ࡱ> Q60bjbjȃ/j ]*TTThhhh8\lh. L ( ^^ ^ Z-------$n1b3`.T"^.N$^ ^ * N$N$N$^ T^ -hh-N$N$@(}-h6T-^ h $c{hhR - #. 9(/ 'D92J2 1E6'F 'D.7'(J E/13 'DB'FHF 'D/HDJ 'DE3'9/ CDJ) 'DB'FHF / ,'E9) 'DEH5DEB/E): *9/ 'D#EE 'DE*-/) 'DEF8E) 'D/HDJ) 0'* 'D'.*5'5 'D#5JD AJ EE'13) EG'E -A8 'D3DE H'D#EF 'D/HDJJF HDG' AJ G0' 'DE,'D EJ2) '-*C'1 '3*./'E 'DBH) 'DE3D-) H5D'-J'* #.1I *E'13G' (-3( CD -'DG 9DI -/) HAJ G0' 'DE,'D *9ED 'D#EE 'DE*-/) 9DI 'D*/.D AJ E3'&D E' (9/ 'D51'9'* 'DE3D-) 'D/'.DJ) #H E1'-D E' (9/ 'D'-*D'D D%9'/) (F'! 'D/HD Nations Building -J+ E'13* 'D#EE 'DE*-/) G0' 'D/H1 AJ (/'J) E1-D) 'D3*JFJ'* HJ*3E F4'7 'D#EE 'DE*-/) AJ G0' 'DE,'D ('D*C'ED -J+ *9ED 9DI %9'/) (F'! 'D/HD) AJ E.*DA EA'5DG' 'D3J'3J) H'D',*E'9J) H'D'B*5'/J) H'D+B'AJ) 9DI HAB E9'JJ1 9'DEJ) *F3,E HE*7D('* 'DF8E 'D3J'3J) 'D-/J+) H*3*F/ DE1*C2'* -BHB 'D%F3'F H'D-1J'* 'D#3'3J). HAJ G0' 'D(-+ A%FF' F9ED 9DI /1'3) /H1 'D#EE 'DE*-/) AJ (F'! 'D9EDJ) 'D3J'3J) AJ 'D91'B H3F-'HD 'D*1CJ2 9DI 3J'B (F'! 'D9EDJ) 'D3J'3J) AJ 'D91'B /HF ('BJ ,GH/ 'D#EE 'DE*-/) AJ E,'D'* (F'! 'D/HD) 'DE*C'ED) -J+ #+'1* E3#D) 'D(F'! 'D3J'3J AJ 'D91'B 'DC+J1 EF 9D'E'* 'D'3*AG'E AJ E/I '3*,'(*G' DH'B9 'D91'B 'D',*E'9J H'D3J'3J HC0DC E' *1C*G EF 'A1'2'* 9DI 'D-J') 'D91'BJ) B/ *E*/ %DI E3*B(D 'D91'B (4CD 7HJD 'D#E/ HGF'C #J6'K #GEJ) #.1I **,DI AJ 9ED 'D#EE 'DE*-/) ,F('K %DI ,F( E9 BH'* 'D'-*D'D AJ 'D91'B HG0' 'D9ED ,'! (9/ -1( *9/ .1B' DBH'9/ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D9'E HEJ+'B 'D#EE 'DE*-/). H3F9ED AJ G0' 'D(-+ 9DI '3*3B'! 'DE9DHE'* EF .D'D 'DEF4H1'* H'D(J'F'* 'D*J *5/1G' (9+) 'D#EE 'DE*-/) D*B/JE 'DE3'9/) DD91'B HC0DC 'D*B'1J1 'DEB/E) EF 'D#EJF 'D9'E DD#EE 'DE*-/) %DI E,D3 'D#EF (4#F 'DE3#D) 'D91'BJ) HB3EF' G0' 'D(-+ %DI E(-+JF F/13 AJ 'D#HD *'1J. 'D#EE 'DE*-/) E9 'D91'B (9/ 9'E 1991 HEHBA 'D#EE 'DE*-/) EF 419J) 'D-1( 9DI 'D91'B HC0DC 'DB1'1'* 'DB'FHFJ) 0'* 'D5D) HGJCDJ) (9+) 'D#EE 'DE*-/) DE3'9/) 'D91'B H9D'B*G' (3D7) 'D'-*D'D HAJ 'DE(-+ 'D+'FJ F/13 /H1 'D(9+) AJ 'D91'B EF .D'D /1'3) EA'5D 'D/9E 'D0J *B/EG AJ 'D91'B HC0DC *BHJE G0' 'D/H1 AJ 8D 'DE5'9( 'D*J *9'FJG' (9+) 'D#EE 'DE*-/) AJ 'D91'B. 'DE(-+ 'D#HD 'D#EE 'DE*-/) H'D-'D) AJ 'D91'B F(-+ GF' 9F '5D 'D9D'B) (JF 'D91'B H'D#EE 'DE*-/) AJ E1-D) E' B(D 'D'-*D'D 'D*J *9H/ %DI 'D9EDJ'* 'D93C1J) 'D91'BJ) AJ 'DCHJ* AJ 2/8/1990 HDE *F*GP ('-*D'D 'D91'B AJ 9/4/2003 HF*CDE GF' 9F *9'ED 'D#EE 'DE*-/) E9 'D91'B %DI D-8) '-*D'DG HF(-+ AJ 'DE7D( 'D+'FJ CJAJ) *9'ED 'D#EE 'DE*-/) E9 'D91'B (9/ 'D'-*D'D. 'DE7D( 'D#HD 'D#EE 'DE*-/) H'-*D'D 'D91'B F(JF AJ G0' 'DE7D( *9'ED 'D#EE 'DE*-/) E9 'D91'B AJ E1-D) E' B(D 'D9EDJ'* 'D93C1J) HF/13 #J6'K 419J) 'D-1( 9DI 'D91'B H#.J1'K *9'ED 'D#EE 'DE*-/) E3#D) '-*D'D 'D91'B. #HD'K : E1-D) E' B(D 'D9EDJ'* 'D93C1J) 4CD 'D*/.D 'D93C1J 'D91'BJ AJ 'DCHJ* AJ "( /1990 */'9J'* .7J1) 9DI 'D3'-) 'D/HDJ) HJ9H/ 'D3(( 'D1&J3 AJ 0DC 'DI -JHJ) 'DEF7B) H'-*H'&G' 9DI 'C(1 E.2HF FA7J AJ 'D9'DE H#3*./E* 'D#EE 'DE*-/) 5D'-J*G' 'DEEFH-) DE,D3 'D#EF 'D/HDJ AJ 'DA5D 'D3'(9 (319) A1J/) H:J1 E3(HB) H0DC 9(1 3D3D) B1'1'* H%,1'!'* DE *F*GP (%.1', 'D91'B EF 'DCHJ* H'3*E1* E/) '-*D'D 'D91'B AJ FJ3'F / 2003 H*E+D* G0G 'D%,1'!'* (13E E9'F') '3*E1* +D'+) 941 9'E' JECFF' B1'!) '(12 ED'E-G' AJ 'DFB'7 "D'*J): 1-A16 F8'E ,2'!'* /HDJ) 4'ED '3*E1 D+D'+) 941 9'E' HDE J3GE D(1F'E, 'DFA7 EF ',D 'D:0'! EF 'D*.AJA EF H7#*G. 2-*(FJ F8'E *9HJ6'* (4CD :J1 E3(HB #+BD C'GD 'D/HD) 'D91'BJ) DA*1) :J1 EF8H1) HE3*E1) -*I E' (9/ 'D'-*D'D. 3-*(FJ (1'E, *A*J4 9F E.2HF 'D91'B EF #3D-) 'D/E'1 'D4'ED H(1'E,G' 'D*7HJ1J) H*/EJ1 'DE.2HF 'D%3*1'*J,J EF G0G 'D#3D-) . 4-A16 EF'7B -81 DD7J1'F 4E'D H,FH( 'D91'B #+1* AJ 3D7) 'D-CHE) 'DE1C2J) AJ 'D3J71) 'DC'ED) 9DI %BDJEG' HEE'13) '.*5'5'*G' 'D3J'/J) 9DJG. 5-%,('1 'D91'B 9DI *13JE -/H/G E9 'DCHJ* HAB (1*HCHD J9H/ %DI 'D9'E 1963 H:J1 E5/B 9DJG EF 'D,'F(JF. 13E* 'DFB'7 'DE0CH1) AJ %J,'/ 5H1) 3H/'HJ) B'*E) 9F 'D#EE 'DE*-/) 9F/ 'D49( 'D91'BJ %0 ,9D EFG' 'DE3&HD 'D#C(1 9F CD 'DE9'F') 'D*J JC'(/G' 'D#E1 'D0J 2'/ *#+J1G %J-'! -CHE) (:/'/ 'D3'(B) ('DGJEF) 'D#E1JCJ) 'D*'E) 9DI 'D#EE 'DE*-/) H'3*:D'DG' D13E H*FAJ0 3J'3'*G' 'D.'5).() +'FJ' : 419J) 'D-1( 9DI 'D91'B E' E/I 419J) 'D-1( 9DI 'D91'B B/E* 'DHD'J'* 'DE*-/) #3('('K C'D%1G'( H-J'2) #3D-) 'D/E'1 'D4'ED H:E7 -BHB 'D%F3'F H'D'3*(/'/ H1#* #F 'D91'B J4CD *G/J/' 9DI 'EF #E1JC' HD0' A%FG' AJ -'D) /A'9 HB'&J 9F 'DFA3 HDCF GD J91A 'DB'FHF 'D/HDJ 'DE9'51 'D/A'9 'DHB'&J # 'DF8'E 'DB'FHFJ D'3*./'E 'DBH) H69 EJ+'B 'D#EE 'DE*-/) AJ 'DE'/) (2) AB1) (4) F8'E' JEF9 'D/HD EF '3*./'E 'DBH) #H 'D*G/J/ ('3*./'EG' AJ 'D9D'B'* 'D/HDJ) HG0' 'D'3*./'E #H 'D*G/J/ 6/ 3D'3) #1'6J 'D/HD #H '3*BD'DG' #H 9DI #J H,G #.1 D' J*AB HEB'5/ 'D#EE 'DE*-/) H-// (Hans Kelsen) G0G 'DE'/) ('D*G/J/ #H ('D'3*./'E 'DA9DJ GH E*E+D #J6' AJ #J .1B D#J) B'9/) EF BH'9/ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D9'E 'D"E1).() HDCF H1/ 9DI G0G 'DB'9/) ,ED) EF 'D'3*+F'!'* *E+D* AJ -'D) '3*./'E E,D3 'D#EF 'D/HDJ DB1'1'*G 6EF 'DA5D 'D3'(9 HC0DC -'D) 'D/A'9 9F 'DFA3 'D,E'9J H'DA1/J AJ 'DE'/) (51) EF 'DEJ+'B HC0DC 'D-'D) 'DH'1/) AJ 'DE'/) (107) EF 'DEJ+'B 'DE*E+D) ('3*./'E 'DBH) 9F/ *,// 'D3J'3'* 'D9/'&J) EF /HD 'DE-H1() HGJ E97D) (3(( 'F6E'E G0G 'D/HD DEJ+'B 'D#EE 'DE*-/) H*-'HD 'DHD'J'* 'DE*-/) 1(7 3DHCG' ('DE'/) (51) HF81J) 'D/A'9 'DHB'&J. GD *AJ/ 'DE'/) (51) -B 'D/A'9 'DHB'&J 1C2* 'DE/'HD'* 'DB'FHFJ) AJ E/DHD 'DE'/) (51) GD GJ C'4A) 9F -B B/JE J9H/ DD/HD (F'!'K 9DI -BG' AJ 5J'F) 0'*G' HGJ (0DC *3E- DD/A'9 'DHB'&J HD' *EF9 'D/HD EF 'D*51A (5H1) '3*('BJ) H('D'C*A'! ('D*G/J/ /HF 'D-',) %DI 'D'3*./'E 'DA9DJ DDBH) #E GJ E'/) EF4&) D-B ,/J/ J9*E/ 41H7 'DE'/) (51) H.'5) 417 HBH9 G,HE E3D- 3'(B H(1/) A9D *'DJ) DG.