-/J/ BJE*G' (4CD B'79 E+D: E.55 'D/JHF 'DE9/HE) %0' C'F GF'C E' J$C/ %9/'E G0' 'D/JF (( CE' B6* E-CE) 'D%3CF/1J) 'DE.*DA) AJ 17 #(1JD 1948 ((#FG J,( .5E EB'(D 'D0J J9/ DEH',G) .3'1) J:D( HBH9G' H#F DE *CF E$C/) 'D-/H+) (( A6D'K 9F 0DC AB/ B6* E-CE) 'DB'G1) 'D'(*/'&J) AJ 3 A(1'J1 1953 ('DBHD ((9/ #F #7DB 'D-CE ('DF3() DD'-*J'7J'* HB/1 .6H9G' DD61J() 9'/ A*916 DD'-*J'7J 'D.'5 'DE-// 'DB16 HB3EG 9DI B3EJF:- 01 'D'-*J'7J 'D.'5 'DE9/ D*:7J) .3'1) E-*ED) #.69G DD61J(). 02 'D'-*J'7J 'D.'5 'DE9/ D*:7J) .3'1) E$C/) HDCFG' DE *B9 (9/)((. #E' 'D'*,'G 'D+'FJ DDB6'! 'D61J(J 'DE51J AB/ 1A6 9/Q 'D'-*J'7J'* (,EJ9 #4C'DG' EF 'D*C'DJA 'D*J *.5E EF 'D%J1'/ HGH 'D'*,'G 'D:'D( AJ 'DB6'! 'DE51J H.5H5'K #-C'E 'DFB6 EFG' B6* E-CE) E51 'D'(*/'&J) (( (#F ('DE('D: 'D*J *#.0G' 'D41C'* EF #1('-G' D*:0J) 'D'-*J'7J 9DI '.*D'A #FH'9G D' *.5E EF E,EH9 'D#1('- 'D.'69) DD61J(). #J D' J,H2 *-EJD -3'( 'D#1('- H'D.3'&1 %D' (E' J51A A9D'K AJ (-1 'D3F) 'D61J(J) #E' 'D'-*J'7J D*9HJ6 'DEH8AJF H'D9E'D 9F/ .1H,GE EF ./E) 'D41C) AD' J,H2 .5EG EF H9'! 'D61J()). #E' E-CE) 'DFB6 AB/ #.0* AJ E98E #-C'EG' AJ G0' 'D'*,'G EFG' -CEG' (*'1J. 9/6/1965 -J+ B6* (#F 'DF5 'DH'1/ AJ 'DE'/) 39 EF 'DB'FHF 14D3F) 1939 9DI #F JCHF *-/J/ 5'AJ 'D#1('- 'D.'69) DD61J() 9DI #3'3 F*J,) 'D9EDJ'* 9DI '.*D'A #FH'9G' 'D*J ('41*G' 'D41C) #H 'DEF4#) (9/ .5E ,EJ9 'D*C'DJA 'D*J #H1/*G' H9DI 'FG D' *.5E EF E,EH9 'D#1('- 'D*J *-*3( 9DJG' 'D61J() 'DE('D: 'D*J *#.0G' 'D41C) #H 'DEF4"* EF #1('-G' D*:0J) 'D'-*J'7J 9DI '.*D'A #FH'9G #H D*CHJF E'D '-*J'7J .'5 D*:7J) .3'1) E-*ED) ( ( %0 J9/ 'DE419 #F *DC 'DE('D: 'DE-*,2) EF E,EH9 'D1(- D' *9/ EF 'D*C'DJA 'D*J J,H2 .5EG' EF E,EH9 'D#1('- AJ 'D3F) D*J +(* AJG' (EB*6I G0' 'D-CE. #E' AJ 8D 'DB'FHF 'DE51J 'D5'/1 9'E 2005 AB/ F5 51'-) 9DI 'FG D' J9/ EF 'D*C'DJA H'DE51HA'* H',(G 'D.5E 'D'-*J'7J'* H'DE.55'* 9DI '.*D'A #FH'9G'(( #J #F 'DF5 B/ ,'! (4CD E7DB H'DE7DB J,1J 9DI %7D'BG #J #F 'DE419 'DE51J B/ .'DA E' 0G( %DJG 3'(B'K ('3*+F'! (96 'DE.55'* EF 'DH9'! HE' #41F' %DJG 3'(B'K #J6'K HDCF 9'/ 'DE419 'DE51J(( H'3*+FI 80% EF E.55'* 'DB1H6 'D*J *D*2E 'D(FHC (*CHJFG' HAB'K DBH'9/ #9/'/ H*5HJ1 'DBH'&E 'DE'DJ) H#33 'D*BJJE 'D5'/1 9F 'D(FC 'DE1C2J H'DE.55'* 'DAFJ) 'D*J *D*2E 41C'* 'D*#EJF (*CHJFG' (*7(JB B'FHF 'D%41'A H'D1B'() 9DI 'D*#EJF AJ E51 'D5'/1 ('DB'FHF 1BE 10 D3F) 1981. EE' *B/E J*6- (#F 'DE419 'DE51J DE J3E- (*F2JD 'DE.55'* H'D'-*J'7'* EF 'D/.D 'D%,E'DJ #J (.D'A E' 0G( %DJG 'DE419 'DE51J AJ 8D 'DBH'FJF 'D3'(B). #E' 'DE419 'D61J(J 'D#1/FJ : AB/ '*.0 EF0 'D(/'J) EHBA'K E-//'K EF 'D'-*J'7'* AF5 51'-) 9DI 9/E ,H'2 *F2JD #J E('D: '-*J'7J) AB/ F5* 'DE'/) 12 EF B'FHF 61J() 'D/.D 1BE 25 D3F) 1964 (#FG D' J,H2 %,1'! *F2JD #J E('D: '-*J'7J) A6D'K 9F 0DC AB/ '-*A8 'DB'FHF 'DE$B* D3F) 1982 (9/E ,H'2 .5E #J '-*J'7J'* 3H'! C'F* '-*J'7J'* %,('1J) #H '.