ࡱ> q`0bjbjqPqPE>::5*  F9F9F98~9: J::(;;;<<<$bhʸE Z>z<~<Z>Z> ;;hNNNZ> ; ;NZ>NN[X í;: F9NEH0JNKtNííJN <L<6N=,0=*<<<bNd<<<JZ>Z>Z>Z> d-8D 8 'DB1JF) 'DB'FHFJ) H/H1G' AJ 'D*A1JB 'DB6'&J(*) #. 4C1 E-EH/ /'H/ 'D3DJE E/13 B'FHF 'D%+('* H'DE1'A9'* 'DE/FJ) 'DE3'9/ CDJ) 'D-BHB / ,'E9) 'DEH5D'DEB/E) : 'D-E/ DDG 'DG'/J %DI 'D51'7 'DE3*BJE H'D5D') H'D3D'E 9DI 13HDG 'DE(9H+ 1-E) DD9'DEJF H9DI "DG H5-(G #,E9JF H(9/: #HD'K: 'D*91JA (EH6H9 'D(-+: #HD* 'D41J9) 'D%3D'EJ) H'D*41J9'* 'DH69J) 'G*E'E'K C(J1'K (#/D) 'D%+('* H0DC D98E) 'D/H1 'D0J *$/JG AJ %B'E) 'D9/D H%-B'B 'D-B B'D *9'DI: ((JN' /N'HOH/O %PFQN' ,N9NDRFN'CN .NDPJAN)K APJ 'DR#N1R6P AN'-RCOE (NJRFN 'DFQN'3P (P'DR-NBQP HNDN' *N*QN(P9P 'DRGNHNI ANJO6PDQNCN 9NF 3N(PJDP 'DDQNGP %PFQN 'DQN0PJFN JN6PDQOHFN 9NF 3N(PJDP 'DDQNGP DNGOER 9N0N'(L 4N/PJ/L (PEN' FN3OH' JNHREN 'DR-P3N'(P))(). HB'D *9'DI: ((JN' #NJQOGN' 'DQN0PJFN "ENFOH' %PF ,N'!COER AN'3PBL (PFN(N#M AN*N(NJQNFOH' #NF *O5PJ(OH' BNHREK' (P,NGN'DN)M AN*O5R(P-OH' 9NDNI EN' AN9NDR*OER FN'/PEPJFN))(). *9/ 'DB1JF) 'DB'FHFJ) /DJD'K :J1 E('41 AJ 'D%+('* H*3*F/ %DI F5 B'FHFJ ED2E DD.5HE HDDB6'! H69G' 'DE419 D'9*('1'* EFG' '3*B1'1 'DE9'ED'* H-E'J) 'D5'D- 'D9'E H'D*.AJA EF 9(! 'D%+('*. %D' #F G0' 'D/DJD 1(E' J*9'16 E9 E('/& 'D9/'D) HJD-B 611'K AJ -BHB 'D(96 EE' JH,( 9DI 'DE419 #F J-*'7 DD#E1 HJ916 9F 'D*H39 AJ *BFJF 'DB1'&F DD-/ EF %4C'DJ) *9'16 'D-BJB) 'DH'B9J) E9 'D-BJB) 'DB6'&J) H'D'(*9'/ 9F 'D-B. F*F'HD AJ G0' 'D(-+ /1'3) 'DB1JF) 'DB'FHFJ) H/H1G' AJ 'D*A1JB 'DB6'&J (JF 'D2H,JF (EH,( 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) 1BE 188 D3F) 1959 'DE9/D. +'FJ'K: #GEJ) EH6H9 'D(-+: 9F/E' '5/1 'DE419 'DB'FHF 1BE 21 D3F) 1978" B'FHF 'D*9/JD 'D+'FJ DB'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) 1BE 188 D3F) 1959" #9'/ 'DF81 AJ #-C'E 'D*A1JB 'DB6'&J %0 9'D, #-C'E 'D*A1JB 'DB6'&J AJ 'DEH'/ (40-45) E3*-/+'K -'D) ,/J/) DD*A1JB (EH,( 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF HGJ %0' 1/* /9HI 'D*A1JB 'DEB'E) D#-/ 'D#3('( 'DE0CH1) AJ 'DE'/) 'D#1(9JF D9/E +(H*G H'C*3( B1'1 'D1/ /1,) 'D(*'* +E #BJE* /9HI +'FJ) ('D*A1JB DD3(( FA3G A9DI 'DE-CE) #F *D,# %DI 'D*-CJE 9DI HAB E' H1/ AJ 'DE'/) 'D-'/J) H'D#1(9JF HG0' J9FJ #F 'DE419 '3*F(7 EF B1'1 'D-CE 'D0J B6I (1/ 'D/9HI B1JF) B'FHFJ) 9DI H,H/ .D'A (JF 'D2H,JF EH,( DD*A1JB (JFGE' H(G0' JCHF 'DE419 B/ A*- ('('K H'39'K DD*A1JB (JF 'D#2H', #.D (*E'3C 'D#31) H#61 ('D7AHD). 9DJG (/I DF' #F F*F'HD 'DEH6H9 ('D(-+ EF 'DF'-J*JF 'DB6'&J) H'DABGJ). +'D+'K: %4C'DJ) 'D(-+: J*5/I 'D(-+ D%4C'DJ) EA'/G' #F 'DE419 B/ H69 B1JF) B'FHFJ) D%+('* 'D.D'A (JF 'D2H,JF '3*F(7G' EF %B'E) /9HI 'D*A1JB DDE1) 'D+'FJ) HDFA3 'D3(( /HF 'D*+(* EF #F 'D.D'A (JF 'D2H,JF EH,( DD*A1JB EF 9/EG. 1'(9'K: A16J) 'D(-+ HF7'BG: %F E' ,'! AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) J*6EF B1JF) B'FHFJ) '3*F(7G' 'DE419 EF B1'1 'DE-CE) (1/ 'D/9HI 'DEB'E) 9DI HAB #-/ 'D#3('( 'DE0CH1) AJ 'DE'/) 'D#1(9JF HGJ B1JF) B'FHFJ) **9'16 E9 'DF8'E 'D9'E E*E+D'K AJ 'D/A9 (9/E ,H'2 'DF81 AJ 'D/9HI D3(B 'DA5D AJG' H**9'16 E9 F81J) H-/) 'D*41J9 H#FG' ED:') (EH,( B'FHF 'D%+('* 1BE 107 D3F) 1979 H#F G0G 'DB1JF) D' 3F/ DG' AJ 'DE0'G( 'D%3D'EJ) 'D*J '3*E/ 'DE419 EFG' #-C'E 'D*A1JB 'DB6'&J DD4B'B. .'E3'K: EFG,J) 'D(-+: '*(9F' AJ (-+F' 71JB) 'D(-+ 'D*-DJDJ DDF5H5 'DB'FHFJ) H71JB) 'D'3*B1'! EF .D'D E*'(9) 'D*7(JB'* 'DB6'&J) D#-C'E 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) 'DE9/D H9DI E/I +D'+) 9BH/ EF 'D2EF. 3'/3'K: GJCDJ) 'D(-+: *F'HDF' EH6H9 'D(-+ HAB 'D.7) 'D"*J): 'DE(-+ 'D#HD:E'GJ) 'DB1JF) 'DB'FHFJ) H-,J*G' AJ 'D%+('*.'DE7D( 'D#HD:*91JA 'DB1JF) 'DB'FHFJ) H7(J9*G'.'DE7D( 'D+'FJ:-,J) 'DB1JF) 'DB'FHFJ) AJ 'D%+('*.'DE(-+ 'D+'FJ: /H1 'DB1JF) 'DB'FHFJ) AJ 'D*A1JB 'DB6'&J.'DE7D( 'D#HD: 'D*A1JB 'DB6'&J DD611 H'D.D'A.'DE7D( 'D+'FJ:%+('* 'D.D'A ('DB1JF) 'DB'FHFJ).'DE(-+ 'D+'D+:EHBA 'DB6'! EF 'DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF.'DE7D( 'D#HD:*H,G 'DB6'! F-H 'D*E3C ('DB1JF) 'DB'FHFJ).'DE7D( 'D+'FJ:*H,G 'DB6'! F-H 9/E 'D*E3C ('DB1JF) 'DB'FHFJ).'DE7D( 'D+'D+:*BJJE 'DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF.'D.'*E) 'DE(-+ 'D#HD E'GJ) 'DB1JF) 'DB'FHFJ) H-,J*G' AJ 'D%+('* F*F'HD 6EF %7'1 G0' 'DE(-+ *91JA 'DB1JF) 'DB'FHFJ) H7(J9*G' H-,J*G' AJ 'D%+('* H0DC AJ E7D(JF. 'DE7D( 'D#HD *91JA 'DB1JF) 'DB'FHFJ) H7(J9*G' F*F'HD AJ G0' 'DE7D( *91JA 'DB1JF) 'DB'FHFJ) #HD'K H(J'F 7(J9*G' 'DB'FHFJ) +'FJ'K H0DC AJ A19JF. 'DA19 'D#HD *91JA 'DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DB1JF) 'DB'FHFJ): GJ 'A*1'6 B'FHFJ J,9D 'D#E1 'DE-*ED #H 'DEECF HBH9G #E1'K 5-J-'K 9DI HAB E' GH E*9'1A 9DJG HE#DHA AJ 'D-J') #H HAB'K DE' J1,-G 'D9BD() . HB/ 91A 'DE419 'D91'BJ 'DB1JF) 'DB'FHFJ) AJ 'DE'/) (98) EF B'FHF 'D%+('* 1BE 107 D3F) 1979 ('D"*J: "#HD'K: 'DB1JF) 'DB'FHFJ) GJ '3*F('7 'DE419 #E1'K :J1 +'(* EF #E1 +'(* D/JG". HJAGE EF 'DF5 AJ #9D'G #F 'DB1JF) 'DB'FHFJ) GJ 9ED JBHE (G 'DE419 %0 J9E/ %DI %+('* H'B9) E,GHD) EF .D'D H'B9) E9DHE) HJECF 'F F91QA 'DB1JF) 'DB'FHFJ) #FG': "/DJD EF #/D) 'D%+('* :J1 'DE('41) H'DEGJ#) EF B(D 'DE419 H'D*J J*H5D EF .D'DG' %DI %+('* H'B9) E,GHD) EF .D'D #.1I E9DHE) E3*F/'K AJ 0DC 9DI E' GH E#DHA AJ 'D-J') #H 1',- 9BD'K". EF 'D*9'1JA #9D'G J*(JF DF' #F 'DB1JF) 'DB'FHFJ) GJ 9EDJ) '3*F*', AC1J HGJ (H5AG' G0' *9/ EF #/B H3'&D 5J':) 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) %0 *$/J /H1'K AJ %+('* 'D-BHB H'DE1'C2 'DB'FHFJ) CE' *$/J /H1'K AJ %B'E) 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 3H'! EF F'-J) (F'&G' #H EF F'-J) E(11'* H,H/G'"(). *9/ %1'/) 'DE419 #J F5 'DB'FHF GJ E5/1 'DB1JF) 'DB'FHFJ) A'DF5 'DB'FHFJ GH 'D1CF 'DH-J/ DDB1JF) 'DB'FHFJ) HGH E' JEJ2G' 9F 'DB1JF) 'DB6'&J) 'D*J GJ EF 9ED 'DB'6J %0 JBHE 'DB'6J ('3*F('7 #E1 :J1 +'(* EF #E1 +'(* D/JG AJ 'D/9HI 'D*J JF81 AJG'. H9DI G0' A%F 'DB1'&F 'DB'FHFJ) E-//) (F5H5 B'FHFJ) E9DHE) (.D'A 'DB1'&F 'DB6'&J) 'D*J DE JBFFG' 'DE419 CE' DE JOB1QG' 'DB6'! (E,EH9G H%D' #5(-* 'DB1'&F 'DB6'&J) B1'&F B'FHFJ) (5A) #F 'DB6'! E5/1 EF E5'/1 'D*41J9. HB/ *5(- 'DB1'&F 'DB6'&J) B1'&F B'FHFJ) %0' B'E 'DE419 (*BFJFG' (F5H5 B'FHFJ) 9'E) E,1/) J*E %5/'1G' HF41G' AJ 'D,1J/) 'D13EJ) DD9ED (EH,(G'.() 'DA19 'D+'FJ 'D7(J9) 'DB'FHFJ) DDB1JF) CJ FAGE 'D7(J9) 'DB'FHFJ) DDB1'&F 'DB'FHFJ) JF(:J 'D*EJJ2 (JF BH'9/ 'DB'FHF 'DEH6H9J) H(JF BH'9/ 'D%+('* 'DB'FHFJ) #HD'K +E 'D*EJJ2 (JF BH'9/ 'D%+('* 'DEH6H9J) HBH'9/ 'D%+('* 'D4CDJ) +'FJ'K. JB5/ ('DBH'9/ 'DEH6H9J) 'DF5H5 'DB'FHFJ) 'D*J **9DB (EH6H9 'D-B 3H'! '*5D* G0G 'DBH'9/ (#3('( H,H/G #H 'F*B'DG #H 'FB6'&G HD' *9FI (H3JD) %+('* 'D-B.() #E' BH'9/ 'D%+('* 'DEH6H9J) AGJ 'DF5H5 'DB'FHFJ) 'D*J *9E/ %DI *-/J/ 'D-B AJ 'D%+('* H41H7 E-D 'D%+('* H#/D) 'D%+('* 'DEB11) B'FHF'K HGJ 'DC*'() H'D%B1'1 H'D'3*,H'( H'D4G'/) H'DB1'&F H'DJEJF H'D.(1) H'DE9'JF)  AJ -JF *9E/ BH'9/ 'D%+('* 'D4CDJ) %DI *F8JE 'D%,1'!'* 'DH',( %*('9G' EF B(D 'DB6'! H'DE*9DB) ('D#/D) 'DEH6H9J) CCJAJ) *(DJ: 'D4GH/ HCJAJ) #/'! 'D4G'/) HEF'B4) 'D4GH/ HCJAJ) EE'13) 'D.(J1 D9EDG HCJAJ) %,1'! 'DE9'JF) EF B(D 'DE-CE) H:J1G' EF 'D%,1'!'* 'D4CDJ) 'DEF5H5 9DJG' AJ B'FHF 'D%+('*(). H*/.D BH'9/ 'D%+('* 'DEH6H9J) AJ F7'B 'DB'FHF 'DE/FJ AJ -JF */.D BH'9/ 'D%+('* 'D4CDJ) AJ F7'B B'FHF 'DE1'A9'* 'DE/FJ) HB/ *H,G* (96 'D*41J9'* *DB'! ,E9 BH'9/ 'D%+('* 'DEH6H9J) H'D4CDJ) AJ B'FHF H'-/ CE' GH 'D-'D AJ B'FHF 'D%+('* 'D91'BJ 1BE 107 D3F) 1979 HC0DC 'D-'D AJ 'DB'FHFJF 'D%FCDJ2J H'D#E1JCJ.() AJ F7'B BH'9/ 'D%+('* 'DEH6H9J) JD2E #F FA1B (JF 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 'D*J *-// 'D#/D) 'D*J J*E %9/'/G' B(D 'DD,H! %DI 'DB6'! H(JF 'D#/D) 'D*J J*E %9/'/G' #+F'! 'D.5HE) #J #+F'! F81 'D/9HI EF B(D 'DB6'! %0 *7DB *3EJ) 'D#/D) 'DEGJ#) #H 'DE9/) 3DA'K 9DI 'D#/D) 'D*J '4*17 'DB'FHF %9/'/G' 9F/ -/H+ 'DH'B9) 'DE$/J) %DI %F4'! 'D-B #H 'FB6'&G #H %F4'! 'DE1C2 'DB'FHFJ AG0' 'DFH9 EF 'D#/D) B/ */9H 'D-',) %DJG (9J/'K 9F #J) .5HE) B6'&J) D' (D #FG' E3*BD) 9F 'D.5HE) 'DB6'&J) AJ :'D( 'D#-J'F HB/ *CHF 3(( 9/E 'DD,H! %DI 'DB6'! AJ A6 'DEF'29'* (JF 'D#A1'/.() HJ5/B '57D'- 'D#/D) 'DEGJ#) 9DI 'D#/D) 'DC*'(J) 3H'! C'F* 9DI 4CD 3F/'* 13EJ) #H 3F/'* 9'/J) %0 *9/ G0G 'D3F/'* B1J() 'D5D) EF 9F'51 *CHJF 'DH'B9) 'DB'FHFJ) #H 'D*51A 'DB'FHFJ (E' J,( E9G %.6'9G' DDB'FHF FA3G 'D0J J-CE #J EFGE' HG0' E' JF7(B 9DI 'DB1'&F 'DB'FHFJ) 'D*J JB11G' 'DB'FHF '9*E'/'K 9DI (96 'DHB'&9 'DE9JF) /HF */.D EF 'DB'6J 'D0J JBHE (F81 'D/9HI -J+ J31J 9DI 'DB1'&F 'DB'FHFJ) 'DB'FHF 'DE9EHD (G HB* H,H/ 'DHB'&9 'D*J JBJE 9DJG' 'DB'FHF G0G 'DB1'&F AGH D' J31J (#+1 1,9J 9DI 'D*51A'* #H 'DHB'&9 'D3'(B) 9DI *'1J. FA'0G.() HJF7(B H5A 'D#/D) 'DEGJ#) 9DI 'D#/D) 'DC*'(J) H'DB1'&F 'DB'FHFJ) #E' (BJ) 'D#/D) AGJ #/D) J*E #H J,1J %9/'/G' #+F'! 'D/9HI HG/AG' %F'1) 'D71JB #E'E 'DB6'! DJ*ECF EF 'DH5HD %DI -CE 9'/D HGJ *.69 DDB'FHF 'DE9EHD (G HB* F81 'D/9HI H9DJG A%F 'DB1JF) 'DB'FHFJ) GJ /DJD EF #/D) 'D%+('* 'DEGJ#) E3(B'K HGJ /DJD B'&E 9DI 'D'A*1'6 'D0J J9*E/G 'DE419 DJ,9D EF 'D4J! 'DE-*ED #H 'DEECF -/H+G 4J&'K 5-J-'K HEF 'DE$C/ #F 'D'-*E'D /1,'* **A'H* (JF 'D'B*1'( EF 'DJBJF H(JF E,1/ 'D'-*E'D 'D(3J7 %D' #F '9*('1 'D4J! 'DE-*ED 'J'K C'F* /1,) '-*E'DG 4J&'K 5-J-'K J/.D AJ F7'B 'DEB5H/ ('DB1JF) 'DB'FHFJ) ('9*('1G' H3JD) EF H3'&D 5J':) 'DBH'FJF #H C/DJD EF #/D) 'D%+('*.