() DCD '*,'G E(11'* B'FHFJ) D' *.DH EF 'DH,'G) 'DB'FHFJ) A1C2* 'DE(11'* 'D#HDI AJ E1'9') E*7D('* 'D-A'8 9DI 'DFA3 (JFE' 1'9* 'D+'FJ) 'DBJH/ 'DB'FHFJ) AJ 'DE'/) (51) %F FB7) 'D*H'2F 9F/ G'*JF 'DAC1*JF GJ 'D*J 9EDF' 9DI %J,'/G' EF .D'D *B/JE 'D41H7 "D'*J) DB(HD 'D/A'9 'DHB'&J. #-.71 F'*, 9F *G/J/ :J1 E41H9 ('3*./'E BH) E3D-) AJG FJ) 9/H'FJ) HJ3*G/A E5D-) J-EJG' 'DB'FHF 'D/HDJ. (-D' JH,/ 3(JD D*A'/J G0' 'D*G/J/ %D' ('3*./'E 'DBH) 'DE3D-). ,@ H,H/ ,G) B'FHFJ) *A5D AJ 419J) *B/J1 'D/HD D'3*./'EG' DDBH) (5H1) HB'&J).() HD' F,/ #J 'F3,'E DD9EDJ) 'D93C1J) 'D#E1JCJ) AJ 'D91'B HE*7D('* 'DE'/) (51) AJ E3#D) 'D/A'9 9F 'DFA3 HDE J+(* H,H/ #J *G/J/ 91'BJ D#EF 'DHD'J'* 'DE*-/) 'D#E1JCJ) H4CD G0' 'D9ED 9/H'F'K 93C1J'K 9DI /HD) AJ 'D#EE 'DE*-/) H.1B' DDB'FHF 'D/HDJ 'D9'E HDEB11'* /HDJ) 9/J/) 5'/1) 9F 'D#EE 'DE*-/). +'D+' : 'D*9'ED 'DH'B9J E9 'D-'D) 'D91'BJ) DE **ECF 'DHD'J'* 'DE*-/) EF '3*5/'1 B1'1 J3E- DG' ('D0G'( %DI 'D-1( H(0DC .'6*G' (E9J) E,EH9) EF -DA'&G' 'D/HDJJF (9J/'K 9F 'D#EE 'DE*-/) HAJ 18/19/2003 HAJ ,D3) FB'4 EA*H-) /9' E,D3 'D#EF %DI 9/E 'D'F/A'9 %DI 'D-1( H/9' (96 'D#96'! E,D3 'D#EF 'DI 'D-A'8 9DI E5/'BJ*G() H#C/ 'D#EJF 'D9'E 9DI #F 'D-1( 9DI H4C 'D'F/D'9 H/9' 'DEF8E'* 'D%F3'FJ) C'A) DD*GJ$ H'D*BDJD EF 'DE9'F') 'D%F3'FJ) AJG' HAJ 26/27/"0'1 / 2003 HAJ ,D3) FB'4 EA*H-) #.1I DE,D3 'D#EF #C/ EE+DH (68) /HD) 9DI 9/E 419J) 'D-1( DCHFG' 'F*G'C'K DEJ+'B 'D#EE 'DE*-/) HDDB'FHF 'D/HDJ 'D9'E.() E+D EHBA 'DE*-/) 'D3D(J EF 'D-'D) AJ 'D91'B H',G*JF 'D#HDI H'B9J) AJ 9/E B/1) #96'! 'D#EE 'DE*-/) 9DI EH',G) 'DHD'J'* 'DE*-/) 'D#E1JCJ) H:713*G' H+'FJ) B'FHFJ) '1*(7* ('E*D'C 'DHD'J'* 'DE*-/) D-B 'DFB6 H9,2 E,D3 'D#EF B'FHFJ'K 9F '*.'0 #J %,1'! 6/G' H-*I G0G 'DD-8) (BJ* 'D#EE 'DE*-/) (9J/'K 9F 'D91'B HAJ 8/4/2003 /9' 'D1&J3 'D#E1JCJ H1&J3 'DH21'! 'D(1J7'FJ AJ E$*E1 5-AJ E4*1C 'D#EE 'DE*-/) DD%3G'E AJ ,GH/ %9'/) (F'! 'DF8'E 'D3J'3J AJ 'D91'B H,GH/ %9'/) 'D'9E'1.() #5/1 E,D3 'D#EF B1'1G 'DE1BE 1483 AJ 22/5/2003 (9/ 13'D) *B/E (G' EF/H(H 'DHD'J'* 'DE*-/) H(1J7'FJ' AJ E,D3 'D#EF AJ 9/5/2003 HH6-* 'D#EE 'DE*-/) 'DE1C2 'DB'FHFJ DDBH'* 'D#,F(J) AJ 'D91'B HCJA*G ('D'-*D'D H7'D(* ('-*1'E G0' 'DE1C2 'DB'FHFJ H'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 'D*J *-CEG AJ E,'D BH'FJF 'D-1( #H 'DB'FHF 'D/HDJ 'D%F3'FJ 9DI -/ 3H'! . %F 3D(J) 'D#EE 'DE*-/) AJ 'D*9'ED E9 'D-'D) 'D91'BJ) GJ 3D(J) A16G' H'B9 'D9D'B'* 'D/HDJ) HH'B9 EJ+'B 'D#EE 'DE*-/) 'D0J JEF- DD/HD 'DC('1 -BHB'K #9DI EF ('BJ 'D/HD ADJ3 9DJF' GF' E7'D() E,D3 'D#EF HEF .D'DG 'D#EE 'DE*-/) (*#/J) /H1 D' JECFG %J'G' EJ+'BG' HD' H'B9 'D9D'B'* 'D/HDJ). 'DE7D( 'D+'FJ *9'ED 'D#EE 'DE*-/) E9 'D-'D) 'D91'BJ) (9/ 5/H1 'DB1'1 1483 #5/1* 'D#EE 'DE*-/) E,EH9) EF 'DB1'1'* 'DB'FHFJ) 13E* %7'1 'D*9'ED E9 'D91'B HEF .D'D G0G 'DB1'1'* (12* %DI 'DH,H/ (9+) 'D#EE 'DE*-/) DE3'9/) 'D91'B HF-'HD AJ G0' 'DE7D( /1'3) #GE G0G 'DB1'1'* 'DB'FHFJ) HC0DC FH6- 'DGJCD 'D*F8JEJ D(9+) 'DE3'9/) AJ 'D91'B H9D'B*G' E9 BH'* 'D'-*D'D. #HD'K : 'DB1'1'* 'DB'FHFJ) 'D.'5) ('D91'B H6- E,D3 'D#EF 'D/HDJ AJ B1'1G 'DE1BE 1483 (96 'DFB'7 'DEGE) AJ 'D-'D) 'D91'BJ) (9/ 9/4/2003 HEFG'. 1-7D( 'DB1'1 EF 'DBH'* 'DE-*D) *-ED CD 'D'D*2'E'* 'DB'FHFJ) 'D*J *A16G' 'DBH'FJF 'D*J *F8E -'D) 'D'-*D'D (EH,( 'DB'FHF 'D/HDJ . 2-*9JJF EE+D .'5 DD'EJF 'D9'E 2H/ ((96 'D5D'-J'* H'D'.*5'5'* () HAJ 'DB1'1 (1500) *E *#3J3 (9+) 'D#EE 'DE*-/) D*B/JE 'DE3'9/) DD91'B H*91A '.*5'1' (@(UNAM1) H-//* EG'EG' (E3'F/) 'DEE+D 'D.'5 DD'EJF 'D9'E 9F/ *#/J) 'DEG'E 'DH'1/) AJ 'DE'/) (8) EF 'DB1'1 1483 .() HAJ 'DB1'1 (1511) *E H69 ,/HD) 2EFJ) D(1F'E, 9ED 3J'3J J(/# ('.*J'1 -CHE) H7FJ) E$B*) H(1DE'F E$B* J69 /3*H1'K /'&E'K HJ/9H D'F*.'( -CHE) /'&E) AJ FG'J) 9'E 2005() HJ9/ 'DB1'1 1637 AJ 15/12/2005 EF #GE 'DB1'1'* AB/ F5 9DI. -%FG'! 3D7) 'D'-*D'D 'DB'FHFJ DD91'B H*-HDG EF '-*D'D B'FHFJ (de jure) %DI '-*D'D H'B9J(de facto) 0 -'3*(/'D 3D7) 'D'-*D'D (-CHE) "H7FJ) E$B*)". -*-HD BH'* 'D'-*D'D %DI BH'* E*9//) 'D,F3J'* EH,H/) "(F'! 9DI 1:() 'D-CHE) 'D91'BJ)".() H#5/1* 9/) B1'1'* #.1I F5* %E' 9DI *,/J/ HD'J) (9+) 'DE3'9/) AJ 'D91'B #H F5* 9DI *,/J/ H,H/ 'DBH'* E*9//) 'D,F3J'* (F'! 9DI 7D( 'D-CHE) 'D91'BJ). +'FJ' : GJCDJ) (UNAMI) AJ 'D91'B F5 'DB1'1 1500 9DI *4CJD (9+) 'D#EE 'DE*-/) D*B/JE 'DE3'9/) DD91'B (JFE' -//* EG'EG' AJ 'DB1'1 1483 H*-/J/' AJ 'DE'/) (8) EF G0' 'DB1'1 HAJE' J*9DB ('D%7'1 'D.'5 ('D(F'! 'D3J'3J JGEF': 1-E' ,'! AJ 'DE'/) (20) AJE' J*9DB (%9'/) (F'! H%F4'! E$33'* 'D-CE 'DH7FJ H'DE-DJ H*4,J9 'DE3'1 'DEA6J DBJ'E -CHE) H7FJ) EE+D) D,EJ9 'D49( 'D91'BJ. 2-E' ,'! AJ 'DE'/) (9) (*4,J9 'DF5H5 ('D%/'1) 'DE/FJ) HE' ,'! AJ 'DE'/) (2) (*92J2 -E'J) -BHB 'D%F3'F. 3-E' ,'! AJ 'DEH'/ (- 7) ((F'! B/1'* 'D417) 'DH7FJ) H%5D'- 'DF8'E 'DB'FHFJ H'DB6'&J.() HAJ 'DE3'1 'D*F8JEJ 9JF 'D#EJF 'D9'E EE+D' .'5' (G AJ 'D91'B H9JF DG E3'9/JF AJ E,'D 'D4$HF 'D3J'3J) H'DE3'9/) 'D%F3'FJ) HJ1*(7 (EC*( F'&( 'DEE+D 'D.'5 ('D4$HF 'D3J'3J) %/'1) *.*5 (@ # 'D/9E 'D3J'3J ( 'D/9E 'D/3*H1J H'D'F*.'(J () HGF'C EC*( -BHB 'D%F3'F 'D0J J1*(7 ('DF'&( 'D.'5 (*F3JB 4$HF 'DE3'9/'* 'D%F3'FJ) E' GJ -/H/ 'D9D'B) E9 BH'* 'D'-*D'D 9ED* JHF'EJ DA*1) DJ3* ('DB5J1) E9 BH'* 'D'-*D'D HG0G 'DE1) 'D#HDI 'D*J *9ED (G' 'D#EE E9 3D7) '-*D'D HEF0 (/'J) */.DG' D(F'! 'DF8'E 'D3J'3J AJ 'DCHF:H() H#C/ 'D3J/ 3J1,H /J EJDH 'DE(9H+ 'D.'5 'D3'(B DD'EJF 'D9'E AJ 'D91'B #F 'D(9+) 3*9ED ('D*4'1C E9 BH'* 'D'-*D'D H'DH37 'D/(DHE'3J AJ (:/'/ () HDCF E' G0' 'D*4'1C DB/ *1C G0' 'DEH6H9 /HF *-/J/ H(9('1'* A6A'6) H1(E' J9*E/ 9DI -3F 'DFJ) 9F/ 'D71AJF H(9/ 5/H1 'DB1'1 1637 JA*16 ('D*9'ED #F JCHF E('41'K E9 -CHE) 'D91'B 'DE$B*) (9/ 'F*G'! 