ŠĻą”±į>ž’ \^ž’’’YZ[’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Įq`šæ0‚¾bjbjqPqPEī::“ÆĶˆ’’’’’’¤ˆ ˆ ˆ xPPPdLULULU8„U”V”dwŒNøV(ąV(WLTWTW8Y8Y8YŽ‹ą‹ą‹ą‹ą‹ą‹ą‹$Ŏh-‘–Œ-P8YY"4Y8Y8YŒTWTW¾1Œ@g@g@g8YČ8TWPTWŽ‹@g8YŽ‹@g@gR$ƒ¤8P‡TW¬V `öĀŠ,ĆÉLU_Xȅ:‹¤GŒ0wŒę…ŖƑXe„Ƒ<‡‡JƑPŚ‡`8Y8Y@g8Y8Y8Y8Y8YŒŒÜfd8Y8Y8YwŒ8Y8Y8Y8Yddd)h8ädddh8ddd’’’’ -B 'DE*GE AJ 'D5E*(*) /. 9('3 A'6D 39J/ E/13 'DB'FHF 'D,F'&J CDJ) 'D-BHB - ,'E9) 'DEH5D'DEB/E) : J-15 B'FHF 'D%,1'!'* 'D,2'&J) 9DI E1'9') E(/# 'DED'!E) (JF E5D-*JF GE': 6E'F 'D-1J) 'DA1/J) *7(JB'K DE(/# #F 'D#5D AJ 'DE*GE 'D(1'!) -*I *+(* %/'F*G HD' JCHF 0DC %D' EF .D'D -CE B6'&J B79J H6E'F A'9DJ) B'FHF 'D9BH('* AJ -E'J*G DD-BHB H'DE5'D- 'D',*E'9J) EF 'D'9*/'! (H69G EH69 'D*FAJ0 EF .D'D %,1'!'* B'FHFJ) 5-J-) H3DJE). HJ,( -*I JECF DDB'FHF 'D%,1'&J 'D,2'&J #F J-BB 'DG/A EFG H'3*F'/'K %DI B1JF) 'D(1'!) #F *-CE BH'9/G E('/& E9JF) H#3'3J) '*AB* 9DJG' ,EJ9 'D*41J9'* H0DC (#F *69 F5( #9JFG' /HE'K '-*1'E -1J) 'DA1/ H%0' E' D2E #F *E3 G0G 'D-1J) AD' JCHF 0DC %D' ('DB/1 'DD'2E H'D61H1J (:J) 'DH5HD %DI 'D:16 EF 'D%,1'! 'D0J JE3 G0G 'D-1J) %0 J,1J *:DJ( 'DE5D-) 'D9'E) 9DI E5D-) 'DA1/ AJ E+D *DC 'D#-H'D. A%0' C'F 'DB'FHF JEF- 'D3D7'* 'D9'E) 9/) 'E*J'2'* AJ EH',G) 'DE*GE EF #,D 'DH5HD %DI 'D-BJB) H*-BJB 'D9/'D) A%FG AJ EB'(D 0DC JHA1 DDE*GE 6E'F'* H-BHB *ECFG EF EH',G) 'E*J'2'* 'D3D7'* 'D9'E) HD9D EF #(12 G0G 'D6E'F'* H'D-BHB GJ -B 'D/A'9 HB1JF) 'D(1'!) HG0G 'DB1JF) *9FJ 'A*1'6 'D(1'!) DDE*GE EGE' C'F* BH) 'D4CHC 'D*J *-HE -HDG HEGE' C'F H2F 'D#/D) 'D*J *-J7 (G. HGJ 'D*J *-CE BH'9/ 'D%+('* AJ 'DEH'/ 'D,2'&J) HEF +E A%F B1JF) 'D(1'!) *FBD 9(! 'D%+('* 9DI 9'*B 3D7'* 'D*-BJB HJ9AJ 'DE*GE EF %+('* (1'!*G HJ*1*( 9DI 0DC #F DDE*GE 'D-B AJ 9/E 'D%,'() 9F 'D#3&D) 'DEH,G) %DJG H'D*2'E 'D5E* HD' J9/ 3CH*G B1JF) 6/G. D0DC A%F -B 'DE*GE AJ 'D5E* HB/ '1*#JF' #F JCHF EH6H9 'D(-+ GH -B EB11 AJ EH',G) 3D7'* 'D*-BJB %D' #F G0' 'D-B J-*', (/H1G %DI 6E'F'* *HA1 DDE*GE 'D'7E&F'F AJ EE'13*G H*-EJG EF 'F*G'C 3D7'* 'D*-BJB DG0' 'D-B. 9DI #F -B 'DE*GE AJ 'D5E* DJ3 E7DB'K %0 #F (96 'D%,1'!'* *A*16 E4'1C) 'DE*GE AJG' H9/E 'D*2'E 'D5E*. %4C'DJ) 'D(-+: **1C2 %4C'DJ) 'D(-+ -HD 'D6E'F'* 'D*J JECF #F JHA1G' 'DB'FHF DDE*GE EF #,D EE'13) -BG AJ 'D5E* H*-BJB 'D:'J) EFG A6D'K 9F 13E -/H/ G0' 'D-B EF .D'D 'DEH'2F) (JF ,'F( 'DE*GE AJ 9/E 'D%/D'! (#J E9DHE'* */JFG H,'F( 'DE5D-) 'D9'E) AJ 61H1) '3*JA'! 'D/9HI %7'1G' 'D4CDJ H'D9DE (9F'51G'. EFG,J) 'D(-+: H*BHE 9DI 'DEFG, 'DEB'1F EF .D'D 'DEB'1F) (JF 'DBH'FJF 'D91(J) H'D#,F(J) 'DE*J31) HC0DC 'D"1'! 'DABGJ) AJ (96 'DE3'&D H'DEFG, 'D*-DJDJ EF .D'D *-DJD 'DF5H5 'DB'FHFJ) HEF'B4*G' . GJCDJ) 'D(-+: HEF #,D 'D%-'7) ('DEH6H9 AB/ 'B*6I *B3JE GJCDJ) 'D(-+ C'D"*J: 'DE(-+ 'D#HD: E'GJ) -B 'DE*GE AJ 'D5E* 'DE7D( 'D#HD: 'D*91JA ('DE*GE 'DE7D( 'D+'FJ: EAGHE -B 'DE*GE AJ 'D5E* 'DE7D( 'D+'D+: -B 'DE*GE AJ 'D5E* AJ 'D#F8E) 'D*41J9J) 'DE.*DA) 'DE(-+ 'D+'FJ: -B 'DE*GE AJ 'D5E* AJ 'D*41J9'* 'D-/J+) HEHBA 'DABG H'DB6'! EFG 'DE7D( 'D#HD: EHBA 'D*41J9'* 'D/HDJ) H'DH7FJ) 'DE7D( 'D+'FJ: EHBA 'DABG 'DE7D( 'D+'D+: EHBA 'DB6'! 'DE(-+ 'D+'D+: 6E'F'* -B 'DE*GE AJ 'D5E* HF7'BG 'DE7D( 'D#HD: 6E'F'* -B 'DE*GE AJ 'D5E* 'DE7D( 'D+'FJ: F7'B -B 'DE*GE AJ 'D5E* 'D.'*E) 'DE(-+ 'D#HD E'GJ) -B 'DE*GE AJ 'D5E* 'D-B AJ 'D5E* EB11 DD4.5 'D0J JH5A (@ ('DE*GE) /HF :J1G EF #4.'5 H#71'A 'D/9HI 'D,2'&J) D0' D'(/ #F F*91A #HD'K 9DI 'DE*GE +E FH6- (9/ 0DC EAGHE 'D-B AJ 'D5E* H E/I 'D#9*1'A (G0' 'D-B AJ 'D#F8E) 'D*41J9J) 'DE.*DA) D0' JB*6J *B3JE 'DE(-+ %DI +D'+) E7'D( HC'D"*J: 'DE7D( 'D#HD: 'D*91JA ('DE*GE 'DE7D( 'D+'FJ: EAGHE -B 'DE*GE AJ 'D5E* 'DE7D( 'D+'D+: -B 'DE*GE AJ 'D5E* AJ 'D#F8E) 'D*41J9J) 'DE.*DA) 'DE7D( 'D#HD 'D*91JA ('DE*GE 'D'*G'E 5A) 7'1&) JH5A (G' 'D4.5 0DC #F 'D#5D AJ 'D%F3'F 'D(1'!) HG0' J9FJ #F G0' 'DH5A 'D7'1& DD4.5 JE+D E1-D) HB*J) **H37 (JF H5AJ 'D(1'!) H'D%/'F) HG0' 'DH5A %E' #F J2HD AJ9H/ 'D4.5 %DI #5DG AJ 'D(1'!) #H J*:J1 %DI 'D%/'F) 9F/ +(H* 'D*GE). H'D4.5 'D0J JH5A (G0' 'DH5A 'D7'1& ('D'*G'E) J9/ E*GE'K H'DE*GE D:)K EF 'D*QGE) H#5DG' 'DHOGE)QO EF 'DHGE H'D*GE) 8F H'D,E9 *GE H#JQOGPEN 'D1,D H'*GE*GO H#HGNENGO: #/.D 9DJG 'D*GE) #J E' J*GE (G H'*GE GH AGH E*GE H*GJE H'*GE 'D1,D %0' 5'1* (G 'D1J() H'*QNGE*OGO 8FF*O AJG E' F3( %DJG(). HEF 'DF'-J) 'DB'FHFJ) AB/ 91AG 'D(96 ('DE*GE GH CD 4.5 *+H1 6/G 4(G'* ('1*C'(G A9D'K %,1'EJ'K AJD*2E (EH',G) 'D'/9'! (E3$HDJ*G 9FG H'D.6H9 DD%,1'!'* 'D*J J-//G' 'DB'FHF H*3*G/A *E-J5 G0G 'D4(G'* H*B/J1 BJE*G' +E *B/J1 'D(1'!) #H 'D%/'F))(). H9DI 'D1:E EF #GEJ) G0' 'DE57D- ('DE*GE) A%F 'D*41J9'* AJ E.*DA 'D/HD DE *97P 'D#E1 9F'J*G' 'DC'AJ) 'D*J J3*-BG' CE' H'.*DA* 'D*41J9'* (.5H5 'DE1-D) 'D*J J(/# AJG' 'D'*G'E. AAJ 'DE'/) (2) EF B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 'D#1/FJ J9/ 'DE/9J 9DJG AJ /9HI 'D-B 'D9'E GH 'DE4*CJ 9DJG HGH 'D4.5 'D0J *B'E 'D/9HI 6/G. HJ3EI E*GE'K %F '*GE (,F'J) H5/1 B1'1 '*G'E (0DC H%0' 8F AJG (,F-) AJ3EI 8FJF'K H5/1 B1'1 8F (0DC() H#4'1* 'DE'/) (8) EF B'FHF 'D%,1'!'* 'D,2'&J) 'DAD37JFJ %DI #F "CD 4.5 *B'E 9DJG /9HI ,2'&J) *3EI E*GE'K". #E' E' JEJ2 'DE4*(G AJG 9F 'DE*GE AJ1I 9// EF 'DABG'! #F 'DA'1B (JFGE' GH AJ BJE) 'D4(G'* #H 'D#/D) 'DEH,G) %DJG A%0' H5D* %DI -/ 'D4C AJ %3F'/ 'D*GE) %DJG C'F E*GE'K #E' %0' C'F* EF 'D69A H'D(3'7) (-J+ D' J1,- E9G' 'D'*G'E AJCHF 'D4.5 AJ EH69 'D'4*('G(). #E' 'DE419 'D91'BJ A%FG DE J97P *91JA'K DDE*GE HDCFG #.0 (E(/# 'D'*G'E '(*/'!K 3H'! C'F 0DC AJ /H1 'D*-1J 9F 'D,1'&E #J E1-D) ,E9 'D'3*/D'D'* 'D*J J*F'HDG' 96H 'D6(7 'DB6'&J #H AJ E1-D) 'D*-BJB 'D0J J,1JG 'DE-BB *-* %41'A B'6J 'D*-BJB AAJ E1-D) 'D*-1J 9F 'D,1'&E H,E9 'D#/D) 0C1* #-C'E 'DE'/) 43 EF B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 9('1) ".............. HJ3#D 'DE*GE 9F 'D*GE) 'DE3F/) %DJG ........" #E' AJ E1-D) 'D*-BJB 'D'(*/'&J AB/ *71B* #-C'E 'DEH'/ 50-57 %DI E57D- ('DE*GE) AJ C'A) E1'-D 'D*-BJB. H(G0' A%F B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 'D91'BJ D' JA1B (JF 'DE*GE H'DE4*(G AJG AGH J#.0 ('DEAGHE 'DH'39 DDE*GE %0 #F 'DE*GE JH5A (G0G 'D5A) AJ ,EJ9 'DE1'-D B(D H(9/ %B'E) 'D/9HI HD-JF %5/'1 -CE B6'&J ('D%/'F) #H 'D(1'!) HG0' (.D'A (96 'DBH'FJF 'D#.1I 'D*J *#.0 ('DEAGHE 'D6JB DDE*GE %0 J9/ 'D4.5 E4*(G (G AJ E1-D) ,E9 'D'3*/D'D'* HDE *-1C 'D/9HI 'D,2'&J) 6/G A'D'4*('G E1-D) 3'(B) 9DI 'D'*G'E(). HEF ,'F( ".1 A%F 'DE*GE J.*DA 9F 'DE-CHE AJ #F G0' 'D#.J1 B/ (H41* 6/G 'D%,1'!'* 'D,2'&J) H5/1 9DJG -CE ('D%/'F) A'DE*GE J.*DA 9F 'DE-CHE 9DJG EF -J+ 'DE1C2 'DB'FHFJ E1,9G %DI #F 'D#HD /HF 'D+'FJ J3*AJ/ EF B1JF) 'D(1'!)(). #E' ('DF3() DEHBA 'DB6'! EF *91JA 'DE*GE AB/ B6* E-CE) 'DFB6 'DE51J) "#F 'DE*GE AJ -CE 'DAB1) 'D#HDI EF 'DE'/) 126 EF B'FHF 'D9BH('* GH CD EF H,G %DJG 'D'*G'E ('1*C'( ,1JE) E9JF) HDH C'F 0DC #+F'! BJ'E E#EH1J 'D6(7 'DB6'&J (EGE) 'D(-+ 9F 'D,1'&E HE1*C(JG' H,E9 'D'3*/D'D'* 'D*J *D2E DD*-BJB H'D/9HI"(). HH'6- #F 'DB6'! 'DE51J J$J/ 'D'*,'G 'D0J J#.0 ('DEAGHE 'DH'39 DDE*GE %0 #F AJ 0DC 6E'F D-BHB 'D4.5 'DE*GE (,1JE) EF0 E1-D) 'D*-1J H,E9 'D#/D) C9/E 'D*916 DG #H *90J(G #H '3*9E'D 'DB3H) E9G EF B(D 96H 'D6(7 'DB6'&J %0 #F G0G 'D#A9'D E,1E) (EH,( B'FHF 'D9BH('*(). 'DE7D( 'D+'FJ EAGHE -B 'DE*GE AJ 'D5E* DE J9/ 'DE*GE 'DEH6H9 'D3D(J DD%,1'!'* 'D,2'&J) *F5( 9DJG #9E'D 'DB31 H'D%C1'G 'D*J *('41G 'D3D7'* 'D9'E) H*G/A 9F 71JBG' %DI 'F*2'9 'D-BJB) AJ 5H1) 'D'9*1'A ('D,1JE) H%FE' 5'1 'DE*GE AJ 'D*41J9'* 'D-/J+) #-/ #71'A 'D/9HI 'D,2'&J) HDG (G0G 'D5A) -BHB %,1'&J) J3*E/G' EF 'DB'FHF E('41)K H%F ,HG1 G0G 'D-BHB GH -BG AJ #F J(/J /A'9G 9DI 'DF-H 'D0J JB/1 #FG '/9I %DI E5D-*G HJ9FJ (0DC #FG DG -1J) 'DCD'E(). HJ4ED -B 'DE*GE AJ -1J) 'DCD'E AJ 'D*9(J1 9F H,G) F81G HEF'B4) 'D4GH/ H-BG AJ 9/E 'DCD'E #J 'D*2'E 'D5E* HJ9FJ G0' 'D-B -1J) 'D4.5 'DE*GE AJ 'D%,'() 9E' JH,G %DJG EF #3&D) #H 'D'E*F'9 9F 'D%,'() %0 #F 'DB'9/) GJ 9/E %,('1 'D4.5 9DI 'DCD'E (#J H3JD) D#F G0' -B EF -BHB 'D%F3'F HEF +E D' J,H2 D#J ,G) E.'DA*G ('D'9*/'! 9DI 'D4.5 H-EDG 9DI 'D%,'() 9F 'D#3&D)() CE' #F DDE*GE 9/E 'D'3*E1'1 AJ 'D%,'() -*I DH #,'( 9DI (96 EFG' CE' #F DG 'D-B AJ '.*J'1 'DHB* 'D0J J1'G EF'3('K A6D'K 9F 'D71JB) 'D*J J(/J (G' /A'9G(). H-B 'DE*GE AJ 'D5E* %FE' J#*J %9E'D'K DB1JF) 'D(1'!) HF*J,) EF F*'&,G' G0G 'DB1JF) 'D*J *A*16 (#F 'DE*GE (1J! -*I *+(* %/'F*G (-CE B6'&J HD#F G0G 'DB1JF) *(BI B'&E'K H*A16 FA3G 9DI ,EJ9 %,1'!'* 'D/9HI HCF*J,) D0DC D' J7D( EF 'DE*GE *B/JE #J /DJD DCJ JFAJ 'D*GE) 'DEF3H( %DJG #J #FG :J1 E7'D( (%+('* (1'!*G 'DB'&E) #5D'K (EB*6I B1JF) 'D(1'!) H9DJG A%F 'D:'D( AJ 'DABG J$J/ EF- 'DE*GE 'D-1J) 'DC'ED) AJ %(/'! #J #BH'D HDG 'D-B AJ #F JD*2E 'D5E*. HG0' 'D-B EB11 D,EJ9 'DE*GEJF 3H'! C'F 'DE*GE E(*/# #E EF #1('( 'D3H'(B H3H'! C'F EF 7'&A) 'DE,1EJF ('D*CHJF #E EF 7'&A) 'DE,1EJF ('D5/A) A'DE*GE #J'K C'F GH 4.5 %,1'&J HDJ3 E,1/ EH6H9 %,1'&J HEF +E D' JECF %2'D) G0G 'D5A) 9FG #H -1E'FG EF 'D-E'J) 'D*J *B11G' 'DBH'9/ 'D#3'3J) AJ 'DB'FHF D#71'A #H #4.'5 'D/9HI(). DCF E' 'D/H'A9 H'D#3('( 'DC'EF) H1'! 