() H'DB1'&F 'DB'FHFJ) H1/* 9DI 3(JD 'D-51 %0 D' B1JF) B'FHFJ) /HF F5 JB11G'. HGJ EF #/D) 'D%+('* 'DED2E) DDB'6J HDD.5HE (5A*G' F5H5 B'FHFJ) #E1) JB*6J 'D9ED (EH,(G' -J+E' F5 9DI 0DC (:6 'DF81 9F 'D81HA 'DE-J7) (CD B6J) 9DI -/) A'DB1JF) 'DB'FHFJ) **5A (5A) 'D9EHEJ) H'D*,1J/ #J #FG' E,1/) 9F 'D81HA 'D.'5) (CD B6J) *916 9DI 'DB6'! H*F7(B 9DI C'A) 'DHB'&9 'DE*4'(G) HGJ EF 'D#/D) :J1 'DE('41) AJ 'D%+('*.() 'DE7D( 'D+'FJ -,J) 'DB1JF) 'DB'FHFJ) AJ 'D%+('* *5FA 'DB1'&F 'DB'FHFJ) EF -J+ -,J*G' AJ 'D%+('* %DI 5FAJF: #HD'K: 'DB1'&F 'DB'FHFJ) 'DB'79) 'D*J D' *B(D %+('* 'D9C3. +'FJ'K: 'DB1'&F 'DB'FHFJ) 'D(3J7) 'D*J *B(D %+('* 'D9C3. %F CD*' 'DB1JF*JF **H'AB'F AJ CHFGE' D' *9AJ'F EF *B11*' DE5D-*G EF 9(! %+('* 'DH'B9) 'D(/JD) H3F*F'HD (%J,'2 CD'K EFGE': #HD'K: 'DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DB'79): HGJ *:FJ EF *B11* DE5D-*G 9F #J /DJD EF #/D) 'D%+('* A'DE3*AJ/ EFG' JCHF B/ #+(* -BG (E,1/ %+('* 'DH'B9) 'D(/JD) 'D*J '3*F(7 EFG' 'DE419 +(H* 'DH'B9) 'D#5DJ) H9F/G' D' J-B DD.5E 'D".1 %+('* 9C3 E' +(* ('DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DB'79) %D' (#-/ /DJDJF GE' 'D%B1'1 #H 'DJEJF HG0' E' F5* 9DJG 'DE'/) (101) EF B'FHF 'D%+('* 1BE 107 D3F) 1979 'D*J ,'! AJG': "J,H2 B(HD 'D%B1'1 H'DJEJF AJ FB6 'DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DB'79) 'D*J D' *B(D %+('* 'D9C3 AJ 'D#EH1 'D*J D' **9DB ('DF8'E 'D9'E". 9DJG AD' J,H2 DD.5E #F JFB6 E' #+(**G 'DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DB'79) %D' (#-/ #E1JF %E' 'D%B1'1 #H 'DJEJF H%F *9DB 'D#E1 ('DF8'E 'D9'E AD' J,H2 %+('* 'D9C3 '(/'K. #E' -,J) 'D#-C'E AB/ '.*DA* "1'! 'DABG'! -HD 'D7(J9) 'DB'FHFJ) D-,J) 'D#-C'E 'D*J -'2* /1,) 'D(*'* GD GJ B1JF) B'FHFJ) B'79) #E B1JF) B'FHFJ) (3J7) #E #FG' B'9/) EH6H9J). 0G( 9// EF 'DABG'! %DI #FG' B'9/) EH6H9J) H%F C'F* B'&E) 9DI AC1) 'D1',- #H 'D:'D( 'DHBH9 AJ -JF 0G( 'D(96 'D".1 %DI 'DBHD #F -,J) 'D#-C'E **6EF (96 'D%9A'! EF 'D%+('* #H 'D'(*9'/ 9F EF7B) 'D%+('* H(G0' AGJ *B*1( EF F7'B 'DBH'9/ 'DEH6H9J) HJECF '9*('1G' AJ E1-D) H37 (JF BH'9/ 'D%+('* 'DB'FHFJ) H(JF BH'9/ 'DB'FHF 'DEH6H9J) H%F C'F* AJ -BJB) 'D#E1 #B1( %DI BH'9/ 'D%+('* EFG' %DI 'DBH'9/ 'DEH6H9J)(). #E' EHBA 'DE419 'D91'BJ EF -,J) 'D#-C'E A%FG B/ 'A*16 'A*1'6'K B'79'K D' JB(D %+('* 'D9C3 #F 'D4J! 'DE-CHE (G 5-J- EF F'-J*J 'D4CD H'DEH6H9 -J+ F5* 'DE'/) (105) EF B'FHF 'D%+('* 9DI 'D"*J: "'D#-C'E 'D5'/1) EF 'DE-'CE 'D91'BJ) 'D*J -'2* /1,) 'D(*'* *CHF -,) (E' A5D* AJG EF 'D-BHB %0' '*-/ #71'A 'D/9HI HDE **:J1 5A'*GE H*9DB 'DF2'9 (0'* 'D-B E-D'K H3(('K". CE' F5* 'DE'/) (106) EF 'DB'FHF #9D'G: "D' J,H2 FB6 -,J) 'D#-C'E 'D('*)". H9DJG A%FF' #E'E B1JF) B'FHFJ) B'79) E*9DB) ('DF8'E 'D9'E %0 #F E4CD) 'D%+('* *(BI B'&E) A9DI EF J*E3C (H,H/ -B #H 2H'DG 9F 71JB 'D/A9 (3(B 'DA5D AJ 'DF2'9 #F J+(* 'DH'B9) 'D(/JD) HGJ 5/H1 -CE AJ F2'9 B'E (JF 'D.5HE #FA3GE /HF #F **:J1 5A'*GE H*9DB 'DF2'9 (0'* 'D-B E-D'K H3(('K 9F/G' D' J-B DD.5E 'D".1 #F J+(* .D'A E' ,'! AJ EF7HB 'D-CE. +'FJ'K: 'DB1JF) 'DB'FHFJ) 'D(3J7): 'DB1JF) 'DB'FHFJ) 'D(3J7) 4(JG) ('DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DB'79) EF -J+ #FG' D' *9AJ EF *B11* DE5D-*G EF 9(! %+('* 'DH'B9) 'D(/JD) HD' *FBD 9(! 'D%+('* %DI 'D71A 'D".1 %D' %0' B'E EF *B11* G0G 'DB1JF) DE5D-*G (%+('* 'DH'B9) 'D(/JD) #HD'K CE' #FG' D' *9AJ EF *B11* DE5D-*G EF E,'(G) 'D/DJD ('D/DJD AJE' %0' #+(* 'D.5E 'D".1 .D'A E' J3*A'/ EF 'DB1JF) 'DB'FHFJ) 'D(3J7) HJ*E %+('* 9C3 E' /D* 9DJG 'DB1JF) 'DB'FHFJ) 'D(3J7) 9DI HAB DDBH'9/ 'D9'E) DD%+('*(). %F 'D#5D AJ 'DB1'&F 'DB'FHFJ) #F *CHF (3J7) 9'/) HJ,H2 %+('* .D'A E' J3*A'/ EFG' HG0' E' JAGE EF F5 'DE'/) (100) EF B'FHF 'D%+('* -J+ ,'! AJG': "J,H2 FB6 'DB1JF) 'DB'FHFJ) ('D/DJD 'D9C3 E' DE JF5 'DB'FHF 9DI :J1 0DC". 'DE(-+ 'D+'FJ /H1 'DB1JF) 'DB'FHFJ) AJ 'D*A1JB 'DB6'&J (9/ #F (JF' AJ 'DE(-+ 'D#HD *91JA 'DB1JF) 'DB'FHFJ) H7(J9*G' H/H1G' AJ 'D%+('* HE/I -,J*G' F#*J AJ G0' 'DE(-+ 9DI (J'F /H1 'DB1JF) 'DB'FHFJ) AJ 'D*A1JB 'DB6'&J (JF 'D2H,JF H'D*J H1/* AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) 1BE 188 D3F) 1959 'DE9/D. %F 'D(DH: %DI -BJB) 'DB1JF) 'DB'FHFJ) #9D'G J*7D( /1'3) 'D*A1JB 'DB6'&J DD611 H'D.D'A +E /H1 'DB1JF) 'DB'FHFJ) AJ %+('* 'D.D'A (JF 'D2H,JF H0DC AJ E7D(JF: 'DE7D( 'D#HD 'D*A1JB 'DB6'&J DD611 H'D.D'A ,1I 'DB6'! B(D FA'0 B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) 1BE 188 D3F) 1959() 9DI HAB E0G(J 'D-FAJ) H'D,9A1J) 'DD0JF D' J#.0'F ('D*A1JB DD611 A%0' '4*CI #-/ 'D2H,JF EF '61'1 'D2H, 'D".1 (G A9DI 'DB6'! '*.'0 C'A) 3(D 'D%5D'- (JFGE' () HEFG' 'DF5- H'D*H,JG H%13'D -CEJF DD%5D'- H'D*HAJB 'E*+'D'K DBHDG *9'DI: ((H%PFR .PAR*OER 4PB'BN (JNFGE' A'(9O+H' -NCNE'K EPFR #GRDPGP HN-NCNEN'K EPFR #GRDPGN' %PFR JO1J/N' %P5RD'-N'K JOHNAQPBP 'DDGO (JNFRGNEON' %PFQN 'DDGN C'FN 9NDPJREN'K -NCPJREN'K))(). H(9/ 5/H1 'DB'FHF 1BE (188) D3F) 1959 #,'2 'DE419 AJ ('DE'/) 'D#1(9JF EFG B(D 'D*9/JD): %0' '/9I #-/ 'D2H,JF %61'1 'D".1 (G (E' D' J3*7'9 E9G /H'E 'D941) #H '/9I BJ'E 4B'B (JFGE' ,'2 DG #F J7D( EF 'DB'6J 'D*A1JB H9DI 'DB'6J B(D %5/'1 'D-CE ('D*A1JB #F J9JF -CE'K EF #GD 'D2H,) H-CE'K EF #GD 'D2H, DDF81 AJ %5D'- 0'* 'D(JF %F H,/' A%F *901 H,H/GE' 7D( 'DB'6J %DI 'D2H,JF 'F*.'( -CEJF :J1GE' A%F DE J*AB' 9DI 0DC 'F*.(GE' 'DB'6J H9DI 'D-CEJF #F J,*G/' AJ 'D%5D'- A%F *901 9DJGE' 0DC 1A9' 'D#E1 %DI 'DB'6J EH6-JF DG 'D71A 'D0J +(* DGE' #FG GH 'DEB51 A%F '.*DA' 6E %DJGE' 'DB'6J -CE'K +'D+'K A%0' +(* DDB'6J %61'1 #-/ 'D2H,JF ('D".1 #H '3*E1'1 'D.D'A (JFGE' H9,2 9F '5D'-GE' H'E*F9 'D2H, 9F 'D*7DJB A1B 'DB'6J (JFGE' HJ3B7 'DEG1 'DE$,D %F C'F 'D*B5J1 EF ,'F( 'D2H,) A%F C'F* 'D2H,) B(6* ,EJ9 'DEG1 J-CE 9DJG' (1/ E' D' J2J/ 9DI F5A 'DEG1 DD2H,.() HB/ '3*E1 'D9ED ('DE'/) #9D'G -*I 5/1 'DB'FHF 1BE (21) D3F) 1978 B'FHF 'D*9/JD 'D+'FJ DB'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) -J+ #9J/ 'DF81 (5H1) 4'ED) AJ #-C'E 'D*A1JB 'DB6'&J %0 #D:J 'DA5D 'D+'FJ H'D+'D+ H'D1'(9 H-D E-DGE' A5D'K H'-/'K GH 'DA5D 'D+'FJ -J+ 9'D, #-C'E 'D*A1JB 'DB6'&J DD611 H'D.D'A AJ 'DEH'/ (40-42)(). H9DJG 3F*F'HD /1'3) 'D*A1JB 'DB6'&J DD611 H'D.D'A AJ A19JG. 'DA19 'D#HD 'D*A1JB 'DB6'&J DD611 F5* 'DE'/) 'D#1(9HF EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) 9DI 'D"*J: "DCD EF 'D2H,JF 7D( 'D*A1JB 9F/ *H'A1 #-/ 'D#3('( 'D"*J): 1. %0' #61 #-/ 'D2H,JF ('D2H, 'D".1 #H (#HD'/GE' 611'K J*901 E9G '3*E1'1 'D-J') 'D2H,J) HJ9*(1 EF B(JD 'D#61'1 'D%/E'F 9DI *F'HD 'DE3C1'* #H 'DE./1'* 9DI #F J+(* 0DC (*B1J1 EF D,F) 7(J) 13EJ) HJ9*(1 EF B(JD 'D%61'1 C0DC EE'13) 'DBE'1 AJ (J* 'D2H,J). 2. %0' '1*C( 'D2H, 'D".1 'D.J'F) 'D2H,J) "HJCHF EF B(JD 'D.J'F) 'D2H,J) EE'13) 'D2H, A9D 'DDH'7 (#J H,G EF 'DH,HG"(). 3. %0' C'F 'D2H', B/ ,1I .'1, 'DE-CE) 9F 71JB 'D%C1'G H*E 'D/.HD(). 4. %0' *2H, 'D2H, EF 2H,) +'FJ) (/HF '0F 'DE-CE) HAJ G0G 'D-'D) D' J-B DD2H,) *-1JC 'D/9HI 'D,2'&J) (EH,( 'DAB1) (1) EF 'D(F/ (#) EF 'DE'/) 'D+'D+) EF B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 1BE (23) D3F) 1971 (/D'D) 'DAB1) (6) EF 'DE'/) 'D+'D+) EF G0' 'DB'FHF". FD'-8 #F GF'C 3(('K E4*1C'K DD*A1JB J,E9 'DAB1'* 'D*J 9//*G' 'DE'/) #9D'G HGH 'D611() HB/ H5A 'DE419 'D611 AJ 'DAB1) (1) EF 'DE'/) 'D#1(9JF "('D611 'D0J J*901 E9G '3*E1'1 'D-J') 'D2H,J)"() HDCFG '9*(1 +(H* #-/ 'D#3('( 'D*J F5 9DJG' AJ (BJ) 'DAB1'* 'D#1(9 B1JF) B'FHFJ) B'79) 9DI #F 611'K ,3JE'K B/ D-B ('D2H, 'DE/9J J*901 E9G '3*E1'1 'D-J') 'D2H,J) HD' J-B DD2H, 'D".1 #F J+(* #F 'D611 :J1 ,3JE #H :J1 EH,( DD*A1JB() D' (D #F 'DE419 B/ 1A9 E1*() 'DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DH'1/) AJ 'DAB1'* #9D'G %DI E1*() 'DB'9/) 'DEH6H9J) AD' J,H2 %+('* 9/E 5-) 'DB'9/) H9DI 'DE-CE) E*I +(* DG' *H'A1 #-/ 'D#3('( 'DE0CH1) AJ 'DAB1'* 'D.E3 EF 'DE'/) #9D'G #F *5/1 B1'1G' ('D*A1JB (JF 'D2H,JF /HF 'DD,H! %DI 'D*-CJE H#9*(1 'DE419 B1'1 'D-CE 'D5'/1 ('D*A1JB 7D'B'K ('&F'K (JFHF) 5:1I '3*F'/'K DF5 'DE'/) 'D.'E3) H'D#1(9JF EF 'DB'FHF.() 'DA19 'D+'FJ 'D*A1JB 'DB6'&J DD.D'A (JF 'D2H,JF (JF' #F 'DE419 AJ 'DE'/) 'D#1(9JF EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) #97I 'D-B DCD' 'D2H,JF AJ 7D( 'D*A1JB 9F/ H,H/ #-/ 'D#3('( 'D*J *E 0C1G' HE*I +(* DDE-CE) HBH9 611 J4B E9G '3*E1'1 'D-J') 'D2H,J) #H *H'A1 #-/ 'D#3('( 'D#1(9) 'D#.1I A%F 9DI 'DB6'! #F J5/1 -CEG ('D*A1JB /HF 'DD,H! %DI 'D*-CJE %D' #FG AJ 'DE'/) 'D-'/J) H'D#1(9JF #97I 'D-B DCD EF 'D2H,JF 7D( 'D*A1JB 9F/ BJ'E .D'A (JFGE' 3H'! C'F 0DC B(D 'D/.HD #E (9/G HDCFG #D2E 'DE-CE) (9/ 'D*+(* EF H,H/ 'D.D'A #F *9JF -CEJF DD%5D'- (JF 'D2H,JF -J+ ,'! F5 'DE'/) 'DE0CH1) 9DI 'DF-H 'D"*J: 1. DCD EF 'D2H,JF 7D( 'D*A1JB 9F/ BJ'E .D'A (JFGE' 3H'! C'F 0DC B(D 'D/.HD #E (9/G. 2. 9DI 'DE-CE) %,1'! 'D*-BJB AJ #3('( 'D.D'A A%0' +(* DG' H,H/G *9JF -CE'K EF #GD 'D2H,) H-CE'K EF #GD 'D2H, %F H,/' DDF81 AJ %5D'- 0'* 'D(JF A%F *90Q1 H,H/GE' CDA* 'DE-CE) 'D2H,JF ('F*.'( -CEJF A%F DE J*AB' 'F*.(*GE' 'DE-CE). 3. 9DI 'D-CEJF #F J,*G/' AJ 'D%5D'- A%F *901 9DJGE' 0DC 1A9' 'D#E1 %DI 'DE-CE) EH6-JF DG' 'D71A 'D0J +(* *B5J1G A%F '.