'D'-*D'D B'FHFJ' HDCF D' JECF %:A'D 'D/H1 H'DFAH0 'D#E1JCJ 'DC(J1 AJ 'D91'B (9/ 'D'-*D'D EF .D'D 3AJ1G AJ 'D91'B #H 'D2J'1'* 'DE3*E1) D#B7'( 'D%/'1) 'D#E1JCJ) H#C/ 'D3J/ #EJF 9'E 'D#EE 'DE*-/) #F 'DB1'1 1637 DE J6AP HDF J6AJ #J) 419J) D'-B) 9DI #9E'D :J1 B'FHFJ) 3'(B).() 'DE(-+ 'D+'FJ /H1 JHF'EJ AJ 'D91'B H*BHJEG *9/* EA'5D 'D/9E H'DE3'F/) 'D*J *B/EG' (9+) 'D#EE 'DE*-/) DE3'9/) 'D91'B (*9// 'DE,'D'* 'DEF5H5 9DJG' AJ 'DE'/) (8) EF 'DB1'1 1483 HAJ E,'D (F'! 'DF8'E 'D3J'3J *B/E 'D(9+) 'D/9E H'D%3F'/ AJ 'DE,'D 'D3J'3J H'D/9E H'D%3F'/ DD9EDJ) 'D'F*.'(J) HD9EDJ) 5J':) /3*H1 /'&E HC0DC (F'! E$33'* *92J2 H-E'J) -BHB 'D%F3'F H15/ 'D'F*G'C'* 'DEH,H/) AJ 'D91'B HDE *CF EGE) 'D(9+) J3J1) H3D3) (D *916* DDC+J1 EF 'DE5'9( H'D91'BJD EE' 'B1 9DI -,E HFH9 HA'9DJ) /H1G' AJ 'D91'B HF9ED AJ G0' 'DE(-+ 9DI *(J'F EA'5D 'D/9E AJ (F'! 'DF8'E 'D3J'3J H#J6' AJ *BHJE G0' 'D/H1 H0DC 9(1 E7D(JF. 'DE7D( 'D#HD /H1 JHF'EJ AJ (F'! 'D9EDJ) 'D3J'3J) J9/ 'D%31'9 (FBD 'D3D7) H'D3J'/) %DI 'D49( 'D91'BJ 'D1CJ2) 'D#3'3J) 'D*J J3*F/ %DJG' /H1 (9+) 'D#EE 'DE*-/) AJ 'D91'B H6EF ,/HD 2EFJ E-// (EH'BJ* *F*GJ ('F*.'('* AJ FG'J) 2005 *F(+B 9FG' -CHE) /3*H1J) /'&E) *E+D 'D49( 'D91'BJ (E,EH9G HEA'5D *B/JE G0' 'D/9E GJ : #HD'K : *B/JE 'D/9E 'D3J'3J #F4#* (9+) 'D#EE 'DE*-/) D*B/JE 'DE3'9/) DD91'B EC*(' DD/9E 'D3J'3J %6'A) %DI E' J$/JG 'DEE+D 'D.'5 EF ,G/ AJ G0' 'DE,'D HJ3*F/ /H1 'D#EE 'DE*-/) AJ *B/JE 'D/9E 'D3J'3J %DI 'DBJ'E ('DE3'9J 'D-EJ/) (JF #71'A 'D9EDJ) 'D3J'3J) AJ 'D91'B H'9*E'/ 'D/(DHE'3J) 'DG'/&). H*FAJ0' DDB1'1 1483 'D0J 7D( %DI 'D#EE 'DE*-/) #F *#.0 /H1'K 1J'/J'K AJ %9'/) (F'! 'DF8'E 'D3J'3J H'D',*E'9J AJ 'D91'B H'DH5HD %DI E,*E9 **3'HI AJG 'D-BHB H'DH',('* 9DI #F *9ED ('D*4'1C E9 'DE,*E9 'D91'BJ H3D7) 'D'-*D'D HAJ *B1J1G 'D#HD 'DEB/E %DI E,D3 'D#EF (F'! 9DI 'DB1'1 1483 (JF 'D#EJF 'D9'E DD#EE 'DE*-/) #F 71JB 'D/9E 'D3J'3J J9ED 9DI %13'! 'D#EF H'D'3*B1'1 EF .D'D ,GH/ 'D-H'1 H'D'D*B'! (JF 'D%71'A 'D91'BJ) H*4,J9 'D*H5D %DI 'D-DHD 'DH37I 'D0J *16J ,EJ9 'D#71'A HJ9ED A1JB 'D#EE 'DE*-/) AJ G0' 'DE,'D 9DI : 1-'D'D*B'! ('DB'/) 'D3J'3JJF H'D/JFJJF H'D*-'H1 H'D*4'H1 E9GE DDHBHA 9DI H,G'* 'DF81 'DE.*DA) AJE' (JFGE HDE **HBA G0G 'D-H'1'* 9F/ 'D4.5J'* 'DEH,H/) 9DI 'D#16 'D91'BJ) (D 4ED* 4.5J'* .'1, 'D91'B. 2-'D'D*B'! (/HD ,H'1 'D91'B H'D/HD 'D%BDJEJ) AJ EF7B) 'D41B 'D#H37 EF ',D AJG' 9DI 'D%3G'E AJ '3*B1'1 'D91'B 'D#EFJ H'D3J'3J H/9E 'D'9E'1 H'DE3'9/'* 'D%F3'FJ). 3-'D'D*B'! ('D/HD 'DE'F-) H%7D'9G' 9DI ".1 'DE3*,/'* 9DI 'D3'-) 'D91'BJ) H'D1$I 'DE3*B(DJ) H.77 H'3*1'*J,J'* 'D#EE 'DE*-/) (4#F 'D91'B. 4-/9E EF8E'* 'DE,*E9 'DE/FJ 'DF'4&) AJ 'D91'B H*/1J( CH'/1G' H*B/JE 'D/9E 'DAFJ H'DE'DJ H/1'3) 'D(1'E, 'DEB/E) EFG' HB(HD 'DEAJ/ EFG' AJ 9EDJ) %9'/) '9E'1 'D91'B 3J'3J' H'B*5'/J' H',*E'9J'() 5-'D*#C/ EF 4EHDJ) HCDJ) 'D9EDJ) 'D3J'3J) AJ 'D91'B H'D9ED 9DI 6E'F '3*BD'DJ*G' H4A'AJ*G'.() HB/E* 'D(9+) AJ 'DE,'D 'D3J'3J 'DE4H1) 'DAFJ) AJ 4$HF 'D'F*.'('* H5J':) 'D/3*H1 H#3GE* (4CD A'9D AJ 9B/ E$*E1 H7FJ AJ *EH2 2004 D'.*J'1 E,D3 '3*4'1J HJ9ED 9DI *B/JE 'D%3F'/ H'D/9E D%5D'- 'DF8'E 'DB6'&J H'DB'FHFJ AJ 'D91'B H3J'/) -CE 'DB'FHF .() +'FJ'K : 'D/9E 'D'F*.'(J H'D/3*H1J ,1* 9/) 9EDJ'* 'F*.'(J) AJ 'D91'B H*E H69 /3*H1 /'&E DD(D'/ H'D'3*A*'! 9DJG .D'D E/) 'D'-*D'D HB/E* (9+) 'D#EE 'DE*-/) /9E'K AFJ'K HE'/J'K AJ G0G 'D9EDJ'* HJECF B1'!) G0' 'D/9E EF .D'D 'D*A5JD 'D"*J. #-'D/9E 'D'F*.'(J 7'D( E,D3 'D#EF AJ B1'1'*G (1483 1511 1546) (9+) 'D#EE 'DE*-/) (*B/JE 'DE3'9/) 'D'F*.'(J) H/9E 'D9EDJ'* 'D'F*.'(J) 'D,'1J) AJ 'D91'B 'DG'/A) %DI 'D'F*G'! (-CHE) /'&E) E7D9 9'E 2006. H*6EF* (9+) 'D#EE 'DE*-/) DE3'9/) 'D91'B D,F) E3'9/'* AFJ) AJ E,'D 'D'F*.'('* H'D*-6J1 DG' *9ED (E9J) 'DD,'F H'DGJ&'* 'DH7FJ) H*ECF* AJ 'DE1-D) 'D#HDI EF %,1'! (20) 9EDJ) 'F*.'(J)* (9/ 'DE3'GE) AJ %F4'! EAH6J) H7FJ) E3*BD) HEF (43) .(J1'K %0 B/E A1JB 'D/9E 'D'F*.'(J: 1-'D*5EJE 'D%/'1J H'DB'FHFJ D'.*('1 EAH6J) E3*BD) DD'F*.'('* AJ 'D91'B. 2-'D%3G'E AJ 5J':) B'FHF 'F*.'(J EH-/ H%F,'2 B'FHF 'DCJ'F'* 'D3J'3J) HHCD'!G' HE1'B(JG' HB'FHF DE1'B() 'D'F*.'('* H'DE5'/B) 9DI BH'&E 'DE14-JF. 3-%F4'! B'9/) DDE9DHE'* *4ED 3,D'* 'DF'.(JF /'.D 'D91'B H.'1,G.() H('F*G'! 'DE1-D) 'D#HDI EF 'D'F*.'('* 1',9* 49() 'DE3'9/) 'D'F*.'(J) H(4CD 4'ED DCD 'D*,1() 'DE'6J) H9ED* 9DI *BJJEG' HHBA* 9DI EC'EF 'D69A AJG' H9ED* 9DI *,'H2G' AJ 'DE1'-D 'DEB(D) 'D*J 9ED* AJG' 9DI : 1-*92J2 H*7HJ1 'D,H'F( 'DAFJ) H'D%/'1J) 9F/ CH'/1 'DEAH6J) 'DH7FJ) 'DE3*BD) DD'F*.'('* HA1H9G' AJ 'DE-'A8'*. 2-'D*4'H1 E9 'D-CHE) H,G'*G' 'DE.*5) D:16 %F,'2 F8'E 'F*.'(J ,/J/ HE1',9) 3,D 'DF'.(JF H*,/J/G. 3-*F3JB 'DE3'9/'* 'D/HDJ) AJE' J*9DB ('D%3F'/ 'D'F*.'(J.() H*E %F,'2 F8'E 'F*.'(J AJ 8/8/2005 H3'GE* 'D(9+) AJ %F,'2 'D'3*A*'! 9DI 'D/3*H1 'D/'&E H'D'F*.'('* 'D*J ,1* AJ 15/12/2005 HC0DC 3'GE* AJ %F4'! D,F) *-BJB H*/BJB AJ F*'&, 'D'F*.'('* 'D#.J1) 'D*J #+'1* D:7' C(J1' (JF 'D%71'A 'D3J'3J) (9/ '*G'E'* ('D*2HJ1 H.1B DF8E 'D'F*.'('* HJF*81 A1JB 'D/9E 'D'F*.'(J 'D-DB) 'D#.J1) AJ E3D3D 'D'F*.'('* 'D91'BJ) (%,1'! 'F*.'('* ,/J/) DE,'D3 'DE-'A8'* AJ 'DF5A 'D#HD EF 'D9'E 2006.() (-'D/9E 'D/3*H1J DE J91A 'D91'B '3*B1'1' /3*H1J' 7JD) 'DF5A 'D+'FJ EF 'DB1F 'DE'6J H*-/J/' (9/ +H1) 1958 H'D%7'-) ('DF8'E 'DEDCJ AJ 'D91'B H%B'E) 'D-CE 'D,EGH1J H%D:'! 'DB'FHF 'D#3'3J D3F) 1925 H3J'/) 'D/3'*J1 'DE$B*) -*I 1970 'D0J (BJ /3*H1G 'DE$B* 'D0J H69 EF B(D 'DF8'E 'D-'CE "F0'C %DI D-8) '-*D'D 'D91'B AJ 2003.() AJ B1'1G 'DE1BE 1546 AJ 8/6/2004 A16 E,D3 'D#EF 9DI (9+) 'D#EE 'DE*-/) *B/JE 'DE3'9/) DD91'B H "*4,J9 'D-H'1 H(F'! 'D*H'AB AJ 'D"1'! 9DI 'D59J/ 'DH7FJ (4#F 5J':) 49( 'D91'B D/3*H1G 'DH7FJ"() H*E %F4'! EC*( DD/9E 'D/3*H1J AJ (:/'/ %6'A) %DI EC*( /9E H%3F'/ %BDJEJ AJ 'D9'5E) 'D#1/FJ) 9E'F H*6E G0G 'DEC'*( .(1'! /HDJJF E*.55JF ('D4$HF 'D/3*H1J) HDCF (12 'D*-/J 'D.7J1 'DE*E+D (H,H/ ,/HD 2EFJ E-// D%F,'2 'D9EDJ) 'D/3*H1J) AJ EH9/ #HDJ GH 15/8/2005.