*J'1J) #H #J '-*J'7J'* #.1I HDCF F*J,) DD.D'A'* 'D*4rNh>@BDƺƧƧƧxkYLkYLk j(hbCJ^JaJ "jhb0JCJUZ^JaJ j)hbCJ^JaJ hb6CJZ]^JaJ(hbCJZ^Jhb6Z]^Jhb6CJZ]^JaJ,hb5CJZ\^JaJ hbZjhbUZ^JhbCJZ^JaJ hb6Z]^JaJ,hb^JaJ hbZ^JaJ hbZ^JjhbU^J 8i\ $`a$pkd$$IfTl 0 CC V0 4 la$$If`a$ $$Ifa$$ rNh!#^$$$D%F%b%%*$a$$$a$$a$$a$ $`a$$VXZ\F%b%%''''))))*****N+R0T0V0X0013499:;;;><==????GGGGG"Hֻֻ֨֨֨։։։hb5CJZ\^JaJ !hb56CJZ\]^JaJ( hbZhb6CJZ]^JaJ(hb6CJZ]^JaJ, j)hbCJ^JaJ hbCJZ^JaJ j(hbCJ^JaJ "jhb0JCJUZ^JaJ 6*N+D,>--f..//`001X3Z33455*6899$X^`Xa$ $6`6a$ $ & Fha$$a$$^`a$$99:;;;><=?\?@@AJBGIhLLSUU$ & F 66^6`a$ $6`6a$$a$$a$ $VV]V`V$a$"H2I4I6I8IIIII^L`LbLdLQQQQRRRSRWTWVWXWXTYYYYYY(Z____bddddeeeeBg6h8h:h*CJZ\]^JaJ,!hb56CJZ\]^JaJ,hb5CJZ\^JaJ Uhb5>*CJZ\^JaJ hbCJ^JaJ j)hbCJ^JaJ hb>*CJZ^JaJ hbCJZ^JaJ j(hbCJ^JaJ "jhb0JCJUZ^JaJ *J 8G1* (.5H5 '-*J'7J'* 41C'* 'D*#EJF 9/D 'DE419 'DF5 AJ B'FHF 9'E 1985 H'3*+FI '-*J'7J'* 41C'* 'D*#EJF EF 'D.71((. HB/ B6* E-CE) '3*&F'A B6'J' 61J() 'D/.D 1A6 *F2JD E.55 *1C 'D./E) H'3*F/* AJ 0DC 9DI #F G0' 'DE(D: '-*J'7J HDE J51A A9D'K H('D*'DJ D' J,H2 *F2JDG(( H(G0' 'DE9FI B6* E-CE) 'D*EJJ2 (( AJ 28/3/1985 ('DBHD (AJE' J*9DB (E(D: '-*J'7J *1C 'D./E) F,/ #F 'DE'/) 'D*'39) EF B'FHF 61J() 'D/.D F5* DD*H5D %DI EB/'1 'D/.D 'D.'69 DD61J() *F2D 'DE5'1JA H'DFAB'* 'D*J #FAB* H'3*-B* CDJ'K H-51'K AJ 3(JD %F*', 'D/.D .D'D 'D3F) H-J+ #F *.5J5 #J E(D: AJ EH'2F) 'D41C) 'DEEJ2) D:'J'* *1C 'D./E) D' JAJ/ #FG #FAB AJ G0' 'D3(( 9DJG' #F *+(* #FG' B/ #FAB*G A9D'K #H #FG '3*-B DD9'EDJF D/JG' -*I J3H: *F2JDG EF /.DG' H'DE'/) 11/, EF B'FHF 61J() 'D/.D 1BE 34 D3F) 1982 D' *,J2 'D*F2JD EF 'D/.D 'DE('D: 'DE.55) DD'-*J'7J 'D%,('1J #H 'D'.*J'1J #H #J '-*J'7'* #.1I) CE' H#.0 'DE419 'DJEFJ ('D1#J FA3G %0 D' J,H2 .5E 'DE.55'* EF %,E'DJ 'D1(- EE' /A9 'D(96 %DI E9'16) 0DC ('DBHD #F G0' 'D#,1'! J$/J %DI A16 'D61J() 9DI H9'! *4H(G 'D4H'&(((. 'DE7D( 'D+'FJ EHBA 'D*41J9 'D61J(J 'D91'BJ %0' 1,9F' %DI F5 'DE'/) 'D+'EF) EF 'DB'FHF 1BE 113 D3F) 1982 'DE9/D 'D*J *F5 9DI (#F JF2D EF 'D/.D CD E' JFABG 'DECDA DD-5HD 9DJG .D'D 'D3F) 'D*J F,E AJG' H'DE$J/ -3'(G' (H+'&B EB(HD)....) J*6- EF .D'D 'DF5 #F 'DE419 'D61J(J 'D91'BJ DE J*916 %DI 'D'-*J'7'* #H 'DE.55'* H'F 'DE(/# 'D0J #D*2EG GH 'D/A9 'DA9DJ DDFAB'* .D'D 'D3F) 'DE'DJ) 'D,'1J) HDE' C'F* 'DE.55'* *B*79 .D'D 'D9'E D*.5E AJ 'D3F) 'DE'DJ) 'D*'DJ) DG' AD' J4EDG' ('D*'DJ E6EHF 'DF5. HB/ #C/* 0DC 'D3D7) 'DE'DJ) AJ 'D91'B 'D*J (/H1G' EF9* 9/ 'D'-*J'7'* H'DE.55'* EF 'D*C'DJA H',() 'D.5E H#J/*G' AJ 0DC D,'F 'D*/BJB HE-CE) 'D*EJJ2 %0 A31* 'DE'/) #9D'G *A3J1'K ,'E/'K JB*51 9DI 'DE('D: 'D*J #FAB* A9D'K .D'D 'D3F) 'D*J F,E AJG' 'D/.D E*I E' #FAB* G0G 'DE('D: DD-5HD 9DJG H-*I ('DF3() DD/JHF 'DE9/HE) 'D*J GJ AJ E,'D H'39 D*CHJF 'DE.55'* AB/ -'D 'DE41H9 /HF .5E E' JB'(DG' -*I HDH *#C/ *-BBG' D'4*1'7) 'D/A9 'DA9DJ(( D*CHJF 'DE.55'* AB/ -'D 'DE419 /HF .5E E' JB'(DG' -*I HDH *#C/ *-BBG' D'4*1'7) 'D/A9 'DA9DJ(( H3'J1* 'D%/'1) 'DE'DJ) E' 0G( %DJG 'DE419 'D61J(J A1A6* *CHJF E.55 DEB'(D) 'D/JHF 'DE4CHC AJ *-5JDG'(*) D#FF' D' F9*1A %D' ('D.3'&1 'D*J HB9* A9D'K HJ*E *-/J/ E(D:G' (4CD B'79. A%0' 5/1 -CE EF 'DE-CE) JB6J (%AD'3 'DE/JF #H B/E 'D/'&F 4G'/) 13EJ) *$J/ 9/E H,H/ #EH'D D/I E/JFG A*CHF G0G 'D-'D) #E'E /JF E9/HE J9(1 9F .3'1) J,( .5EG'. #E' E-CE) *EJJ2 'D91'B(( AC'F EHBAG' 'C+1 *4//'K AJ EF9 .5E 'DE.55'* 9F/E' A31* F5 'DE'/) 'D+'EF) *A3J1'K ,'E/'K (-J+ JB*51 9DI 'DE('D: 'D*J #FAB* .D'D 'D3F) FA3G' H'D*J F,E 9FG' 'D/.D (417 #F *CHF G0G 'DE('D: #FAB* DD-5HD 9DJG AEF9* (0DC .5E '-*J'7J *9HJ6'* 'D9E'D D#FG DE J/A9 (D '/1, AJ 'D-3'('* 9DI #3'3 'FG 3J-BB DD9E'D -BHB'K ('DE3*B(D. HB/ B11* D,F) 'D*/BJB 'D+'D+)(( 'D3E'- (*F2JD 'DE('D: 'DE*9DB) (G0G 'DE.55'* %0' C'F* 'D41C) B/ /A9*G' A9D'K (EH,( 'DBH'FJF HD' J:J1 EF 0DC BJ'E 'D41C) (/A9 G0G 'DE('D: AJ 3F) D'-B) #D' #F D,F) 'D*/BJB 'D#HDI C'F* #C+1 5H'('K -JF 3E-* (*F2JD 'DE.55'* DB'! *9HJ6 'D./E) 'D7HJD) E' /'E* E3*-B) (( H('DE9FI 0'*G ,'! B1'1 D,F) 'D*/BJB 'D1'(9)(( %D' #FG' DE *CF EHAB) AJ *(1J1 .5E 'DE.55'* %0 9/*G' H',() 'D.5E (5A*G' *HBJA'* *B'9/J) EB11) (B'FHF H%F C'F* (-BJB*G' DJ3* AJ -CE 'D*HBJA'* 'D*B'9/JG H%FE' GJ #9('! EB11) (-CE 'DB'FHF H*E *-/J/G' (*#1J. 31/3/1971 9DI 6H! #-C'E B'FHF 'D9ED(( H(9/ #F -//F' EHBA 'DE419 'D61J(J 'D91'BJ EF 'D'-*J'7J'* H'DE.55'* AD'(/ EF 'D%4'1) %DI 'D'-*J'7J'* 'DE9A') EF B'FHF 61J() 'D/.D %0 F5* 'DAB1) (10) EF 'DE'/) 'D3'(9) EF B'FHF 61J() 'D/.D 'D91'BJ 1BE 113 D3F) 1982 'DE9/D 9DI %9A'! (#J /.D E9AI EF 'D61J() (B'FHF .'5 #H ('*A'B /HDJ) HGF'C 'D9/J/ EF 'DBH'FJF #H 'D'*A'BJ'* 'D/HDJ) 'D*J C'F 'D91'B 71A'K AJG' *$C/ %9A'! (96 'D/.HD EF 'D61J() EFG' 'D%9A'! 'D.'5 D#:1'6 'D*FEJ) 'D5F'9J) 'D0J (/H1) J$/J %DI /A9 9,D) 'D*FEJ) 'D5F'9J) HB/ ,'! G0' 'DB'FHF(( C.7H) E*B/E) F-H EH'C() 'D*7H1 'D5F'9J H*-BJB 'DFGH6 ('DB7'9 'D5F'9J 'D.'5 'D0J JE+D ,2!'K EGE'K EF 'D+1H) 'DBHEJ) E9 *F4J7 /H1 'D/HD) AJ /A9 9,D) 'D'3*+E'1 F-H 'DE4'1J9 'D5F'9J@@)(( H*-3JF E3*HI 'D%F*', (/D'K EF 'D*H,JG %DI 'H,G 'DF4'7 'D#.1I :J1 'DEF*,) 'B*5'/J'K %0 B6I 'DB'FHF 'DE0CH1 %9A'! 'DE('D: 'D'-*J'7J) 'D*J *3*B79 EF #1('- 'DE41H9 D:16 *7HJ1G #H *H3J9G(*( (417 #D' *2J/ 9F F3() (25%) EF E,EH9 #1('-G 'D3FHJ) 9DI #F *3*./E AJ 'D:16 'D0J '3*B79* EF #,DG .D'D E/) D' **,'H2 .E3 3FH'* A%0' DE *3*9ED AJ 'D#:1'6 'D*J .55* DG' G0G 'DE/) A*5(- .'69) DD61J() HJ,( %6'A*G' %DI #1('- 'D3F) 'D*J *#*J E('41) (9/ 'F*G'! E/) 'D3FH'* 'D.E3 'DE0CH1). HDCF %0' #6JA* 'DE('D: 'D'-*J'7J) 'DE9A') %DI 1#3E'D 'DE41H9 HH29* (4CD FB/ #H 1#3E'D #H #J 4CD ".1 HDE *H8A AJ *-3JF 'DE41H9 #H *7HJ1G #H *H3J9G A%FG' *.69 DD61J() (9/ %6'A*G' %DI #1('- 'D3F) 'D*J J*E 'D*.5J5 AJG'. 