*DA' 6E* 'DE-CE) DGE' -CE'K +'D+'K. 4. / #. %0' +(* '3*E1'1 'D.D'A (JF 'D2H,JF H9,2* 9F 'D%5D'- (JFGE' H'E*F9 'D2H, 9F 'D*7DJB A1B 'DB'6J (JFGE'. (. %0' *E 'D*A1JB (9/ 'D/.HD J3B7 'DEG1 'DE$,D %0' C'F 'D*B5J1 EF ,'F( 'D2H,) 3H'! C'F* E/9J) #E E/9I 9DJG' A%0' C'F* B/ B(6* ,EJ9 'DEG1 *D2E (1/ E' D' J2J/ 9DI F5AG #E' %0' +(* #F 'D*B5J1 H'B9 EF 'D71AJF AJB3E 'DEG1 (JFGE' (F3() 'D*B5J1 'DEF3H( DCD EFGE'. ,@. %0' *E 'D*A1JB B(D 'D/.HD H+(* 'D*B5J1 EF ,'F( 'D2H,) *D2E (1/ E' B(6*G EF EG1 E9,D". %F 'DE419 H(EH,( 'D*9/JD 'D+'FJ DB'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) B/ ,9D CD EF 'D*A1JB DD611 H'D4B'B 3((JF E.*DAJF H#A1/ DCD EFGE' -CE'K .'5'K 9DI .D'A E' C'F 9DJG 'D-'D B(D 'D*9/JD H#F G0' 'D*H,G EF 'DE419 D' E(11 DG A'D.D'A H'D4B'B DA8'F E*1'/A'F H%F 3(( 'D*A1JB DD4B'B #J 'D.D'A GH *A1JB DD611 'DF'4& 9FG EE' J4B E9G '3*E1'1 'D-J') 'D2H,J).() %F %+('* 'D4B'B ('D.D'A) (JF 'D2H,JF J*7D( %+('* 'DHB'&9 'D*J 3((* 'D611 D#-/GE' #H CDJGE' () H9DJG A%F 'D*A1JB 'DB6'&J (3(( 'D4B'B E' GH %D' *A1JB DD611 'DF'4J! 9FG D/1! 8DE 'D8'DE (9/ %+('* 'D4B'B HE91A) #3('(G H%13'D -CEJF H*90QO1 'D%5D'-() . %F 3(( 'D*A1JB 'D0J #H1/G 'DE419 AJ 'DE'/) 'D-'/J) H'D#1(9JF D' J.*DA AJ -BJB*G 9F #3('( 'D*A1JB 'D*J #H1/G' AJ 'DE'/) 'D#1(9JF HGH 'D611 'DF'*, 9F 'D-'D'* ,EJ9G' H9DI G0' A%F -'D) 'D*A1JB DD.D'A 'D*J #H1/G' 'DE419 AJ 'DE'/) 'D-'/J) H'D#1(9JF */.D 6EF 'DAB1) 'D#HDI EF 'DE'/) 'D#1(9JF H0DC D9EHE 'DF5 'DH'1/ AJG' 3H'! C'F 'D611 F'*,' 9F 'D61( #H 'D3( #H 31B) 'D#EH'D #E C'F F'*,' 9F 4B'B J*901 E9G '3*E1'1 'D-J') 'D2H,J) 1:E (0D 'DE-CE) D,GH/ 'D%5D'- H%FG'! 'D4B'B HGH E' C'F E#.H0'K (G B(D 'D*9/JD. 'DE7D( 'D+'FJ %+('* 'D.D'A ('DB1JF) 'DB'FHFJ) H6-F' AJ 'DE7D( 'D3'(B %F 'D*A1JB DD.D'A ('D4B'B) %F GH %D' *A1JB DD611 'DF'4& 9F 'D.D'A E*I +(* H91A* #3('(G H*901 #5D'- 0'* 'D(JF (JF 'D2H,JF EF B(D 'DE-CE) E('41) #H (H'37) -CEJF #H #C+1 E9 *#,JD 'D/9HI EGD) C'AJ) D*A9JD ,GH/ 'D%5D'- HDB/ #E1 'DDG 3(-'FG H*9'DI ((9+ 'D-CEJF 9F/ .HA 'D4B'B B(D HBH9G H-/H+ 'DFC/ (JF 'D2H,JF H3H! 'DE9'41).() DB/ 9/ B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) 'DE9/D E,1/ *C1'1 'D/9HI 'DEB'E) 9DI HAB #-C'E 'DE'/) 'D#1(9JF 1:E 9/E +(H* 'D3(( 'D0J EF #,DG #BJE* 'D/9HI 'D#HDI B1JF) B'FHFJ) 9DI +(H* 'D.D'A (JF 'D2H,JF -J+ F5* 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF 9DI 'D"*J: "%0' 1/* /9HI 'D*A1JB D#-/ 'D#3('( 'DE0CH1) AJ 'DE'/) 'D#1(9JF EF G0' 'DB'FHF D9/E +(H*G H'C*3( B1'1 'D1/ /1,) 'D(*'* +E #BJE* /9HI +'FJ) ('D*A1JB DFA3 'D3(( A9DI 'DE-CE) #F *D,# %DI 'D*-CJE HAB'K DE' H1/ AJ 'DE'/) 'D-'/J) H'D#1(9JF" H(:J) %+('* A16J) #F 'DE419 B/ ,9D EF 'D/9HI 'D*J #BJE* 9DI HAB 'DE'/) 'D#1(9JF EF 'DB'FHF H5/1 B1'1 -CE (1/G' H'C*3( B1'1 'D-CE ('D1/ /1,) 'D(*'* B1JF) B'FHFJ) '3*F(7 EFG' #F GF'C .D'A (JF 'D2H,JF EH,( DD*-CJE. 3FBHE (/1'3) *-DJDJ) DDE'/) 'DE0CH1) DE91A) 9F'51G' HE/I 'DE1HF) H'D,EH/ AJG' H0DC EF A19JF: 'DA19 'D#HD 'DA16 H'D-CE AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF %F EF .5'&5 'DB'9/) 'DB'FHFJ) #FG' **5A (5A) 'D9EHEJ) H'D*,1J/ HGJ 5A) AFJ) **9DB (5J':) 'DB'9/) 'DB'FHFJ) HH3JD) D*-BJB E(/# AD3AJ 3J'3J J*E+D (E(/# 3J'/) 'DB'FHF H'DE3'H') #E'EG() HDCF E(/# 9EHEJ) 'DB'9/) 'DB'FHFJ) H*,1J/G' D' J$/J -*E'K %DI 'F7('BG' 9DI ,EJ9 'D#4.'5 'DE.'7(JF (G' (FA3 'D/1,) EF 'D*-/J/ A%F C'F 0DC J5/B 9DI 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 'D,'E/) AJ 5J':*G' %D' #FG D' J5/B 9DI 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 'DE1F) A'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 'D,'E/) AJ 5J':*G' *OARBP/ 'DB6'! 'DB/1) 9DI EE'13) 'D3D7) 'D*B/J1J) 9F/ 'D*7(JB 9DI .D'A 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 'DE1F) 'D*J *7(B 9DI 'D-'D'* 'D.'5) HAB'NK DD3D7) 'D*B/J1J) DB'6J 'DEH6H9. %F *EJJ2 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 'DE1F) EF 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 'D,'E/) JECF %/1'CG EF .D'D 'D*-DJD 'DEF7BJ DCD B'9/) B'FHFJ) 9DI -/) AEF -J+ 'DEF7B JECF *-DJD CD B'9/) B'FHFJ) %DI 9F51JF #3'3JJF 'D9F51 'D#HD GH 'DA16 H'D9F51 'D+'FJ GH 'D-CE -J+ J*6EF 'DA16 41H7 'F7('B 'DB'9/) 'DB'FHFJ) (JFE' J*6EF 'D-CE 'D#E1 'DEB11 AJ 'DB'9/) 'DB'FHFJ) H#F #J) 71JB) D5J':) 'DB'9/) 'DB'FHFJ) **H'AB E9 %EC'FJ) *-DJDG' EF7BJ'K %DI A16 H-CE H9DJG A%F 'DB'9/) 'DB'FHFJ) 'D*J *B11 #F DCD EF 'D2H,JF 7D( 'D*A1JB %0' '1*C( 'D2H, 'D".1 'D.J'F) 'D2H,J) (E40/2) **CHF EF A16 GH '1*C'( #-/ 'D2H,JF 'D.J'F) 'D2H,J) HEF -CE GH 'D*A1JB 'DB6'&J (JFGE' HJ9/ 'D*A1JB AJ G0G 'D-'D) 7D'B'K ('&F'K (JFHF) 5:1I H'DA16 AJ 'DE+D #9D'G GH -'D) E.*D7) EF 'DB'FHF HGH "'DE1C2 'DB'FHFJ DD2H, H'D2H,)" H-'D) EF 'DH'B9 HGH "'1*C'( #-/ 'D2H,JF ,1JE) 'D.J'F) 'D2H,J)". HB/ JCHF 'DA16 B'&E'K 9DI -'D) H'B9J) AB7 CE' GH 'D-'D AJ 'DE'/) ('D3'(9)/1) EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) H'D*J *F5 "J4*17 AJ *E'E #GDJ) 'D2H', 'D9BD H%CE'D 'D+'EF) 941) EF 'D9E1" A'D9BD H%CE'D 'D+'EF) 941) EF 'D9E1 GE' -'D*'F H'B9J*'F. HB/ JCHF 'DA16 ECHF'K EF -'D*JF B'FHFJ*JF HE+'D 0DC E' F5* 9DJG 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9HF EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J): "%0' 1/* /9HI 'D*A1JB D#-/ 'D#3('( 'DE0CH1) AJ 'DE'/) 'D#1(9JF EF G0' 'DB'FHF D9/E +(H*G H'C*3( B1'1 'D1/ /1,) 'D(*'* +E #BJE* /9HI +'FJ) ('D*A1JB DFA3 'D3(( A9DI 'DE-CE) #F *D,# %DI 'D*-CJE HAB'K DE' H1/ AJ 'DE'/) 'D-'/J) H'D#1(9JF". %F 'DA16 AJ 'DE'/) #9D'G B/ '4*ED 9DI -'D*JF B'FHFJ*JF GE': #HD'K- 3(B %B'E) /9HI *A1JB D#-/ 'D#3('( 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D#1(9JF H5/1 B1'1 B6'&J (1/G' H'C*3( B1'1 'D1/ /1,) 'D(*'* %E' (*5/JB 'DB1'1 EF B(D E-CE) 'D*EJJ2 (9/ #F HB9 'D79F 9DJG #H DE6J 'DE/) 'DB'FHFJ) 'DEB11) DD*EJJ2 H'D('D:) 941) #J'E #H (*F'2D EF 5/1 'DB1'1 6/G 9F -BG AJ 'D79F *EJJ2'K. +'FJ'K- %B'E) /9HI +'FJ) DFA3 'D3(( 'D0J #BJE* EF #,DG 'D/9HI 'D#HDI H'*-/ AJG' #71'A 'DF2'9 HE-DG. #E' 'D-CE AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF AGH "%F 9DI 'DE-CE) #F *D,# %DI 'D*-CJE 9DI HAB E' H1/ AJ 'DE'/) 'D-'/J) H'D#1(9JF" H'D-CE /'&E'K JCHF -'D) B'FHFJ) .'D5) **E+D ('D-CE 'DEB11 DDA16 'D0J *6EF*G 'DB'9/) 'DB'FHFJ) HJECF ED'-8) 0DC EF B1'1 DE-CE) 'D#-H'D 'D4.5J) AJ 'DEH5D %0 ,'! AJG: "DE' C'F* 'DE/9J) B/ #B'E* /9HI *A1JB ('D1BE 2279/983 (EH,( 'DE'/) (40) EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) HB/ 1/* 'D/9HI D9,2 'DE/9J) 9F 'D%+('* H'C*3( B1'1 'D1/ /1,) 'D(*'* H9DJG HDE' #B'E* 'D/9HI 'D419J) 'DE1BE) 2727/983 HD,1J'F 'DE1'A9) 'DH,'GJ) H'D9DFJ)... 9DJG B11* 'DE-CE) 'D-CE ('D*A1JB (JF 'DE/9J) H'DE/9I 9DJG H'9*('1 G0' 'D*A1JB 7D'B'K ('&F' (JFHF) 5:1I... '3*F'/'K %DI #-C'E 'DE'/) (42) EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) 'DE9/D..."(). F.D5 EE' 0C1 "FA'K #F 'DE419 '3*F(7 #E1 'D.D'A EF 'DA16 'D0J ,'! AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF H#F G0' 'DA16 J*CHF EF H'B9*JF B'FHFJ*JF GE' 'D/9HI 'DE1/H/) #HD'K H'D/9HI 'DEB'E) +'FJ) E9 417 '*-'/ 'D.5HE H'DE-D H'D3(( AJ 'D/9HJJF(). 'DA19 'D+'FJ 'DE1HF) H'D,EH/ AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF *H5A 'DB'9/) 'DB'FHFJ) ('DE1HF) 3H'! #C'F 'DA16 H'D-CE AJG' E1FJF #E C'F #-/GE' E1F' HJCHF 'DA16 E1F'K 9F/E' *CHF 'D9('1) 'DE3*./E) AJ 5J':*G :J1 E-//) *-/J/'K /BJB'K H%FE' 5J:* (#3DH( J,9DG' **39 A*4ED HB'&9 E9JF) #H *6JB AD' *F7(B 9DI G0G 'DHB'&9 HE' JB'D 9F 'DA16 JF7(B 9DI 'D-CE #J6'K AJ 'DB'9/) 'DB'FHFJ). %F EF #E+D) 'DB'9/) 'DB'FHFJ) 'DE1F) AJ B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) E' F5* 9DJG 'DE'/) 'D+'EF)/2: "DDB'6J #F J#0F (2H', EF (D: 'D.'E3) 941) EF 'D9E1 %0' H,/ 61H1) B5HI */9H %DI 0DC HJ4*17 D%97'! 'D%0F *-BB 'D(DH: 'D419J H'DB'(DJ) 'D(/FJ)". %F 9('1) "DDB'6J #F J#0F" GJ 9('1) E1F) AE' B/ J4CD 61H1) B5HI AJ B6J) E9JF) B/ D' J4CD 61H1) B5HI AJ B6J) #.1I E4'(G) H0DC D'.*D'A 'D81HA 'DE-J7) (CD B6J). CE' *9/ 'DE'/) 'D-'/J) H'D#1(9HF B'9/) B'FHFJ) E1F) -J+ H1/ AJG': "1. DCD EF 'D2H,JF 7D( 'D*A1JB 9F/ BJ'E .D'A (JFGE' 3H'! C'F 0DC B(D 'D/.HD #E (9/G". A9('1) .D'A (JFGE' 9('1) E1F) :J1 E-//) *.69 DD3D7) 'D*B/J1J) DB'6J 'DEH6H9 %0 *$/J 'D81HA 'D4.5J) DD2H,JF H81HA 'D2E'F H'DEC'F /H1'K EGE'K AJ *-/J/ 'D.D'A AE' J9/ .D'A'K (JF 2H,JF E9JFJF AJ 2E'F HEC'F E' B/ D' J9/ .D'A'K EH,('K DD*A1JB (JF 2H,JF ".1JF #H AJ EC'F ".1 #H AJ 2E'F ".1 -J+ J.69 'D#E1 DD3D7) 'D*B/J1J) DB'6J 'DEH6H9 HD' 1B'() 9DJG EF B(D E-CE) 'D*EJJ2 E*I C'F B1'1G E(FJ'K 9DI #3('( E9BHD). #E' 'DB'9/) 'DB'FHFJ) 'D,'E/) AGJ 'DB'9/) 'D*J JCHF 'DA16 AJG' E-//'K *-/J/'K /BJB'K HC0DC 'D-CE (-J+ D' JEDC 'DB'6J #J) 3D7) *B/J1J) 3H'! (E' J*9DB (E/I 'F7('B 'DA16 #H FH9 'D-CE 'D0J J*1*( 9DI 'F7('BG HE+'D 0DC E' H1/ AJ F5 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF %0 #F 'DA16 'D0J H1/ AJG' GH A16 E-// H,'E/ HC0DC 'D-CE 'DH'1/ AJG' GH #J6'K -CE E-// H,'E/ -J+ #D2E 'DE-CE) ('DD,H! %DI 'D*-CJE 9DE'K #F 'D*-CJE GH E1-D) D'-B) 9DI 'D*-BJB AJ #3('( 'D.D'A H%+('*G -J+ H1/* 9('1) "A9DI 'DE-CE) #F *D,# %DI 'D*-CJE HAB'K DE' H1/ AJ 'DE'/) 'D-'/J) H'D#1(9JF" H#F 'DE'/) 'D#1(9JF D' J,H2 AJG' 'DD,H! %DI 'D*-CJE %D' (9/ +(H* 'D.D'A HE91A) #3('(G. %F 'DE/9J E*I '+(* 'DA16 'DE-// AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF HGH 3(B 5/H1 -CE (1/ 'D/9HI 'DEB'E) HAB 'DE'/) 'D-'/J) H'D#1(9JF H'C*3( B1'1 'D1/ /1,) 'D(*'* +E #B'E /9HI +'FJ) DFA3 'D3(( H'*-/ AJG' #71'A 'DF2'9 HE-DG A9DI 'DE-CE) #F *D,# %DI 'D*-CJE -J+ #B'E 'DE419 EF G0' 'DA16 B1JF) B'FHFJ) 9DI #F GF'C .D'A'K B/ +(* H,H/G. 