() 9ED* 'D#EE 'DE*-/) 9DI %13'! "DJ'* DDE4'1C) 'D9'E) AJ 5J':) 'D/3*H1 HC0DC 3'GE* AJ 5J':) 'D/3*H1 HF5H5G EF .D'D *2HJ/ #96'! D,F) C*'() 'D/3*H1 (E9DHE'* 9'E) H4'ED) (.5H5 EH'6J9 'DE3'H') (JF 'D,F3JF H'DA/1'DJ) H/H1 'D/JF AJ 'D/HD) H'D9D'B) (JF 'D3D7'* HEH'6J9 -BHB 'D%F3'F H'D-1J'* 'D9'E).() HEF '(12 'DE3'9/'* 'D*J B/E*G' 'D(9+) DD,F) C*'() 'D/3*H1: 1-'9*E'/ 'D/(DHE'3J) 'DG'/&) H'DE3'9J 'D-EJ/) D*B1J( H,G'* 'DF81 H*-BJB 'D*H'AB (JF #71'A 'D9EDJ) 'D3J'3J) AJ 'D91'B D:16 *-BJB %,E'9 H7FJ. 2-*B/JE 'D.(1'* 'DAFJ) H'D9EDJ) AJ 'DEH'6J9 'D%,1'&J) H'D,HG1J) 9F 'D/3*H1 H*B/JE /1'3'* E9EB) HF5'&- -HD 'DEH'6J9 'D9'E) 'D*J *+J1 ,/D' (JF 'D#71'A 'DE.*DA). 3-*92J2 'D4EHDJ) H'DE4'1C) 'D49(J) AJ 9EDJ) C*'() 'D/3*H1 H*HAJ1 'DE9DHE'* H'D*H9J) AJ H3'&D 'D%9D'E 'DE-DJ) H'D/HDJ) H%B'E) -H'1'* HFB'4'* -HD EH'6J9 #3'3J) AJ 'D/3*H1 AJ #E'CF E.*DA) EF 'D91'B. +'D+' : *92J2 H-E'J) -BHB 'D%F3'F *+J1 E4CD) -E'J) H*92J2 -BHB 'D%F3'F 'DC+J1 EF 'DE5'9( #E'E (9+) 'D#EE 'DE*-/) AGJ *H',G '1+ E1-D) 3'(B) J8F AJG' 'DC+J1 EF 'D91'BJJF %FGE C'FH' 6-'J'G' H 'A1'2'* E1-D) ,/J/) J8F ".1JF %FGE 6-'J'G' %6'A) %DI E.'71 H*-/J'* F',E) 9F 9EDJ'* 93C1J) E3*E1) *E+D* (9EDJ'* 'DEB'HE) H'D'-*D'D H'D9FA 'D7'&AJ H'D%1G'( 'DE*A4J (JFGE'. (JF* 'DE'/) (8) EF 'DB1'1 1483 () EG'E 'D#EE 'DE*-/) AJ *92J2 H-E'J) -BHB 'D%F3'F H-// 'D#EJF 'D9'E DD#EE 'DE*-/) G0G 'D9EHEJ) (@: 1-'DE-'3() 9DI 'F*G'C'* -BHB 'D%F3'F 'D*J -5D* AJ 'DE'6J EF .D'D E-'CE B6'&J) E3*BD). 2-E1'B() -'D) -BHB 'D%F3'F AJ 'D(D'/ H*-DJDG'. 3-H69 .7) 9ED H7FJ) D-E'J) -BHB 'D%F3'F H'D9ED 9DI %F4'! EAH6J) E3*BD) (G0' 'D4#F . 4-F41 +B'A) -BHB 'D%F3'F H*9EJEG' AJ 'D91'B H*B/JE 'DE4H1) H'D*/1J( DEH8AJ 'D/HD) 9DI E('/I! -BHB 'D%F3'F H*7(JBG'. 5-/9E E$33'* 'DE,*E9 'DE/FJ 'D9'ED) AJ E,'D -BHB 'D%F3'F H'DE1#).() H9DI 'DE3'1 'D9EDJ F,/ #F E,'D'* 9ED 'D(9+) *1C2 AJ: # E*'(9) *7(JB 'DB'FHF 'D/HDJ 'D%F3'FJ EF0 (/! 'D9EDJ'* 'D93C1J) AJ 'D91'B 0CN1* 'D#EE 'DE*-/) #71'A 'DF2'9 (H,H( '-*1'E 'DB'FHF 'D/HDJ 'D%F3'FJ HB'FHF 'D-1( HC'A) 'DBH'FJF H'D'*A'BJ'* 'D/HDJ) 'D#.1I 'DE19J) AJ -'D'* 'D51'9 'DE3D-() H(9/ '-*D'D 'D91'B 0NCN1* 'D#EE 'DE*-/) BH'* 'D'-*D'D (E3$HDJ'*G' 'DE*1*() 9DJG' (F'! 9DI B'FHF 'D-1( HBH'9/ 'D'-*D'D.() H9DI 'DE3'1 G0' 4CD* 'D(9+) A1JB' E*.55' D*B/JE 'D/9E H'D%3F'/ AJ 'D4$HF 'D%F3'FJ) H'D'3*,'() DD-'D'* 'D7'1&) .'5) AJ 'D9EDJ'* 'D93C1J) 'DC(1I 'D*J B'E* (G' BH'* 'D'-*D'D AJ EF'7B :1( 'D91'B H'D*J *5FA ('DEF'7B 'D3'.F) AJ E/JF) 'D1E'/J H'DADH,) H'DEH5D H*D9A1 HGJ 'D#E'CF 'D*J *F47 (G' 9EDJ'* 'DEB'HE) AJ 'D91'B H*E+D* G0G 'D'3*,'('* (*B/JE EH'/ 'D%:'+) 'D9',D) H'D9F'J) ('DE5'(JF H'D-'D'* 'D%F3'FJ).() HC0DC **DBI 'D(9+) 'D*B'1J1 H'D-'D'* 'D*J *15/G' EF8E'* 'DE,*E9 'DE/FJ 'DE-DJ) H'D/HDJ) 9F -'D'* 'F*G'C'* -BHB 'D%F3'F H'D'3*./'E 'DEA17 DDBH) EF B(D BH'* 'D'-*D'D H'DBH'* 'DE-DJ) H7'D(* (%,1'! *-BJB'* E3*BD) HF2JG) HE-'3() 'DE*H17JF AJ ,1'&E 'F*G'C'* 'DB'FHF 'D/HDJ 'D'F3'FJ AJ 3,HF 'D'-*D'D HE9*BD'* 'D-CHE) 'DE$B*) HD'2/J'/ 9EDJ'* 'D9FA 'D7'&AJ H'D':*J'D'* 'D94H'&J) *9ED 'D#EE 'DE*-/) EF .D'D (9+*G' AJ 'D91'B 9DI %F4'! E1C2 H7FJ DE9'D,) 6-'J' 'D*90J( H".1 DDEABH/JF.() (- 15/ -'D) -BHB 'D%F3'F 9'F* -BHB 'D%F3'F AJ 'D91'B 'F*C'3'* .7J1) (3(( #H6'9 'D-1H( 'D3'(B) H'D,2'!'* 'D/HDJ) H*A4J 'D(7'D) H'D#H6'9 'D'B*5'/J) 'D3J&) HAJ E1-D) E' (9/ 'D'-*D'D *-3F* -'D) -BHB 'D%F3'F AJE' J*9DB ((96 'D-1J'* 'D9'E) H('D0'* -1J) 'D%9D'E() HDCF 4G/* *1',9' '.71 AJ ':D( FH'-J -BHB 'D%F3'F H.'5) EE'13) 'D9FA 6/ 'DE1#) H'F*G'C'* #.1I *E+D* ('3*./'E 'D3D7) (4CD 4J! H'3*:D'D BH'FJF 'D7H'1I! AJ 'D(D'/ D-'D'* '-*,'2 :J1 B'FHFJ H'3*./'E 'D9FA AJ FB'7 'D*A*J4 H:J1G'.() H9ED* 'D#EE 'DE*-/) ('D*9'HF E9 EC*( 'DEAH6 'D3'EJ D-BHB 'D%F3'F HH2'1'* 'D9/D H-BHB 'D%F3'F 'D91'BJ) AJ 15/ HC4A H%FG'! (96 G0G 'D-'D'* H%,1'! *-BJB'* HE7'D() *DC 'D,G'* ('D*2'E E9'JJ1 -BHB 'D%F3'F 'DE*AB 9DJG' /HDJ'K HC0DC F47* 'D(9+) AJ 9B/ E$*E1'* HF41 E7(H9'* *91A (E('/I! -BHB 'D%F3'F H9ED* /'&E' 9DI *0CJ1 'D-CHE'* 'D91'BJ) 'DE$B*) (E1'9') -BHB 'D%F3'F HC0DC #/'F* 'D#EE 'DE*-/) %9'/) 'D9ED (9BH() 'D%9/'E AJ 'D91'B H'D*J 9LDB* EF 3D7) 'D'-*D'D .5H5' H'F D,F) -BHB 'D%F3'F AJ E$*E1G' (,FJA AJ FJ3'F / 2005 #5/1* B1'1' (%/'F) *7(JB D-BHB 'D%9/'E H'9*(1*G' E.'DA) DE9'JJ1 -BHB 'D%F3'F H*9ED 'D(9+) AJ 'DA*1) 'D-'DJ) 9DI 5J':) B'FHF JF8E 9ED 'DEF8E'* :J1 'D-CHEJ) HC0DC B'FHF %F4'! EAH6J) H7FJ) E3*BD) D-BHB 'D%F3'F EF 'DEB11 #F *916 9DI "'D(1DE'F 'D91'BJ 'D/'&E".() 'DE7D( 'D+'FJ *BHJE /H1 JHF'EJ AJ 'D91'B 0C1F' #F G0G 'DE1) 'D#HDI 'D*J *9ED 'D#EE 'DE*-/) 9DI (F'! F8'E 3J'3J AJ /HD) (E9J) /HD '-*D'D %0 :'D(' E' C'F* */'.D'*G' *CHF (9/ FG'J) '-*D'D #H -'D'* E' (9/ 'DF2'9'* 'D/'.DJ) CE' #F */.DG' D(F'! 'DF8'E 'D3J'3J AJ 'D91'B ,'! (9/ 'FB3'E .7J1 AJ 'DE,*E9 'D/HDJ (9/ (/! 9EDJ'* :2H 'D91'B H,'!* #J6' (7D( 3D7'* 'D'-*D'D HDE JCF /H1 'D#EE 'DE*-/) AJ 'D91'B EJ31' %0 -A* (G ,ED) EF 'DE5'9( H'DE.'71 H1:E 0DC -BB* 'D#EE 'DE*-/) H(9+*G' AJ 'D91'B (96 'D%F,'2'* H'F DE *5D %DI 'D/H1 'DE7DH( 'D0J J*F'3( E9 EC'F) HB/1'* 'DEF8E) 'D9'DEJ) 'DC(1I HF-'HD 9F/ *BHJEF' D/H1 'D(9+) AJ 'D91'B *(J'F 'D59H('* 'D*J H',G*G' %6'A) %DI 0C1 (96 'D-BHD 'D*J -BB* %F,'2'* AJG' HE' J*7D(G /H1 'D#EE 'DE*-/) DJCHF #C+1 A'9DJ). #HD'K : 'D59H('* 9DI 'D#16 DE J:J1 'D*-HD 'DB'FHFJ DBH'* 'D'-*D'D %DI BH'* E*9//) 'D,F3J'* EF F81) 'DC+J1 EF 'D91'BJJF 3H'! 'D9'E) #H 9DI E3*HI 'DF.