5E* 'DE*GE %F #3('( 'D5E* B/ *CHF ('D1:() #H 'D-15 9DI %FB'0 4.5 92J2 GH 'DA'9D 'D-BJBJ DD,1JE)() #H 'D*3*1 9DI #EH1 *E+D D/JG #GEJ) .'5) HEF +E JA6D 'D%(B'! 9DI 31J*G' #H 'D1:() AJ %.A'! -BJB) 'DH'B9) 'DE1*C() .4J) #F J$/J CD'EG %DI 'A*6'- #E1G H0DC C5E* 'D#(F 9F/E' *H,G %DJG *GE) '1*C(G' H'D/G #H AJ -'D'* 'D2F' 9F/E' J6(7 'D4.5 (EF2D 5/JB*G AJA6D 'D3CH* %2'! *GE) 'D31B) -A'8'K 9DI 41A 5/JB*G() HB/ *CHF #3('( 'D5E* F*J,) -'D) FA3J) *5J( 'DE*GE (3(( EH',G) 3D7'* 'D9/'D) #H 9/E AGEG DD3$'D 'DEH,G %DJG #H -BJB) %,'(*G 9DJG #H 1:(*G AJ '3*4'1) E-'EJG 9DI 71JB) 'D%,'() 9DI 'D#3&D). H5E* 'DE*GE %E' #F JCHF 5E*'K 7(J9J'K H%E' #F JCHF 5E*'K E*9E/'K H**-BB 'D-'D) 'D#HDI 9F/E' JCHF 'D4.5 #5E #H #(CE AGF' D' J3*7J9 'D%,'() 9E' JH,G %DJG EF #3&D) HJD,# %DI 'DC*'() %0' C'F J9DEG' #H %DI .(J1 'D5E H'D(CE DJ*1,E 'D%4'1'* 'D5'/1) 9F G0' 'D4.5 #E' 'D5E* 'DE*9E/ AJ*-BB 9F/E' JCHF 'D4.5 7(J9J'K E*E*9'K (CD 'D-H'3 HDCF JE*F9 (%1'/*G 9F 'D%,'() 9F 'D#3&D) 'D*J *H,G %DJG D1:(*G AJ 0DC HB/ JD,# 'D4.5 'D#5E #H 'D#(CE %DI 'D5E* 'DE*9E/ 9F/E' *CHF 'D%4'1'* 'D5'/1) EFG /'D) 9DI 1A6G #H 'E*F'9G 9F 'D%,'() 9F 'D#3&D) 'D*J *H,G %DJG. 'DE7D( 'D+'D+ -B 'DE*GE AJ 'D5E* AJ 'D#F8E) 'D*41J9J) 'DE.*DA) J*AB 'DABG 9DI #F +E) #F8E) *41J9J) +D'+) DD%,1'!'* 'D,F'&J) *9'B(* AJ 'D*7H1 'D*41J9J AJ 'DE,*E9'* 'D(41J) HGJ 'DF8'E #D'*G'EJ H'DF8'E 'D*FBJ(J H'DF8'E 'DE.*D7. HJ1*(7 CD F8'E (*F8JE 3J'3J E9JF HF81) .'5) %DI -BHB 'DA1/ -JF JH,G %DJG 'D'*G'E H#3DH( E9JF AJ 'D*HAJB (JF E5D-*J 'DE,*E9 H'DE*GE H*-/J/ .'5 DD/H1 'D0J JF'7 ('DB'6J AJ 'D/9HI 'D,F'&J)(). D0' 3HA F*71B %DI 'DAC1) 'D#3'3J) AJ G0G 'D#F8E) HE/I *E*9 'DE*GE ('D-B AJ 'D5E* H9/E 'D%,'() 9F 'D#3&D) AJ 8D CD F8'E AJ +D'+) A1H9 9DI 'D*H'DJ. 'DA19 'D#HD 'DF8'E 'D'*G'EJ D'*2'D 'DAC1) 'D#3'3J) DG0' 'DF8'E 3'&/) AJ 'DF8'E 'DB'FHFJ 'D#F,DH #E1JCJ H'D(D'/ 'D*J #.0* 9FG HJ9/ EF #B/E 'DF8E 'D*J 91A*G' 'D%F3'FJ) HJBHE G0' 'DF8'E 9DI #3'3 #F %,1'!'* 'D/9HI 'D,2'&J) D' *.*DA 9F %,1'!'* 'D/9HI 'DE/FJ) A'D/9HI F2'D #H E('12) (JF .5EJF JBHE (/H1 'DE/9J AJG' EF #61* (G 'D,1JE) AJ -JF JBHE (/H1 'DE/9I 9DJG 'DE*GE #H EF '67D9 (/H1 E' AJ '1*C'(G' H'DB'6J JBHE (/H1 'D-CE (JFGE' J-CE DEF *1,- #/D*G (9/ A-5G' HJ*E '.*J'1G (16' E*('/D (JFGE' HJ*9JF #F JCHF EF F81'! 'DE*GE CJ J-3F *B/J1 81HAG(). HJBH/ G0' 'DF8'E %DI #F 'DE,FJ 9DJG #H 'DE/9J GH 'D0J J*-ED 9(! 'D%+('* HD' **/.D 'D3D7'* 'D9'E) AJ ,E9 'D#/D) D%+('* 'D*GE) 9ED'K ('DB'9/) 'D*J *-CE 'D/9HI 'DE/FJ) ('D(JF) 9DI EF '/9I H'DJEJF 9DI EF #FC1). H(G0' A%F G0' 'DF8'E JA*16 AJ 'DE*GE 'D(1'!) HJCAD DG 9/) 6E'F'* **E+D AJ *1CG E*E*9'K (-1J*G -*I J5/1 'D-CE (%/'F*G H9/E ,H'2 %,('1G 9DI 'DCD'E #H *90J(G #H %C1'GG D-EDG 9DI 'D'9*1'A. HE9 #F DDE*GE 'D-B AJ #F J9*1A #H JFC1 'D*GE) %D' #F 3CH*G 9F 'D%,'() C'F J9/ E9'/D'K DD'9*1'A AJ 'DB'FHF 'D1HE'FJ 'D0J J9/ E5/1 G0' 'DF8'E() %0 #F 'DB'6J J*H5D %DI 'D-BJB) EF .D'D E' JB/EG 'D.5HE #E'EG EF (JF'* AGJ -BJB) F3(J) **HBA 9DI EG'1) 'D.5E AJ *B/JE #/D*G H(J'F -,,G() HEF +E C'F EF 'D7(J9J #F 3CH* 'DE*GE %2'! E' JB/EG' .5HEG EF (JF'* H-,, */JFG /'A9'K DBF'9) 'DB'6J (%/'F*G. H(0DC J*6- #F 'D-B AJ 'D5E* C'F F*J,) D7(J9) G0' 'DF8'E 'D0J DE J8G1 AJG 'D'3*,H'( C%,1'! *-BJB (4CD H'6- 7'DE' #F 'D/9HI J-CE AJG' 'DB'6J (F'!K 9DI 'D#/D) H'D-,, 'D*J *B/EG' 71A' 'D/9HI HG0' J9C3 7(J9) 'DF8'E 'D'*G'EJ AJ *#CJ/G 9DI -1J) 'DA1/ E1'9J'K E5D-) 'DE*GE H0DC (%97'&G B37'K H'A1'K EF 'D-1J) DD/A'9 9F FA3G. 'DA19 'D+'FJ 'DF8'E 'D*FBJ(J JBHE G0' 'DF8'E 9DI AC1) E:'J1) DAC1) 'DF8'E 'D'*G'EJ D#FG 8G1 #+1 8GH1 'D3D7) 'DE1C2J) DD/HD) 'D*J C'F* **E*9 ('DBH) F*J,) 'D*:J1'* 'D3J'3J) 'D*J -/+* AJ 'DE1'-D 'D*'1J.J) 'DE.*DA) H'D#3'3 'D0J JBHE 9DJG G0' 'DF8'E GH #FG J9*E/ 9DI E,EH9) EF 'D%,1'!'* 'D*J *G/A %DI %8G'1 'D-BJB) D%B1'1 3D7) 'D/HD) AJ 'D9B'( (5A) #F 'D,1JE) D' *D-B 611'K ('DE,FJ 9DJG H-/G H%FE' 5'1* 9/H'F'K 9DI 'DE,*E9 (#CEDG H'DE*GE (EH,( G0' 'DF8'E D' J*E*9 (-BHB %,1'&J) E9JF) .'5) (G H%FE' GH E-D DE' J*.0 F-HG EF %,1'!'* HGH #J 'DE*GE J.69 D3D7) ,G) 'D*-BJB /HF #F J97I A15) DD%3G'E AJ ,E9 'D#/D) %0 #F 'D.5HE) 'D,F'&J) AJ G0' 'DF8'E DJ3* F2'9'K 4.5J'K (JF 'DE*GE H:J1G CE' GH 'D-'D AJ 'DF8'E 'D'*G'EJ(). HEF G0' 'DEF7DB #5(- 9DI 'DE-BB 'D0J JE+D 'D3D7) #F J(-+ 9F 'D-BJB) (#J) H3JD) J1'G' ED'&E) /HF 'D*BJ/ (7D('* 'DE4*CJ #H (7D('* 'DE*GE D#F E' J1'/ .D'D 'D*-BJB GH 'DH5HD %DI 'D-BJB) H-D* B1JF) 'D,1E E-D B1JF) 'D(1'!). H9DI 'D1:E EF #F G0G 'D3D7) C'F J-/ EFG' E(/# F8'E 'D#/D) 'DB'FHFJ) EF9'K D*-CE 'DB6'! H'D0J JAB/ 'DB'6J 3D7) *B/J1 'D#/D) 9DI HAB BF'9*G 'D4.5J) %0 J,( #F *3*F/ BF'9*G %DI #/D) E9JF) J-//G' 'DB'FHF /HF :J1G' %D' #FG #97I DD'9*1'A #GEJ) C(J1) D#FG 3J/ 'D#/D) H#FG 'D/DJD 'D-'3E AJ 'D/9HI HB/ 1.5 CD 'D3(D DD-5HD 9DJG -*I 9F 71JB 'D*90J( 'D0J C'F JA6J AJ (96 'D#-J'F %DI HA') 'DE*GE(). D0DC DE JCF DDE*GE -B 'D5E* AJ 8D G0' 'DF8'E HC'F J*E %,('1G 9DI 'DCD'E HB/ F5 51'-) 9DI 0DC B'FHF 'D%,1'!'* 'D,F'&J) 'DA1F3J 'D5'/1 9'E 1670 EF #FG J,( 9DI 'D-'CE #H 'DE-BB #F J7D( EF 'DE*GE 'D'9*1'A ('1*C'( 'D,1JE) B(D 'D*90J( A%F DE J9*1A 90(G H7D( EFG 'D'9*1'A .D'D 'D*90J( A%F '9*1A #FGI *90J(G H7D( EFG *#JJ/ '9*1'AG (9/ 'D*90J((). HJ*6- EE' *B/E #F G0' 'DF8'E J9*E/ 9DI *:DJ( E5'D- 'D3D7) H'D,E'9) 9DI E5D-) 'DA1/ (9C3 'DF8'E 'D'*G'EJ AGH D' J9*/ ('D-1J) 'DA1/J) (B/1 '9*/'/G ('DH5HD %DI 'D-BJB) H%/'F) 'DE,1E HGH (0DC J97J E,'D'K DD*FCJD ('DE*GE AJ 3(JD 'D-5HD 9DI 'D-BJB) HG0' E' J$0J 'D9/'D) 'D,F'&J) AJ #(37 5H1G' H'D*J *BHE 9DI E(/# (1'!) 'DE*GE -*I *+(* %/'F*G. 'DA19 'D+'D+ 'DF8'E 'DE.*D7 *916 'DF8'E 'D*FBJ(J AJ 'DB1F 'D+'EF 941 DDFB/ EF B(D 'DAD'3A) H.'5)K AJE' J*9DB ('D*90J( HC'F DG0G 'D'F*B'/'* #+1G' AJ '6E-D'D G0' 'DF8'E H(1H2 F8'E ,/J/ J,E9 (JF E2'J' 'DF8'EJF 'D3'(BJF HJ*D'AI 9JH(GE' HGH 'DF8'E 'DE.*D7 'D0J A16G *7H1 'DE,*E9 H1BJ 'D-6'1) 'D(41J). HG0' 'DF8'E GH 'D3'&/ AJ E98E 'D*41J9'* 'D91(J) H%F C'F 0DC (F3( E*A'H*) H5H1 4*I. HJ9ED G0' 'DF8'E 9DI %B'E) 'D*H'2F (JF 'DE-'A8) 9DI CJ'F 'DE,*E9 EF .D'D 'D*5/J ('D9B'( DCD EF J1*C( ,1JE) HJF*GC CJ'F H3D'E) H#EF 'DE,*E9 H(JF E5D-) 'DA1/ AJ %97'&G 'D'G*E'E H'D6E'F'* 'D*J *ECFG EF 'D/A'9 9F FA3G H%+('* (1'!*G EF 'D*GE)(). H(0DC A%F 'D3D7) AJ G0' 'DF8'E GJ 'D*J **HDI 'D*FBJ( 9F 'D#/D) 'D*J *H5DG' %DI 'D-BJB) HAJ EB'(D 0DC A%F 'DE*GE JA*16 AJG 'D(1'!) D0DC D' JCHF ED2E'K ('DCD'E HD' %,('1G 9DI 0DC #H '3*./'E 'D*90J( E9G HDG -1J) 'D%,'() 9F 'D#3&D) 'D*J J1J/G' HDG -B 'D5E*. HJ*6- EF 0DC #F -B 'DE*GE AJ 'D5E* AJ 'DF8'E 'D'*G'EJ #5(- AJ 8D G0' 'DF8'E -B'K EB11'K (EH,( 'DB'FHF 'D0J JB11 9/) 6E'F'* DDE*GE DEE'13) G0' 'D-B HEFG' 9/E '9*('1 3CH*G B1JF) #H /DJD DD%/'F) #H E9'/D DD'9*1'A (.D'A E' C'F EB11'K AJ 'DB'FHF 'D1HE'FJ AJ 8D 'DF8'E 'D'*G'EJ. 'DE(-+ 'D+'FJ -B 'DE*GE AJ 'D5E* AJ 'D*41J9'* 'D-/J+) HEHBA 'DABG H'DB6'! EFG 3HA FB3E G0' 'DE(-+ %DI +D'+) E7'D( F*F'HD AJ 'DE7D( 'D#HD EHBA 'D*41J9'* EF -B 'DE*GE AJ 'D5E* AJE' F*71B AJ 'DE7D( 'D+'FJ %DI EHBA 'DABG EF G0' 'D-B +E 3F(JF EHBA 'DB6'! AJ 'DE7D( 'D+'D+. 'DE7D( 'D#HD EHBA 'D*41J9'* 'D/HDJ) H'DH7FJ) *F'HD* 'DE$*E1'* H'D'*A'BJ'* 'D/HDJ) H'D*41J9'* 'DH7FJ) EH6H9 -B 'DE*GE AJ 'D5E* E$C/) 9DJG H9DI 61H1) '-*1'EG A9DI 3(JD 'DE+'D B11* 'DD,F) 'D/HDJ) DDE3'&D 'D,F'&J) 'DEF9B/) AJ (1E' 3F) 1939 "#FG EF 'DE1:H( AJG #F *B11 'DBH'FJF (H6H- E(/# 9/E %D2'E 'D4.5 (%*G'E FA3G H%0' 1A6 'DE*GE 'D%,'() A%F *51AG JCHF E-D *B/J1 'DE-CE) ('D%6'A) %DI ('BJ 'D#/D) 'D*J ,E9* /HF '9*('1 'D5E* C/DJD 9DI 'D%/'F)" HEF *H5J'* 'DE$*E1 'D/HDJ 'D3'/3 DB'FHF 'D9BH('* 'DEF9B/ AJ 1HE' 3F) 1953 #J6'K "D' J,(1 'DE*GE 9DI 'D%,'() HEF ('( #HDI D' JC1G 9DJG' AGH -1 AJ '.*J'1 'D71JB 'D0J J3DCG E-BB'K DE5D-*G" H#H5* D,F) -BHB 'D%F3'F (GJ&) 'D#EE 'DE*-/) AJ 5 JF'J1 1962 (#D' J,(1 #-/ 9DI 'D4G'/) 6/ FA3G HJ,( B(D 3$'D #H '3*,H'( CD 4.5 EB(H6 9DJG #H E-(H3 #F J-'7 9DE'K (-BG AJ 'D*2'E 'D5E*(). CE' #4'1 'D9G/ 'D/HDJ DD-BHB 'DE/FJ) H'D3J'3J) 'D5'/1 EF 'D#EE 'DE*-/) %DI 9/E %C1'G 'DE*GE 9DI 'D4G'/) 6/ FA3G #H 9DI 'D'9*1'A ('D0F((). #E' 'D*41J9'* 'DH7FJ) E9 '.*D'A F29'*G' A%FG' *#.0 (G 9DI H,G J*1'H- (JF 'DF5 'D51J- H'D#-C'E 'D6EFJ). AB/ F5* 'DE'/) 47/( EF 'D/3*H1 'DJEFJ ".... HDD%F3'F 'D0J *BJ/ -1J*G 'D-B AJ 'D'E*F'9 9F 'D%/D'! (#J) #BH'D %D' (-6H1 E-'EJG". HF5* 'DE'/) 4// EF B'FHF 'D%,1'!'* 'D,F'&J) 'D3H/'FJ ".... HD' J,(1 'DE*GE 9DI *B/JE /DJD 6/ FA3G HD' *H,G %DJG 'DJEJF %D' AJ 'D,1'&E :J1 'D-/J) 'D*J J*9DB (G' -B .'5 DD:J1". CE' #4'1* 'DE'/) 97 EF B'FHF 'D%,1'!'* 'D,2'&J) 'DAD37JFJ %DI #F DDE*GE 'D-B AJ 'D5E* H9/E 'D%,'() 9DI 'D#3&D) 'DEH,G) %DJG AJ E1-D) 'D*-BJB CE' #4'1* 'DE'/) 217 EFG %DI 0'* 'D-B AJ E1-D) 'DE-'CE)(). #E' ('DF3() DEHBA B'FHF 'D%,1'!'