'D.'*E) : EF .D'D /1'3) EH6H9 'D'-*J'7J'* H'DE.55'* AJ 'D*41J9 'D61J(J 'D91'BJ/ /1'3) EB'1F) *H5DF' %DI ,ED) EF 'D'3*F*','* H'D*H5J'* #GEG' E' J#*J:- #HD'K: 'D'3*F*','* : 1. %F EAGHE 'D'-*J'7J'* J.*DA 9F EAGHE 'DE.55'* %0 JECF 9/G' FAB) #H *H2J9 DD1(- H%8G'1 'DE1C2 'DE'DJ 'D-BJBJ DDEF4#). A6D'K 9F *E+JDG' AJ #5HD -BJBJ). HB/ *E *A5JD 0DC AJ +F'J' 'D(-+ 2. DB/ *('JF* 'D*41J9'* 'D61J(J) 'DEB'1F) EF 'D'-*J'7J'* 'DE.55'* A'DE419'F 'D61J(J'F 'D%FCDJ2J H'DA1F3J 3E-' (.5E 'DE('D: 'DD'2E) D*CHJF 'DE.55'* HDCF HAB 41H7 E-//) (.D'A 'DE419JF 'D#1/FJ H'D91'BJ 'DD0JF DE J3E-' (*F2JD 'DE.55'* H'D'-*J'7J'*. #E' 'DE419 'D61J(J 'DE51J AB/ C'F EHBAG E*0(0('K AB/ 3E- AJ 'D(/'J) (*F2JD 'DE.55'* H'D'-*J'7J'* HAB 41H7 E-//) #J6'K. HDCF AJ 6H! 'DB'FHF 'D,/J/ A#FG DE J3E- (*F2JD G0G 'DFAB'*. +'FJ'K: 'D*H5J'* : #4'1 'DE419 'D61J(J 'D91'BJ 'DI 9/E 'D3E'- (.5E 'DE.55'* H'D'-*J'7J'* DCHF 0DC JA*- 'DE,'D DD*G1( 'D61J(J %0 #F 'DE('D: 'D*J *#.0G' 'DEF4#) EF #1('-G' D*:0J) 'D'-*J'7J 9DI '.*D'A #FH'9G D' *.5E EF 9EHE 'D#1('- 'D*J *-3( 9DJG' 'D61J() DCHFG' EF 'D1(- HG0' (/H1G D' J$/J %DI FB5 AJ #5HD 'DEF4#) H%FE' J$/J %DI 'D2J'/) AJ G0G 'D#5HD A*CHF 1(-'K *H29G (4CD J$/J %DI /9E 'DE1C2 'DE'DJ DDEF4#) #H 'D'3*9/'/ DEH',G) .3'1) E-*ED) :J1 E$C/) G0' EF ,G) HEF ,G) #.1I A#F 'DE419 'D61J(J 'D91'BJ B/ #9AI 'DE('D: 'D'-*J'7J) AJ B'FHF 'D'3*+E'1 'D5F'9J 'D.'5 H'DE.*D7 H0DC D*,F( 'D.5E H'D%9A'! 9DI 'DH9'! FA3G. 'DE5'/1 : #HD'K: 'DC*( H'D'7'1J- ('DD:) 'D91(J) : /.5'/B E-E/ -3JF 'D-3FJ (61J() 'D/.D) E7(9) 'D2E'F (:/'/ 1974 . /.9'7A 5/BJ ('D*41J9 'D61J(J 'DE51J) 61'&( 'D-CHE) 'DE1C2J) 'DE('41) E7(9) /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1968 . /.9(/ 'D-EJ/ 'D1A'9J ('D*C'DJA AJ 61J() 'D#1('- 'D*,'1J) H'D5F'9J)) E7(9) 'D+('* /E4B 1972 . /.9(/ 'DB'/1 -DEJ ('D61J() 9DI 'D#1('- 'D*,'1J) H'D5F'9J)) /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1979 . /.E-E/ 9DJ 'D2(J/J (E-'3(G 61J(J)) EC*() 'D,JD 'D,/J/ 5F9'! 1996 . /.E-EH/ 1J'6 97J) ('DH3J7 AJ *41J9 'D61'&() 'DB'G1) /'1 'DE9'1A (E51 1965 . /.E/-* 9('3 #EJF ( 'D*F2JD'* 'DFAB'* AJ 61J() 'D/.D AJ 'D*41J9 'D61J(J 'D91'BJ//1'3) EB'1F)) (E (* . 3'DE E-E/ 3DE'F 'DEAD- (*C'DJA 'D/.D AJ 'D*41J9 'D61J(J 'D#1/FJ) #71H-) /C*H1'G ,'E9) 9JF 4E3 CDJ) 'D-BHB 1990 . AH'2 'D2:(J (#5HD E-'3() 'D41C'* AJ 'D#1/F) 71 1981 . E*HDJ E-E/ 'D,ED HE-E/ 'D3J/ 'D,2'1 (#5HD 'DE1',9)) ,2 'DB'G1) 1968 . E/-* 9('3 #EJF (F81J) 'D*C'DJA AJ 'D*41J9 'D61J(J 'D91'BJ) #71H-) /C*H1'G ,'E9) 9JF 4E3 'DB'G1) 1980 . +'FJ'K: 'DC*( 'D#,F(J) : Spicer and Peglers(( In come Tax and Profits Tax )) 24thed H.F.L. Pupil is hers L.T.D. London 1981. Williams, R.G, (( Comprehensive Aspect OF Taxation ) Cassell and Company, LTD.29th Edition. 