() 'D3J'3J) 9DI #FG' BH'* '-*D'D .5H5'K E9 9/E *:J1 4J! 9DI 'D#16 EF *.AJ6 *H',/ DBH'* 'D'-*D'D #H 'F3-'( .'1, 'DE/F #H .A6 DE9/D'* 'D9FA H9EDJ'* 'DEB'HE) -*I (/#* 'DF81) 9/H'FJ) DCD E' GH #,F(J H'9*(1 G/A' DD9EDJ'* 'DE3D-) /HF *A1B) (JF #J) ,G) (D %F E9/D'* 'D9FA *2'J/* -*I 6/ 'DBH'* 'D-CHEJ) HDE *3*+FN 'D#EE 'DE*-/) HD' HC'D'*G' 'D9'ED) AJ 'D91'B EF G0' 'D9FA HB/ H,/* 'D#EE 'DE*-/) CE'K G'&D'K EF 'D59H('* JECFF' %,E'DG' ('D'*J: 1-'DF81) 'D3D(J) DD#EE 'DE*-/) *1,9 G0G 'DF81) %DI *1'CE'* 'DE1-D) 'D3'(B) D'-*D'D 'D91'B H.5H5' 'D,2'!'* 7HJD) 'D#E/ 'D*J .DB* E9'F') C(J1) DD91'BJJF HG0' 'D#E1 'D0J 'B1 (G 'D#EJF DD#EE 'DE*-/) 'D3J/ CHAJ 9F'F AJ *B1J1G 'D+'FJ 'DEB/E %DI E,D3 'D#EF (F'! 9DI 'DB1'1 1483.() 2-EHBA 'D#EE EF '-*D'D 'D91'B #+'1 9,2 'D#EE 'DE*-/) 'DB'FHFJ H'DH'B9J EF 'D9/H'F 9DI 'D91'B '3*J'!'K C(J1' DJ3 AJ 'D91'B H-3( (D 9DI E3*HI 'D9'DE H+'1* 4CHC AJ B/1) 'D#EE 'DE*-/) 9DI F29 A*JD 'D#2E'* HC(- ,E'- 'D/HD 'DC(1I() H1:E 9/E 419F*G' DD'-*D'D %D' #F EHBA 'D#EE 'DE*-/) 8D H'GJ' H69JA' B('D) 'DGJEF) 'D#E1JCJ). 3- 'DH69 'D#EFJ J2/'/ 'D9FA AJ 'D91'B JHE' (9/ JHE HDE **ECF 'D-CHE'* 'DE*9'B() EF H69 -DHD ,/J) (D 'D9C3 FD-8G ('2/J'/ 'D9FA E9 *4CJD CD -CHE) ,/J/) HJ9/ 'D#EF 'DE7D( 'D1&J3 AJ 'D91'B %0 D' *B/1 #F *HA1G D' 'D-CHE) 'D91'BJ) HD' 'DBH'* 'DE-*D) -*I DFA3JGE' HF'D 'D#EE 'DE*-/) -8 H'A1 EF 'D9EDJ'* 'DE3D-) #(12G' *A,J1 EB1 'D#EE 'DE*-/) AJ (:/'/ AJ 19/8/2003 %0 B*D AJG (22) EH8A' 6EFGE 'DE(9H+ 'D.'5 DD'EJF 'D9'E (3J1,H /J EJDH) H#+1 G0' 'D'FA,'1 AJ A'9DJ) /H1 'D#EE 'DE*-/) AJ 'D91'B H3(( :DB EC'*(G' AJ 'DE-'A8'* 'D91'BJ) HD' 3JE' 'D-D) H'D(51) H'DEH5D() HC0DC 'F*B'DG' %DI 'DEF7B) 'D.61'! EE' '+1 AJ 'D*E'3 'DE('41 E9 'D49( 'D91'BJ 'D0J H,/* 'D(9+) D*B/JE 'DE3'9/) DG H'A12 'DH69 'D#EFJ 'DE*/GH1 AJ 'D91'B E.'71 H59H('* ,/J/) 9DI 9ED 'D#EE 'DE*-/) AJ 'D91'B H*E+D* G0G 'DE.'71 (@: 1-59H() 'D*FBD HE-/H/J*G H.'5) E' J*9DB ('D,GH/ 'D%F3'FJ) H'D-'D'* 'D7'1&) EE' /9' 'D#EE 'DE*-/) %DI 'D'9*E'/ (4CD C'ED 9DI 'DFBD 'D,HJ *HA1G DG' BH'* 'D'-*D'D. 2-'DEF'7B 'D3'.F) 'D*J *,1J AJG' 9EDJ'* 93C1J) 4(G /'&E) H*2/'/ AJG' F4'7'* 'DEB'HE) 'D91'BJ) AJ EF'7B 'D'F('1 H*D 9A1 H:J1GE' HDE *EF9 'D#EE 'DE*-/) EF /.HD G0G 'DEF'7B HDCFG' /'&E' E' C'F J4'1 %DJG' ('DEF'7B :J1 E6EHF) 'D9H'B(. 3-*1*( 9DI */GH1 'DH69 'D#EFJ (1H2 'D,1JE) 'DEF8E) H9EDJ'* 'D'.*7'A 6/ 'D#,'F(* #E' DH69 6:H7 3J'3J) #H D/H'9M %,1'EJ) (-*) HC0DC 9EDJ'* 'D3D( H'DFG( H*916* 'D#EE 'DE*-/) DG0G 'D9EDJ'* .5H5' 'D4'-F'* 'D*J *-ED 'DE3'9/'* 'D%F3'FJ).() #+1* 'DF81) 'D3D(J) H'D59H('* 'D#EFJ) (4CD C(J1 9DI -,E HA'9DJ) /H1 (9+) 'D#EE 'DE*-/) AJ 'D91'B H*E *BDJD 9// EH8AJG' (4CD C(J1 H*E :DB 'D9/J/ EF EC'*(G' GJ H'DHC'D'* 'D9'ED) E9G' AJ 'D91'B H'B*51 H,H/G' /'.D 'DEF7B) 'D/HDJ) 'DEF7B) 'D.61'! H#5(- 'D*E'3 E9 'D49( 'D91'BJ 4(G E9/HE H#5(- 'D*9'HF H'D*4'H1 EB*51'K 9DI 'D,G'* 'D13EJ) AJ 'D91'B H'D#-2'( H'D4.5J'* 'D3J'3J) 9(1 EF'A0 'D/(DHE'3J) 'DG'/&) H'DE3'9J 'D-EJ/) H*B/JE 'D/9E 'DAFJ H'DE'/J DD,G'* 'D13EJ) HEF8E'* 'DE,*E9 'DE/FJ DB/ #,1* 'D#EE 'DE*-/) E9'/D) (JF #GEJ) H,/HI 'D/H1 'D0J *$/JG AJ 'D91'B H(JF -J') 'DEH8AJF 'D9'EDJF AJ (9+*G' HE9 *BDJD -,E EH8AJG' EF (400) EH8A 9'E 2003 %DI (30) (9/ G,HE 19/8/2003 '2/'/ G0' 'D9// %DI (64) EH8A' /HDJ' H(9/ :DB ,EJ9 EC'*(G' AJ 'D91'B H'F*B'DG' %DI 'DEF7B) 'D/HDJ) B'E* 'D#EE 'DE*-/) E$.1' (A*- EC'*( '*5'D AJ E-'A8'* 'D(51) H'1(JD ,FH( H4E'D 'D91'B 9DI 'D*H'DJ.() +'FJ' : F81) %DI 'DE3'1 'D9EDJ : H69* 'D#EE 'DE*-/) '3*1'*J,J) E*C'ED) D*B/JE 'DE3'9/) DD91'B H*9//* EA'5D G0G 'D'3*1'*J,J) H*FH9* H'E*'2* (H6H- 'D#G/'A HJ*CHF 'DA1JB 'DB71J DD#EE 'DE*-/) EF (16) GJ&) H(1F'E, *'(9 DG' A6D'K 9F GJ&'* E1*(7) (G' HJ*E 'D*F3JB AJE' (JFG' EF .D'D (9+) 'D#EE 'DE*-/) D*B/JE 'DE3'9/) %DI 'D91'B HDCF -/* 'D59H('* H'DE4'CD 'D*J 0C1F'G' EF A'9DJ) /H1 'D(9+) H'D#EE 'DE*-/) HE9 0DC *ECF* 'D#EE 'DE*-/) EF *-BJB 'D9/J/ EF 'D%F,'2'* 'D7J() AAJ E' J*9DB ('D(F'! 'D3J'3J 3'GE* 'D#EE 'DE*-/) H9(1 (9+*G' AJ 'D91'B EF : 1-%F4'! EAH6J) E3*BD) DD'F*.'('** 9ED* ('D*9'HF E9 'D(9+) 'D/'&E) AJ %,1'! 'F*.'('* D'.*J'1 ,E9J) H7FJ) E$B*) +E #,1* '3*A*'! 9DI 'D/3*H1 'D/'&E H'F*.'('* D'.*J'1 -CHE) /'&E) . 2-3'GE* AJ 9EDJ) 5J':) 'D/3*H1 9F 71JB *B/JE 'D/9E 'DAFJ D(96 'DB6'J' 'DE+J1) DD,/D HC0DC 9F 71JB 'D*H9J) 'D49(J) ('DEA'GJE 'D/3*H1J) H'DE9'JJ1 'D/JEB1'7J) 'D9'DEJ) /HF %GE'D 'D.5H5J) 'DE-DJ).() 3-*92J2 H-E'J) -BHB 'D%F3'F EF .D'D *H9J) 'DCH'/1 'DH7FJ) (E('/J! -BHB 'D%F3'F H*91JA 'D,EGH1 (G0G 'DE('/I! HC0DC 15/ -'D'* 'F*G'C'* -BHB 'D%F3'F 3H'! EF BH'* 'D'-*D'D #H 'D,G'* 'D-CHEJ). 4-/9E EF8E'* 'DE,*E9 'DE/FJ 'DF'4&) AJ 'D91'B H*B/JE 'D9HF 'DAFJ H'DE'/J DG' H*HAJ1 /H1'* */1J(J) DCH'/1G'. *ECF* #J6'K H(E4'1C) 'DEF8E'* H'DHC'D'* 'D/HDJ) 'D9'ED) AJ 'D91'B EF *B/JE 9/) %3G'E'* EGE) - AJ 8D 'DE5'9( 'D*J *9'FJG' AJ 'D91'B- .'5) E' J*9DB ('DE,'D'* "D'*J): 1- 'D*9DJE H'D+B'A) HE,'D'* 'D*1(J). 2- E,'D 'D21'9) H'D#EF 'D:0'&J. 3- %9'/) *#GJD 'D(FI 'D*-*J) H'DE*611) (A9D 'D-1( . 4-HB/E* 'D#EE 'DE*-/) E3'9/'* AJ *H7JF 'DD',&JF H'DF'2-JF /'.DJ' (3(( 'D9EDJ'* 'DE3D-) AJ 'D91'B .() +'D+' : B1'!) DE3*B(D #A6D 3'GE* 'D#EE 'DE*-/) AJ (F'! /HD 9/J/) H*-/J/' EF *,1(*G' 'D#HDI AJ ,EGH1J) 'DCHF:H AJ 'D9'E 1960 HC*( DG0G 'DE3'GE'* (96 'DF,'-'* H'DA4D() HDCJ *F,- *,1() 'D#EE 'DE*-/) AJ 'D91'B HAJ 8D 'DH'B9 'DEH,H/ 9DI 3'-) G0' 'D(D/ A%FF' F,/ #F GF'C (96 'D.7H'* 'D*J *3'9/ AJ 13E E3*B(D #A6D DD#EE 'DE*-/) AJ (F'! 'D91'B 3J'3J'K HEF +E 'B*5'/J'K H',*E'9J'K HG0G 'D.7H'* *CEF AJ :- 1-*#CJ/ 'D/H1 'DBJ'/J DD#EE 'DE*-/) J,( #F *CHF ,GH/ %9'/) 'D'9E'1 H'D(F'! 'D3J'3J AJ 'D91'B *-* BJ'/) 'D#EE 'DE*-/) H*CHF G0G 'DBJ'/) E3*BD) (4CD 5-J- 9F 6:H7'* HE7'D( /HD 'D'-*D'D AJ 'D91'B() HD' F9FJ (0DC #F *CHF 3D7*G' AHB 3D7) 'D-CHE) 'D91'BJ) (B/1 E' F1I H,H( #F *CHF .77 'D'9E'1 H'DE3'9/) 'D3J'3J) ED(J) DH'B9 'DE,*E9 'D91'BJ H"*J) EF .77 *BFJ) E-6) D' *3*,J( D1:('* #J 71A 3J'3J /'.DJ #H .'1,J . 2-%9'/) (F'! 'D+B) %F 'D71JB D*:JJ1 'F9C'3'* 'DE1'-D 'D3'(B) DD9D'B) (JF 'D49( 'D91'BJ H'D#EE 'DE*-/) AJ %9'/) (F'! 