* 'D,F'&J) 'DE51J AJ*6- #FG D' JH,/ F5 JB11 51'-) %D2'E 'DE*GE ('DCD'E #H 'D%/D'! (#BH'DG CE' DE JF5 9DI -BG AJ 'D5E* 3H'! AJ E1-D) 'D'3*/D'D'* #H 'D*-BJB 'D'(*/'&J %D' #FG JB11 6EF'K -B 'DE*GE AJ 'D5E* AJ E1-D) 'DE-'CE) %0 *4J1 'DE'/) (274) EFG %DI 9/E ,H'2 '3*,H'( 'DE*GE %D' %0' B(D 0DC H#F 'DE*GE %0' 'E*F9 9F 'D%,'() #H C'F* #BH'DG E.'DA) D#BH'DG AJ E-61 ,E9 'D'3*/D'D'* #H 'D*-BJB ,'2 DDE-CE) #F *#E1 (*D'H) #BH'DG 'D#HDI. HJ-B DDE*GE 9DI HAB 'DE'/) 114 EF B'FHF 'D%,1'!'* 'D,F'&J) 'DA1F3J 'D*2'E 'D5E* H9/E 'D%,'() 9F 'D#3&D) %D' (-6H1 E-'EJ. HJB11 'DE419 'D91'BJ 51'-) EF- 'DE*GE 'D-B AJ 'D5E* H9/E 'D%,'() 9F 'D#3&D) 'D*J *H,G %DJG %0 *F5 'DE'/) 126/( EF B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 'D91'BJ "D' J,(1 'DE*GE 9DI 'D%,'() 9DI 'D#3&D) 'D*J *H,G %DJG" CE' #F 'DE'/) 123/( EFG #D2E* B'6J 'D*-BJB #H 'DE-BB 9DI %9D'E 'DE*GE ('D-B AJ 'D3CH* B(D %,1'! 'D*-BJB E9G. HJD'-8 #F 9/E F5 'DB'FHF 9DI -B 'DE*GE AJ 'D5E* #H 9/E %,('1G 9DI 'DCD'E D' J9FJ %D2'E 'DE*GE ('DCD'E #H 0C1 'D-BJB) %0 #FG D' H3JD) (9/ #F '3*(9/ 'D*90J( AJ 'D*41J9'* 'DE9'51) DD*FAJ0 'D,(1J DG0' 'D'D*2'E CE' *-1E ,EJ9 'D*41J9'* '3*./'E 'DH3'&D :J1 'DE41H9) C'D%C1'G H'D9FA D%1:'E 'DE*GE 9DI 'D'9*1'A . 'DE7D( 'D+'FJ EHBA 'DABG JFB3E 'DABG %2'! -B 'DE*GE AJ 'D5E* %DI '*,'GJF 'D#HD JFC1 G0' 'D-B HJ3HB -,,G 'DE$J/) D0DC H'D+'FJ J$J/ G0' 'D-B HJ(1GF 9DJG EF .D'D -,,G H0DC 9DI 'DF-H 'D"*J: 'D#*,'G 'D#HD JFC1 G0' 'D-B HJ1I 9/E %B1'1 G0' 'D-B DDE*GE %D' ('DB/1 'D0J J*B11 0DC ('DF3() DD,EJ9 AE'/'E 'DE419 J*,'GD 'E*J'2 'D5E* ('DF3() DD4'G/ HD' J9AJG EF 'D*2'E 'D%/D'! (#BH'DG %D' AJ (96 'D-'D'* 'D'3*+F'&J) A%FG EF 'DH',( #J6'K #F *31J *DC 'DBH'9/ 9DI 'DE*GE HJCDA ('D%/D'! (,EJ9 'D#BH'D 'D*J *AJ/ AJ C4A 'D-BJB) (5A) #F 'D5E* #H 'DC0( DJ3 E' J(11G AJ G0' 'D951 %0 JB*6J 'D81A 9/E *#DJG 'DA1/ H'D'E*F'9 9F *:DJ( -BHBG 9DI -BHB 'D,E'9) CE' #F 'D'9*1'A (-B 'DE*GE AJ 'D5E* AJG E3'3 (HB'1 3D7) 'D*-BJB H%G/'1 EB*6J'* 'D9/'D)(). 'D#*,'G 'D+'FJ HG0' 'D'*,'G 'D:'D( 'D0J J*AB HEHBA 'DB'FHF H'DB6'! HGH J$J/ #GEJ) -B 'DE*GE AJ 'D5E* HJ3*F/ G0' 'D'*,'G %DI #F %97'! 'DE*GE -B 'D5E* GH %-/I 6E'F'* 'DB'FHF DDE*GE J1'/ AJ ,'F( EFG HB'J) 'DE*GE EF -J'/ 'DE-BB 'D0J B/ J*.0 EF 'D'3*,H'( H3JD) D'3*.D'5 'D-BJB) 'D*J J-15 'DE*GE 9DI C*E'FG' #H '3*/1',G %DI 0C1 #BH'D DJ3* AJ 5'D-G %0' *901 'D-5HD EFG 9DI '9*1'A ('D,1JE) 'DE3F/) %DJG D0DC A%F 'D5E* #-3F H3JD) DD/A'9 (G' 9F FA3G 6/ 'D'*G'E 'DEH,G %DJG(). HEF ,'F( ".1 A%F G0' 'D'*,'G J1I #F 'D'9*('1 'D0J J3*F/ 9DJG 'D'*,'G 'D#HD :J1 5-J- A'D'9*('1 'D0J J(FI 9DJG 'D%9A'! EF 'D4G'/) B/ J1,9 %DI 1:() 'DE419 AJ '-*1'E 'D1H'(7 'D9'&DJ) H-15G 9DI H-/) *E'3CG' HEF9 %-1', 'DE*GE EF EH',G) H'D/JG #H %.H'FG #H #HD'/G (#BH'D 1(E' J$/J (GE %DI -(D 'DE4FB) AJ -JF #F 'D/'A9 %DI 9/E %D2'E 'DE*GE ('DCD'E J1,9 ('D#3'3 %DI B'9/) #3'3J) *A16G' 'D:1J2) 'D%F3'FJ) 'D7(J9J) AJ 'DE-'A8) 9DI 'DFA3 H9/E *91J6G' DDGD'C ('DA9D 'D4.5J 0'*G 9F 71JB 'D#BH'D 'D*J JC1G 9DI 'D%/D'! (G'. HEF ,'F(F' F$J/ G0' 'D'*,'G 0DC #F B1JF) 'D(1'!) *D'2E 'DE*GE EF0 'D(/'J) HG0G 'DB1JF) *9FJ #F 'DE*GE (1J! HGH :J1 E,(1 9DI *B/JE /DJD 6/ FA3G #H -*I FAJ 'D4CHC 'D*J *-HE -HDG 7'DE' #F 'D4C JA31 D5'D-G H#F 9DI 3D7) 'D*-BJB 'D(-+ 9F #/D) 'D%/'F) (,EJ9 'DH3'&D 'DB'FHFJ) /HF 'D*916 DDE*GE D#F 'D(1'!) EA*16) AJG. CE' #F G0' 'D-B J9/ EF -BHB 'D%F3'F 'D+'(*) H'D*J D' J,H2 DD/HD E.'DA*G' #H %+('* 9C3G' HEF +E AG0' 'D-B EF 'D-BHB 'D9DJ' 'DEB11) DD%F3'F AGH -B 7(J9J EB11 3H'! F5 9DJG 'DB'FHF 'DH7FJ DD/HD) #H DE JF5 9DJG. HD9D E' J$J/ 1#JF' #F C+J1'K EF *41J9'* 'D/HD DE **916 DG0' 'D-B 51'-) %D' #FG' *-EJ 'DE*GE EF .D'D *,1JE #9E'D 'D*90J( #H 'DB31 #H 'D%C1'G 'D*J B/ *E'13 6/G D'F*2'9 '9*1'AG H#F 'DB6'! H'DABG AJ *DC 'D/HD J#.0'F (G0' 'D-B HJ-EJ'FG H#E' 'D*3HJ) (JF 'DE*GE H'D4'G/ AJECF 'D1/ 9DJG (#F 'DE1C2 'DB'FHFJ DDE*GE J.*DA 9F 'D4'G/ %0 #F 'DE*GE 5'-( E5D-) AJ 'D/9HI AJ -JF #F 'D4'G/ D' J*#+1 %7D'B'K (F*J,) #BH'DG 'D5'/B) D#FG DJ3 71A'K AJ 'DF2'9(). 'DE7D( 'D+'D+ EHBA 'DB6'! *$C/ #-C'E 'DB6'! AJ 'D9/J/ EF 'D/HD 9DI -B 'DE*GE AJ 'D5E* H9/E 'D%,'() 9F 'D#3&D) 'DEH,G) %DJG. AB/ B11* E-CE) 'DFB6 'DE51J) #FG "EF 'DEB11 B'FHF'K #F DDE*GE %0' 4'! #F JE*F9 9F 'D%,'() #H 'D'3*E1'1 AJG' HD' J9/ G0' 'D'E*F'9 B1JF) 6/G H%0' *CDE %FE' DJ(/J /A'9G HEF -BG /HF :J1G #F J.*'1 'DHB* H'D71JB) 'D*J J(/J (G' G0' 'D/A'9 AD' J5- #F J*.0 'D-CE EF 'E*F'9 'DE*GE 9F 'D%,'() AJ 'D*-BJB 'D0J ('41*G 'DFJ'() 'D9'E) (9/ %-'D) 'D/9HI %DI E-CE) 'D,F'J'* B1JF) 6/G"(). H9DI 'D1:E EF 9/E F5 'DE419 'D3H1J 9DI -B 'DE*GE AJ 'D5E* AJ #J E1-D) EF E1'-D 'D/9HI 3HI 'DE'/) 69/1 EF B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 'D*J #D2E* B'6J 'D*-BJB (*F(JG 'DE*GE 'DE/9I 9DJG #F EF -BG #F D' J,J( %D' (-6H1 E-'E A%FG J(/H #F 'DB6'! 'D3H1J J$J/ G0' 'D-B %0 ,'! AJ B1'1 DE-CE) 'DFB6 'D3H1J) "#F 3CH* 'DE*GE 9F 'D%,'() 9F 'D*GE) D' J9/ %B1'1'K D#FG D' JF3( %DI 3'C* BHD"(). H*0G( E-CE) 'DFB6 'DA1F3J) %DI #F -B 'DE*GE AJ 'D5E* %FE' J3*F/ %DI -B 'D/A'9 'DEB11 DDE*GE %0 B11* "#FG D' JH,/ E(/# 9'E D-B 'D5E* J*EJ2 9F 'DE(/# 'D9'E D-B 'D/A'9"(). 'DE(-+ 'D+'D+ 6E'F'* -B 'DE*GE AJ 'D5E* HF7'BG 3HA FB3E G0' 'DE(-+ %DI E7D(JF F*71B AJ 'DE7D( 'D#HD %DI 6E'F'* -B 'DE*GE AJ 'D5E* AJE' F.55 'DE7D( 'D+'FJ AJ *H6J- F7'B -B 'DE*GE AJ 'D5E*. 'DE7D( 'D#HD 6E'F'* -B 'DE*GE AJ 'D5E* DCJ J3*7J9 'DE*GE EE'13) -BG AJ 'D5E* D'(/ EF H,H/ 6E'F'* *6EF EE'13) G0' 'D-B HG0G 'D6E'F'* %E' #F *CHF %,1'&J) EF5H5'K 9DJG' AJ 'DB'FHF 'D%,1'&J 'D,2'&J #H EH6H9J) EF5H5'K 9DJG' AJ 'DB'FHF 'D9B'(J H9DJG 3HA FB3E G0' 'DE7D( %DI A19JF F.55 'DA19 'D#HD DD6E'F'* 'D%,1'&J) H'DA19 'D+'FJ DD6E'F'* 'DEH6H9J) 'DA19 'D#HD 'D6E'F'* 'D%,1'&J) %0' C'F* BH'9/ 'DB'FHF 'D%,1'&J 'D,2'&J *-// E' DD/HD) EF 3D7'* AJ 'DED'-B) H'D*-BJB H'DE-'CE) D'B*6'! -BG' AJ 'D9B'( A%F GF'C BH'9/ #.1I J*6EFG' G0' 'DB'FHF HGJ 'D*J *-/ EF 3D7) 'D/HD) 6E'F'K D-BHB 'DE*GE H(E' J-BB 'D*H'2F (JF E5D-) 'DE,*E9 HE5D-) 'DA1/ HDH C'F E*GE'K. H*F5 'DBH'FJF 'D%,1'&J) 'D,2'&J) 9DI 9// EF 'DBH'9/ 'D*J *6EF -B 'DE*GE AJ 'D5E* HGJ: 1. *F(JG 'DE*GE %DI -BG AJ 'D*2'E 'D5E*: EF 'D7(J9J #FG D' JECF *#CJ/ 9DE 'DE*GEJF ,EJ9'K ('D'E*J'2'* H'D-BHB 'DEEFH-) DGE AJ 'DB'FHF 'D%,1'&J 'D,2'&J D'.*D'A'* E3*HJ'* 'DE*GEJF A'DE,1E 'DE-*1A H5'-( 'D3H'(B #H 0HJ 'D%7D'9 9DI 'DB'FHF #9DE EF :J1GE EF 'DE,1E ('D5/A) #H 'DE,1E 'D,'GD (*DC 'D-BHB H'D'E*J'2'*. HD#,D *-BJB E('/& 'DE3'H') H'D9/'D) (JF 'DE*GEJF HGJ EF :'J'* 'DB'FHF AB/ '4*17 B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 'D91'BJ 9DI 61H1) *F(JG 'DE*GE %DI -BG AJ 'D5E* B(D %,1'! 'D*-BJB E9G EF B(D B'6J 'D*-BJB #H 'DE-BB %0 F5* 'DE'/) 123/( EFG 9DI #F "B(D %,1'! 'D*-BJB E9 'DE*GE J,( 9DI B'6J 'D*-BJB %9D'E 'DE*GE E' J#*J: #HD'K: #F DG 'D-B AJ 'D3CH* HD' J3*F*, EF EE'13) G0' 'D-B #J B1JF) 6/G". A6D'K 9F 0DC A%F 'DE419 'D91'BJ DE JC*A (%D2'E 'D3D7) 'DB'&E) ('D*-BJB (*F(JG 'DE*GE %DI G0' 'D-B (D #FG F(G 'D3D7) 0'*G' (61H1) 'D*BJ/ (G0' 'D-B #+F'! %,1'! 'D*-BJB H0DC AJ 'DE'/) 126/( %0 F5* 9DI #FG "D' J,(1 'DE*GE 9DI 'D%,'() 9DI 'D#3&D) 'D*J *H,G %DJG". H(9/ 'D'-*D'D 'D#E1JCJ DD91'B AB/ #5/1* 3D7) 'D'&*D'A 'DE$B*) 'DE0C1) 'DE1BE) 3 AJ 18/6/2003 AJ 'D%,1'!'* 'D,2'&J) %0 ,'! AJ 'DB3E 'D.'E3 EFG' "9F/E' JBHE #-/ 1,'D 'D6(7 'DB6'&J 'D91'BJJF ('9*B'D #-/ 'D#4.'5 JBHE (%9D'EG (-BG AJ 'D*2'E 'D5E* H'D-5HD 9DI 'DE-'EJ"(). H(0DC A%F *F(JG 'DE*GE J*E '(*/'!K EF E1-D) 'D*-1J HAB'K DDB'FHF 'D91'BJ. H9DI 6H! 'DF5H5 'DE*B/E 0C1G' A%F EHBA 'DE419 'D91'BJ J*H'AB E9 *H5J'* D,F) -BHB 'D%F3'F AJ 'D,E9J) 'D9'E) DD#EE 'DE*-/) D3F) 1962 'DE4'1 %DJG' 3'(B'K AJ 61H1) %-'7) 'D4.5 9DE'K (-BG AJ 'D*2'E 'D5E*. HAJ 'D*41J9'* 'DEB'1F) AB/ 0G( 'DB'FHF 'D9'E 'D%FCDJ2J D3F) 1984 %DI *HAJ1 #B5I -/ D6E'F G0' 'D*F(JG %0 JD2E 1,'D 'D417) 9F/ *H,JG 'D#3&D) %DI 'DE4*(G (G %DI *F(JGG (#FG :J1 ED2E ('DCD'E E' DE J1:( GH #F JA9D 0DC H#F E' JBHDG 3HA *#.0 (G 'DE-CE) H9DJG #F JF(GG 9F/ CD 3$'D (9/ 0DC D6E'F #F 'DE4*(G (G H'9M HE/1C #FG D' J2'D *-* 'D*F(JG H#F J9'/ G0' 'D*F(JG AJ -'D) 'D4C CE' JD2E 'DB'FHF 'D%FCDJ2J #F JCHF G0' 'D*F(JG H'6-'K H#F JH6-G DDE*GE HJ9DEG (#F G0' 'D-B EEFH- DG (EH,( 'DB'FHF H#FG DJ3 GF'C '3*/D'D E9'C3 JECF #F J3*F*, EF 3CH*G AJ 'DE-'CE)(). HAJ 'D*41J9 'DA1F3J J*E *(DJ: 'DE*GE EF B(D B'6J 'D*-BJB (-BG AJ '.*J'1 'D*2'E 'D5E* 9DI HAB 'D*9/JD'* 'D*J #B1* 9DI 'DEH'/ 63-65 EF B'FHF 'D%,1'!'* 'D,F'&J) 'DA1F3J (EH,( 'DB'FHF 29/1/2002 A%FG JD2E *(DJ: 'DE-*,2 AH1'K (-BG AJ 'D5E* H9/E 'D%,'() 9F 'D#3&D)(). #E' ('DF3() DDBH'FJF 'D91(J) AB/ #D2E* 'DE'/) (88) EF B'FHF 'D%,1'!'* 'D,2'&J) 'D9E'FJ 'DE-CE) #+F'! *H,JG 'D*GE) %DI *H,JG F81 'DE*GE %DI #FG :J1 ED2E ('DCD'E #H 'D%,'() H#H,(* 'DE'/) (100) EF B'FHF 'D%,1'!'* 'D,2'&J) 'D,2'&1J 9DI B'6J 'D*-BJB 61H1) *F(JG 'DE*GE B(D '3*,H'(G 9DI #FG -1 AJ 'D%/D'! (#BH'DG HDCJ JB9 'D%,1'! 