'DE(-+ 'D+'D+ EHBA 'DB6'! EF 'DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF %F H8JA) 'DB6'! GJ *7(JB 'DB'FHF HD' JECF DDB6'! #F JBHE (9EDJ) *7(JB 'DB'FHF B(D *A3J1G A%0' C'F* 9EDJ) *7(JB 'DB'FHF **-DD %DI 9F51JF #3'3JF GE' 'DE9'JF) H'D-CE A%F 9EDJ) 'DE9'JF) *3(BG' 9EDJ) *A3J1 'DA1H6 'D.'5) ('DBH'9/ 'DB'FHFJ) A6D'K 9F 9EDJ) *CJJA DDF2'9 'DE91H6 #E'E 'DB6'! DE91A) E/I 5-) %/.'D G0' 'DF2'9 AJ 'DA16 'D.'5 (#-/ 'DBH'9/ 'DB'FHFJ)(). %F 'DB6'! J*#+1 ('D81HA 'DH'B9J) DDEF'29'* 'DE91H6) #E'EG A6D'K 9F *#+1G (*H,G'* 'D3J'3) 'D9DJ' DD/HD) HB/ JF9C3 0DC 9DI 'D*A3J1 'D0J J97JG DDBH'9/ 'DB'FHFJ) 'DH69J) HB/ J*,'H2 'DB6'! G0G 'DBH'9/ *-* 3*'1 *A3J1G' AJ 3(JD 'DH5HD %DI -DHD 9'/D) DDEF'29'* HD1(E' %DI -DHD *16J 'D3D7) 'D9DJ' DD/HD) AJ -'D'* E9JF) HAJ G0G 'D-'D) J.*D7 *A3J1 'DB'FHF E9 9EDJ) .DB 'DB'FHF %J %F4'! B'9/) B'FHFJ) ,/J/) *-* 01J9) 'D*A3J1 HG0' E' J-/+ AJ -'D) 9/E *E*9 'D3D7) 'DB6'&J) ('D'3*BD'D 'D*'E 9F 'D3D7) 'D*FAJ0J) H.6H9G'K D%1'/) 'D3D7) 'D#.J1). JECF 'DBHD #F 'D*A3J1 'DB6'&J DDB1JF) 'DB'FHFJ) 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) B/ '*.0 H,G*JF E.*DA*JF D0' 3F(-+ CD H,G) AJ E7D( E3*BD F.55 'DE7D( 'D#HD D*A3J1 'DB6'! DDB1JF) 'DB'FHFJ) #9D'G ('9*('1G' B1JF) B'FHFJ) B'79) D' *B(D %+('* 'D9C3 H'DE7D( 'D+'FJ F.55G DD*H,G 'D,/J/ D*A3J1 'DB6'! DDA16 'DE0CH1 AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF H'DE*E+D (9/E 'D'9*/'/ ('DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'DE0CH1) +E FO9RBO(O 0DC (E7D( +'D+ FBJQE AJG 'DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DE0CH1). 'DE7D( 'D#HD *H,G 'DB6'! F-H 'D*E3C ('DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF B(D (J'F EHBA 'DB6'! EF 'DB1JF) 'DB'FHFJ) D'(/ EF 'D'4'1) (%J,'2 #F GF'C E/'13 +D'+ 'G*E* (*A3J1 'DF5H5 'DB'FHFJ) #HDG' E/13) 'D41- 9DI 'DE*HF H'D*J *9*E/ E(/# 'D*41J9 GH 'DE5/1 'DH-J/ DDB'FHF H#F 'DE419 9'DE ('3*./'E 'DD:) HJ3*./E 'D#DA'8 AJ E9'FJG' 'D5-J-) H#F 'DF5H5 'DB'FHFJ) JA31 (96G' (96'K A%0' H,/ *9'16 (JF F5JF AD'(/ EF 1A9 'D*9'16 (5A) #F CD F5 JH',G A16'K .'5'K (G #H #F #-/ 'DF5JF GH '3*+F'! EF 'DF5 'D".1 #H #F 'DF5 'DD'-B B/ #D:I 'DF5 'D3'(B %0 D' J,H2 #F JF3( %DI 'DE419 *F'B6 AJ %1'/*G. H'DE/13) 'D+'FJ) D*A3J1 'DB'FHF GJ 'DE/13) 'D*'1J.J) H'DE(/# 'D0J *9*E/G G0G 'DE/13) GH %F 'DE5/1 'DH-J/ DDB'FHF J*,3/ AJ 6EJ1 'D49( HE' 'D*41J9 %D' *9(J1 9F G0' 'D6EJ1 AGH DJ3 9ED'K %1'/J'K EF4&'K 5'/1' 9F 'DE419 (D GH 9ED C'4A D6EJ1 'D#E) H9DJG A%F 'D*A3J1 J.69 DD*7H1'* 'D*J *-/+ AJ 'DE,*E9 HJCHF E3*BD'K 9F 'DE419.() #E' 'DE/13) 'D#.J1) AJ 'D*A3J1 AGJ E/13) 'D(-+ 'D9DEJ 'D-1 %0 *$EF G0G 'DE/13) (H,H/ FB5 AJ 'D*41J9 H(*9// E5'/1 'DB'FHF HAJ EB/E*G' 'D91A H'DB6'! HJF(:J 'D1,H9 DG0G 'DE5'/1 D:16 %CE'D 'DFB5 AJ 'D*41J9 H*D*2E E/13) 'D(-+ 'D9DEJ 'D-1 E(/# *A3J1 'D*41J9 ('DE9FI 'D-BJBJ DCDE) 'D*A3J1 #J %,D'! %1'/) 'DE419 'D-BJBJ) /HF *(/JD #H *-HJ1 AJG' ('9*('1 #F 'D*41J9 GH 9ED %1'/J EF4& H#F 9('1'* 'DF5 *E+D E6EHF 'D%1'/) 'D*J 5/1 9FG' A%0' #/I 'D*A3J1 %DI 'D.1H, 9F %1'/) 'DE419 (G/A *,F( 'F7('B 'DF5 9DI 'DF2'9 'DE91H6 AJ,( 'DBHD #F 'D*A3J1 B/ ,'F( 'D5H'( H(61H1) 'D(-+ 9F B'9/) B'FHFJ) #.1I H9F E5/1 ".1 EF E5'/1 'DB'FHF (:J) %5D'- 'DH69 'DB'FHFJ (71JB) D' *FE 9F .1B DDB'FHF.() (9/ #F 'H,2F' E/'13 'D*A3J1 'D+D'+ JECF 'DBHD #F 'DB6'! 'D91'BJ B/ *H,G EF0 %5/'1 'D*41J9 1BE 21 D3F) 1978 "B'FHF 'D*9/JD 'D+'FJ DB'FHF 'D#-H'D 'D4.5J)" %DI *A3J1 'DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF *A3J1'K -1AJ'K EB*AJ'K #+1 E/13) 'D41- 9DI 'DE*HF %0 #F E9'JF) 'DB6'! DDHB'&9 C'F* **E (71JB) "DJ) HC'F 'DB1'1 F*J,) EF7BJ) DD*A3J1 'D-1AJ DDE'/) 'DE0CH1) HC'F ('D%EC'F E91A) 'DB1'1 AJ 'DB6J) 'DEF8H1) B(D */.D 'DB'6J AJ *7(JB 'DB'9/) 'DB'FHFJ) D' (D JECFF' 'DBHD #F *7(JB 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) J97J E+D'K FEH0,J'K 9DI 'D*A3J1 'D-1AJ DDB'FHF H'D*7(JB 'DEBJ/ DDB'9/) 'DB'FHFJ) A'DB6'! DE J('41 #J) 3D7) *B/J1J) #H E,GH/ AJ *7(JB 'DE'/) 'DE0CH1) A'DB'6J 'D0J JBHE (F81 /9HI *A1JB EB'E) HAB 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF 9DJG #F JBHE (%,1'! 'DE9'JF) #J %/.'D 'DE3#D) 'DE91H6) #E'EG AJ 'DA16 'D.'5 ('DE'/) 'DE0CH1) A%F +(* DG #F 'DE/9J 'D2H, #H 'D2H,)- 3(B DG H#F #B'E /9HI *A1JB D#J 3(( EF 'D#3('( 'DE0CH1) AJ 'DE'/) 'D#1(9JF H*E 1/ 'D/9HI D9/E +(H* 'D3(( H'C*3( B1'1 'D1/ /1,) 'D(*'* H#F 'D/9HI 'D+'FJ) 'DE91H6) #E'EG #BJE* EF B(D 'DE/9J 6/ 'DE/9I 9DJG HDFA3 'D3(( A9DI 'DB'6J %.6'9 'DE3#D) DD-CE 'D.'5 (G0G 'DE'/) #D' HGH 'DD,H! %DI 'D*-CJE 9DE'K #F 'D*-CJE GH E1-D) D'-B) 9DI E1-D) 'D*-BJB AJ 'D.D'A (JF 'D2H,JF H#3('(G H#/D) %+('*G H'D*J #:ADG' 'DE419 EE' ,9D 'DB6'! JB79 ,'2E'K #F 'DE419 '3*F(7 EF H'B9) *C1'1 'D/9HI HDFA3 'D3(( B1JF) B'FHFJ) 9DI BJ'E .D'A (JF 'D2H,JF. %F E,1/ D,H! 'D2H, #H 'D2H,) %DI 'D*E3C (#-C'E 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF 3JD2E 'DB6'! AJ 'D3J1 ('D/9HI ('*,'G 'D*-CJE 9DI HAB 'DE'/) 'D-'/J) H'D#1(9JF H " DJ3 GF'C EF (/ 3HI %5/'1 'DB1'1 ('D*A1JB"(). H'*('9'KV\^bd " $ 6 8 Z v | ķĪĕweS>S.hRuLhRuLCJZ^J_H8aJ(hhRuL5CJZ\^J_H8aJo("hRuLhRuLCJZ^J_H8aJo("h @h9CJ Z^J_HaJ o(h @h9CJ Z^JaJ o(hK4hCJZ^JaJ)hK4hCJOJQJZ^JaJho(heuCJZ^JaJo(hvCJZ^JaJo(hvhvCJZ^JaJo(hKhvCJ ^JaJ hKhvH*OJQJZhhvhvCJ Z^JaJ o(^" $ 8 l\L$`a$gdRuL$`a$gd( bkd$$IfTl  V0 4 la$p $If^p a$gd;$p $If^p a$gdv $a$gdeuP Z x F||:rB J!f!!$$Ifa$gd$`a$gdRuL $a$gdRuL| ~   . 0 : < N P ` b x z  , . 8 : F H T V j n p r t ϼ+jh&hRuLCJH*UZ^J_H8aJ%h&hRuLCJH*Z^J_H8aJo("hRuLhRuLCJZ^J_H8aJo(hRuLhRuLCJZ^J_H8aJhRuLhRuLCJ^J_H8aJA (*02DFTVlnF||:rB ##&λΐΐΐΐΐ(hhRuL5CJZ\^J_H8aJo(+jh&hRuLCJH*UZ^J_H8aJ%h&hRuLCJH*Z^J_H8aJo("hRuLhRuLCJZ^J_H8aJo(hRuLhRuLCJ^J_H8aJhRuLhRuLCJZ^J_H8aJ4!!! """@""?Wkd$$IfTl0} t V644 la$$Ifa$gdWkd$$IfTl0} t V644 la"""""#Z#?Wkd$$IfTl0} t V644 la$$Ifa$gdWkdF$$IfTl0} t V644 laZ#\#z####h$?Wkdo$$IfTl0} t V644 la$$Ifa$gdWkd $$IfTl0} t V644 lah$j$$$$$Z%?Wkd5$$IfTl0} t V644 la$$Ifa$gdWkd$$IfTl0} t V644 laZ%\%z%%%% &?Wkd$$IfTl0} t V644 la$$Ifa$gdWkd$$IfTl0} t V644 la & &&&,&&F'`''d(|(()*J+{ $a$gdRuL$`a$gd$`a$gdRuLWkd^$$IfTl0} t V644 la&&&&F''d(())))*J+ 000044444"57777;;;;B>D>F>H>BBBBFFFFKKKK"O$O&OϽϽϽϽ(hrchRuL5CJZ\^J_H8aJo(+jh&hRuLCJH*UZ^J_H8aJ%h&hRuLCJH*Z^J_H8aJo("hRuLhRuLCJZ^J_H8aJo(hhRuLCJZ^JaJo(hRuLhRuLCJZ^J_H8aJhRuLhRuLCJ^J_H8aJo(2J+,-044"56J>BFK*OHOOPxPPQ"RTUWrX[ $a$gdRuL$`a$gd$`a$gdRuL&O(O*OOQ"R[[[[aatevexeze6ggjjj@kkkkkllllnnnnuuuux x xxxx|||| }"}ڵڵڐ~"hRuLh9CJZ^J_H8aJo(hRuLCJZ^J_H8aJo(+jh&hRuLCJH*UZ^J_H8aJ(hrchRuL5CJZ\^J_H8aJo(hhRuLCJZ^JaJo("hRuLhRuLCJZ^J_H8aJo(%h&hRuLCJH*Z^J_H8aJo(1[]l^aa~ef6gRggijjk@kouxxx@yy{$2^`2a$gdRuL$`a$gd $a$gdRuL$`a$gdRuL{|*}&&Ί֍n $^`a$gd9$6^6`a$gdRuL$r2]r^`2a$gdH@i$`a$gd$`a$gdRuL$2^`2a$gdRuL"}$}&}nprtДҔԔ֔TzĴĴġ|ġġhRuLCJZ^J_H8aJo(+jh&hRuLCJH*UZ^J_H8aJ%h&hRuLCJH*Z^J_H8aJo(hhRuLCJZ^JaJo("hRuLhRuLCJZ^J_H8aJo(%h&hRuLCJH*Z^J_H8aJo(+jh&hRuLCJH*UZ^J_H8aJ0 T֞(zL~Xҳ"^xоB $a$gdRuL$`a$gdRuL$`a$gd$`a$gd^bTVXZ^о6<>vHJLN02 ""####))ڴڴڴڗڕچwhRuLCJZ^J_H8aJo(h9OCJZ^J_H8aJo(UhRuLhRuLCJZ^J_H8aJhrcCJZ^JaJo(hhRuLCJZ^JaJo(+jh&hRuLCJH*UZ^J_H8aJ"hRuLhRuLCJZ^J_H8aJo(%h&hRuLCJH*Z^J_H8aJo()X6R>vxPv#8$$`a$gd9O$`a$gdrc$`a$gd$`a$gdRuL DDFG, #9D'G ,'! AJ B1'1 DE-CE) 'D*EJJ2 "%0' 1/* /9HI 'D*A1JB 'DE$33) 9DI #-/ 'D#3('( 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D#1(9JF EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) D9/E +(H* 'D3(( H'C*3( B1'1 'D1/ /1,) 'D(*'* H#BJE* /9HI +'FJ) ('D*A1JB DD3(( FA3G A9DI 'DE-CE) #F *D,# %DI 'D*-CJE -3( 'DE'/) 'D-'/J) H'D#1(9JF EF 'DB'FHF 'DE0CH1. #E' %0' 8G1 #F 'D/9HI 'D#HDI DE *1/ D#-/ 'D#3('( 'DE0CH1) AJ 'DE'/) 'D#1(9JF #H #FG' #(7D* AD' J,H2 'DD,H! %DI 'D*-CJE (D J,( 'DA5D AJ 'D/9HI ('9*('1G' /9HI 611"(). HB/ *#C/ G0' 'D*H,G EF B(D E-CE) 'D*EJJ2 -3( E' ,'! AJ B1'1 ".1 DG': "'/9* 'DE/9J) (C. E. #) D/I E-CE) 'D#-H'D 'D4.5J) AJ 'DEH5D (#F 'DE/9I 9DJG (7 B 5) GH 2H,G' H3(B H#B'E* 9DJG 'D/9HI 'D419J) 'DE1BE) 3843/1980 7'D() 'D*A1JB #D' #FG' 1/* H'C*3( B1'1 'D-CE 'D/1,) 'DB79J) HD'3*E1'1 'D.D'A'* (JFGE' 7D(* /9H*G E1) +'FJ) DDE1'A9) H'D-CE 9DJG ('D*A1JB '3*F'/'K %DI 'D*9/JD 'D+'FJ DB'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) H(*'1J. 30/12/1980 H(9// %6('1) 4701/1980 #5/1* 'DE-CE) -CE'K -6H1J'K ('D*A1JB (JF 'DE/9J) H(JF 2H,G' 'DE/9I 9DJG H'9*('1 G0' 'D*A1JB 7D'B'K ('&F'K (JFHF) 5:1I *7(JB'K DDE'/) 42 EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) 'DE9/D H(/D'D) 'DE'/) 45 EFG ... HD9/E BF'9) 'DE/9I 9DJG ('D-CE 'DE0CH1 'DE(D: %DJG JHE 5/H1G H(#/FI E3H/*G 7D( */BJBG *EJJ2'K H3,D *EJJ2G AJ 5/1/1981 DD#3('( 'DE0CH1) AJ D'&-*G 'D*EJJ2J). 'DB1'1: D/I 'D*/BJB H'DE/'HD) H,/ #F 'D-CE 'DEEJ2 ('DF81 DD#3('( 'DE(JF) AJG 5-J- HEH'AB DD419 H'DB'FHF D0' B11 *5/JBG H1/ 'D'9*1'6'* 'D*EJJ2J) H*-EJD 'DEEJ2 13E 'D*EJJ2 H5/1 'DB1'1 ('D'*A'B AJ 8/,E'/I 'D#HD 3F) 1401G@ 'DEH'AB 14/3/1980E"(). %F 'D*/(1 AJ 'DB1'1'* 'DE4'1 %DJG' HC'A) 'DB1'1'* 'D*J 5/1* -*I 9'E 2000 */D 9DI #F 'D/9HI 'D+'FJ) 'D*J *B'E '3*F'/'K DF5 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF *B/E DDB6'! 