'D+B) (JFGE' HJCHF 0DC (*#CJ/ E5/'BJ*G' H'3*BD'DG' 9F GJEF) H#G/'A 'DD'9(JF 'DC('1 AJ E,D3 'D#EF 'D/HDJ H*-/J/ 'DHD'J'* 'DE*-/) H'DEEDC) 'DE*-/) H*#CJ/ #F G/AG' GH ./E) 'D49( 'D91'BJ HE5'D-G D' :J1. 3-'D9ED 9DI 1-JD 'DBH'* 'DE-*D) 1:E *(/D *3EJ) 'DBH'* 'DE-*D) ('DBH) 'DE*9//) 'D,F3J'* %D' %F 0DC DE J:J1 AJ H'B9 'D#E1 4J&'K AE'0' J9FJ H,H/ (150) #DA ,F/J 9DI '16 /HD) +'FJ) HE9 *:JJ1 'D'3*1'*J,J) 'D,/J/) DD-CHE) 'D'E1JCJ) E7D9 (2007) B/ J2J/ 'D9// 'DI F-H (180) 'DA ,F/J %0 E' 2'D 'DC+J1 JF81 %DI G0G 'DBH'* 9DI #FG' BH'* '-*D'D HF,/ AJ ,/HD) 2EFJ) D.1H, 'DBH'* 'D#,F(J) E*2'EF) E9 (F'! BH) 'EF H7FJ) -BJBJ) 9'ED'K EGE'K AJ *-BJB 'D'3*BD'D 'DA9DJ H'3*9'/) 'D3J'/) 'DC'ED) H/H1 'D#EE 'DE*-/) JCEF AJ (1E,) .1H, G0G 'DBH'* 9DI F-H JCAD *-BJB 'D#EF H'D'3*B1'1 AJ 'D91'B. 4-'-*H'! 'D'-*B'F 'D7'&AJ 'D7'&AJ) GJ #E1 ,/J/ DE J#DAG 'D49( 'D91'BJ HJ$C/ 'DC+J1 'FG EF H69 'D'-*D'D H3J'3'*G 'D.'7&) AJ 'D91'B H*-/J/'K EF0 %F4'! E' 3EJN (E,D3 'D-CE 'D0J (FJ 9DI #3'3 7'&AJ H9F51J %0 H69* 'D(D/ 9DI G'HJ) 'D-1( 'D#GDJ) HF,/ #F 'D#EE 'DE*-/) JECF DG' '-*H'! 'D'-*B'F 'D7'&AJ 9(1 EF'A0 'D/(DHE'3J) 'DG'/A) H'DE3'9J 'D-EJ/) HDNEQ 4ED 'D91'BJJF EF .D'D *#CJ/ 'DGHJ) 'D91'BJ) H'D*9'HF E9 'DBJ'/'* 'D/JFJ) 'DE9*/D) AJ 'D(D/ H'D#71'A 'D3J'3J) 0'* 'D*H,G 'DH7FJ H'D9ED 9DI (F'! ,J4 H7FJ BHJ H-D 'DEDJ4J'* 'D*J *9/ (E+'() 'D5'9B D'FA,'1 'DH69 AJ 'D(D'/. 5-'DE3'GE) AJ *9/JD 'D/3*H1 'D91'BJ *1C 'DHB* 'DE-// DC*'() 'D/3*H1 #+1G AJ HD'/) /3*H1 :J1 E16M D,EJ9 'D91'BJJF H6EF E'/) *3E- *9/JDG AJ 'D#4G1 'D3*) 'D#HDI() EF 9E1 'D(1DE'F 'D/'&E HDD#EE 'DE*-/) 'D%3G'E AJ *6JJB A,H) 'D.D'A AJ 'DE3'&D 'DE*9DB) ('DA/1'DJ) H'D+1H'* HEF- 'D,F3J) 9F 71JB *B/JE 'D.J'1'* 'DB'FHFJ) 'DED'&E) D7(J9) 'DE,*E9 'D91'BJ. 6-.7H'* #.1I 9DI 'DE3*HI 'DH'B9J J9'FJ 'DA1/ 'D91'BJ 9/' E4CD) 'D#EF E4'CD 'B*5'/J) H',*E'9J) **9DB (FB5 'D:0'! H'D7'B) H'F*4'1 8'G1) 'D(7'D) H'3*A-'D 'DA3'/ 'D%/'1J HJECF DD#EE 'DE*-/) 9F 71JB 'D%3G'E AJ -D G0G 'DE4'CD *B/JE ./E'* J3*491 (G' 'DA1/ 'D91'BJ H*CHF 0'* A'&/) 9EDJ) DG. 'D.'*E) : -'HDF' EF .D'D G0' 'D(-+ 'D'-'7) (/H1 'D#EE 'DE*-/) AJ 9EDJ) %9'/) (F'! 'D9EDJ) 'D3J'3J) AJ 'D91'B AJ #9B'( 'D:2H 'D#E1JCJ AJ FJ3'F 2003 H4.5F' 'D'*,'G 'D3D(J 9F/ #A1'/ 'D49( 'D91'BJ AJ 'D*9'ED H'DEHBA EF 'D#EE 'DE*-/) D3H! 'D*,1() 'D*J *9H/ DE1'-D E' (9/ 'D9EDJ'* 'D93C1J) 'D91'BJ) AJ 'DCHJ* 9'E 1991 H3D(J) 'D#EE 'DE*-/) EF 'DEE'13'* 'D#E1JCJ) H'D(1J7'FJ) EF0 *DC 'DA*1) %DI E' (9/ 'D'-*D'D . H*HBAF' 9F/ EHBA 'D#EE 'DE*-/) (#,G2*G' 'D13EJ) HC0DC EJ+'BG' EF 419J) 'D-1( 9DI 'D91'B H-//F' #3('( 3D(J) EHBA 'D#EE 'DE*-/) EF G0G 'D-1( H-'HDF' %97'! E(11'* H'B9J) D*/.D 'D#EE 'DE*-/) AJ 'D91'B (9/ 'D'-*D'D HCJAF'G 9DI 'FG 61H1) H'B9J) ,'!* D*BDJD 'DF*'&, 'DC'1+J) DG0G 'D-1( HE-'HD) *.AJAG' H(JF' #J6' 'DB1'1'* 'DB'FHFJ) 'D5'/1) 9F 'D#EE 'DE*-/) (4#F 'D91'B HCJAJ) *4CJD (9+) 'D#EE 'DE*-/) D*B/JE 'DE3'9/) DD49( 'D91'BJ H9D'B) G0G 'D(9+) (CD EF 'DE-*D H'D49( 'D91'BJ H'D-CHE'* 'DE*9'B() (9/ 'D'-*D'D /HF 'D.H6 AJ 419J) CD EF 'D9EDJ) 'D3J'3J) HE/I E7'(B*G' DD41H7 H'DE9'JJ1 'D/HDJ) . H/13F' CJAJ) *4CJD 'D(9+) H#B3'EG' 'D9'ED) AJ 'D91'B E9 'D*1CJ2 'DC'ED 9DI E' *9DB EFG' AJ 'DE3'1 'D3J'3J AJ *B/JE 'D/9E 'D/3*H1J H'D'F*.'(J H'D/9E 'D3J'3J HC0DC E1'B() *7H1'* -BHB 'D%F3'F AJ 'D91'B H*HBAF' 9F/ 'D59H('* 'D*J H',G* 9ED 'D#EE 'DE*-/) AJ 'D91'B E' *9DB EFG' ('DE91BD'* 'D#EFJ) #H 'DAFJ) H:J1G' H-'HDF' *B/JE 'A*1'6'* H*H5J'* F1I ,/H'G' AJ *7HJ1 H*92J2 E5/'BJ) 'D#EE 'DE*-/) H/H1G' AJ 'D91'B . 'DE5'/1 : #HD'K : 'DE5'/1 ('DD:) 'D91(J) : 1-*JE F(DHC 'D9BH('* H'DEF(H0HF AJ 'D41B 'D#H37 ('D91'B DJ(J' 'D3H/'F) E1C2 /1'3'* 'DH-/) 'D91(J) (J1H* 2001. 2-,JA 3JEHF2 'D*FCJD AJ 'D91'B ('D9BH('* H'DB'FHF H'D9/'D)) - E1C2 /1'3'* 'DH-/) 'D91(J) (J1H* 1998. 3-19/ C'ED 'D,/) 'D*7H1'* 'D/3*H1J) AJ 'D91'B (J* 'D-CE) (:/'/ 2004 . 4-9(/ 'D92J2 'D.7'(J 'D/A'9 'DHB'&J AJ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D9'E #71H-) E',3*J1 CDJ) 'DB'FHF ,'E9) 'DEH5D 2004. 5 - E-E/ E-EH/ .DA 'D/A'9 'D419J AJ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D,F'&J /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1973 . +'FJ' : 'DE5'/1 ('DD:) 'D%FCDJ2J) : 6- Hans Kelsen , The Law of the united nations , oxford , London , 1950. 7- james Dobbins and other , The UN Role in Nation Building (From Congo to Iraq) in website HYPERLINK http://www.rand.org/srearch/Nation-boi www.rand.org . 8- Ian Brownlie , International Law and The used of force by state , Oxford , London , 1962. 9- Iraq Reconstruction and the Role of The United Nations Report in website HYPERLINK http://www.oxfam.org www.oxfam.org . +'D+' : H+'&B 'D#EE 'DE*-/) : # 'DB1'1'* -1483 1BE 'DH+JB) S/RES/1483 -1500 1BE 'DH+JB) S/RES/1500 -1511 1BE 'DH+JB) S/RES/15 -1546 1BE 'DH+JB) S/RES/1546 -1637 1BE 'DH+JB) S/RES/1637 (- 'D*B'1J1 H'DE$*E1'* 'D5-AJ) 1-*B'1J1 'D#EJF 'D9'E 'DEB/E) %DI E,D3 'D#EF (F'! 9DI 'DB1'1 1483 'D*B1J1 'D#HD 1BE 'DH+JB) S/2003/715 'D*B1J1 'D+'FJ 1BE 'DH+JB) S/2003/1140 'D*B1J1 'D.'E3 1BE 'DH+JB) S/2005/585 2-'DEH,2 'D3FHJ DE,D3 'D#EF 9F F4'7'*G AJE' J*9DB ('D91'B 'DEHB9 'D'DC*1HFJ HYPERLINK http://www.wn.org.arbic www.un.org.arbic. 