1964. +'D+'K: 'DBH'FJF H'D#F8E) H'D*9DJE'* : #. 'DBH'FJF 'D91(J): B'FHF 61J() 'D/.D 'DE51J 1BE (14) D3F) 1939 . B'FHF 61J() 'D/.D 'D#1/FJ 1BE (25) D3F) 1964 . B'FHF 61J() 'D/.D 'DE51J 1BE (46) D3F) 1978 . B'FHF 61J() 'D/.D 'DE51J 1BE (157) D3F) 1981 'DED:J . B'FHF 61J() 'D/.D 'D91'BJ 'DF'A0 1BE (113) D3F) 1982 'DE9/D . B'FHF 61J() 'D/.D 'D#1/FJ 1BE (57) D3F) 1985 'DE9/D . B'FHF 61J() 'D/.D 'DE51J 1BE(187) D3F) 1993 'DED:J . B'FHF 'D'3*+E'1 'D5F'9J 'D.'5 H'DE.*D7 1BE (20) D3F) 1998 'DE9/D . B'FHF 61J() 'D/.D 'DE51J 1BE (91) D3F) 2005 'DED:J . (. 'DBH'FJF 'D#,F(J): 1. Code general des impots-. ,@. 'DB1'1'*: 'DD'&-) 'D*EJJ2J) 'DE1BE) 29/20777 H'DE$1.) AJ 11/7/1968 HB1'1 E-CE) 'D*EJJ2 24- 61J() 962 (*#1J. 28/2/1968 . B1'1 D,F) 'D*/BJB 'D#HDI DE/JF) (:/'/ 1BE (159) (*#1J. 2/7/1972 . B1'1 D,F) 'D*/BJB 'D1'(9) DE/JF) (:/'/ 1BE (59) (*#1J. 7/2/1973 . B1'1 D,F) 'D*/BJB 'D+'D+) DE/JF) (:/'/ 1BE (384) (*#1J. 7/6/1973 . /. 'D*9DJE'*: 'D*9DJE'* 'D5'/1) 9F 'DGJ&) 'D9'E) DD61'&( EF 'DB3E 'D%/'1J 'D9// 753/ 575 AJ 25/2/1999 . G@. 'DE,EH9'* 'DB'FHFJ): 1. /.CE'D 'D,1A ('DE('/& 'DB'FHFJ)) 1952 . 2. /.CE'D 'D,1A (DE('/& 'DB'FHFJ)) 1961 . 1'(9'K:- 'DEH'B9 'D%DC*1HFJ): HYPERLINK http://WWW.in WWW.in come Tax . gov . eg. () E*HDJ E-E/ 'D,ED HE-E/ 'D3J/ 'D,2'1 (#5HD 'DE1',9)) ,2 'DB'G1) 1968 5 5 46-48 . () /.-3JF .D'A (61J() 'D#1('- 'D*,'1J) H'D5F'9J)) 71 EC*() 'DFG6) 'DE51J) 'DB'G1) 1959 5440 . () /.9'7A 5/BJ ('D*41J9 'D61J(J 'DE51J) 61'&( 'D-CHE) 'DE1C2J) 'DE('41) E7(9) /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1968 5 5296-297 . () /.E-EH/ 1J'6 97J) ('DH3J7 AJ *41J9 'D61'&() 'DB'G1) /'1 'DE9'1A (E51 1995 5459 . () AH'2 'D2:(J (#5HD E-'3() 'D41C'* AJ 'D#1/F) 71 1981 5312 . () /.E/-* 9('3 #EJF (F81J) 'D*C'DJA AJ 'D*41J9 'D61J(J 'D91'BJ) #71H-) /C*H1'G ,'E9) 9JF 4E3 'DB'G1) 1980 5518 . () /.9(/ 'D-EJ/ 'D1A'9J ('D*C'DJA AJ 61J() 'D#1('- 'D*,'1J) H'D5F'9J)) E7(9) 'D+('* /E4B 1972 5 845 . () AH'2 'D2:(J E5/1 3'(B 5 312 . () 3'DE E-E/ 3DE'F 'DEAD- (*C'DJA 'D/.D AJ 'D*41J9 'D61J(J 'D#1/FJ) #71H-) /C*H1'G EB/EG %DI ,'E9) 9JF 4E3 CDJ) 'D-BHB 1990 5 301 /.9(/ 'D-EJ/ 'D1A'9J E5/1 3'(B 5 851 . (1) Williams, R.G, (Comprehensive Aspect OF Taxation) Cassell and Company, LTD.29th Editionk )1964 , P81. (1) Spicer and Peglers(( In come Tax and Profits Tax )) (24thed H.F.L. Puplisher L.T.D. London 1981)) pp141-142. (2) Code general des impots-P.7. () 3'DE E-E/ 3DE'F 'DEAD- E5/1 3'(B 5 302 HE' (9/G' . () E4'1 %DJG : AJ 'DE5/1 FA3G 5 303 . () E4'1 %DI G0' 'D-CE AJ : 'DEAD- E5/1 3'(B 5 5303-304 () E4'1 %DJG AJ: 'DE5/1 FA3G 5 304 () E4'1 %DI G0' 'D-CE AJ: 'DEAD- E5/1 3'(B 5 304 () EFG' E.55'* D'F.A'6 'DBJE) HB3EG' %DI: 'F.A'6 BJE) 'D#5HD 'D+'(*) :J1 'DB'(D) DD'3*GD'C H'DE.55'* 9F 'F.A'6 BJE) 'DE.2HF 'D3D9J. #E' 'DE.55'* 9F 'D.3'&1 H'D#9('! A*E+D (@: 'DE.55'* 9F *9HJ6'* 'DA5D HE.55'* EC'A"* 'DEH8AJF HE.55'* 'D%,'2'* (#,1 HE.55'* E9'4'* 'D*B'9/ HE.55'* 'D61'&( HE.55'* 'DE.'71. #E' 'DE.55'* 0'* 'D7'(9 'D61J(J A*4ED: 'DE.55'* D'1*A'9 'D#39'1 HE.55 D*0(0( 'D#39'1 HE.55'* .'5) ((96 'D-1A. 