5-J-'K AB/ #H,(* 'DE'/) FA3G' 61H1) #F JFHG 9F G0' 'D*F(JG AJ E-61 'D'3*,H'( 9F/ 'D-6H1 'D#HD(). HG0' 'D*FHJG AJ F81F' J9/ 6E'F'K D-5HD 'DE*GE 9DI 'D9DE (-BG AJ 'D5E* HF1I #F J#.0 (G 'DE419 'D91'BJ. HB/ '9*16 9// EF 'DABG'! 9DI #F G0' 'D6E'F 'D0J JD2E 'DB'&E ('D*-BJB #F JDA* F81 'DE*GE %DI -BG AJ #D' JBHD 4J&'K 9DI '9*('1 #FG %J-'! DG ('D5E* JCHF EF F*J,*G #F 'DE0F( DF J9*1A H'D(1J! 'D0J J3*7J9 FAJ CD 'D4(G'* 9FG (CDE'* BDJD) B/ J/A9G '671'(G 'D/'.DJ %DI 'D'9*B'/ (#FG J1*C( .7# %0' DE J3*9ED -B'K EF-G DG 'DB'FHF HJ$J/ 'DABJG ((F*'E) H,G) 'DF81 G0G (BHDG #FG DH ',*E9 'DE,1EHF EF C'A) 'D7(B'* DH69 F8'E JCAD -E'J) E5'D-GE A%FGE DF J,/H' #A6D EF *DC 'DB'9/) 'D*J *-EJGE %0 #F 'D(1J! DF J7'D( (G' E7DB'K D#FG J1J/ 'DCD'E #E' 'DE0F( AGH 'D0J J1:( AJ 'D*2'E 'D5E*(). H'D-BJB) #F *,'GD G0' 'D6E'F B/ J.D (E(/# 'DE3'H') (JF 'DE*GEJF .5H5'K CE' #3DAF' #F 'D(96 B/ J,GD #F 'DB'FHF JB11 DG -B 'D5E* AJ671 %DI 'DCD'E .HA'K EF #F JA31 5E*G B1JF) 6/G. %6'A)K %DI 0DC %F %B1'1 G0' 'D*F(JG 6E'F DD3D7) 'DB'&E) ('D*-BJB #J6'K %0 #F AJ %,'() 'DE*GE 9DI 'D#3&D) #H '9*1'AG ('D,1JE) 1:E *F(JGG (-BG AJ 'D5E* /DJD 9DI *F'2D 'DE*GE 9F G0' 'D-$*,.PRz|”–°²“ĘČŖÄóåŲŹ½­½­½½qbS@%hA|÷5>*CJZ\^J_HaJo(hA|÷CJZ^J_HaJo(hŽ=«CJZ^J_HaJo(hŽ=«hŽ=«CJZ^JaJhŗK4hōåCJZ^JaJh‹NhōåCJZ^JaJo(h¹ hĪ ßCJZ^JaJo(hŽ=«hŽ=«CJZ^JaJo(ha:CJZ^JaJo(h0œhßfļCJ$Z^JaJ$h·~ CJ$Z^JaJ$o(hōåhRżOJQJZhha:CJ$Z^JaJ$o(,.R|²“ČóēÕĆĆ`T $„„a$gdŽ=«bkd$$IfT–lÖ Ö”’† VÖ0’ ’’ ’’’ö†ööÖ’Ö’Ö’Ö’4Ö laö$„„$If^„a$gd‹N$„„$If^„a$gd‹N $„„a$gdRż $„„a$gd·~ Šƒj»z¾€¾żżżżČ^2ŽŖ„jØś|x¬āB’ąš <L ģģģģŁŁŁŹŹŹŹŹģģģŹģģŹ¾¾ģ $„„a$gdøCų$„„da$gdA|÷$„„„d`„a$gdA|÷$„„„Šd`„Ša$gdA|÷ÄĘ„œžš<L X!\!–!Ą%Ā%Ä%Ę%¦'Ø'Ŗ'¬'č*ź*ģ*ī*Ā-Ä-Ę-Č-¦3Ø3Ņ4Ō4Ö4Ų4”6–6˜6š6ö8ų8ś8ü8; ; ;īßĢßĢīßī¼ßīŖ¼ßš†šßš†šßš†šßš†šßwߚ†šßš†šßš†šßš†hĄdBCJZ^J_HaJo(&jhA|÷0JCJUZ^J_HaJhA|÷CJH*Z^J_HaJo("høCų5CJZ\^J_HaJo(høCųhA|÷CJZ^JaJo(%hA|÷5>*CJZ\^J_HaJo(hA|÷CJZ^J_HaJo("hA|÷5CJZ\^J_HaJo(.L ˆ Ų X!Z!\!v!–!‚#Ź%°' )Č+Ģ-ø1Ü4ž69;;ļļÜÜÜŠŠ½½½½½½½Ŗ½½½½$„„„Šd`„Ša$gdĄdB$„„„Šd`„Ša$gdA|÷ $„„a$gdA|÷$„„„Šdh`„Ša$gdA|÷$„„„Š`„Ša$gdA|÷ ;;;;d;’>”>–>˜>lAnApArA¢B¤B¦BØB¤H¦HØHŖHøIŗI¼I¾IL L"L$LŚQÜQŽQųQśQ\RUUUU>VvV€Z‚Z„Z†Zž] ]¶^ø^ļąŃĮąļ­ļąļ­ļąļ­ļąļ­ļąļ­ļąļ­ļąž”Į‡Įąļ­ļąĮąļ­ļą{ąļhA|÷CJ^J_HaJhøCųhA|÷CJ^JaJhA|÷CJ^JaJjhA|÷CJUZ^Jo(&jhA|÷0JCJUZ^J_HaJhøCųhA|÷CJZ^JaJo(høCųCJZ^J_HaJo(hA|÷CJZ^J_HaJo(hA|÷CJH*Z^J_HaJo(0;;2;d;œ>¬B2F®HœMŚQŽQśQ\R>VVVvVŠZ„\ž]®`*cDcģąąģģģģģģÖŹŹģąąģģģ»ģą$„„da$gdA|÷ $„„a$gdøCų $„„gdĄdB $„„a$gdA|÷$„„„Šd`„Ša$gdA|÷ø^ŗ^¼^Ģ_Ī_Š_Ņ_*cdcŗh¼h¾hĄh~m€m‚m„m(p*p,p.pŚrs®w°w²w“wŲ{ō{B|D|t|š}J~H„J„L„N„^…`…b…d…ŠŠ Š"Šž“¤“¬“ģÜĶÜģÜĶ½ĶÜģÜĶÜģÜĶÜģÜĶ½ĶÜģÜĶ½­­Ķ½ĶÜģÜĶÜģÜĶÜģÜĶŽĶhĄdBCJZ^J_HaJo(høCųhĄdBCJZ^JaJo(høCųhA|÷CJZ^JaJo(høCųhA|÷CJZ^JaJo(hA|÷CJZ^J_HaJo(hA|÷CJH*Z^J_HaJo(&jhA|÷0JCJUZ^J_HaJ0DcdcÄh|jˆm2pŚrōrsVtŌuøw¶yŲ{ō{t|š} ~J~h…óąŠÄŠŠó󹵹ąąó©ąóóą $„„a$gdĄdB$„„da$gdA|÷ $„„a$gdA|÷$„„„Š`„Ša$gdA|÷$„„„Šd`„Ša$gdA|÷ $„„a$gdA|÷h…6†&ŠøŽ2‘ž“ “¢“¤“Ø“°“Ģ“ā“(•D•Z™x™”’Ø®ØĘØx¬ģģģģģģģģģģąŌģÅģÅģģģŌŌģ$„„da$gdA|÷ $„„a$gdA|÷ $„„a$gdĄdB$„„„Šd`„Ša$gdA|÷¬“°“ā“(•D•P™R™T™V™Z™x™žœˆØŠØŒØŽØ’ØĘØn¬p¬r¬t¬lÆnÆpÆrÆĄ°Ā°Ä°Ę°Ź°(±B²²ō“4µøTøŒĮŽĮĮ’ĮČČ Č ČŹŹŹŹdĶfĶhĶjĶŖŅ¬ŅėŪĢ¹Ģ©•©Ģ¹Ģ©•©Ģ©•©ĢŪĢ©•©Ģ©•©Ģ©•©ĢŪĢŪĢŪĢ¹Ģ©•©Ģ©•©Ģ©•©Ģ©•©Ģ©&jhA|÷0JCJUZ^J_HaJhA|÷CJH*Z^J_HaJo(%hA|÷5>*CJZ\^J_HaJo(hA|÷CJZ^J_HaJo(høCųhA|÷CJZ^JaJo((hA|÷56CJZ\]^J_HaJo(:x¬vÆŹ°ę°(±B²\²²ō“µ4µV·øTønŗx½~æ*ĀŗĆČŹ:Ī“ŅĄņ<óģģąąģąąģąąģģŃģģģģģģģģģģŃ$„„da$gdA|÷ $„„a$gdA|÷$„„„Šd`„Ša$gdA|÷¬Ņ®Ņ°Ņ˜ÕņĄņ<óXśZś\ś^śāäęč– ˜ š œ Ž ą ā ä ų ś ü ž X :<>@ÜŽąā’”–˜šņōö’”–D"F"H"J"¼%¾%Ą%Ā%)D)ā-ä-ę-č-ģÜĶĖĶøĶÜģÜĶÜģÜĶÜģÜĶÜģÜĶÜģÜĶøĶÜģÜĶÜģÜĶÜģÜĶÜģÜĶÜģÜĶÜģÜĶÜģÜĶÜģÜĶØĶÜģÜhøCųhA|÷CJZ^JaJo(%hA|÷5>*CJZ\^J_HaJo(UhA|÷CJZ^J_HaJo(hA|÷CJH*Z^J_HaJo(&jhA|÷0JCJUZ^J_HaJBB H16'!G ('DEH'AB) 9DI 'D%/D'! (#BH'DG H9/E H,H/ %C1'G EF B(D 'DE-BB AJE' DH /A9 'DE*GE (H,H/G. 2. 9/E '3*./'E 'DH3'&D :J1 'DE41H9) DD-5HD 9DI '9*1'A 'DE*GE: %0' C'F 'DB'FHF JB11 DDE*GE 'D-B AJ #F JD*2E 'D5E* (#F D' J,J( 9F 'D#3&D) 'D*J *H,G %DJG A%FG EF ('( #HDI D' J,H2 'D6:7 9DI 'DE*GE #+F'! '3*,H'(G HJE*F9 '3*./'E #J EF H3'&D 'D9FA 6/G CE' JE*F9 'D'9*/'! 9DJG D%1:'EG 9DI 'D%,'() 9DI E' JH,G %DJG EF #3&D) CE' D' J,H2 %7'D) E/) 'D'3*,H'( H%1G'B 'DE*GE D/A9G %DI 'DCD'E HD' J,H2 '3*./'E H3'&D 'D%C1'G 'DE9FHJ H'DE'/J DD*#+J1 9DI 'DE*GE #+F'! '3*,H'(G A'D61( H'D*G/J/ ('D61( #H (%D-'B 'D#0I (G #H (#-/ #B'1(G H*.HJAG HE' %DI 0DC EF H3'&D 'D%C1'G *9*(1 'F*G'C'K D-B 'DE*GE AJ 'D5E* HC0DC %:1'! 'DE*GE (*-3JF 81HAG H./'9G D/A9G %DI 'D'9*1'A #H '3*./'E 'DH3'&D 'D9DEJ) 'D-/J+) C'D*./J1 #H 'D*FHJE 'DE:F'7J3J #H ,G'2 C4A 'DC0( *9*(1 H3'&D %1:'E DDE*GE 9DI 'DCD'E EE' J9/ *9/J'K 9DI -BG AJ 'D5E* H('D*'DJ H3'&D :J1 E41H9) J-1E 'DD,H! %DJG' H0DC '3*F'/'K %DI #F 0DC CDG J9*(1 E.'DA'K DB'9/) ,HG1J) EB11) DE5D-) 'DE*GE AJ 'D/A'9 9F FA3G ('DH3JD) 'D*J J1'G' EF'3()(). HB/ -1E* 'D*41J9'* 'D/HDJ) H'DH7FJ) 'DD,H! %DI 'DH3'&D :J1 'DE41H9) D%1:'E 'DE*GE 9DI 'DCD'E H'D-5HD 9DI #BH'DG 6E'F'K D-BG AJ 'D5E*. A'DE'/) 'D.'E3) EF 'D%9D'F 'D9'DEJ D-BHB 'D%F3'F 'D5'/1 EF 'D,E9J) 'D9'E) DD#EE 'DE*-/) D3F) 1948 *-81 %.6'9 #J A1/ DD*90J( HD' D9BH('* #H H3'&D E9'ED) H-4J) #H :J1 %F3'FJ) #H -'7G EF 'DC1'E) 'D(41J) CE' #F 'D'*A'BJ) 'D/HDJ) DEF'G6) 'D*90J( 'D5'/1) EF 'D#EE 'DE*-/) 3F) 1984 #4'1* AJ E'/*G' 'D#HDI AJ E916 (J'F 'DEB5H/ ('D*90J( (#FG #J 9ED JF*, 9FG #DE #H 90'( 4/J/ ,3/J'K C'F #E 9BDJ'K JD-B 9E/'K (4.5 E' (B5/ 'D-5HD EF G0' 'D4.5 #H EF 4.5 +'D+ 9DI E9DHE'* #H 9DI '9*1'A......." HAJ 'D*41J9'* 'DH7FJ) AB/ F5* 'DE'/) 22/# EF 'D/3*H1 'D91'BJ D3F) 1970 "C1'E) 'D%F3'F E5HF) H*-1E EE'13) #J FH9 EF #FH'9 'D*90J( 'D,3/J #H 'DFA3J" CE' F5* 'DE'/) 19/6 EF 'D/3*H1 'D91'BJ D3F) 2005 9D 0'* 'DE(/# H*7(JB'K DDF5H5 'D/3*H1J) AB/ ,'!* 'DE'/) 127 EF B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 'D91'BJ ('DF5 "D' J,H2 '3*9E'D #J) H3JD) :J1 E41H9) DD*#+J1 9DI 'DE*GE DD-5HD 9DI %B1'1G. HJ9*(1 EF 'DH3'&D :J1 'DE41H9) %3'!) 'DE9'ED) H'D*G/J/ ('D%J0'! H'D%:1'! H'DH9/ H'DH9J/ H'D*#+J1 'DFA3J H'3*9E'D 'DE./1'* H'DE3C1'* H'D9B'BJ1". HF1I #F GF'C B5H1'K AJ 5J':) 'DE'/) 127 'D#5HDJ) %0 #FG' .55* 'D:16 (%B1'1 'DE*GE HC'F 'D#A6D #F J*E 'D*-1JE HDH C'F 'D:16 'D-5HD 9DI E9DHE'* #H 'D%/D'! (#BH'D B/ *69A E1C2 'DE*GE /HF #F *5D %DI /1,) 'D'9*1'A ('D,1JE) CE' #F '1*('7 G0G 'DE'/) E9 'DE'/) 333 9BH('* 91'BJ 'D*J *B11 'D,2'! 'D9B'(J 9F/ E.'DA*G' J*7D( 'D*H-/ AJ *-/J/ 'D:16. HB/ -1E* 'D*41J9'* 'DEB'1F) 'DD,H! %DI H3'&D :J1 E41H9) DD*#+J1 9DI 'DE*GE EF .D'D F5H5 #/1,* AJ 'D/3*H1 #H AJ 'DB'FHF 'D%,1'&J 'D,2'&J AB/ F5* 'DE'/) 42 EF 'D/3*H1 'DE51J D3F) 1971 (#F "CD EH'7F JB(6 9DJG ....... HD' J,H2 %J0'$G (/FJ'K #H E9FHJ'K"(). HF5* 'DE'/) 43/2 EF B'FHF 'D%,1'!'* 'D,F'&J) 'D3H/'FJ 9DI #FG "D' J,H2 D3D7'* 'D*-1J #H #J 4.5 ".1 'D*#+J1 9DI #J 71A AJ 'D*-1J ('D%:1'! H'D%C1'G #H 'D#0I D-EDG 9DI 'D%/D'! (#J #BH'D #H E9DHE'* #H 'D'E*F'9 9F 0DC"(). HEF 'D(/JGJ 'DBHD #F *-1JE 'DD,H! %DI 'DH3'&D :J1 'DE41H9) DD-5HD 9DI '9*1'A 'DE*GE J,9D EF #J '9*1'A J*E 'D-5HD 9DJG ('3*./'E *DC 'DH3'&D ('7D'K HD' J9HD 9DJG() D#F 'DE*GE J/DJ 9DJG (%1'/) :J1 -1) HB/ #4'1* %DI G0' 'D,2'! 'D%,1'&J 'DE'/) 218 EF B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 'D91'BJ %0 F5* #FG "J4*17 AJ 'D%B1'1 #F D' JCHF B/ 5/1 F*J,) %C1'G". HC0DC F5* 9DI 0'* 'DE(/# 'D9/J/ EF 'D/3'*J1 H'DBH'FJF 'D%,1'&J) 'D,2'&J) 'D91(J)(). 3. 9/E '*.'0 'D5E* B1JF) 9DI %/'F) 'DE*GE: JB11 'DB'FHF DDE*GE 'D-B AJ 'D*2'E 'D5E* HJ6EF DG 0DC (*-1JE D,H! 'D3D7'* DDH3'&D :J1 'DE41H9) AJ 'D-5HD 9DI %B1'1G D0DC C'F EF 'D7(J9J #F 9/E '*.'0 'D5E* /DJD'K 6/G 6E'F) #.1I DDE*GE AJ EE'13) -BG AJ 'D5E* %0 'DBHD (.D'A 0DC 3HA J671 'DE*GE %DI 'DCD'E *,F('K D'*.'0 5E*G /DJD'K 6/G #H %/'F*G (D #F 0DC 3HA J$/J %DI *F'B6 B'FHFJ %0 #F '9*('1 'D5E* B1JF) 9DI %/'F) 'DE*GE J9/ H3JD) :J1 E41H9) AJ 'DHB* 'D0J J-1E 'DB'FHF 'DD,H! %DI 'DH3'&D :J1 'DE41H9) DD-5HD 9DI #BH'D 'DE*GE. CE' #F 'D5E* -B EB11 DDE*GE AGH %FE' J3*9ED -B'K .HDG 'DB'FHF #J #F 'DE-CE) D' J,H2 DG' #F *(FJ 9DI '3*9E'D -BG AJ 'D'E*F'9 9F 'D%,'() #J F*J,)(). CE' D' J,H2 9/ 5E*G '9*1'A'K 6EFJ'K H0DC D#F 'D'9*1'A J,( #F JCHF 51J-'K HH'6-'K D' D(3 AJG HD' :EH6 H(-J+ JCHF B'79'K AJ #F 'DE*GE JB1 ('1*C'( 'D,1JE) H#FG D' J-*ED #J *#HJD ".1. A'DE*GE J*E*9 ('D-1J) 'D*'E) AJ 'D%,'() 9F 'D#3&D) 'D*J *H,G %DJG HEF -BG #F JD*2E 'D5E* %0' 4'! D#F 'DEHBA J.69 CDJ'K D*B/J1G 'D.'5 HD' 9B'( 9DJG %0' 'E*F9 9F 'D%,'() 9F #J 3$'D(). HB/ #4'1* 'D'*A'BJ'* H'DE$*E1'* 'D/HDJ) %DI G0G 'D6E'F) AJ *H5J'*G' A9DI 3(JD 'DE+'D B11* 'DD,F) 'D/HDJ) DDE3'&D 'D,F'&J) 'DEF9B/) AJ (1E' 3F) 1939 "#FG EF 'DE1:H( AJG #F *B11 'DBH'FJF (H6H- E(/# 9/E %D2'E 'D4.5 ('*G'E FA3G H%0' 1A6 'DE*GE 'D%,'() A%F *51AG JCHF E-D *B/J1 'DE-CE) ('D%6'A) %DI ('BJ 'D#/D) 'D*J ,E9* /HF '9*('1 'D5E* C/DJD 9DI 'D%/'F)"() HAJ 'D-DB) 'D/1'3J) 'D*J F8E*G' 'D#EE 'DE*-/) D/1'3) -E'J) -BHB 'D%F3'F #+F'! 'D%,1'!'* 'D,F'&J) H'D*J 9B/* AJ AJF' AJ JHDJH 3F) 1960 "#,E9 'D#96'! 