3-'DE$*E1 'D5-AJ DD3J/ #EJF 9'E 'D#EE 'DE*-/) H'DEE+D 'D.'5 3J1,H /J EJDH 9DI 'DEHB9 'D'DC*1HFJ HYPERLINK http://www.un.orq.arbic/search www.un.orq.arbic/search 1'(9' : 'DEF4H1'* 'D.'5) ((9+) 'D#EE D*B/JE 'DE3'9/) %DI 'D91'B : 1-5H* 'D(9+) F41) F5A 4G1J) 'D9// 'D#HD 15/12/2005 'D9// 'D+'FJ 15/3/2006 2-F41) 'D4$HF 'D%F3'FJ) D4G1 C'FHF 'D#HD 2005 C'FHF 'D+'FJ 2006 H4G1 4('7 2006 3-F9ED E9' EF ',D 'D91'B 'D9// 'D#HD #J'1 2004 'D9// 'D+'FJ *41JF 'D#HD 2004 'D9// 'D+'D+ JHFJH 2005 .'E3' : 'DBH'FJF : 'D/3*H1 'D91'BJ 'DF'A0 () AJ 'D9D'B) E' (JF 'D91'B H'D#EE 'DE*-/) 'F81: -*JE F(DHC 'D9BH('* H'DEF(H0HF AJ 'D41B 'D#H37 ('D91'B DJ(J' 'D3H/'F) E1C2 /1'3'* 'DH-/) 'D91(J) (J1H* 2001 5 5 33 139. -,JA 3JEHF2 'D*FCJD AJ 'D91'B ('D9BH('* H'DB'FHF H'D9/'D)) - E1C2 /1'3'* 'DH-/) 'D91(J) (J1H* 1998 5 5 133 184. () Hans Kelsen , The Law of the united nations , London , 1950 , p270 ()Ian Brownlie international Law and The used of force by state , London , 1962, p116. () 'F81 E-E/ E-EH/ .DA 'D/A'9 'D419J AJ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D,F'&J /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1973- 5436. () 'F81 AJ 0DC (-+F' 'D/A'9 'DHB'&J AJ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D9'E #71H-) E',3*J1 ,'E9) 'DEH5D CDJ) 'DB'FHF 2004 5 5 94 101. () 'F81 'DEH,2 'D3FHJ DE,D3 'D#EF 9F F4'7'*G AJE' J*9DB ('D91'B 'DEHB9 'D'DC*1HFJ HYPERLINK http://www.wn.org.arbic www.wn.org.arbic () 'DE5/1 'D3'(B. () 'F81 F5 'DE$*E1 'D5-AJ DD1&J3 'D#E1JCJ H1&J3 'DH21'! 'DEEDC) 'DE*-/) (*'1J. AJ HYPERLINK http://www.whitehouse.gov www.whitehouse.gov () 'F81 B1'1 E,D3 'D#EF 1483 AJ 22/5/2003 'DEH'/ 4 H 8 H+'&B E,D3 'D#EF 'DH+JB) 1BE (2003) S/RES/1483 () 'F81 'DB1'1 1500 AJ 14/8/2003 'DH+JB) S/RES/1500(2003) () 'F81 'DB1'1 1511 AJ 16/10/2003 'DH+JB) S/RES/1511 (2003) () 'F81 'DB1'1 1637 AJ 8/11/2005 'DH+JB) S/RES/1637/(2005) () 'F81 EHB9 'D(9+) 9DI 'D'F*1FJ* www.uniraq.org () 'F81 F5 'DE'/) 8 EF 'DB1'1 1483. () See/The united Nation Role in Nation Building (From Congo to Iraq) By James Dobbins and other in website HYPERLINK http://www.rand.org/srearch/Nation-boi www.rand.org/srearch/Nation-building () 'F81 F5 'DE$*E1 'D5-AJ DD3J/ #EJF 9'E 'D#EE 'DE*-/) H'DEE+D 'D.'5 3J1,H /J EJDH 9DI 'DEHB9 'D'DC*1HFJ HYPERLINK http://www.un.orq.arbic/search www.un.orq.arbic/search () 'DE$*E1 'D5-AJ 'D3'(B. () 'F81 *B1J1 'D#EJF 'D9'E DD#EE 'DE*-/) 'DEB/E %DI E,D3 'D#EF (F'! 9DI 'DB1'1 1483 'D*B1J1 'D#HD 'DAB1) 15-27 H+'&B E,D3 'D#EF 'DH+JB) S/2003 /715 5 5 4-8 () 'DE5/1 'D3'(B 'DAB1) 58. () 5H* 'D(9+) - 'D9// 'D#HD F41) F5A 4G1J) *5/1 9F (9+) 'D#EE 'DE*-/) DE3'9/) 'D91'B 15/12/2006 513. (*) *E AJ 'DE1-D) 'D'HDI 'F*.'( (1DE'F E$B* H(1DE'F /'&E D'BDJE C1/3*'F 'D91'B H'F*.'( E,'D3 E-DJ) DE-'A8'* 'D91'B 'D+E'FJ) 941. () F9ED E9' EF ',D 'D91'B /H1J) 5'/1) EF (9+) 'D'EE 'DE*-/) D*B/JE 'DE3'9/) DD91'B 'D9// 'D+'FJ *41JF 'D'HD 2004 522. () 'DE5/1 'D3'(B 523. () 'F81 AJ 0DC : *B1J1 'D#EJF 'D9'E DD#EE 'DE*-/) H'DEB/E (F'! 9DI 'DB1'1 1483 %DI E,D3 'D#EF 'D*B1J1 'D.'E3 'DAB1) (32) H+'&B E,D3 'D#EF 'DH+JB) S/2005/585 59. () 'F81 AJ 'D*7H1 'D/3*H1J AJ 'D91'B : 19/ 'D,/) 'D*7H1'* 'D/3*H1J) AJ 'D91'B (J* 'D-CE) (:/'/ 2004 . () 'F81 'DB1'1 1546 AJ 8/6/2004 - H+'&B E,D3 'D#EF 'DH+JB) IRES/154/(2004) () F9ED E9' EF ',D 'D91'B /H1J) 5'/1) EF (9+) 'D#EE 'DE*-/) D*B/JE 'DE3'9/) DD91'B 'D9// 'D9// 'D+'D+ JHFJH 2005 5535. () 'DE5/1 'D3'(B 536. () 'F81 'DAB1) (2) EF 'DE'/) (8) EF 'DB1'1 'DE0CH1 / E5/1 3'(B. () 'F81 *B1J1 'D#EJF 'D9'E 'D*B1J1 'D#HD 'DAB1) 98 527. () 'F81 'DEH,2 'D3FHJ DE,D3 'D#EF E5/1 3'(B 52 . () 'F81 'DB1'1 -1483 () F41) 'D4$HF 'D%F3'FJ) EF4H1'* (9+) 'D#EE 'DE*-/) D*B/JE 'DE3'9/) DD91'B 4('7 2006 5 2 HC0DC F41) 'D4$HF 'D%F3'FJ) D4G1 C'FHF 'D#HD 2005 HC'FHF 'D+'FJ 2006 () 'D*B1J1 'D.'E3 AB1) 53 5 14. () 'F81 'D*B1J1 'D.'E3 DD'EJF 'D9'E AB1) 49 50 5 5 13 14 () 'D*B1J1 'D.'E3 AB1) 54 515. () 5H* 'D(9+) F41) F5A 4G1J) *5/1 9F (9+) 'D#EE 'DE*-/) D*B/JE 'DE3'9/) DD91'B 15 / "0'1 / 2006 'D9// 'D+'FJ 58. () 'F81 'D*B1J1 'D+'FJ DD'EJF 'D9'E DD#EE 'DE*-/) 'DEB/E (F'! 9DI 'DB1'1 1483 1BE 'DH+JB) S/2003/1149 'DAB1) 46 58. () 'F81 'DEH,2 'D3FHJ D#9E'D E,D3 'D#EF 'D91'B E5/1 3'(B. () 'F81 AJ *A'5JD G0' 'D'9*/'! H'D%,1'!'* 'DE*.0) AJ #9B'(G' 'D*B1J1 'D+'FJ EF 'DAB1) 17 / 32 E5/1 3'(B 5 5 6 H 10. (*) (/#* 'D59H('* H9EDJ'* 'D'.*7'A **2'J/ 6/ 'D#,'F( AJ 'D91'B H:'D(' E' *F*GJ G0G 'D9EDJ'* %E' (B*D 'DE.*7AJF #H *-BJB #G/'A 3J'3J) :'D(' E' *CHF 31J) #H '.0 A/J) E'DJ). () 'F81 AJ *BJJE G0G 'DE.'71 H#+'1G' 9DI F4'7'* (9+) 'D#EE 'DE*-/) 'D*B1J1 'D#HD 'DAB1) 28-37 5 5 8H11. () 'F81 : 'D*B1J1 'D+'FJ 'DAB1) 24 5 8 . (*) *+J1 *4CJD) 'DEAH6J) 'D9//J) EF 'D'F*B'/'* CHFG' E1C() 9DI F-H 7'&AJ H:J1 H7FJ HJ9*(1G' 'DC+J1 EF 'D3J'3JJF 'D91'BJJF E*H'7&) E9 'D(96 6/ 'D(96. () 'F81 AJ 'D/9E 'D/3*H1J F9ED E9' D#,D 'D91'B 'D9// 'D+'D+ E5/1 3'(B 511 0 () 'F81 AJ G0G 'D./E'* H'D%3G'E'* : /H1J) 5'/1) 9F (9+) 'D#EE 'DE*-/) D*B/JE 'DE3'9/) DD91'B (F9ED E9' EF ',D 'D91'B ) 'D9// 'D#HD AJ #J'1/2004 'D9// 'D+'FJ AJ *41JF 'D#HD / 2004 'D9// 'D+'D+ AJ JHFJH / 2005 () See in This process ; James Dobbins and others ; op cit -p () In These Role see; Iraq Reconstruction and the Role of The united nations report in website HYPERLINK http://www.oxfam.org www.oxfam.org . () 'F81 'DE'/) ( 141 ) EF 'D/3*H1 'D91'BJ 'DF'A0. 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (9/'D3F) 'D+'FJ) 941)) 9// (31) "0'1 (2007) ============ ============================= /H1 'D#EE 'DE*-/) AJ 'D9EDJ) 'D3J'3J) PAGE 296 PAGE 297 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (9/'D3F) 'D+'FJ) 941)) 9// (31) 3F) (2007) [5267-52975] *'1J. B(HD 'DF41 : 16/1/2007 *'1J. 'D'3*D'E : 3/10/2006 267 /H1 'D#EE 'DE*-/) AJ 'D9EDJ) 'D3J'3J) AJ 'D91'B ( /1'3) AJ 6H! F4'7 (9+) JHF'EJ AJ 'D91'B ) Ln `z4P""""$,%'"'(( ( (\*^*`*b*d++X.Z.\.^.p2r2t2v2 556787:7<7n9p9r9t9뼭뚍뚍뚍뚍뚍뚍ZCJ_H(aJ ^Jj0JCJaJ ^JUCJH*aJ ^JZ5CJ\aJ ^JjZ0JCJaJ ^JUZCJH*aJ ^JZ6CJ]aJ(^JZ6CJ]aJ,^J CJaJ ^JZCJaJ^JZCJaJ ^JjZCJaJ ^JU3 Bz |^`z.024P($$$$$Tl V I $$$$ Bz |^`z.024P(d ""$,%(d++`.0X11x245v9*=?BB"BpBD(EEFvGIJXKKKLMNOPzQ,RSS TTT[["[\[__.