9B( 'C*3'( B1'1 'D-CE (1/ 'D/9HI 'D#HDI /1,) 'D(*'* /HF #F *CHF GF'C A*1) 2EFJ) *3*#FA AJG' 'DE9'41) 'D2H,J) CE' #F '3*B1'! #6'(J1 'D/9'HI 'D*J F81G' 'DB6'! AJ B6'J' 'D*A1JB 'DEB'E) 9DI HAB 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF *+(* A16J) EA'/G' #F -NCNE 'D2H, H-NCNE 'D2H,) JB/E CD EFGE' *B1J1'K EFA5D'K HEF'B6'K D*B1J1 'D-NCNE 'D".1 +E *9E/ 'DE-CE) %DI 'F*.'( -CE +'D+ JB/E *B1J1' EFA1/' J5(- E9*E/'K EF B(DG' AJ *-/J/ F3() *B5J1 CD EF 'D2H,JF HEF +E *5/1 -CE'K ('D*A1JB *7(JB'K DF5 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) 'DE9/D H'9*('1 B1'1 'D*A1JB 7D'B'K ('&F'K (/D'D) 'DE'/) 'D.'E3) H'D#1(9JF EFG(). 'DE7D( 'D+'FJ *H,G 'DB6'! F-H 9/E 'D*E3C ('DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF (/# 'DB6'! J:J1 *A3J1G DDB1JF) 'DB'FHFJ) 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF H0DC EF0 9'E 2000E H(/# ('D*H,G F-H 9/E 'D'9*/'/ ('DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'DE0CH1) (9/ #F 9N/ND* E-CE) 'D*EJJ2 9F *5/JB B1'1'* 'D*A1JB 'DB6'&J 'D*J *5/1 (5H1) "DJ) '3*F'/'K DF5 'DE'/) #9D'G %F '3*B1'! 'DB1'1'* 'DB6'&J) J/D 9DI #F E-CE) 'D*EJJ2 #.0* (*A3J1 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) (71JB) *F3,E HE('/& 'DE/13) 'D*'1J.J) (9/ #F DE3 'DB6'! -,E 'DG/E 'D0J #5'( 'D#31) 'D91'BJ) H'D#61'1 'D*J #5'(* 'D*FEJ) 'D(41J) F*J,) *H8JA F5 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF (4CD 3J! EF B(D *,'1 'D.5HE) HEF A&'* E.*DA) 'D*B* E5'D-G' 'DE'/J) (%9E'D E9'HD 'DG/E H'D*.1J( AJ 'D#31) 'D91'BJ) H,9D* EF .1'( 'D#31 EH1/'K E'/J'K DG'. %F 'D*A3J1 'D0J #.0* (G E-CE) 'D*EJJ2 H*(9*G' AJ 0DC E-'CE 'D#-H'D 'D4.5J) J*E'4I E9 AC1) %F 'D*41J9 E' GH %D' *9(J1 9F 6EJ1 'D49( HDJ3 9ED'K %1'/J'K EF4&'K 5'/1'K 9F 'DE419 (D GH 9ED C'4A D6EJ1 'D#E) H(G0' *E *A3J1 F5 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF *A3J1'K E3*BD'K 9F %1'/) 'DE419 D*,F( 'DE"3J 'D*J -D* ('DE,*E9 H#F G0' 'D*A3J1 EF -J+ 'DF*J,) E' GH %D' 1,H9 %DI 'D#-C'E 'DABGJ) 'D*J H69G' E,*G/ H 'DE0G( 'DE'DCJ DD*A1JB DD611 H'D4B'B HG0' E' JECF '3*F('7G EF .D'D B1'1'* E-CE) 'D*EJJ2 -J+ ,'! AJ B1'1 DG': "C'F 9DI 'DE-CE) ED'-8) #F 'D/9HI 'D3'(B) B/ 'F*G* ('D1/ (3(( 9,2 'DE/9J) 9F %+('* 'D611 'D0J */9JG EE' JB*6J B(D %-'D) 'DEH6H9 %DI 'D-CEJF 'D*-BB EF G0' 'D611 H9E' %0' C'F 611'K ,3JE'K J3*H,( 'D*A1JB EF 9/EG H-J+ #F 'DE-CE) B6* AJ 'D/9HI /HF ED'-8) G0G 'D,G) EE' #.D (5-) 'D-CE D0' B11 FB6G H%9'/) 'D%6('1) %DI E-CE*G' DD3J1 AJG' HAB 'DFG, 'DE0CH1 9DI #F J(BI 13E 'D*EJJ2 *'(9'K DDF*J,) H5/1 'DB1'1 AJ 7/0J 'D-,)/ 1420G@ 'DEH'AB 13/3/2000E.() HB/ *#C/ G0' 'D*H,G EF B(D E-CE) 'D*EJJ2 AJ B1'1 ".1 ,'! AJG: "D/I 'D*/BJB H'DE/'HD) H,/ #F 'D79F 'D*EJJ2J H'B9 6EF 'DE/) 'DB'FHFJ) AB11 B(HDG 4CD'K HD/I 97A 'DF81 9DI 'D-CE 'DEEJ2 '3*F'/'K D#-C'E 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF/#-H'D 4.5J) E3*F/'K (0DC %DI 'D/9HI 'D#HDI 'DE1/H/) HB/ H,/ EF */BJB 'D/9HI 'D3'(B) 2009/2000 #FG' D' *5D- #3'3'K DD/9HI 'D+'FJ) H-J+ #F E' H1/ (#BH'D 'D4GH/ AJG' D' J9/ 611'K ,3JE'K EE' JB*6J 9DI 'DE-CE) *CDJA 'DEEJ2 9DJG (%+('* 'D611 'D,3JE AJ 'D/9HI 'D+'FJ) A%F *-BB H,H/G #F *-CE ('D*A1JB /HF 'DD,H! %DI 'D*-CJE H(.D'AG '9*('1G 9',2'K 9F 'D%+('* HEF-G -B *-DJA 'DJEJF 'D-'3E) HG0' E' '3*B1 9DJG B6'! E-CE) 'D*EJJ2 (G0' 'D5// H-J+ #F 'DE-CE) 3'1* AJ 'D/9HI .D'A'K D0DC EE' #.D (5-) 'D-CE 'D5'/1 B11 FB6G H%9'/) 'D%6('1) %DI E-CE*G' DD3J1 AJG' HAB 'DEFH'D 'DE0CH1 9DI #F J(BI 13E 'D*EJJ2 *'(9'K DDF*J,) H5/1 'DB1'1 ('D'*A'B AJ 25/,E'/I 'D#HD/1422 'DEH'AB 14/8/2001E".() CE' ,'! AJ B1'1 ".1 DE-CE) 'D*EJJ2: "D/I 'D*/BJB H'DE/'HDG H,/ #F 'D79F 'D*EJJ2J H'B9 6EF 'DE/) 'DB'FHFJ) B11 B(HDG 4CD'K H9DI 97A 'DF81 9DI 'D-CE 'DEEJ2 H,/ #F :J1 5-J- HE.'DA DDB'FHF 0DC #F 'D/9HI 'DE-3HE) 'D*J '3*F/* %DJG' 'DE/9J) AJ 7D( 'D*A1JB D' *5D- #3'3'K D%B'E) 'D/9HI 'DEF8H1) D*7(JB #-C'E 'DE'/) (42) EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) D#F 'D(JF) 'D4.5J) 'D*J B/E*G' 'DE/9J) DE *$J/ HBH9 'D611 'D,3JE 'D0J J*901 E9G '3*E1'1 'D-J') 'D2H,J) AC'F 9DI 'DE-CE) H'D-'D) G0G *CDJA 'DE/9J) (%+('* 'D611 'D,3JE H(J'F E'GJ*G H%F 9,2* 9F 'D%+('* EF-G' -B *-DJA 'DE/9I 9DJG 'DJEJF 'D-'3E) %9E'D'K D#-C'E 'DE'/) (118) EF B'FHF 'D%+('*. D0' B11 FB6G H%9'/) 'D/9HI %DI E-CE*G' D'*('9 E' *B/E 9DI #F J(BI 13E 'D*EJJ2 *'(9'K DDF*J,) H5/1 'DB1'1 ('D'*A'B AJ 4/ 0J 'DB9/)/ 1421G@ 'DEH'AB 28/1/2001E".() H'*('9'K DD*A3J1 'D,/J/ 'D0J #.0* (G E-CE) 'D*EJJ2 AB/ *H,G* E-'CE 'DEH6H9 %DI H,H( %+('* 'D611 'D,3JE AJ 'D/9HI 'D+'FJ) (:J) *7(JB #-C'E 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF H9/E 'D#.0 ('DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DE3*F(7) EF 'D/9HI 'D*J 3(B 1/G'() A%0' E' #+(* DDE-CE) #F 611'K B/ #DE ('DE/9J) H*C11 -/H+G (9/ #F 7'H9* 2H,G' 9B( 5/H1 B1'1 -CE AJ 'D/9HI 'D#HDI 3H'! +(* 'D611 9F 71JB 'D4GH/ #H 'D*B'1J1 'D7(J) #H %B1'1 'DE/9I 9DJG #H 'DJEJF 'D-'3E) *D,# 'DE-CE) %DI 'D*-CJE (JF 'D2H,JF *7(JB'K D#-C'E 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF A%0' 9,2 'DE-CEHF 9F 'D%5D'- H'E*F9 'D2H, 9F %JB'9 'D7D'B *5/1 'DE-CE) B1'1G' ('D*A1JB 'DB6'&J.() 'DE7D( 'D+'D+ *BJJE 'DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DH'1/) AJ F5 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF (9/ #F *91AF' 9DI 'DB1JF) 'DB'FHFJ) HE5/1G' HH8JA*G' H/H1G' AJ 'D*A1JB 'DB6'&J HBEF' (%,1'! /1'3) *-DJDJ) 9DJG' F#*J AJ G0' 'DE7D( 9DI %,1'! *BJJE B'FHFJ DDB1JF) 'DB'FHFJ) 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF. %F 'DB6'! 'D91'BJ DE J*H,G 7JD) A*1) 'D9ED ('DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF %DI 'D(-+ AJ -3F FH'J' 'DE/9JF 9F/ %B'E*GE DD/9HI 'D#HDI 'DE1/H/) H'D*J '3*F/* %DI #-/ 'D#3('( 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D#1(9JF #H 'D/9HI 'D+'FJ) 'DEB'E) '3*F'/'K DDE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF H(G0' A%F 'DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DEF5H5 9DJG' AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF *CHF B/ 97D* 'D9ED (#-C'E 'DE'/) (5) EF B'FHF 'D%+('* 1BE 107 D3F) 1979 H'D*J #C/* 9DI #F 'DB6'! 3'-) DD9/D HD%-B'B 'D-B EE' JB*6J 5J'F*G EF 'D9(+ H'D%3'!) H#H,(* 9DI 'DE*.'5EJF #H EF JFH( 9FGE 'D%D*2'E (#-C'E 'DB'FHF HE(/# -3F 'DFJ) AJ *B/JE 'D#/D) A#5(-* 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9HF 3D'-'K E'6J'K (J/ *,'1 'D.5HE) D*-BJB EC'3( E'/J) 9DI -3'( 'DE,*E9 H*-BJB #GH'! 'D.5HE AJ 'DH5HD %DI 'D*A1JB 'DB6'&J D3(( :J1 EH,( DD*A1JB D' (D D#3('( B/ *CHF :J1 E41H9) CE' #F 'DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DE0CH1) 97D* F5 'DE'/) 7/#HD'K EF B'FHF 'D%+('* H'D*J F5* 9DI #F "'D(JF) 9DI 'DE/9I H'DJEJF 9DI EF #FC1" D' (D #F 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF .'DA* 'DEF7B AJ '3*F('7 'D/DJD HJ*,DI 0DC AJ #H6- 5H1) #FG' .'DA* F5 'DE'/*JF (105) H (106) EF B'FHF 'D%+('* %0 F5* 'DE'/) (105) 9DI "#F 'D#-C'E 'D5'/1) EF 'DE-'CE 'D91'BJ) 'D*J -'2* /1,) 'D(*'* *CHF -,) (E' A5D* AJG EF 'D-BHB %0' '*-/ #71'A 'D/9HI HDE **:J1 5A'*GE H*9DB 'DF2'9 (0'* 'D-B E-D'K H3(('K" AJ -JF F5* 'DE'/) (106) "D' J,H2 B(HD /DJD JFB6 -,J) 'D#-C'E 'D('*)" HG0G 'DE'/) *B79 (-BJB) *9DB 'D#-C'E 'D('*) ('DF8'E 'D9'E .'5) #F 'D/A9 (9/E ,H'2 F81 'D/9HI D3(B 'DA5D AJG' *+J1G 'DE-CE) EF *DB'! FA3G' D#FG EF 'DE3'&D 'DE*9DB) ('DF8'E 'D9'E H9D) 0DC '-*1'E -,J) 'D-CE 'D3'(B 5/H1G AJ 0'* 'DF2'9 HG0G 'D-,J) GJ B1JF) B'FHFJ) B'79) J*1*( 9DI %G/'1G' *#(J/ 'DEF'29'* H9/E '3*B1'1 'D-BHB D#5-'(G'. 1(E' J*('/1 %DI 'DAC1 #F H'B9) 'D.D'A 'D*J '3*F(7G' 'DE419 EF *C1'1 'D/9HI 'DEB'E) D#-/ 'D#3('( 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D#1(9JF %FE' JCHF (9/ #F 7'H9* 'D2H,) 2H,G' AJ A*1) #9B(* 1/ 'D/9HI 'D#HDI H*916* %DI %61'1 'D2H, (G' 'D#E1 'D0J '671G' %DI %B'E) /9HI +'FJ) DD3(( FA3G HGH E' '*,G* %DJG E-CE) 'D*EJJ2 AJ *A3J1G' 'D,/J/ DDB1JF) 'DB'FHFJ) 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'DE0CH1) (9/ 9'E 2000() %D' #F E' J/-6 G0' 'D'A*1'6 #FG %F C'F JF7(B 9DI 'DAB1) (1) EF 'DE'/) 'D#1(9JF HJ5- '9*E'/G CE(11 DDB1JF) 'DB'FHFJ) 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF %D' #FG D' JF7(B 9DI (BJ) 'DAB1'* 'D#1(9 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D#1(9JF H(G0' A%F G0' 'D'A*1'6 D' J5E/ HD' J3*BJE E9 'D*9EJE 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF H'D0J 4ED 'D#3('( 'D.E3) 'D*J H1/* AJ 'DE'/) 'D#1(9JF HF61( E+D'K 9DI 0DC DH #F 'D2H,) '/9* #F 2H',G' B/ ,1I .'1, 'DE-CE) 9F 71JB 'D%C1'G H*E 'D/.HD (G' H7D(* 'D*A1JB '3*F'/'K DF5 'DE'/) (40/4) H#+F'! 'DE1'A9) *(JF #F 'D2H', B/ ,1I /'.D 'DE-CE) H(16'! 'DE/9J) H*E 1/ 'D/9HI H'C*3( B1'1 'D1/ /1,) 'D(*'* +E #B'E* 'D2H,) /9HI +'FJ) HDFA3 'D3(( H7D(* 'D*A1JB E3*F/) AJ 0DC %DI F5 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF A%F 7D(G' JF7(B E9 #-C'E 'DE'/) 'DE0CH1) H(G0' J+(* DF' #F 'DE'/) 'DE0CH1) B/ 5J:* (4CD E.'DA DDF8'E 'D9'E 'DE*E+D (-,J) 'D#-C'E. B/ J*('/1 DDAC1 /A9 EA'/G #F 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) B/ -H* B1JF) B'FHFJ) '3*+F'!'K EF B'FHF 'D%+('* -J+ F5* 'DE'/) (11) EFG: "J31J G0' 'DB'FHF 9DI: +'D+'K: 'DE3'&D :J1 'DE'DJ) 'DE*9DB) ('D#-H'D 'D4.5J) E' DE JH,/ /DJD 419J .'5 #H F5 AJ B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) JB6J (.D'A E' H1/ AJ G0' 'DB'FHF". HJ1/ 9DI 0DC ('DBHD #F E' ,'! AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) DJ3 DG 3F/ AJ 'DE0'G( 'DABGJ) CE' #F E' H1/ AJ 'DE'/) 'DE0CH1) #E1 D' J*9DB ('DF8'E 'D9'E #E' E' H1/ AJ 'DE'/*JF (105 H 106) EF B'FHF 'D%+('* AGH #E1 J*9DB ('DF8'E 'D9'E CE' #F B'FHF 'D%+('* D'-B AJ 5/H1G 9DI 'DB'FHF 1BE 21 D3F) 1978 B'FHF 'D*9/JD 'D+'FJ DB'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) HJ922 G0' 'D1/ F5 'DE'/) (29/+'D+'K) EF B'FHF 'DE1'A9'* 'DE/FJ) 1BE 83 D3F) 1969 -J+ F5* 9DI "D' J,H2 %-/'+ /A9 ,/J/ HD' %J1'/ #/D) ,/J/) #E'E 'DE-CE) 'DE.