9DI #F DDE*GE #F J1A6 'D%,'() HD' J$+1 G0' 'D1A6 9DI B1'1 'D%/'F)"(). HB/ F5* 'DE'/) 123/(/#HD'K EF B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 'D91'BJ 9DI G0G 'D6E'F) ('DBHD "#F DG (#J 'DE*GE) 'D-B AJ 'D3CH* HD' J3*F*, EF EE'13*G G0' 'D-B #J B1JF) 6/G"(). HAJ 'D*41J9'* 'DEB'1F) AB/ F5* 'DE'/) (178) EF B'FHF 'D%,1'!'* 'D,2'&J) 'DJEFJ 9DI #FG "D' J,H2 *-DJA 'DE*GE 'DJEJF 'D419J) HD' %,('1G 9DI 'D%,'() HD' J9*(1 'E*F'9G 9FG' B1JF) 9DI +(H* 'D*GE) 6/G...". H*4J1 'DE'/) (217) EF B'FHF 'D%,1'!'* 'DAD37JFJ) %DI #F "DDE*GE 'D-B AJ 'D5E* HD' JA31 5E*G #H 'E*F'9G 9F 'D%,'() (#FG '9*1'A EFG"() AG0G 'DE'/) *4J1 %DI #F 1A6 'D%,'() D' J9/ '9*1'A'K EF 'DE*GE HDCFG D' J4J1 %DI 9/E '9*('1 'D'E*F'9 #H 1A6 'D%,'() B1JF) B'FHFJ) 9DI %/'F*G EE' J-*ED E9G #F 'DE-CE) B/ *3*F*, EF 5E*G F*J,) 3D(J) 6/ 'DE*GE E9 ('BJ 'D#/D) 'DE*H'A1) D0' F1I #F 'DF5 'D91'BJ AJ 9/E '*.'0 'D5E* B1JF) 6/ 'DE*GE JHA1 6E'F'K #A6D. HDE J41 B'FHF 'D%,1'!'* 'D,F'&J) 'DE51J %DI G0G 'DE3#D) %D' #F E-CE) 'DFB6 'DE51J) B11* AJ 9/) #-C'E DG' %DI 9/E '9*('1 1A6 'D%,'() B1JF) 9DI 'D%/'F) %0 ,'!* AJ %-/I #-C'EG' "#FG EF 'DEB11 B'FHF'K #F DDE*GE %0' 4'! #F JE*F9 9F 'D%,'() #H 'D'3*E1'1 AJG' HD' J9/ G0' 'D'E*F'9 B1JF) 6/G..."(). HC'F EH6H9 -B 'DE*GE AJ 'D3CH* H9/E 'D%,'() 9F 'D#3&D) 'D*J *H,G %DJG EF 'DEH6H9'* 'D*J *71B* %DJG' 'DEAH6J) 'DEDCJ) DDB6'! 'D,F'&J AJ 'FCD*1' 6EF /1'3'*G' HEB*1-'*G' 'D*J *B/E* (G' (*'1J. 6/7/1993 H#H5* G0G 'D/1'3) (%(B'! -B 'DE*GE AJ 'D5E* #+F'! 'D*-BJB E9G AJ E1'C2 'D417) HDCFG' #H5* (*F(JG 'DE*GE #+F'! 'DE-'CE) %DI 'D%,'() 9DI 'D#3&D) H(.D'AG A%F 3CH*G G0' 3J4'1 %DJG' EF B(D 'DE-CE) %DI GJ&) 'DE-DAJF D#.0 F*J,) 3D(J) EF G0' 'D3CH*(). HFH/ #F F4J1 %DI #FG ('D1:E EF -15 9// EF 'D*41J9'* 9DI 'DF5 9DI 61H1) BJ'E 'DE-BB (*F(JG 'DE*GE %DI -BG AJ 'D5E* H#F 5E*G G0' D' J*.0 B1JF) 6/G F,/ 'DH'B9 'D9EDJ AJ E98E 'D/HD 9DI 9C3 0DC AF,/ (96 'DE-BBJF J-+ 'DE*GE 9DI 'DCD'E B'&D'K DG "%F 9/E 'DCD'E DJ3 EF E5D-*C H'D3CH* DF JFA9C H9DJC #F *3'9/F' H**CDE -*I JECF E3'9/*C".. %DI ".1 *DC 'D9('1'* 'D*J J7D( AJG' 'DE-BB EF 'DE*GE 'DCD'E H'D%,'() 9DI #3&D*G. 'DA19 'D+'FJ 'D6E'F'* 'DEH6H9J) 3(B H#F #41F' %DI #F 'DF5H5 'D/3*H1J) H'D%,1'&J) B/ -81* 'DD,H! %DI 'DH3'&D :J1 'DE41H9) DD*#+J1 9DI 'DE*GE (B5/ 'D-5HD 9DI %B1'1G H*#*J 'DE'/) (333) EF B'FHF 'D9BH('* 'D91'BJ D*#CJ/ 'DF5H5 #9D'G A*-1E *90J( 'DE*GE D-EDG 9DI 'D'9*1'A #H 'D%/D'! (#BH'D DJ3* AJ 5'D-G AG0G 'DE'/) *B6J (#F "J9'B( ('D3,F #H 'D-(3 CD EH8A #H ECDA (./E) 9'E) 90( #H #E1 (*90J( E*GE #H 4'G/ #H .(J1 D-EDG 9DI 'D'9*1'A (,1JE) #H DD%/D'! (#BH'D HE9DHE'* (4#FG' #H DC*E'F #E1 EF 'D#EH1 #H D%97'! 1#J E9JF (4#FG' HJCHF (-CE 'D*90J( '3*9E'D 'DBH) #H 'D*G/J/". H(F'!K 9DI 0DC A'D*90J( E-1E /3*H1J'K HB'FHFJ'K H419J'K() HJ*E+D 'D3(( AJ 'D*-1JE EF 'DF'-J) 'DB'FHFJ) #FG %0' C'F *B/J1 'D/DJD AJ 'DE3'&D 'D,2'&J) GH #E1 J.69 DDED'!E) H'D*B/J1 'D4.5J DDB'6J %D' #F 'D-5HD 9DI G0' 'D/DJD FA3G E3#D) E41H9J) D' *B/J1 AJG' HD' ED'!E) HEF (/JGJ'* 'DB'FHF #F *90J( 'DE*GE D-EDG 9DI 'D'9*1'A JG/E E41H9J) 'D%,1'! HE41H9J) 'D/DJD() EF ,'F( ".1 A%FG D' JCAJ D*B1J1 -B 'DE*GE AJ 'D5E* #F F9*1A (H,H/ G0' 'D-B HFB11 DG 'D6E'F'* 'D%,1'&J) 'DCAJD) (*-BJBG AB/ J-5D %.D'D (G0' 'D-B H'F*G'C DG AC'F D'(/ EF H,H/ -E'J) EF G0' 'D%.D'D A%0' C'F 'DB'FHF 'D%,1'&J 'D,2'&J J-1E 'DD,H! %DI 'DH3'&D :J1 'DE41H9) D'F*2'9 #BH'D 'DE*GE AD'(/ EF H,H/ 9B'( DEF J.'DA G0' 'D#E1. A*-1JE 'D*90J( H'D9FA 6E'F) #.1I DDE*GE DD'D*2'E ('D5E* H'7E&F'FG %DI 9/E H,H/ H3JD) D%,('1G 9DI 'DCD'E. HEF GF' AB/ -81* 'D*41J9'* 'D/HDJ) *90J( 'DE*GE D-EDG 9DI 'D'9*1'A EFG' E' F5* 9DJG' 'DE'/) 'D.'E3) EF 'D%9D'F 'D9'DEJ D-BHB 'D%F3'F D3F) 1948 CE' -81* *DC 'D*41J9'* 'D/HDJ) 'D'3*4G'/ (#J) #BH'D #H /DJD *-5D F*J,) 'D*90J( #H :J1G EF 61H( 'DE9'ED) #H 'D9BH() 'DB'3J) #H 'DD'%F3'FJ) #H 'DEGJF) DDC1'E) 'D%F3'FJ)(). C0DC AB/ 0G(* 'D9/J/ EF 'D*41J9'* 'DH7FJ) %DI *,1JE #A9'D 'D'9*/'! 9DI 'DE*GE D-EDG 9DI 'D'9*1'A HE+'D 0DC E' *F5 9DJG 'DE'/) 208/1 EF B'FHF 'D9BH('* 'D#1/FJ "EF 3'E 4.5'K #J FH9 EF #FH'9 'D9FA H'D4/) 'D*J D' J,J2G' 'DB'FHF (B5/ 'D-5HD 9DI %B1'1 (,1JE) #H 9DI E9DHE'* (4#FG' 9HB( ('D-(3 EF +D'+) #4G1 %DI +D'+ 3FH'*"(). 'DE7D( 'D+'FJ F7'B -B 'DE*GE AJ 'D5E* J+J1 'D(-+ 9F -B 'DE*GE AJ 'D*2'E 'D5E* 3$'D EA'/G GD #F 'D5E* JCHF 9F 'DCD'E (51A 'DF81 9F 7(J9) #H EH6H9 'D3$'D 'DEH,G %DJG. EF 'DE9DHE #F 'D#3&D) 'D*J *H,G DDE*GE %E' #F *CHF E*9DB) ('D'*G'E #H 'D*GE) 'DEH,G) DDE*GE #H E*9DB) ('D(J'F'* 'D4.5J) DDE*GE AF7'B -B 'DE*GE AJ 'D5E* %FE' JB*51 9DI 'D-'D) 'D#HDI /HF 'DE*9DB) ('D(J'F'* 'D4.5J) DDE*GE E+D #3E 'DE*GE H3FG H5F'9*G H9FH'FG HCD E' J*9DB ((J'F'*G 'D4.5J) H'D9D) AJ 0DC #F G0G 'D(J'F'* EF 4#FG #F J-ED 'DE-BB 9DI 'D*#C/ EF #F 'D4.5 'DE'+D #E'EG GH 'DE*GE DCJD' J*.0 #J %,1'! 6/ (1J!() HC0DC A%F E91A) 9E1 'DE*GE DG /H1 AJ *-/J/ #GDJ*G DDE3$HDJ) 'D,2'&J) CE' #F EGF) 'DE*GE C#F JCHF EH8A'K DG 'D#+1 AJ *9JJF 'DBH'9/ 'D%,1'&J) H'D9B'(J) ('D%6'A) %DI #F G0G 'D(J'F'* DJ3 AJG' E' *E3 #H *69A E1C2 'DE*GE #H *,1EG H(G0' 'D4#F AB/ #C/* 'DE-CE) 'D9DJ' AJ (FE' AJ 'J1DF/' #F 'D-B AJ 'D*2'E 'D5E* DG 5A) /3*H1J) EF5H5 9DJG' AJ 'DE'/) 38/1 EF 'D/3*H1 'D'J1DF/J %D' #F G0' 'D-B D' JE*/ %DI 'D%,'() 9DI #3&D) 'D417) 'DE*9DB) ('D#3E #H *'1J. 'DEJD'/ #H 'D,F3J) AG0G 'DE9DHE'* D' JCHF GF'C AJG' *,1JE 0'*J(). H9EHE'K A%F 'D%,1'!'* 'D*J *A*16 E4'1C) 'DE*GE AJG' ED2E) ('D%,'() 9FG' 0DC %F 'D-CE 'D5-J- AJ 'D/9HI JA*16 9DE'K (,EJ9 9F'51G' HG0G 'D9F'51 B/ **9DB (*7(JB 'DB'FHF 'D%,1'&J EF -J+ 'DHD'J) E+D'K HGJ 9F'51 D' JECF E91A*G' %D' 9F 71JB 'DE*GE FA3G AG0G 'D9F'51 61H1J) D*-/J/ 'D%7'1 'D4CDJ DD/9HI HEF ,'F( ".1 A%F 'D%,1'!'* 'D*J D' J4'1C AJG' 'DE*GE #J D' J1*GF *-BJB :16G' (%(/'! 'DE*GE D#BH'DG D' JD2E ('D%,'() 9DJG'. #E' ('DF3() DD#3&D) 'DE*9DB) ('D'*G'E A%F DDE*GE 'D-B AJ 'D*2'E 'D5E* 0DC #F 'D'*G'E GH 'D0J J*-ED 9(! 'D%+('* HG0G 'DB'9/) *7(JB DE(/# 9'E GH ('D(JF) 9DI EF '/9I) HJ31J 9DI A1H9 'DB'FHF C'A) H3F/G 'DEF7B 'D3DJE 'D0J JB11 #F ('D#5D AJ CD %F3'F 'D(1'!)) 3H'! EF 'D,1JE) #H EF 'D'D*2'E HDE' C'F 'DE/9J JBHE (.D'A G0' 'D#5D AB/ *9JF 9DJG #F J+(* '/9'!G(). HB/ +'1 'DFB'4 AJE' %0' C'F EF -B 'DE*GE 'D5E* H9/E %(/'! /A'9G AJ -'D) E' %0' /A9 (H,H/ E'F9 E3$HDJ) #H 3(( %('-) AGD 'DE*GE ED2E (*B/JE 'D#/D) 9DI 5-) /9H'G (E9FI GD #F 'DE*GE JC*AJ ('D/A9 HJD*2E 'D5E* AJ %+('* G0' 'D/A9 J1I ,'F( EF 'DABG (#F 9(! %+('* 'D/A9 JB9 9DI 'DE*GE '3*F'/'K %DI 'DB'9/) 'DE9EHD (G' AJ 'DB'FHF 'DE/FJ #F EB/E 'D/A9 J9/ E/9J'K A9DJG JB9 9(! %+('* 5-) 'D/A9 HDE' C'F 'D#5D AJ 'D%F3'F 'D(1'!) H9DI EF J/9J 9C3 G0' 'D#5D %+('*G A%0' +(* '1*C'( 'DE*GE DD,1JE) H/A9 (H,H/ E'F9 E3$HDJ) #H 3(( %('-) A9DJG #F J+(* GH 0DC D#F 'D#5D #J6'K AJ 'D%F3'F #FG E3$HD 9F #A9'DG A%F FAJ G0' 'D#5D JB9 9DI EF J/9J (G(). (JFE' J1I ,'F( ".1 EF 'DABG #F 'D#E1 AJ 'D%+('* 'D,F'&J J.*DA 9FG AJ 'D%+('* 'DE/FJ A'DE*GE :J1 ED2E (%+('* 5-) 'D/A9 'D0J JH',G (G 'D*GE) HJ(BI 9(! 'D%+('* 9DI 9'*B 3D7) 'D'*G'E DCHFG' ED2E) (%+('* ,EJ9 #1C'F 'D,1JE) %J,'(J) C'F* #E 3D(J) HE3$HDJ) A'9DJG' H('D*'DJ 9/E H,H/ 4J! EF #3('( 'D%('-) #H #3('( 9/E 'DE3$HDJ) H#C+1 EF G0' %0' /A9 'DE*GE H9,2 9F %BF'9 'DE-CE) (5-) /A9G H9,2* 3D7) 'D'*G'E 9F %+('* (7D'FG A5'1* 'DE-CE) AJ 4C EF -J+ *H'A1 3(( %('-) #H 9/E *H'A1G A%F B1JF) 'D(1'!) HE' *9FJG EF *A3J1 'D4C DE5D-) 'DE*GE *H,('F 9DI 'DE-CE) #F *A5D AJ 'D/9HI 9DI G0' 'D#3'3(). HF-F F$J/ ,'F( 'DABG 'D0J J1I #FG JCAJ #F J*E3C 'DE*GE ('D/A9 'D0J JH',G (G 'D*GE) /HF #F JD*2E (%+('* 5-*G 0DC %6'A) %DI E' *B/E A%F 'D/H1 'D%J,'(J DDB'6J 'D,F'&J JA16 9DJG #F J*-1I 'D-BJB) (FA3G A%0' /A9 'DE*GE (H,H/ E'F9 E3$HDJ) #H 3(( %('-) *9JF 9DJG (E,1/ 'D/A9 #F J*-1I 5-*G .'5) H#F 3D7) 'D'*G'E *EDC EF %EC'FJ'* 'D%+('* #C+1 EE' JEDCG 'DE*GE HGJ #B/1 EFG 9DI C4A 'D-BJB) AJ 4#F G0' 'D/A9(). HJ$J/ 'DB6'! G0' 'D'*,'G 'DABGJ %0 *BHD E-CE) *EJJ2 'D91'B AJ B1'1 DG' "D/I 'D*/BJB H'DE/'HD) H,/ #F /A9 'DE*GE ('DE/'F) AJ G0G 'DB6J) J*6EF #F 'D-'/+ HB9 (3(( .'1, 9F %1'/*G HGH %FA,'1 'D%7'1 B(D 'D-'/+ H'FB7'9 5HF/) 'D(1JC HB/ #J/ 'DC4A 'D,'1J EF B(D 'DD,F) 'DE4CD) EF E/J1J) "DJ'* 'D417) G0G 'DHB'&9 D0' AD' J3#D 'DE*GE ,2'&J'K 9F G0' 'D-'/+ D#F 'DBH) 'DB'G1) 'DE'/J) 'DE4'1 %DI HB'&9G' B/ #C1G*G 9DI '1*C'(G'"(). CE' B11* "%0' 5H1 'DE*GE .D'D '9*1'AG CJAJ) HBH9 'DB*D H0C1 AJG E' J/9H %DI 9/E E3$HDJ*G HDE JCF GF'C E' JC0(G AD' EF'5 EF 'D-CE (9/ 'DE3$HDJ)"(). HE9 0DC F1I #F EF E5D-) 'DE*GE #-J'F'K H%F C'F 9(! 'D%+('* 9DI 3D7) 'D'*G'E 'D%,'() 9F 'D#3&D) H'DCD'E 0DC #F 'DE*GE D' J3*,H( 9'/)K %D' 9F *GE) EH,G) %DJG A*CHF %,'('*G B(D CD 4J! DFAJ 'D*GE) 9F FA3G A%0' 'E*F9 9F 'D%,'() AB/ *(BI 'D*GE) EF :J1 FAJ. 'D.'*E) : (9/ #F 'F*GJF' EF 'D(-+ AJ EH6H9 -B 'DE*GE AJ 'D5E* AB/ *H5DF' %DI 'DF*'&, H'DEB*1-'* 'D"*J): 'DF*'&,: J9FJ -B 'DE*GE AJ 'D5E* 'D-B AJ 9/E 'D%,'() 9F 'D#3&D) 'D*J *H,G %DJG CDG' #H (96'K EFG' A6D'K 9F 9/E %,('1G 9DI 'DCD'E #H 'D%,'() HG0' 'D-B F*J,) EF F*'&, B1JF) 'D(1'!) 