`@bxbdh4jtklnnpq Z(d ""$,%(d++`.0X11x245v9*=?B$$$$4$v$v$v$t9"=$=&=(=*=B"BpBEFFFnGpGrGtG$H.HHIIIJJLJNJPJK"KDKVK^K~KKKKKKKK\L^LLLLLLLMMMN$R&R(R*RTTTTTT5CJ\aJ ^JZ5CJ\aJ ^J CJaJ ^JZCJ_H(aJ ^JZ6CJ]aJ(^JZ6CJ]aJ,^JZCJH*aJ ^Jj0JCJaJ ^JUCJH*aJ ^JZCJaJ ^J=BB"BpBD(EEFvGIJXKKKLMNOPzQ,RSS TTT[$4$v$v$$$T*V,V.V0VHWJWLWNWZZ[[["[\[__.`nnnnnnnnppppuuxxxx>|@|B|D|~~ "ZCJ_H(aJ ^JZ0JCJaJ ^JZ56CJ\]aJ(^JZ56CJ\]aJ,^JZ6CJ]aJ(^JZ6CJ]aJ,^Jj0JCJaJ ^JUCJH*aJ ^JZCJaJ ^J=[["[\[__.`@bxbdh4jtklnnpqrr6tXvv$$$$Z$v$v$$$$$4qrr6tXvvxx4z{{F|$ڊb8FPؓ*֙ȝd~ЧT*Rʼ ܿ**L@ B(pV|V,.~L \vxx4z{{F|$ڊb8FPؓ* $$$Z$Z$vr$v$v`b|~fhjlؓ*ΙЙҙԙȝ\^`b@Bprtvxz~ЧT*Rصڵܵ޵Vd|·Z6CJ]aJ(^JZ6CJ]aJ,^JZ5CJ\aJ ^Jj0JCJaJ ^JUZCJ_H(aJ ^JZCJaJ ^JCJH*aJ ^JH*֙ȝd~ЧT*Rʼ ܿ* $$$v$v$$$$xz RTVX(pV|6 Vnp öͶëZ6CJ]aJ,^JZ5CJ\_H(aJ ^JZCJ_H(aJ ^JZ5CJ\aJ ^JZ0JCJaJ ^Jj0JCJaJ ^JUCJH*aJ ^JZCJaJ ^JC**L@ B(pV|V$$v $$$vstab< H\NbDFHhjҷґ҆vjZCJaJ ^JUZ5CJ\aJ ^JjZCJaJ ^JU0JCJaJ ^JjZCJaJ ^JUjZCJaJ ^JUjCJaJ ^JU CJaJ ^JZ6CJ]aJ,^JZCJaJ ^JZCJ_H(aJ ^J6CJ]aJ,^J.,.~L<X^$A$ $ $A$ $A$$$$$<X^bdfdn>zfFHJ@  b j  lJLN4tNTL~HHz~j ,!r!f"X##$"&'T'~(()*P+~,,--..*...0.J.N.P.  _bdfdn>zfFHJ@ $v$$$A$$A$$A$j.0>> @ B D F    ` b d f h j l n  \ ^ `      RTȿ jU0JjZU jZUjZ0JUZZ5CJ\aJ ^J0JCJaJ ^JjZCJaJ ^JUjZCJaJ ^JU CJaJ ^JjCJaJ ^JUZCJaJ ^J4@  b j  lJLN4tNTL~$A$v$v $A$l Nlnp<>HJNPR"$xz|2468rtvxLNPRRTVXZ0JjZUjZUjZ0JUZ jU0J jZUjZUMXJLNP|~(HJLFHJLxz|~|~h j l n   *!,!.!0!p!r!t!v!d"f"h"j" #6#V#X#Z#\#####$$$$ &"&$&&&&'''R'T'V'X'|(~((Z0JjZ0JUZ_HHz~j ,!r!f"X##$"&'T'~(()*P+~,,, $A$$v(((()")$)&)()*),)*****P+R+T+V+,,V,X,Z,t,v,~,,,,,-<-F-N-Z------- ..... .&.(.*.,...0.2.>.@.F.ĹjZUnH Z0JaJ0JaJjZ0JaJU Z^JmHjZ^JUmHZ^JZ^J ZCJ^J ZCJ^J0J jZUjZU jUZ_H(ZjZ0JU:,--..*...0.J.N.P.....2/4/j/l/t/v//.0 $ $$dh$$d%d&d'd&`#$ $d%d&d'dF.H.J.L.N.P.z..............2/4/V/j/l/t/v///.000204060䩜ZCJaJ ^JZ5CJ \aJ(^J nHZ5CJ \aJ^J nHZ5CJ \aJ0^J nH ZaJ^JZCJaJ^J ZaJ^JZ<CJ^J ZCJ^J ZCJ^J ZCJ^JZjZUnH Z0JaJjZ0JaJU!P....2/4/j/l/t/v//.0002060 .000204060$A$ $ - 00&P P ' (5!"#$%(2DyK www.rand.org/srearch/Nation-boiyK Nhttp://www.rand.org/srearch/Nation-boiDyK www.oxfam.orgyK ,http://www.oxfam.org/DyK www.wn.org.arbicyK 2http://www.wn.org.arbic/DyK www.un.orq.arbic/searchyK >http://www.un.orq.arbic/searchDyK www.wn.org.arbicyK 2http://www.wn.org.arbic/)2DyK www.whitehouse.govyK 6http://www.whitehouse.gov/FDyK www.rand.org/srearch/Nation-boiyK Nhttp://www.rand.org/srearch/Nation-boi:iDyK www.un.orq.arbic/searchyK >http://www.un.orq.arbic/searchDyK www.oxfam.orgyK ,http://www.oxfam.org/ [&@&Normal$A$F@F Heading 1 $$@&5CJ$\aJ ^JnHJ@J Heading 2$v@&5CJ"\aJ^JnHJ@J Heading 3$@&5CJ"\aJ^JnHB@B Heading 4$@&5CJ"\aJ^JnHJ@J Heading 5$4@&5CJ$\aJ ^JnHJ@J Heading 6$4@&5CJ"\aJ^JnHB@B Heading 7$@&5CJ \aJ^JnHJ@J Heading 8$Z@&5CJ \aJ^JnHJ @J Heading 9 $@&5CJ"\aJ^JnH<A@<Default Paragraph Font8>@8Title$5CJ$\aJ ^JnH@T@@ Block Text vCJ aJ^JnH@&@@Footnote Reference H*_H^J6B@"6 Body TextCJ aJ^JnH6@26 Footnote Text^JnH0U@A0 Hyperlink>*B*_H^JJC@RJBody Text Indent$A$CJaJ^JnH.)@a. Page Number_H^J< @r<Footer 9r CJ aJ&^JnH,@,Header 9r <V@<FollowedHyperlink >*B* `J C/-9!"&#P$'())+5a5]68J: <=??@AEGHRIJLMNQXX~[<^^Fbdeh*ijr0wASf`Fk776 O f 4 M  & I <{:$8:?:?jO t9TjX(F.60(B[v**@ ,.060qP.60s|||a}}},XpXXXX !4!?P.XXXXX@  @T <( P TB c $DԔT N0n"2 # l2 0v @jJ 02xB B <Dv @jJ 1n"1xB B <Dv @jJ N11T N0n"2 # l2 0v @jJ 02xB B <Dv @jJ 1n"1xB B <Dv @jJ N11|( l" 0jJ))? l 0v @jJ N 3 N 3 NB @ S DjJB S ?$!+rP Br !Br Br ! rm 1sNn"s]}"s _Hlt130404972 _Hlt130229620 _Hlt162752398}׈}؈JQ )4##((+)-).)2)++--3344?<@<A<DDTGZGBJJJSJYJKL\NdNOOQQVVVVhXpXXYZZZZt\}\m]t] b&bffDEU‡ɇׇއ!(ӈNTw}~).&+!" %69 !<=XZac=? ' ( D F  \ ] C D 14FGfhrs/1EF;>ab79i j y!z!!!""d#e#######R$T$$$% %%%U&V&&&''''''((W(X(|(~(++++++----../ /;/=/C0E0R2S23333A4B455c5e5_6`666M7N7_7a788+9,9s9t9 : :L:M:;;;;;;"<$<====??@@BB?B@BBBlCmC0D1DRDUDEE"F#FxFyFFFFFqGrGGGHHTIVIJJLLLLNNQQQQQQTTTTVVWW X X(X)XOYPY_Y`Yd\e\]]]]^^HbIbibkbcdddeeeeffggggggggh hhhhhjj7j9jkkkkllm m*o+oDoFogqhqqqrrrrssss}uuwwiykytyuyyy z zyzzzzz{{>{@{{{{{{{|||(|||||}}}}}}}}}}}~~"~#~C~D~d~e~~~~~~~FGqrрҀGI\]ׁ؁8945{}ՃփEFɄʄWXjkde܆݆JKop9<Ήω;<:;STjk89QRӍԍ Ɏʎ*+MNǏȏ@A>?ӒԒ()<=ӔԔ-/IKOPAhmad,C:\My Documents\Rafedeen31\#. 9(/ 'D92J2.docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad,C:\My Documents\Rafedeen31\#. 9(/ 'D92J2.docAhmad,C:\My Documents\Rafedeen31\#. 9(/ 'D92J2.docAhmad,C:\My Documents\Rafedeen31\#. 9(/ 'D92J2.docAhmad,C:\My Documents\Rafedeen31\#. 9(/ 'D92J2.docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad,C:\My Documents\Rafedeen31\#. 9(/ 'D92J2.docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdsX%tgN"+m ;H'u]ިa|j@] zCJ^Jo(- zCJ^Jo(-^Jo(-^J. bLbCJ^JaJ.2 2 ^J. ^J. LCJ^JaJ.^J.rr^J. BLBCJ^JaJ. h^Jo(-^Jo(^J. bLbCJ^JaJ.2 2 ^J. ^J. LCJ^JaJ.^J.rr^J. BLBCJ^JaJ.gNsX%'u]+m ;|j@75B|}PPBPnPP@PPP PPP, G:Times New Roman5Symbol3& :ArialM @Traditional Arabic; @Akhbar MTG @MCS ARAFAT HIGHU @MCS Taybah H_I normal.E @Monotype KoufiK @Simplified ArabicU @MCS Taybah S_U normal.#1h*&YfYfB5k6!0/H1 'D#EE 'DE*-/)AhmadAhmadZOh+'0t $ 0 < HT\dl d AhmadhmaANormalAhmadl20aMicrosoft Word 8.0@ X8 @x{@^@JR{5kZ՜.+,D՜.+,H hp College Of Law6U Title(RZ _PID_GUID _PID_HLINKSAN{A982A911-2342-4C9D-AC79-E1CBA3BA6946}A61g http://www.un.orq.arbic/searchVhttp://www.wn.org.arbic/Ghttp://www.oxfam.org/fv'http://www.rand.org/srearch/Nation-boiG http://www.oxfam.org/1g http://www.un.orq.arbic/searchfv'http://www.rand.org/srearch/Nation-boi%"http://www.whitehouse.gov/Vhttp://www.wn.org.arbic/ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F^Dc{Data 1Table3WordDocument/jSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q