'F81: 'DEAD- E5/1 3'(B 5 307 HE' (9/G'. () HG0' E' #C/*G 'DAB1) (6) EF 'DE'/) 1BE 157 D3F) 1981 H'DE9/D ('DB'FHF 1BE 187 D3F) 1993 'DED:J. () /.9(/ 'DB'/1 -DEJ ('D61J() 9DI 'D#1('- 'D*,'1J) H'D5F'9J)) /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1979 5 109 () E4'1 %DI G0' 'D-CE AJ /. -3JF .D'A ('D#1('- 'D*,'1J)). E5/1 3'(B 5 446 () E4'1 %DI G0' 'D-CE AJ: CE'D 'D,1A ('DE('/& 'DB'FHFJ)) 1961 5 369 HE' (9/G' 'DB6J) 1BE 19551 3F) 1958 . () CE'D 'D,1A ('DE('/& 'DB'FHFJ)),6 1952 523 E(/# 193 B6J) 571 3F) 1948 . (3) E4'1 %DJ) AJ 'DEAD- E5/1 3'(B 5 331 . () 'DAB1) (1) EF 'DE'/) (24) EF 'DB'FHF 1BE 91 D3F) 2005 E4'1 %DJ): 9DI 'DEHB9 'D%DC*1HFJ HYPERLINK http://WWW.in WWW. in come tax . gov . eg . () 'DAB1) (2/#-() EF 'DE'/) (52) EF 'DB'FHF FA3G . () -J+ F5* 'DE'/) (11) (#FG D' J,H2 %,1'! *F2JD'* 'DE('D: 'DE.55) DD'-*J'7J 'DB'FHFJ #H 'DF8'EJ #H #J '-*J'7J'* #.1I ('3*+F'! '-*J'7J 'D*#EJF HAB 'D*9DJE'* 'D*J J5/1G' 'DE/J1 . - 'F81 'DAB1) (H) EF 'DE'/) (11) EF B'FHF 'D61J() 1BE (57) D3F) 1985 'DE9/D ('DB'FHF 1BE (14) D3F) 1995 . () E4'1 %DJG AJ 'DEAD- E5/1 3'(B 5 336 . () E4'1 %DJG AJ 'DE5/1 FA3G 'D5A-) FA3G' . () /.E-E/ 9DJ 'D2(J/J ( 'DE-'3() 'D61J()) EC*() 'D,JD 'D,/J/ 5F9@'! 1996 5 344 . () 'DE'/) 'D+'EF) EF B'FHF 61J() 'D/.D 1BE 95 D3F) 1959 HB1'1 D,F) 'D*/BJB 'D5'/1 AJ 29/2/1976 . () 'DE'/) 'D+'EF) EF B'FHF 61J() D/.D 1BE 95 D3F) 1959 HB1'1 D,F) 'D*/BJB 'D5'/1 AJ 29/2/1976 . (*) EE' *,/1 'D%4'1) (G GH D'(/ EF 'D*EJ2 (JF E.55 'D/JHF 'DE9/HE) HE.55 'D/JHF 'DE4CHC AJ *-5JDG' A'D#HD *B'(DG .3'1) E-BB) :J1 E9DHE) 'DEB/'1 #E' 'D+'FJ A*B'(DG .3'1) E1,-G :J1 E9DHE) 'DEB/'1 HJECF 'DF81 %DI EB'(D 'D/JHF 'DE4CHC AJ *-5JDG' 9DI #FG EB'(D .3'1) A9DJ) H-BJBJ) D-B* ('DEF4#) F*J,) *901 #H 'E*F'9 (96 'DE/JFJF 9F 3/'/ /JHFGE.'F81: /.E/-* 9('3 #EJF ('D*F2JD'* 'DFAB'* AJ 61J() 'D/.D AJ 'D*41J9 'D91'BJ / /1'3) EB'1F)) (E (* 5 199 . () 'DD'&-) 'D*EJJ2 JG 'DE1BE) 29/20777H'DE$1.G AJ11/7/1968 HB1'1 E-CE) 'D*EJJ2 24-61J() 962 (*'1J. 28/2/1968 . () B1'1 D,F) 'D*/BJB 'D+'D+) DE/JF) (:/'/ 1BE 384 (*'1J. 7/6/1973 . () B1'1 D,F) 'D*/BJB 'D#9DI DE/JF) (:/'/ 1BE 159 (*'1J. 2/7/1972 . () B1'1 D,F) 'D*/BJB 'D1'(9) DE/JF) (:/'/ 1BE 59 (*'1J. 7/2/1973 . () /.5'/B E-E/ -3JF 'D-3FJ (61J() 'D/.D) E7(9) 'D2E'F (:@@@@/'/ 1974 5 5200-201 . () B'FHF 'D'3*+E'1 'D5F'9J 'D.'5 H'DE.