'D*J *A*16 (#F 'DE*GE (1J! -*I *+(* %/'F*G (-CE B6'&J B79J D0' D' J7'D( 'DE*GE (*B/JE #J /DJD DCJ JFAJ 'D*GE) 'DEF3H() %DJG. HG0' 'D-B EB11 DDE*GEJF C'A) HEGE' C'F* ,3'E) 'D,1JE). DB/ #B1* 'D'*A'BJ'* H'DE$*E1'* 'D/HDJ) -B 'DE*GE AJ 'D*2'E 'D5E* CE' #F 'D*41J9'* 'DH7FJ) F5* 9DJG 9DI H,G J*1'H- (JF 'DF5 'D51J- #H 'D6EFJ H%F '.*DA* AJ 'DE1-D) 'D*J *(/# AJG' EE'13) G0' 'D-B 6EF E1'-D 'D*-BJB H'DE-'CE) HDCF D'-8F' #F EF- 'DE*GE 'D-B AJ 'D*2'E 'D5E* C'F E-D FB'4 H,/D AJ 'DABG (JF E$J/ HE9'16 DG. DB/ HA1 'DB'FHF DDE*GE 9/) 6E'F'* DEE'13) -BG AJ 'D5E* HG0G 'D6E'F'* %E' %,1'&J) C%D2'E 3D7'* 'D*-BJB (*F(JG 'DE*GE %DI G0' 'D-B H9/E '3*./'E 'DH3'&D :J1 'DE41H9) E9G H9/E '*.'0 5E*G B1JF) 6/G H#E' EH6H9J) A**9DB ('D,2'! 'D9B'(J 'DEB11 ('DF3() DD4.5 'D0J J3*./E H3'&D :J1 E41H9) D%,('1 'DE*GE 9DI 'DCD'E. %F F7'B -B 'DE*GE AJ 'D5E* %FE' J*-// AJ 'D#3&D) 'DE*9DB) ('D'*G'E #E' *DC 'DE*9DB) ('D(J'F'* 'D4.5J) A'DE*GE ED2E ('D%,'() 9FG' D#F DJ3 AJG' E' JE3 #H J61 (E1C2 'DE*GE #H J,1EG. 'D*H5J'*: FB*1- %6'A) 'D9('1) 'D"*J) %DI FG'J) 'DE'/) 123/(/#HD'K EF B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 'D91'BJ "HJFHG 9F G0' 'D*F(JG AJ E-61 'D'3*,H'(" %0 #F AJ 0DC 6E'F'K D-5HD 'DE*GE 9DI 'D9DE (-BG AJ 'D5E* EF ,G) H6E'F'K DD3D7) 'DB'&E) ('D*-BJB AJ BJ'EG (*F(JG 'DE*GE. FB*1- *9/JD 5/1 'DE'/) (127) EF B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 'D91'BJ C'D"*J "D' J,H2 '3*9E'D #J) H3JD) :J1 E41H9) DD*#+J1 9DI 'DE*GE DD-5HD 9DI 'D'9*1'A (,1JE*G #H DD%/D'! (#BH'D #H E9DHE'* (4#FG' HJ9/ EF 'DH3'&D :J1 'DE41H9)...". D#F AJ 0DC %7D'B'K DD:16 %0 #F EF 4#F (96 'DE9DHE'* H'D#BH'D #F *69A E1C2 'DE*GE HDH DE *5D %DI /1,) 'D'9*1'A ('D,1JE) CE' #F '1*('7 G0G 'DE'/) E9 'DE'/) 333 9BH('* 91'BJ 'D*J *B11 'D,2'! 'D9B'(J 9F/ E.'DA*G' JB*6J 'D*H-/ AJ *-/J/ 'D:16. E1',9 'D(-+ : #HD'K: 'DC*( H'D#7'1J- #(F EF8H1 D3'F 'D91( 'DE,D/ 12 /'1 (J1H* (J1H* 1956. /.*HAJB E-E/ 'D4'HJ (7D'F 'D*-BJB 'D'(*/'&J (3(( 'D*90J( H'D%C1'G 'DH'B9 9DI 'DE*GE /'1 'D%31'! 9E'F 1998. /.,E'D ,1,3 E,D9 'D419J) 'D/3*H1J) D#9E'D 'D6(7J) 'DB6'&J) 'DF31 'D0G(J 'DB'G1) 2006. -3F JH3A 'D419J) AJ 'D%,1'!'* 'D,2'&J) /'1 'D+B'A) 9E'F 71 2003. /.1E3J3 (GF'E 9DE 'DFA3 'DB6'&J EF4#) 'DE9'1A 'D%3CF/1J) 1979. 3'EJ 'DF51'HJ /1'3) AJ #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) ,1 ,2 E7(9) /'1 'D3D'E (:/'/ 1976. /.9(/ 'D-EJ/ 'D4H'1(J 6E'F'* 'DE*GE AJ E1-D) 'D*-BJB 'D,F'&J EF4#) 'DE9'1A 'D%3CF/1J) 1988. 9(/ 'DE,J/ 9(/ 'DG'/J 'D39/HF '3*,H'( 'DE*GE #71H-) /C*H1'G EB/E) %DI CDJ) 'DB'FHF ,'E9) (:/'/ 1992. 9DJ 2CJ 'D91'(J ('4' 'DE('/& 'D#3'3J) DD*-BJB'* H'D%,1'!'* 'D,F'&J) ,1 E7(9) D,F) 'D*#DJA H'D*1,E) H'DF41 'DB'G1) 1940. /.AGEJ E-EH/ 4C1J EH3H9) 'DB6'! 'D(1J7'FJ /'1 'D+B'A) 9E'F 71 2004. /.C'ED 'D39J/ 41- B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) /'1 'D+B'A) 9E'F 2005. /.E#EHF E-E/ 3D'E) 'D%,1'!'* 'D,F'&J) AJ 'D*41J9 'DE51J ,2 /'1 'DAC1 'D91(J 'DB'G1) 1979. E-E/ %(1'GJE 'DCHJAJ B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 'D3H1J /'1 'DED'-) /E4B 2001. /.E-E/ 'D39J/ 9(/ 'DA*'- #+1 'D%C1'G 9DI 'D%1'/) AJ 'DEH'/ 'D,F'&J) /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 2002. /.E-E/ 39J/ FEH1 #5HD 'D%,1'!'* 'D,2'&J) /'1 'D+B'A) 9E'F 71 2004. /.E-EH/ E-EH/ E57AI 41- B'FHF 'D%,1'!'* 'D,F'&J) E7(9) ,'E9) 'DB'G1) H'DC*'( 'D,'E9J 'DB'G1) 711 1976. /.E-EH/ F,J( -3FJ 41- B'FHF 'D%,1'!'* 'D,F'&J) /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1982. +'FJ'K: 'D(-H+ 'DEF4H1) AJ 'D/H1J'* H'DE,'EJ9 'DB6'&J) %(1'GJE 'DE4'G/J 'DE('/& 'DB'FHFJ) AJ B6'! E-CE) 'D*EJJ2 'DB3E 'D,F'&J/ E7(9) 'D,'-8/(:/'/ 1990. E-E/ E-J 'D/JF 9H6 'DE-'CE) 'D,F'&J) 'D9'/D) H-BHB 'D%F3'F (-+ EF4H1 AJ 'DE,D) 'D91(J) DD/1'3'* 'D#EFJ) /'1 'DF41 ('DE1C2 'D91(J DD/1'3'* 'D#EFJ) /'1 'DF41 ('DE1C2 'D91(J DD/1'3'* 'D#EFJ) H'D*/1J( 'D1J'6 E,D/ .'5 99. /.E1HC F51 'D/JF E1'-D ,E9 'D/DJD AJ B'FHF 'D%,1'!'* 'D,2'&J) (-+ EF4H1 AJ 'DE,D) 'D91(J) DDABG H'DB6'! 'D#E'F) 'D9'E) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) 932 2005. 'DF41) 'DB6'&J) 'D9// 'D+'D+ 'D3F) 'D.'E3). ,1J/) 'DHB'&9 'D91'BJ) 'D9// 3978 AJ 17/8/2003. +'D+'K: 'DBH'FJF B'FHF 'D9BH('* 'DE51J D3F) 1937. 'D%9D'F 'D9'DEJ D-BHB 'D%F3'F D3F) 1948. B'FHF 'D9BH('* 'D3H1J D3F) 1949. B'FHF 'D%,1'!'* 'D,F'&J) 'DE51J D3F) 1950. B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 'D3H1J D3F) 1950. B'FHF 'D9BH('* 'D#1/FJ D3F) 1960. B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 'D#1/FJ D3F) 1961. 'D9G/ 'D/HDJ DD-BHB 'DE/FJ) H'D3J'3J) D3F) 1966. B'FHF 'D9BH('* 'D91'BJ D3F) 1969. 'D/3*H1 'D91'BJ D3F) 1970. 'D/3*H1 'DE51J D3F) 1971 B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 'D91'BJ D3F) 1971. 'D/3*H1 'D3H1J D3F) 1973. '*A'BJ) EF'G6) 'D*90J( D3F) 1984. B'FHF 'D%,1'!'* 'D,F'&J) 'D3H/'FJ D3F) 1991. B'FHF 'D%,1'!'* 'D,F'&J) 'DA1F3J D3F) 1991. B'FHF 'D9BH('* 'DJEFJ D3F) 1994. B'FHF 'D%,1'!'* 'D,2'&J) 'DJEFJ D3F) 1994. B'FHF 'D%,1'!'* 'D,2'&J) 'DAD37JFJ D3F) 2001. /3*H1 EEDC) 'D(-1JF D3F) 2002. 'D/3*H1 'D91'BJ D3F) 2005 'D/3*H1 'DJEFJ B'FHF 'D%,1'!'* 'D,2'&J) 'D9E'FJ. 1'(9'K: 'DE5'/1 'D#,F(J) HEH'B9 'D%F*1F* Peter Marphyha, Criminal practice, Bpc wheat ons limited, 1995. HYPERLINK "http://www.citizen/" http://www.citizen sinformation. HYPERLINK "http://www.rezgar.com/" http://www.rezgar.com (*) #3*DE 'D(-+ AJ 10/4/2008 *** B(D DDF41 AJ 17/11/2008 . (1) D3'F 'D91( D#(F EF8H1 'DE,D/ 12 /'1 (J1H* (J1H* 1956 5644. (2) /.E-EH/ F,J( -3FJ 41- B'FHF 'D#,1'!'* 'D,F'&J) /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1982 596 (1) HB/ FG, B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 'D3H1J G0' 'D'*,'G AJ 'DE'/) (2) EFG. (2) /.E-E/ 'D39J/ 9(/ 'DA*'- #+1 'D%C1'G 9DI 'D%1'/) AJ 'DEH'/ 'D,F'&J) /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 2002 5236. (1) E+'D 0DC B'FHF 'D%,1'!'* 'D,2'&J) 'D,2'&1J 'F81 AJ 0DC /.E1HC F51 'D/JF E1'-D ,E9 'D/DJD AJ B'FHF 'D%,1'!'* 'D,2'&J) (-+ EF4H1 AJ 'DE,D) 'D91(J) DDABG H'DB6'! 'D#E'F) 'D9'E) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) 932 2005 520. (2) /.E-EH/ F,J( -3FJ E5/1 3'(B 596. (3) FB6 8/3/1995 #-C'E 'DFB6 346 B75 5488 #4'1 %DJG /.,E'D ,1,3 E,D9 'D419J) 'D/3*H1J) D#9E'D 'D6(7J) 'DB6'&J) 'DF31 'D0G(J 'DB'G1) 2006 526. (4) 'F81 'DE'/) (333) EF B'FHF 'D9BH('* 'D91'BJ H'DE'/) (126) EF B'FHF 'D9BH('* 'DE51J. (1) /.E-EH/ F,J( -3FJ E5/1 3'(B 597. (2) /.E-E/ 'D39J/ 9(/ 'DA*'- E5/1 3'(B 5269. (3) 9(/ 'DE,J/ 9(/ 'DG'/J 'D39/HF '3*,H'( 'DE*GE #71H-) /C*H1'G EB/E) %DI CDJ) 'DB'FHF ,'E9) (:/'/ 1992 5333. (1) /.C'ED 'D39J/ 41- B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) /'1 'D+B'A) 9E'F 2005 5486. (2) /.1E3J3 (GF'E 9DE 'DFA3 'DB6'&J EF4#) 'DE9'1A 'D%3CF/1J) 1979 561. (3) /.E-E/ 'D39J/ 9(/ 'DA*'- E5/1 3'(B 5270. (1) /.E-EH/ F,J( -3FJ E5/1 3'(B 542. (1) 'DE5/1 'D3'(B 543. (2) -3F JH3A 'D419J) AJ 'D%,1'!'* 'D,2'&J) /'1 'D+B'A) 9E'F 71 2003 521. (3) /.E-E/ 39J/ FEH1 #5HD 'D%,1'!'* 'D,2'&J) /'1 'D+B'A) 9E'F 71 2004 519. (1) 'DE5/1'D3'(B 521. (2) /. E-E/ 39J/ FEH1 E5/1 3'(B 523. (1) 3'EJ 'DF51'HJ /1'3) AJ '5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) ,1 E7(9) /'1 'D3D'E (:/'/ 1976 524. (1) /.E-E/ 39J/ FEH1 E5/1 3'(B 524. (1) /. E-E/ 'D39J/ 9(/ 'DA*'- E5/1 3'(B 5271. (2) 'DE'/) 14/3/ 2 EF 'D9G/ 'D/HDJ DD-BHB 'DE/FJ) H'D3J'3J) D3F) 1966. (3) 'F81 #J6'K 'DE'/) 178 EF B'FHF 'D%,1'!'* 'D,2'&J) 'DJEFJ H'DE'/) 88 EF B'FHF 'D%,1'!'* 'D,2'&J) 'D9E'FJ. (1) 'F81 AJ 0DC /. E-E/ 'D39J/ 9(/ 'DA*'- E5/1 3'(B 5 272 . / . 9(/ 'DE,J/ 9(/ 'DG'/J 'D39/HF E5/1 3'(B 5 339. (1) 9(/ 'D-EJ/ 'D4H'1(J 6E'F'* 'DE*GE AJ E1-D) 'D*-BJB 'D,F'&J EF4#) 'DE9'1A 'D%3CF/1J) 1988 5187./. E-E/ 'D39J/ 9(/ 'DA*'- E5/1 3'(B 5 274. (1) HAJ 'DH'B9 A%F #:D( 'DE*GEJF JA6DHF 'DCD'E 9DI 'D3CH* 1:E E91A*GE ('D*E*9 ('D-B AJ 'D5E* AB/ #4'1 (-+ #,1'G 'DFJ'() 'D9'E) AJ '3*1'DJ' 3F) 1988-1989 #F F3() 7%-9% EF 'DE*GEJF AB7 'D*2EH' 'D5E* #+F'! *-BJB 1,'D 'D417) EF4H1 9DI 4(C) 'DE9DHE'* 'D/HDJ) ('D%F*1F*) 9DI 'DEHB9 : HYPERLINK "http://www.citizen/" http://www.citizen sinformation (2) FB6 17 E'JH 1960 FBD'K 9F /.E-E/ 'D39J/ 9(/ 'DA*'- E5/1 3'(B 5273. (3) ,F'J) #3'3 983 B1'1 626 AJ 18/11/1983 #4'1 %DJG 'DE-'EJ %(1'GJE 'DCHJAJ B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 'D3H1J /'1 'DED'- /E4B 2001 5147. () cass-zeme chamber 16 juin 2004. Rolen P04067 if EF4H1 9DI 4(C) 'DE9DHE'* 'D/HDJ) ( 'D%F*1F*) 9DI 'DEHB9 : HYPERLINK "http://www.rezgar.com/" http://www.rezgar.com . (1) EF4H1) AJ ,1J/) 'DHB'&9 'D91'BJ) ('D9// 3978 AJ 17/8/2003. () Peter Mur phy MA, Criminal practice, Bpc wheat ons limited, 1995, p.918. (3) G'JD F51 -HD -B 'D/A'9 AJ 'DB'FHF 'D,2'&J 'DA1F3J (-+ EF4H1 9DI 4(C) 'DE9DHE'* 'D/HDJ) ('D%F*1F*) 9DI 'DEHB9 : http://www.rezgar.com (1) /.E1HC F51 'D/JF E5/1 3'(B 554. (2) 'F81 AJ 0DC 9(/ 'DE,J/ 9(/ 'DG'/J 'D39/HF E5/1 3'(B 5339. (1) /.E-E/ 39J/ FEH1 E5/1 3'(B 5364. (1) *F5 'DE'/) 47/( EF 'D/3*H1 'DJEFJ "-81 'D*90J( ,3/J'K HFA3J'K HE9FHJ'K HJ-81 'DB31 9DI 'D'9*1'A #+F'! 