*5) ('DF81 AJ 'D79F *EJJ2'K ('3*+F'! 'D/A9 ('D.5HE) H9/E 'D'.*5'5 H3(B 'DA5D AJ 'D/9HI". A%0' E' 3(B 'DA5D AJ 'D/9HI A%F 'DE-CE) *-CE (1/ 'D/9HI HD' JECF %B'E*G' %D' %0' *:J1 #-/ 'D9F'51 'D+D'+) 'DEH6H9 #H 'D3(( #H 'D.5HE H(G0' FCHF #E'E /9HI ,/J/) :J1 'D/9HI 'D3'(B) 'D*J 3(B 'DA5D AJG'(). A6D'K 9E' 0C1 #9D'G A%F E' H1/ AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF J*9'16 E9 'DE(/# 'D0J JFC1 9DI 'D.5E #F J57F9 /DJD'K DFA3G H#F 'DE'/) #9D'G ,'!* :J1 E*,'F3) E9 (96 F5H5 B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) HE' JA*16 AJ 'DF8'E 'DB'FHFJ EF H-/) H9/E '2/H',J) H#F 'DE1'C2 'DB'FHFJ) *9*E/ AJ 5-*G' 9DI EH'AB*G' DDBH'9/ 'DB'FHFJ) A'DB'FHF AJ 'DE'/) 'D.'E3) H'D941JF /5/# B/ BJ/ -B 'D2H,) 'DF'42) (7D( 'D*A1JB (9/ E1H1 3F*JF EF *'1J. 'C*3'( -CE 'DF4H2 /1,) 'D(*'* AJ -JF #F (%EC'FG' 'D-5HD 9DI 'D*A1JB HAB 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF /HF 'D*BJ/ (#J) E/) 2EFJ) %0 #F /9HI 'D*A1JB *3*H,( %5/'1 B1'1 ('3*&.'1 /9HI 'DE7'H9) 'DEB'E) EF B(D 'D2H, CE' #F (%EC'F 'D2H, 'DD,H! %DI 7D( 'D*A1JB '3*F'/'K DF5 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF DD*.D5 EF *(9'* 'D7D'B 'D*93AJ 'D*J F5* 9DJG' 'DE'/) 'D*'39) H'D+D'+HF/3 -J+ 9O7D* 'DE'/) 'D#.J1) EEF DGE /1'J) HAGE (#-C'E 'DB'FHF HEH'69 'D69A AJG. 'D.'*E) : #HD'K- 'DF*'&,: 1- 'DB1JF) 'DB'FHFJ) GJ '3*F('7 'DE419 #E1'K :J1 +'(* EF #E1 +'(* HGJ 9EDJ) '3*F*', AC1J JD,# %DJG' 'DE419 D'9*('1'* EFG' 'D*.AJA EF 9(! 'D%+('* H'3*B1'1 'DE9'ED'* H-E'J) 'DE5D-) 'D9'E) HE5/1 'DB1JF) 'DB'FHFJ) GH F5 'DB'FHF HD' J,H2 'D*H39 AJ 'DB1'&F 'DB'FHFJ) D#J 3(( C'F HGJ /DJD EF #/D) 'D%+('* :J1 'DE('41) H'DEGJ#) E3(B'K EF B(D 'DE419 H'DED2E) DDB6'! H'D.5HE H*$/J 'DB1JF) /H1'K AJ 5J':) 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) CE' *$/J /H1'K AJ 'D%+('* H*5FA 'DB1'&F 'DB'FHFJ) %DI B1'&F B'FHFJ) B'79) D' *B(D %+('* 'D9C3 %F *9DB 'D#E1 ('DF8'E CE' GH 'D-'D ('DF3() D-,J) 'D#-C'E 'DB6'&J) 'DEC*3() /1,) 'D(*'* HAJE' 9/' 0DC A%FG' *B(D %+('* 'D9C3 ('D%B1'1 H'DJEJF HB1'&F B'FHFJ) (3J7) *B(D %+('* 'D9C3 HAB'K DDBH'9/ 'D9'E) AJ 'D%+('*. 2- #/* 'DB1JF) 'DB'FHFJ) /H1'K 3D(J'K H.7J1'K AJ %+('* 'D.D'A H'DH5HD %DI 'D*A1JB 'DB6'&J H0DC (EH,( F5 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) 1BE 188 D3F) 1959 (9/ 5/H1 'DB'FHF 1BE 21 D3F) 1978 "B'FHF 'D*9/JD 'D+'FJ DB'FHF 'D#-H'D 'D4.5J)" H'D*J 9/* EF B1'1 1/ 'D/9HI 'DEB'E) D#-/ 'D#3('( 'DE0CH1) AJ 'DE'/) 'D#1(9JF H'DEC*3( /1,) 'D(*'* H%B'E) /9HI +'FJ) HDFA3 'D3(( B1JF) B'FHFJ) 9DI H,H/ .D'A (JF 'D2H,JF EH,( DD*-CJE (JFGE' HB/ #/I 'D*7(JB 'D"DJ DDE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF %DI 'D%61'1 ('D#31) H'D*FEJ) 'D(41J) 'D#E1 'D0J /A9 'DB6'! DD9/HD 9F 'D*7(JB 'D"DJ DDE'/) 'DE0CH1) H*H,G %DI H,H( %+('* 'D.D'A H#3('(G B(D 'DD,H! %DI 'D*-CJE HB/ (/# G0' 'D*H,G EF B(D E-CE) 'D*EJJ2 EF0 9'E 2000 H('3*B1'1 G0' 'D*H,G 'D,/J/ JECF 'DBHD #F 'DB6'! B/ A31 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF (4CD J*AB HE6EHF 'DE'/) 'D#1(9JF EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) B(D 'D*9/JD HGH E' J*AB E9 "1'! ABG'! 'DE0G( 'DE'DCJ AJ 'D*A1JB 'DB6'&J DD4B'B. 3- B/ *(JF DF' EF .D'D *-DJD 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF #FG' E'/) B'FHFJ) ,'E/) AJ A16G' H-CEG' H#F 9EDJ) 'DE9'JF) 'DB6'&J) H'D*CJJA 'DB'FHFJ H%5/'1 'D-CE ('D*A1JB C'F* **E (71JB) "DJ) %DI #F (/# 'DB6'! J:J1 *H,GG (9/ #F #-3 ('D"+'1 'D3J&) 'D*J F,E* 9F 'D9ED ('DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF. 4- %F G/A 'DB6'! EF 'D*A3J1 'D,/J/ DF5 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF H9/E 'D*E3C ('DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DH'1/) AJG' GH *-BJB 'D9/'D) H1A9 'D8DE 9F 'D#31) 'D*J GJ 'DD(F) 'D#3'3J) D(F'! 'DE,*E9 H#F G0' 'D*H,G EF B(D 'DB6'! H%F C'F AJG .1H,'K 9F 'DF5 %D' #FG %9E'D D-CE 'D'3*5-'( #J 'D%B1'1 ((B'! -CE 3'(B DE J+(* 2H'DG HGH B1'1 'D-CE 'D0J 5/1 (1/ 'D/9HI 'D#HDI 'DEB'E) D#-/ 'D#3('( 'DE0CH1) AJ 'DE'/) 'D#1(9JF E' DE J+(* .D'AG (3(( E3*,/ HJ,( %+('*G (#/D) 'D%+('* 'DE9*(1) B'FHF'K .'5) #F 'DB1JF) 'DB'FHFJ) 'D*J F5 9DJG' 'DE419 AJ 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF **9'16 E9 'DEF7B %0 #F 'D9ED ('DB1JF) 'DB'FHFJ) 'DE0CH1) H'D*3DJE (5-) 'D'3*F('7 'D0J B'E (G 'DE419 J3*D2E 'D%B1'1 (9/E 5-) 'DB1'1 'DB6'&J 'D('* 'D5'/1 (1/ 'D/9HI 'D#HDI 'DEB'E) D#-/ 'D#3('( 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D#1(9JF EF 'DB'FHF HAJ 0DC *9'16 E9 F81J) -,J) 'D#-C'E (H5AG' EF 'DF8'E 'D9'E. +'FJ'K- 'D*H5J'*: FH5J (%D:'! F5 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) 1BE 188 D3F) 1959 'DE9/D %0 #F E' ,'! AJ 'DE'/*JF 'D#1(9JF H'D-'/J) H'D#1(9JF E' J:FJ 9F 'DD,H! %DI #-C'E 'DE'/) 'D+'FJ) H'D#1(9JF H#F AJ %D:'&G' 3/'K DD01'&9 H9H/) DDFG, 'D5-J- 'D0J J,/ 3F/G AJ #-C'E 'DABG 'DE'DCJ H(4CD JF3,E H#-C'E B'FHF 'DE1'A9'* 'DE/FJ) 1BE 83 D3F) 1969 HB'FHF 'D%+('* 1BE 107 D3F) 1979 H#-C'E B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) FA3G. H'D-E/ DDG 1( 'D9'DEJF E1',9 'D(-+ : 'DE9',E: #(H 'D-3F #-E/ (F A'13 (F 2C1J' E9,E EB'JJ3 'DD:) ,@3 /'1 'DC*( 'D9DEJ) %J1'F BE DE *0C1 3F) 'DF41. C*( 'D*A3J1 H'DABG: 'D%E'E #(H (C1 #-E/ (F 9DJ 'D1'2J 'DE4GH1 ('D,5'5 #-C'E 'DB1"F ,@2 72 E7(9) 'DG() E51 1347G@. #(H ,9A1 E-E/ (F 'D-3F 'D7H3J 'D.D'A ,@2 41C) /'1 'DE9'1A 'D%3D'EJ). 'D%E'E #(H 9(/ 'DDG E-E/ (F JH3A 'D4GJ1 ('DEH'B 'D*', H'D%CDJD DE.*51 .DJD E7(H9 E9 EH'G( 'D,DJD D41- E.*51 .DJD DD%E'E #(H 9(/ 'DDG E-E/ (F E-E/ (F 9(/ 'D1-EF 'DE91HA ('D-7'( (D:) 'D3'DC D#B1( 'DE3'DC ,@1 E7(9) E-E/ 9DJ E51. #(H 'DB'3E F,E 'D/JF ,9A1 (F 'D-3JF 'D-DJ 'DE.*51 'DF'A9 AJ ABG 'D%E'EJ) /'1 'DC*'( 'D91(J E51. #(H E'DC CE'D (F 'D3J/ 3'DE 5-J- ABG 'D3F) ,@ 3, 71 ,'DEC*() 'D*HAJBJ) 'DB'G1). 'D%E'E #-E/ (F 9DJ (F -,1 'D93BD'FJ A*- 'D('1J (41- 5-J- 'D(.'1J ,@ 9 71 EC*() 'D5A'! 'DB'G1) 2003. C*( 'DB'FHF: /. "/E HGJ( 'DF/'HJ 41- B'FHF 'D%+('* 71 E7(9) 'DE9'1A 1984. @@@@@@@@@@ 'DE1'A9'* 'DE/FJ) (:/'/ 1988. /. #-E/ #(H 'DHA' 'DE1'A9'* 'DE/FJ) H'D*,'1J) 718 EF4#) 'DE9'1A 'D%3CF/1J) 1980. @@@@@@@@@@ F81J) 'D/AH9 77 'D%3CF/1J) 1985. /. #-E/ 9(J/ 'DC(J3J 'D#-H'D 'D4.5J) AJ 'DABG H'DB6'! H'DB'FHF 71 E7(9) 'D%14'/ (:/'/ 1980. #. #-E/ F4#* 13'D) 'D%+('* ,@2 77 /'1 'DAC1 'D91(J 1972. /. 1E2J 3JA B'FHF 'DE1'A9'* 'DE/FJ) H'D*,'1J) HAB'K DDB'FHF 'DCHJ*J 1974. /. 3EJ1 9(/ 'D3J/ *F':H 'DF81J) 'D9'E) DDB'FHF EF4#) 'DE9'1A 'D%3CF/1J) 1986. /. 9('3 2(HF 'D9(H/J 41- #-C'E B'FHF 'D%+('* 72 /'1 'DC*( DD7('9) H'DF41 'DEH5D 1997. #. 9(/ 'D('BJ 'D(C1J 'DE/.D D/1'3) 'DB'FHF H'D41J9) 'D%3D'EJ) 71 E7(9) 'D"/'( 'DF,A 'D#41A 1972. #. 9(/ 'D-EJ/ 'D4H'1(J 'DB1'&F 'DB'FHFJ) H'DB6'&J) AJ 'DEH'/ 'DE/FJ) H'D*,'1J) H'D#-H'D 'D4.5J) /'1 'DAC1 'D,'E9J 'D%3CF/1J) 1995. /. 9(/ 'D12'B #-E/ 'D3FGH1J 'DH3J7 AJ 41- 'DB'FHF 'DE/FJ 'D,/J/ ,@2 /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1968. /. 95E* 9(/ 'DE,J/ (C1 'DH,J2 AJ 41- B'FHF 'D%+('* E7(9) 'D2E'F (:/'/ 1997. /. A*-J H'DJ 'DH3J7 AJ B'FHF 'DB6'! 'DE/FJ 'DB'G1) 1986. /. E-E/ -'E/ AGEJ E0C1'* AJ B'FHF 'DE1'A9'* 'DE/FJ) H'D*,'1J) 'DB'G1) 1947. #. E-E/ 'D94E'HJ H /. 9(/ 'DHG'( 'D94E'HJ BH'9/ 'DE1'A9'* AJ 'D*41J9 'DE51J H'DEB'1F 'DB'G1) 1977. #. E-E/ 9DJ 'D5H1J 'D*9DJB 'DEB'1F 9DI EH'/ B'FHF 'D%+('* ,@2 E7(9) 4AJB (:/'/ 1983. #. E-E/ E-JJ 'D/JF 9(/ 'D-EJ/ 'D#-H'D 'D4.5J) AJ 'D41J9) 'D%3D'EJ) 71 'DEC*() 'D*,'1J) 'DC(1I 'DB'G1) 1942. /. E-E/ J-JI E71 'D%+('* AJ 'DEH'/ 'DE/FJ) H'D*,'1J) 'D/'1 'D,'E9J) 1987. /. E57AI %(1'GJE 'D2DEJ AD3A) 'DB'FHF EF8E) F41 'D+B'A) 'DB'FHFJ) #1(JD 2008. @@@@@@@@@@ E9JF 'DB6') D*-BJB 'D9/D H'DE3'H') 71 EF8E) F41 'D+B'A) 'DB'FHFJ) #1(JD 2008. @@@@@@@@@@ #-C'E 'D2H', H'D7D'B AJ ABG 'D%3D'E 'DEB'1F 71 EF8E) F41 'D+B'A) 'DB'FHFJ) #1(JD 2008. #. E57AI E,/J G1,) B'FHF 'D%+('* AJ 'DEH'/ 'DE/FJ) H'D*,'1J) /'1 'DE7(H9'* 'D,'E9J) 'D%3CF/1J) 1989. 'D(-H+ 'DB'FHFJ): 9(/ 'DDG .61 'D1-'DJ 'D7D'B (-+ EB/E %DI E,D3 'D9/D E3-H( 9DI "D) 'D1HFJH (:/'/ 1985. /. A'13 9DJ 9E1 'D/AH9 (9/E 'DB(HD E,D) 'D1'A/JF DD-BHB 'DE,D/ 'D9'41 'D9//37 2008. 13'&D 'DE',3*J1 H'D/C*H1'G: #F3 E-EH/ 'D211J 'D.(1) AJ 'DE3'&D 'DE/FJ) 13'D) E',3*J1 EB/E) %DI CDJ) 'DB'FHF H'D3J'3) ,'E9) (:/'/ 1987. BJ3 9(/ 'D3*'1 9+E'F 'DB1'&F 'DB6'&J) H/H1G' AJ 'D%+('* 13'D) E',3*J1 EB/E) %DI CDJ) 'DB'FHF H'D3J'3) ,'E9) (:/'/ 1975. F'/J) .J1 'D/JF 92J2 'D3J/ -'*E 71B 'D%+('* AJ /9'HI 'D#-H'D 'D4.5J) 'DE*9DB) ('DE3'&D :J1 'DE'DJ) #71H-) /C*H1'G EB/E) %DI CDJ) 'DB'FHF ,'E9) 'DEH5D 2002. 'DBH'FJF: 'DB'FHF 'DE/FJ 1BE 40 D3F) 1951 'DE9/D. B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) 1BE 188 D3F) 1959 'DE9/D. B'FHF 'DE1'A9'* 'DE/FJ) 1BE 83 D3F) 1969 'DE9/D. B'FHF 'D%+('* 1BE 107 D3F) 1979 'DE9/D. B'FHF #5HD 'DE-'CE'* 'D,2'&J) 1BE 23 D3F) 1971 'DE9/D. 