*D7 1BE (20)D3F) 1998 'DE9/D . () JB5/ ('DE41H9 'D5F'9J (CD E41H9 :16G 'D#3'3 %F*', 3D9G DD'3*GD'C 'DFG'&J #H %F*', 3D9G 1#3E'DJ) #H H3J7G (E' AJ 0DC 'D(1'E,J'* HJ*E 0DC 9F 71JB 'D*-HJD AJ 'D4CD #H 'D*1CJ( 9DI #F J/'1 'D9ED (BH) "DJ)) 'F81: 'DE'/) (5) EF 'DB'FHF 1BE (20) D3F) 1998 'DE9/D . (*) JB5/ ('D*H3J9 D#:1'6 G0' 'DB'FHF %6'A) 9// EF 'DEC'&F H'DE9/'* H'D#1'6J H'D#(FJ) 'DD'2E) DG' D2J'/) 'D7'B) 'D%F*',J) DDE41H9. #E' 'D*7HJ1 AGH #F *3*(/D (EC'&F 'DE41H9 CD'K #H ,2!'K (#.1I E*7H1) #H #,1'! *7HJ1 9DI 'D#,G2) H'DE9/'* 'DB'&E) AJ 'DE41H9 D%6'A) EC'&F #H #,G2) E9 'D#1'6J H'D#(FJ) 'DD'2E) DG' (:J) 1A9 'DCA'!) 'D%F*',J) DD9'EDJF #H *-3JF H*7HJ1 FH9J) 'DEF*H,'* #H %6'A) #H *-3JF 'DEF4"* 'DE/FJ) 0'* 'D9D'B) ('D%F*', E9 ED'-8) #F EC'&F 'D*H39 H'D*7HJ1 H'D#1'6J H'D#(FJ) 'DD'2E) ('D%9A'!'* H'D'E*J'2'* 'DH'1/) AJ G0' 'DB'FHF DE/) (5) 3FH'* EF *'1J. 'DE('41) ('D%F*', 'DA9DJ . - 1',9: 'D*9DJE'* 'D5'/1) 9F 'DGJ&) 'D9'E) DD61'&( 'DB3E 'D%/'1J 'D9// 573/575 AJ 25/2/1999 .   'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (9/'D3F) 'D+'FJ) 941)) 9// (34) C'FHF #HD (2007) ======= ========================= 'D'-*J'7J'* H'DE.55'* AJ 'D*41J9 'D61J(J PAGE 242 PAGE 243 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (9/'D3F) 'D+'FJ) 941)) 9// (34___) 3F) (2007) [5221-5243__5__] 'D'-*J'7J'* H'DE.55'* AJ 'D*41J9 'D61J(J /1'3) EB'1F) *'1J. 'D'3*D'E : 12/8/2007 221 *'1J. B(HD 'DF41 : 11/9/2007 2lΰ& Ļ^ƽF$ & F#h^`^a$ $ pa$$ p^`a$$$$a$$2lJLNP ڜܜ֞؞ڞܞ ֩ةکܩFHJLΰķķķķķķķķķ㷞㐋 hb>*Z hbZhb6CJZ]^JaJ,hb0JCJ^JaJ hb0JCJZ^JaJ j(hbCJ^JaJ "jhb0JCJUZ^JaJ j)hbCJ^JaJ hbCJZ^JaJ !hb56CJZ\]^JaJ(/& ^0*b.0 HJLN|~ npɾɟ~~~~~~~~~x hb^Jjhb0JUZ^J hbZ^Jhb0JCJ^JaJ !jxhbCJU^JaJ jhbCJU^JaJ hbCJH*^JaJ hbCJ^JaJ hb6CJZ]^JaJ,hbCJZ^JaJ hbZhb5CJZ\^JaJ /Fҿp@*(08N6$ & F&h^`^ $ p $ & F(hA$ $ & F(hA$ $ pa$$ & F#h`a$$ & F#h^`^a$ *d`h HJ$^`a$$ pA$ $ & F*ha$$ & F'h^`^a$ $ pa$$a$ $ p$ & F&h^`^znD&h*P|$a$$A$a$$A$^`a$$^`a$pr*,BD $&fjl,.RT~xz bdíhb0JZ^Jhb0J>*^JjhbU^JjhbU^JhbH*Z^Jjhb0JUZ^J hbZ^J hbH*^J hb^Jhb0J^J@v`J|:<@BFHLNR$$^`a$$a$ LN:<>BDHJNPT~$&(xz|~ƽƽƽח| h40JZ^JaJmHnHuhb0J^JaJjhb0JUZ^JaJjhbUZ hbZ^J hbZhbCJZ^JhbCJZ^JjhbUhbhb0JZ^J hb^Jjhb0JUZ^J hbZ^J/RTz|Bdfh*$$d%d&d'dNOPQa$$$&`#$)$$d%d&d'dNOPQ$"(*4@BV`bdhѶ᭤{pdXhb6Z]^JaJ"hb6Z]^JaJ2hbCJ Z^JaJ,h4hbCJZ^JaJ0 hbCJZhb<CJZ^JhbCJZ^JhbCJZ^JhbCJZ^J h40JZ^JaJmHnHuhb0J^JaJjhb0JUZ^JaJhb hbZjhbUZhb0JZ^JaJh$&`bdf$ pA$$a$$$a$$$$a$$$$&`bdfùðùìhbCJZ^JaJ hbhbZ^JaJhb5Z\^J hbZ!hb56CJ$Z\]^JaJ4hbZ^JaJ4hbCJ$Z^JaJ4hbCJ$Z^JaJ hbZ^JE 00P&P <0' (5!"#$% (2*2Dpv$$If!vh#vC:V l V0 5C4DyK WWW.inyK http://www.in/DyK WWW.inyK http://www.in/b 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~^J _HmH nH sH tH J`J Normal$A$_HaJmH sH tH 8@8 Heading 1$@&aJL@L Heading 2$$@&a$5CJ \^JaJ">@> Heading 3$$@&a$aJ L@L Heading 4$$@&a$5CJ\^JaJ">@> Heading 5$$@&a$aJL@L Heading 6$$@&a$5CJ\^JaJ"8@8 Heading 7$@&aJ$<@< Heading 8$@&CJaJ(F @F Heading 9 $$@&a$ CJ^J aJDA`D Default Paragraph FontVi@V 0 Table Normal :V 44 la (k ( 0No List @&@@ Footnote ReferenceH*:P@: Body Text 2CJaJ(6@6 Footnote Text@B@"@ Body Text$a$ CJ^JaJ 4 @24 Footer 9r .)