'D*-BJB'*..." H'F81 #J6'K 'DE'/) 28/3 EF 'D/3*H1 'D3H1J D3F) 1973. (1) 'F81 #J6'KN 'DE'/) 40 EF B'FHF 'D%,1'!'* 'D,F'&J) 'DE51J. (2) /.*HAJB E-E/ 'D4'HJ (7D'F 'D*-BJB 'D'(*/'&J (3(( 'D*90J( H'D%C1'G 'DH'B9 9DI 'DE*GE /'1 'D%31'! 9E'F 1998 59. (3) 'F81 9DI 3(JD 'DE+'D 'DE'/) 19// EF /3*H1 EEDC) 'D(-1JF D3F) 2002 H'DE'/) 42 EF 'D/3*H1 'DE51J H'DE'/) 227 EF B'FHF 'D%,1'!'* 'DAD37JFJ. (1) 9DJ 2CJ 'D91'(J ('4' 'DE('/& 'D#3'3J) DD*-BJB'* H'D%,1'!'* 'D,F'&J) ,1 E7(9) D,F) 'D*#DJA H'D*1,E) H'DF41 'DB'G1) 1940 5577. /.E-EH/ E-EH/ E57AI 41- B'FHF 'D%,1'!'* 'D,F'&J) E7(9) ,'E9) 'DB'G1) H'DC*'( 'D,'E9J 'DB'G1) 711 1976 5425. (2) 'DE'/) 126/( EF B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 'D91'BJ. (3) /.E-E/ 'D39J/ 9(/ 'DA*'- E5/1 3'(B 5270. (4) 'DE5/1 'D3'(B 5271. (1) C'F* 'DE'/) (179) EF B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 'D91'BJ *4J1 %DI 9/E '9*('1 1A6 'D%,'() /DJD'K 6/ 'DE*GE H,'! AJ 'DE0C1) 'D%J6'-J) DDB'FHF AJ 41- G0G 'DE'/) %DI #F 3CH* 'DE*GE DJ3 %D' %FC'1'K HB/ *E -0A G0G 'D%4'1) (EH,( E0C1) 3D7) 'D%&*D'A 'DE$B*) 'DE1BE) 3 AJ 18/6/2003 'DB3E 4 'DE4'1 %DJG' 3'(B'K. (2) (FA3 'DFG, 3'1 B'FHF 'D%,1'!'* 'D,2'&J) 'D9E'FJ AJ 'DE'/) 189/2 EFG. (3) FB5 17 E'JH 1960 #4'1 /.E-E/ 'D39J/ 9(/ 'DA*'- E5/1 3'(B 5273. (1) AGEJ E-EH/ 4C1J EH3H9) 'DB6'! 'D(1J7'FJ /'1 'D+B'A) 9E'F 71 2004 565. H'F81 AJ *A'5JD G0G 'D/1'3'* 9DI 4(C) 'DE9DHE'* 'D/HDJ) ('D%F*1F*) 9DI 'DEHB9 HYPERLINK "http://www.citizen/" http://www.citizen sinformation (1) AEF 'DF'-J) 'D419J) A'DE*AB 9DJG 9F/ #:D( 'DABG'! #F 'D'9*1'A 'DB31J D' BJE) DG HJ9*(1 ('7D'K D' J*1*( 9DJG 4J! EF 'D"+'1 H'D#5D AJ 0DC 3F/GE BHDG *9'DI AJ 3H1) 'DF-D/'D"J) 106 "%PD'QN ENFR #OCR1PGN HNBNDR(OGO EO7REN&PFQL (P'D%PJEN'FP" (2) /.,E'D ,1,3 E,D9 E5/1 3'(B 521. (1) 'F81 9DI 3(JD 'DE+'D 'DE'/) 12 EF %9D'F -E'J) ,EJ9 'D#4.'5 EF 'D*916 DD*90J( H:J1G EF 61H( 'DE9'ED) #H 'D9BH() 'DB'3J) #H 'DD' %F3'FJ) #H 'DEGJF) 'D5'/1 EF 'D#EE 'DE*-/) 3F) 1975 HC0DC 'DE'/) 15 EF '*A'BJ) EF'G6) 'D*90J( H:J1G EF 61H( 'DE9'ED) #H 'D9BH() 'DB'3J) #H 'DD' %F3'FJ) #H 'DEGJF) 'D5'/1) 3F) 1984. (2) 'F81 #J6'KN 'DE'/) 391 EF B'FHF 'D9BH('* 'D3H1J H'DE'/) 126 EF B'FHF 'D9BH('* 'DE51J H'DE'/) 166 EF B'FHF 'D9BH('* 'DJEFJ. (1) /.E-E/ 'D39J/ 9(/ 'DA*'- E5/1 3'(B 5274. (2) EF4H1 9DI 4(C) 'DE9DHE'* 'D/HDJ) ('D%F*1F*) 9DI 'DEHB9 : HYPERLINK "http://www.citizen/" http://www.citizen sinformation (1) /.E-EH/ F,J( -3FJ E5/1 3'(B 5430. HGF'C '3*+F'!'* 9DI G0G 'DB'9/) E+'D 0DC E' F5* 9DJG 'DE'/) 40 EF B'FHF 'D9BH('* 'D91'BJ. (2) 3'EJ 'DF51'HJ /1'3) AJ #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) ,2 E7(9) /'1 'D3D'E (:/'/ 1976 5115. /.E#EHF E-E/ 3D'E) 'D%,1'!'* 'D,F'&J) AJ 'D*41J9 'DE51J ,2 /'1 'DAC1 'D91(J 'DB'G1) 1979 5165. /.E-EH/ F,J( -3FJ E5/1 3'(B 5432. (1) /.C'ED 'D39J/ E5/1 3'(B 5736. 9DJ 2CJ 'D91'(J ('4' E5/1 3'(B 5571. /.E-E/ E-J 'D/JF 9H6 'DE-'CE) 'D,F'&J) 'D9'/D) H-BHB 'D%F3'F (-+ EF4H1 AJ 'DE,D) 'D91(J) DD/1'3'* 'D#EFJ) /'1 'DF41 ('DE1C2 'D91(J DD/1'3'* 'D#EFJ) H'D*/1J( 'D1J'6 E,D/ .'5 99 543. (2) /.C'ED 'D39J/ E5/1 3'(B 5736. 9DJ 2CJ 'D91'(J (C E5/1 3'(B 5571. (3) B1'1 *EJJ2J 1102/1973 'DF41) 'DB6'&J) 'D9// 'D+'D+ 'D3F) 'D.'E3) 532. (4) B1'1 *EJJ2J 2037/971 AJ 14/9/1971 #4'1 %DJG %(1'GJE 'DE4'G/J 'DE('/& 'DB'FHFJ) AJ B6'! E-CE) 'D*EJJ2 'DB3E 'D,F'&J E7(9) 'D,'-8 (:/'/ 1990 560. H*0G( E-CE) 'DFB6 'DE51J) #J6'K == == %DI %DB'! 9(! 'D%+('* 9DI 9'*B 'DFJ'() 'D9'E) AJE' %0' /A9 'DE*GE (H,H/ E'F9 E3$HDJ) #H 3(( %('-) #F81 AJ 0DC /.E-E/ 'D39J/ 9(/ 'DA*'- E5/1 3'(B 5159.   -B 'DE*GE AJ 'D5E* PAGE 310 E,D) 'D1'A/JF DD-BHB 'DE,D/ (11) 'D9// (39) 'D3F) (2009) PAGE 273 Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (39), Year (2009) Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (39), Year (2009) <óbś0’Hš  X œś N"Ę%))D)t-“3*6¬8Č8ų8ś9ģģģģģģŻģģģģģģģģŃŃģģģģŃŃģ $„„a$gdA|÷$„„da$gdA|÷$„„„Šd`„Ša$gdA|÷č-F0H0J0L0 6"6$6&6¢8¤8¦8Ø8¬8ų84=6=8=:=A@ABARGTGVGXGFLHLJLLLÜPŽPąPāP TTTTRWTWVWXWzX|X~X€XˆZ–ZšZœZZ[l[¤`¦`c cńįĶįńįĶįńįĶįń½ńįĶįńįĶįńįĶįńįĶįńįĶįńįĶįńįĶįńįĶįń½°½ń›ńńhA|÷CJ^J_HaJ(h«o2hA|÷5CJZ\^J_HaJo(høCųCJZ^JaJo(høCųhA|÷CJZ^JaJo(&jhA|÷0JCJUZ^J_HaJhA|÷CJH*Z^J_HaJo(hA|÷CJZ^J_HaJo(8ś9FAŽD\G IPLęPT„X†ZˆZœZZ[l[,^¦` cpd„dģģģģģģģģģąŌģÅ­­­­Å$ & F Ę„‚„d^„‚a$gdA|÷$„„da$gdA|÷ $„„a$gdøCų $„„a$gdA|÷$„„„Šd`„Ša$gdA|÷ cndpd„d6j:jtĢtĪt¤u¦uLvNv¼v¾vFyHy|z~zŲzŚz8{:{Z{\{ī{š{0|2|†|ˆ|ę|č|*}ńåŠńåńĄ°Šńåńåńåńåńåńåńåńåńåńåńåńåńåńåńåń办ńåńåńåń办ńåńåńåńåń"h«o2hA|÷5CJ\^J_HaJhøCųhA|÷CJZ^JaJo(høCųhĄdBCJZ^JaJo((h«o2hA|÷5CJZ\^J_HaJo(hA|÷CJ^J_HaJhA|÷CJZ^J_HaJo(>„dˆf8j:jtēēŪŪĻÅ°°°°°°°°°°°°°°$ & F Ę„‚„^„‚a$gdA|÷ $„„gdA|÷ $„„a$gdĄdB $„„a$gdA|÷$ & F Ę„‚„d^„‚a$gdA|÷>tĪt¦uNv¾vˆwHy~zŚz:{\{ž{š{2|ˆ|č|,}Ž}š}źźźŽÉÉÉɱŽ¢¢¢¢¢¢¢¢$ & F „Š„a$gdA|÷$ & F Ę„‚„dh^„‚a$gdA|÷$ & F Ę„‚„^„‚a$gdA|÷ $„„a$gdA|÷$ & F Ę„‚„^„‚a$gdA|÷*},}Œ}Ž}ī}š}2~4~h~j~š~œ~ü~ž~02tvĪŠ&€(€h€j€¾€Ą€XZŒŽ¬®šņB‚D‚Ā‚Ăʂƒ ƒōåōåōåōåōåōåōåōåōåōåōåōåōåōåōåōåōåōŠ¾«•}«}.jhøCųhA|÷B*CJU^J_HaJph+høCųhA|÷B*CJZ^J_HaJo(ph%høCųhA|÷B*CJ^J_HaJph"h«o2hA|÷5CJ\^J_HaJ(h«o2hA|÷5CJZ\^J_HaJo(hA|÷CJZ^J_HaJo(hA|÷CJ^J_HaJ*š}4~j~œ~ž~2vŠ(€j€Ą€ZŽ®ņD‚ĂNƒŹƒĢƒšŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŃŗŗŗ® $„„a$gdA|÷$ & F Ę„„hA$^„ha$gdA|÷ $„„a$gdA|÷$ & F „Š„„žż`„žża$gdA|÷$ & F „Š„a$gdA|÷ ƒ.ƒ0ƒLƒNƒPƒ˜ƒšƒăʃȃŹƒĢƒĪƒŠƒŅƒŌƒփāƒīƒöƒźŅæ°ŅæŅźŅæ°¤•†t^tP@Ph+@hRżCJZ^JaJo(h+@hRżCJZ^JaJ*h+@hRż0JCJH*OJQJZ^JaJ#h+@hRżCJOJQJZ^JaJhA|÷CJZ^J_HaJo(hA|÷CJZ^J_HaJo(hA|÷CJ^J_HaJhøCųhA|÷CJ^J_HaJ%høCųhA|÷B*CJ^J_HaJph.jhøCųhA|÷B*CJU^J_HaJph)høCųhA|÷0JB*CJ^J_HaJphĢƒĪƒŠƒF„Ī„„…$† ‡Āˆ‰:ŠģŠ:‹˜‹€Œ*Ā ŽpŽ Ž>óēŪĻĻų³³³³ĻĻ³ĻĻĻĻĻĻ$„ņ„„’^„ņ`„’a$gdÆ $„„gdÆ $„„a$gdÆ $„„a$gdRż $„„a$gdŽ=« $„„a$gdA|÷öƒśƒüƒžƒ„„ „„,„0„2„6„8„@„F„H„J„Ģ„Ī„Š„Ņ„‚…„…†…ˆ…"†$†&†(†‡ ‡ ‡‡ĄˆĀˆĈʈ‰‰‰‰8Š:Š<Š>ŠźŠģŠīŠšŠ8‹:‹<‹>‹–‹˜‹š‹œ‹~Œ€Œ‚Œ„Œ(*,.ĀóåóåÕåÕåóåóåÕåŹ½°¦Ź½°¦Ź½°¦Ź½°¦Ź½°¦Ź½°¦Ź½°¦Ź½°¦Ź½°¦Ź½°¦Ź½°¦Ź½°¦Ź½°hA|÷CJ_HaJhA|÷CJZ_HaJo(hA|÷0JCJZaJo(hA|÷CJZaJo(h+@hRżCJZ^JaJo(h+@hRżCJZ^JaJhRżCJZ^JaJo(AĀčʍŽ Ž$ŽnŽpŽrŽtŽvŽžŽ Ž¢Ž¤Ž¦Ž<>@BDŽąāäę Z\^`b‘‘‘‘d‘f‘h‘j‘ȑŹ‘Ģ‘Ī‘X’Z’\’^’2“4“6“8“<“” ””” ”"”H•J•L•N•x—õčŪŃõŪŃõĘõŪŃõĘõŪŃõĘõŪŃõĘõŪŃõĘõŪŃõĘõŪŃõčŪŃõčŪŃõčŪŃõ¹ŪŃõŖõŪõŪŃõ¹ŪŃõčŪhÆ hA|÷CJH*ZaJo(hÆ 0JCJZaJo(hÆ CJZaJo(hA|÷CJ_HaJhA|÷CJZ_HaJo(hA|÷0JCJZaJo(hA|÷CJZaJo(C>ą\‘f‘Ź‘Z’4“”J•z—˜š˜¼™*šžš›óóóóóóóóćŃæ¶ŖŖ”•¶ $„„a$gdA|÷ $A$a$gdh;7 $„„a$gdh;7 $A$a$gdA|÷$„ņ„„’^„ņ`„’a$gdh;7$„ņ„„’^„ņ`„’a$gdÆ $„ņ„„’^„ņ`„’gdÆ $„„a$gdÆ x—z—|—¾—Ą—ä—ę—˜˜ ˜˜˜š˜œ˜ž˜ŗ™¼™¾™Ą™*šššœšžš ščšźš››››› ›"›öćÕćÅćÕŗ­ öŗ­ ö˜Š˜ } ćÕćÅćÕn]ŗPhA|÷0JCJZaJo(!hA|÷B*CJZ_HaJo(phhA|÷B*CJZaJo(phhh;7CJZ_HaJo(jhA|÷0JCJUaJhA|÷CJaJhA|÷CJZ_HaJo(hh;70JCJZaJo(hA|÷CJZaJo(hA|÷0JB*CJ_HaJphhA|÷B*CJ_HaJph$jhA|÷B*CJU_HaJphhA|÷CJ_HaJ"›š›œ›ž› ›4œ6œ8œ:œ<œ"PRTšœž žžž žhžjžlžnžĀŸğʟȟ> @ B D ,”.”0”2”F¢H¢J¢L¢8¤:¤<¤>¤®¤°¤²¤“¤ „„„„>„@„B„D„¬§®§°§²§>ØóéįÓįČéČ»ó®éČ»óéČ»óéČ”óéČ”óéČ»óéČ»óéČ»óéČ»óéČ»óéČ»óéČ»óéČ»óéČ»óhA|÷0JCJZaJo(hh;7CJZ_HaJo(hh;70JCJZaJo(hA|÷CJZaJo(jhA|÷0JCJUaJhA|÷CJaJhA|÷CJ_HaJhA|÷CJZ_HaJo(?›œ›8œ"Pœžjžğ@ .”H¢:¤°¤„@„®§@ØŹØŖ”ŖóāŠæóóóŠóŠŠŠóóóŠóóŠ¶ $A$a$gdA|÷$„ņ„’A$^„ņ`„’a$gdh;7$„ņ„„’^„ņ`„’a$gdh;7$„h„˜žA$^„h`„˜ža$gdh;7 $„„a$gdh;7>Ø@ØBØDØČØŹØĢØĪØŖŖ ŖLŖNŖrŖtŖ’Ŗ”Ŗ««««ü¬ž¬­­H­J­L­N­øÆŗƼƾƶ°ø°ŗ°¼°±±±±Š±öėŽŃöėŽŃö¾°¾ ¾°Ńöė‚Ńöė‚ŃöėuŃöėuŃöėuŃöėuŃh«o20JCJZaJo(hA|÷0JCJZaJo(!hA|÷B*CJZ_HaJo(phhA|÷0JB*CJ_HaJphhA|÷B*CJ_HaJph$jhA|÷B*CJU_HaJphhA|÷CJZ_HaJo(hh;70JCJZaJo(hA|÷CJZaJo(hA|÷CJ_HaJ)”Ŗ«ž¬J­ŗÆø°±±²¢²¦²Ŗ³xµ†·ø²øh»j»n»p»t»v»z»óįÕįįÕÕĢóóįįįįįįÅÅÅÅÅÅ$„„ $A$a$gd«o2 $„„a$gd«o2$„ņ„„’^„ņ`„’a$gd«o2 $„„a$gdA|÷Š±±’±”±Ī±Ō±Ö±ś±ü±² ²¢²¤²¦²زŖ²Ŗ³¬³®³vµxµzµ|µ„·†·ˆ·Š·øøøø°ø²ø“ø¶ø*ŗ6ŗf»h»j»l»p»r»v»x»óßĻĮĻß±ßĮ¤š¤š‚¤‚¤š‚¤š‚¤š‚¤š¤‚¤ó¤š~r~r~rjhĄ`ķUZ^JhĄ`ķhA|÷0JCJZaJo(hA|÷CJZaJo(hA|÷CJ_HaJhA|÷CJZ_HaJo(hA|÷0JB*CJ_HaJphhA|÷B*CJ_HaJphhA|÷B*CJZ_HaJph'jhA|÷B*CJUZ_HaJphh«o2CJZ_HaJo(,z»|»€»‚»T¼V¼‚½„½ü½ž½v¾x¾z¾|¾~¾ųųųäŹ²ųœų†ųų|ų $„„gdA|÷$„’’$dA$NĘ’`„’’a$gdČ$„’’$dA$NĘ’`„’’a$gdß>z$„„„’’&dPĘ’`„’’a$gd ”$„„h„’’&dPĘ’]„h`„’’a$gdŽ=«$„„&dPĘ’a$gd¹ $„„x»|»~»‚»¦»Ŗ»ų»:¼<¼H¼J¼P¼R¼T¼V¼”¼˜¼®¼²¼Č¼Š¼Ņ¼ś¼ü¼½ ½üšüąŠąŠĆŗƭƚ–‡y‡y‡y‡n]P]hĘpwhA|÷0JCJaJ!jhĘpwhA|÷0JCJUaJhA|÷CJZ_H o(hA|÷5CJZ\^Jo(hŽ=«hA|÷5CJZ\^JhA|÷$hŽ=«hA|÷5CJZ\^JaJo(h¹ 0JZmHnHuhĘpwhA|÷0JjhĘpwhA|÷0JUhA|÷5CJZ\^JaJo(h vĖ5CJZ\^JaJo(jhĄ`ķUZ^JhĄ`ķ ½½½½½€½‚½„½ö½ś½ü½ž½p¾t¾v¾x¾z¾|¾€¾‚¾ļŽŌĹ«§’‚§’v§rl§]hA|÷CJZ^J_HaJo( hA|÷aJhĄ`ķhŃ`3hA|÷5\^JhŃ`3hA|÷5CJ\^JaJhŃ`3hA|÷5<\hŃ`3hA|÷5\hA|÷hŽ=«hA|÷CJZ_H o(hA|÷CJZ_H o(hĘpwhA|÷CJZ_H aJo(hA|÷0JCJaJ!jhĘpwhA|÷0JCJUaJ h¹ 0JCJZaJmHnHu~¾€¾‚¾ųģ $„„a$gdŽ=«$„„C0&P P:p¹ <0BP°Ž' °(5!