'DB1'1'* 'DB6'&J) :J1 'DEF4H1): #.B1'1'* E-CE) 'D*EJJ2: 'DB1'1 'DE1BE 138/4.5J)/ 1981 AJ 14/3/1980. 'DB1'1 'DE1BE 1026/4.5J)/ 2000 AJ 13/3/2000. 'DB1'1 'DE1BE 6157/4.5J)/ 2000 AJ 23/1/2001. 'DB1'1 'DE1BE 6269/4.5J)/ 2000 AJ 28/1/2001. 'DB1'1 'DE1BE 1801/4.5J)/ 2001 AJ 14/8/2001. 'DB1'1 'DE1BE 1287/4.5J)/ 2007 AJ 3/6/2007. (. B1'1'* E-CE) 'D#-H'D 'D4.5J) AJ 'DEH5D: 'DB1'1 'DE1BE 2727 / 4 / 1983 AJ 20/5/1984. 'DB1'1 'DE1BE 2764 / 4 / 1988 AJ 12/4/1989. 'DB1'1 'DE1BE 1473/ 4 / 1989 AJ 26/7/1989. 'DB1'1 'DE1BE 287 / 4 / 1992 AJ 16/4/1992. 'DB1'1 'DE1BE 858 / 4 / 1992 AJ 4/7/1992. 'DB1'1 'DE1BE 596 / 4 / 1992 AJ 28/11/1992. 'DB1'1 'DE1BE 6062 / 4 / 1992 AJ 27/12/1992. 'DB1'1 'DE1BE 59 / 4 / 1983 AJ 10/6/2001. 'DB1'1 'DE1BE 245 / 4 / 2002 AJ 31/10/2002. 'DB1'1 'DE1BE 2454 / 4 / 2002 AJ 21/11/2002. 'DB1'1 'DE1BE 5207 / 4 / 2004 AJ 17/10/2004. 'DB1'1 'DE1BE 6426 / 4 / 2004 AJ 14/10/2004. 'DB1'1 'DE1BE 6830 / 4 / 2006 AJ 3/12/2006. 'DB1'1 'DE1BE 1627 / 4 / 2008 AJ 30/4/2008. (*) #3*DE 'D(-+ AJ 7/6/2009 *** B(D DDF41 AJ 30/9/2009 . (1) 3H1) 5 1BE 'D"J) (26). (2) 3H1) 'D-,1'* 1BE 'D"J) (6). (1) /. 3EJ1 9(/ 'D3J/ *F':H 'DF81J) 'D9'E) DDB'FHF EF4#) 'DE9'1A 'D%3CF/1J) 1986 5387. /. 9('3 2(HF 'D9(H/J 41- #-C'E B'FHF 'D%+('* 72 /'1 'DC*( DD7('9) H'DF41 ,'E9) 'DEH5D 1997 5235. /. 95E* 9(/ 'DE,J/ (C1 'DH,J2 AJ 41- B'FHF 'D%+('* E7(9) 'D2E'F (:/'/ 1997 5239. F'/J) .J1 'D/JF 92J2 'D3J/ -'*E 71B 'D%+('* AJ /9'HI 'D#-H'D 'D4.5J) 'DE*9DB) ('DE3'&D :J1 'DE'DJ) #71H-) /C*H1'G EB/E) %DI CDJ) 'DB'FHF ,'E9) 'DEH5D 2002 5218. (1) /. 3EJ1 9(/ 'D3J/ *F':H 'DE5/1 'D3'(B 5 388-389. (2) /. E-E/ J-JI E71 'D%+('* AJ 'DEH'/ 'DE/FJ) H'D*,'1J) 'D/'1 'D,'E9J) 1987 5 179H 180. #-E/ F4#* 13'D) 'D%+('* ,@2 77 /'1 'DAC1 'D91(J 1972 5 190. (1) BJ3 9(/ 'D3*'1 9+E'F 'DB1'&F 'DB6'&J) H/H1G' AJ 'D%+('* 13'D) E',3*J1 EB/E) %DI CDJ) 'DB'FHF H'D3J'3) ,'E9) (:/'/ 1975 5 46. (2) DE2J/ EF 'D*A5JD #F81 /. #-E/ #(H 'DHA' 'DE1'A9'* 'DE/FJ) H'D*,'1J) 718 EF4#) 'DE9'1A 'D%3CF/1J) 1980 5 602. #F3 E-EH/ 'D211J 'D.(1) AJ 'DE3'&D 'DE/FJ) 13'D) E',3*J1 EB/E) %DI CDJ) 'DB'FHF H'D3J'3) ,'E9) (:/'/ 1987 559-132. () E- ALLAN, Frans worth, An introduction to the legal system of united states, 2ed, New York. P. 103. - Kriafy. A.K.R. The English legal system- London. Sweet, Maxwell. 1984. p. 285. E4'1 'DJG' EF B(D /. 95E* 9(/ 'DE,J/ 'DE5/1 'D3'(B 58. (1) HG0' E' #4'1 %DJG 'DB1"F 'DC1JE AJ "J) 'DE/'JF) HGJ #7HD "J) F2D* AJ 'DB1"F 'DC1JE HEE' ,'! AJG' BHDG *9'DI: ((HD' *3#EH' #F *C*(OHGO 5N:J1'K #H C(NJ1'K %DI #,NDPGP 0DCPEO R'BR3N7O 9PF/N 'DDGP H#BRHNEO DD4QG'/N)P HN#/RFNI #NFR D' *N1R*N'(OH')) 3H1) 'D(B1) 'D"J) (282) A'D1J() GJ #-/ 'D#3('( 'D('9+) 9DI 'DF2'9 H'DD,H! %DI 'DB6'! #E' 'DC*'() AGJ 'B1( DD'7E&F'F H'D+B). (2) /. 95E* 9(/ 'DE,J/ (C1 'DE5/1 'D3'(B 557. /. 3EJ1 9(/ 'D3J/ *F':H 'DE5/1 'D3'(B 5714. /. "/E HGJ( 'DF/'HJ 41- B'FHF 'D%+('* 71 E7(9) 'DE9'1A (:/'/ 1984 571. () J. Dabin: La technique de L' elaboration du droit positif. Bruxelles, Paris, 1935, p. 238 . E4'1 %DJG EF B(D /. 3EJ1 9(/ 'D3J/ *F':H 'DE5/1 'D3'(B 5 388. (1) E-E/ 9DJ 'D5H1J 'D*9DJB 'DEB'1F 9DI EH'/ B'FHF 'D%+('* ,2 E7(9) 4AJB (:/'/ 1983 589. #-E/ F4#* ,1 'DE5/1 'D3'(B 5 45. F'/J) .J1 'D/JF 'DE5/1 'D3'(B 5223. (1) DE2J/ EF 'D*A5JD #F81 /. 9(/ 'D12'B #-E/ 'D3FGH1J 'DH3J7 AJ 41- 'DB'FHF 'DE/FJ 'D,/J/ ,2 /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1968 5 630 H 631. /. 3EJ1 9(/ 'D3J/ *F':H 'DE5/1 'D3'(B 5392H393. /. #-E/ #(H 'DHA' 'DE5/1 'D3'(B 5714- 718. /. 95E* 9(/ 'DE,J/ (C1 'DE5/1 'D3'(B 5238. -3JF 'DE$EF F81J) 'D'+('* ,4 E7(9) 'DA,1 (J1H* 1977 582 . (1) #F81: -3JF 'DE$EF 'DE5/1 'D3'(B 5109. /. "/E HGJ( 'DF/'HJ 41- B'FHF 'D%+('* 'DE5/1 'D3'(B 5191. /. 95E* 9(/ 'DE,J/ (C1 'DE5/1 'D3'(B 5240. (1) F41 'DB'FHF AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) 0J 'D9// 280 (*'1J. 30/12/1959 H#5(- F'A0 'DEA9HD EF0 *'1J. F41G '3*F'/'K DF5 'DE'/) 'D+'D+) H'D*39JF EFG. (2) DE2J/ EF 'D*A5JD #F81: 'D%E'E #(H (C1 #-E/ (F 9DJ 'D1'2J 'DE4GH1 ('D,5'5 #-C'E 'DB1"F ,@2 71 E7(9) 'DG() E51 1347G@ 5232. #(H E'DC CE'D (F 'D3J/ 3'DE 5-J- ABG 'D3F) ,3 71 'DEC*() 'D*HAJBJ) 'DB'G1) 5228-230. #(H 'DB'3E F,E 'D/JF ,9A1 (F -3F 'D-DJ 'DE.*51 'DF'A9 EF ABG 'D%E'EJ) /'1 'DC*'( 'D91(J E51 5191. #(H ,9A1 E-E/ (F 'D-3F 'D7H3J 'D.D'A ,@2 41C) /'1 'DE9'1A 'D%3D'EJ) 5446. (3) 3H1) 'DF3'! 'D"J) (35). (1) ,'! AJ B1'1 DE-CE) 'D*EJJ2 "D' J5- 'D*A1JB B(D +(H* 'D4B'B #H 'D611 H%0' +(* #-/GE' AD' J-CE ('D*A1JB B(D *901 'D%5D'- H'E*F'9 'D2H, 9F 'D*7DJB H9DI 'D-CEJF 'D',*E'9 ('D2H,JF H*/HJF *B1J1 (G0' 'D',*E'9 J1AB'FG DDB'6J HD' J,H2 */HF %A'/*JGE' C4'G/JF HD' J3B7 'DEG1 'DE$,D %F C'F 'D*B5J1 H'B9'K EF 'D2H,JF E9'K. B1'1 E,D3 'D*EJJ2 'D,9A1J. 1BE 'DB1'1 100 (*'1J. 27/4/1963. #4'1 %DJG 'D/C*H1 #-E/ 9(J/ 'DC(J3J 'D'-H'D 'D4.5J) AJ 'DABG H'DB6'! H'DB'FHF ,1, E7(9) 'D'14'/, (:/'/,1970 5251-252. (2) F41 'DB'FHF 1BE 21 D3F) 1978 AJ ,1J/) 'DHB'&9 'D91'BJ) 0J 'D9// 2639 (*'1J. 20/2/1978. (1) #6JA* 'D,ED) (EH,( 'DB'FHF 1BE (125) D3F) 1981 B'FHF 'D*9/JD 'D3'(9 DB'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) HF41 AJ ,1J/) 'DHB'&9 'D91'BJ) 0J 'D9// 2863 (*'1J. 21/2/1981. (2) '9*(1 'DE419 9B/ 'D2H', ('D%C1'G ('7D'K %0' DE J*E 'D/.HD (EH,( F5 'DE'/) 'D*'39) EF 'DB'FHF H'DE9/D (EH,( #-C'E 'DE'/) 'D+'D+) EF B'FHF 'D*9/JD 'D+'FJ 1BE (21) D3F) 1978. (3) CDE) 'D61 6/ 'DFA9 HJB'D: 61 J61 61'K +E J-ED 9DI G0' CD E' ,'F3G #H B'1(G 'D61: *2H, 'DE1#) 9DI 61) 'D61): '3E E4*B EF 'D61. C#FG' *61 'D#.1I CE' *61G' *DC. #F81: E9,E EB'JJ3 'DD:) D#(J 'D-3F #-E/ (F A'13 (F 2C1J' *-BJB 9(/ 'D3D'E E-E/ G'1HF 'DE,D/ 'D+'D+ /'1 'DC*( 'D9DEJ) %J1'F BE 5360. (4) 0G(* E-CE) 'D#-H'D 'D4.5J) AJ 'DEH5D %DI #F %5'() 'D2H,) (*.DA 9BDJ (3J7 *3*7J9 E9G 'DBJ'E (H',('*G' 'D2H,J) (5H1) 5-J-) -3(E' ,'! AJ 'D*B1J1 'D7(J 'D5'/1 9F 'DD,F) 'D7(J) 'D/'&EJ) 'DE1BE 320 H'DE$1. AJ 5/11/1988 D' J9*(1 611' E(11'K DD-CE ('D*A1JB HB11* 1/ 'D/9HI. 1BE 'DB1'1 2764/1988 AJ 12/4/1989 3,D 916 9// 286 H'DB1'1 :J1 EF4H1. (5) B1J('K EF 0DC #F81: 'DE3*4'1 E57AI E,/J G1,) B'FHF 'D%+('* AJ 'DEH'/ 'DE/FJ) H'D*,'1J) /'1 'DE7(H9'* 'D,'E9J) 'D%3CF/1J) 1989 534H 35. (1) ,'! AJ B1'1 DE-CE) 'D#-H'D 'D4.5J) AJ 'DEH5D "F*J,) 'DE-'CE) HD'9*1'A 'DE/9I 9DJG (#FG B/ *2H, EF (3. D) /HF %0F 'DE-CE) D0' B11 'D-CE ('D*A1B (JF 'DE/9J) (C.#) H2H,G' 'DE/9I 9DJG (#./) H'9*('1 G0' 'D*A1JB 7D'B'K ('&F'K (JFHF) 5:1I *7(JB'K DDAB1) (5) EF 'DE'/) 'D#1(9JF EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) H(/D'D) 'DE'/) 'D.'E3) H'D#1(9JF EFG" 1BE 'DB1'1 1473/1989 3,D 93 *3D3D 815 AJ 26/7/1989 H'DB1'1 :J1 EF4H1. (1) 'D4B'B E9F'G 'F5/'9 AJ 'D4J! H'D4B) 48J) *48QI EF DH- #H .4() H'D4B'B GH 'D.D'A H0DC %0' 'F5/9* 'D,E'9) H*A1B* HJB'D #5'( AD'F E4B) H0DC 'D#E1 'D4/J/ C#FG EF 4/*G J4B 'D%F3'F 4B'K. #F81: E9,E EB'JJ3 'DD:) 'DE,D/ 'D+'D+ 'DE5/1 'D3'(B 5170 H 171. (2) ,'! AJ B1'1 DE-CE) 'D#-H'D 'D4.5J) AJ 'DEH5D "(9/ #F '3*E9* 'DE-CE) %DI #BH'D 'D2H,JF H4G'/'* 'D4GH/ *(JF DG' #F 'D.D'A -5D (JF 'D71AJF EF0 (/'J) 'D2A'A H#F 'D#3DH( 'D0J '*(9G #GD 'DE/9I 9DJG' BJ'E #.H 'D2H,) (%F2'DG' EF 'D3J'1) 9F/ 2A'AG'- J*F'AI E9 'D9'/'* 'D3'&/) AJ E/JF) 'DEH5D 9DJG CDA* 'DE-CE) 'D71AJF ('F*.'( -CE EF #GD 'D2H,) H-CE EF #GD 'D2H,... HDE' *B/E *B11 'D-CE ('D*A1JB... '3*F'/'K DF5 'DE'/*JF 41 H 45 EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) 'DE9/D". 1BE 'DB1'1 6062/1992 AJ 27/12/1992 3,D 1085 *3D3D 1935 H'DB1'1 :J1 EF4H1. JD'-8 EF 'DB1'1 #9D'G #F 3(( 'D*A1JB GH 'D611 'D#/(J 'D0J #5'( 'D2H, F*J,) 'D.D'A -3(E' GH +'(* EF HB'&9 'DB6J). (1) DE2J/ EF 'D*A5JD #F81: 'D%E'E #(H 9(/ 'DDG E-E/ (F JH3A 'D4GJ1 ('DEH'B 'D*', H'D%CDJD DE.*51 .DJD E7(H9 E9 EH'G( 'D,DJD D41- E.*51 .DJD DD%E'E #(H 9(/ 'DDG E-E/ (F E-E/ (F 9(/ 'D1-EF 'DE91HA ('D-7'( ,@4 EC*() 'DF,'- 516. 'D4J. #-E/ 'D5'HJ 9DI 'D41- 'D5:J1 DDB7( #-E/ 'D/1/J1 (D:) 'D3'DC D#B1( 'DE3'DC ,@1 E7(9) E-E/ 9DJ E51 5408. E-E/ E-JQ 'D/JF 9(/'D-EJ/ 'D#-H'D 'D4.5J) AJ 'D41J9) 'D%3D'EJ) 71 'DEC*() 'D*,'1J) 'DC(1I 'DB'G1) 1942 5406. (2) #F81: 'D%E'E #-E/ (F 9DJ (F -,1 'D93BD'FJ A*- 'D('1J (41- 5-J- 'D(.'1J ,@2 71 EC*() 'D5A' 'DB'G1)1424G@-2003E 5362. HJ0G( 'D/C*H1 E57AI %(1'GJE 'D2DEJ %DI "%F ,EJ9 'D#3('( 'D*J (-+* EF0 BJ'E 'DE/'13 H'DE0'G( 'DABGJ) H'D*J 3HA *(-+ EF -J+ '9*('1G' E(11'* DD*A1JB CDG' *1,9 %DI 3(( H'-/ HGH 'D611" #F81 C*'() 'DEH3HE #-C'E 'D2H', H'D7D'B AJ AB) 'D#3D'E 'DEB'1F EF8E) F41 'D+A'A) 'DB'FHFJ) '1(JD, 2008 , 5144 . (1) #F81: #. 9(/ 'D('BJ 'D(C1J. 'DE/.D D/1'3) 'DB'FHF H'D41J9) 'D%3D'EJ) ,1 , 71 E7(9) 'D"/'(, 'DF,A 'D#41A 1972 562-71 . /. E57AI %(1'GJE 'D2DEJ AD3A) 'DB'FHF EF8E) F41 'D+B'A) 'DB'FHFJ) #1(JD 2008 529-32. (1) 1BE 'DB1'1 2727/1983. 3,D 729 *3D3D 960 AJ 20/5/1984. H'DB1'1 :J1 EF4H1. (2) B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'DE1BE 2038/2001 AJ 23/4/2001 . H'DB1'1 :J1 EF4H1 E4'1 %DJG EF B(D F'/J) .J1 'D/JF 92J2 'DE5/1 'D3'(B 5 230. (1) JF81 (G0' 'DE9FI /. E57AI %(1'GJE 'D2DEJ E9JF 'DB6') D*-BJB 'D9/D H'DE3'H') 71 EF8E) F41 'D+B'A) 'DB'FHFJ) #1(JD 2008 5144. (1) JF81 (G0' 'DE9FI /. E57AI %(1'GJE 'D2DEJ E9JF 'DB6') 'DE5/1 'D3'(B 5139H 140. (1) #F81. /. 