@A. Page NumberDQ@RD Body Text 3$a$ CJ ^JaJ 0U@a0 Hyperlink>*B*@Vq@ FollowedHyperlink>*B* 4@4 Header 9r X>@X Title$da$!5CJ\^J_HaJ nHtHuFJ@F Subtitle$a$CJ$^J aJ$tHuRT@R Block Text$^`a$ CJ^JaJ VC@V Body Text Indent$6`6a$ CJ^JaJ PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ] , L * 0"$~%'(+\..004&55q9:*:=@AmAlBCDEEGH]I3pX=Pn*OLe J 2 ^ E i!eFM>Z_}3p>Z_}3p ["Hi2pf=@CE*9UFRhf>?ABD~lZZZ3pX!T!T X@ @ ( nB c $DԔ3"? N0n"2 # s"*?l2 0v @jJ 02xB B <Dv @jJ 1n"1xB B <Dv @jJ N11 N0n"2 # s"*?l2 0v @jJ 02xB B <Dv @jJ 1n"1xB B <Dv @jJ N11( " 0jJ))?3"?  0v @jJ3"? h 3 3"? h 3 3"? hB @ S DjJ3"?B S ?ABCD3p$!+ru!uru!r urPuru1s]}"sNn"s _Hlk174088253I4pc4p!\eAJwz9@FH'.4:FM  \ f + 3 K Q  /2TWqt BE"%39`e)0[_fi(SV%,  !!""/"4"f"m"##$ $$$%%}%%&&&&&&''''''((.(1(Z(]((((())))**++++,,y,|,,,,-3-6-x-~-..[.c.../ /////000 00011223 333345 5%5,555667777778899p9u9: :):0:;;<<f<m<s<{<= = ====6=@=>>??@@@@AAmApABBkBtBCCCCDDDDEEEFGGGGHHHHI I\I`IJJKKPKoKqKtKKLLLLLMMNNsN{NNNOOPPPQQQ/Q6QrQyQQQRRCRIRRRRRSS8S?SSSTTTTLTRTTTTUU#U*U-U4UUUUVVV VV"VJVPVyVVVVVVWWW!WQWWWWWWWWXX)X/X2X@XHXXXXXXXYY4Y9YwYzYYYYYYYZZ$Z'ZNZWZlZZZZZZZZZZ[[a[c[[[\\=\?\\\\\]]`]b]]]^^7^n^u^^^^^^^^^^^__4_5_8_m_o_______``(`*`aaaabbUbWbbbcc c cwcycccccddJdkdsdzd}ddddddddeemeoeeeffff0f2fffffggKgOghhhhiiiihijiiiiijj j jNjPjjjjjkkkkllmmnn>n@nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnIx>\b@`_RxCQ`кNmgкN?9vf9z2{R[F|ޙ@l," ڰ^`.^`.^`.^`. ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(M0M^M`0CJ(o(()202^2`0CJo( 90^`0CJ(o(()h^h`CJ o(.0^`0CJ o(()ww^w`CJ o(.0^`0CJ(o(() hh]h`o(.!h^h`.0^`0o(()hh^h`o(.0^`0CJ o(()hh^h`o(.ww^w`CJ&o(.hh^h`CJ o()^`CJ OJQJo( hh^h`o(. hh^h`o(.hh]h`o(.0^`0CJ(o(()<<^<`CJo(1h^h`CJ o(.0^`0CJ(o(.^`CJo(()M0M^M`0CJ(o(()0^`0CJ"o(() hh^h`o(. hh^h`o(.hh^h`CJo(()<<^<`CJo(10^`0CJ o(() hh^h`CJ o(.*?9vF|H= r6l,|qJPXvd.;` J`{V`_;p7+vX[Hm?~}|x>\#g.^ ]L0 N9z2{deCQ` Ij7aaAmgX ,z4H**4bZZ@4493pHH8HpHUnknown G.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial; @Akhbar MTG @MCS ARAFAT HIGHU @MCS Taybah H_I normal.K ASimplified ArabicE b@Monotype KoufiU @MCS Taybah S_U normal.M ATraditional Arabic9X @Mudir MTA @Ali-A-SahifaA$BCambria Math#qhCyCf M. M.!24wZwZ KqHP $P42! xx 'DEB/E) Printer UnitRenaso*              ! " # $ % & ' ( ) Oh+'0t $ 0 < HT\dlPrinter UnitNormalRenaso163Microsoft Office Word@x@Mت@*L:@Qb M՜.+,D՜.+,@ hp College Of Law.wZ Title 8@ _PID_HLINKSA >mhttp://www.in/>mhttp://www.in/ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FU޳bData 1TableMZWordDocumentGSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q