°°"°„#„$„%°°Š°Š Š(2~$$If–!vh5Ö†#v†:V –l VÖ0’ ’’ ’’’ö†ö5Ö†4Ö†"œF@ń’F 9'/J $A$a$_HaJhmH sH tH<@< 9FH'F 1$@& CJ^JaJ<@< 9FH'F 2$@& CJ^JaJB@B 9FH'F 3$@&5CJ \^JaJ H@H 9FH'F 4$$@&a$5CJ \^JaJ N@N 9FH'F 5$$ & F„„õ@& CJ^JaJB@B 9FH'F 6$@&5CJ\^JaJN@N 9FH'F 7$$dŲ@&a$5CJ\^JaJ>A@ņ’”> .7 'DAB1) 'D'A*1'6JPi@ó’³P ,/HD 9'/J :V ö4Ö4Ö laö ,kō’Į, (D' B'&E) 8B@ņ8 F5 #3'3J CJ^JaJ8@8 F5 -'4J) 3ADJ)@&@¢@ E1,9 -'4J) 3ADJ)H*^JRC@"R F5 #3'3J (E3'A) ('/&) CJ^JaJ@ @2@ *0JJD 5A-) Ę9r aJ,)@¢A, 1BE 5A-)^J<@R< 1#3 5A-) Ę9r aJBP@bB F5 #3'3J 2$a$ CJ^JaJzš³sz ±vÜ 4(C) ,/HD7:VÖ0’’’’’’$„„A$^JdR@‚d Ž=«F5 #3'3J (E3'A) ('/&) 2$„„dą¤x^„4U@¢‘4 p' Hyperlink >*ph’fžO¢”f p'body_text_smaller1)7€>*CJOJQJS*€Y(^JaJo(phlžO¢±l p'body_text_very_small1)7€>*CJOJQJS*€Y(^JaJo(ph(W@¢Į( p'*4/J/5\BžO¢ŃB 2N|style115CJ$\^JaJ$o(phŠžOāŠ 2N|CStyle (Complex) Traditional Arabic 14 pt First line: 0.5 cm Aft...$„„„¤<1$`„a$CJaJhtH ŠžOņŠ 2N|CStyle (Complex) Traditional Arabic 14 pt Justify Low First line:...$„„„¤<`„a$CJRHfaJhtH DžO¢D 2N| Char Char^J_HhmH sH tH¾žO¾ 2N|;Style (Complex) Simplified Arabic 13.5 pt Bold After: 3 pt!$$„„¤<5CJ\^JaJhtH įŌuājK|…J·RS Ż "‰&A)\+ē+^0Ą24Ų7%>°>A©H€JEP8R·SaTĒ\` a³bVełj¾q˜rYZd/™oÕĀ 5 T } ¾ < V q ” É š ų  & D l ¬ ­ ® » Ė Į åŲ†äęÜnO€‰Š‹™²NVW Ī"ķ$ļ$ż$.%'+';'E)B*Ļ*W,•-¢-²-b0>1Ä24m5z5‰5+6ź6Ü7Ū8ģ9ś9::ų:;%;“>?A\C™DĻEŠEŃEŅEŌEŲEęEńE”F¢F­H¼H„J„LIPWPcPYZd/™oÕĀ 5 T } ¾ < V q ” É š ų  & D l ® » Ė Į åŲ†äęÜnO€‹™²NVW Ī"ķ$ļ$ż$.%'+';'E)B*Ļ*W,¢-²-b0>1Ä24m5z5‰5+6ź6Ü7Ū8ģ9ś9::ų:;%;“>?A\C™DĻEŌEŲEęEńE”F¢F­H¼H„J„LIPWPcPØŠ±x» ½‚¾koqsvxįćęčźėķīšņōõČL ;Dch…x¬<óś9„d>tš}Ģƒ>›”Ŗz»~¾‚¾lnprtuwąāäåēéģļńóö€¾m.ÆPÆcÆsÆ˜Æ®Æ ĶX’ŒX’ŒhosČĻӊ!’•€!’•€Õ ÷ g Œ ¢ >QąĻX’ŒX’ŒX’ŒX’Œštš š,bš$šŠĪ“ĶŪR‚ŽöR%Q—ēų’RŃ’’’’@ń’’’€€€÷šH šš0š( š šščšš†š( š ššN¢ š 3 š€Š’šš ššB šS šæĖ’ ?šķ$ ĶœPšlrŠ’ššœA C Ä Ģ ā å "ƒ…“¶ HK‚!‡!¶%¾%2':';'A'w'~'_(a(é*ī* +„+(,-,*-2-©-±-ß-ē-|/~/U0]0²3·3x4€4•5599ā9ź9%<+<ē>é>6@9@–A™AŗC½C”F›F­H“H]J`JL‚L„N‡N”Q¤QóQłQ«WÆWt^v^É^Ė^ _ _ c cŹcĻckdpdee$i&i©{®{„Ø)…1…Œ…’…“ˆæˆO‰R‰Ž!Ž®’±’ŗ“æ“ķ“ļ“v”x”ˆ–Š–Š˜˜«˜°˜±˜·˜££<£B£Ä£Č£`¤e¤ ¤Ø¤„„i„p„:§A§3©;©rŖvŖō®ü®ÆÆÆÆeÆqÆ“Æ °&°T°]°±“±–²š²²³¹³m“r“ĄµĢµ¶ ¶¶¶æ·Ę·ź·ņ·Ą¹Ģ¹]ŗdŗ®ŗ·ŗÅŗÉŗŠŗÕŗ¤»§»Ø»«»Ć»Ę»Ķ»Š»ģ»š»z¼~¼Ą¼Ē¼½½\ĮdĮĆĆœĆ¢Ć[Ä_ÄļÄóÄŃÅĖĘ×ĘŖĒ²Ē]ŹeŹĖĖƒĖƒĖ„Ė„Ė†Ė‡Ė‰ĖŠĖŒĖĖŽĢ–ĢĖĢÓĢĶ ĶĶZc”§|… 6 < U [ ~ „ ¾ Ä  < B V \ q w ” § É Ļ š ÷ ų ž & , D J l r ® “ » Ā †‰vy‹‘| ļ$õ$&&'$'E)J)**B*G*•-š-m5r5z5€5Ē6Ź6ģ9ņ9":':::=:ų:ž:; ;)>,>Ü>į>??Õ?Ų?ŲEŽEIPOP»SĄSeTkT”T—T!U'UzVV‡VV«WÆWĖ\Š\·b»bZebeżjkąnęnŽq”qµq¼qttYv\vīvńvšzzN‚S‚"Š(ŠHŠLŠ››››y›€›QŸSŸ   š¢÷¢££K£P£s¦w¦…¦‰¦Ü§ć§+©2©©”© ««q«y«.¬4¬€¬‡¬8­?­”®›®Æ'ÆQÆrƓƞư’°•°<±C±3²8²X²[²ņ²ų²H³M³‡³‹³““Ė“Ļ“ų“ž“µµźµīµo¶s¶–¶ž¶–·œ·Uø]øŗ ŗŖŗĻŗš»ę»š¼ō¼…½‹½ņ½÷½ĄĄBĄFĄWĄ]Ą Ā$ĀlĀpĀ­Å±ÅFĘJĘ%Ē*ĒfČkȎȒČÕȣȕəÉÜÉąÉ)Ź-ŹoĖsĖĖĖƒĖƒĖ„Ė„Ė†Ė‡Ė‰ĖŠĖŒĖĖĢ ĢĶ ĶĶ3333)>Zų ® » ‹™•-¢-m5z5ŲEęEIPWPeTsT››y›‚›  ź¢£i«›«Ä«å«@¬b¬Ä¬­K­‡­ą­®Z®Å®.ƳƓÆŖŗŠŗĖĖƒĖƒĖ„Ė„Ė†Ė‡Ė‰ĖŠĖŒĖĖéĖĶ ĶĶ“ƁĖĖƒĖƒĖ„Ė„Ė†Ė‡Ė‰ĖŠĖŒĖĖĶ ĶĶ ’œn…ā¶’’’’’’’’°¶že$}’’’’’’’’’4Ŗ-v[A’’’’’’’’’ZK6Lt”,’’’’’’’’’ŚhE8ȶś¤’’’’’’’’’šWö@¬b‘’’’’’’’’’ž®Rl8P’’’’’’’’’½k—cŅL‚Ż’’’’’’’’’¬”fRæ¢c’’’’’’’’’3S·qŽöL@’’’’’’’’’æet|łfY’’’’’’’’’ä½}Ŗ¾²’’’’’’’’’ „õ„˜žĘõ]„õ`„˜žCJ^JaJ. „Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž‡hˆH. „ „˜žĘ ^„ `„˜ž‡hˆH. „p„˜žĘp^„p`„˜ž‡hˆH. „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž‡hˆH. „„˜žĘ^„`„˜ž‡hˆH. „ą„˜žĘą^„ą`„˜ž‡hˆH. „°„˜žĘ°^„°`„˜ž‡hˆH. „€„˜žĘ€^„€`„˜ž‡hˆH. „P„˜žĘP^„P`„˜ž‡hˆH.h „ģ„˜žĘģ^„ģ`„˜ž‡hˆH.h „¼„˜žĘ¼^„¼`„˜ž‡hˆH.’h „Œ „L’ĘŒ ^„Œ `„L’‡hˆH.h „\ „˜žĘ\ ^„\ `„˜ž‡hˆH.h „,„˜žĘ,^„,`„˜ž‡hˆH.’h „ü„L’Ęü^„ü`„L’‡hˆH.h „Ģ„˜žĘĢ^„Ģ`„˜ž‡hˆH.h „œ„˜žĘœ^„œ`„˜ž‡hˆH.’h „l„L’Ęl^„l`„L’‡hˆH. „Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž‡hˆH. „ „˜žĘ ^„ `„˜ž‡hˆH. „p„˜žĘp^„p`„˜ž‡hˆH. „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž‡hˆH. „„˜žĘ^„`„˜ž‡hˆH. „ą„˜žĘą^„ą`„˜ž‡hˆH. „°„˜žĘ°^„°`„˜ž‡hˆH. „€„˜žĘ€^„€`„˜ž‡hˆH. „P„˜žĘP^„P`„˜ž‡hˆH. „Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž‡hˆH. „ „˜žĘ ^„ `„˜ž‡hˆH. „p„˜žĘp^„p`„˜ž‡hˆH. „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž‡hˆH. „„˜žĘ^„`„˜ž‡hˆH. „ą„˜žĘą^„ą`„˜ž‡hˆH. „°„˜žĘ°^„°`„˜ž‡hˆH. „€„˜žĘ€^„€`„˜ž‡hˆH. „P„˜žĘP^„P`„˜ž‡hˆH. „Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž‡hˆH. „ „˜žĘ ^„ `„˜ž‡hˆH. „p„˜žĘp^„p`„˜ž‡hˆH. „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž‡hˆH. „„˜žĘ^„`„˜ž‡hˆH. „ą„˜žĘą^„ą`„˜ž‡hˆH. „°„˜žĘ°^„°`„˜ž‡hˆH. „€„˜žĘ€^„€`„˜ž‡hˆH. „P„˜žĘP^„P`„˜ž‡hˆH.h „Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž‡hˆH.h „ „˜žĘ ^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’Ęp^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜žĘ^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’Ęą^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜žĘ°^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜žĘ€^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’ĘP^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž‡hˆH.h „ „˜žĘ ^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’Ęp^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜žĘ^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’Ęą^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜žĘ°^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜žĘ€^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’ĘP^„P`„L’‡hˆH. „Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž‡hˆH. „ „˜žĘ ^„ `„˜ž‡hˆH. „p„˜žĘp^„p`„˜ž‡hˆH. „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž‡hˆH. „„˜žĘ^„`„˜ž‡hˆH. „ą„˜žĘą^„ą`„˜ž‡hˆH. „°„˜žĘ°^„°`„˜ž‡hˆH. „€„˜žĘ€^„€`„˜ž‡hˆH. „P„˜žĘP^„P`„˜ž‡hˆH.h „Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž‡hˆH.h „ „˜žĘ ^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’Ęp^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜žĘ^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’Ęą^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜žĘ°^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜žĘ€^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’ĘP^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž‡hˆH.h „ „˜žĘ ^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’Ęp^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜žĘ^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’Ęą^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜žĘ°^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜žĘ€^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’ĘP^„P`„L’‡hˆH. „Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž‡hˆH. „ „˜žĘ ^„ `„˜ž‡hˆH. „p„˜žĘp^„p`„˜ž‡hˆH. „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž‡hˆH. „„˜žĘ^„`„˜ž‡hˆH. „ą„˜žĘą^„ą`„˜ž‡hˆH. „°„˜žĘ°^„°`„˜ž‡hˆH. „€„˜žĘ€^„€`„˜ž‡hˆH. „P„˜žĘP^„P`„˜ž‡hˆH. ’œæetž®R3S·q4Ŗ-½k—c°¶¼5ž ž¬”f6ž žŚhE8T6ž žZK6 6ž žšWö@ģ6ž žä½}87ž ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’50QRQ$§0É0’’’’“S“’`1UõŹ0’’’’“S“’`1UõŹ0’’’’“S“’`1UõŹ0’’’’“S“’`1UõŹ0’’’’“S“’`1UõŹ0’’ ’’                   ¢R\c                               k"ų=„Z–P(V‚FOWŅåрņ5$e ¬S¢Tvo`m'/ö8¹ †' ·~ įD A vsÆ xāWśŅd%\ČuīAčrG3\-m4Ž ’p5 ›m"t"X#g($Ųp$v&p'>&(ćA(%^(Q8)9, '-Æ~-K.BS1«o2Ń`3=.4ŗK4|4ś 7)%7”67h;7a:;4D;Įv;§0=^?+@æ6@{]@–v@m6AĄdB’~Dź-E}GXJ‹N GRµkUWW$XS$\#x\ T^£X_˜xeDzeū@gk}gHi k¾vkelŠrl(nCBn“Uomq“nq†5wĘpw*xÆAxß>zMz2N|.})a}żj:}‚…Gƒ„:„s„ ,‡(tp‘(‘³’­’Y!’õQ“ ”S–õp™Spš9R›Vœ0œ0ā,ž\UŸ’& gy¤ć6¦œz¦×b§NØKØb©V.«Ž=« ­uI­ģ$Æ«R±Ŗ8²ū[²_x²³+“«µ9µ9·Ŗ »/]»2a»¤¼ V¼VE½šn½zrĄĀČ vĖŁwĖ'Ģ»OĢQsĢē?ĶĄ-Ī!ZĪNFŅdŅ©0×ĶzŲKŚ’WŪ}ܱv܈wÜĪ ßśDߋyßL"ąāuāuaäŖ}äōåw-å~iåØ"ę']ę ēwź·VėPSģyģĄ`ķßfļ±jńQ1óõÖBö*÷[i÷A|÷øCųbeū\)üRżńż©Z’YZdT V ™¢-ź¢“ÆåÆļÆSĄĖƒĖ†Ė‰ĖŒĖŽĢĶVV U’@€<˜Ų”’(XĢf Ķ@@ø@ņ’’Unknown’’’’’’’’’’’’ G‡z €’Times New Roman5€Symbol3& ‡z €’ArialQ²`€@PT Simple Bold RuledA² @Ali-A-Sahifa3LathaM²`@Traditional ArabicK² @Simplified Arabic5& ‡za€’Tahoma#ˆšŠhY£Ō&[³ŌfąåĢ 9{•Y>9{•Y>!š4d[Æ[Æ 2ƒqšÜHXš’?č’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ŗK42’’$'D*#EJF EF 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) DDE-'EJrasha Mohamad Jamal<     ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0˜˜ČŌäš ( H T ` lx€ˆč(ĒįŹĆćķä ćä ĒįćÓÄęįķÉ ĒįćĻäķÉ įįćĶĒćķrasha Normal.dotMohamad Jamal12Microsoft Office Word@¾ļ@øüó"iÉ@~§ą™ĮÉ@Š},ĆÉ9{•ž’ÕĶ՜.“—+,ł®DÕĶ՜.“—+,ł®X hp€ˆ˜  Ø°ø Ą ńčmatoush>Y[Æę %ĒįŹĆćķä ćä ĒįćÓÄęįķÉ ĒįćĻäķÉ įįćĶĒćķ ĒįŚäęĒä„ 8@ _PID_HLINKSčA<$.,http://www.rezgar.com/‚5(http://www.citizen/‚5( http://www.citizen/‚5(http://www.citizen/‚.,http://www.rezgar.com/‚5(http://www.citizen/‚ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽßąįāćäåęēčéźėģķīļšńņóōõö÷ž’’’łśūüżž’ž’’’   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHž’’’JKLMNOPž’’’RSTUVWXž’’’ż’’’ż’’’ż’’’]ž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄF@ŻĪŠ,ĆÉ_€Data ’’’’’’’’’’’’ų1Table’’’’’‘WordDocument’’’’EīSummaryInformation(’’’’’’’’’’’’IDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’QCompObj’’’’’’’’’’’’n’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFćÓŹäĻ Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8ō9²q