3EJ1 9(/ 'D3J/ *F':H 'DF81J) 'D9'E) DDB'FHF 'DE5/1 'D3'(B 5755H 756. (1) 'DB'6J 9(/ 'DDG .61 'D1-'DJ 'D7D'B (-+ EB/E %DI E,D3 'D9/D E3-H( 9DI "D) 'D1HFJH (:/'/ 1985 5138. (2) 1BE 'DB1'1 8314/ 4.5J)/1980 AJ 8/7/1980. E,EH9) 'D#-C'E 'D9/DJ) 'D9// 'D+'D+. 'D3F) 'D+'FJ) 941) 1981 519. (1) 1BE 'DB1'1 138/ 4.5J)/ 1981 AJ 14/3/1981 H'DB1'1 :J1 EF4H1. H(FA3 'D'*,'G #F81 B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'DE1BE 6157/4.5J)/ 2000 AJ 23/1/2001 H'DB1'1 :J1 EF4H1 #J6'K. (2) #F81 AJ 0DC B1'1'* E-CE) 'D#-H'D 'D4.5J) AJ 'DEH5D 'D"*J) H:J1 'DEF4H1) 'DB1'1 'DE1BE 858/1992AJ 4/7/1992 H'DB1'1 'DE1BE 278/1992 AJ 16/4/1992 H'DB1'1 'DE1BE 596/1992 AJ 28/11/1998 H'DB1'1 'DE1BE 59/2001 AJ 10/6/2001. (1) 1BE 'DB1'1 1026/ 4.5J)/ 2000 *3D3D 1160 AJ 13/3/2000 H'DB1'1 :J1 EF4H1. (1) 1BE 'DB1'1 1801/4.5J)/2001 AJ 14/8/2001 H'DB1'1 :J1 EF4H1. (2) 1BE 'DB1'1 6269/4.5J)/2000 AJ 28/1/2001 H'DB1'1 :J1 EF4H1. (1) HG0' E' 0G(* :DJG E-'CE 'D#-H'D 'D4.5J) AJ 'DEH5D AJ B1'1'*G' HEFG': 'DB1'1 'DE1BE 245/4/2002 AJ 31/10/2002 H'DB1'1 'DE1BE 2454/4/2002 AJ 21/11/2002 H'DB1'1 'DE1BE 6426/4/2004 AJ 14/10/2004 H'DB1'1'* #9D'G :J1 EF4H1). (2) #F81 B1'1 E-CE) 'D#-H'D 'D4.5J) AJ 'DEH5D 'DE1BE 5207/4/2004 AJ 17/10/2004 HC0DC 'DB1'1 'DE1BE 6830/4/2006 AJ 3/12/2006 H'DB1'1 'DE1BE 1627/4/2008 AJ 30/4/2008. H'DB1'1'* :J1 'DEF4H1).. (1),'! AJ B1'1 DE-CE) 'D*EJJ2 'D'*-'/J): "D/I 'D*/BJB H'DE/'HD) H,/ #F 'D79F 'D*EJJ2J EB/E 6EF 'DE/) 'DB'FHFJ) AB11 B(HDG 4CD'K HD/I 97A 'DF81 9DI 'D-CE 'DEEJ2 H,/ #FG 5-J- HEH'AB D#-C'E 'D419 H'DB'FHF DD#3('( 'DH'1/) AJG H0DC D#F 'D+'(* EF HB'&9 'D/9HI #F 'DEEJ2)/ 'DE/9J) DE *3*#FA -J'*G' 'D2H,J) E9 2H,G' 'DEEJ2 9DJG/ 'DE/9I 9DJG (9/ *'1J. 'D-CE (1/ /9H'G' 'D3'(B) 'DE1BE) 6830/4/2006 AJ 3/12/2006 HD-JF %B'E) G0G 'D/9HI (*'1J. 4/2/2007 H(0DC D' J5- 'D'/9'! (H,H/ .D'A E3*-CE J*901 E9G '3*E1'1 'D-J') 'D2H,J@@@)== ==HAB EAGHE 'D.D'A 'DE3*-CE HAB 'DE'/) (41) EF B'FHF 'D#-H'D 'D4.5J) D0DC *CHF 'D/9HI H',() 'D1/ HG0' E' B6* (G 'DE-CE) AJ -CEG' 'DEEJ2 D0' B11 *5/JBG H1/ 'D79HF 'D*EJJ2J) H*-EJD 'DEEJ2 13E 'D*EJJ2 H5/1 'DB1'1 ('D'*A'B AJ 18/,E'/I 'D#HD/1428G@ 'DEH'AB 3/6/2007E" 1BE 'DB1'1 1287/4.5J) #HDI/2007 *3D3D 1662 AJ 3/6/2007 H'DB1'1 :J1 EF4H1. (1) DE2J/ EF 'D*A5JD -HD EH6H9 'D/A9 (9/E 'DB(HD #F81 /. "/E HGJ( 'DF/'HJ 'DE1'A9'* 'DE/FJ) (:/'/ 1409G@-1988E 5223. #-E/ F4#* 'DE5/1 'D3'(B 5200. / E-E/ -'E/ AGEJ E0C1'* AJ B'FHF 'DE1'A9'* 'DE/FJ) H'D*,'1J) 'DB'G1) 1947 557. /. 9(/ 'DHG'( HE-E/ 'D94E'HJ BH'9/ 'DE1'A9'* AJ 'D*41J9 'DE51J H'DEB'1F 'DB'G1) 1977 599. /. #-E/ #(H 'DHA' F81J) 'D/AH9 77 'D%3CF/1J) 1985 5 807. /. 1E2J 3JA B'FHF 'DE1'A9'* 'DE/FJ) H'D*,'1J) HAB'K DDB'FHF 'DCHJ*J 1974 5439. /. A*-J H'DJ 'DH3J7 AJ B'FHF 'DB6'! 'DE/FJ 'DB'G1) 1986 5489. /. A'13 9DJ 9E1 'D/AH9 (9/E 'DB(HD (-+ EF4H1 AJ E,D) 'D1'A/JF DD-BHB 'DE,D/ 'D9'41 'D9// 37 1429G@-2008E 545 H 60.   PAGE 78 'DB1JF) 'DB'FHFJ) H/H1G' AJ 'D*A1JB 'DB6'&J PAGE 47 E,D) 'D1'A/JF DD-BHB 'DE,D/ (11) 'D9// (42) 'D3F) (2009) Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (42), Year (2009) Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (42), Year (2009) 8$)))+11B22,8 <?@FFLQQ.RS`$`a$gd$`a$gdRuL $a$gdRuL$`a$gd)))++++11111@2B22????FFFFLLLLNNNNQQQQƳƊtdWdƊtƊtƊtƊtƊthrcCJZ^JaJo(hhRuLCJZ^JaJo(+jh5MhRuLCJH*UZ^J_H8aJ%h5MhRuLCJH*Z^J_H8aJo(+jh&hRuLCJH*UZ^J_H8aJ%h&hRuLCJH*Z^J_H8aJo("hRuLhRuLCJZ^J_H8aJo(+hrchRuL5>*CJZ\^J_H8aJo("hRuLhDPCJZ^J_H8aJo("QQ.Rcccc4s6s8s:syyyyyz*`˵˵qq\G(h5MhRuL5CJZ\^J_H8aJo((h5Mh9O5CJZ\^J_H8aJo((hhRuL5CJZ\^J_H8aJo(h*dhCJ Z^JaJ o(h*dhRuLCJ Z^JaJ o(hRuLCJZ^J_H8aJo(+jh5MhRuLCJH*UZ^J_H8aJ%h5MhRuLCJH*Z^J_H8aJo(hhRuLCJZ^JaJo("hRuLhRuLCJZ^J_H8aJo(``jkklq>syyzp*`$`a$gdRuL$~^`~a$gdRuL$`a$gd $a$gdRuL$`a$gdRuL$`a$gdrc"$>›ě$&bdXZ&(68 &(ģƣHJhRuLhRuLCJ^J_H8aJo("hRuLhRuLCJZ^J_H8aJo((hrchRuL5CJZ\^J_H8aJo(h*dhRuLCJ Z^JaJ o(h*dhrcCJ Z^JaJ o(hRuLh9OCJZ^J_H8aJh9OCJZ^J_H8aJo(6P$>ě&d$ & F ^a$gdRuL$ & F ^a$gdRuL$ & F ^a$gdRuL $a$gdRuL$`a$gdrcZ(8(ƣJ.ʦr.ҩ^$ & F ^a$gdRuL $a$gdRuL$ & F ^a$gdRuLJ,.Ȧʦpr,.Щҩ\^rtjlʮxzگܯ*,ڰ "DFHPwhxZ^J_HaJo(h6\Z^J_HaJo(h.hRuLZ_Ho(hRuLh5MCJ^J_H8aJo(h5MCJZ^J_H8aJo(hRuLCJ^J_H8aJo((hrchRuL5CJZ\^J_H8aJo(hRuLhRuLCJ^J_H8aJo("hRuLhRuLCJZ^J_H8aJo(,tlʮzܯ,ڰ b$ & F ^a$gdRuL$ & F ^a$gdRuL $a$gdRuL $^a$gd5M$ & F ^a$gdRuLpʲ"xг(~Դ(ڵ.:DF$da$gdRuL$ & F! ^a$gdRuL $a$gdRuL$ & F ^a$gdRuLFHJLNPĸB0r`0RD$~^`~a$gd&$A$^`a$gd&$2A$^`2a$gd9O $a$gd&$2^`2a$gd& $a$gd9 $^a$gd( PRTVbnpxz|~ĸƸȸ>@BDF¼ļ,.024nɹɬɬɬɹɬɬɬɠ~rrrhP4hDP_HaJo(hP4hDPaJo(hP4hDPZaJhP4hDP0JZaJo(hP4hDPZaJo(hDPCJZ^JaJo(h+@hDPCJZ^JaJo(h+@hDPCJZ^JaJ*h+@hDP0JCJH*OJQJZ^JaJ#h+@hDPCJOJQJZ^JaJ,nprtv|~^`bdLNPRTV<@@BDFH\,.02ƷƩݘƷƩݍݩݩhdZ_HaJo(hDP0JZaJo(!hP4hDPZaJmHnHo(uhP4hDPZ_HaJo(jhP4hDP0JUaJhP4hDPaJhP4hDP0JZaJo(hP4hDPZaJo(hP4hDP_HaJo(hP4hDPZaJ3D\.8lFP$4d^`4a$gd& $a$gd&$2^`2a$gd&$2^`2a$gd9 $a$gdRuL$A$^`a$gd&$~^`~a$gd&468:<hjlnpvBDFHJLNPRT "$Z\^`XZ\^`prhDP0JZaJo(hP4hDPaJo(hP4hDPZ_HaJo(hP4hDPZaJhP4hDP0JZaJo(hP4hDPZaJo(hP4hDP_HaJo(D \\r T vd$2^`2a$gd^b $a$gd&$~^`~a$gd&$~^`~a$gdH@i$2^`2a$gdH@i $^a$gdRuL$2^`2a$gd9$2^`2a$gd&$4d^`4a$gd9 rtv pRTVXNz rtvxz "$&,.024ϷhP4hDPZaJhP4hDP0JZaJo(hP4hDPZ_HaJo(hP4hDP_HaJo(hDP0JZaJo(hP4hDPZaJo(Hv"0T($^`a$gdDP$^`a$gdDP $a$gd5M$~^`~a$gdDP$2^`2a$gdDP$2^`2a$gd& $a$gdDP $a$gd& PRTVX       ۶۶ۭۭ۟uuuujhHUZ^JhHh]DhDPCJ_HaJo(h]DhDPCJZaJh]DhDPCJZaJo(hDPZaJo(hDP0JZaJo(hP4hDP_HaJo(hP4hDP0JZaJo(hP4hDPZaJo(hP4hDPZ_HaJo(hP4hDPZaJ+      B D \  $&dP`a$gdx$h&dP]h`a$gd=$&dPa$gdSt$&`#$gdFZ$$^`a$gd5M    @ B D F R T X Z \     ԭ}j}}j[M[M[M[?h=hDPCJZ_H o(hDP5CJZ\^Jo(h=hDP5CJZ\^J$hIhhDP0JCJOJQJ^JaJ0jhIhhDP0JCJOJQJUZ^JaJhDP$h=hDP5CJZ\^JaJo(hDP5CJZ\^JaJo(,hc0JCJOJQJZ^JaJmHnHu$hSthDP0JCJOJQJ^JaJ0jhSthDP0JCJOJQJUZ^JaJ .2NRTVhxZ^J_HaJo(hHh`3hDP5\^JhDPh`3hDP5CJ\^JaJh`3hDP5<\ hDP5\h`3hDP5\ TV $^a$gd( $$$dA$N`a$gdxC0&P P/:pc<0BP' (5!"#$% (2~$$If!vh5#v:V l V0 54a$$If!vh5}5#v}#v:V l t V65}5a$$If!vh5}5#v}#v:V l t V65}5a$$If!vh5}5#v}#v:V l t V65}5a$$If!vh5}5#v}#v:V l t V65}5a$$If!vh5}5#v}#v:V l t V65}5a$$If!vh5}5#v}#v:V l t V65}5a$$If!vh5}5#v}#v:V l t V65}5a$$If!vh5}5#v}#v:V l t V65}5a$$If!vh5}5#v}#v:V l t V65}5a$$If!vh5}5#v}#v:V l t V65}5a$$If!vh5}5#v}#v:V l t V65}5F@F 9'/J $A$a$_HaJhmH sH tH<@< 9FH'F 1$@& CJ^JaJ<@< 9FH'F 2$@& CJ^JaJB@B 9FH'F 3$@&5CJ \^JaJ H@H 9FH'F 4$$@&a$5CJ \^JaJ N@N 9FH'F 5$$ & F@& CJ^JaJB@B 9FH'F 6$@&5CJ\^JaJN@N 9FH'F 7$$d@&a$5CJ\^JaJ>A@> .7 'DAB1) 'D'A*1'6JPi@P ,/HD 9'/J :V 44 la ,k, (D' B'&E) 8B@8 F5 #3'3J CJ^JaJ8@8 F5 -'4J) 3ADJ)@&@@ E1,9 -'4J) 3ADJ)H*^JRC@"R F5 #3'3J (E3'A) ('/&) CJ^JaJ@ @2@ *0JJD 5A-) 9r aJ,)@A, 1BE 5A-)^J<@R< 1#3 5A-) 9r aJBP@bB F5 #3'3J 2$a$ CJ^JaJzsz v 4(C) ,/HD7:V0$A$^JdR@d =F5 #3'3J (E3'A) ('/&) 2$dx^BB s Char Char^J_HhmH sH tH,fg"Mj!#).1{2{368L::;Q<8=> FiFGJqNBZ+[em%pv^xn|lW܉׍Sg':Wy8pFM t - {W]6iJ !""b""#B$'4*7*>/Hv-lj h ~  C D T ~ 45Cno~A2>VWD jwQ%Pm!###$<$u$$%n&&'9()*6+,,.Q////0t1u11136E8Q8g8889P::;>>>AgAOBBYC]DD FGH I*IJkKULMMM&PLTTUUWuWFZ/[<[h[\\],^n^\`bd)dndegiij;jݵ9( oָ1E u;WƼBIzپ=jĿHt Ly)V -$L<5Z(/ ::T6`pV6 P-.:yz0000 0 0000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@0@000@00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 000000 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 00! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 000000@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0004*@0I00@0I00@0I00@0I00@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0I00 /Hv.y@0K00I00000 0dK00}@0 % 00 E  | &&O"})QJPnr {  !"Z#h$Z% &J+[{ 8$`FD |~ } ELO!!t ,b$δRR%QR@H 0( 0( B S ?]]$]o]j]$k~9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplaceB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsState8*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsCity f$*}"$A C m!q!'''';*=***//;2@2M2O2336%6::]D_DFFHHKKLLSS.U4UYV_V4Y:YYYjcpcffmjtjkk/p5p*t0tvv}D}ȅЅ@Hyqu{͚ӚܡgoƧ̧ȭʭűDzwy$)x 8=̻ӻagCHsxJOafGLsx9@nuHPv}dl8<hm /8,2!&]b5<mtikRZ.9zjm p v  D J 5;ou HK27>CX]EIjoQU##u$w$o&s&))R/V///00u1{1E8J8r8z899>>AAjAmARBUBBBaDdDHIJJMMbSeSLTOTUUWW/[4[\\,^/^r^u^d!diiuuwwbxex{{pvZ]V\kq]a|[bcjAE`g۹BGپEJ_dWY &Z;@ "38 TY?DZ^:>*1Y`.9HP333333/Hv h D T 5Co~jw##,,//u11 F FH IMM/[<[d)diij;jp~Vd|<RUlְu;WH!\TF_,%9[w X~nJ 4>7L"p:% tO ($|fp)PLpFM0F"-5h#XH}6JRW7rg <gA`YC1nt_6"Cb:sE6-GNٔ"Hx6+Jh_KǶtP&(A(%^(v*'-K.Z0]3`3P4=.4K4|4)%767;oY;K)=0=>'>^? @K @+@6@{]@m6A4"C'C-EME=9GXJK/BKRuL5M9O GRkU$XNXMjZ=[S$\#x\T^X_rcDze5=fk}gH@i kelR:lrl(n9nCBn(oUomqnqSteudUv5wpwx*xAx>zc|.})a}m64:}Gs ,;j}=p( Sd dSp+`0904&[gyzbNKbV.=U $? R}8OK[_xv+w9g,9H /]2aVVEn9zr'cOw-cQss&-bYNFd 0wjK8J|WvwyL"u} D@]~i"AsjVKPSyfj+$|RB**dbe\)TLRZ/ ~  C D T ~ 45Cno~|)2y_0@n@$8Gv@@P@x@@ UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialQ @PT Simple Bold RuledA @Ali-A-Sahifa3LathaM`@Traditional ArabicK @Simplified Arabic#hZ&sF"F@caca!4dQQ 2qHX?K42$'D*#EJF EF 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) DDE-'EJrashaALAA!              Oh+'0 < H T `lt|( rashaNormalALAA15Microsoft Office Word@@f@©b@"{՜.+,0 hp matoushacQ %  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&')*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FણData 1Table(޹WordDocumentE>SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjn F Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q